1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Het wetboek van strafvordering bevat geen voorschriften voor de inhoud van het inlichtingenblad dat het slachtoffer ontvangt nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden en voordat daarvan aangifte is gedaan. Eenieder heeft het recht en de mogelijkheid om contact op te nemen met het openbaar ministerie en kan een misdrijf aangeven, een verklaring afleggen of een vordering instellen in verband met een kwestie die onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie valt. Wanneer personen zich tot het openbaar ministerie wenden, wordt aan hen uitgelegd hoe zij het misdrijf kunnen aangeven en ontvangen zij elementaire informatie over hun rechten en plichten.

Politieambtenaren moeten de aangifte van een misdrijf dat ambtshalve wordt vervolgd, registreren.

Voorts heeft eenieder recht op adequate politiebescherming als er daar goede redenen voor zijn.

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen, die in zeven districtsrechtbanken zijn gevestigd, bieden slachtoffers emotionele steun en informatie over hun rechten (waaronder technische en praktische informatie). Zij bieden ook steun en informatie aan getuigen en aan familieleden van zowel slachtoffers als getuigen. Deze informatie en steun worden verschaft ongeacht de fase waarin de procedure zich bevindt. Zelfs als slachtoffers geen aangifte doen van het misdrijf, komen zij hiervoor in aanmerking. Deze diensten verwijzen de slachtoffers en getuigen ook door naar gespecialiseerde maatschappelijke instellingen en organisaties, afhankelijk van de behoeften.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Bepalingen over de rechten van slachtoffers en civiele partijen zijn op eenieder van toepassing ongeacht nationaliteit, want de Kroatische strafwetgeving geldt voor iedereen die in Kroatië een misdrijf pleegt. De partijen in en deelnemers aan het proces mogen hun moedertaal gebruiken.

De politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken zijn krachtens het wetboek van strafvordering en de wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf verplicht slachtoffers van een misdrijf over hun rechten in te lichten. Dit houdt het volgende in: zowel voor als tijdens de strafrechtelijk procedure moeten het openbaar ministerie en de rechtbanken nagaan welke mogelijkheden de verdachte heeft om de schade te vergoeden die de benadeelde partij als gevolg van het strafbare feit heeft geleden. Verder moeten zij de benadeelde partij – mondeling, in een taal die het slachtoffer begrijpt, of schriftelijk, in het Kroatisch of in het Engels - informeren over haar recht om haar moedertaal te gebruiken en een vermogensrechtelijke vordering in te stellen en over haar recht op schadevergoeding. Het openbaar ministerie en de rechtbanken moeten slachtoffers op verzoek ook algemene instructies en informatie verschaffen over hoe zij de vordering kunnen aanbrengen en welke bewijsstukken zij daarbij behoren in te dienen. Inlichtingenbladen met informatie over het recht op schadevergoeding van slachtoffers zijn beschikbaar in het Kroatisch en in het Engels, net als het formulier voor het vorderen van schadevergoeding. Deze documenten zijn in het Kroatisch en Engels opgesteld en kunnen van de website van het Kroatische ministerie van Justitie worden gedownload.

Elk slachtoffer dat een misdrijf aangeeft, krijgt van de politie informatie over zijn/haar rechten. Nadat het slachtoffer hiervan mondeling op de hoogte is gebracht, verstrekt de politieambtenaar het slachtoffer schriftelijke informatie over zijn/haar rechten en alle beschikbare gegevens over diensten ter bescherming en ondersteuning van slachtoffers, waaronder het nummer van de gratis hulplijn van slachtofferhulp.

Personen die het Kroatisch niet beheersen, kunnen bij de politie terecht voor een inlichtingenblad over hun rechten in een andere taal.

Vrijwilligers van het nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) bieden emotionele steun, informatie over rechten en praktische informatie. Zij verwijzen slachtoffers ook door naar andere bevoegde diensten en organisaties waar zij terecht kunnen voor extra informatie en andere vormen van ondersteuning en bijstand. Deze hulplijn is gratis en is bereikbaar op weekdagen van 8.00 tot 20.00 uur en de medewerkers spreken Kroatisch en Engels.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

a) Het slachtoffer en de benadeelde partij hebben het recht om binnen twee maanden na het indienen van een klacht of de aangifte van een misdrijf het openbaar ministerie te vragen welke actie het in verband met de klacht of aangifte heeft ondernomen. Het openbaar ministerie laat hen binnen een redelijke termijn en uiterlijk dertig dagen na de datum van het verzoek weten welke actie het heeft ondernomen, tenzij het verzoek een efficiënte procesgang in gevaar brengt. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, moet dit worden meegedeeld aan het slachtoffer dat of de benadeelde partij die het verzoek heeft ingediend.

b) De officier van justitie besluit het onderzoek op te schorten:

 • als het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht, geen delict is dat ambtshalve wordt vervolgd;
 • als vanwege de omstandigheden de schuld van de verdachte is uitgesloten, tenzij de onrechtmatige handeling werd uitgevoerd onder invloed van een psychische stoornis;
 • als het misdrijf is verjaard of als voor het strafbare feit amnestie of gratie is verleend, of als er andere omstandigheden zijn waardoor vervolging is uitgesloten, en
 • als er geen bewijs is dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd.

Het besluit om het onderzoek op te schorten wordt naar de benadeelde partij en de verdachte gestuurd, die onmiddellijk wordt vrijgelaten als hij/zij in voorarrest zit. Naast de brief met het besluit ontvangt de benadeelde partij conform artikel 55 van het wetboek van strafvordering informatie over hoe hij/zij zelf tot vervolging over kan gaan.

c) Nadat de officier van justitie de aangifte heeft bestudeerd en een controle in het informatiesysteem van het openbaar ministerie heeft uitgevoerd, wijst hij/zij de aangifte in een met redenen omkleed besluit af als uit de aangifte zelf blijkt:

 • dat het strafbare feit geen delict is dat ambtshalve kan worden vervolgd;
 • dat het misdrijf is verjaard of dat voor het strafbare feit amnestie of gratie is verleend, of dat de rechtbank al een definitieve uitspraak over het strafbare feit heeft gedaan, of dat er andere omstandigheden zijn waardoor vervolging is uitgesloten;
 • dat vanwege de omstandigheden schuld is uitgesloten;
 • dat er geen goede redenen zijn om aan te nemen dat de verdachte het aangegeven strafbare feit heeft gepleegd, of
 • dat de informatie in de aangifte aanleiding geeft om te denken dat de aangifte niet geloofwaardig is.

Tegen het besluit van de officier van justitie om een aangifte af te wijzen, is er geen beroep mogelijk.

Tenzij in het wetboek van strafvordering anders is bepaald, brengt de officier van justitie het slachtoffer binnen acht dagen op de hoogte van zijn/haar besluit houdende afwijzing van de aangifte, met vermelding van de redenen. De officier van justitie vertelt ook hoe het slachtoffer zelf vervolging kan instellen. De officier van justitie licht de persoon die de aangifte heeft gedaan en de verdachte onmiddellijk in over zijn/haar besluit houdende afwijzing van de aangifte, als een van deze partijen daarom verzoekt.

