Alte materiale

 • Alte materiale
  • Statul membru: România
  • Titlu: Proposal for a Decision amending and supplementing Government Decision No 947/2000 on the indication of prices of products offered for sale to consumers
  • Provenind de la: Romanian Government
  • URL:
  • Cuvinte-cheie: selling price, sanctions
  • PDF:
 • Articole din directivă
  Price Indication Directive, Article 1 , Price Indication Directive, Article 1
 • Notă preliminară

  Propunere de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

  Guvernul Romaniei

  The decision intends to reform the previous GD 947/2000 on the indication of prices; it proposes modifications as regards the announcing of discounts, the limits for the administrative sanctions (fines) applied and criteria for the individualization of sanctions.

 • Notă generală
 • Text integral

  Hotărâre

  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Art.I. – Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 09 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. După articolul 4, se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

  “Art.41. – (1) Orice anunț de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de vânzător pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț.

  (2) Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

  (3) În cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

  (4) În cazul bunurilor prezente la comercializare ȋntr-o perioadă mai mică de 30 de zile, preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător ȋn această perioadă ȋnainte de data aplicării reducerii de preţ.

  (5) Dacă reducerea de preț este majorată treptat, fără ȋntrerupere, pe perioada aceleiasi campanii de reducere prețul anterior, asa cum este descris la alin (2), este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.

  2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  “Art.12. (1) Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4 - 7, art.10 - 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

  (2) Nerespectarea prevederilor art. 41 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 35.000 lei.

  (3) După caz, următoarele criterii neexhaustive și orientative sunt luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni:

  (a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;

  (b) orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;

  (c) orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant;

  (d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;

  (e) sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte state membre, în cazurile transfrontaliere în care sunt disponibile informații cu privire la astfel de sancțiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului;

  (f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.”

  3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  “Art.14. Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

  Art.II. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 mai 2022.

  Prezenta Hotărâre de Guvern are ca obiect asigurarea transpunerii ȋn legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/2161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, publicată ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.328 din 18 decembrie 2019, cu excepţia articolelor 1, 3 şi 4.

  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎȚU