Annat material

 • Direktivartiklar
  Consumer Rights Directive, Chapter 4, Article 20 , Consumer Rights Directive, Chapter 4, Article 20
 • Huvudanmärkning

  Beslut 2021-03-29; 2020-15809

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  A consumer ordered some products from the trader and chose a transportation service provided by another service provider who, however, was recommended by the trader on the trader’s website. The Board decided that since the trader indeed recommended this transportation service, it should be accepted that it is the trader that offers this transportation option. Therefore, the products cannot be regarded as delivered to the consumer when provided to the transporter according to 6 § Consumer Sales Act. The Board clarified, thus, that the recommendation by the trader to the transportation of the products means that it is the trader that offers this choice to the consumer and therefore the risk cannot be passed to the consumer before the products are delivered to her.

  This is a guiding decision of the ARN, meaning that it will affect its future decisions. Since many of the disputes in Sweden end up at the ARN, which is a public authority acting as an alternative dispute resolution mechanism, its guiding decisions affect the application of the consumer legislation.

 • Allmän anmärkning
 • Hela texten

  Fråga om en vara avlämnats till köparen eller inte (6 och 8 § konsumentköplagen).

  Beslut 2021-03-29; 2020-15809

  AP begärde att köpet skulle hävas och att företaget skulle avstå från att kräva honom på

  pengar.

  I sin anmälan till nämnden uppgav AP följande. Den 11 april 2020 köpte han ett antal flaskor

  starksprit från Spritovin.se för 2 303,41 kr. Varorna skulle levereras den 24 april 2020, men

  de har fortfarande inte levererats. Han bokade den transportör som företaget rekommenderade

  på sin hemsida. Han har inte fått någon information om var varorna befinner sig och tror inte

  att dessa kommer att levereras.

  Företaget motsatte sig kravet.

  I sitt svar till nämnden uppgav företaget följande. Det är AP som har anlitat transportören och

  han får vända sig mot den med eventuella klagomål på utebliven leverans. Företaget säljer

  endast varorna och ansvarar inte för dessa efter att de överlämnats till transportören. AP och

  transportören har skött kommunikationen om leverans och spårning utan företagets

  inblandning.

  Transportören motsatte sig kravet.

  I sitt svar till nämnden uppgav transportören följande. Transportören har ingått avtal om

  leverans med AP och har stött på hinder för leveransen bl.a. på grund av coronapandemin.

  transportören har för avsikt att leverera varorna så snart det kan ske.

  Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning.

  Rättsliga utgångspunkter

  Det är utrett att AP har beställt spritdrycker för privatimport av företaget men att han inte fått

  några varor. Tvisten i ärendet gäller om AP med anledning av detta ska slippa betala för

  varorna. Förtaget har som grund för sitt bestridande gjort gällande att AP bokat transport via

  ett annat företag och att det är transportföretaget som ansvarar för produkterna efter att de

  överlämnats till transportören.

  Av 6 och 8 § konsumentköplagen följer att köparen ansvarar för varan när köparen, själv eller

  genom en transportör som köparen har anlitat, har fått vara i sin besittning dvs. när varan är

  avlämnad till köparen. Även om det är köparen som har anlitat transportören anses varan inte

  avlämnad när den har lämnats över till transportören, om det är säljaren som erbjudit

  transportalternativet.

  Begreppet erbjudit är hämtat från konsumenträttighetsdirektivet och innebörden av begreppet

  är ytterst något som får avgöras av EU-domstolen. Av förarbetena till den svenska

  konsumentköplagen, i vilken direktivet i denna del har genomförts, följer att regleringen torde

  innebära att om näringsidkaren exempelvis erbjuder konsumenten att låta någon av ett antal

  2020-15809

  2021-04-29

  026

  utpekade transportörer ombesörja transporten, men näringsidkaren hänvisar konsumenten till

  att själv uppdra åt transportören att ombesörja transporten, övergår besittningen inte redan i

  och med att en sådan av köparen anlitad transportör hämtar varan hos säljaren (prop.

  2019/20:63 s. 42).

  Nämndens bedömning

  AP kräver att köpet hävs och att han ska få slippa betala den faktura som företaget har ställt

  ut. Transportören står alltså inte bakom den faktura som AP vill befrias ifrån. Kravet mot

  transportören ska därför redan av detta skäl avslås.

  Frågan i ärendet är om det föreligger dröjsmål med leveransen och om AP på grund av det har

  rätt att häva köpet. Avgörande blir därför att pröva om och i så fall när varorna har avlämnats

  till AP.

  Det framgår av utredningen att varorna har överlämnats av säljaren till transportören för

  vidare transport till AP. AP menar att han har anlitat det transportföretag som företaget har

  rekommenderat på sin hemsida. Företaget har inte motsatt sig uppgiften som sådan och det

  finns ingenting i ärendet som talar emot att denna uppgift är korrekt. Uppgiften får därför

  ligga till grund för nämndens fortsatta bedömning.

  Eftersom företaget har rekommenderat den aktuella transportören på sin hemsida får företaget

  anses ha erbjudit det transportalternativet. Varorna kan därmed inte anses ha avlämnats till AP

  i samband med att de överlämnades till transportören (6 § andra stycket konsumentköplagen).

  Parterna är överens om att varorna inte har levererats till AP. Med hänsyn till den långa tid

  som förflutit från det att varorna skulle ha levererats till dess att AP framställde sitt krav till

  företaget, så är säljaren i dröjsmål beträffande leveransen och dröjsmålet får anses vara av

  väsentlig betydelse för AP. Det innebär att han har rätt att häva köpet (13 §

  konsumentköplagen).

  Företaget ska därför rekommenderas att avstå från att kräva betalt för varorna.