Other material

 • Directive Articles
  Price Indication Directive, link , Price Indication Directive, Article 1 , Price Indication Directive, Article 2, (a) , Price Indication Directive, Article 2, (b) , Price Indication Directive, Article 2, (c) , Price Indication Directive, Article 2, (d) , Price Indication Directive, Article 2, (e) , Price Indication Directive, Article 3, 1. , Price Indication Directive, Article 3, 2. , Price Indication Directive, Article 3, 2., - , Price Indication Directive, Article 3, 2., - , Price Indication Directive, Article 3, 3. , Price Indication Directive, Article 3, 4. , Price Indication Directive, Article 4, 1. , Price Indication Directive, Article 4, 2. , Price Indication Directive, Article 4, 2. , Price Indication Directive, Article 5, 1.
 • Headnote
  A comprehensive guide to Executive Order no. 866 of 18 September 2000 on information on sales price and price per unit for consumer goods issued by the Danish Consumer Authority. The purpose of the guide is to make it as easy as possible for retailers to comply with the executive order.
 • General Note
 • Full text
  Vejledning til B e k e n d t g ø r e l s e o m p r i s m æ r k n i n g
  Amagerfælledvej 56
  2300 København S
  Tlf. 32 57 01 00
  Fax 32 96 02 32
  E-post fs@fs.dk
  www.fs.dk
  November 2000
  /BiB, TVL
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  2/16
  Indhold
  1. Indledning ................................................................................ 3
  2. Vejledningens formål ............................................................... 3
  3. Hvem skal overholde reglerne ................................................. 3
  4. Hvor gælder reglerne om prisskiltning ..................................... 4
  5. Hvilke prisoplysninger skal gives ............................................. 5
  Salgspris................................................................................... 5
  Enhedspris ................................................................................ 5
  6. Hvad er salgspris ..................................................................... 5
  7. Hvad er enhedspris................................................................... 5
  8. Hvordan skal oplysningerne gives ............................................ 5
  9. I hvilken måleenhed skal enhedsprisen angives.......................... 5
  10. Hvordan udregnes enhedsprisen................................................. 7
  11. Eksempler på beregning af enhedspris....................................... 7
  12. Beregning af enhedspris for vaskemidler.................................... 7
  13. Hvilke varer er undtaget fra kravet om enhedsprismærkning.... 10
  14. Hvad gælder for annoncering .................................................. 11
  15. Kan der dispenseres fra reglerne?............................................. 11
  Bilag: Bekendtgørelse 866/200....................................................... 12
  Kolofon............................................................................................ 16
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  3/16
  1. Indledning
  Som følge af vedtagelsen af et EU-direktiv1) har Forbrugerstyrelsen
  efter forhandling med erhvervs- og forbrugerorganisationerne udstedt
  bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om
  salgspris og enhedspris ved salg til forbrugere. Bekendtgørelsen
  træder i kraft den 1. december 2000. Den kan ses på hjemmesiden
  www.fs.dk eller rekvireres hos Forbrugerstyrelsen.
  Bekendtgørelsen giver regler for detailhandlernes pligt til at give oplysninger
  om salgspris og enhedspris for deres varer, når de sælger
  til forbrugere. Bekendtgørelsen afløser de to hidtidigt gældende bekendtgørelser
  om prisoplysninger for henholdsvis levnedsmidler og
  ikke-levnedsmidler2). Reglerne er således nu samlet i én bekendtgørelse.
  2. Vejledningens formål
  Formålet med denne vejledning er at informere om reglerne i bekendtgørelsen,
  for derved at gøre det så problemfrit som muligt for
  detailhandlen at efterleve kravene.
  3. Hvem skal overholde reglerne?
  Detailhandlere, der sælger til eller markedsfører sig over for forbrugere.
  Ansvaret for prisoplysningerne til forbrugerne ligger således
  hos detailhandleren - og ikke hos producenten, importøren eller andre
  i engrosleddet. Hvis en forretning hovedsageligt sælger til andre
  erhvervsdrivende, men det dog samtidig ikke er helt sjældent, at forbrugere
  gør deres indkøb i forretningen, gælder reglerne også. På
  samme måde skal annonceringsreglerne overholdes, hvis annoncen
  bringes i et medium, der også henvender sig til forbrugere. (Se om
  annoncer nedenfor under pkt. 14).