Het is mogelijk dat de officier van justitie niet kan beoordelen of de beweringen in de aangifte geloofwaardig zijn, of dat de informatie in de aangifte onvoldoende grond biedt voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek of het vergaren van bewijsmateriaal. In dat geval verricht de officier van justitie zelf onderzoek of draagt hij/zij de politie op dat te doen.

d) De aangehouden of gedetineerde persoon moet onmiddellijk worden vrijgelaten:

 • op bevel van de officier van justitie;
 • als de aangehouden persoon niet binnen de wettelijke termijn is ondervraagd, of
 • als de detentie wordt geannuleerd.

e) De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om te helpen bij het verzamelen van bewijs. De oproeping kan ook worden verzonden door de instantie die het onderzoek verricht, indien de officier van justitie daartoe toestemming heeft gegeven. De rechtbank kan getuigen en deskundigen oproepen om tijdens een bewijshoorzitting te getuigen of om een rechtszitting bij te wonen. De bevoegde instantie stelt van tevoren de tijd en plaats vast voor het vergaren van het bewijs. De opgeroepen persoon wordt verteld wat de consequenties zijn als hij/zij niet komt opdagen.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Wanneer u slachtoffer bent en als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt:

 • kunt u uw moedertaal, inclusief gebarentaal, gebruiken en kunt u om bijstand van een tolk verzoeken als u het Kroatisch niet of onvoldoende beheerst, of van een gebarentolk wanneer u doof of doofblind bent.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald, kan de onderzoeksrechter minderjarige getuigen van jonger dan 14 jaar horen. De hoorzitting vindt plaats zonder dat de rechter of de partijen zich in dezelfde ruimte als het kind bevinden, met behulp van audiovisuele apparatuur die wordt bediend door een gespecialiseerde medewerker. Op de hoorzitting wordt er bijstand verleend door een psycholoog, een opvoedkundige of een andere expert. Ook een ouder of voogd mag op de hoorzitting aanwezig zijn, tenzij dat het belang van het onderzoek of van het kind schaadt. De partijen mogen via een expert vragen stellen aan de minderjarige getuige, maar alleen als de onderzoeksrechter daarmee instemt. Het verhoor wordt met een audiovisueel apparaat opgenomen en deze opname wordt verzegeld en bij het proces-verbaal gevoegd. Alleen in buitengewone omstandigheden kan een minderjarige getuige voor een tweede hoorzitting worden opgeroepen; in dat geval wordt dezelfde procedure gevolgd.

Tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald, kan de onderzoeksrechter ook minderjarige getuigen tussen 14 en 18 jaar horen. Het ondervragen van kinderen, vooral als zij zelf het slachtoffer zijn, moet zorgvuldig gebeuren om ervoor te zorgen dat hun geestelijke gezondheid daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Speciale aandacht wordt besteed aan de bescherming van het kind.

Een getuige die vanwege ouderdom, ziekte of een handicap geen gehoor aan een oproeping kan geven, mag in zijn/haar flat of andere verblijfplaats worden ondervraagd. Hierbij mag audiovisuele apparatuur worden gebruikt die door een gespecialiseerde medewerker wordt bediend. Als dat in verband met de situatie van de getuige noodzakelijk is, wordt de hoorzitting zo georganiseerd dat de partijen hem/haar vragen kunnen stellen zonder in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Indien nodig wordt de hoorzitting met een audiovisueel apparaat opgenomen en wordt deze opname verzegeld en bij het proces-verbaal gevoegd. Op verzoek van het slachtoffer kan dezelfde procedure voor getuigenverhoor worden gevolgd als hij/zij het slachtoffer is van een misdrijf tegen de seksuele vrijheid of de goede zeden, een misdrijf in verband met mensenhandel of een misdrijf dat binnen de familie is gepleegd. Alleen in buitengewone omstandigheden en als de rechtbank dat nodig acht, kan zo'n getuige voor een tweede hoorzitting worden opgeroepen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen, die in zeven districtsrechtbanken (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar en Vukovar) zijn gevestigd, bieden steun aan slachtoffers en getuigen die een verklaring afleggen bij deze rechtbanken en bij de gemeentelijke rechtbanken van deze steden. Deze diensten verlenen ook steun aan politierechtbanken in zaken die te maken hebben met huiselijk geweld, en verwijzen de slachtoffers en getuigen door naar gespecialiseerde maatschappelijke instellingen en organisaties, afhankelijk van hun behoeften.

Informatie en ondersteuning worden telefonisch verleend alsook wanneer het slachtoffer of de getuige in het gerechtsgebouw aankomt. Inlichtingen worden ook verstrekt per e-mail.

Zie voor meer informatie de volgende pagina op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Kroatische ministerie van Justitie.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Nadat het slachtoffer is geïnformeerd over zijn/haar rechten, verstrekt de politieambtenaar het slachtoffer ook schriftelijke informatie over zijn/haar rechten en alle beschikbare gegevens over diensten ter ondersteuning van slachtoffers, waaronder het nummer van de gratis hulplijn van slachtofferhulp. Het inlichtingenblad over de rechten van slachtoffers bevat de contactgegevens van:

 • de bevoegde dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen;
 • de maatschappelijke organisaties in het betrokken district;
 • het nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006).

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De bevoegde autoriteiten mogen persoonsgegevens alleen verzamelen ter verwezenlijking van een in de wet genoemd doel, als onderdeel van hun taken die in het wetboek van strafvordering worden omschreven.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dat door een wet of een andere rechtsregel wordt toegestaan, en een dergelijke verwerking moet beperkt blijven tot het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Verdere verwerking van zulke gegevens is geoorloofd, tenzij dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en mits de bevoegde autoriteiten deze gegevens op wettelijke gronden voor een ander doel mogen gebruiken, en de verdere verwerking noodzakelijk en met het andere doel in overeenstemming is.

Persoonsgegevens over iemands gezondheid of seksuele leven mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, namelijk wanneer een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf van vijf jaar of meer geldt, niet op andere wijze kon worden opgespoord of vervolgd, of wanneer opsporing of vervolging buitensporige problemen met zich mee zou brengen.

Verwerking van persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond is niet geoorloofd.

Persoonsgegevens die met het oog op een strafrechtelijke procedure worden verzameld, mogen conform een speciale wet aan overheidsinstanties worden doorgegeven, en aan andere rechtspersonen, maar uitsluitend als het openbaar ministerie of de rechtbank van oordeel is dat zulke gegevens vereist zijn voor een in de wet vastgesteld doel. Bij het doorgeven van zulke gegevens worden de betrokken rechtspersonen herinnerd aan hun plicht om de persoonsgegevens van de betrokkenen te beschermen.

Conform de relevante wetgeving mogen persoonsgegevens worden gebruikt in andere strafrechtelijke procedures, in andere procedures in verband met strafbare handelingen die in Kroatië worden verricht, in procedures met betrekking tot internationale strafrechtelijke bijstand en bij internationale politiesamenwerking.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Het slachtoffer krijgt informatie en steun van de dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de betrokken rechtbank of de desbetreffende maatschappelijke organisatie, zelfs als hij/zij geen aangifte doet van het misdrijf.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Conform artikel 99 van de wet inzake politietaken en -bevoegdheden zorgt de politie, tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald en gedurende de periode dat daarvoor goede redenen bestaan, voor adequate bescherming van het slachtoffer en eventuele andere personen die informatie hebben verstrekt of kunnen verstrekken die voor het strafproces van belang is, of van hun naasten. Voorwaarde is dat zij of hun naasten gevaar lopen als gevolg van een dreiging die uitgaat van de dader of van andere personen die bij het strafproces zijn betrokken. De politie biedt in dit geval permanente bescherming aan het slachtoffer (24 uur per dag).

