Inne materiały

 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5 , Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6
 • Uwaga główna

  Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DOZIK-11/2021

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  False and misleading representations made by telecommunication services provider’s representatives have been d unfair market practices.

 • Uwaga ogólna
 • Pełny tekst

  PREZES

  URZĘDU OCHRONY

  KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  TOMASZ CHRÓSTNY

  Warszawa, 7 grudnia 2021 r.

  DOZIK-3.610.1.2021.KJ

  wersja jawna

  Decyzja nr DOZIK 11/2021

  I.

  Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), Prezes Urzędu Ochrony

  Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktyki naruszające zbiorowe interesy

  konsumentów, działania TeleGo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

  w Warszawie polegające na:

  1. wprowadzającym w błąd informowaniu konsumentów o:

  a) tożsamości ww. Spółki, na rzecz i w imieniu której osoby reprezentujące Spółkę

  przedstawiają konsumentom ofertę świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez

  niezgodne z prawdą wskazywanie lub sugerowanie, że osoby te reprezentują

  dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzystają

  konsumenci, podczas gdy przedstawiają oni ofertę świadczenia usług telekomunikacyjnych

  przez Spółkę, z którą konsumenci nie mają podpisanej umowy,

  b) przedmiocie oferowanej usługi lub rzeczywistym celu rozmowy (wizyty) poprzez niezgodne

  z prawdą wskazywanie lub sugerowanie przez osoby reprezentujące Spółkę, że dokumenty

  przedkładane konsumentom do podpisu stanowią zmianę warunków umowy zawartej

  z dotychczasowym dostawcą usług, podczas gdy w rzeczywistości ich podpisanie skutkuje

  zawarciem nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z TeleGo Sp. z o.o.

  i wiąże się ze zmianą dostawcy usług telekomunikacyjnych,

  co stanowi nieuczciwe praktyki rynkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1

  i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym

  2

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) oraz godzi w zbiorowe interesy

  konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktyki, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww.

  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

  2. utrudnianiu konsumentom skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie

  usług telekomunikacyjnych zawartej ze Spółką poza lokalem przedsiębiorstwa poprzez

  niewydawanie wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy,

  co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4

  pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz

  godzi w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktykę, o której mowa

  w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  i nakazuje zaniechanie ich stosowania.

  II.

  Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

  (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nadaje

  niniejszej decyzji w zakresie pkt I sentencji decyzji rygor natychmiastowej

  wykonalności.

  III.

  Na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

  konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r., poz. 275), po przeprowadzeniu postępowania

  w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony

  Konkurencji i Konsumentów nakłada na TeleGo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  z siedzibą w Warszawie środki usunięcia trwających skutków praktyk stwierdzonych

  w pkt I.1.a, I.1.b i II niniejszej decyzji, polegające na:

  1. obowiązku skierowania listem polecony – w terminie miesiąca od daty

  uprawomocnienia się decyzji - do wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowy

  sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z TeleGo Spółką

  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (bez względu na to czy

  umowy te zostały rozwiązane czy nadal obowiązują), w okresie od 1 stycznia 2018 r.

  do dnia uprawomocnienia się decyzji w niniejszej sprawie, w sposób czytelny

  i zrozumiały pisemnej informacji, o treści:

  „Prezes UOKiK w decyzji nr DOZIK 11/2021 uznał za naruszające zbiorowe

  interesy konsumentów praktyki TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  (dawniej Novum S.A.) polegające na:

  - wprowadzającym w błąd informowaniu konsumentów o:

  a) tożsamości ww. Spółki, na rzecz i w imieniu której osoby reprezentujące Spółkę

  przedstawiają konsumentom ofertę świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez

  niezgodne z prawdą wskazywanie lub sugerowanie, że osoby te reprezentują

  3

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzystają

  konsumenci, podczas gdy przedstawiają oni ofertę świadczenia usług

  telekomunikacyjnych przez Spółkę, z którą konsumenci nie mają podpisanej umowy,

  b) przedmiocie oferowanej usługi lub rzeczywistym celu rozmowy (wizyty) poprzez

  niezgodne z prawdą wskazywanie lub sugerowanie przez osoby reprezentujące Spółkę,

  że dokumenty przedkładane konsumentom do podpisu stanowią zmianę warunków

  umowy zawartej z dotychczasowym dostawcą usług, podczas gdy w rzeczywistości ich

  podpisanie skutkuje zawarciem nowej umowy o świadczenie usług

  telekomunikacyjnych z TeleGo Sp. z o.o. i wiąże się ze zmianą dostawcy usług

  telekomunikacyjnych,

  co stanowi nieuczciwe praktyki rynkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw.

  z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

  rynkowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów,

  a w konsekwencji stanowi praktyki, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

  o ochronie konkurencji i konsumentów;

  oraz na:

  - utrudnianiu konsumentom skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie

  usług telekomunikacyjnych zawartej ze Spółką poza lokalem przedsiębiorstwa poprzez

  niewydawanie wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy

  co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust.

  4 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

  oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktykę,

  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu

  w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania

  praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi

  on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci

  mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić

  swoich praw w sądzie. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK może być pomocna w tym

  zakresie dla konsumentów przy indywidualnym dochodzeniu roszczeń związanych ze

  stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych

  w niniejszej decyzji.

  Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 11/2021 dostępna jest na stronie

  internetowej www.uokik.gov.pl.

  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki)”.

  Informacja przekazywana konsumentom będzie w warstwie wizualnej - sporządzona

  czcionką Times New Roman w rozmiarze 11, kolorze czarnym, na białym tle.

  4

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  2. obowiązku zamieszczenia i utrzymywania przez okres trzech miesięcy, na koszt

  TeleGo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji

  o treści:

  „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DOZIK 11/2021

  uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania TeleGo

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegające na:

  - wprowadzającym w błąd informowaniu o tożsamości ww. Spółki, na rzecz i w imieniu

  której osoby reprezentujące Spółkę przedstawiają konsumentom ofertę świadczenia usług

  telekomunikacyjnych poprzez niezgodne z prawdą wskazywanie lub sugerowanie, że

  osoby te reprezentują dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych, z którego

  usług korzystają konsumenci, podczas gdy przedstawiają oni ofertę świadczenia usług

  telekomunikacyjnych przez Spółkę, z którą konsumenci nie mają podpisanej umowy,

  - wprowadzającym w błąd informowaniu konsumentów o przedmiocie oferowanej usługi

  lub rzeczywistym celu rozmowy (wizyty) poprzez niezgodne z prawdą wskazywanie lub

  sugerowanie przez osoby reprezentujące Spółkę, że dokumenty przedkładane

  konsumentom do podpisu stanowią zmianę warunków umowy zawartej

  z dotychczasowym dostawcą usług, podczas gdy w rzeczywistości ich podpisanie

  skutkuje zawarciem nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z TeleGo Sp.

  z o.o. i wiąże się ze zmianą dostawcy usług telekomunikacyjnych,

  które to praktyki stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe, o których mowa w art. 5 ust.

  1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu

  nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) oraz godzą w zbiorowe

  interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowią praktyki, naruszające zbiorowe

  interesy konsumentów;

  oraz na:

  - utrudnianiu konsumentom skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie

  usług telekomunikacyjnych zawartej ze Spółką poza lokalem przedsiębiorstwa poprzez

  niewydawanie wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy

  co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust.

  4 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

  oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktykę,

  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu

  w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania

  praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi

  on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci

  mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić

  swoich praw w sądzie. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK może być pomocna w tym

  zakresie dla konsumentów przy indywidualnym dochodzeniu roszczeń związanych ze

  5

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych

  w niniejszej decyzji.

  Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 11/2021 dostępna jest na stronie

  internetowej www.uokik.gov.pl.”

  Informacja ta, będzie opublikowana w następujący sposób:

   czarną czcionką (kod szesnastkowy RGB #000000) ARIAL na białym tle (kod

  szesnastkowy RGB #ffffff),

   w górnej części strony głównej domeny www.telego.pl i na każdej innej

  stronie internetowej przedsiębiorcy zastępującej ww. strony w przyszłości,

  z możliwością zamknięcia oświadczenia przez użytkownika poprzez kliknięcie

  krzyżyka w prawym górnym rogu ramki; oświadczenie ma być widoczne przez

  cały czas, gdy użytkownik jest na stronie (oświadczenie nie może przybrać

  formy np. rotacyjnego banera czy slajdera),

   czcionka powinna odpowiadać wielkości czcionki zwyczajowo używanej na

  ww. stronie internetowej, tekst umieszczony w ramce, o rozmiarze takim,

  aby była ona w całości wypełniona oświadczeniem, o którym mowa

  w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem marginesu 2,5 cm z każdej strony,

   fragment „Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 11/2021 dostępna

  jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.” ma stanowić hiperłącze

  prowadzące do strony internetowej:

  https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf,

   zamieszczona na głównej stronie internetowej Spółki, w terminie 14

  (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji i będzie

  utrzymywana przez okres 3 (trzech) miesięcy.

  IV.

  Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

  2021 r., poz. 275), nakłada się na TeleGo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  z siedzibą w Warszawie:

  1. w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,

  w zakresie opisanym w pkt I.1.a sentencji niniejszej decyzji, karę pieniężną

  w wysokości 2 635 518 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy

  pięćset osiemnaście złotych), płatną do budżetu państwa;

  2. w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,

  w zakresie opisanym w pkt I.1.b sentencji niniejszej decyzji, karę pieniężną

  w wysokości 2 635 518 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy

  pięćset osiemnaście złotych), płatną do budżetu państwa;

  3. w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,

  w zakresie opisanym w pkt I.2 sentencji niniejszej decyzji, karę pieniężną

  6

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  w wysokości 2 635 518 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy

  pięćset osiemnaście złotych), płatną do budżetu państwa.

  V.

  Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

  2021 r., poz. 275), w zw. z art. 83 tej ustawy w zw. z art. 263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia

  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

  postanawia się obciążyć TeleGo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

  w Warszawie kosztami postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy

  konsumentów w kwocie 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) oraz zobowiązać do ich

  zwrotu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  UZASADNIENIE

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „Prezes Urzędu”), mając na

  uwadze otrzymywane skargi od konsumentów oraz rzeczników konsumentów dotyczące

  nieprawidłowości w działalności Novum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Novum”),

  przeprowadził postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy Novum,

  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

  Sądowego pod numerem KRS: 0000368094, dopuściła się naruszenia przepisów

  uzasadniającego wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających

  zbiorowe interesy konsumentów w związku ze składaniem konsumentom propozycji zawarcia

  umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zawieraniem tych umów poza lokalem

  przedsiębiorstwa lub na odległość (DOZIK-3.401.2.2019.MCh.KK).

  Dowód: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców

  Krajowego Rejestru Sądowego Novum Spółki Akcyjnej, stan na dzień: 3 kwietnia 2019 r.,

  karty nr 7-10; postanowienie i zawiadomienie Prezesa Urzędu z dnia 14 marca 2019 r., karty

  nr 1-4.

  Z ww. skarg wynikało, że przedstawiciele Novum, działający w jej imieniu i na jej rzecz,

  informują konsumentów, iż reprezentują ich dotychczasowego dostawcę usług

  telekomunikacyjnych i proponują im zawarcie nowej umowy na świadczenie tych usług

  o obniżonych kosztach. Równocześnie przedstawiciele ci zapewniali konsumentów, iż nowa

  umowa jest kontynuacją umowy dotychczasowej. O tym, że konsumenci zawarli nowe

  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Novum, dowiadywali się dopiero po

  otrzymaniu rachunków do zapłaty z tytułu świadczonych przez Novum usług lub w wyniku

  kontaktu ze strony przedstawiciela dotychczasowego operatora.

  Z dniem 1 października 2019 r. nastąpił podział poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1

  pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.

  505 dalej: ksh) – części majątku Novum S.A. z siedzibą w Warszawie i przeniesienie jej na

  Spółkę Fuxeo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (przy czym

  7

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  plan podziału wskazał również na planowaną zmianę firmy spółki przejmującej „Fuxeo sp.

  z o.o.” na „TeleGo sp. z o.o.”), zgodnie z planem podziału z [*****************]

  Dowód: plan podziału Spółki Novum S.A. z dnia [*****************], karty nr 1221-1227.

  W przedmiotowym zakresie (tj. w zakresie działalności telekomunikacyjno-obsługowej)

  Fuxeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wstąpiła w prawa i obowiązki Novum S.A. z siedzibą

  w Warszawie.

  W toku postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu otrzymał również pisma z Urzędu

  Komunikacji Elektronicznej, z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja

  2019 r., a także pismo z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2019 r.

  wskazujące na możliwość stosowania przez przedstawicieli handlowych działających na

  rzecz TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) praktyki polegającej

  na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do podmiotu z którym zawarcie umowy

  przedstawiciele ci oferują.

  Dowód: pismo Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 5 lutego 2020 r., karty nr 1247 oraz

  nr 1248-1249, pismo Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r.,

  karty nr 1231-1245, pisma Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2019 r.,

  karty nr 1229-1230.

  TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pismem procesowym z dnia 13 października 2020

  r. w sprawie o sygn. akt VII Aga 489/19 (XVII Ama 34/16) z odwołania Novum S.A. od decyzji

  Prezesa Urzędu nr DDK-29/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. poinformowała o wstąpieniu

  w prawa i obowiązki Novum S.A. w wyniku dokonanego podziału Spółki Novum S.A. Załączony

  do ww. pisma plan podziału wskazał na przejęcie przez TeleGo Sp. z o.o. spraw sądowych

  Novum S.A. oraz m.in. postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu pod sygn. akt

  DOZIK-3.403.2.2019.

  Dowód: pismo procesowe TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (d. Novum S.A.) z dnia

  13 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt VII Aga 489/19 (XVII Ama 34/16), karty nr

  1214-1227.

  Przejęcie skutkowało tym, że Novum S. A. z siedzibą w Warszawie obsługuje po podziale

  sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom biznesowym i indywidualnym, a Fuxeo

  sp. z o.o. (obecnie działająca pod firmą TeleGo Sp. z o.o.) przejęła sprzedaż usług

  telekomunikacyjnych obejmujących świadczenie usług telefonii komórkowej, Internetu

  mobilnego i Wimax, telefonii stacjonarnej WLR, telefonii nomadycznej oraz teleopieki.

  Dowód: plan podziału Spółki Novum S.A. z dnia [*****************], karty nr 1221-1227.

  W dniu 23 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu na podstawie zgromadzonego materiału

  dowodowego postanowił o wszczęciu niniejszego postępowania w sprawie stosowania przez

  Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24

  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

  8

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Dowód: postanowienie Prezesa Urzędu z dnia 23 kwietnia 2021 r., karty nr 1197-1208,

  zawiadomienie Prezesa Urzędu z dnia 23 kwietnia 2021 r., karty nr 1209-1211.

  Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r., Prezes Urzędu włączył do materiału dowodowego

  w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określone

  dokumenty i materiały zgromadzone w trakcie postępowania wyjaśniającego

  przeprowadzonego pod sygnaturą DOZIK-3.403.2.2019.KK. Tym samym postanowieniem

  Prezes Urzędu postanowił o zaliczeniu w poczet dowodów we wszczętym wobec Spółki

  postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  o sygnaturze DOZIK-3.610-1.2021.KK określone pisma - przede wszystkim konsumentów oraz

  rzeczników konsumentów dotyczących działalności Novum oraz TeleGo, które wpłynęły do

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Dowód: postanowienie Prezesa Urzędu z dnia 23 kwietnia 2021 r., karty nr 1212-1213.

  Pismem z dnia 20 lipca 2021 r. Spółka przedstawiła stanowisko w sprawie, wskazując, że

  pierwszy ze stawianych w postanowieniu o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów zarzutów opiera się na nieprawidłowym

  założeniu, że przedstawiciele TeleGo posługiwali się telefonem w celu zainicjowania

  sprzedaży. Spółka podkreśliła, że nie nawiązuje kontaktu z konsumentami oraz nie

  wykorzystuje w tym celu rozmów telefonicznych. TeleGo zaprzeczyła również twierdzeniom

  konsumentów wyrażonym w pismach załączonych do materiału dowodowego sprawy

  w zakresie możliwości wprowadzenia w błąd podczas osobistej wizyty przedstawiciela

  w miejscu zamieszkania konsumenta, wskazując w powyższym zakresie na oświadczenia

  podpisywane przez konsumentów. Konsument miał w nich wyrażać świadomość, iż „TeleGo

  jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec operatorów sieci Plus, T-Mobile, Play

  i innych dostawców usług telekomunikacyjnych” oraz że „z chwilą podpisania Umowy

  decyduje się na korzystanie z usług” TeleGo. Spółka poinformowała również, że konsumenci

  podczas wizyty są informowani o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymują wzór

  oświadczenia o odstąpieniu, co również kwitują podpisem pod ww. oświadczeniem. W ocenie

  Spółki partnerzy, którym powierzona została całość sprzedaży usług TeleGo w wyniku

  zawartych umów współpracy, „w dalszym ciągu prawnie istnieją i nie pozostają w żadnym

  związku zależności ze Spółką”, wobec czego zarzucane Spółce praktyki stanowią działania

  innych przedsiębiorców.

  Postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. Prezes Urzędu postanowił o zaliczeniu w poczet

  dowodów we wszczętym wobec Spółki postępowaniu o sygnaturze DOZIK-3.610-1.2021.KK

  pism konsumentów oraz rzeczników konsumentów dotyczących działalności Novum oraz

  TeleGo, które wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Dowód: postanowienie Prezesa Urzędu z dnia 19 listopada 2021 r., karty nr 1913-1914.

  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

  administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), pismem z dnia 19 listopada 2021 r. Prezes

  Urzędu zawiadomił Spółkę o zakończeniu postępowania dowodowego, wyznaczając termin

  na zapoznanie się z aktami niniejszej sprawy. W dniu 23 listopada 2021 r. z aktami sprawy

  zapoznał się pełnomocnik Spółki.

  9

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Pismem z dnia 23 listopada 2021 r. Spółka przedstawiła wniosek o wydanie decyzji w trybie

  art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z propozycją zobowiązania,

  poprzez:

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ******************************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ******************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *************************************************************************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ******************************]

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ***************************************************************************************************************]

  [***************************************************************************************************************

  *********]

  Dowód: pismo Spółki z dnia 23 listopada 2021 r., karty nr 2164-2172, 2178-2183.

  10

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *********************************************]

  Dowód: wydruk korespondencji mailowej ze Spółką z dnia 25 listopada 2021 r., karta nr

  2174.

  Pismem z dnia 29 listopada 2021 r. Spółka przedstawiła stanowisko, w którym zaprzeczyła

  twierdzeniom konsumentów w odniesieniu do zarzutów objętych postępowaniem. W ocenie

  Spółki decyzja nie może opierać się na oświadczeniach konsumentów wyrażonych

  w kierowanych do Prezesa Urzędu pismach. Spółka ponownie wskazała na treść pobieranych

  od konsumentów oświadczeń oraz dokonywaną weryfikację nagrań. Wniosła jednocześnie

  o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania konsumentów, partnerów handlowych oraz

  nagrań z rozmów weryfikacyjnych.

  Prezes Urzędu ocenił, że powoływane dowody mają służyć wyłącznie przedłużeniu

  procedowania w sprawie. Materiał dowodowy należy uznać za pełny i kompletny, tym samym

  nie zachodzi potrzeba przesłuchania konsumentów, na okoliczność przedstawianych

  w pismach informacji. Ich stanowisko zostało bowiem zawarte w kierowanych m.in. do

  Urzędu pismach. Podobnie dowód z przesłuchania wybranych przez Spółkę przedstawicieli

  handlowych, w ocenie Prezesa Urzędu nie eliminowałby możliwości stwierdzenia praktyk

  opisanych w decyzji. Natomiast przekazane przez Spółkę nagrania z rozmów

  weryfikacyjnych, zostały omówione w dalszej części decyzji. Zgromadzone w toku

  postępowania w skargi konsumentów stanowiące materiał dowodowy w sprawie zawierają

  opis stosowanych przez TeleGo praktyk, o zbliżonej treści wobec czego stanowią wiarygodny

  dowód przy tak powtarzalnym modelu zachowania TeleGo.

  Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny

  TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru

  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

  w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000706498.

  Dowód: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców

  Krajowego Rejestru Sądowego Spółki, stan na dzień: 21.06.2021 r., karty nr 1861-1863.

  Prezes Urzędu ustalił, że Spółka, w ramach prowadzonej działalności oferuje konsumentom

  usługi telefonii stacjonarnej w oparciu o świadczoną przez Orange Polska S.A. usługę

  hurtowego dostępu do sieci ww. podmiotu (tzw. usługa WLR – niebędąca aktywnie oferowana

  przez Spółkę), usługi telefonii ruchomej, telefonii nomadycznej i transmisji danych

  w telefonii ruchomej świadczone w oparciu o sieć Polkomtel Sp. z o.o.

  Dowód: pismo Spółki z dnia 9 kwietnia 2019 r., karta nr 15.

  11

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Przedsiębiorca zarejestrowany jest w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych w UKE

  pod numerem 9324. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług

  telekomunikacyjnych w oparciu o zawierane z konsumentami umowy cywilnoprawne.

  Dowód: wydruk z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych z dnia 25 października 2021

  r., karta nr 1889.