  1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om
  forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser, EF-Tidende
  nr. L80 18.3.1998 s. 27-31.
  2) Bekendtgørelse nr. 502 af 29. juni 1990 om mærkning, skiltning og annoncering
  med pris for ikke-levnedsmidler, og bekendtgørelse nr. 14 af
  3. januar 1992 om mærkning, skiltning og annoncering med pris for levnedsmidler.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  4/16
  Også virksomheder i offentligt regi er omfattet af reglerne, når virksomheden
  markedsfører sig til forbrugere.
  4. Hvor gælder reglerne om prisskiltning?
  Overalt hvor varer står udstillet til salg. Reglerne gælder ikke alene
  inde i forretningslokalet, men også for de varer, der er anbragt i udstillingsvinduet
  eller på gaden foran forretningen. På samme måde
  gælder reglerne for midlertidige salgssteder som stadepladser på
  markeder og lignende.
  5. Hvilke prisoplysninger skal gives?
  Salgspris
  Salgsprisen skal altid angives, dog med følgende
  undtagelser:
  • Reglerne gælder kun varer, der sælges ”over disken”, men ikke
  varer der sælges i forbindelse med en tjenesteydelse. Det vil sige,
  at bekendtgørelsens regler om oplysning af salgspris og enhedspris
  finder anvendelse på den shampoo, som frisøren sælger fra
  sin butik, men ikke på den shampoo, som frisøren vasker sine
  kunders hår med.
  • Der er ikke pligt til at mærke antikviteter og kunstgenstande med
  salgspris.
  • For varer, der sælges på auktion, kendes salgsprisen først, når
  hammeren er faldet. De skal derfor heller ikke mærkes med
  salgsprisen.
  • For varer, der sælges i løs vægt, skal ikke salgsprisen, men kun
  enhedsprisen angives.
  Enhedspris.
  Enhedsprisen skal altid angives, dog med følgende
  undtagelser:
  • Hvis varen er fritaget for oplysning om enhedspris i medfør af bekendtgørelsen
  (se nedenfor under pkt. 13), eller
  • Hvis Forbrugerstyrelsen har givet dispensation. Dispensation kan
  gives i tilfælde, hvor oplysning om enhedsprisen for en vare ikke
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  5/16
  er nyttig for forbrugeren eller kan skabe forvirring (se nedenfor
  under pkt. 15).
  6. Hvad er salgspris?
  Salgspris er den pris, forbrugeren skal betale ved kassen. Moms og
  andre afgifter skal således være medregnet. Dog skal evt. pant, som
  jo tilbagebetales, ikke være medregnet3).
  Salgsprisen gælder for den udbudte vare eller for en vareenhed som
  f.eks. en æske med ti stearinlys. Hvis lysene også sælges enkeltvis,
  skal stykprisen tillige angives.
  7. Hvad er enhedspris?
  Enhedspris er den samlede pris, inkl. moms og andre afgifter, for et
  kilo, en liter, en meter, en kvadratmeter eller en kubikmeter af varen.
  Enhedsprisen kan dog også være prisen pr. stk. eller pr. dosis (se
  nedenfor under pkt. 9).
  8. Hvordan skal oplysningerne gives?
  Oplysningerne om salgspris og enhedspris skal gives tydeligt og let
  læseligt, og således at der ikke kan opstå tvivl om, hvilken vare prisoplysningerne
  vedrører. Bemærk at dette gælder, uanset om prisoplysningerne
  gives på en hyldekant, et skilt eller på varens emballage.
  Det er tilladt at oplyse priserne ved hjælp af scannere, som forbrugerne
  selv skal betjene, såfremt de nævnte krav til tydelighed er opfyldt.
  9. I hvilken måleenhed skal enhedsprisen angives?
  I de fleste tilfælde giver det sig selv, om enhedsprisen skal angives i
  f.eks. kilo eller liter. Som hovedregel skal liter anvendes for varer i
  flydende form, og kilo eller m3 for varer i fast form. For visse varer er
  det direkte fastsat i bekendtgørelsen, hvilken måleenhed der skal anvendes.