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Conform artikel 130 van de wet op de overtredingen kan de politie tijdelijk en gedurende maximaal acht dagen een voorlopige maatregel opleggen aan een persoon die er redelijkerwijs van wordt verdacht het strafbare feit te hebben gepleegd. In de praktijk betekent dit gewoonlijk dat het de verdachte verboden wordt een bepaalde plaats of een bepaald gebied te bezoeken (uitzetting uit de woning van het slachtoffer), een bepaalde persoon te benaderen of met een bepaalde persoon contact te leggen of te onderhouden. De politie dient binnen acht dagen een klacht in bij de bevoegde politierechtbank, die vervolgens beslist of de voorlopige maatregel moet worden opgeschort of verlengd. Daarnaast kan de rechtbank tijdens de procedure voor de behandeling van de overtreding op grond van de wet inzake de bescherming tegen huiselijk geweld de volgende maatregelen aan de dader opleggen:

 1. verplichte psychosociale behandeling;
 2. een verbod om het slachtoffer van huiselijk geweld te benaderen, te intimideren of te stalken;
 3. uitzetting uit de gemeenschappelijke woning;
 4. verplichte behandeling voor drugsmisbruik.

Op grond van de wet op de overtredingen kan de rechtbank ook andere beschermende en voorlopige maatregelen treffen om te voorkomen dat het slachtoffer door de verdachte wordt benaderd of geïntimideerd.

Verder kunnen de rechtbank en de officier van justitie conform het wetboek van strafvordering in plaats van de verdachte in bewaring te stellen, een of meer voorlopige maatregelen opleggen. Hiertoe behoren een verbod voor de dader om een bepaalde plaats of een bepaald gebied te bezoeken, met een bepaalde persoon contact te leggen of te onderhouden, een verbod voor de dader om het slachtoffer of een andere persoon te stalken of te intimideren, of uitzetting uit de woning van het slachtoffer.

Wie kan mij bescherming bieden?

Het slachtoffer kan van de politie informatie krijgen over al zijn/haar rechten, waaronder informatie over het recht op bescherming, het soort bescherming dat worden geboden, en over maatregelen die de politie moet treffen om het slachtoffer te beschermen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Zodra het onderzoek is voltooid en de relevante stukken aan de bevoegde strafrechtelijke instanties zijn overgelegd, beoordeelt de politie niet langer wat de behoeften van het slachtoffer zijn. Zij voert alleen nog de beschermende of voorlopige maatregelen uit die zijn opgelegd. Als er nieuwe omstandigheden worden gemeld die wijzen op een hernieuwde dreiging van de dader, onderneemt de politie verdere actie om het slachtoffer te beschermen in overeenstemming met haar beoordeling en de feiten van de zaak.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Het strafrechtstelsel is (tijdens het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting) op zodanige wijze georganiseerd dat de rechten en de status van het slachtoffer in het strafproces worden gerespecteerd, conform het wetboek van strafvordering. Voordat de officier van justitie die het onderzoek verricht, het slachtoffer hoort, brengt hij/zij de individuele situatie van het slachtoffer in kaart in samenwerking met instanties, organisaties of instellingen die slachtoffers van misdrijven steun en bijstand bieden. In het kader van de individuele beoordeling wordt er vastgesteld of het nodig is speciale beschermingsmaatregelen ten behoeve van het slachtoffer te nemen. Als dat zo is, bepaalt de officier van justitie welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen (speciale regelingen voor het ondervragen van het slachtoffer, het gebruik van communicatietechnologieën om visueel contact tussen het slachtoffer en de dader te voorkomen en andere in de wet vastgestelde maatregelen). Wanneer een kind slachtoffer van een misdrijf is, wordt ervan uitgegaan dat er speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn en worden er zulke maatregelen vastgesteld. Bij de individuele beoordeling wordt er vooral gekeken naar de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, het type en de aard van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder het strafbare feit werd gepleegd. Speciale aandacht gaat uit naar slachtoffers die als gevolg van de ernst van het strafbare feit veel schade hebben geleden, slachtoffers van een strafbaar feit dat werd gepleegd vanwege de specifieke persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, en slachtoffers die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun relatie met de dader.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Het strafrechtstelsel is (tijdens het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting) op zodanige wijze georganiseerd dat de rechten en de status van het slachtoffer in het strafproces worden gerespecteerd, conform het wetboek van strafvordering. Voordat de officier van justitie die het onderzoek verricht, het slachtoffer hoort, brengt hij/zij de individuele situatie van het slachtoffer in kaart in samenwerking met instanties, organisaties of instellingen die slachtoffers van misdrijven steun en bijstand bieden. In het kader van de individuele beoordeling wordt er vastgesteld of het nodig is speciale beschermingsmaatregelen ten behoeve van het slachtoffer te nemen. Als dat zo is, bepaalt de officier van justitie welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen (speciale regelingen voor het ondervragen van het slachtoffer, het gebruik van communicatietechnologieën om visueel contact tussen het slachtoffer en de dader te voorkomen en andere in de wet vastgestelde maatregelen). Wanneer een kind slachtoffer van een misdrijf is, wordt ervan uitgegaan dat er speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn en worden er zulke maatregelen vastgesteld. Bij de individuele beoordeling wordt er vooral gekeken naar de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, het type en de aard van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder het strafbare feit werd gepleegd. Speciale aandacht gaat uit naar slachtoffers die als gevolg van de ernst van het strafbare feit veel schade hebben geleden, slachtoffers van een strafbaar feit dat werd gepleegd vanwege de specifieke persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, en slachtoffers die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun relatie met de dader.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Kinderen die het slachtoffer van een misdrijf zijn, hebben ook de volgende extra rechten:

 1. het recht op een vertegenwoordiger die door de staat wordt betaald;
 2. het recht op vertrouwelijke behandeling van hun persoonsgegevens;
 3. het recht op behandeling achter gesloten deuren.

Een kind is een persoon onder de 18 jaar.

Een minderjarige getuige of minderjarig slachtoffer wordt tijdens een bewijshoorzitting door de onderzoeksrechter ondervraagd en de oproeping daarvoor wordt naar zijn/haar ouders of voogd gestuurd.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Op grond van de wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf geldt het volgende: wanneer het directe slachtoffer als gevolg van een geweldsmisdrijf overlijdt, heeft het indirecte slachtoffer (echtgenoot, partner, ouder, pleegkind, pleegouder, stiefmoeder, stiefvader of stiefkind van het directe slachtoffer dan wel de persoon die met het directe slachtoffer samenleefde in een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht) recht op schadevergoeding.

Indien een indirect slachtoffer door het overleden (directe) slachtoffer werd ondersteund, heeft hij/zij recht op een vergoeding van maximaal 70 000 HRK voor gederfde wettelijke alimentatie en op een vergoeding van maximaal 5 000 HRK voor de normale begrafeniskosten die hij/zij heeft gemaakt.