  Adresaci oferty Spółki

  Oferta Spółki kierowana jest do wszystkich konsumentów, bez ograniczeń i podziałów

  wiekowych. Jak wskazała Spółka, nie występują również geograficzne ograniczenia

  sprzedaży usług dokonywanych przez działających w imieniu i na rzecz Spółki partnerów.

  W oparciu o przedstawione przez Spółkę informacje Prezes Urzędu ustalił, że Spółka zawiera

  umowy z konsumentami mieszkającymi na terenie całego kraju.

  Jednocześnie TeleGo przedstawiła dane obrazujące procentowy udział wśród aktualnych na

  dzień 15 października 2021 r. abonentów Spółki osób po 65. roku życia, zgodnie z którym

  jest to [***]% klientów usług mobilnych, [***]% usług internetowych i [***]% użytkowników

  telefonii nomadycznej (tj. usług świadczonych w sposób pozwalający użytkownikom na

  wykonywanie i odbieranie połączeń z różnych lokalizacji geograficznych, bez możliwości jej

  zmiany w trakcie trwającego połączenia).

  Dowód: pismo Spółki z dnia 15 października 2021 r., karta nr 1847.

  Znaczna część kierowanych do Prezesa Urzędu skarg na działania Spółki pochodzi od

  konsumentów-osób starszych, które były związane umową z innym operatorem i które

  w wyniku jej działań stanęły przed koniecznością zapłaty kosztów, o których mowa w art.

  57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r., poz. 576,

  dalej jako: „pt”), wynikających z wcześniejszego zakończenia umowy z poprzednim

  dostawcą usług lub też stawali się stronami dwóch umów na ten sam rodzaj usługi lub

  otrzymali usługę lub urządzenie, których nie zamawiali1

  .

  W kierowanych do Urzędu pismach konsumentów, a także przekazanych przez Spółkę

  reklamacjach często podkreślany jest starszy wiek konsumentów-abonentów Spółki oraz

  związane z nim cechy psychofizyczne i ich wpływ na świadomość podejmowanej decyzji

  dotyczącej zawarcia umowy ze Spółką. Świadczą o tym poniższe, przykładowe fragmenty

  pism (pisownia oryginalna, pogrubienia własne).

  „Jestem osoba niepełnosprawną, posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  (znacznego) potrzebuję opieki, a telefon jest jedynym kontraktem ze światem. Posiadam

  1 Zgodnie z tym przepisem w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

  w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą

  przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez

  abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przez upływem terminu, na jaki umowa została

  zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną

  jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje

  w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że

  przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

  12

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  1000 zł emerytury mam 87 lat. Oświadczam państwu, że nie zapłacę żadnej kary

  wynikającej z umowy, która podpisałam ze względu na to, że mnie bezczelnie oszukano

  i okłamano przez osoby reprezentujące Waszą firmę. Osobę w moim wieku powinno się

  informować bardzo dokładnie, a nie wykorzystywać mój wiek – wstyd”, karta nr 63;

  „Oczywiście był w pidżamie, bez okularów (mój mąż ma niedosłuch wiec niewiele zrozumiał

  z rozmowy przez komórkę z operatorem z którym rozmawiałam przy kurierze: posiada

  orzeczenie o niepełnosprawności, choruje od stycznia br.) (…) Jestem osobą po 70-ce

  i musze to teraz odkręcać, bo mój mąż jest niepełnosprawny”, karta nr 76;

  „Dodatkowo podnoszę, że mój wiek (87 lata) oraz stan zdrowia sprawiają, że nie zawsze

  jestem w stanie weryfikować prawidłowość informacji uzyskiwanych od przedstawiciela

  przedsiębiorcy, skłonna jestem raczej okazywać zaufanie pracownikom dostawcy usług”,

  karta nr 229;

  „Jako 85-letnia osoba nie byłam w stanie zorientować się, iż pełnomocnik nie pozostawił

  mi umowy”, karta nr 1277, RPW/62258/2019;

  „Ja niestety nie mam tyle pieniędzy abym płaciła oszustom, mnie jest nie stać, jestem

  emerytką w podeszłym wieku (75 lat) do tego jestem schorowana”, karta nr 1297,

  RPW/7378/2020;

  „Pragnę zaznaczyć, że jestem emerytką w wieku 80 lat, cierpiącą na liczne dolegliwości

  (…)”, karta nr 1338, RPW/3005/2021;

  „Skarga dotyczy działania ww firmy tzn. (…) po drugie nachalnego namawiania osoby starej

  (84 lata) do podpisania umowy zmiany operatora telefonicznego”, karta nr 1357,

  RPW/6427/2021;

  „nadmienię że jestem starszą schowaną kobietą w wieku 74 lat”, karta nr 1924,

  RPW/36261/2021;

  „Nadto, wskazać należy na wiek mojego Mocodawcy, który obecnie ma 84 lata. Okoliczność

  ta powodowała, że de facto pod wpływem błędu mój Mocodawca złożył podpisy po Umowami

  ze Spółką”, karta nr 1925, RPW/36262/2021;

  „propozycja zawarcia umowy skierowana została do osoby starszej i schorowanej, która

  ma problemy ze słuchem i wzrokiem. Osoba taka nie jest w stanie biegle przyswoić

  informacji przekazywanych w pośpiechu przez telefon oraz podczas wizyty przedstawiciela

  firmy”, karta nr 1949, RPW/43554/2021;

  „Tego typu praktyki są nielegalne i nieuczciwe a wykorzystywanie mojego podeszłego

  wieku (86 lat) oraz dzwonienie do mnie (wbrew ustawie RODO) to przejaw typowych

  nieuczciwych praktyk”, karta nr 2077, RPW/53024/2021;

  „Takie działania Telego należy uznać za co najmniej wprowadzenie w błąd i stanowiące

  naruszenie podstawowych praw konsumenta, który z racji wieku (72 lata) powinien

  13

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  podlegać szczególnej ochronie, a nie w istocie stanowić „łatwy cel” dla sprzedawców

  telefonicznych”, karta nr 2093, RPW/19767/2021;

  „Zaznaczam, że mam już 79 lat i nie mam doświadczenia z osobami, które w imieniu firm

  chodzą po domach i starają się nakłonić osoby starsze do zwierania umów, które jak się

  potem okazuje są dla nich niekorzystne”, karta nr 101;

  „Jestem osobą samotną emerytką liczącą 87 lat, chorą i niezupełnie sprawną, więc takie

  osoby jest b. łatwo wprowadzić w błąd i nie zawsze potrafią one wyjść obronną ręką

  z trudnych sytuacji”, karta nr 107.

  Spółka świadczy lub świadczyła stacjonarne usługi telekomunikacyjne abonentom w oparciu

  o umowy zawierane z wykorzystaniem wzorców umów. Lista stosowanych wzorców stanowi

  załącznik nr 1 do decyzji.

  Prezes Urzędu ustalił, że na dzień 1 stycznia 2017 r. Novum świadczyła usługi [****]

  abonentom będącym konsumentami, na dzień 1 lipca 2017 r. [****] abonentom, natomiast na

  dzień 28 lutego 2019 r. liczba ta wynosiła [****] abonentów.

  Jednocześnie Spółka wskazała na liczbę odstąpień od umowy zawartej poza lokalem

  przedsiębiorstwa lub na odległość podając, iż w 2017 r. od umowy odstąpiło [****]

  abonentów, w 2018 r. [****], w 2019 r. [***].

  Dowód: pismo Novum z dnia 9 kwietnia 2019 r., karty nr 15-16.

  W toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  TeleGo przekazała również dane odnoszące się do roku 2020, wskazując na zawarcie [****]

  umów o świadczenie usług poza lokalem przedsiębiorstwa w tym roku oraz [***] zwartych

  umów od początku 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r.

  Ponadto Spółka wskazała na liczbę [***] skutecznie rozwiązanych umów od kwietnia 2020 r.

  z tytułu odstąpienia/skarg/reklamacji konsumentów dotyczących wprowadzenia w błąd

  przez przedstawiciela TeleGo co do tożsamości dostawcy usług.

  Dowód: pismo Spółki z dnia 17 maja 2021 r., karty nr 1467-1468.

  Stosowane przez Spółkę wzorce umowne

  Wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagają uzupełnienia o dane

  konsumenta, z którym zawierana jest umowa. Wpisania odręcznego do umów wymagają

  m.in. dane osobowe konsumenta, miejsce zawarcia umowy, data zawarcia umowy, podpisy

  stron. Uzupełnione mogą być również miejsca przeznaczone do wyboru taryfy, okresu

  zawarcia umowy.

  Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, poza umową główną, składa się z kilku

  innych dokumentów będących załącznikami do umowy abonenckiej, które we wzorcu umowy

  określone są jako jej części integralne.

  14

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Prezes Urzędu, w oparciu o wyjaśnienia Novum ustalił, że przy zawieraniu umowy

  pełnomocnik Spółki zobowiązany jest wręczyć i pozostawić konsumentowi umowę, regulamin

  świadczenia usługi, regulamin promocji, o ile znajduje zastosowanie, cennik, pouczenie

  o prawie do odstąpienia od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

  oświadczenie potwierdzające otrzymanie kluczowych informacji potwierdzających

  prawidłowość procesu sprzedażowego a także w przypadku przeniesienia numeru

  pełnomocnictwo do przeprowadzenia tego procesu wraz z wnioskiem o przeniesienie

  numeru.

  Dowód: pismo Novum z dnia 9 kwietnia 2019 r., karty nr 14.

  Treść wzorca umowy wskazuje również na to, że do umowy powinien być załączony

  dokument w postaci Załącznika nr 3 – Sprzedaż telefonu.

  Zgodnie z wyjaśnieniami Spółki, przy zawieraniu umowy przekazuje ona konsumentom wzór

  odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. Dokument, w wersji

  stosowanej od 1 grudnia 2018 r. pn. Załącznik nr 4. Wzór odstąpienia od umowy zawiera

  wyłącznie „Oświadczenie abonenta o odstąpieniu od umowy” bez pouczenia o prawie

  odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia zawiera puste pola umożliwiające wpisanie danych

  konsumenta, daty zawarcia umowy lub umów w przypadku zawarcia również umowy

  sprzedaży urządzenia, a także miejsce na datę i podpis abonenta składającego oświadczenie.

  Dowód: dokument Załącznik nr 4. Wzór odstąpienia od Umowy, karta nr 531.

  Ponadto Spółka w toku prowadzonych postępowań wskazała na podpisywanie przez

  konsumentów dokumentu pn. Oświadczenie t-novum. Dokument ten poza miejscem na

  wpisanie danych konsumenta oraz daty i podpisu zawiera oświadczenia następującej treści:

  „Oświadczam, że przed zawarciem Umowy z Novum S.A. (dalej również „Operator”)

  otrzymałem/am wszystkie wymienione poniżej informacje:

  - Novum S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043

  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

  dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

  Sądowego pod numerem KRS 0000368094, NIP 9491924705, Regon 152185875,

  o kapitale zakładowym 27 817 342,00 zł w pełni opłaconym, wykonująca działalności

  telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

  telekomunikacyjnych pod numerem 9324 prowadzonego przez Prezesa Urzędu

  Komunikacji Elektronicznej jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec

  Orange Polska S.A. i innych dostawców usług telekomunikacyjnych;

  - Novum S.A. jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec operatorów sieci

  Plus, T-Mobile, Play i innych dostawców usług telekomunikacyjnych

  - z chwilą podpisania Umowy decyduję się na korzystanie z usług Novum S.A.

  Ponadto oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem/am poinformowany

  w sposób rzetelny, jasny i zrozumiały o:

  - prawie do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na

  odległość, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych

  w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

  15

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej

  zawarcia, zgodnie z Umową/Regulaminem Świadczenia Usług t-novum oraz

  otrzymałem wzór oświadczenia o odstąpieniu;

  - skutkach rozwiązania Umowy, w tym o konieczności zapłacenia w takim przypadku

  Opłaty wyrównawczej (kary umownej), o której mowa w Regulaminie Świadczenia

  Usług t-novum/Cenniku, jak również wysokości Opłaty wyrównawczej;

  (…)

  - tym, iż w przypadku otrzymania rabatu z tytułu korzystania z usług t-novum

  w związku z korzystaniem z innych usług świadczonych przez Novum S.A. rezygnacja

  z którejkolwiek z takich usług będzie oznaczała utratę rabatu w odpowiedniej

  części.

  Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a, iż:

  - dane przekazuję NOVUM S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam

  prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29

  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182);

  - mogą powstać konsekwencje, w tym finansowe, wynikające z rozwiązania umowy

  o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym

  dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że

  konsekwencje te nie obciążają nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do

  zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie*);

  - z chwilą przeniesienia numeru nie będę mógł/mogła korzystać z usług

  dotychczasowego dostawcy;*

  - umieszczenie karty SIM w urządzeniu nierealizującym usług głosowych uniemożliwia

  wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym połączeń alarmowych;

  (…)

  - możliwość korzystania ze wszystkich usług t-novum zależy od funkcjonalności

  wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego;

  - mam obowiązek uiszczania comiesięcznej opłaty abonamentowej określonej

  w Cenniku, właściwej dla wybranej przeze mnie Taryfy oraz opłat za inne usługi

  świadczone na podstawie Cennika.

  Potwierdzam również, że przed zawarciem umowy otrzymałem/am i zapoznałem/am

  się z Umową i załącznikami do Umowy (w tym dotyczącym sprzedaży telefonu),

  Cennikiem i Regulaminem Świadczenia Usług t-novum.

  *W przypadku zawarcia umowy z przeniesieniem numeru od dotychczasowego

  dostawcy”.

  Dowód: dokument Oświadczenie t-novum, karta nr 528.

  Analogiczne postanowienia zawiera wzorzec pn. Oświadczenie TeleGO (karty nr 1484, 1498,

  1522, 1544, 1555, 1840).

  Współpraca Spółki z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług sprzedażowych

  Prezes Urzędu na podstawie wyjaśnień Novum ustalił, iż w okresie od [******************]

  występowały dwa procesy związane ze sprzedażą usług telekomunikacyjnych: [***************

  ****************************************************************************************************************

  16

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  ****************************************************************************************************************

  ***************], z którą Novum zawarła umowę współpracy w dniu [***************].

  Dowód: pismo Novum z dnia 9 kwietnia 2019 r., karty 13-14.

  W ocenie Novum [********************] odpowiada w całości za pozyskiwanie klientów

  i wykonuje w tym zakresie wszelkie czynności, […………………………………………………………………].

  W opisywanym modelu nie są zawierane przez Novum umowy, o których mowa w art. 20 ust.

  2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dalej jako: „upk”.

  [*****************]

  Novum od [*****************] zawiera umowy z konsumentami za pośrednictwem podmiotu

  trzeciego współpracującego z Novum na podstawie umowy współpracy – spółką [**************

  *******] (dalej jako: „[**********]”, „Partner”). Zgodnie z wyjaśnieniami Spółki [**********

  ************************************************************************************************************].

  Dowód: pismo Novum S.A. z dnia 9 kwietnia 2019 r., karta nr 14, umowa współpracy wraz

  z załącznikami, karty nr 21-36.

  [***************************************************************************************************************

  ***************************************************************] (§ 2 umowy współpracy).

  § 4 ust. 1 umowy współpracy określa zobowiązanie Partnera polegające na [*********************

  ***********************************************************************]. Zgodnie z § 4 ust. 2 [*******

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *

  2

  **************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *****************************************************] (§ 4 ust. 3 umowy współpracy).

  § 5 Umowy współpracy określa [*********************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  2 Zgodnie z § 4 ust. 4 [*******************************************************************************************

  ***************************************************************************************************************************

  *********************************************************************************]

  17

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  ****************************************************************************************************************

  ******************************************] (§ 5 ust. 2 umowy współpracy).

  Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy współpracy [********************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *****************************************************************************************] (§ 5 ust. 4 umowy

  współpracy).

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ************************************************************************] (§ 5 ust. 6 umowy współpracy).

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *************************************]. (§ 5 ust. 7 umowy współpracy).

  § 4 ust. 8 umowy współpracy określa wynagrodzenie Partnera. [**************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  *********************************] (§ 5 ust. 9 umowy współpracy). Pierwsza weryfikacja procesu

  sprzedażowego następuje podczas wizyty u Konsumenta (przez wykonanie połączenia

  telefonicznego do Call Center Novum) i potwierdzenia przez konsultantów Novum

  świadomości Konsumenta co do procesu sprzedażowego oraz jego skutków. [********

  ***********************************************************************************] (§ 5 ust. 10 umowy

  współpracy). [***********************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************] (§ 5 ust. 11 umowy współpracy).

  Paragraf 7 określa zasady odpowiedzialności Partnera z tytułu niewykonania lub

  nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z § 7 ust. 3 [********************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ***********************************************************************].

  18

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Paragraf 7 ust. 6 umowy współpracy odnosi się do kwestii kar umownych [***********************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ********************************************************************************].

  [***************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  **************************************************************************].

  Dowód: umowa współpracy wraz z załącznikami zawarta między Novum a [*********************

  **********************], karty nr 21-36.

  Powołany powyżej Załącznik nr 7 stanowi [*******************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  **************************************************************************************************************].

  Dowód: Załącznik nr 7 do umowy współpracy [*********************************************************

  **************], karty nr 38-40.

  Po wydzieleniu części majątku Novum i przeniesieniu jej na działającą pod firmą TeleGo

  spółkę postanowienia umowy współpracy nie zostały zmienione. Prezes Urzędu ustalił, że na

  dzień 27 października 2021 r. umowa ta nadal obowiązuje strony, ale TeleGo [***************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ***********************].

  Dowód: pismo Spółki z dnia 27 października 2021 r., karta nr 1890.

  [*********************]

  Od dnia [****************] TeleGo w zakresie sprzedaży usług współpracuje ze [****************

  *************************************************] (dalej jako: „[**********]”), na podstawie umowy

  o współpracy z dnia [***********************].

  19

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Dowód: pismo Spółki z 15 października 2021 r., karta nr 1846.

  Postanowienia umowy o współpracy zawartej z [**********] są analogiczne do umowy zawartej

  z [*******], opisanej szczegółowo na str. 16-18 decyzji.

  Dowód: umowa współpracy zawarta pomiędzy TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  a [**********************************************************************************], karty nr 1849-1860.

  Prezes Urzędu ustalił, że Spółka nie przeprowadzała kontroli działalności podmiotów

  zawierających na jej rzecz i w jej imieniu umowy. Pismem z dnia 15 października 2021 r.

  Spółka wskazała, że prawidłowość procesu sprzedażowego weryfikuje poprzez odsłuchanie

  nagrań rozmowy weryfikacyjnej, które w przypadku wątpliwości ma wyjaśniać w trybie

  roboczym w celu m.in. odsunięcia przedstawicieli od procesu sprzedażowego. Spółka

  wskazała że [************************************************************************************************

  ***********************************************************************]. Jednocześnie TeleGo wskazała,

  że nie jest w stanie podać liczby takich przypadków, w których doszło do rzeczywistego

  odsunięcia przedstawiciela od procesu sprzedaży oraz przedstawić dowodów w tym zakresie.

  Spółka nie podjęła działań zmierzających do uzyskania powyższych informacji od Partnera,

  wskazując jedynie, że wszelkie działania wyjaśniające podejmuje Partner.

  W związku z postanowieniami umów współpracy, przyznającymi Spółce uprawnienie do

  innych działań poza weryfikacją rozmowy, Prezes Urzędu ustalił, że TeleGo nie podejmowała

  działań mających na celu wyeliminowanie występujących nieprawidłowości (por. str. 17

  decyzji, § 5 ust. 11 umowy współpracy).

  Dowód: pismo Spółki z 15 października 2021 r., karty nr 1847-1848; pismo Spółki z dnia 27

  października 2021 r., karty nr 1890-1891.

  Spółka przekazała cztery skrypty rozmów weryfikacyjnych (dwa odnoszące się do sprzedaży

  usług [********************************************************************************************************

  *************************************************], oraz dwa odnoszące się do procesu [*************]

  obowiązujące we wskazanych powyżej okresach3

  ).

  Prezes Urzędu, w oparciu o przekazane przez Spółkę nagrania i skrypty rozmów pn.

  [************************] ustalił, że rozmowy weryfikacyjne mają następujący przebieg.

  Przedstawiciel Spółki, będący w miejscu zamieszkania konsumenta wykonuje połączenie

  z infolinią weryfikacyjną. Podaje swoje dane, dane konsumenta oraz informacje odnoszące

  się do zawartej umowy lub umów. Następnie konsultant telefoniczny prosi o rozmowę

  z konsumentem, podczas której wskazuje, że w związku z decyzją konsumenta co do

  zawarcia umowy na usługę telekomunikacyjną z firmą TeleGo zada kilka pytań oraz

  informuje o nagrywaniu rozmowy. W jej trakcie konsumentowi zadawane są pytania takie

  jak:

  3 W piśmie z dnia 15 listopada 2021 r. Spółka wskazała, odmiennie od udzielanych wcześniej

  wyjaśnień, że „[*****************************************************************************************]” (por. str.

  15-16 decyzji).