  Således gælder det, at
  3) I henhold til Monopoltilsynets Meddelelser MT nr. 6-83 af 1. nov. 1983, §
  3, skal de i forretningen gældende depositumsbeløb for returflasker til øl
  og mineralvand (pant) på tydelig og let læselig måde oplyses på et skilt,
  der er anbragt på et for kunderne iøjnefaldende sted.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  6/16
  • for køkkenruller og toiletpapir angives enhedsprisen pr. kilo.
  • for andre varer i rulleform, eksempelvis bagepapir, madpapir og
  indpakningspapir, samt aluminiumsfolie, plastfolie, klisterbånd og
  tape angives enhedsprisen pr. meter, og
  • for materialer til beklædning af gulve, lofter og vægge angives
  enhedsprisen pr. dækket kvadratmeter.
  For andre særlige varegrupper skal enhedsprisen angives pr. stk.
  Dette gælder for følgende varegrupper:
  • Æg, der sælges færdigpakkede og med angivelse af vægtgruppen.
  Hvis æggene ikke er færdig-pakkede, eller hvis vægtgruppen
  ikke er angivet, skal æggene dog mærkes med kiloprisen.
  • Østers.
  • Håndkøbsmedicin og kosttilskud, herunder vitaminer, i pille- eller
  kapselform.
  • Servietter, papirlommetørklæder, renseservietter, engangsservice
  og bestik.
  • Plastikposer til opbevaring og affald.
  • Bleer, bind, trusseindlæg og tamponer.
  For vaskemidler til tøj skal enhedsprisen angives pr. standardvask4).
  Det gælder dog kun, hvis prisen pr. vask kan beregnes ud fra de på
  emballagen givne oplysninger. Producenten skal samtidig have oplyst
  på emballagen, at forudsætningerne for doseringen er, at vandets
  hårdhedsgrad er 10-20º dH, at tøjmængden er 3-4 kg, at tøjet er
  normalt snavset, og at der ikke anvendes forvask. Hvis producenten
  ikke har påført disse oplysninger, skal der ske oplysning om enhedspris
  som på de fleste øvrige varer, d.v.s. pris pr. kilo, hvis vaskemidlet
  er i fast eller i pulverform, eller pris pr. liter, hvis det er i flydende
  form.
  4) ”Standardvask” er et udtryk for en gennemsnitlig vask, der gør prisberegningerne
  sammenlignelige. Ved en standardvask forstås en klarvask
  (d.v.s. vask uden forvask) af 3-4 kg normalt tilsmudset tøj i middelhårdt
  vand (10-20º dH).
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  7/16
  10. Hvordan udregnes enhedsprisen?
  Enhedsprisen udregnes på grundlag af varens nettoindhold. Er der
  tale om levnedsmidler i lage, is, vand, marinade eller lignende, beregnes
  enhedsprisen på grundlag af den drænede nettovægt.
  Er der tale om levnedsmidler, som kræver tilsætning af vand, skal
  enhedsprisen beregnes på grundlag af varens mængde, når den er
  færdig til brug i det anbefalede fortyndingsforhold. Bemærk at dette
  kun gælder varer, der skal fortyndes med vand, og således ikke
  f.eks. pulverkaffe og lignende, der opløses i vand.
  11. Eksempler på beregning af enhedspris
  Eksempel 1
  1 øl. Indhold 37,5 cl. Pris 7 kr. ekskl. pant.
  Enhedspris: 7 kr. : 0,375 liter = 18,67 kr. pr. liter.
  Eksempel 2
  1 stor flaske sodavand. Indhold 1,5 liter. Pris 24 kr. ekskl. pant.
  Enhedspris: 24 kr. : 1,5 liter = 16 kr. pr. liter.
  Eksempel 3
  En flaske saftevand. Indhold 0,5 liter, pris 24 kr. Anbefalet blandingsforhold:
  1 del saft til 6 dele vand. Man får således 3 liter færdigblandet
  saftevand.
  Enhedspris: 24 kr. : 3 liter = 8 kr. pr. liter.
  Eksempel 4
  Et glas marinerede sild i lage. Nettovægt 800 g, drænet vægt 500 g,
  pris 38 kr.
  Enhedspris: 38 kr. : 0,5 kg = 76 kr. pr. kg.