Elke persoon van wie een familielid als gevolg van een misdrijf is overleden, heeft er als benadeelde partij recht op aan het strafproces deel te nemen en schadevergoeding te vorderen (in een strafrechtelijke of civiele procedure).

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Onder ‘indirect slachtoffer’ wordt verstaan de echtgenoot, de partner, het kind, de ouder, het pleegkind, de pleegouder, de stiefmoeder, de stiefvader of het stiefkind van het directe slachtoffer dan wel de persoon die met het directe slachtoffer samenleefde in een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht.

Grootouders en kleinkinderen kunnen ook als indirecte slachtoffers worden beschouwd indien een van hen het directe slachtoffer was en zij permanent samenwoonden, waarbij de grootouders de ouders vervingen.
Niet-huwelijkse relaties en relaties tussen personen van hetzelfde geslacht worden conform de Kroatische wetgeving behandeld.

Als het slachtoffer van een misdrijf is overleden, hebben de indirecte slachtoffers recht op een vergoeding (voor gederfde wettelijke alimentatie en voor normale begrafeniskosten).

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Voor minderjarige en jonge volwassen daders hanteert Kroatië voorafgaand aan de strafrechtelijke procedure een model van bemiddeling tussen slachtoffer en dader, op basis van het beginsel van voorwaardelijke kansen, conform de wet op de jeugdrechtbanken waarin de speciale verplichting staat dat minderjarige en jong volwassen daders buiten de rechtbank om aan een bemiddelingsprocedure moeten deelnemen. Dit betekent dat als de minderjarige dader aan deze verplichting voldoet, hij/zij niet voor de rechter hoeft te verschijnen.

Sinds 2013 heeft Kroatië in totaal 60 bemiddelaars, die een eenjarige opleiding hebben gevolgd met 170 onderwijsuren (waaronder lessen, opdrachten, rollenspelen en praktische oefeningen onder begeleiding van een mentor, en toezicht). Zij zijn de enige professionals in Kroatië die in strafzaken herstelrecht mogen toepassen en hebben daartoe een certificaat ontvangen van het Kroatische ministerie van Sociaal Beleid en Jeugd, de organisatie voor schikkingen buiten de rechtbank en Unicef.

Bijgevolg hebben alle districtshoofdsteden in Kroatië een eigen dienst voor het treffen van buitengerechtelijke schikkingen.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering
De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf

Laatste update: 08/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe kan ik een misdrijf aangeven?

Misdrijven kunnen schriftelijk, mondeling of op een andere wijze worden aangegeven bij de bevoegde officier van justitie.

Als u een misdrijf mondeling aangeeft, wordt u gewaarschuwd voor de gevolgen van het indienen van valse klachten. In het geval van mondelinge aangiftes wordt er een proces-verbaal opgesteld. Aangiftes die wordt gedaan per telefoon of een ander telecommunicatiemiddel, worden, voor zover mogelijk, elektronisch geregistreerd en worden neergelegd in een formele nota.

Slachtoffers die aangifte doen van een misdrijf krijgen een schriftelijke ontvangstbevestiging, met daarin de basisgegevens van het aangegeven misdrijf. Slachtoffers die de door de autoriteiten gehanteerde taal niet spreken of begrijpen, kunnen in hun eigen taal aangifte van het misdrijf doen. Zij krijgen een tolk of andere persoon toegewezen die zowel de taal van de bevoegde autoriteit als de taal van het slachtoffer spreekt en begrijpt. Zij kunnen vragen dat de ontvangstbevestiging gratis in hun taal wordt vertaald.

Als een aangifte van een misdrijf wordt ingediend bij een rechtbank, de politie of een onbevoegde officier van justitie, wordt deze aangifte in ontvangst genomen en onmiddellijk doorgestuurd naar de bevoegde officier van justitie.

De officier van justitie neemt de aangifte onmiddellijk op in het register van aangiftes van misdrijven, tenzij in de wet anders is bepaald.

Als een officier van justitie alleen verneemt dat er een misdrijf is gepleegd of als hij/zij een dergelijke melding van het slachtoffer ontvangt, stelt hij/zij een formele nota op, die in het register van diverse misdrijven wordt opgenomen, en gaat hij/zij te werk zoals in de wet is voorgeschreven.

Als de aangifte geen nadere gegevens over het misdrijf bevat, wat betekent dat de officier van justitie niet in staat is om te bepalen welk misdrijf er wordt aangegeven, neemt hij/zij de aangifte op in het register van diverse misdrijven en vraagt hij/zij de persoon die het misdrijf heeft aangegeven om binnen vijftien dagen extra informatie te verstrekken.

Als de persoon die het misdrijf heeft aangegeven geen gevolg geeft aan het verzoek om extra informatie, stelt de officier van justitie hiervan een officiële nota op. Wanneer de termijn voor het verschaffen van extra informatie is verstreken, moet de officier van justitie dat binnen acht dagen aan een hooggeplaatste officier van justitie melden. De hooggeplaatste officier van justitie kan bevelen dat de aangifte van het misdrijf wordt ingeschreven in het register van aangiftes van misdrijven.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Twee maanden na het indienen van een strafklacht of het aangeven van een misdrijf kunt u als slachtoffer of benadeelde partij de officier van justitie verzoeken informatie te verstrekken over de acties die met betrekking tot de klacht of aangifte zijn ondernomen. De officier van justitie moet daarop reageren binnen een redelijke termijn maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontvangst van het schriftelijke verzoek, behalve wanneer dat de procesgang zou kunnen ondermijnen. Als de officier van justitie besluit deze informatie niet te verstrekken, stelt hij/zij het slachtoffer of de benadeelde partij hiervan op de hoogte.

Een slachtoffer dat als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, heeft het recht om over de uitkomst daarvan te worden geïnformeerd.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Behalve de bovengenoemde rechten hebben slachtoffers van seksuele misdrijven en mensenhandel, alvorens te worden gehoord, recht op kosteloos overleg met een juridisch adviseur en kunnen zij een vertegenwoordiger toegewezen krijgen. De kosten van de adviseur en vertegenwoordiger komen voor rekening van de staat.

Kinderen die het slachtoffer van een misdrijf zijn, hebben alle bovengenoemde rechten, alsook het recht op een vertegenwoordiger die door de staat wordt betaald.

Slachtoffers van misdrijven hebben recht op primaire en secundaire rechtsbijstand. Deze bijstand wordt kosteloos verleend aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die schadeloosstelling willen voor het letsel dat zij als slachtoffer van een misdrijf hebben opgelopen.

De wet op de kosteloze rechtsbijstand voorziet in primaire en secundaire rechtsbijstand.

Primaire rechtsbijstand omvat algemene juridische informatie, juridisch advies, indiening van stukken bij overheidsinstanties, het Europees Hof voor de rechten van de mens en internationale organisaties conform internationale verdragen en interne reglementen van orde, vertegenwoordiging in procedures voor overheidsinstanties, en rechtshulp bij het beslechten van geschillen buiten de rechtbank.

