Άλλο υλικό

 • Άλλο υλικό
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: No. 910/003, Regulation on the implementation of the provisions of Articles 1 to 6 of Regulation (EU) 2018/644 on cross-border parcel delivery services
  • Έκδοση: National Telecommunications and Post Commission.
  • URL:
  • Λέξεις-κλειδιά: cross-border parcel delivery services, consumer rights, consumer sales, guarantees
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link , Consumer Rights Directive, link
 • Περίληψη

  Αριθμ. 910/003, Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


  The National Telecommunications and Post Commission adopted the Regulation on the implementation of the provisions of Articles 1 to 6 of Regulation (EU) 2018/644 on cross-border parcel delivery services, taking into account the common Ministerial Decision no. Z1-891/13.8.2013 (Government Gazette vol. B’ 2144/2013) on ‘Adapting Greek legislation to the Directive 2011/83/EU, concerning consumer rights, the amendment of Directive 93/13/EEC and the Directive 1999/44/EC and the Repeal of Directives 85/577/EEC and 97/7/EC.

 • Γενική σημείωση
 • Πλήρες κείμενο