  12. Beregning af enhedspris for vaskemidler
  Som nævnt ovenfor under pkt. 8 stiller bekendtgørelsen krav om, at
  enhedsprisen for vaskemidler skal angives pr. standardvask – dog
  kun hvis producenten har påført emballagen de oplysninger, der er
  nødvendige for beregningen.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  8/16
  Nedenfor er anført de fire formler, der skal anvendes ved beregning
  af enhedsprisen for vaskemidler i henholdsvis flydende form, pulver
  form og i tabletform:
  1) Langt de fleste producenter angiver den anbefalede dosering i ml
  og oplyser ligeledes om varens indhold i ml. I dette tilfælde anvendes
  formel nr. 1.
  2) En del vaskemidler fås nu også i tabletform, og i dette tilfælde anvendes
  formel nr. 2.
  3) I enkelte tilfælde er producentens oplysninger angivet således, at
  det er mest oplagt at udregne enhedsprisen på baggrund af oplysninger
  om dosering og vægt i gram. Dette vil typisk kun ske,
  når vaskemidlet er i pulverform. I dette tilfælde anvendes formel
  nr. 3.
  4) Visse producenter oplyser, hvor mange standardvaske der er i
  pakken. Hvis producentens beregninger er foretaget ud fra de
  forudsætninger, som er angivet ovenfor under pkt. 9 – og kun i
  dette tilfælde – kan man bruge formel nr. 4. Ellers bruges den af
  de øvrige formler, der passer bedst.
  Formel nr. 1:
  Enhedspris ved flydende og pulver vaskemiddel:
  varens pris x dosering i ml (ved 10-20º dH)
  varens volumen i ml
  Formel nr. 2:
  Enhedspris ved vaskemiddel i tabletform:
  varens pris x dosering i stk. (ved 10-20º dH)
  antallet af tabletter i pakken
  Formel nr. 3:
  Enhedspris når vaskemidlet er i pulverform:
  varens pris x dosering i gram (ved 10-20º dH)
  varens vægt i gram
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  9/16
  Formel nr. 4:
  Enhedspris når producenten har oplyst antallet af standardvaske i
  pakken, og forudsætningerne for producentens beregninger er, at
  vandets hårdhedsgrad er 10-20º dH, at tøjmængden er 3-4 kg, at
  tøjet er normalt snavset, og at der ikke anvendes forvask :
  ____varens pris____
  antal standardvaske
  1. Eksempel på beregning af enhedspris ved brug af formel nr. 1:
  En pakke vaskemiddel i flydende eller pulverform.
  Varens pris 40 kr. Anbefalet dosering 110 ml. pr. vask. Samlet rumindhold
  af varen 1800 ml.
  Enhedspris: 40 kr. x 110 ml = 2,44 kr. pr. standardvask.
  1800 ml
  2. Eksempel på beregning af enhedspris ved brug af formel nr. 2:
  En pakke vaskemiddel i tabletform.
  Varens pris 38 kr. Anbefalet dosering 2 tabletter pr. vask. Samlet
  indhold 24 tabletter.
  Enhedspris: 38 kr. x 2 stk. = 3,17 kr. pr. standardvask.
  24 stk.
  3. Eksempel på beregning af enhedspris ved brug af formel nr. 3:
  En pakke vaskemiddel i pulverform.
  Varens pris 46 kr. Anbefalet dosering 58 gram pr. vask. Samlet vægt
  800 gram.
  Enhedspris: 46 kr. x 58 gram = 3,34 kr. pr. standardvask.
  800 gram
  4. Eksempel på beregning af enhedspris ved brug af formel nr. 4:
  En pakke vaskemiddel i pulver, flydende eller tabletform, hvor producenten
  har oplyst om antallet af standardvaske på emballagen, og
  beregningen heraf er sket ud fra de ovenfor under pkt. 9 nævnte forudsætninger.
  Varens pris 60 kr. 28 standardvaske i pakningen.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  10/16
  Enhedspris: _____60 kr._____ = 2,14 kr. pr. standardvask.
  28 standardvaske
  13. Hvilke varer er undtaget fra kravet om enhedsprismærkning?
  Følgende varer er undtaget for kravet om enhedsprismærkning:
  • Varer, der ikke kan deles uden at ændre karakter, og som ikke er
  omfattet af kravet om oplysning af nettoindhold, eksempelvis en
  stol, et par bukser, en kniv m.v.