  20

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  - ponownie weryfikujące dane konsumenta, w tym o adres jego zamieszkania;

  - z usług jakiego operatora konsument korzysta/komu obecnie opłaca faktury (pytanie

  występuje w skrypcie obowiązującym od 1 września 2021 r.);

  - czy potwierdza zamiar zawarcia umowy/umów/zakup sprzętu;

  - czy otrzymał dokumenty, takie jak umowy, cenniki, regulaminy i wzory na odstąpienie od

  umowy;

  po czym konsultant potwierdza zawarcie umowy na usługi świadczone przez TeleGo oraz

  informuje, że jest to firma telekomunikacyjna, konkurencyjna wobec wcześniejszego

  operatora oraz informuje o możliwości kontaktu z infolinią Spółki. Następnie konsultant prosi

  o ponowną rozmowę z przedstawicielem, którego informuje o pozytywnej weryfikacji

  procesu sprzedażowego.

  Dowód: pismo Spółki z dnia 15 listopada 2021 r., karty nr 1897 - 1911.

  Przekazane przez Spółkę nagrania rozmów weryfikacyjnych pochodzą kolejno z dni: 7 lipca

  2021 r., 16 sierpnia 2021 r., 10 września 2021 r. i 18 października 2021 r.

  Ostatnia ze skarg zaliczona do materiału dowodowego wpłynęła do Prezesa Urzędu w dniu

  18 października 2021 r., co świadczy o tym, że prowadzenie przez Spółkę rozmów

  weryfikacyjnych nie wyeliminowało problemu przekazywania konsumentom

  nieprawidłowych informacji na etapie przedkontraktowym.

  Jednocześnie wobec braku weryfikacji przez Spółkę przebiegu rozmów prowadzonych

  z konsumentami przez Tele Pro Sp. z o.o. Prezes Urzędu uznał, że prowadzone przez

  infolinię Spółki rozmowy weryfikacyjne nie mogą zostać uznane za działania mające na celu

  rzeczywistą kontrolę Spółki nad działalnością podmiotów zawierających na jej rzecz i w jej

  imieniu umowy. Przebieg rozmowy weryfikacyjnej nie wskazuje na to, jakie informacje

  zostały przekazane konsumentowi w toku rozmowy mającej na celu umówienie wizyty

  przedstawiciela Spółki w miejscu zamieszkania konsumenta, nie wskazuje również na

  informacje udzielone w toku tej wizyty. Ponadto z uwagi na przeprowadzenie tej rozmowy

  podczas wizyty w domu konsumenta, nie wskazują one również na to, czy konsument

  ostatecznie otrzymał od przedstawiciela dokumenty umowne. Przede wszystkim również

  pozytywna weryfikacja rozmów przedstawionych Prezesowi Urzędu przez Spółkę nie

  wyklucza możliwości wystąpienia praktyk stwierdzonych w pkt I.1-I.2 decyzji wobec

  wpływających w tym okresie zarówno do Prezesa Urzędu jak i do samej Spółki skarg

  konsumentów. Jednocześnie zauważyć należy, iż gdyby Spółka rzeczywiście chciała

  zweryfikować proces sprzedażowy, to weryfikowałaby rozmowy sprzedażowe kontrahentów,

  a także podjęłaby działania sprawdzające przyczynę otrzymywania tak licznych skarg od

  konsumentów i uprawnionych do występowania w ich imieniu instytucji. Przeprowadzanie

  rozmów weryfikacyjnych na etapie, gdy konsument wyrobił już sobie wyobrażenie (często

  błędne) o dokonywanej czynności prawnej na podstawie wcześniejszych informacji

  otrzymywanych od przedstawicieli przedsiębiorcy nie we wszystkich przypadkach będzie

  w stanie skorygować to wyobrażenie.

  21

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Spółka stoi na stanowisku, że zawierane przez nią umowy z konsumentami nie stanowią

  umów, o których mowa w art. 20 ust. 2 upk.

  Spółka wskazała, że nie kontaktuje się z konsumentami telefonicznie przed zawarciem

  umowy. Proces sprzedaży usług nowym klientów w całości powierzony został podmiotom

  zewnętrznym, tj. od [******************************************

  4

  ***********] oraz od dnia [**************

  *************************].

  Z informacji zamieszczonych w przekazanych Prezesowi Urzędu skargach konsumentów

  wynika, że niektóre umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Spółką zawierane

  są poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. w miejscu zamieszkania konsumentów, podczas wizyty

  przedstawiciela działającego w imieniu i na rzecz Spółki. Część umów była natomiast

  zawierana na odległość. Ustalenie to znajduje potwierdzenie w cytatach z pism

  konsumentów, którzy wskazywali przykładowo:

  „w dniu 18 listopada br. zadzwoniła do mnie Pani przedstawiając się jako firma

  ankietująca na zlecenie Orange, oferując za krótką ankietę obniżkę abonamentu,

  zaproponowała podpisanie umowy. Ponieważ dysponowała moimi danymi, w tym

  wysokością ostatniego rachunku zgodziłam się na przyjęcie umowy. Pani podała nazwisko

  kuriera, który dostarczy umowę”, karta nr 1275, RPW/69077/2019;

  „zadzwoniła do mnie kobieta o zgodę na spotkanie w sprawie umowy z Netią. Kobieta

  dobrze znała naszą umowę dlatego byłem przekonany, że to przedstawiciel Netii (…)

  Ponieważ nie miałem problemów z Netią zaufałem tej kobiecie”, karta nr 1250,

  RPW/51553/2019;

  Potwierdza to również treść stosowanego przez Spółkę oświadczenia5

  omówionego na str.

  14-15 decyzji. Tryb zawierania przez TeleGo umów z konsumentami (na odległość lub poza

  lokalem przedsiębiorstwa) jest jednak kwestią drugorzędną dla stwierdzenia stosowania

  praktyk określonych w pkt I.1.a i I.1.b rozstrzygnięcia decyzji. Obowiązek przekazywania

  konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, w szczególności informacji

  określonych w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w zakresie tożsamości przedsiębiorcy)

  wiąże przedsiębiorców niezależnie od trybu zawierania umów.

  Prezes Urzędu ustalił, że zawarcie z konsumentami za pośrednictwem podmiotów

  działających w jej imieniu i na jej rzecz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  poprzedza rozmowa telefoniczna takiego przedstawiciela z konsumentem, po której

  4 Przy czym na dzień 27 października 2021 r. umowa ta nadal obowiązuje strony, natomiast TeleGo

  aktualnie [**************************************************************************************************************

  ***************************************************************************************************************************

  **********************].

  5 Ponadto oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem/am poinformowany w sposób rzetelny,

  jasny i zrozumiały o: prawie do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na

  odległość, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów (…).

  22

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  następuje osobista wizyta w miejscu zamieszkania konsumenta w celu podpisania

  przygotowanej umowy. Przebieg rozmów telefonicznych poprzedzających zawarcie umowy

  ustalono na podstawie skarg konsumentów oraz informacji i materiałów zawartych

  w zawiadomieniach o stosowaniu przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy

  konsumentów skierowanych do Urzędu przez inne podmioty.

  Na podstawie pism konsumentów ustalono, że konsultant telefoniczny w rozmowie

  z konsumentem najczęściej sugeruje kontakt ze strony dotychczasowego dostawcy usług

  telekomunikacyjnych, wskazując na różne okoliczności uzasadniające ww. kontakt, jak na

  przykład na możliwość skorzystania ze specjalnej oferty związanej z długim stażem

  korzystania z usług. W trakcie rozmowy telefonicznej konsumentowi przedstawiana jest

  propozycja zawarcia/zmiany umowy z dotychczasowym dostawcą usług

  telekomunikacyjnych na preferencyjnych warunkach. Konsultant informuje m.in., że ze

  względu np. na długoletnią współpracę pomiędzy proponentem a konsumentem, abonent

  uzyska możliwość uzyskania „obniżki”, „upustu”.

  Przeprowadzanie tych rozmów telefonicznych z konsumentami potwierdzają poniższe cytaty

  pochodzące ze skarg konsumentów (pisownia oryginalna):

  „zostałam celowo wprowadzona w błąd w rozmowie telefonicznej, w której

  poinformowano mnie, ze jestem od lat stałym klientem i w związku z tym dostanę

  niższy abonament. Jest to oczywiście nieprawdą, gdyż nigdy nie byłam klientem firmy

  Novum. Osoba prowadząca rozmowę podała inna nazwę firmy, z która faktycznie jestem

  związana od lat, ale nie jest i nie była nią nigdy firma Novum”, karta nr 67;

  „Oświadczam, że w dniu 24.07.2018 o godz. 11:20 zadzwoniła na mój numer Pani (…)

  konsultantka firmy NOWUM. W rozmowie telefonicznej (…) ww. Pani rozmawiała jako

  przedstawicielka Orange pytając o nasz staż korzystania z telefonu stacjonarnego

  informując o ofercie którą nam poleca firma”, karta nr 269;

  „zadzwoniła do mnie kobieta o zgodę na spotkanie w sprawie umowy z Netią. Kobieta

  dobrze znała naszą umowę dlatego byłem przekonany, że to przedstawiciel Netii (…)

  Ponieważ nie miałem problemów z Netią zaufałem tej kobiecie”, karta nr 1250,

  RPW/51553/2019;

  „Oszustwo to zaczęło się od kilkunastu telefonów które otrzymywaliśmy od

  pracowników NOVUM podszywających się pod firmę „Orange”, karta nr 1254,

  RPW/60794/2019;

  „w dniu 18 listopada br. zadzwoniła do mnie Pani przedstawiając się jako firma

  ankietująca na zlecenie Orange, oferując za krótką ankietę obniżkę abonamentu,

  zaproponowała podpisanie umowy. Ponieważ dysponowała moimi danymi, w tym

  wysokością ostatniego rachunku zgodziłam się na przyjęcie umowy. Pani podała nazwisko

  kuriera, który dostarczy umowę”, karta nr 1275, RPW/69077/2019;

  „zostałam przez Państwa świadomie i celowo wprowadzona w błąd będąc przekonaną, iż

  podpisuję dokumenty z moim dotychczasowym operatorem, z którym jestem związana

  23

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  umową – z firmą Orange Polska. (…) W trakcie rozmowy telefonicznej, którą Państwa

  konsultant odbył z moim mężem, zostały wyłudzone moje dane osobowe, które zostały

  później zawarte w Umowie”, karta nr 2000, RPW/51318/2019;

  „parę dni wcześniej przed podpisaniem umowy (może w tygodniu poprzedzającym)

  kontaktowała się ze mną kobieta, która podając się za pracowniczkę Orange Polska SA

  poprosiła o podanie aktualnego numeru dowodu osobistego celem konieczności zawarcia

  nowej umowy z Orange Polska SA oraz powiadomiła, iż w najbliższym czasie stawi się kurierprzedstawiciel celem jej podpisania. W rozmowie telefonicznej kobieta podała, że nowa

  umowa będzie zawarta na kwotę 19,90 zł miesięcznie”, karta nr 2005, RPW/7543/2019.

  Powołane poniżej cytaty z pism i reklamacji konsumentów prezentują przebieg wizyty

  działającego w imieniu i na rzecz Spółki przedstawiciela (pisownia oryginalna, pogrubienia

  własne):

  „Informuję, że podczas wizyty przedstawiciela operatora w moim domu w październiku

  2020 r. byłam zapewniana, że podpisanie umowy jest konieczne, ponieważ mój

  dotychczasowy dostawca usług tj. Netia rzekomo połączył się z TeleGo i zmienił nazwę”,

  karta nr 1915, RPW/55617/2020;

  „Dodam również, iż z powodu postępującej choroby cukrzycowej jestem osobą

  niedowidzącą i w trakcie podpisywania przywołanej na wstępie Umowy, dodatkowo

  usilnie ponaglana przez kuriera nie miałam możliwości zweryfikowania, że podpisuję umowę

  z nowym operatorem. Państwa nieuczciwe praktyki działają na moją szkodę, ponieważ

  przedwczesne zerwanie obecnie obowiązującej umowy ze spółką Orange Polska spowoduje

  nałożenie kary, co dla mnie jako emerytki będzie dużym obciążeniem finansowym”, karta

  nr 2000, RPW/51318/2019;

  „w dniu 31-01-2019 przyszedł mężczyzna podający się za przedstawiciela Orange Polska

  SA, wszedł, w zasadzie bez pytania o zgodę, mówiąc że jest z Orange Polska SA i że musi

  uaktualnić umowę na telefon, poprosił o ostatni rachunek z Orange oraz dowód osobisty.

  Był w sumie bardzo miły. Gdy wypełniał druki, rozmawiał o moim piesku i innych

  niezwiązanych z telefonem sprawach. W trakcie ich wypełniania, skontaktowała się z nim

  jakaś kobieta, z którą rozmawiał o jakiś nie do końca zrozumiałych dla mnie sprawach,

  w pewnym momencie przekazał mi na chwilę swój telefon komórkowy prosząc, abym

  powtórzyła słowa: „Orange Polska SA”, co uczyniłam. Po wypełnieniu druków pokazał mi

  miejsce, w którym mam się podpisać, co zrobiłam będąc przekonaną, że podpisuję umowę

  z Orange Polska SA, zostawił kopię umowy i wyszedł”, karta nr 2005, RPW/7543/2019;

  „Przedstawiciel firmy osobiście przyjechał do moich rodziców, którzy podpisali umowę”,

  karta nr 2013, RPW/57614/2019;

  „Informuję, że zarówno podczas rozmowy telefonicznej jak i podczas wizyty w domu

  przedstawiciel Państwa firmy poinformowano mnie, że jesteście Państwo

  przedstawicielem mojego dotychczasowego operatora firmy Netia S.A.”, karta nr 72;

  24

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  „Dziś w czasie krótkiej mojej nieobecności (…) kurier przedłożył mojemu mężowi umowę

  do podpisania i mąż to uczynił”, karta nr 76;

  „Ponadto, bulwersującym jest dla mnie także to, że Państwa kurier, którzy przywiózł mi

  dokumenty do podpisania, również zapewniał mnie, że reprezentuje Orange Polska

  S.A.”, karta nr 359;

  „Dnia 30.01.2019r przyjechał do mnie Pan z dokumentami nie oświadczając mi z jakiej

  firmy, tylko żeby podpisała (…) Bardzo się spieszył gdyż był z Panią która była

  w samochodzie”, karta 380.

  Spółka stoi na stanowisku, że podpisywane przez konsumentów oświadczenia wykazują, że

  nie mogło dojść do wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości podmiotu, z jakim

  zawierane były umowy o świadczenie usług. Konsumenci mieli bowiem podpisem

  poświadczać m.in. iż „TeleGo jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec

  operatorów sieci Plus, T-Mobile, Play i innych dostawców usług telekomunikacyjnych”.

  Oświadczenia te omówione zostały na str. 14-15 decyzji.

  Dowód: pismo Spółki z dnia 20 lipca 2021 r., karta nr 1835.

  Wizyta przedstawiciela Spółki

  Na podstawie otrzymanych od konsumentów pism ustalono, że wizyta przedstawiciela Spółki

  u konsumenta ma następujący przebieg.

  Prezes Urzędu ustalił, że przedstawiciele Spółki podczas wizyty osobistej sugerują lub

  wskazują wprost, że reprezentują inny niż TeleGo podmiot, przede wszystkim

  dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych. Skargi konsumentów, pozwoliły

  również na ustalenie, że kurierzy przyjeżdżający do miejsca zamieszkania konsumenta

  informują, że celem ich wizyty jest podpisanie umowy lub aneksu do niej, dzięki którym

  wysokość abonamentu ulegnie zmniejszeniu.

  Okoliczności te ilustrują przytoczone poniżej cytaty z ww. pism konsumentów (pisownia

  oryginalna, pogrubienia własne):

  „zostałam celowo wprowadzona w błąd w rozmowie telefonicznej, w której

  poinformowano mnie, ze jestem od lat stałym klientem i w związku z tym dostanę

  niższy abonament. Jest to oczywiście nieprawdą, gdyż nigdy nie byłam klientem firmy

  Novum. Osoba prowadząca rozmowę podała inna nazwę firmy, z która faktycznie jestem

  związana od lat, ale nie jest i nie była nią nigdy firma Novum”, karta nr 67;

  „Pracownicy Ci oferowali nam bardzo dobrą ofertę dla wszystkich klientów „ORANGE”

  którzy są w tej sieci dłużej niż 5 lat (nasz telefon stacjonarny jest w tej sieci od roku

  1996)”, karta nr 1254;

  „Informuję, że podczas wizyty przedstawiciela operatora w moim domu w październiku 2020

  r. byłam zapewniana, że podpisanie umowy jest konieczne, ponieważ mój

  25

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  dotychczasowy dostawca usług tj. Netia rzekomo połączył się z TeleGo i zmienił

  nazwę”, karta nr 1915, RPW/55617/2020;

  „W dniu 2 kwietnia 2021 r. posiadałam wiedzę tylko o dwóch umowach zawartych

  z Przedsiębiorcą pod wpływem błędu wywołanego przez Przedstawiciela przedsiębiorcy tj.

  umowie nr TG857/A1/USU/2021 oraz TGT738/A1/NOM/2021, a dotyczących świadczenia

  usług telekomunikacyjnych i sprzedaży urządzenia końcowego. W chwili podpisywania ww.

  umów przedstawiciel Przedsiębiorcy zapewnił mnie, że jest to kontynuacja świadczenia

  usług przez mojego dotychczasowego operatora, przy czym przedstawiciel znał tu nazwę

  operatora z kutego usług korzystałam, a nawet wartość rachunków, co świadczyć może

  o bezprawnym pozyskaniu moich danych przez Telego Sp. z o.o.”, karta nr 1921,

  RPW/33909/2021;

  „Przedstawiciel Przedsiębiorcy zapewnił mnie, że reprezentuje mojego doczasowego

  operatora, który dbając o to aby nie wyłączono mi usług telekomunikacyjnych, z uwagi

  na upływ terminu obowiązywania mojej dotychczasowej umowy, które są tak ważne

  w czasie pandemii do wezwania choćby pomocy medycznej, celowo zadbał o to aby

  moja umowa nie wygasła i podjął działania aby podpisać kontynuację ich świadczenia”,

  karta nr 1921, RPW/33909/2021;

  „w dniu 31-01-2019 przyszedł mężczyzna podający się za przedstawiciela Orange Polska SA,

  wszedł, w zasadzie bez pytania o zgodę, mówiąc że jest z Orange Polska SA i że musi

  uaktualnić umowę na telefon, poprosił o ostatni rachunek z Orange oraz dowód

  osobisty”, karta nr 2005, RPW/7543/2019;

  „Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel firmy zapewniał, że firma Novum jest

  częścią firmy Netia i że oferuje usługi w niższej cenie niż ta, która widnieje na umowie

  zawartej przez nas z firmą Netia i że zawarcie tej umowy będzie dla nas korzystne. Na

  moje pytanie o warunki naszej umowy pracownik ten stwierdził, że nie ma wglądu w jej

  treść, gdyż pracuje w innym dziale”, karta nr 2013, RPW/57614/2019;

  „To jest skandal. Państwa pracownik podszywa się pod ORANG i obiecuje mi niższe stawki,

  namawia do podpisania umowy, okłamuje o wysokości abonament, nie zostawia formularza

  odstąpienia od umowy”, karta nr 2077, RPW/53024/2019;

  „Do mojej Mamy zadzwoniła osoba (podawała się za przedstawiciela Orange) że ma prezent

  (telefon komórkowy) dla Mamy za długie korzystanie z usług firmy Orange.

  Prawdopodobnie kurier przyniósł telefon razem z umowa do podpisania- jak się okazało

  umowa na świadczenie usługi na 24 miesiące+ telefon za 260 zł o czym kurier nie wspominał

  ani osoba wcześniej dzwoniąca (miał być to prezent). Telefon dotarł 22 dni po podpisaniu

  niby odbioru prezentu, wtedy dopiero zorientowaliśmy się ze to nie prezent (Mama ma 78

  lat). Firma to Telego hendi”, karta nr 2095, RPW/23287/2021;

  „Piszę w sprawie TeleGo po tym jak wczoraj dowiedziałam się, że moja teściowa podpisała

  umowę z tą firmą. Minęło już 14 dni od jej podpisania. Mama jest w żałobie, ta osoba

  podawała się za kogoś z TP teraz Orange i sugerowała zmianę umowę z powodu śmierci

  ojca, obniżenie kosztów itp.”, karta nr 2096, RPW/30815/2021.

