Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (zásada neúspěšné strany), pokud případ nevykazuje závažné pochybnosti jak skutkové, tak i právní povahy (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud strana uspěla či neuspěla částečně, uhradí každá ze stran své vlastní náklady a polovinu společných vynaložených nákladů.

V případě sporného rozvodu platí zásada neúspěšné strany (čl. 394 odst. 2 občanského soudního řádu).

Náklady na odměny znalců, získání dokumentace, svědeckých výpovědí, notářských listin a zápisů nebo výpisů z veřejných rejstříků.

Stejné jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Autonomní společenství v zásadě nabízejí bezplatnou mediaci.

Případ B

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit zálohu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Částky uhrazené odborníkům podílejícím se na rozvodovém řízení.

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – péče od děti – byly členské státy požádány o informování žalobce o nákladech na řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Nesezdaný pár spolu žije po řadu let. V okamžiku odluky mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka podá návrh na omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace z pohledu advokáta v členském státě A: Nesezdaný pár spolu po řadu let žije v členském státě (členský stát B). Mají jedno dítě, ale hned po jeho narození se rozešli. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka s dítětem se se souhlasem soudu přestěhuje do jiného členského státu (členského státu A) a otec zůstane v členském státě B. Po několika letech matka zahájí v členském státě A soudní řízení ve věci úpravy styku otce s dítětem.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Počáteční náklady řízení

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – platby advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Jedná se o náklady soudního řízení. Po určení výše nákladů řízení je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit poplatek, pokud není příjemcem právní pomoci (15. dodatečné ustanovení zákona o soudní moci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého dítěte (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Strany se mohou dohodnout na jiném režimu styku s dítětem. Režim se stanoví prostřednictvím dohody, která musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Strany mohou po vzájemné dohodě požádat o zastavení řízení a podstoupit mediaci podle zákona 5/2012 z 6. července.

Informace o mediačních službách jsou k dispozici na portále soudní správy. Soudní mediace je soudy poskytována bezplatně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

Po vzájemné dohodě mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

Může být nutná intervence některých odborníků (psychologů).

Náklady nese strana, která jejich využití navrhla, ledaže by se jednalo o psychologicko-sociální poradnu při soudu.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Příslušné výpisy z matriky, jakou jsou rodné listy (v současnosti vydávané bezplatně) nebo jiné listiny zakládající nároky

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Je v některých případech možná náhrada nákladů na právní pomoc organizaci, která poskytuje bezplatnou právní pomoc?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platného v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem. Pokud takové dohody nebylo dosaženo, uloží se náhrada nákladů až na výjimky straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (článek 394 občanského soudního řádu).

Za nahraditelné náklady se považuje odměna advokáta, jež nesmí překročit jednu třetinu částky za soudní řízení, platba procesnímu zástupci a případné další platby, které mohou být vyplaceny po stanovení výše nákladů řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Sazby tlumočníků jsou různé.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení. Tlumočnické služby jsou nutné, má-li být osoba, která neovládá daný jazyk, vyslechnuta, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu. Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí. Tlumočníkem může být ustanoven každý, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

V ostatních případech jsou sazby tlumočníků různé.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

V rodinných věcech je obvyklou praxí neukládat náhradu nákladů za celé řízení, ale rozdělit je na polovinu tak, aby každá strana nesla pouze vlastní náklady. V některých případech však může být náhrada nákladů uložena straně, jejíž žalobní návrhy byly zamítnuty.

Jsou-li úspěšné jen některé žalobní návrhy, každá strana nese pouze vlastní náklady.

Pokud se řízení týká výlučně placení výživného na nezletilé dítě, je osvobozeno od soudního poplatku (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci. Platba za rozvodovou dohodu (v případě rozvodu na základě dohody manželů) je obvykle zahrnuta do celkové odměny advokátovi.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany se mohou dohodnout na vypracování rozvodové dohody, v níž dobrovolně stanoví výši výživného. Tato dohoda musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Částky uhrazené odborníkům, kteří se zúčastní jednání.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek (přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.

Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Španělsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – smluv – byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o uhrazení plné ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státě B dodá kupujícímu v členském státě A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o uhrazení plné ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

V řízení o platebním rozkazu podle článku 812 a násl. občanského soudního řádu není v zásadě nutná přítomnost advokáta pro předložení prvního žalobního návrhu na zaplacení dluhu, a to bez ohledu na výši nároku.