  • Forskellige varer pakket i samme emballage. Hvis eksempelvis et
  ”malersæt” med pensel, rulle og maling sælges i samme pakning,
  skal malingen ikke enhedsprismærkes.
  • Forskellige varer, hvoraf et bestemt antal sælges til en samlet
  pris, eksempelvis 4 forskellige frugter for 10 kr.
  • Ikke-levnedsmidler med et nettoindhold på under 50 g eller 50 ml,
  eksempelvis visse kosmetikprodukter.
  • Færdigretter og retter til tilberedning, når ingredienserne sælges i
  samme emballage. Eksempelvis en pakke med ingredienser til
  lasagne, en kage eller en pizza.
  • Småbrød, kager og konditorvarer, der ikke udbydes færdigpakket.
  Rugbrød, franskbrød o.lign. skal således altid mærkes med kiloprisen.
  • Frugt og grøntsager, der udbydes stykvis, i bundter og potter.
  • Varer, som før brug kræver tilsætning af andre produkter end
  vand. Eksempelvis pulversauce der skal tilsættes mælk og smør.
  Hvis prisen for letfordærvelige levnedsmidler som eksempelvis fersk
  kød og fisk, brød, frugt og grønt og mejeriprodukter sættes ned på
  sidste holdbarhedsdag på grund af risiko for fordærvelse, skal der ikke
  ske ny beregning af enhedspris. Dog skal den oprindelige salgspris
  og enhedspris eller rabatten i procent eller som et beløb være
  angivet.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  11/16
  14. Hvad gælder for annoncering?
  I annoncer eller i andet markedsføringsmateriale, herunder på Internettet,
  er der ikke pligt til at oplyse prisen for de varer, der markedsføres.
  Men hvis salgsprisen oplyses, skal også enhedsprisen oplyses
  i de tilfælde, hvor der er pligt til at skilte med enhedsprisen i forretningslokalet.
  15. Kan der dispenseres fra reglerne?
  Forbrugerstyrelsen kan undtage varer fra kravet om enhedsprismærkning.
  En sådan dispensation kan ifølge loven kun gives, hvis
  oplysningen om enhedsprisen ikke er nyttig for forbrugerne eller kan
  skabe forvirring. Forinden der gives dispensation, skal Forbrugerstyrelsen
  forhandle med repræsentanter for forbrugerne og de berørte
  erhvervsorganisationer.
  Oplysning om eventuelle dispensationer vil blive offentliggjort på
  Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.fs.dk
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  12/16
  BILAG
  Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000
  Bekendtgørelse om oplysning om salgspris og
  enhedspris for forbrugsvarer 1)
  I medfør af § 6, § 7 og § 12, stk. 2, i lov om mærkning og skiltning med pris
  m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 209 af 28. marts 2000, og under hensyn til
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 samt
  efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de berørte erhvervsorganisationer
  og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:
  1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
  Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse
  i forbindelse med angivelse af priser, EF-Tidende nr. L80
  18.3.1998 s. 27-31.
  Anvendelsesområde
  § 1. Denne bekendtgørelse
  finder anvendelse på varer,
  der udbydes af erhvervsdrivende
  til forbrugere. Bekendtgørelsen
  finder ikke anvendelse
  på antikviteter og
  kunstgenstande eller varer, der
  sælges på auktion eller leveres
  i forbindelse med en tjenesteydelse.
  Definitioner
  § 2. I denne bekendtgørelse
  forstås ved:
  1) Salgspris: Den endelige
  pris for en vare eller en given
  mængde af en vare,
  inklusive moms og alle øvrige
  afgifter, men eksklusive
  eventuelt pant.
  2) Enhedspris: Den endelige
  pris, inklusive moms og
  alle øvrige afgifter for måleenheden
  et kilogram, en
  liter, en meter, en kvadratmeter
  eller en kubikmeter
  af varen eller for en
  anden enkelt mængdeenhed,
  der er almindeligt og
  udbredt anvendt i forbindelse
  med salg af bestemte
  varer, og som er
  nævnt i § 5.
  3) Varer, der sælges i løs
  vægt: Varer der ikke er
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  13/16
  færdigpakket, og som afmåles
  i forbrugerens nærvær.
  4) Erhvervsdrivende: Fysisk
  eller juridisk person, der
  sælger eller tilbyder salg af
  varer, der hører ind under
  den pågældendes erhvervsmæssige
  virksomhed.