  26

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Na podstawie pism konsumentów Prezes Urzędu ustalił, że o podpisaniu nowej umowy

  z nowym dostawcą usług konsumenci często dowiadują się w późniejszym czasie, najczęściej

  dopiero po otrzymaniu faktury VAT za usługi telekomunikacyjne świadczone przez TeleGo

  lub po telefonie od dotychczasowego dostawcy usług. Z przekazanych skarg wynika, że

  uświadomienie sobie tożsamości przedsiębiorcy, z którym dokonano czynności prawnej

  u wielu konsumentów budzi niezadowolenie, gdyż motywacją do jej dokonania było

  przekonanie, że jest dokonywana z dotychczasowym dostawcą usług. Świadczą o tym

  poniższe fragmenty ze skarg konsumentów (pisownia oryginalna, pogrubienia własne):

  „Dopiero z pisma otrzymanego w ostatnim tygodniu października 2020 r. dowiedziałam

  się, że zostałam wprowadzona w błąd w kwestii danych przedsiębiorców i ponadto

  poinformowano mnie, że rzekomo zawarłam jeszcze jedną umowę o numerze

  TG29895/A1/USU/2020 dotyczącą sprzedaży urządzenia końcowego”, karta nr 1915,

  RPW/55617/2020;

  „Dopiero w momencie gdy moja córka, która dokonuje za mnie wszelkich płatność, gdyż

  jestem osoba z niepełnosprawnością ruchową, zapłaciła pierwszy rachunek, zwróciła moją

  uwagę na fakt, że został on wystawiony przez inną firmę telekomunikacyjną”, karta nr 1921,

  RPW/33909/2021;

  „Ustaliłam telefonicznie, że firma Netia nic nie wie o działalności firmy Novum i że nie

  jest ona w żaden sposób powiązana z firmą Netia”, karta nr 2013, RPW/57614/2019;

  „Dopiero ok. 12 grudnia 2018r. odebrałam telefon z firmy Orange z informacją, że

  zawarłam nową umowę z Waszą firmą”, karta nr 420;

  „Nie chciałem zmieniać operatora telekomunikacyjnego ani zawierać nowej umowy.

  O wejściu w życie umowy operatora dowiedziałem się w dniu 13.8.2018, po otrzymaniu

  pierwszych FV”, karta nr 138.

  Przekazywane dokumenty

  Na podstawie przekazanych przez konsumentów w skargach informacji Prezes Urzędu ustalił,

  że działający w imieniu i na rzecz Spółki przedstawiciele podczas wizyty w domu

  konsumentów nie przekazują wszystkich wymaganych przez ustawę oraz umowę

  dokumentów, a nawet samego dokumentu umowy. Dokumenty, które pełnomocnik Spółki,

  zgodnie z wyjaśnieniami zobowiązany jest przekazać konsumentowi, zostały wymienione

  oraz omówione na str. 14 decyzji.

  Prezes Urzędu, w oparciu o przekazywane przez konsumentów skargi ustalił, że zawierający

  umowę konsumenci często nie otrzymywali od Spółki kompletnych dokumentów składających

  się na umowę, o czym świadczą poniższe fragmenty pism (pisownia oryginalna, pogrubienia

  własne):

  „NIE POZOZSTWAIL żadnej kopie umowy. (…) Jako że nie mamy żadnych dokumentów po

  podpisaniu umowy nie bardzo mama wie co z tym dalej problemem zrobić”, karta nr

  1355, RPW/5024/2021;

  27

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  „oświadczam, że przedstawiciel operatora zostawił mi tylko pierwszą stronę umowy nr

  TGT26322/A1/NOM/2020, z której trudno wywnioskować jak ma wyglądać świadczenie usług

  przez operatora”, karta nr 1915, RPW/55617/2020;

  „Przedstawiciel Przedsiębiorcy uzyskał moje podpisy na dokumentach, nie

  pozostawiając kopii dokumentów dla mnie, do czego był on zobowiązany”, karta nr 1921,

  RPW/33909/2021;

  „Ponadto nie otrzymałam kopii podpisanej umowy ani formularza o możliwości

  odstąpienia od umowy byłam tak zmanipulowana psychicznie przez waszego pracownika,

  nadmienię że jestem starszą schowaną kobietą w wieku 74 lat”, karta nr 1924,

  RPW/36261/2021;

  „Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, iż przedstawiciel spółki nie wydał [******

  ************] dokumentu zawartej umowy, wobec czego nie była w stanie zweryfikować jej

  treści, a także ustalić do czego w rzeczywistości się zobowiązała”, karta 90;

  „W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11 września 2018 roku oraz mojej dotychczasowej

  korespondencji w tej sprawie ponownie oświadczam, że uchylam się od skutków prawnych

  swojego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu i w warunkach podstępu

  dotyczącego zawarcia umowy o nr 16SKA/A1D/NOM/2018, jak również umowy o nr

  110SKA/A1D/MOB/2018 o której dowiedziałem się dopiero z Państwa pisma z dnia 11

  września 2018 roku, a którą rzekomo miałem zawierać. Ponadto oświadczam, że nie

  podsiadam jakichkolwiek dokumentów jej dotyczących, wobec czego proszę

  o nadesłanie mi ich kopii celem weryfikacji znajdujących się na niej podpisów”, karta

  nr 121;

  „w związku z faktem, iż nie łączy nas żadna umowa cywilnoprawna, której dokumentem

  nie dysponuję, swój odbiór sprzętu od kuriera motywuję faktem, iż czekałam na inną

  przesyłkę kierowaną do mnie”, karta nr 135;

  „Nie otrzymałem żadnego egzemplarza umowy, ani żadnych załączników w tym cennika

  usług oraz wzoru oświadczenia od odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

  przedsiębiorstwa”, karta nr 138;

  „Pracownik Państwa firmy, który był u mnie nie pozostawił żadnego śladu po

  podpisanych umowach. Nie otrzymałam kopii umów ani informacji o możliwości

  odstąpienia od tych umów”, karta nr 186.

  Dodatkowo część skarg wskazuje wprost, że przedstawiciele Spółki nie przekazują wzoru

  formularza umożliwiającego odstąpienie, a co za tym idzie, nie informują, że w celu

  odstąpienia od umowy, wystarczające jest skorzystanie z dokumentu. Dokumenty te są

  jednymi z załączników, które powinny zostać przekazane przy zawieraniu każdej umowy.

  Tymczasem, jak wynika z przekazywanych przez konsumentów pism, przedstawiciele

  działający w imieniu i na rzecz Spółki nie przekazywali konsumentom całej dokumentacji.

  28

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Powołane poniżej przykładowe fragmenty skarg konsumentów świadczą o nieprzekazywaniu

  przez Spółkę formularza odstąpienia (pisownia oryginalna, pogrubienia własne):

  „Przedstawiciel nie zostawił oświadczenia odstąpienia od umowy (w umowie, którą

  podsunął do podpisu, było zaznaczone – otrzymałem wzór oświadczenia o odstąpieniu od

  umowy)”, karta nr 1438, RPW/34652/2020;

  „Zarówno przy rozmowie telefonicznej z Państwa konsultantką, jak i przy podpisywaniu

  umowy nie zostałam pouczona o prawie odstąpienia od umowy, jak również nie

  otrzymałam jego wzoru”, karta nr 1288, RPW/25822/2019;

  „Podpisane dokumenty otrzymałem dopiero pod koniec grudnia, co pozbawiło mnie

  prawa do odstąpienia od umowy podpisanej poza siedzibą przedsiębiorcy”, karta nr 1300,

  RPW/619/2020;

  „Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość lub

  poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny

  i zrozumiały, w szczególności o: (…) a także poinformować konsumenta o prawie do

  odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz wręczyć klientowi wzór formularza odstąpienia

  od umowy. W moim przypadku przedsiębiorca nie wypełnił wskazanych prawem

  obowiązków”, karta nr 1290, RPW/603/2020;

  „Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość lub

  poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny

  i zrozumiały, w szczególności o: (…) a także poinformować konsumenta o prawie do

  odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz wręczyć klientowi wzór formularza odstąpienia

  od umowy. W tym przypadku przedsiębiorca nie wypełnił wskazanych prawem

  obowiązków”, karta nr 1293, RPW/742/2020;

  „Nie mając dostatecznej znajomości przepisów prawa i nie rozumiejąc różnic terminologii

  prawniczej Pani [*****] wypowiedziała umowę, zamiast odstąpić od niej bez podawania

  przyczyny. Niestety, winę za taki stan rzeczy należy przypisać Spółce, która pomimo zapisu

  w § 18 umowy stwierdzającego, iż integralną część umowy stanowi załącznik nr 3 –

  Pouczenie oraz wzór odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub

  na odległość, nie przekazała konsumentce takiego załącznika”, karta nr 1376,

  RPW/1402/2020;

  „Ponieważ nie zostałam poinformowana o możliwości odstąpienia od umowy dot.

  dostarczenia ww. urządzenia, zwracam się o podanie sposobu i adresu dostarczenia

  urządzenia, na koszty i ryzyko przedsiębiorcy”, karta nr 1989, RPW/599/2020;

  „Kopię umowy wraz z pozostałymi dokumentami (cennik, regulamin) załączam. Chcę także

  podkreślić, że przedstawiciel firmy Novum pozostawił rodzicom bardzo nieczytelną kopię

  kalkową umowy, nie pozostawił tez formularza odstąpienia od umowy. Poza tym na

  dokumencie jest wpisana inna data niż faktycznie umowa była zawierana”, karta nr 2013,

  RPW/57614/2019;

  29

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  „To jest skandal. Państwa pracownik podszywa się pod ORANG i obiecuje mi niższe stawki,

  namawia do podpisania umowy, okłamuje o wysokości abonament, nie zostawia formularza

  odstąpienia od umowy”, karta nr 2077, RPW/53024/2019;

  „W związku z takim działaniem przedstawiciela Telego, zachodzi uzasadniona obawa, że

  Mocodawcy zostało przedłożone do „szybkiego podpisania” innego rodzaju

  dokumenty/oświadczenia, które nie zostały mu wydane. Mimo wskazania, że załącznikami

  do umów są Wzory oświadczeń o odstąpieniu od umów – nie zostały one fizycznie

  przekazane Mocodawcy”, karta nr 2093, RPW/19767/2021.

  Prezes Urzędu, w oparciu o wyjaśnienia Spółki ustalił, że TeleGo uznawała odstąpienia

  złożone przez konsumentów po terminie oraz umożliwiała bezkosztowo rezygnację z umowy,

  w przypadkach socjalnych oraz klientów starszych. Przypadki nieuznanych odstąpień dotyczą

  sytuacji, w której zawarte były dwie umowy: o świadczenie usług oraz sprzedaży urządzenia

  końcowego, natomiast odstąpienie dotyczyło tylko pierwszej z nich lub też nie zostało wraz

  z nim zwrócone urządzenie. W takim przypadku TeleGo nie uznawała odstąpienia od umowy

  sprzedaży urządzenia za skuteczne.

  Dowód: pismo Spółki z dnia 17 maja 2021 r., karta nr 1467.

  Obrót osiągnięty przez Spółkę

  Na podstawie danych wynikających z pisma Spółki z dnia 15 października 2021 r.,

  potwierdzonych przekazanym rachunkiem zysków i strat, Prezes Urzędu ustalił, że w 2020 r.

  obrót Spółki wyniósł [***************] złotych (słownie: [***********************************************

  *******************************************************************]).

  Dowód: pismo Spółki z dnia 15 października 2021 r., karta nr 1848.

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.

  Naruszenie interesu publicznego

  Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. 2021 r., poz. 275, dalej jako „uokik”), ochrona interesów

  konsumentów podejmowana w ramach działań Prezesa Urzędu jest prowadzona w interesie

  publicznym. Ingerencja Prezesa Urzędu ma na celu ochronę interesów zbiorowości, a nie

  wprost poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku. Naruszenie interesu publicznego

  stanowi podstawę do rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu sprawy w oparciu o przepisy

  uokik. Interes publiczny zostaje naruszony w szczególności wówczas, gdy określonymi

  działaniami przedsiębiorcy dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, względnie, gdy

  wywołują one na rynku niekorzystne zjawiska, powodując zaburzenia w jego prawidłowym

  funkcjonowaniu6

  .

  6 Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 24 października 1991 r., sygnatura akt XVII Amr 8/90.

  30

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Interes publiczny wymaga, aby zapewniona była ochrona konsumentów w procesie

  zawierania i następnie wykonywania umów w sektorze telekomunikacyjnym. Bardzo istotna

  jest w szczególności potrzeba zapewnienia przestrzegania praw konsumentów związanych

  z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość.

  W ocenie Prezesa Urzędu, rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, gdyż wiąże

  się z ochroną interesu szerokiego grona konsumentów. Prezes Urzędu wszczął postępowanie

  w wyniku analizy wielu pism przede wszystkim konsumentów oraz rzeczników konsumentów

  otrzymanych w związku z działalnością najpierw Novum, następnie TeleGo, informujących

  o możliwości stosowania przez Spółkę praktyk zakazanych przez uokik. Liczne skargi oraz

  zawiadomienia zostały przekazane także w toku postępowania, w tym również przez innych

  przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Skierowana do Urzędu

  korespondencja wskazuje na zbliżony schemat zachowania Spółki, którym dotknięty może

  zostać każdy potencjalny abonent Spółki. Działania przedsiębiorcy analizowane w toku

  niniejszego postępowania nie dotyczą interesów poszczególnych osób, których sprawy

  miałyby charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, ale kręgu

  konsumentów, których sytuacja jest identyczna. Naruszenie interesu publicznoprawnego

  przejawia się tym samym w naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów.

  W niniejszej sprawie istnieją zatem podstawy do oceny zachowania TeleGo pod kątem

  stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 uokik, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe

  interesy konsumentów. Art. 24 ust. 2 uokik stanowi zaś, iż przez praktykę naruszającą

  zbiorowe interesy konsumentów rozumie się sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

  zachowanie przedsiębiorcy godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Konsumentem

  w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest osoba fizyczna dokonująca

  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  (art. 221

  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze

  zm., dalej jako: „kc”) w zw. z art. 4 pkt 12 uokik).

  W związku z powyższym za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów należy uznać

  takie zachowanie przedsiębiorcy, które spełnia kumulatywnie trzy następujące przesłanki:

   oceniane zachowanie musi być podejmowane przez podmiot będący przedsiębiorcą

  w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

   zachowanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

   zachowanie przedsiębiorcy godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik, taką praktykę stanowią w szczególności nieuczciwe

  praktyki rynkowe.

  Status przedsiębiorcy

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera legalną definicję przedsiębiorcy.

  Definicja ta częściowo odwołuje się do definicji przedsiębiorcy zawartej w przepisach

  regulujących zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

  na terytorium RP.

  31

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Aktualnie definicja przedsiębiorcy zawarta jest w ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia

  6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 162, dalej jako: „Prawo przedsiębiorców”).

  Zgodnie z art. 4 pkt 1 uokik pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę

  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021

  r., poz. 162). Spółka jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na

  świadczeniu usług telekomunikacyjnych na terenie całego kraju, oferując m.in.: usługi

  telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługę WLR (nie będącą aktywnie oferowaną od 01

  stycznia 2015 r.), internetu LTE. Przedsiębiorca zarejestrowany jest w KRS pod numerem

  0000706498, w związku z tym posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu wyżej

  wymienionej ustawy. W konsekwencji również w świetle przepisów ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów Spółka dysponuje statusem przedsiębiorcy (zgodnie z art. 4 pkt

  1 uokik).

  Rozpoczęcie stosowania praktyk opisanych w pkt I.1-II sentencji decyzji przez Novum i ich

  kontynuacja, w niezmieniony sposób przez TeleGo po przeniesieniu na nią działalności

  telekomunikacyjno-obsługowej Novum (o czym szerzej na str. 6-7 decyzji) oraz informacja

  o wstąpieniu przez TeleGo w prawa i obowiązki Novum przyczyniła się do oceny, że nie

  doszło w sprawie do zmiany strony postępowania.

  Sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami

  Art. 24 ust. 2 uokik stanowi, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

  rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie

  przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie przedsiębiorcy zarzucono działanie sprzeczne

  z prawem.

  W tym miejscu zostanie omówiona przesłanka sprzeczności z prawem w części wspólnej dla

  wszystkich zarzutów stawianych Spółce.

  Jako działania przedsiębiorcy, które stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy

  konsumentów ustawodawca wskazuje w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe (art. 24

  ust. 2 pkt 3 uokik). Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu

  nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2070, dalej jako: „upnpr”) przez

  praktykę rynkową rozumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób

  postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing,

  bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta. Pod pojęciem

  produktu należy z kolei rozumieć każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości, prawa

  i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych (art. 2 pkt 3 upnpr). Z przywołanego

  art. 2 pkt 4 upnpr wynika zatem, że pojęcie praktyki rynkowej obejmuje zarówno działanie,

  jak i zaniechanie przedsiębiorcy. Jednocześnie w świetle powyższej definicji praktyką

  rynkową jest tylko takie zachowanie przedsiębiorcy, które jest adresowane do konsumenta

  i pozostaje w bezpośrednim związku z nabywaniem przez niego produktu.

  W ocenie Prezesa Urzędu, praktyki Spółki wskazane w pkt I.1.a, I.1.b oraz I.2 rozstrzygnięcia

  niniejszej decyzji mieszczą się w ww. definicji praktyki rynkowej.

  32

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 upnpr praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec

  konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób

  zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed

  zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Z kolei

  art. 4 ust. 2 upnpr stanowi, że za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności

  praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także

  stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Praktyki te nie podlegają ocenie

  w świetle przesłanek określonych w ust. 1.

  Model przeciętnego konsumenta

  Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nakazują ocenę

  zachowania przedsiębiorcy w odniesieniu do przeciętnego konsumenta. Tym samym, aby

  móc uznać daną praktykę rynkową za nieuczciwą w rozumieniu ww. ustawy, konieczne jest

  ustalenie modelu przeciętnego konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 8 upnpr przez przeciętnego

  konsumenta rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany,

  uważny i ostrożny. Oceny tej powinno dokonywać się z uwzględnieniem czynników

  społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej

  grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę

  konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt,

  którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek,

  niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa. Wzorzec przeciętnego konsumenta nie jest stały,

  zmienia się bowiem w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. To w odniesieniu

  do przeciętnego konsumenta dokonywana jest ocena „nieuczciwości” praktyki rynkowej

  stosowanej przez przedsiębiorcę.

  Przeciętnego konsumenta należy rozumieć jako dostatecznie dobrze (przeciętnie)

  rozważnego i zorientowanego, mającego prawo do rzetelnej, zawierającej wszelkie

  niezbędne dane wynikające z funkcji i przeznaczenia danego produktu (usługi) informacji,

  przekazywanej w sposób niewprowadzający w błąd, a także do rzetelnego i uczciwego

  traktowania przez przedsiębiorcę. Wskazanie na cechy takie jak dostateczne

  poinformowanie, uwaga oraz ostrożność określa pewien zespół cech konsumenta (jego

  „przeciętność”) polegających na tym, że z jednej strony można wymagać od niego pewnego

  stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistości, lecz z drugiej strony nie można uznać, że jego

  wiedza jest kompletna i profesjonalna.

  Przeciętny konsument ma prawo odbierać kierowane do niego przekazy w sposób dosłowny

  zakładając, że przedsiębiorca, od którego pochodzą, przekazuje mu informacje w sposób

  dostatecznie jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. Przeciętny konsument

  zderzony z siatką pojęciową charakterystyczną dla istniejących stosunków prawnych ma

  prawo przypuszczać, że przedstawiona mu oferta jest ofertą pochodzącą od jego

  dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

  Adresatem działań Spółki polegających na prezentowaniu i oferowaniu usług

  telekomunikacyjnych jest ogół konsumentów. Na podstawie zgromadzonego materiału

  dowodowego nie można przyjąć, że działania Spółki były kierowane do szczególnej, dającej

  się wyodrębnić na podstawie wspólnej cechy grupy konsumentów. Poczynione ustalenia

  33

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  wskazują jednak, że kontrahentami Spółki są w przeważającej liczbie przypadków osoby

  starsze, w wieku powyżej 60 lat (zdarzają się również konsumenci starsi, ok. 80. roku życia).

  W ocenie Prezesa Urzędu, wynika to przede wszystkim ze specyfiki tej grupy wiekowej, którą

  cechuje zwiększona ufność i podatność na wprowadzenie w błąd, a także mniejsza

  świadomość w zakresie obowiązujących przepisów prawa. W opinii Prezesa Urzędu nie można

  na tej podstawie wnioskować, że Spółka kieruje swoją ofertę wyłącznie do takich osób,

  jednakże ww. okoliczności uwzględnić należy również przy analizie modelu przeciętnego

  konsumenta w niniejszej sprawie.

  Osoby starsze z reguły charakteryzują się pewnymi cechami, które sprawiają, iż są

  szczególnie podatne na praktyki stosowane przez Spółkę. W tej grupie konsumentów

  dominują osoby mające dosyć niską świadomość zmieniającego się m.in. otoczenia prawnogospodarczego. Są to również często osoby w trudniejszej sytuacji materialnej, które

  utrzymują się z emerytury lub renty, co może skłaniać je do podejmowania decyzji

  finansowych choćby nieznacznie zwiększających możliwe oszczędności. Jednocześnie osoby

  starsze charakteryzują się niekiedy wyższym poziomem zaufania wobec osób trzecich. Osoby

  te często z uwagi na wiek mogą nie posiadać także wystarczającej wiedzy o przysługujących

  im uprawnieniach wynikających z odpowiednich aktów prawnych. Osoby starsze często

  zmagają się z różnego rodzaju chorobami i dolegliwościami (np. wady wzroku, niedosłuch)

  utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, jak również właściwą ocenę kierowanych do

  nich komunikatów marketingowych, czy też przedstawianych im do podpisania umów.

  Z uwagi na powyższe w niniejszej sprawie za przeciętnego konsumenta uznano osobę, która

  jest dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna przy kontaktach

  z przedsiębiorcami, przy uwzględnieniu jednak powołanych powyżej ograniczeń.