Primaire rechtsbijstand kan worden verleend voor elke juridische aangelegenheid, mits:

 • de aanvrager niet de kennis of het vermogen heeft om zijn/haar rechten te doen gelden;
 • de aanvrager geen rechtsbijstand heeft ontvangen uit hoofde van bijzondere wetgeving;
 • de ingediende aanvraag niet kennelijk ongegrond is;
 • de economische situatie van de aanvrager zodanig is dat het betalen van professionele rechtsbijstand zijn/haar levensonderhoud of dat van zijn/haar gezinsleden in gevaar kan brengen.

Aanvragers die primaire rechtsbijstand willen ontvangen, moeten rechtstreeks contact opnemen met een bureau dat zulke bijstand verstrekt.

Secundaire rechtsbijstand omvat juridisch advies, indiening van stukken in een procedure voor de bescherming van de rechten van werknemers ten aanzien van de werkgever, indiening van stukken voor gerechtelijke procedures, vertegenwoordiging tijdens gerechtelijke procedures, rechtsbijstand bij de minnelijke schikking van geschillen, en vrijstelling van het betalen van juridische kosten en gerechtskosten.

Secundaire rechtsbijstand kan worden verleend als:

 1. de procedure ingewikkeld is;
 2. de aanvrager niet in staat is zichzelf te vertegenwoordigen;
 3. de economische situatie van de aanvrager zodanig is dat het betalen van professionele rechtsbijstand zijn/haar levensonderhoud of dat van zijn/haar gezinsleden in gevaar kan brengen;
 4. de rechtszaak niet lichtzinnig is;
 5. in de afgelopen zes maanden het verzoek van de aanvrager niet is afgewezen omdat hij/zij bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, en
 6. de aanvrager geen rechtsbijstand heeft ontvangen uit hoofde van bijzondere wetgeving.

Secundaire rechtsbijstand wordt goedgekeurd zonder voorafgaande beoordeling van de economische situatie van de aanvrager, als hij/zij:

 1. een kind is dat aan een alimentatieprocedure deelneemt;
 2. een slachtoffer van een geweldsmisdrijf is dat om vergoeding vraagt van het letsel dat het gevolg is van het strafbare feit;
 3. op grond van speciale wetgeving over socialezekerheidsrechten alimentatie krijgt uitgekeerd, of
 4. een onderhoudsuitkering ontvangt op basis van de wet inzake de rechten van veteranen in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog en hun familieleden en de wet inzake de bescherming van militaire en burgerlijke oorlogsveteranen.

Aanvragers die secundaire rechtsbijstand willen ontvangen, moeten hun verzoek op een daarvoor bestemd formulier bij het bevoegde bureau indienen.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Verdachten die schuldig zijn bevonden, krijgen van de rechtbank het bevel om de proceskosten te betalen, tenzij zij daarvan geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

Wanneer de strafrechtelijke procedure wordt opgeschort of de rechtbank de verdachte vrijspreekt of de klacht ongegrond verklaart, moet de rechtbank in haar beslissing of uitspraak bepalen dat de kosten van die procedure uit hoofde van artikel 145, lid 2, punten 1 tot en met 5, van de desbetreffende wet, de onvermijdelijke kosten voor de verdachte en de onvermijdelijke kosten voor en de vergoeding verschuldigd aan de advocaat voor rekening van de staat komen, tenzij in de wet anders is bepaald.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als uw strafklacht is afgewezen, kunt u zelf strafvervolging instellen.

Indien de officier van justitie vaststelt dat er geen gronden zijn om een ambtshalve vervolgbaar misdrijf te vervolgen of om aangegeven personen te vervolgen, moet hij/zij het slachtoffer hiervan binnen acht dagen op de hoogte brengen en hem/haar meedelen dat hij/zij zelf vervolging kan instellen. Dit moet ook gebeuren door een rechtbank als deze een beslissing tot beëindiging van de vervolging uitvaardigt omdat de officier van justitie de vervolging in andere zaken heeft gestaakt.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Op grond van de desbetreffende wet heeft u als benadeelde partij in de strafrechtelijke procedure de volgende rechten:

 • gebruik van uw moedertaal, inclusief gebarentaal, en het inschakelen van een tolk als u geen Kroatisch spreekt of begrijpt, of van een gebarentolk wanneer u doof of doofblind bent;
 • het instellen van een vermogensrechtelijke vordering en het indienen van een verzoek om conservatoire maatregelen;
 • wettelijke vertegenwoordiging;
 • het aanvoeren van feiten en van bewijs;
 • het bijwonen van de bewijshoorzitting;
 • het deelnemen aan het proces en het houden van een slotpleidooi;
 • het vragen van inzage in het zaakdossier op grond van artikel 184, lid 2, van de desbetreffende wet;
 • u kunt vragen om door de officier van justitie te worden geïnformeerd over de acties die naar aanleiding van uw aangifte zijn ondernomen en het recht om bij een hooggeplaatste officier van justitie een klacht in te dienen;
 • het instellen van beroep;
 • het instellen van een vordering tot herstel in de vorige toestand;
 • in kennis worden gesteld van de uitkomst van de strafrechtelijke procedure.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Slachtoffers van misdrijven zijn natuurlijke personen die fysieke of psychologische schade of vermogensschade hebben geleden of van wie de fundamentele rechten en vrijheden ernstig zijn geschonden, en zulks als rechtstreeks gevolg van een misdrijf. Onder slachtoffers van een misdrijf kan ook worden verstaan de echtgenoot, de partner, de levenspartner, de niet-officiële levenspartner en de bloedverwant(en) in neergaande lijn van de persoon wiens dood rechtstreeks aan het misdrijf kan worden toegeschreven, of, bij gebrek daaraan, de bloedverwanten in opgaande lijn of de broers en zussen van de persoon wiens dood rechtstreeks aan het misdrijf kan worden toegeschreven. Elke persoon die van de overledene wettelijke alimentatie ontving, wordt eveneens als slachtoffer van dat misdrijf beschouwd.

Een benadeelde partij is een slachtoffer van een misdrijf of een rechtspersoon die als gevolg van een misdrijf schade heeft geleden en in die hoedanigheid aan het strafproces deelneemt.

Welke hoedanigheid een partij in of deelnemer aan de procedure heeft, hangt niet af van de wens van die persoon, maar van de rol die hij of zij in de strafzaak speelt. Eenieder kan een van de bovengenoemde rollen vervullen, afhankelijk van de omstandigheden die in de wetgeving zijn vermeld; welke keuze u hebt, houdt verband met de rechten die u als benadeelde partij of slachtoffer van een misdrijf wilt uitoefenen.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u recht op:

 • toegang tot ondersteunende diensten;
 • doeltreffende psychologische en andere professionele bijstand en hulp van instanties, organisaties en instellingen die slachtoffers van misdrijven ondersteunen, in overeenstemming met de wet;
 • bescherming tegen intimidatie en vergelding;
 • bescherming van uw waardigheid wanneer u wordt gehoord als getuige;
 • een verhoor zo spoedig mogelijk na het indienen van een strafklacht dat niet uitgebreider is dan strikt noodzakelijk voor de strafrechtelijke procedure;
 • begeleiding door een vertrouwenspersoon bij alle handelingen waaraan u deelneemt;
 • een minimum aan medische procedures, die alleen mogen worden toegepast als zij met het oog op het strafproces absoluut noodzakelijk zijn;
 • het indienen van een verzoek om op grond van het wetboek van strafrecht vervolging of een particuliere vordering in te stellen, deelname aan de strafrechtelijke procedure als benadeelde partij, het ontvangen van bericht over de afwijzing van een strafklacht (artikel 206, lid 3, van de wet) en over het besluit van de officier van justitie om geen actie te ondernemen, en het zelf instellen van vervolging zonder de officier van justitie;
 • kennisgeving door de officier van justitie van de acties die naar aanleiding van uw klacht zijn ondernomen (artikel 206a van de wet) en het indienen van een klacht bij een hooggeplaatste officier van justitie (artikel 206b van de wet);
 • het indienen van een verzoek om en het zo spoedig mogelijk ontvangen van informatie over de vrijlating van de dader uit voorarrest, de ontsnapping of vrijlating van de dader uit de gevangenis en over maatregelen om uw bescherming te waarborgen;
 • het indienen van een verzoek om en het ontvangen van informatie over een definitieve beslissing waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd;
 • andere in de wet vastgestelde rechten.

Wanneer u als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, hebt u recht op:

 • gebruik van uw moedertaal, inclusief gebarentaal, en het inschakelen van een tolk als u geen Kroatisch spreekt of begrijpt, of van een gebarentolk wanneer u doof of doofblind bent;
 • het indienen van een verzoek om schadevergoeding en om conservatoire maatregelen;
 • wettelijke vertegenwoordiging;
 • het aanvoeren van feiten en van bewijs;
 • het bijwonen van de bewijshoorzitting;
 • het deelnemen aan het proces en het houden van een slotpleidooi;
 • het vragen van inzage in het zaakdossier conform de desbetreffende wetgeving;
 • u kunt vragen om door de officier van justitie te worden geïnformeerd over de acties die naar aanleiding van uw aangifte zijn ondernomen en het recht om bij een hooggeplaatste officier van justitie een klacht in te dienen;
 • het instellen van beroep;
 • het instellen van een vordering tot herstel in de vorige toestand;
 • in kennis worden gesteld van de uitkomst van de strafrechtelijke procedure.

Naast de in de desbetreffende wet bedoelde rechten van slachtoffers, hebben kinderen die het slachtoffer van een misdrijf zijn, ook nog de volgende rechten:

 1. kosteloze vertegenwoordiging;
 2. bescherming van persoonsgegevens, en
 3. behandeling achter gesloten deuren (artikel 44, lid 1, van de wet op de strafvordering).

Naast de in artikel 43 bedoelde rechten van slachtoffers, hebben slachtoffers van seksuele misdrijven en mensenhandel ook nog de volgende rechten:

 1. kosteloze raadpleging vóór het verhoor;
 2. kosteloze vertegenwoordiging;
 3. verhoor bij de politie of het openbaar ministerie door een persoon van hetzelfde geslacht en, indien mogelijk, door diezelfde persoon in het geval van een herhaald verhoor;
 4. weigeren te antwoorden op vragen die geen verband houden met het misdrijf maar betrekking hebben op het privéleven van het slachtoffer;
 5. verzoeken te worden gehoord met behulp van audiovisuele middelen (artikel 292, lid 4, van deze wet);
 6. bescherming van persoonsgegevens, en
 7. behandeling achter gesloten deuren (artikel 44, lid 4, van de wet op de strafvordering).

Tijdens de onderzoeksfase kunnen slachtoffers die particuliere aanklager of benadeelde partij zijn, alle feiten en bewijzen aanvoeren die van wezenlijk belang zijn om te bepalen dat er een misdrijf is gepleegd en wie de daders zijn, en om hun eisen in een vordering tot schadevergoeding vast te leggen.

Zowel vóór als tijdens de strafrechtelijke procedure moeten het openbaar ministerie en de rechtbank nagaan of de verdachte de benadeelde partij kan compenseren voor de verliezen als gevolg van het misdrijf. Tevens moeten zij de benadeelde partij inlichten over bepaalde wettelijke rechten (bijvoorbeeld om zijn/haar moedertaal te gebruiken, het recht om een verzoek om schadevergoeding in te dienen enz.).

Personen die vermoedelijk informatie over het misdrijf, de dader of andere relevante omstandigheden hebben, kunnen als getuigen worden opgeroepen.

Benadeelde partijen, benadeelde partijen die optreden als aanklager en particuliere aanklagers kunnen worden verhoord als getuige.

Een particuliere aanklager heeft dezelfde rechten als de officier van justitie, met uitzondering van de rechten die exclusief toebehoren aan overheidsinstanties.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Op grond van de desbetreffende wet heeft u als benadeelde partij de volgende rechten:

 1. feiten en bewijzen aanvoeren;
 2. het bijwonen van de bewijshoorzitting;
 3. de procedure bijwonen, deelnemen aan de bewijsprocedure en een slotverklaring afleggen (artikel 51, lid 1, van de wet op de strafvordering).

Een slachtoffer dat vervolging instelt, heeft dezelfde rechten als de openbare aanklager, met uitzondering van de rechten die exclusief toebehoren aan overheidsinstanties.

Een particuliere aanklager heeft dezelfde rechten als de openbare aanklager, met uitzondering van de rechten die exclusief toebehoren aan overheidsinstanties. Voor particuliere aanklagers gelden dezelfde procedurele bepalingen als voor benadeelde partijen en aanklagers.

Op de hoorzitting nodigt de rechter-voorzitter alle partijen uit om de bewijzen die zij voornemens zijn te presenteren op de hoofdhoorzitting, uiteen te zetten. Elke partij wordt uitgenodigd om opmerkingen te maken over de bewijsaanbiedingen van de andere partij.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Tijdens de onderzoeksfase kunnen slachtoffers die particuliere aanklager of benadeelde partij zijn, alle feiten en bewijzen aanvoeren die van wezenlijk belang zijn om te bepalen dat er een misdrijf is gepleegd en wie de daders zijn, en om hun eisen in een vordering tot schadevergoeding vast te leggen.

Wanneer u als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, hebt u recht op:

 • u kunt vragen om door de officier van justitie te worden geïnformeerd over de acties die naar aanleiding van uw aangifte zijn ondernomen en het recht om bij een hooggeplaatste officier van justitie een klacht in te dienen;
 • het ontvangen van bericht over de afwijzing van de strafklacht of het besluit van de openbare aanklager geen actie te ondernemen;
 • kennisgeving van de uitkomst van de strafrechtelijke procedure.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Een slachtoffer dat als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, kan het zaakdossier inzien.

Laatste update: 08/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Als het slachtoffer als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, kan hij/zij tegen de beslissing beroep instellen.

Bevoegde personen kunnen beroep instellen binnen 15 dagen na de betekening van een afschrift van een beslissing in eerste aanleg.

Een beroep kan worden ingesteld door beide procespartijen, de advocaat van de verdachte of de benadeelde partij.