  5) Forbruger: Fysisk person,
  der køber en vare med et
  formål, som ikke hører ind
  under den pågældendes
  erhvervsmæssige virksomhed.
  Prisoplysninger på salgsstedet
  § 3. Erhvervsdrivende,
  der udbyder varer til forbrugere,
  skal i salgslokalet, eller
  hvor varerne i øvrigt udstilles til
  salg, oplyse om såvel salgspris
  som enhedspris for den udbudte
  vare eller varemængde
  efter nedenstående bestemmelser.
  Prisoplysningerne skal
  gives tydeligt, let læseligt og
  således, at der ikke kan opstå
  tvivl om, hvilken vare prisoplysningerne
  vedrører.
  Stk. 2. For varer, der
  sælges i løs vægt, skal kun
  enhedsprisen angives. Hvor
  salgsprisen er identisk med
  enhedsprisen, skal kun salgsprisen
  angives.
  Anvendelse af bestemt måleenhed
  for visse varer
  § 4. For køkkenruller og
  toiletpapir skal enhedsprisen
  angives pr. kg.
  Stk. 2. For andre varer i
  rulleform, herunder bagepapir,
  madpapir og indpakningspapir
  samt for aluminiumsfolie,
  plastfolie, klisterbånd og tape,
  skal enhedsprisen angives pr.
  m.
  Stk. 3. For materialer til
  beklædning af gulve, lofter og
  vægge, herunder tekstiler, vinyl,
  linoleum, tapet, fliser, korkog
  gipsplader m.v., skal enhedsprisen
  angives pr. dækket
  m2 .
  Anvendelse af en anden måleenhed
  end l, kg, m, m2 og m3
  § 5. For følgende varegrupper
  skal enhedsprisen angives
  pr. stk.:
  1) Æg, der sælges færdigpakkede
  og med angivelse
  af vægtgruppen.
  2) Østers.
  3) Håndkøbsmedicin og kosttilskud,
  herunder vitaminer,
  i pille- eller kapselform.
  4) Servietter, papirlommetørklæder,
  renseservietter,
  engangsservice og bestik.
  5) Plastikposer til opbevaring
  og affald.
  6) Bleer, bind, trusseindlæg,
  tamponer.
  Stk. 2. For vaskemidler
  til tøj skal enhedsprisen angives
  pr. standardvask, såfremt
  producenten har påført emballagen
  de for beregningen
  nødvendige oplysninger, herunder
  at forudsætningerne for
  oplysningerne er, at vandets
  hårdhedsgrad er 10-20 grader
  dH, at tøjmængden er 3-4 kg,
  at tøjet er normalt snavset, og
  at der ikke anvendes forvask.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  14/16
  Grundlaget for beregning af
  enhedsprisen
  § 6. Enhedsprisen skal
  beregnes på grundlag af pakningens
  nettoindhold.
  Stk. 2. For levnedsmidler,
  der er pakket i is, vand, lage,
  marinade eller lignende,
  som normalt ikke spises, skal
  enhedsprisen beregnes på
  grundlag af den drænede
  vægt.
  Stk. 3. For levnedsmidler,
  som kræver tilsætning af
  vand, skal enhedsprisen beregnes
  på grundlag af varen,
  når den er færdig til brug i det
  anbefalede blandingsforhold.
  Undtagelser fra kravet om
  enhedsprismærkning
  § 7. Følgende ikkelevnedsmidler
  er undtaget fra
  kravet om enhedsprismærkning:
  1) Varer, som ikke kan opdeles
  efter mål eller vægt,
  uden at deres karakter
  ændres, og for hvilke der
  ikke er krav om angivelse
  af nettoindhold.
  2) Varer af forskellig art, der
  er pakket i samme emballage,
  og i øvrigt varer af
  forskellig art, hvoraf et bestemt
  antal sælges til en
  samlet pris.
  3) Varer, der sælges færdigpakkede
  i pakninger med
  et nettoindhold på under
  50 g eller 50 ml.
  Stk. 2. Følgende levnedsmidler
  er undtaget fra kravet
  om enhedsprismærkning:
  1) Færdigretter.
  2) Retter til tilberedning, når
  ingredienserne sælges i
  samme emballage.