  Odpowiedzialność za podmioty trzecie

  Przed przedstawieniem szczegółowych rozważań w kwestii stosowania przez Spółkę

  zarzuconych jej praktyk Prezes Urzędu uznaje za konieczne odniesienie się do specyfiki jej

  działalności wynikającej z posługiwania się podmiotami trzecimi (partnerami) przy

  prezentowaniu oferty i zawieraniu umów z konsumentami. W ocenie Prezesa Urzędu fakt ten

  w żadnej mierze nie wpływa na możliwość przypisania Spółce odpowiedzialności za

  stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Istotne są bowiem

  relacje Spółki z tymi podmiotami wynikające z zawartych umów współpracy, jak również

  określone w nich regulacje umożliwiające Spółce nadzór nad ich działalnością.

  Jak już wskazano, w umowach współpracy Spółka powierzyła partnerom handlowym

  zawieranie w swoim imieniu i na swój rachunek umów o świadczenie usług

  telekomunikacyjnych. Na podstawie tych umów partnerzy zostali więc umocowani do

  działania w imieniu i na rzecz Spółki. W imieniu i na rzecz Spółki działają również konsultanci

  i kurierzy będący pracownikami partnerów Spółki. W konsekwencji ich działania

  i zaniechania muszą być potraktowane jako działania i zaniechania Spółki.

  W tym kontekście podkreślić należy również, że relacje pomiędzy Spółką a jej partnerami,

  a także pomiędzy partnerami a ich pracownikami są konsumentom nieznane i niemożliwe do

  ustalenia. Konsument, który otrzymuje propozycję zawarcia umowy ze Spółką nie ma

  34

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  świadomości, jaki podmiot w imieniu Spółki złożył mu taką propozycję, taka informacja nie

  widnieje również na umowie, która zawierana jest z TeleGo. Na tej podstawie możliwe jest

  jedynie ustalenie danych osobowych przedstawiciela Spółki.

  W umowach współpracy Spółka uregulowała obowiązki partnera i to do Spółki należy ocena,

  czy partner wykonuje prawidłowo przewidziane w umowie obowiązki. W tym celu TeleGo

  zastrzegła możliwość nałożenia na partnera kary umownej ([********************************

  ****************************************************************************************************************

  **************]). W umowach współpracy Spółka zastrzegła sobie daleko idącą kontrolę nad

  działaniem tych podmiotów obejmującą zarówno możliwość nałożenia na partnera

  wspomnianej sankcji ekonomicznej, jak i określiła obowiązki szkoleniowe pracowników

  Partnera.

  W toku wykonywania umów Spółka miała możliwość stosowania nadzoru na działalnością

  przedstawicieli, w szczególności mogła wypowiedzieć umowy współpracy lub też nałożyć na

  partnera karę umowną. Mimo takich możliwości oraz wobec wielu dochodzących do TeleGo

  sygnałów7 wskazujących na powtarzające się nieprawidłowości, Spółka nie korzystała

  z wymienionych uprawnień, pozwalając tym samym partnerom na kontynuację prowadzonej

  działalności w niezmienionej formie.

  Stan faktyczny w niniejszej sprawie można porównać z zaistniałym w sprawie o sygn. akt

  XVII AmA 92/20, w której w odniesieniu do powierzenia wykonywania czynności w zakresie

  zawierania umów w imieniu i na rzecz spółki podmiotom trzecim SOKiK w wyroku z dnia

  5 października 2021 r. wskazał że działania i zaniechania muszą być potraktowane jako

  działania i zaniechania Spółki, tym bardziej, że to powód jest ich beneficjentem. Powód

  dokonał wyboru modelu działania rynkowego i to on ponosi za ten wybór odpowiedzialność,

  a z całą pewnością konsekwencji takiego działania nie mogą ponosić konsumenci.

  Rację ma pozwany, że niezależnie od tego, czy w umowach powód uregulował bardziej

  lub mniej szczegółowo obowiązki agentów i tym osób z nimi współpracujących,

  w kontaktach z konsumentami prezentowali oni oferty NEW Telekom, dążąc do

  podpisania przez konsumenta umowy właśnie ze Spółką. Agenci oraz osoby i podmioty z

  nimi współpracujące nie podejmowały wobec konsumentów żadnych czynności

  faktycznych ani prawnych w swoim imieniu i na swoją rzecz. Tym samym agenci przy

  zawieraniu umów na jej rzecz jedynie formalnie byli od niej niezależni.

  Wskazać należy, że powód jest przedsiębiorą w rozumieniu art. 4 pkt 1 u.k.i.k.,

  a zatem przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega rygorom określonym

  w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Podlega także przepisom kodeksu

  cywilnego dotyczących należytej staranności art. 355 k.c. i odpowiedzialności za inne

  osoby określonej w art. 474 k.c., a także przepisom art. 758 i następnym kodeksu

  cywilnego dotyczącym umów agencyjnych. Konsument nie może ponosić negatywnych

  konsekwencji wynikających z relacji łączących przedsiębiorcę i jego pośredników

  handlowych tym bardziej, że nie ma na ten temat wiedzy, ani narzędzi, aby bronić się

  7 Tj. części skarg cytowanych w decyzji a także znacznej liczby odstąpień, opisanych na str. 13

  decyzji.

  35

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  przed ewentualnymi działaniami podejmowanymi z przekroczeniem zakresu umocowania.

  Art. 7603

  k.c. reguluje instytucji "milczącego" potwierdzenia umowy zawartej przez

  agenta, jeśli działa on w stosunku z klientem bez umocowania lub z przekroczeniem

  jego zakresu. Dający zlecenie, aby zniweczyć skutek zawarcia takiej umowy, musi

  niezwłocznie nie po otrzymaniu wiadomości o jejzawarciu oświadczyć klientowi, że jej

  nie potwierdza.

  Wprawdzie powód w umowach zawartych z agentami i dołączonych do nich dokumentach

  określił prawidłowy standard postępowania z konsumentami na etapie zawierania umowy,

  ale nie egzekwował skutecznie jego realizacji, nie przeprowadził on też stosownych

  szkoleń, kiedy zaczęły napływać reklamacje.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy uznać, że działania i zaniechania

  konsultantów i kurierów reprezentujących Spółkę muszą być potraktowane jako działania

  i zaniechania Spółki. Przy takim ukształtowaniu praw i obowiązków stron umowy i roli Spółki

  w procesie proponowania i oferowania konsumentom usług telekomunikacyjnych w pełni

  uzasadnione jest stwierdzenie, że Spółka jest przedsiębiorcą stosującym zakwestionowane

  praktyki.

  Sprzeczność z prawem praktyki określonej w pkt I.1.a i I.1.b rozstrzygnięcia decyzji

  Sprzeczność z prawem pierwszej z zakwestionowanych praktyk Prezes Urzędu wywodzi

  z naruszenia przez Spółkę art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 upnpr.

  Art. 4 ust. 2 upnpr wskazuje, że za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się m.in. praktykę

  wprowadzającą w błąd. Zgodnie z art. 5 ust. 1 praktykę rynkową uznaje się za działanie

  wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może

  powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której

  inaczej by nie podjął. Ustęp 2 pkt 1 ww. artykułu jako jedno z takich działań wymienia

  rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Jednocześnie art. 5 ust. 2 upnpr przewiduje,

  że przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd przez działanie, należy uwzględnić

  wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób

  jego prezentacji.

  Praktykę rynkową wprowadzającą w błąd będzie zatem stanowiło takie aktywne zachowanie

  przedsiębiorcy, które doprowadzi do powstania u konsumenta mylnego wyobrażenia

  o rzeczywistości, które może doprowadzić do zniekształcenia jego zachowania rynkowego.

  Dla stwierdzenia występowania praktyki rynkowej nie będzie przy tym miało znaczenia czy

  faktycznie doszło do zniekształcenia procesu decyzyjnego konsumenta. Na gruncie art. 5 ust.

  1 relewantna jest bowiem sama możliwość podjęcia przez przeciętnego konsumenta decyzji

  dotyczącej umowy, której - w braku praktyki przedsiębiorcy - by nie podjął. Kwalifikacja

  działania przedsiębiorcy jako nieuczciwej praktyki rynkowej w rozumieniu art. 5 ust. 1 upnpr

  wymaga zatem wykazania zaistnienia dwóch przesłanek: wprowadzenia w błąd i podjęcia

  lub możliwości podjęcia przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie

  podjął.

  36

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  W rozpatrywanej sprawie Prezes Urzędu przeanalizował, czy informacje przekazywane przez

  osoby reprezentujące TeleGo w trakcie wizyty osobistej oraz poprzedzającej ją rozmowy

  telefonicznej przeprowadzanych w celu złożenia propozycji zawarcia umowy wprowadzają

  przeciętnego konsumenta w błąd co do podmiotu, w imieniu którego dokonują czynności

  prawnej. Ustalenia wymagało również, czy działanie przedstawicieli Spółki powodowało

  podjęcie przez konsumenta decyzji, której inaczej by nie podjął.

  Wprowadzenie w błąd

  Informację o tożsamości przedsiębiorcy kontaktującego się z konsumentem należy uznać za

  podstawowe dane, od których przekazania powinna zostać rozpoczęta relacja

  przedsiębiorca-konsument. Potencjalna strona stosunku prawnego musi bowiem wiedzieć,

  z kim dokonuje lub ma dokonać czynności prawnej. Od tej informacji zależeć mogą dalsze

  ustalenia danego zobowiązania. Obowiązek przedstawienia się przedsiębiorcy w odniesieniu

  do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynika z art. 12 ust.

  1 pkt 2 upk. Zgodnie z tym przepisem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli

  związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma

  obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o swoich danych

  identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność

  gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany.

  Prezes Urzędu ustalił, że przedstawiciele TeleGo sugerują, że czynność prawna, którą

  proponują (w odbiorze konsumentów często zmiana warunków obowiązującej umowy,

  w rzeczywistości zawarcie nowej umowy z innym dostawcą usług), ma być dokonana z innym

  niż Spółka podmiotem. Wprowadzenie w błąd ma miejsce już w trakcie rozmów

  telefonicznych przeprowadzonych między konsultantami reprezentującymi Spółkę

  a konsumentami. Na podstawie pism konsumentów skierowanych do Urzędu ustalono, że

  konsultanci albo wskazują wprost, że dzwonią w imieniu dotychczasowego dostawcy usług

  konsumenta, albo prowadzą rozmowę w taki sposób, aby stworzyć u niego takie

  wyobrażenie, nie informując jednoznacznie, na rzecz jakiego podmiotu czynność ma być

  dokonana.

  Przedstawiciele Spółki często wprost przedstawiają się jako dotychczasowy dostawca usług

  konsumenta, wymieniają jego nazwę w innym kontekście. Podanie nazwy dotychczasowego

  dostawcy wywołuje u konsumenta poczucie zaufania i pewności, że rozmawia ze swoim

  kontrahentem. Gdy konsument zaskoczony telefonem od przedsiębiorcy słyszy zapewnienie

  dzwoniącego o kontakcie ze strony swojego dotychczasowego dostawcy usług, jego

  wątpliwości w tym zakresie zostają wyeliminowane. W szczególności ma to miejsce, gdy

  dodatkowo konsument otrzymuje inne informacje sprawiające, że odbiorca identyfikuje

  dzwoniącego jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, z którym jest związany umową.

  W tym celu przedstawiciele Spółki posługują się np. siatką pojęciową charakterystyczną dla

  obowiązujących stosunków umownych, proponując np. „obniżkę” rachunku czy

  „przedłużenie” umowy, które to pojęcia przeciętny konsument odbiera dosłownie. Tego

  rodzaju propozycję złożyć może jedynie aktualny kontrahent konsumenta. Jego konkurent

  może co najwyżej zaproponować konsumentowi niższe opłaty czy zawarcie umowy, nie ma

  natomiast możliwości „obniżenia” aktualnie opłacanego przez konsumenta abonamentu czy

  37

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  „przedłużenia” umowy. Jednocześnie przedmiotowa „obniżka” opłaty jest niekiedy

  przedstawiana jako nagroda za wieloletnią współpracę, co dodatkowo wzmacnia

  przekonanie konsumentów, że mają do czynienia z ich dotychczasowym dostawcą usług. Dla

  przeciętnego konsumenta logiczne jest, że osoba niemająca żadnych związków z jego

  dostawcą usług nie może mieć żadnej wiedzy co do istnienia takiej współpracy i jej

  pozytywnego przebiegu. Powołanie się na dotychczasowe relacje, w tym dane dotyczące

  uprzednio zawartych umów (jak np. ceny uiszczanego abonamentu) może być więc

  dodatkową okolicznością eliminującą ewentualną niepewność przeciętnego konsumenta co

  do tożsamości jego rozmówcy, a przez to wzbudzającą jego zaufanie do rozmówcy

  i otrzymanej propozycji. Uwzględniając ponadto, że obniżenie opłat za usługi

  telekomunikacyjne dla stałych klientów nie jest czymś wyjątkowym, przeciętny konsument

  może potraktować złożoną mu propozycję jako swego rodzaju nagrodę za należyte

  wykonywanie zawartej umowy. Przeciętny konsument wie, że przedsiębiorcy

  telekomunikacyjni zabiegają nie tylko o nowych klientów, ale również o utrzymanie

  dotychczasowych, m.in. poprzez niższą, bardziej atrakcyjną dla abonenta cenę usług. Z tej

  przyczyny informacja o obniżeniu abonamentu przez dotychczasowego dostawcę usług jest

  dla przeciętnego konsumenta wiarygodna i wystarczająca aby obdarzyć rozmówcę

  zaufaniem.

  Na podstawie informacji przekazywanych przez konsumentów Prezes Urzędu ocenił, że

  przebieg rozmów telefonicznych prowadzonych przez konsultantów Spółki nie pozwala

  przeciętnemu konsumentowi na zorientowanie się i ustalenie, że proponowane czy

  zapowiadane obniżenie abonamentu jest faktycznie elementem oferty handlowej Spółki,

  czyli innego przedsiębiorcy niż ten, z którego usług korzysta, i w istocie prowadzić ma do

  zawarcia z TeleGo umowy. W niniejszym przypadku przeciętny konsument nie ma możliwości

  ustalenia, że przekazane informacje nie są prawdziwe i nie pochodzą od jego

  dotychczasowego dostawcy usług, ale od Spółki, a propozycja obniżenia abonamentu, to

  w istocie propozycja zawarcia całkowicie nowej umowy ze Spółką. Na podstawie uzyskanych

  w roku rozmowy informacji przeciętny konsument nie jest też w stanie ustalić, że celem

  przyszłej wizyty kuriera jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług

  telekomunikacyjnych ze Spółką, a nie zmiana warunków obowiązującej umowy, wiążącej go

  z dotychczasowym dostawcą usług.

  Prezes Urzędu uznał, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest kontynuowane

  na etapie wizyty osobistej przedstawiciela TeleGo (kuriera) u konsumenta. W trakcie wizyty

  kurierzy podtrzymują błędne przekonanie przeciętnego konsumenta o reprezentowaniu jego

  dotychczasowego dostawcy usług, nie ujawniając jednocześnie rzeczywistego celu wizyty

  w miejscu zamieszkania konsumenta. Nie przedstawiają konsumentom rzeczywistego

  przedmiotu czynności prawnej, która ma zostać dokonana, tj. zawarcie nowej umowy ze

  Spółką.

  Z analizy otrzymanych skarg i pism wynika, że konsumenci podczas wizyty kuriera uzyskują

  potwierdzenie, że wizyta ta ma na celu np. obniżenie abonamentu, przekazanie nowego

  darmowego aparatu telefonicznego. Konsultanci i kurierzy informują konsumenta, że po

  podpisaniu umowy nadal będą korzystać z usług dotychczasowego dostawcy usług.

  38

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Zdaniem Prezesa Urzędu, w ustalonych okolicznościach przeciętny konsument polega

  w głównej mierze na informacjach ustnych, które otrzymuje bezpośrednio od

  kontaktującego się z nim telefonicznie konsultanta oraz od osoby przebywającej w jego

  miejscu zamieszkania. Kierując się treścią otrzymanych w trakcie rozmowy telefonicznej

  informacji, przeciętny konsument może zakładać, że przekazywane mu przez kuriera

  informacje są prawdziwe. Dla przeciętnego konsumenta wizyta kuriera jest potwierdzeniem

  ustaleń wynikających z rozmowy telefonicznej. Z tego względu jest przekonany, że jej

  celem jest podpisanie dokumentów zmieniających zawartą przez niego umowę o świadczenie

  usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług w zakresie wysokości opłaty

  za abonament.

  W opinii Prezesa Urzędu, na podstawie otrzymanych od kuriera informacji przeciętny

  konsument nie jest w stanie stwierdzić, że podpisując okazane dokumenty zawrze nową

  umowę ze Spółką, a nie wyrazi zgodę na zmianę umowy zawartej z przedsiębiorcą, który do

  tej pory świadczy na jego rzecz usługi telekomunikacyjne.

  Mając powyższe na uwadze, działania Spółki należy uznać za wprowadzające w błąd.

  Wpływ na decyzję przeciętnego konsumenta

  Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

  przez decyzję dotyczącą umowy rozumie się podejmowaną przez konsumenta decyzję co do

  tego, czy, w jaki sposób i na jakich warunkach dokona zakupu, zapłaci za produkt w całości

  lub w części, zatrzyma produkt, rozporządzi nim lub wykona uprawnienie umowne związane

  z produktem, bez względu na to, czy konsument postanowi dokonać określonej czynności,

  czy też powstrzymać się od jej dokonania. Nieuczciwa praktyka rynkowa polegająca na

  wprowadzającym w błąd działaniu nie musi finalnie prowadzić do dokonania przez

  przeciętnego konsumenta czynności prawnej. Elementem konstrukcyjnym decyzji

  konsumenta nie jest objęty sam fakt jej dokonania, czyli w analizowanym przypadku

  skorzystanie z oferty i zawarcie umowy ze Spółką. Wystarczająca jest potencjalna możliwość

  wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta.

  Stosowanie omawianej praktyki jest najczęściej pojawiającym się zarzutem wobec TeleGo

  w pismach konsumentów i innych podmiotów. Wywołany działaniem Spółki błąd w zakresie

  tożsamości przedsiębiorcy leży u podstaw podjęcia dalszej decyzji przez konsumenta co do

  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Brak świadomości, że czynność prawna

  ma zostać dokonana z TeleGo, wpływa na wszystkie dalsze ustalenia pomiędzy stronami.

  Można bowiem przyjąć, że w przypadku gdy konsument – nierzadko związany wieloletnią

  współpracą z dotychczasowym operatorem - miałby wiedzę co do podmiotu, którego

  reprezentuje kontaktujący się z nim konsultant lub kurier, mógłby nie zdecydować się na

  ustalenia dotyczące warunków nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

  W rozpatrywanej sprawie decyzja dotycząca umowy może polegać np. na zainteresowaniu

  się przeciętnego konsumenta propozycją Spółki i kontynuowaniu rozmowy telefonicznej, aby

  uzyskać informacje o prezentowanej ofercie, wyrażeniu zgody na wizytę kuriera w celu

  dopełnienia formalności niezbędnych do zmiany umowy, czy wyrażeniu zgody na

  przebywanie kuriera w miejscu zamieszkania konsumenta i podpisaniu umowy gwarantującej

  39

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  mu, jak przypuszcza przeciętny konsument, proponowaną obniżkę abonamentu. Bez

  znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, czy i w jakim ewentualnie stopniu konsument

  może zweryfikować otrzymane informacje w inny sposób. Kluczowe znaczenie ma

  wewnętrzne przekonanie konsumenta wyrobione wskutek odbioru przekazu Spółki w chwili

  zapoznania się z nim, a zatem w chwili uzyskania informacji od jej przedstawicieli.

  W konsekwencji stosowania przez TeleGo terminologii charakterystycznej dla istniejących

  stosunków prawnych konsumenci nie mają świadomości co do dokonywanej czynności

  prawnej, jaką jest zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z którą

  w przedmiotowym stanie faktycznym wiąże się zmiana dostawcy usług. Taki stan wywołany

  działaniami Spółki skutkuje zawarciem nowej umowy z często nieznanym konsumentowi

  dostawcą usług telekomunikacyjnych, a zatem podjęciem decyzji, której w innych

  okolicznościach konsument mógłby nie podjąć. Jak wskazują pisma napływające do Urzędu

  od konsumentów i organizacji konsumenckich, konsumenci o zmianie dostawcy usług często

  dowiadują się wskutek kontaktu dotychczasowego operatora świadczącego im usługi

  telekomunikacyjne lub też w momencie dokonywania pierwszej płatności.

  Tymczasem informacja o tożsamości przedsiębiorcy, z którą wiąże się posiadane przez niego

  dobre imię, a w konsekwencji renoma na rynku usług telekomunikacyjnych (lub a contario

  jej brak), jest jednym z podstawowych czynników wpływających na podjęcie przez

  konsumenta decyzji o związaniu się daną umową. Konsument, sądząc, że decyduje się na

  zmianę warunków umowy lub dokonanie innej czynności z przedsiębiorcą, z którym

  konsumenta łączy  często wieloletnia  historia stosunków prawnych, działa w oparciu

  o zaufanie do tego konkretnego podmiotu. Tym samym działania zmierzające do wywołania

  u konsumenta błędnego przekonania co do tożsamości przedsiębiorcy składającego

  konsumentowi propozycję zawarcia umowy mogą powodować przyjęcie przedstawionej mu

  propozycji zawarcia umowy, której w innych warunkach konsument by nie przyjął lub co

  najmniej zapoznałby się z jej warunkami w sposób bardziej szczegółowy.

