Άλλο υλικό

 • Άλλο υλικό
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Y.A. Αριθμ. Ζ1-74/22-2-2011, Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Ορων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β' 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Έκδοση: Ministry of Labour and Social Security
  • URL: https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%9B%CE%A7%CE%9B-3?inline=true
  • Λέξεις-κλειδιά: abusive behaviour, abusive language, insurance contract, insurance policy, unfair terms
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Περίληψη
  This Decision adds one more forbidden clause in the list of abusive pre-formulated standard clauses (General Terms of Transactions) included in the previous Ministerial Decisions. This clause refers in specific to a pre-formulated standard clause included in hospital care insurance policy agreements that has been held as abusive further to irrevocable court decisions that were issued. In particular, the Ministerial Decision bans the term that allows an insurance company to increase the premiums paid by the insured person during the term of an insurance contract or of any renewal thereof without pre-defining specific and reasonable criteria upon which such an increase would be based.

 • Γενική σημείωση
  (Government Official Gazette B 292/22-2-2011)
 • Πλήρες κείμενο
  Αριθμ. Ζ1-74 (ΦΕΚ Β΄ 292/22.02.2011)
  Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353)
  απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Ορων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές
  αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β'
  21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

  α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
  όργανα, που κυρώθηκε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98)
  "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα",

  β) του π.δ/τος 197/1997 (ΦΕΚ Α 156) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
  και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  γ) του π.δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών,
  συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
  Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
  μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας",
  μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής",

  δ) του π.δ./τος 189/2009 (ΦΕΚ Α' 221) "Καθορισμός και ανακατανομή
  αρμοδιοτήτων των Υπουργείων",

  ε) του π.δ./τος 89/2010 (ΦΕΚ Α' 154) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών",

  στ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ περ. 1 στοιχ. ββ του π.δ./τος 96/2010 (ΦΕΚ Α'
  170) "Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων",

  ζ) της με αριθμ. Οικ. 20854/54/2010 απόφασης (ΦΕΚ Β' 1673) "Ανάθεση
  αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο
  Κεγκέρογλου και Αννα Νταλάρα" και

  η) του άρθρου 9 "Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή"
  του Ν. 3892/2010 "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και
  παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α' 189).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) "Προστασία των
  Καταναλωτών", όπως ισχύει, και της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ίδιου
  νόμου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α
  152) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 "Προστασία των
  Καταναλωτών", όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού
  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)".

  3. Την υπ' αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφαση του Υπουργού
  Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Ορων Συναλλαγών που έχουν
  κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,

  4. Την υπ' αριθμ. Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β' 21) Απόφαση του Υφυπουργού
  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ'
  αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

  5. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των οποίων στηρίχθηκε η έκδοση της υπ'
  αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και της υπ' αριθμ. Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β' 21) Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και την υπ' αριθμ. 1030/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει εκδοθεί επί υποθέσεως συλλογικής αγωγής ένωσης καταναλωτών κατά ασφαλιστικής εταιρείας.

  6. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου της ανωτέρω αποφάσεως έχουν
  ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την
  προστασία των καταναλωτών.

  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον
  Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


  Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ` αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β 1353)
  Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Ορων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές
  αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β`
  21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως εξής:

  1. Στο διατακτικό της Υπουργικής Απόφασης μετά το "αποφασίζουμε:"
  προστίθεται ο τίτλος "Κεφάλαιο Α" το οποίο περιλαμβάνει τις παραγράφους 1, 2
  και 3.

  2. Μετά το εδάφιο ζ της παραγράφου 3 προστίθεται "Κεφάλαιο Β" ως εξής:

  "Κεφάλαιο Β

  Την απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης των Γενικών Ορων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν Ασφαλιστικές Εταιρίες με τους καταναλωτές, ως ακολούθως:

  α) όρος σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, σε αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή."

  3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ` αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (Β΄
  1353) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ` αριθμ.
  Ζ1-21/17-01-2011 (ΦΕΚ Β` 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
  Ασφάλισης.

  4. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση της.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