De benadeelde partij kan tegen de beslissing beroep instellen op grond van de beslissing van de rechtbank over de kosten van de strafrechtelijke procedure of de vordering tot schadevergoeding. Als de benadeelde partij echter als particuliere aanklager optreedt en de officier van justitie de vervolgingstaak van hem/haar overneemt, kan de benadeelde partij beroep instellen op alle gronden waarop een beslissing kan worden aangevochten.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Wanneer het slachtoffer als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, kan hij/zij beroep instellen en een vordering tot herstel in de vorige toestand instellen.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als slachtoffer of getuige kunt u zich op elk moment van de strafrechtelijke procedure of de procedure voor de behandeling van een overtreding voor informatie en ondersteuning wenden tot de gespecialiseerde diensten van de districtsrechtbanken. Dit moet echter wel gebeuren voordat de beslissing is gegeven.

Wanneer u zich als slachtoffer of getuige tot deze diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen wendt nadat de beslissing is gegeven, krijgt u van hen de informatie die strookt met hun bevoegdheden; vervolgens zullen zij u doorverwijzen naar andere organisaties en diensten die op dit terrein gespecialiseerd zijn.

De onafhankelijke dienst voor ondersteuning van slachtoffers en getuigen van het ministerie van Justitie verschaft slachtoffers, benadeelde partijen of hun familieleden informatie over de vrijlating van de dader uit de gevangenis (automatische of voorwaardelijke invrijheidstelling). Deze informatie wordt verstrekt aan alle slachtoffers en benadeelde partijen die werden geconfronteerd met ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen het leven, lijf of leden, seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven of oorlogsmisdaden.

In een uitzonderlijk geval kan de dienst van het ministerie van oordeel zijn dat een slachtoffer van aanhoudend huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen extra gecoördineerde steun nodig heeft. De dienst informeert de coördinator van het districtsteam voor de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dan over het gesprek met het slachtoffer en de problemen waar hij/zij mee te kampen heeft, en vraagt het team passende actie te ondernemen. Indien nodig wordt deze informatie ook doorgegeven aan de bevoegde politiedienst en het bevoegde centrum voor welzijnszorg, als het slachtoffer (kind/volwassene) handelingsonbekwaam is verklaard, of aan het bevoegde reclasseringsbureau, als de dader voorwaardelijk in vrijheid is gesteld en zich regelmatig bij de reclassering moet melden.

Er zijn ook uitzonderlijke gevallen waarin de dienst van het ministerie op grond van informatie van het slachtoffer (over een ander misdrijf dan hierboven vermeld) concludeert dat het slachtoffer zeker aanvullende steun en bescherming nodig heeft. De dienst kan de bevoegde politiedienst dan verzoeken om actie te ondernemen, op voorwaarde dat het slachtoffer daarmee instemt.

Als getuige krijgt u ook ondersteuning van maatschappelijke organisaties, en wel onmiddellijk nadat het strafbare feit is gepleegd, tijdens de strafrechtelijke procedure en na het proces of nadat een definitieve beslissing is gegeven. Welke ondersteuning en bijstand maatschappelijke organisaties bieden, hangt af van hun bevoegdheden.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Een schriftelijke beslissing met instructies over rechtsmiddelen wordt betekend aan de aanklager, de verdachte en diens advocaat, de benadeelde partij (als deze beroep mag instellen), de partij van wie de eigendommen op grond van de beslissing zijn geconfisqueerd en de rechtspersoon waarvan de opbrengsten moeten worden geconfisqueerd.

Als u als benadeelde partij geen beroep mag instellen, wordt de beslissing volgens de wettelijke voorschriften aan u betekend. Daarbij wordt ook vermeld dat u het recht heeft om een vordering tot herstel in de vorige toestand in te stellen. De definitieve beslissing wordt op verzoek aan u betekend.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Volgens de wet op de strafvordering moet het slachtoffer dat daarom heeft verzocht, onmiddellijk bericht van de politie krijgen wanneer het voorarrest van de dader ten einde loopt, tenzij daardoor voor de dader gevaar dreigt. Het slachtoffer ontvangt ook informatie over de maatregelen die worden genomen om hem/haar te beschermen, wanneer zulke maatregelen verplicht zijn gesteld.

Penitentiaire inrichtingen en gevangenissen brengen de dienst voor ondersteuning van slachtoffers en getuigen niet op de hoogte wanneer een gevangene is ontsnapt, maar sturen hiervan alleen een kennisgeving aan de politie; deze regeling zal binnenkort echter worden gewijzigd.

Slachtoffers hebben het recht om, op verzoek, onmiddellijk te worden geïnformeerd over de vrijlating van de dader uit voorarrest en zijn/haar ontsnapping of vrijlating uit de gevangenis, en van de maatregelen die met het oog op de veiligheid van het slachtoffer zijn genomen.

Slachtoffers van ernstige misdrijven, d.w.z. misdrijven tegen het leven, lijf of leden, seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven en oorlogsmisdaden, worden over de automatische of voorwaardelijke invrijheidstelling van de dader ingelicht.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Wanneer wordt overwogen de dader de mogelijkheid te bieden om de weekenden buiten een penitentiaire inrichting of gevangenis door te brengen, wordt rekening gehouden met de verklaring die u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf heeft afgelegd of andere relevante informatie die op u betrekking heeft. Uw verklaring wordt in het dossier over de voorwaardelijke invrijheidstelling opgenomen. Op grond van de huidige regelgeving kan het slachtoffer echter niet worden betrokken bij een besluit over een voorwaardelijke invrijheidstelling en/of een beroep tegen dat besluit.

Laatste update: 08/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Volgens specifieke regelgeving hebben slachtoffers van misdrijven waarop een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar staat, recht op een advocaat voordat zij in een strafrechtelijke procedure getuigen of een vordering tot schadevergoeding instellen, met als voorwaarde dat het slachtoffer door het misdrijf een ernstig psychisch en lichamelijk trauma of aanzienlijke schade heeft opgelopen; de vergoeding van de advocaat komt voor rekening van de overheid.

U kunt in het strafproces schadevergoeding eisen wanneer u bevoegd bent om een dergelijke vordering in een civiele procedure aan te brengen.

Als u slachtoffer van een misdrijf bent en een vordering tot schadevergoeding instelt, moet u aangeven of u al compensatie heeft ontvangen of dat u al eerder schadevergoeding heeft geëist.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Wanneer de beslissing over een vordering tot schadevergoeding definitief en uitvoerbaar wordt, kunt u als benadeelde partij de rechter die deze beslissing in eerste aanleg heeft gegeven, vragen u een gewaarmerkt afschrift van die beslissing te geven, met de vermelding dat deze uitvoerbaar is.

Als in de beslissing geen termijn voor de naleving ervan staat vermeld, moet binnen 15 dagen nadat de beslissing definitief is geworden, daaraan gehoor worden gegeven. Na deze termijn kan de naleving worden afgedwongen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als u slachtoffer van een opzettelijk misdrijf bent, kunt u volgens een specifieke wet uit de overheidsbegroting worden gecompenseerd. Wanneer u met succes een vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld, hangt de omvang van de compensatie af van het toegekende bedrag; de rechter die daarover beslist, zal op dezelfde wijze handelen wanneer u al compensatie uit de overheidsbegroting heeft ontvangen.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Vanaf 1 juli 2013 komen slachtoffers van opzettelijke misdrijven die in Kroatië zijn gepleegd, voor schadevergoeding in aanmerking:

 • als zij burger of ingezetene van Kroatië of een andere lidstaat zijn;
 • als zij als gevolg van het misdrijf ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen of hun gezondheid daardoor ernstig is verslechterd;
 • als binnen zes maanden nadat een misdrijf is gepleegd, daarvan bij de politie of het openbaar ministerie aangifte is gedaan, ongeacht of de identiteit van de dader bekend is;
 • als zij op een officieel formulier een verzoek hebben ingediend en daarbij de vereiste documentatie hebben gevoegd (dit formulier is verkrijgbaar op het politiebureau of via het openbaar ministerie of de gemeentelijke of districtsrechtbank; het is tevens online beschikbaar, op de websites van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de openbare aanklager en de gemeentelijke en districtsrechtbanken).