  W opinii Prezesa Urzędu, uzasadnione jest stwierdzenie, że gdyby konsument wiedział, że

  informacje, które otrzymał nie są prawdziwe, tj. że w rzeczywistości przedstawiono mu

  ofertę Spółki, której przyjęcie oznacza zawarcie ze Spółką nowej umowy, a nie zmianę

  umowy zawartej z dotychczasowym dostawcą usług, często nie podjąłby ww. decyzji

  dotyczącej umowy.

  W świetle powyższego Prezes Urzędu uznał, że przekazywane przez Spółkę informacje

  w rozmowach telefonicznych oraz podczas wizyt kurierów mogą wprowadzać przeciętnego

  konsumenta w błąd co do jej tożsamości, a także co do rzeczywistego celu wizyty kuriera

  w miejscu zamieszkania konsumenta, wpływając zarazem na podjęcie przez niego decyzji

  dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu

  stwierdził, że oba opisane w pkt I.1.a i I.1.b działania Spółki spełniają przesłanki nieuczciwej

  praktyki rynkowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 upnpr w zw. z art. 4 ust. 2

  upnpr.

  40

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Sprzeczność z prawem praktyki określonej w pkt I.2 rozstrzygnięcia decyzji

  Przedmiotowa praktyka polega na utrudnianiu konsumentom skorzystania z prawa

  odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej ze Spółką. Prezes

  Urzędu ustalił, że odbywa się to poprzez nieinformowanie konsumentów o prawie

  odstąpienia od umowy oraz niewydawanie im wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  Sprzeczność z prawem opisanej praktyki wynika z naruszenia art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w zw.

  z art. 6 ust. 4 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 upnpr. Zgodnie z art. 6 ust. 1 praktykę rynkową

  uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje

  potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym

  powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej

  umowy, której inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być

  w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we

  właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu (art. 6 ust. 3 pkt 1 upnpr). Art.

  6 ust. 4 pkt 5 upnpr precyzuje, że w przypadku propozycji nabycia produktu, za istotne

  informacje uznaje się w szczególności, m.in. informacje o istnieniu prawa do odstąpienia od

  umowy lub rozwiązania umowy, jeżeli prawo takie wynika z ustawy lub umowy.

  Wprowadzenie w błąd

  Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

  przedsiębiorstwa wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z art. 27 upk konsument, który

  zawarł taką umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez

  ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 upk.

  Jednocześnie art. 12 ust. 1 pkt 9 upk stanowi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez

  konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały

  o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 upk,

  a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.

  W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje, o których mowa

  w art. 12 upk (w tym o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz

  o wzorze formularza odstąpienia od umowy), muszą być utrwalone na papierze lub, jeżeli

  konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych

  prostym językiem (art. 14 ust. 1 upk). Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 1 upk nakłada na

  przedsiębiorcę obowiązek przekazania konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na

  odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili

  dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje

  informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 upk, chyba że przedsiębiorca dostarczył

  konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

  W przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa prawo

  odstąpienia od umowy jest podstawowym uprawnieniem przywracającym równowagę stron

  w stosunku przedsiębiorca–konsument, której deficyt wynika ze sposobu zawierania umowy.

  W przypadku składania propozycji zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na

  odległość konsument może być zaskoczony złożoną ofertą oraz znajdować się pod presją jej

  przyjęcia. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy daje konsumentowi szansę

  41

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  na ponowne przemyślenie swojej decyzji. Stąd też szczególnie istotne jest, aby konsument

  został o tym prawie w sposób należyty i we właściwym czasie odpowiednio poinformowany.

  Przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają, aby TeleGo informowała konsumentów

  przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa o istnieniu prawa

  odstąpienia od umowy. Kurierzy reprezentujący Spółkę w procesie zawierania umowy

  powinni ponadto przekazać konsumentom wzór formularza odstąpienia od umowy.

  Na podstawie przekazanych do Urzędu pism konsumentów ustalono, że pełnomocnicy Spółki

  podczas wizyt w domach konsumentów często nie wydawali im dokumentów zawartej

  umowy, wobec czego konsumenci nie mieli możliwości pochylenia się nad wynikającymi

  z zawartej umowy regulacjami i dokładnego zapoznania się z przysługującymi im

  uprawnieniami, jak na przykład z prawem do odstąpienia od umowy. Krótki czas wizyty

  przedstawiciela Spółki w miejscu zamieszkania konsumenta oraz obszerność wzorców

  składających się na umowę dodatkowo potęgowały te trudności. Dodatkowo

  niepozostawienie konsumentowi egzemplarza umowy po jej podpisaniu mogło uniemożliwiać

  mu skorzystanie z wynikających z niej uprawnień (por. str. 26-27 decyzji). Przekazywane

  przez konsumentów pisma przedstawiały również przypadki niewydawania konsumentom

  wzoru formularza odstąpienia od umowy (por. str. 27-29 decyzji).

  Spółka stoi na stanowisku, że przekazuje stosowną informację, pozyskując od konsumentów

  podpisy pod oświadczeniem m.in. o otrzymaniu ww. dokumentów.

  W ocenie Prezesa Urzędu fakt podpisania dokumentu pn. Oświadczenie TeleGo (czy też

  wcześniej Oświadczenie t-novum) nie oznacza, że konsument w rzeczywistości miał

  możliwość zapoznania się z treścią wszystkich oświadczeń, a także, przede wszystkim, że

  otrzymał wszelkie wskazane w nim dokumenty. W trakcie spotkania z konsumentem,

  kurierzy przedkładają konsumentowi do podpisu wiele dokumentów, z których treścią

  konsument w trakcie krótkiej wizyty kuriera – jak wynika z ustaleń faktycznych poczynionych

  w niniejszym postępowaniu – nie jest zapoznawany. Jest tak również w przypadku tych

  dokumentów, które dotyczą możliwości odstąpienia od umowy. Co więcej, z ustaleń

  dokonanych w oparciu o pisma konsumentów wynikają liczne przypadki, w których

  konsumentom nie były pozostawiane żadne dokumenty odnoszące się do podpisanej umowy.

  Jednocześnie niezależnie od wizyty kuriera u konsumenta, zdaniem Prezesa Urzędu

  informacja o prawie odstąpienia od umowy powinna zostać zawarta już na etapie rozmowy

  telefonicznej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 upk najpóźniej w chwili wyrażenia przez

  konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in.

  o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także

  wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy (art. 12

  ust. 1 pkt 9 upk).

  Istotne przy tym również jest, że treść powołanego powyżej dokumentu zawiera szereg

  różnych oświadczeń poza kwestią odstąpienia, co w zestawieniu z krótkim czasem trwania

  wizyty kuriera w miejscu zamieszkania konsumenta, a także z niepozostawianiem

  konsumentowi dokumentów pozwala na stwierdzenie o braku faktycznej możliwości

  42

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  szczegółowego zapoznania się z treścią wszystkich warunków umowy, w tym również

  dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy.

  Mając na uwadze powyższe, zachowanie Spółki należy ocenić jako wprowadzające w błąd

  zaniechanie.

  Wpływ na decyzję przeciętnego konsumenta

  Przedmiotowa praktyka może w sposób istotny zniekształcać zachowanie rynkowe

  przeciętnego konsumenta po zawarciu umowy. Wskutek nieudzielenia mu informacji

  o prawie do odstąpienia od umowy oraz niewydania wzoru odstąpienia od umowy przeciętny

  konsument może przede wszystkim nie wiedzieć, że przysługuje mu fundamentalne

  uprawnienie konsumenckie, tj. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

  przedsiębiorstwa lub na odległość. W przypadku nawet posiadania wiedzy w tym zakresie

  czerpanej z innych źródeł konsument może nie być w stanie zidentyfikować, do kiedy może

  złożyć stosowane oświadczenie (czy termin określony przepisami prawa już upłynął)

  i któremu podmiotowi (konsument powinien zostać poinformowany o konieczności złożenia

  takiego oświadczenia TeleGo, a nie np. dotychczasowemu dostawcy usług). Wydanie

  konsumentowi załącznika zawierającego wzór odstąpienia od umowy oraz pouczenie o tym

  prawie pozwoliłoby mu również na ustalenie, w jakiej formie i w jakim trybie może z tego

  prawa skorzystać oraz jakie są skutki odstąpienia od umowy.

  Brak świadomości konsumenta co do możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza

  lokalem lub na odległość może powodować, że – w ocenie konsumenta – jedyną możliwością

  zrezygnowania z usług Spółki jest rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na jaki

  została ona zawarta, i poniesienie kosztów związanych z jej jednostronnym rozwiązaniem.

  Art. 57 ust. 6 pt nakłada bowiem na abonenta, który rozwiązał umowę z przedsiębiorcą przed

  upływem okresu zobowiązania, obowiązek zwrotu przyznanej mu ulgi. Konsument, któremu

  udzielono nieprawidłowych informacji w odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy, mógł

  nie zdecydować się na jednostronne rozwiązanie umowy, pomimo braku woli korzystania

  z usług Spółki, ze względu na wiążące się z nim ww. opłaty. Niezależnie jednak od tego, o ile

  w momencie zawierania umowy z TeleGo był on związany umową na czas oznaczony z innym

  dostawcą usług telekomunikacyjnych, mógł być zmuszony do poniesienia analogicznych

  kosztów w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ze swoim dotychczasowym

  dostawcą usług.

  Z drugiej zaś strony konsument, który wobec nieudzielenia mu informacji o prawie do

  odstąpienia, zdecydował się na wypowiedzenie umowy, mógł ponieść konsekwencje

  finansowe w postaci obowiązku zwrotu ulgi. Jednocześnie konsument mógł żywić

  przekonanie, że konsekwencje te są zgodne z prawem, z czym wiąże się obowiązek ich

  poniesienia oraz brak możliwości kwestionowania ich np. na drodze sądowej.

  Tym samym pominięcie przez Spółkę podczas zawierania z konsumentem umowy informacji

  o istnieniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

  przedsiębiorstwa mogło powodować podjęcie przez konsumenta decyzji o kontynuowaniu

  korzystania z usług świadczonych przez Spółkę lub wypowiedzeniu umowy ze Spółką

  43

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  z poniesieniem konsekwencji finansowych z tym związanych, której to decyzji konsument

  nie podjąłby, wiedząc o możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia.

  Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu stwierdził, że opisane działania Spółki spełniają

  przesłanki nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w zw.

  z art. 6 ust. 4 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 upnpr.

  Godzenie w zbiorowe interesy konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie podaje definicji „zbiorowego interesu

  konsumentów”, wskazując jednak w przepisie art. 24 ust. 3, że nie jest nim suma

  indywidualnych interesów konsumentów. Przesłanka godzenia w zbiorowy interes

  konsumentów jest spełniona, gdy działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy godzi w interesy

  konsumentów jako zbiorowości rozumianej jako nieokreślona i nieograniczona grupa

  podmiotów. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma interesów indywidualnych.

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2008 r. sygn. akt III SK 27/07 stanął na

  stanowisku, że przy konstruowaniu pojęcia „zbiorowy interes konsumentów” nie można

  opierać się tylko i wyłącznie na tym, czy oceniana praktyka skierowana jest do

  nieoznaczonego z góry kręgu podmiotów. Zdaniem Sądu Najwyższego, wystarczające

  powinno być ustalenie, że zachowanie przedsiębiorcy nie jest podejmowane w stosunku do

  zindywidualizowanych konsumentów, lecz względem członków danej grupy (określonego

  kręgu podmiotów), wyodrębnionych spośród ogółu konsumentów za pomocą wspólnego dla

  nich kryterium. Sąd Najwyższy uznał, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy

  konsumentów jest (...) takie zachowanie przedsiębiorcy, które podejmowane jest

  w warunkach wskazujących na powtarzalność zachowania w stosunku do indywidualnych

  konsumentów wchodzących w skład grupy, do której adresowane są zachowania

  przedsiębiorcy w taki sposób, że potencjalnie ofiarą takiego zachowania może być każdy

  konsument będący klientem lub potencjalnym klientem przedsiębiorcy.

  Dla stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów istotne jest ustalenie, że

  działanie przedsiębiorcy nie ma ściśle określonego, konkretnego adresata. Oznacza to, że

  nie ilość faktycznych, potwierdzonych naruszeń, ale przede wszystkim ich charakter,

  a w związku z tym możliwość (chociażby tylko potencjalna) wywołania negatywnych skutków

  wobec określonej zbiorowości przesądza o naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów.

  Godzenie w zbiorowe interesy konsumentów może przy tym polegać zarówno na ich

  naruszeniu, jak i na zagrożeniu ich naruszenia. Nie jest tym samym konieczne, aby

  którykolwiek z konsumentów został dotknięty skutkami stosowanych przez przedsiębiorcę

  praktyk. Wystarczająca jest choćby potencjalna możliwość wystąpienia negatywnych

  skutków praktyki wobec nieograniczonej liczby konsumentów.

  Praktyki Spółki godzą w interesy nieograniczonej liczby osób, których nie da się

  zidentyfikować, potencjalnie wszystkich jej dotychczasowych i przyszłych kontrahentów.

  Praktyki te mają zatem charakter powtarzalny.

  Interes konsumentów należy rozumieć jako interes prawny (a nie faktyczny), a więc uznany

  przez ustawodawcę jako zasługujący na ochronę i zabezpieczenie. Pod tym pojęciem należy

  rozumieć stricte ekonomiczne interesy konsumentów (o wymiarze majątkowym) oraz prawo

  44

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  konsumentów do uczestniczenia w przejrzystych i niezakłóconych przez przedsiębiorcę

  warunkach rynkowych, zapewniających konsumentom możliwość dokonywania transakcji

  przy całkowitym zrozumieniu, jaki jest ich rzeczywisty sens ekonomiczny i prawny na etapie

  przedkontraktowym i w czasie wykonywania umowy.

  Zarzucone Spółce praktyki naruszają pozaekonomiczne i ekonomiczne interesy konsumentów

  na etapie przedkontraktowym, na etapie zawierania umowy oraz na etapie jej wykonywania.

  Praktyki określone w pkt I.1 sentencji niniejszej decyzji godzą w interesy konsumentów na

  etapie przedkontraktowym oraz na etapie zawierania umowy. Praktyki naruszają

  uprawnienie konsumentów do uzyskania rzetelnych informacji o tożsamości Spółki oraz

  o wysokości opłat abonamentowych (naruszenie o charakterze pozaekonomicznym).

  Sugerowanie przez przedstawicieli Spółki, że działają w imieniu innego niż TeleGo podmiotu,

  przede wszystkim dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych, w innym celu niż

  zawarcie nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadza konsumentów

  w błąd. Takie zachowania uniemożliwiają konsumentom ustalenie, jaki przedsiębiorca

  faktycznie kontaktuje się z danym konsumentem i w jakim celu kontakt ten następuje.

  Prowadzi to do naruszenia swobody autonomii woli konsumenta, któremu zostaje narzucony

  przez Spółkę określony stosunek prawny. Dodatkowo może to skutkować po stronie

  konsumentów zmniejszeniem zaufania do przedsiębiorców działających na rynku.

  Wprowadzenie w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy i zawarcie z nim umowy wiąże się

  ponadto z zakończeniem współpracy z dotychczasowym dostawcą usług, z którym konsument

  nierzadko jest związany przez wiele lat. Zakończenie tej relacji może wiązać się z poczuciem

  konsumenta utraty zaufanej marki, tj. renomy poprzedniego dostawcy, zadowolenia ze

  współpracy. Konsumenci, wobec których stosowane są przedmiotowe praktyki, mogą

  podejmować kroki zmierzające do ustalenia legalności działań przedsiębiorcy (zgłoszenia do

  organów ścigania, rzeczników konsumentów, Prezesa Urzędu oraz innych organów

  administracji publicznej). Na takie czynności należy poświęcić czas i środki, zwrócić się

  o pomoc do osób trzecich celem ich realizacji itp.

  Przekazywanie wprowadzających w błąd informacji wpływa na decyzje konsumentów

  o zawarciu umowy ze Spółką, z czym związane są określone skutki finansowe (naruszenie

  o charakterze ekonomicznym). Wynikają one z faktu zawarcia umowy z TeleGo, jak

  i ewentualnego rozwiązania przez konsumenta umowy z dotychczasowym dostawcą usług lub

  ze Spółką. Gdy umowa z dotychczasowym dostawcą usług jest zawarta na czas oznaczony,

  a termin jej obowiązywania jeszcze nie upłynął, jednostronne rozwiązanie umowy przez

  konsumenta może spowodować, że zgodnie z art. 57 ust. 6 pt, będzie on zobowiązany do

  zwrotu kosztów udzielonych mu przez tego przedsiębiorcę ulg. Jeżeli natomiast konsument

  chciałby rozwiązać umowę ze Spółką zawartą na czas oznaczony, takie koszty poniesie na

  rzecz Spółki.

  W zbiorowe interesy konsumentów godzi również druga z praktyk opisanych w pkt I.2

  rozstrzygnięcia decyzji. Nieinformowanie konsumentów o prawie odstąpienia od umowy oraz

  niewydawanie im wzoru formularza do skorzystania z tego prawa utrudnia odstąpienie od

  umowy, co należy uznać za naruszenie na etapie zawierania umowy oraz jej wykonywania.

  Informacja o podstawowym uprawnieniu ma kluczowe znaczenie dla konsumenta

  45

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  zawierającego umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Celem przyznania

  konsumentowi prawa odstąpienia od umowy jest przywrócenie równowagi kontraktowej

  między stronami umowy zawieranej w trybie innym niż w lokalu przedsiębiorstwa. Nie będąc

  poinformowanym o tym prawie oraz nie posiadając wzoru formularza odstąpienia od umowy,

  konsument nie jest w stanie odpowiednio zareagować np. w przypadku zorientowania się,

  że dokonał czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, niż uważał. Takie zaniechanie może

  oznaczać kontynuację niechcianej współpracy z nowym podmiotem, co narusza jego

  pozaekonomiczny interes rozumiany jako prawo wyboru dostawcy usług

  telekomunikacyjnych. Brak reakcji ze strony konsumenta w terminie 14 dni może wywołać

  u niego przekonanie o utracie prawa odstąpienia od umowy i konieczność kontynuowania

  umowy ze Spółką, a co za tym idzie naruszenie jego interesów ekonomicznych związanych

  z ponoszeniem opłat za świadczone konsumentowi usługi lub kosztów rozwiązania umowy

  z TeleGo (zwrotu ulgi).

  Uwzględniając, że praktyki określone w pkt I.1-I.2 sentencji decyzji naruszają także

  zbiorowe interesy konsumentów w sposób opisany powyżej, Prezes Urzędu przypisał Spółce

  stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust.

  2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał zaniechanie ich stosowania.

  Wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji

  i konsumentów

  Spółka wniosła o wydanie decyzji zobowiązującej na podstawie art. 28 uokik (por. str. 9-10

  decyzji).

  Zgodnie z treścią powyższego artykułu, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione – na podstawie

  okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust.

  1, lub będących podstawą wszczęcia postępowania – że został naruszony zakaz, o którym

  mowa w art. 24, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu,

  zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do

  zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji,

  zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań.

  W przedmiotowej sprawie brak było podstaw do uwzględnienia wniosku Spółki o wydanie

  decyzji zobowiązującej. Nie uwzględniając wniosku Spółki o wydanie decyzji

  zobowiązującej, Prezes Urzędu wziął pod uwagę całokształt okoliczności rozstrzyganej

  sprawy, w tym w szczególności zakres, stopień i skutki naruszeń, okres ich trwania, jak

  również skutki uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Naruszenia, których dopuściła się

  Spółka w związku ze stosowaniem zakwestionowanych w niniejszym postępowaniu praktyk,

  cechuje wysoka szkodliwość. Wskazać również należy na umyślność działań TeleGo

  w zakresie stosowania ww. praktyk, a także długi okres, w jakim Spółka dopuszczała się

  stwierdzonych naruszeń, na który wskazują otrzymane skargi od konsumentów pochodzące

  już z 2018 r. Prezes Urzędu wziął również pod uwagę [***********************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  ****************************************************************************************************************

  46

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  ****************************************************************************************************************

  ********************************************************************************************].

  Wobec powyższego, zdaniem Prezesa Urzędu, w rozpatrywanej sprawie, uwzględniając

  charakter zarzuconych Spółce naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 uokik,

  zasadne jest nałożenie na Spółkę nałożenie kar pieniężnych, w wysokościach określonych

  w pkt IV.1-IV.3 sentencji decyzji.

  Z uwagi na powyższe okoliczności Prezes Urzędu orzekł jak w pkt I sentencji niniejszej

  decyzji.

