Inne materiały

 • Inne materiały
  • Państwo członkowskie: Polska
  • Tytuł: Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2022
  • Pochodzące od: The President of Competition and Consumer Protection Office
  • URL:
  • Słowa kluczowe: unfair terms
 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Contract Terms Directive, Article 3 , Unfair Contract Terms Directive, Article 4
 • Uwaga główna

  A contractual clause has been declared as unfair.

   

  Available at:                                                                                                                                          https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/cba6835b93f6765ec125880c003afe74/$FILE/ING%20Bank%20%C5%9Al%C4%85ski%20SA%20decyzja%20klauzulowa%20wersja%20jawna%2027.01.2022%20(BIP).pdf

 • Uwaga ogólna
 • Pełny tekst

  Warszawa, 27 stycznia 2022 r.

  DOZIK-2.611.501.2016.PS.JS.KW

  wersja jawna

  (tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione oznaczono [***])

  Decyzja nr DOZIK-2/2022

  I. Na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie

  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów uznaje postanowienie wzorca umowy pod tytułem „Regulamin świadczenia

  przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”, stosowane przez

  ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, o treści:

  㤠87 ust. 2 pkt 2:

  W przypadku otrzymania przez Bank wiarygodnego dokumentu potwierdzającego:

  2. śmierć jednego ze współposiadaczy wspólnego rachunku – połowę środków zgromadzonych

  na rachunku Bank wypłaci drugiemu współposiadaczowi. Pozostałą część środków zgromadzonych na rachunku Bank wypłaci zapisobiercy windykacyjnemu, a jeśli nie ustanowiono

  zapisobiercy windykacyjnego – spadkobiercy/om, po uprzednim przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, a w przypadku, gdy nie ustanowiono

  zapisobiercy windykacyjnego i jest więcej niż jeden spadkobierca, po złożeniu dodatkowo

  w Banku, przez wszystkich uprawnionych, oświadczenia o dziale spadku w zakresie środków

  zdeponowanych na rachunku albo doręczeniu dokonanego już działu spadku lub częściowego

  działu spadku w zakresie środków zdeponowanych na rachunku/rachunkach, w formie aktu

  notarialnego lub orzeczenia sądu”

  za niedozwolone postanowienie umowne, o którym mowa w art. 3851

  §1 ustawy z dnia

  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509),

  co stanowi naruszenie zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

  o ochronie konkurencji i konsumentów, i zakazuje jego wykorzystywania.