V případě běžné žaloby se vyžaduje účast advokáta a procesního zástupce, pokud nárok převyšuje 2 000 EUR.

Podá-li dlužník v řízení o platebním rozkazu odpor, je nutná přítomnost advokáta a procesního zástupce v případě, že se bude jednat o částku vyšší, než stanoví občanský soudní řád (v současnosti 2 000 EUR).

Překročí-li částka 2 000 EUR, platí se rovněž soudní poplatek v závislosti na typu řízení a výši nároku, ledaže je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy

Náhrady svědkům (svědečné)

Znalecké posudky

Jestliže dlužník nepodá odpor, nemá řízení téměř žádné náklady. V případě námitek se použijí obecná pravidla. Strana podávající opravný prostředek zaplatí soudní poplatek a složí jistotu (pokud není příjemcem bezplatné právní pomoci).

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení. Zákonem 5/2012 z 6. července o mediaci v občanských a obchodních věcech byla do španělského práva začleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. Tento zákon stanoví minimální podmínky pro výkon mediace, aniž by byly dotčeny právní předpisy schválené autonomními společenstvími.
Zákon umožňuje informovat účastníky řízení při předběžném projednání žaloby o možnosti využít mediace za účelem vyřešení sporu. Soud může dokonce při projednávání věci samé účastníky vyzvat k dosažení dohody, kterou by se řízení ukončilo. Podle čl. 19 odst. 4 tohoto zákona mohou účastníci řízení požádat o přerušení řízení za účelem mediace nebo rozhodčího řízení.

Je-li dosaženo dohody, vrací se 60 % soudního poplatku.
Obecně platí, že mediační řízení navržené soudem je bezplatné.
S výjimkou soudem navrženého mediačního řízení rozhodují o použití mediátora a výši jeho odměny strany. K nákladům na mediaci zákon 5/2012 výslovně stanoví, že bez ohledu na to, zda mediace skončila dohodou, nesou strany náklady rovným dílem, není-li smluvně stanoveno jinak.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

V případě řízení o platebním rozkazu není povinné, pouze podá-li dlužník odpor.
V případě běžné žaloby nebo podá-li dlužník odpor v řízení o platebním rozkazu je povinné, jestliže výše nároku překročí 2 000 EUR. V takových případech musí být stranám nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Není, ale v určitých případech se doporučuje využít odborníků, které pak platí strana, jež si vyžádala jejich služby.

Různé, v závislosti na rozsahu a předmětu znaleckého posudku.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Náklady stanovuje soudní tajemník podle řádně zdůvodněných nároků svědka (cestovní výdaje, diety atd.).

Není požadována žádná jistota. Jistoty se vyžadují pouze při odvolání proti určitým rozhodnutím.

Liší se podle napadeného rozhodnutí. Mohou se pohybovat mezi 25 a 50 EUR.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce, znalce atd.).

Rozsah služeb zahrnutých do bezplatné právní pomoci v současnosti stanoví příslušná komise pro právní pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica). Pomoc může být poskytnuta pouze na některou službu stanovenou zákonem (např. na uhrazení soudního poplatku).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Pokud soudní tajemník (Secretario Judicial) stanovil výši nákladů a následně bylo vydáno rozhodnutí o náhradě nákladů dané straně (článek 394 občanského soudního řádu).

Náhrada nákladů je uložena protistraně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Závisí na překládaném textu.

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Závisí na tom, zda se využije služeb profesionálního tlumočníka.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Španělsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci a v závislosti na typu řízení a výši nároku, který však musí přesáhnout 2 000 EUR, obvykle i soudní poplatek, kromě případů, kdy je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (podle zákona 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy:

– svědečné,

– znalecké posudky.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, ledaže by byla příjemcem bezplatné právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití znalců povinné?

Případ A

Strany musí být zastoupeny advokátem nebo procesním zástupcem, přesáhne-li nárok 2 000 EUR (čl. 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Použití znalce se doporučuje (ocenění škod) a náklady na vypracování znaleckého posudku půjdou k tíži strany, která si službu znalce vyžádala.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Není požadována žádná jistota.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Závisí to na dohodě s advokátem, pokud byla uzavřena. Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Různé

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Před řízením nelze s určitostí stanovit.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.