  Rygor natychmiastowej wykonalności (pkt II rozstrzygnięcia decyzji)

  Zgodnie z art. 103 uokik, Prezes Urzędu może nadać decyzji w całości lub w części rygor

  natychmiastowej wykonalności. Okolicznością warunkującą zastosowanie rygoru

  natychmiastowej wykonalności jest wystąpienie ważnego interesu konsumentów. Oznacza

  to, że nie w każdej sprawie, w której naruszony został interes konsumentów, zasadne jest

  zastosowanie omawianej instytucji. Należy ją uwzględnić tylko wtedy, gdy mamy do

  czynienia z ważnym interesem konsumentów, a więc istotnym i doniosłym. Nadanie decyzji

  rygoru natychmiastowej wykonalności musi zatem poprzedzać dokonanie ustalenia, jaki

  interes konsumentów doznał w danym przypadku naruszenia oraz czy jest on na tyle ważny,

  by wydanej decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

  Kierując się ważnym interesem konsumentów, Prezes Urzędu nadał niniejszej decyzji rygor

  natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej pkt I sentencji decyzji.

  W zakresie praktyki opisanej w pkt I.1.a sentencji decyzji przedmiotem ochrony jest ważny

  interes konsumentów wyrażający się w prawie konsumenta do uzyskania rzetelnych

  informacji o tożsamości Spółki. Sugerowanie, a nawet jednoznaczne wskazywanie przez

  przedstawicieli Spółki, że działają w imieniu znanego konsumentowi dotychczasowego

  operatora wprowadza konsumenta w błąd. Takie informacje uniemożliwiają konsumentowi

  ustalenie, jaki przedsiębiorca nawiązał z nim kontakt.

  W zakresie praktyki opisanej w pkt I.1.b sentencji decyzji przedmiotem ochrony jest ważny

  interes konsumentów wyrażający się w prawie konsumenta do uzyskania rzetelnych

  informacji o celu wizyty przedstawiciela i rzeczywistej ofercie, jaka jest konsumentowi

  w jej toku przedstawiana.

  Obie powyższe praktyki mogą wpływać na konkretne decyzje konsumentów o zawarciu

  umowy ze Spółką, z czym związane są określone skutki finansowe, wynikające z faktu

  zawarcia tej umowy, jak i ewentualnego rozwiązania przez konsumenta jednej z wiążących

  go umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

  W zakresie postanowienia wskazanego w pkt I.2 sentencji decyzji przedmiotem ochrony jest

  ważny interes konsumentów wyrażający się uprawnieniu konsumenta do odstąpienia od

  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  47

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Tymczasem praktyka stosowana przez Spółkę poprzez niewydawanie dokumentów

  składających się na umowę, powoduje znaczące utrudnienie możliwości skorzystania

  z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy i ograniczenie wiedzy konsumenta w tym

  zakresie. W takiej sytuacji konsumentów może nawet nie wiedzieć do jakiego podmiotu

  winien skierować odstąpienie od umowy.

  W konsekwencji nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności dotyczącego pkt I.1.a, I.1.b

  i I.2 sentencji decyzji, zmierza do ochrony ww. ważnych interesów konsumentów zarówno

  w aspekcie ekonomicznym, jak również pozaekonomicznym. W ocenie Prezesa Urzędu, tylko

  natychmiastowe wykonanie przez Spółkę obowiązku zakazu stosowania zakwestionowanych

  niniejszą decyzją praktyk z pkt I.1.a, I.1.b i I.2 sentencji decyzji zagwarantuje ochronę

  gospodarczych interesów konsumentów. W przeciwnym przypadku do czasu

  uprawomocnienia się niniejszej decyzji kwestionowane praktyki Spółki mogłyby być nadal

  stosowane, pogłębiając negatywne skutki dla konsumentów. Brak nałożenia rygoru może

  oznaczać więc skuteczną, z punktu widzenia Spółki, kontynuację stosowania praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów z korzyścią dla siebie. Wobec powyższego,

  natychmiastowe zaprzestanie stosowania opisanych ww. praktyk ma decydujące znaczenie

  dla zapobieżenia naruszenia ważnego interesu konsumentów.

  Ze względu na rażące naruszanie przez Spółkę opisanych wyżej interesów konsumentów,

  Prezes Urzędu zdecydował się nadać obowiązkowi zaniechania zakwestionowanych niniejszą

  decyzją praktyk rygor natychmiastowej wykonalności. W ocenie Prezesa Urzędu, tylko

  bowiem w ten sposób zostanie w pełni zrealizowana funkcja prewencyjna wydanej decyzji.

  Z uwagi na powyższe oraz na konieczność szybkiego reagowania na określone w pkt

  I sentencji decyzji naruszenia, Prezes Urzędu orzekł jak w pkt II sentencji niniejszej decyzji.

  Środki usunięcia trwających skutków naruszenia (pkt III rozstrzygnięcia decyzji)

  Zgodnie z art. 26 ust. 2 uokik w decyzji stwierdzającej stosowanie praktyk naruszających

  zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia trwających

  skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności zobowiązać

  przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie

  określonej w decyzji. W myśl art. 26 ust. 4 uokik środki, o których mowa w ust. 2, powinny

  być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków.

  W niniejszej sprawie Prezes Urzędu zdecydował o zastosowaniu środków usunięcia

  trwających skutków stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  opisanych w punkcie I sentencji niniejszej decyzji, tj. o nałożeniu na Spółkę obowiązku

  wysłania do wszystkich konsumentów, którzy zawarli ze Spółką umowy sprzedaży poza

  lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (bez względu na to czy umowy te zostały

  rozwiązane czy nadal obowiązują), w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia uprawomocnienia

  się decyzji, w sposób czytelny i zrozumiały pisemnej informacji, o treści określonej w pkt

  III.1 oraz o nałożeniu na Spółkę obowiązku opublikowania na jej stronie internetowej

  oświadczenia o treści określonej w punkcie III.2 niniejszej decyzji.

  48

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Zarówno listy wysłane do konsumentów, jak i oświadczenie zamieszczone na stronie

  internetowej Spółki, mają za zadanie poinformowanie konsumentów o fakcie wydania

  decyzji, jej oznaczeniu i dacie wydania (w celu jej późniejszej identyfikacji lub ułatwienia

  dotarcia do jej treści) oraz wskazanie, jakie zachowania Spółki zostały uznane za praktyki

  naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Informacja o wydaniu decyzji zostanie

  przekazana konsumentom, którzy mogli być poszkodowani w wyniku działań TeleGo.

  Posiadając taką wiedzę, będą oni mogli podjąć decyzję, co do ewentualnego dochodzenia

  swoich indywidualnych roszczeń, o ile roszczenia te nie ulegną przedawnieniu.

  Ponadto, w tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z poglądem występującym

  w orzecznictwie prawomocna decyzja Prezesa Urzędu ma charakter prejudykatu przeciwko

  przedsiębiorcy, któremu zarzucany był czyn z zakresu praktyk ograniczających konkurencję

  (i odpowiednio praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów) i może znacząco

  ułatwić dochodzenie roszczeń przez podmiot poszkodowany przed sądem cywilnym8

  .

  Spółka powinna poinformować konsumentów o swoich nieuczciwych praktykach, co spełni

  również funkcję edukacyjną. Dzięki zaprezentowanemu oświadczeniu wiedza

  o rozstrzygnięciu będzie mogła dotrzeć do konsumentów, a także innych przedsiębiorców

  działających w branży. Powyższy środek może mieć więc również znaczenie prewencyjne,

  zniechęcając przedsiębiorcę, któremu zarzucono stosowanie zakwestionowanej w sentencji

  decyzji praktyki oraz innych przedsiębiorców do stosowania podobnego rodzaju praktyk.

  Wysyłkę powyższej informacji listem poleconym uzasadniania doręczenie jej bezpośrednio

  do odbiorcy, który potwierdza odbiór takiej przesyłki własnoręcznym podpisem. W razie

  nieobecności konsumenta w miejscu zamieszkania pozostawione mu będzie awizo, które

  uprawniać będzie do odbioru listu w placówce pocztowej po okazaniu dokumentu

  tożsamości. Ponadto list polecony jest przesyłką rejestrowaną, dzięki czemu możliwa będzie

  weryfikacja gdzie wysłana korespondencja się znajduje i kiedy dotrze do konsumenta. Wybór

  formy doręczenia informacji w postaci listu poleconego zagwarantuje zatem możliwość

  weryfikacji spełnienia przez Spółkę nałożonego środka.

  Określenie parametrów technicznych wysłanej informacji i publikowanego oświadczenia ma

  za zadanie zapewnić jego widoczność i czytelność na stronie internetowej Spółki.

  Zakres nałożonego na Spółkę obowiązku jest proporcjonalny do jej możliwości i wagi

  stwierdzonego naruszenia. Jest to obowiązek, którego realizacja nie będzie dla Spółki

  uciążliwa, a jednocześnie przyczyni się do zrealizowania funkcji edukacyjnej decyzji.

  Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu orzekł jak w pkt III rozstrzygnięcia niniejszej

  decyzji.

  Nałożenie przez Prezesa Urzędu kary pieniężnej (pkt IV rozstrzygnięcia decyzji)

  Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu

  może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej

  8

  vide: wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2008 r., IV CSK 441/07; uchwała Sądu Najwyższego z 23 lipca 2008 r.

  III CZP 52/08; postanowienie Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2015 r., sygn. III SK 61/14

  49

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli

  przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art.

  24 uokik. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziła zatem zasadę

  fakultatywności nakładania kar przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorców, którzy dopuścili

  się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Przedmiotowa ustawa

  nie przesądza bezwzględnie wysokości kary nakładanej przez Prezesa Urzędu, który,

  decydując o tym w każdym konkretnym przypadku, kieruje się założeniem, że sankcja musi

  spełniać zarówno funkcję represyjną (penalną), jak i prewencyjną (dyscyplinującą) oraz

  wychowawczą (edukacyjną).

  Podstawą obliczenia wysokości kary jest obrót osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym

  poprzedzającym rok nałożenia kary. Artykuł 106 ust. 3 uokik, wskazujący sposób obliczania

  obrotu, przewiduje w pkt 1 m.in., że obrót oblicza się jako sumę przychodów wykazanych

  w rachunku zysków i strat – w przypadku przedsiębiorcy sporządzającego taki rachunek na

  podstawie przepisów o rachunkowości. W toku postępowania w sprawie praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu wezwał Spółkę do wskazania

  obrotu za 2020 r.

  W niniejszej sprawie obrót został ustalony na podstawie informacji z pisma Spółki z dnia 15

  października 2021 r., potwierdzonych przekazanym rachunkiem zysków i strat, z których

  wynika, że jej obrót w 2020 r. wyniósł [********************] złotych (słownie: [********************

  **********************************************************************************************]). Maksymalna

  kara pieniężna w odniesieniu do pojedynczej praktyki, jaka może zostać nałożona na Spółkę

  w oparciu o przepis art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik wynosi [**************] złotych (słownie: [****

  *************************************************************************************]).

  Jak wskazano powyżej, kara pieniężna za naruszenie zakazu stosowania praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów ma charakter fakultatywny. O tym, czy

  w konkretnej sprawie w odniesieniu do wskazanego przedsiębiorcy zasadne jest nałożenie

  kary pieniężnej decyduje, w ramach uznania administracyjnego, Prezes Urzędu. Należy

  zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie określają

  jakichkolwiek przesłanek, od których uzależnione byłoby podjęcie decyzji o nałożeniu kary.

  Ustawodawca wskazał jedynie w art. 111 uokik te okoliczności, które Prezes Urzędu ma

  obowiązek uwzględnić decydując o wymiarze kary pieniężnej. Są to w szczególności

  okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy,

  a także: okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień

  naruszenia Prezes Urzędu ocenia, biorąc pod uwagę okoliczności dotyczące natury

  naruszenia i działalności przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia (art. 111 ust.

  1 pkt 1 uokik).

  Nakładając kary pieniężne na przedsiębiorców, Prezes Urzędu bierze pod uwagę konieczność

  ustalenia, czy naruszenie dokonane było umyślnie czy też nieumyślnie. Zgodnie z art. 106

  ust. 1 uokik kara pieniężna może być nałożona, gdy do naruszenia przepisów tej ustawy

  doszło choćby nieumyślnie. W świetle obowiązujących przepisów prawa, stwierdzenie nawet

  nieumyślnego naruszenia uokik daje zatem podstawę do nałożenia kary pieniężnej. Prezes

  Urzędu stwierdził, iż w niniejszej sprawie do naruszenia doszło choćby nieumyślnie, wobec

  czego kary mogą zostać nałożone.

  50

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Ustalając wysokość kar pieniężnych, Prezes Urzędu bierze również pod uwagę okoliczności

  łagodzące oraz obciążające, które wystąpiły w sprawie. Zgodnie z art. 111 ust. 3 pkt

  2 ustawy, okolicznościami łagodzącymi są w szczególności: dobrowolne usunięcie skutków

  naruszenia, zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania lub

  niezwłocznie po jego wszczęciu, podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania

  naruszenia lub usunięcia jego skutków oraz współpraca z Prezesem Urzędu w toku

  postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia

  postępowania. Wśród zamkniętego katalogu okoliczności obciążających art. 111 ust. 4 pkt 2

  ustawy wymienia: znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków, znaczne korzyści

  uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym naruszeniem, dokonanie uprzednio

  podobnego naruszenia oraz umyślność naruszenia.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, okoliczności niniejszej sprawy, przede wszystkim charakter

  zarzuconych Spółce praktyk i ich możliwe negatywne skutki w sferze pozaekonomicznych

  i ekonomicznych interesów konsumentów, wskazują na celowość zastosowania wobec Spółki

  tego środka represji.

  Ustalenie wysokości kary w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do każdej z praktyk

  wskazanych w pkt I rozstrzygnięcia decyzji miało charakter wieloetapowy, co spowodowane

  było zaistnieniem w postępowaniu okoliczności mających wpływ na jej wysokość. Ustalając

  wymiar kary pieniężnej, Prezes Urzędu każdorazowo w pierwszej kolejności dokonywał

  oceny wagi stwierdzonej praktyki i na tej podstawie ustalał kwotę bazową, stanowiącą

  podstawę do dalszych ustaleń wysokości kary, a następnie – w oparciu o zaistniałe w sprawie

  okoliczności mające wpływ na wysokość kary – dokonywał gradacji ustalonej kwoty bazowej.

  Uprzednie naruszenie przepisów ustawy

  W ocenie stosowanych przez Spółkę praktyk Prezes Urzędu uwzględnił okoliczność

  uprzedniego naruszenia przepisów ustawy przejawiającą się w kwestionowaniu podobnego

  zachowania Novum S.A. w decyzji nr DDK 29/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. tj. m.in. praktyki

  polegającej na przekazywaniu konsumentom w trakcie rozmów telefonicznych

  nieprawdziwych lub wprowadzających konsumentów w błąd informacji dotyczących oferty

  Novum S.A. poprzez stosowanie jednego lub kilku zachowań, takich jak np. używanie

  sformułowań opisujących przedmiot składanej konsumentowi oferty jako „obniżka

  abonamentu”, „aktywacja abonamentu”, „dostarczenie abonamentu”, „przygotowanie

  zamówienia na abonament” (pkt II.2 sentencji decyzji), wskazywanie, iż pobrane od

  konsumenta w trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej dane osobowe, w szczególności

  numer PESEL, są prawidłowe lub zgadzają się z informacjami znajdującymi się

  w wewnętrznym systemie (pkt II.4 sentencji decyzji), niewyprowadzanie konsumenta

  z błędnego przeświadczenia lub utwierdzanie go w nim, jakoby dzwoniący konsultant był

  pracownikiem dotychczasowego operatora (pkt II.11 sentencji decyzji). Decyzja ta jest

  prawomocna.

  Prezes Urzędu przyjął, że przedmiotowa decyzja ma wpływ na ocenę praktyk Spółki z uwagi

  na rozpoczęcie stosowania praktyk opisanych w pkt I.1-II sentencji decyzji przez Novum i ich

  kontynuację, w niezmieniony sposób przez TeleGo po przeniesieniu na nią działalności

  telekomunikacyjno-obsługowej Novum (o czym szerzej na str. 6-7 decyzji).

  51

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Kara za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej

  w pkt I.1.a rozstrzygnięcia decyzji

  W pkt I.1.a rozstrzygnięcia decyzji Prezes Urzędu uznał działanie Spółki za praktykę

  naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania. Działanie

  to polega na wprowadzającym w błąd informowaniu konsumentów o tożsamości podmiotu,

  na rzecz i w imieniu którego osoby reprezentujące TeleGo przedstawiają konsumentom

  ofertę świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez niezgodne z prawdą wskazywanie lub

  sugerowanie, że osoby te reprezentują dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych,

  z którego usług korzystają konsumenci, podczas gdy przedstawiają oni ofertę świadczenia usług

  telekomunikacyjnych przez Spółkę, z którą konsumenci nie mają podpisanej umowy. (pkt I.1.a

  sentencji decyzji).

  Wagę praktyki należy określić jako znaczną, ze względu na poważne skutki, które wywołuje

  w sferze interesów konsumentów. Prezes Urzędu w szczególności wziął pod uwagę, że

  praktyka stosowana przez Spółkę godzi w zbiorowe interesy konsumentów zarówno na etapie

  przedkontraktowym, jak i na etapie zawierania umowy. Podkreślenia wymaga, iż konsument

  ma prawo oczekiwać, że najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy

  przekazane mu zostaną wymagane przepisami prawa informacje, w tym przede wszystkim

  informacje o danych identyfikujących przedsiębiorcę. Informacja o tożsamości

  przedsiębiorcy, z którą wiąże się posiadane przez niego dobre imię, a w konsekwencji

  renoma na rynku usług telekomunikacyjnych (lub a contario jej brak), stanowi bowiem jeden

  z podstawowych czynników (obok ceny) wpływających na podjęcie przez konsumenta decyzji

  o związaniu się daną umową. Przedmiotowa praktyka wywołuje ponadto skutki na etapie

  realizacji umowy, bowiem prowadzi do sytuacji, w której konsument zobowiązany jest do

  wykonywania umowy, której w innych okolicznościach nie musiałby wykonywać.

  Poprzez przekazywanie ww. nieprawdziwych informacji Spółka narusza podstawowy

  obowiązek informacyjny względem konsumenta, pozbawiając go informacji o tym, z kim

  zawiera umowę. Pod wpływem wprowadzających w błąd sugestii Spółki przeciętny

  konsument może podjąć decyzję dotyczącą czynności prawnej, której nie podjąłby, gdyby

  wiedział, jaki podmiot się z nim kontaktuje oraz że nie jest to jego dotychczasowy dostawca

  usług. Uzyskując rzetelne informacje przeciętny konsument mógłby nie wyrazić zgody na

  wizytę przedstawiciela Spółki i przedstawienie mu oferty, wiedząc, że nie jest

  zainteresowany zmianą dostawcy usług. Określona w pkt I.1.a sentencji decyzji praktyka

  narusza zatem pozaekonomiczne interesy konsumentów, tj. prawo do uzyskania rzetelnej

  informacji.

  Zakwestionowana praktyka może również wywierać wpływ na konkretne decyzje

  konsumentów o zawarciu umowy ze Spółką, z czym wiązać mogą się określone skutki

  finansowe opisane na str. 11 decyzji.

  Prezes Urzędu wziął także pod uwagę charakter oferowanego przez TeleGo produktu,

  z którym związane są przedmiotowe praktyki Spółki. Podkreślenia bowiem wymaga, że

  dostęp do usług telekomunikacyjnych stanowi istotny element funkcjonowania gospodarstwa

  domowego konsumenta. W niniejszej sprawie uwzględniono ponadto szczególne znaczenie,

  jakie usługi telekomunikacyjne mają dla osób starszych, od których pochodzi znaczna część

  52

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  otrzymywanych przez Prezesa Urzędu w tej sprawie skarg, przykładowo w sytuacjach,

  w których potrzebują pomocy i muszą zwrócić się o nią do innych. Przedmiotowa praktyka

  ma na nich tym większy wpływ, że jest to grupa społeczna o wyższym stopniu zaufania do

  drugiego człowieka, a co za tym idzie – bardziej podatna na nieuczciwe praktyki rynkowe,

  w tym również na działania marketingowe.

  Przy analizie stopnia szkodliwości oraz skutków rynkowych niniejszej praktyki Prezes Urzędu

  wziął po uwagę fakt, że wprowadzenie w błąd co do tożsamości Spółki, na rzecz i w imieniu

  której działa przedstawiciel jest, obok wprowadzenia w błąd co do przedmiotu usługi,

  najczęściej pojawiającym się w pismach kierowanych do Urzędu zarzutem dotyczącym

  zachowań Spółki. Prezes Urzędu ustalił również, że przedmiotowa praktyka ma charakter

  długotrwały, pierwsze z kierowane przez konsumentów pisma w tej sprawie pochodzą już

  z 2018 r. Stopień szkodliwości tej praktyki jest więc niewątpliwie znaczny.

  W ocenie Prezesa Urzędu, ww. okoliczności, przesądzają o ustaleniu kwoty bazowej kary na

  poziomie [***]% obrotu Spółki w 2020 r., tj. [************] zł.

  Ustalając ostateczny wymiar kary pieniężnej nałożonej na Spółkę, Prezes Urzędu dokonał

  również oceny zaistniałych w postępowaniu okoliczności obciążających i łagodzących.