  3) Varer af forskellig art, der
  er pakket i samme emballage,
  og i øvrigt varer af
  forskellig art, hvoraf et bestemt
  antal sælges til en
  samlet pris.
  4) Småbrød, kager og konditorvarer,
  der ikke udbydes
  færdigpakket.
  5) Frugt og grøntsager, der
  udbydes stykvis, i bundter
  eller potter.
  6) Varer, som før brug kræver
  tilsætning af andre produkter
  end vand.
  § 8. Letfordærvelige
  levnedsmidler, herunder fersk
  kød og fisk, frugt og grøntsager,
  brød og mejeriprodukter,
  er fritaget for angivelse af ny
  enhedspris på sidste handelsdag
  før udløbet af holdbarhedsfristen,
  når salg sker med
  rabat på grund af risiko for fordærvelse.
  Den oprindelige
  salgspris og enhedspris eller
  rabatten i procent eller som et
  beløb skal være angivet.
  Reklame m.v.
  § 9. Når der ved annoncering
  eller på anden måde i
  markedsføringsmateriale gives
  oplysning om pris for varer,
  skal prisoplysningerne gives i
  overensstemmelse med forskrifterne
  i §§ 3-7 og § 8, 2.
  pkt.
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  15/16
  Bemyndigelser
  § 10. Forbrugerstyrelsen
  kan undtage varer fra kravet
  om angivelse af enhedsprisen,
  hvis en sådan angivelse
  som følge af varens art eller
  anvendelse ikke er nyttig eller
  vil kunne skabe forvirring.
  Stk. 2. Forinden afgørelse
  træffes efter stk. 1, forhandles
  der med repræsentanter
  for forbrugerne og vedkommende
  erhvervsorganisationer.
  Straf
  § 11. Overtrædelse af
  bestemmelserne i § 3, stk. 1,
  §§ 4-6, § 8, 2. pkt. og § 9
  straffes med bøde.
  Stk. 2. Der kan pålægges
  selskaber m.v. (juridiske
  personer) strafansvar efter
  reglerne i straffelovens 5. kapitel.
  Ikrafttrædelse
  § 12. Bekendtgørelsen
  træder i kraft den 1. december
  2000.
  Stk. 2. Følgende bekendtgørelser
  ophæves:
  1) Bekendtgørelse nr. 502 af
  29. juni 1990 om mærkning,
  skiltning og annoncering
  med pris for ikkelevnedsmidler.
  2) Bekendtgørelse nr. 14 af 3.
  januar 1992 om mærkning,
  skiltning og annoncering
  med pris for levnedsmidler.
  Forbrugerstyrelsen, den 18. september 2000
  NIELS ERIK D. JENSEN
  / Birgit S. Bennetzen
  ____________________________________________________________________________________________
  FORBRUGERSTYRELSEN VEJLEDNING PRISOPLYSNINGER
  16/16
  Prismærkningsloven administreres af Forbrugerstyrelsen.
  Prismærkningsloven (lovbekendtgørelse nr. 209 af 28. marts 1999) kan læses og udprintes gratis på
  Forbrugerstyrelsens hjemmeside:
  www.fs.dk under Jura → Forbrugerlove → Prisoplysninger → Materiale vedr. prismærkningslov
  mm.
  Forbrugerstyrelsens juridiske årbøger kan bestilles telefonisk hos Forbrugerstyrelsen eller on line på
  hjemmesiden.
  Lovene kan også bestilles hos:
  Schultz Boghandel, tlf.: 43 63 23 OO, eller on line på Schultz’s hjemmeside: www.schultz.dk.
  Forbrugerstyrelsen er en styrelser i Erhvervsministeriet (www.em.dk).
  Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerinformationen, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden
  samt produktsikkerhedsmyndighed.
  Forbrugerstyrelsen
  Amagerfælledvej 56
  23OO København S
  Rådgivning: 70 13 13 30 man - fre kl. 9 - 12
  E-post: fs@fs.dk
  Hjemmeside: www.fs.dk
  Øvrige henvendelser
  Telefon: 32 66 90 00 man – fre kl. 9 – 12
  Telefax: 32 66 91 00
  Tekst:
  Birgit S. Bennetzen & Thomas Voigt Lind
  Forbrugerstyrelsen
  © Forbrugerstyrelsen • November 2000