  Ocena zgromadzonego materiału dowodowego w zakresie ww. praktyki wskazuje na umyślne

  naruszenie przez Spółkę zakazu wyrażonego w art. 24 uokik. W ocenie Prezesa Urzędu,

  przekazywanie konsumentom nieprawdziwych informacji o tożsamości Spółki świadczy

  o zamiarze Spółki wykorzystania mylnego przekonania konsumentów dla pozyskania jak

  największej liczby klientów i uzyskania maksymalnych zysków z zawierania umów

  o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym z opłat, o których mowa w art. 57 ust. 6

  pt. Spółka musi bowiem zdawać sobie sprawę, choćby z uwagi na otrzymywane sygnały

  z różnych źródeł (konsumenci, rzecznicy konsumentów, organy państwa, w tym organy

  ścigania, media), że informacje przekazywane konsumentom przez osoby działające

  w imieniu i na rzecz Spółki mają wprowadzający w błąd charakter. Spółka wie zatem, że

  osiąga korzyści majątkowe wskutek wprowadzenia konsumentów w błąd. Nie ma podstaw do

  przyjęcia, że Spółka nie jest świadoma tego, jak działają jej pełnomocnicy. Podkreślenia

  przy tym wymaga, że Spółka nie zmieniła swoich praktyk pod wpływem otrzymywanych

  z wielu źródeł sygnałów o negatywnych skutkach tych działań dla interesów konsumentów.

  Prezes Urzędu zauważył również okoliczność niepodjęcia przez Spółkę czynności mających

  na celu wyeliminowanie dostrzeżonych nieprawidłowości, o czym szerzej na str. 19-20

  decyzji.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, nie można uznać, że działania Spółki wobec konsumentów są

  przypadkowe. Brak nadzoru nad procesem zawierania umów (w szczególności brak

  weryfikacji ich przebiegu), powtarzające się naruszenia oraz brak reakcji na zgłaszane

  nieprawidłowości przy zawieraniu umów (niewyciąganie konsekwencji wobec partnerów,

  brak zmian systemowych w procesie zawierania umów) świadczą o umyślności naruszenia.

  W związku z powyższym kwotę bazową należało zwiększyć o 50%.

  W procesie kalkulacji kary Prezes Urzędu wziął także pod uwagę inną okoliczność

  obciążającą, tj. znaczny zasięg terytorialny naruszenia. Uwzględnienie przedmiotowej

  53

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  okoliczności jest skutkiem prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, w tym

  występowania skutków praktyki, na terenie całego kraju. Z uwagi na powyższe kwotę bazową

  należało zwiększyć o 20%. Kwota bazowa uległa zatem ogółem zwiększeniu o 70%.

  Prezes Urzędu nie dopatrzył się natomiast w niniejszej sprawie żadnych okoliczności

  łagodzących, które uzasadniałyby zmniejszenie wysokości kary. Należy w szczególności

  zauważyć, że Spółka nie zaprzestała stosowania zarzuconej jej praktyki.

  Biorąc pod uwagę powyższe, za stosowanie praktyki stwierdzonej w pkt I.1.a rozstrzygnięcia

  decyzji Prezes Urzędu nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 2 635 518 zł (słownie:

  dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Nałożona na

  Spółkę kara pieniężna mieści się zatem w granicach wyznaczonych przez art. 106 ust. 1 pkt

  4 uokik i jednocześnie stanowi [***]% obrotu osiągniętego przez Spółkę w 2020 r. czyli [***]%

  kary, jaką Prezes Urzędu miał prawo nałożyć na przedsiębiorcę.

  W ocenie Prezesa Urzędu kara we wskazanej powyżej wysokości spełni stawiane przed nią

  cele. Wymierzona kara jest również adekwatna do okresu, stopnia oraz okoliczności

  naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Kara za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej

  w pkt I.1.b rozstrzygnięcia decyzji

  W pkt I.1.b rozstrzygnięcia decyzji Prezes Urzędu uznał działanie Spółki za praktykę

  naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania. Działanie

  to polega na wprowadzającym w błąd informowaniu konsumentów o przedmiocie oferowanej

  usługi lub rzeczywistym celu rozmowy (wizyty) poprzez niezgodne z prawdą wskazywanie lub

  sugerowanie przez osoby reprezentujące Spółkę, że dokumenty przedkładane konsumentom do

  podpisu stanowią zmianę warunków umowy zawartej z dotychczasowym dostawcą usług, podczas

  gdy w rzeczywistości ich podpisanie skutkuje zawarciem nowej umowy o świadczenie usług

  telekomunikacyjnych z TeleGo Sp. z o.o. i wiąże się ze zmianą dostawcy usług

  telekomunikacyjnych (pkt I.1.b sentencji decyzji).

  Wagę praktyki należy określić jako znaczną, ze względu na poważne skutki, które wywołuje

  w sferze interesów konsumentów. W ocenie praktyki uwzględniono, że godzi ona w zbiorowe

  interesy konsumentów zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i na etapie zawierania

  kontraktu. Jak wskazano powyżej, konsument ma prawo oczekiwać, że najpóźniej w chwili

  złożenia mu propozycji zawarcia umowy przekazane mu zostaną informacje o danych

  identyfikujących przedsiębiorcę, a także że zostanie mu przedstawiony cel i przedmiot

  oferty przedsiębiorcy. Konsument ma bowiem prawo wiedzieć jaki będzie skutek akceptacji

  przedkładanej mu przez przedsiębiorcę oferty (tj. zawarcie nowej umowy z innym niż

  dotychczasowy dostawca usług przedsiębiorcą). Przedmiotowa praktyka wywołuje skutki na

  etapie realizacji umowy, bowiem prowadzi do sytuacji, w której konsument zobowiązany

  jest do wykonywania umowy, której w innych okolicznościach nie musiałby wykonywać.

  Poprzez przekazywanie niezgodnych z prawdą informacji, że przedkładane dokumenty

  stanowią zmianę warunków dotychczasowej umowy Spółka narusza obowiązek względem

  konsumenta, pozbawiając go informacji o tym, co jest przedmiotem tej proponowanej

  54

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  czynności (zawarcie nowej umowy). Pod wpływem wprowadzających w błąd sugestii Spółki

  przeciętny konsument może podjąć decyzję dotyczącą czynności prawnej, której nie

  podjąłby, gdyby wiedział, jaki podmiot się z nim kontaktuje i w jakim celu. Uzyskując

  rzetelne informacje o celu rozmowy (wizyty), przeciętny konsument mógłby nie wyrazić

  zgody na podpisanie umowy, wiedząc, że nie jest zainteresowany zmianą dostawcy usług.

  Określona w pkt I.1.b praktyka narusza zatem pozaekonomiczne interesy konsumentów, tj.

  prawo do uzyskania informacji.

  Zakwestionowana praktyka może wywierać wpływ na konkretne decyzje konsumentów

  o zawarciu umowy ze Spółką, tj. zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych, z czym

  wiązać mogą się określone skutki finansowe. Jeżeli bowiem umowa konsumenta

  z dotychczasowym dostawcą jest umową zawartą na czas oznaczony, której termin jeszcze

  nie upłynął, a konsument zdecyduje o jej jednostronnym rozwiązaniu, będzie co do zasady

  zobowiązany do poniesienia kosztów, o których mowa w art. 57 ust. 6 pt. Dodatkowo

  w przypadku rozwiązania w ten sposób umowy zawartej na czas oznaczony ze Spółką

  konsument będzie zobowiązany do poniesienia ww. opłat na rzecz Spółki. Tym samym

  działania Spółki godzą również w ekonomiczne interesy konsumentów.

  W ocenie przedmiotowej praktyki Prezes Urzędu uwzględnił również charakter oferowanego

  przez TeleGo produktu, z którym związane są przedmiotowe praktyki Spółki. Jak wskazano

  uprzednio dostęp do usług telekomunikacyjnych stanowi istotny element funkcjonowania

  gospodarstwa domowego konsumenta, a usługi telekomunikacyjne są dla osób starszych

  szczególnie istotne w sytuacjach, w których potrzebują pomocy i muszą zwrócić się o nią do

  innych. Przedmiotowa praktyka ma na nich tym większy wpływ, że jest to grupa społeczna

  o wyższym stopniu zaufania do drugiego człowieka, a co za tym idzie – bardziej podatna na

  nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym działania marketingowe.

  Przy analizie stopnia szkodliwości oraz skutków rynkowych niniejszej praktyki Prezes Urzędu

  wziął po uwagę fakt, że wprowadzenie w błąd co do celu rozmowy (wizyty) jest, wraz

  z wprowadzeniem w błąd co do tożsamości podmiotu, najczęściej pojawiającym się

  w pismach kierowanych do Urzędu zarzutem dotyczącym zachowań Spółki. Stopień

  szkodliwości tej praktyki jest więc niewątpliwie znaczny. Prezes Urzędu ustalił również, że

  przedmiotowa praktyka ma charakter długotrwały, pierwsze kierowane przez konsumentów

  pisma w tej sprawie pisma pochodzą już z 2018 r.

  W ocenie Prezesa Urzędu, ww. okoliczności, w tym wysoka szkodliwość opisanej praktyki,

  przesądzają o ustaleniu kwoty bazowej kary na poziomie [***]% obrotu Spółki w 2020 r.,

  tj. [****************] zł.

  Ustalając ostateczny wymiar kary pieniężnej nałożonej na Spółkę, Prezes Urzędu dokonał

  również oceny zaistniałych w postępowaniu okoliczności obciążających i łagodzących.

  W przypadku praktyki z pkt I.1.b uwzględniona została umyślność działania Spółki z przyczyn

  analogicznych do wskazanych w odniesieniu do praktyki wprowadzania w błąd co do

  tożsamości podmiotu przedstawiającego konsumentom ofertę świadczenia usług

  telekomunikacyjnych. Tak samo za okoliczności obciążające, wpływające na podwyższenie

  ustalonej kwoty bazowej kary Prezes Urzędu uznał umyślność naruszenia (o 50%) oraz jego

  55

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  znaczny zasięg terytorialny (o 20%), co spowodowało zwiększenie kwoty bazowej ogółem

  o 70% (por. str. 52-53 decyzji).

  Prezes Urzędu nie dopatrzył się natomiast w niniejszej sprawie żadnych okoliczności

  łagodzących, które uzasadniałyby zmniejszenie wysokości kary. Należy w szczególności

  zauważyć, że Spółka nie zaprzestała stosowania zarzuconej jej praktyki.

  Biorąc pod uwagę powyższe, za stosowanie praktyki stwierdzonej w pkt I.1.b rozstrzygnięcia

  decyzji Prezes Urzędu nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 2 635 518 zł (słownie:

  dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Nałożona na

  Spółkę kara pieniężna mieści się zatem w granicach wyznaczonych przez art. 106 ust. 1 pkt

  4 uokik uokik i jednocześnie stanowi [***]% obrotu osiągniętego przez Spółkę w 2020 r. czyli

  [***]% kary, jaką Prezes Urzędu miał prawo nałożyć na przedsiębiorcę.

  W ocenie Prezesa Urzędu kara we wskazanej powyżej wysokości spełni stawiane przed nią

  cele. Wymierzona kara jest również adekwatna do okresu, stopnia oraz okoliczności

  naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Kara za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej

  w pkt I.2 rozstrzygnięcia decyzji

  W pkt I.2 rozstrzygnięcia decyzji Prezes Urzędu uznał za praktykę naruszającą zbiorowe

  interesy konsumentów utrudnianie konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od

  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej ze Spółką poza lokalem

  przedsiębiorstwa poprzez niewydawanie konsumentom wzoru oświadczenia lub formularza

  odstąpienia od umowy i nakazał zaniechanie jej stosowania. Określając stopień szkodliwości

  ww. praktyki jako znaczny, Prezes Urzędu uwzględnił okoliczność, że ma ona miejsce na

  etapie zawierania umowy, zaś jej skutki ujawniają się na etapie wykonywania umowy

  utrudniając konsumentowi odstąpienie od zawartej ze Spółką umowy.

  W rozpatrywanej sprawie podkreślenia wymaga relewantność informacji dotyczącej prawa

  do odstąpienia od umowy. Skorzystanie z tego uprawnienia daje bowiem konsumentowi

  możliwość rezygnacji ze stosunku umownego, bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów

  wskazanych w ustawie). Nie otrzymując od przedstawiciela Spółki dokumentów składających

  się na umowę lub też załącznika do umowy w postaci formularza o odstąpienia od umowy,

  przeciętny konsument może w ogóle nie mieć wiedzy o tym, że takie prawo mu przysługuje.

  Jednocześnie zauważyć należy, iż podpis konsumenta na wzorcu umownym pn.

  oświadczenia, który wśród licznych oświadczeń wymienia również rzekome pozyskanie

  informacji o prawie do odstąpienia od umowy i o otrzymaniu wzoru odstąpienia, nie może,

  wobec przeciwnych wskazań konsumentów świadczących o niepozostawianiu umowy (str.

  26-27 decyzji) czy też o braku formularza odstąpienia (str. 27-29 decyzji) zostać uznany za

  spełniający obowiązek Spółki. Nie jest bowiem sednem zarzutu samo informowanie

  konsumentów o prawie do odstąpienia od zawieranej umowy, co utrudnianie im możliwości

  skorzystania z tego uprawnienia poprzez nieprzekazywanie stosownych dokumentów.

  Konsument, który nie otrzymał od przedsiębiorcy żadnego z dokumentów składających się

  na umowę, wobec jednoczesnego stosowania praktyki opisanej w pkt I.1.a decyzji nie miał

  w ogóle możliwości ustalenia do jakiego podmiotu powinien skierować oświadczenie

  56

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  o odstąpieniu od umowy. Konsument, który nie otrzymał części umowy stanowiącej wzór

  oświadczenia lub formularza odstąpienia od niej również miał utrudnione skorzystanie

  z przysługującego mu prawa, lub też skorzystanie z niego w odpowiednim terminie.

  Podpisanie umowy ze Spółką wiąże się z powstaniem długoterminowego zobowiązania

  i skutkuje znacznym obciążeniem finansowym po stronie konsumenta. Z uwagi na powyższe

  należy uznać, że ww. praktyka może nie tylko naruszać pozaekonomiczne interesy

  konsumentów, tj. prawo do uzyskania informacji, ale może również godzić w ekonomiczne

  interesy konsumentów poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie im skorzystania

  z przysługującego prawa do bezkosztowego zakończenia zawartej pod wpływem błędu

  umowy ze Spółką. Stopień szkodliwości tej praktyki należy więc uznać za niewątpliwie

  znaczny.

  Prezes Urzędu ustalił również, że przedmiotowa praktyka ma charakter długotrwały.

  Utrudnianie odstąpienia od umowy zawartej z TeleGo miało miejsce przez cały okres

  prowadzenia postępowania, a pierwsze sygnały w tym zakresie Prezes Urzędu otrzymał już

  w 2018 r.

  W ocenie Prezesa Urzędu, ww. okoliczności, w tym wysoka szkodliwość opisanej praktyki,

  przesądzają o ustaleniu kwoty bazowej kary na poziomie [***]% obrotu Spółki w 2020 r.,

  tj. [**************] zł.

  Podobnie jak przy ocenie wcześniejszego zarzutu, Prezes Urzędu uznał za okoliczności

  obciążające, wpływające na podwyższenie ustalonej kwoty bazowej kary: umyślność

  naruszenia (o 50%) oraz jego znaczny zasięg terytorialny (o 20%), zwiększając kwotę bazową

  łącznie o 70% (por. str. 52-53 decyzji). W ocenie Prezesa Urzędu zamiarem Spółki jest

  niedopuszczenie do odstąpienia konsumenta od zawartej umowy o świadczenie usług

  telekomunikacyjnych. Spółka musi bowiem zdawać sobie sprawę, choćby z uwagi na

  otrzymywane sygnały z różnych źródeł (konsumenci, rzecznicy konsumentów, organy

  państwa, w tym organy ścigania, media), że przedstawiciele Spółki nie pozostawiali

  konsumentom wzorów odstąpienia i nie informowali ich o tym uprawnieniu. Mimo, że

  zawarte z podmiotami trzecimi umowy współpracy umożliwiały podjęcie stosownych

  czynności celem wyeliminowania istniejących nieprawidłowości, Spółka ich nie zastosowała.

  Nie wprowadzono również środków, które mogłyby zapobiec podobnym przypadkom

  w przyszłości. Brak rzeczywistej reakcji na zgłaszane nieprawidłowości przy zawieraniu

  umów (niewyciąganie konsekwencji wobec partnerów, brak zmian systemowych w procesie

  zawierania umów) świadczą o umyślności naruszenia. Znaczny zasięg terytorialny naruszenia

  wynika natomiast z faktu prowadzenia przez Spółkę działalności, w tym występowania

  skutków praktyki, na obszarze całego kraju.

  Prezes Urzędu nie dopatrzył się natomiast w niniejszej sprawie żadnych okoliczności

  łagodzących, które uzasadniałyby zmniejszenie wysokości kary. Należy w szczególności

  zauważyć, że Spółka nie zaprzestała stosowania zarzuconej jej praktyki.

  Biorąc pod uwagę powyższe, za stosowanie praktyki stwierdzonej w pkt I.2 sentencji decyzji

  Prezes Urzędu nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 2 635 518 zł (słownie: dwa

  miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych). Oznacza to, że

  57

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  nałożona na Spółkę kara pieniężna mieści się w granicach wyznaczonych przez art. 106 ust.

  1 pkt 4 uokik i jednocześnie stanowi [***]% obrotu osiągniętego przez Spółkę w 2020 r. czyli

  [***]% kary, jaką Prezes Urzędu miał prawo nałożyć na przedsiębiorcę.

  W ocenie Prezesa Urzędu kara we wskazanej powyżej wysokości spełni stawiane przed nią

  cele. Wymierzona kara jest również adekwatna do okresu, stopnia oraz okoliczności

  naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Koszty postępowania (pkt V rozstrzygnięcia decyzji)

  Zgodnie z art. 80 uokik, Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach w drodze postanowienia, które

  może być zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie. W sprawach nieuregulowanych

  w uokik do postępowań przed Prezesem Urzędu stosuje się przepisy kpa (art. 83 uokik).

  Zgodnie z art. 77 ust. 1 uokik, jeżeli w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził

  naruszenie przepisów uokik, przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia, jest

  obowiązany ponieść koszty postępowania.

  Zgodnie z art. 263 § 1 kpa, do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne

  należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, a także

  koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism

  urzędowych. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także

  inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy (art. 263 § 2 kpa). Zgodnie

  z art. 264 § 1 kpa jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali

  w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich

  poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę

  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu w pkt

  I rozstrzygnięcia decyzji stwierdził, że Spółka naruszyła przepisy uokik w zakresie zakazu

  stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Kosztami niniejszego

  postępowania są wydatki związane z korespondencją prowadzoną przez Prezesa Urzędu ze

  stroną postępowania oraz podmiotami współpracującymi ze Spółką. W związku z powyższym,

  postanowiono obciążyć Spółkę kosztami postępowania w wysokości 34 zł po zaokrągleniu.

  Koszty niniejszego postępowania przedsiębiorca obowiązany jest wpłacić na konto Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w NBP o/o Warszawa Nr 51 1010 1010

  0078 7822 3100 0000 w terminie 14 dni od uprawomocnienie się decyzji.

  Pouczenie

  Zgodnie z art. 112 ust. 3 uokik, karę pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia

  uprawomocnienia się niniejszej decyzji na konto Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów: NBP o/o Warszawa Nr 51101010100078782231000000.

  Stosownie do treści art. 81 ust. 1 uokik w związku z art. 47928 § 2 ustawy z dnia 17 listopada

  1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm., dalej jako

  „kpc”) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu

  58

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, za

  pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm., dalej jako:

  „ustawa o kosztach sądowych”), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł.

  W przypadku kwestionowania wyłącznie postanowienia w przedmiocie rygoru

  natychmiastowej wykonalności (pkt II sentencji decyzji), stosownie do treści art. 108 § 2 zd.

  2 kpa, w związku z art. 83 uokik, jak również stosownie do art. 81 ust. 5 uokik, w związku

  z art. 47932 kpc, zażalenie na przedmiotowe postanowienie należy wnieść do Sądu

  Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem

  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie tygodniowym od daty

  doręczenia decyzji.

  W przypadku jednak kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego

  w pkt VI rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, stosownie do treści art. 264 § 1 kpa

  w zw. z art. 80 uokik oraz stosownie do art. 81 ust. 5 uokik w związku z 47932 § 1 i § 2 kpc,

  przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego

  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie tygodnia od dnia doręczenia niniejszej

  decyzji.

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm., dalej jako:

  „uksc”) zażalenie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega

  opłacie stałej w kwocie 500 zł.

  Zgodnie z art. 103 ust. 1 uksc Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie

  prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje

  zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

  Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają

  dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki

  (art. 103 ust. 2 uksc).

  Zgodnie z art. 105 ust. 1 i uksc, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy

  zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub

  już się toczy.

  Stosownie do treści art. 117 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd

  od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub

  radcy prawnego. Jednocześnie art. 117 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że

  osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową,

  niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub

  radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów

  wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Zgodnie z art. 117 § 4 zd. 1 Kodeksu

  59

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

  tel.: 22 55 60 424 < fax: 22 55 60 458

  dozik@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

  postępowania cywilnego wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona

  zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie

  do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  Z upoważnienia

  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Zastępca Dyrektora Departamentu

  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Katarzyna Araczewska