Als slachtoffer heeft u recht op vergoeding van:

 • de kosten van een medische behandeling conform de geldende nationale maxima; deze compensatie wordt alleen toegekend wanneer u geen vergoeding krijgt op grond van een ziektekostenverzekering;
 • het maximum is 35 000 HRK voor gederfde inkomsten.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

U kunt schadevergoeding krijgen, zelfs als de dader onbekend is of als er geen strafrechtelijke procedure is ingesteld.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Het Kroatisch recht voorziet niet in een voorschot op dringende gronden.

Laatste update: 08/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Hotline voor opvang slachtoffers

De nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) biedt emotionele steun, informatie over de rechten van slachtoffers, praktische informatie en adviezen over welke instanties en organisaties verdere informatie, bijstand en ondersteuning kunnen verschaffen.

De hulplijn is gratis,

en is bereikbaar (in het Kroatisch en Engels) op weekdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

De nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) verleent algemene ondersteuning.

Meer informatie is te vinden op: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pzs.hr/

Andere gespecialiseerde maatschappelijke organisaties bieden eveneens telefonische steun en bijstand aan slachtoffers van bepaalde misdrijven en aan kinderen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Kroatische De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie, waar u ook de lijst van deze organisaties per district kunt vinden en informatie over de maatschappelijke organisaties die zijn opgenomen in het netwerk voor steun aan en samenwerking met slachtoffers en getuigen van misdrijven (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Lijst van organisaties die in het hele land psychosociale en juridische bijstand verlenen

116 006

Nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen

Weekdagen, 8.00-20.00 uur

116 000

Nationale hotline voor vermiste kinderen

Centrum voor vermiste en mishandelde kinderen

24/7

116 111

Hrabri telefon - hulplijn voor kinderen

Weekdagen, 9.00-20.00 uur

0800·0800

Hrabri telefon - hulplijn voor ouders

Weekdagen, 9.00-20.00 uur

0800 77 99

Noodnummer voor bestrijding van mensenhandel

Dagelijks, 10.00-18.00 uur

0800 55 44

Centrum voor begeleiding van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

Vrouwenopvanghuis in Zagreb

Weekdagen, 11.00-17.00 uur

0800 655 222

Noodnummer voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld

Ženska pomoć sada - hulplijn voor vrouwen

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. - gratis rechtsbijstand voor slachtoffers van huiselijk geweld

Weekdagen, 9.00-15.00 uur

01 6119 444

Centrum voor opvang van slachtoffers van seksueel geweld

Ženska soba - centrum voor seksuele rechten

Weekdagen, 10.00-17.00 uur

01 48 28 888

Psychologische bijstand

TESA-centrum voor psychologische bijstand

Weekdagen, 10.00-22.00 uur

01 48 33 888

Plavi telefon - hulplijn

Weekdagen, 9.00-21.00 uur

01 4811 320

Gratis rechtsbijstand

Juridisch adviesbureau van de rechtenfaculteit, Zagreb

Weekdagen, 10.00-12.00 uur; woensdag en donderdag, 17.00-19.00 uur

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen bieden:

 1. emotionele steun;
 2. informatie over rechten;
 3. technische en praktische informatie voor slachtoffers, getuigen en hun familieleden;
 4. doorverwijzing naar gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke organisaties, afhankelijk van de behoeften van de slachtoffers of getuigen.

De diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de districtsrechtbanken

DIENSTEN VOOR SLACHTOFFERHULP EN ONDERSTEUNING VAN GETUIGEN

Districtsrechtbank van Osijek

Adres:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatië

Tel.:

031/228-500

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Rijeka

Adres:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatië

Tel.:

051/355-645

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Sisak

Adres:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatië

Tel.:

044/524-419

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Split

Adres:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatië

Tel.:

021/387-543

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Vukovar

Adres:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatië

Tel.:

032/452-529

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Zadar

Adres:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatië

Tel.:

023/203-640

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Zagreb

Adres:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatië

Tel.:

01/4801-062


De dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) van het Kroatische ministerie van Justitie:

 • biedt een systeem voor steun aan slachtoffers en getuigen;
 • coördineert de werkzaamheden van de diensten slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de rechtbanken;
 • verschaft slachtoffers, benadeelde partijen of hun familieleden informatie over de vrijlating van de dader uit de gevangenis (onvoorwaardelijke of voorwaardelijke invrijheidstelling);
 • verschaft informatie over rechten en emotionele steun aan buitenlandse slachtoffers en getuigen die worden uitgenodigd om via het mechanisme voor internationale rechtsbijstand in een Kroatische rechtbank verklaringen af te leggen, alsook aan Kroatische slachtoffers en getuigen die worden uitgenodigd om in een buitenlandse rechtbank via dit mechanisme verklaringen af te leggen. Deze dienst stuurt getuigen en slachtoffers ook nieuwsbrieven met contactinformatie;
 • ontvangt schadeclaims van slachtoffers van misdrijven, bereidt het materiaal voor voor vergaderingen van het comité voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) en verleent bijstand in grensoverschrijdende zaken.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Afhankelijk van het type organisatie en de bevoegdheden ervan zijn verschillende soorten bijstand en ondersteuning beschikbaar: psychologische, emotionele, juridische, praktische en medische hulp, en ondersteuning op het gebied van huisvesting en veiligheid en in de rechtbank.

Op de website van het Kroatische De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie is meer informatie te vinden, alsook een lijst van deze organisaties per district.

Momenteel zijn er twaalf reclasseringsbureaus in Kroatië. Het doel is een menselijke dimensie aan de uitvoering van strafrechtelijke sancties toe te voegen, de re-integratie van daders in de samenleving efficiënter te maken en slachtoffers, benadeelde partijen en de families van slachtoffers en daders bijstand te verlenen.

De nationale reclassering neemt deel aan voorbereidingen voor de re-integratie van daders in de gemeenschap nadat zij uit de gevangenis zijn vrijgelaten. Zij worden ook geholpen een woning en werk te vinden en worden voorbereid op hun invrijheidstelling, zoals ook de slachtoffers, de benadeelde partijen en de families van slachtoffers daarop worden voorbereid. De reclassering verleent tevens psychosociale steun aan slachtoffers, benadeelde partijen en de families van slachtoffers en daders.

Wanneer de dader die vrijkomt een straf uitzit voor een seksueel misdrijf, een strafbaar feit tegen het leven, lijf of leden of een geweldsmisdrijf, moet de reclassering de slachtoffers, de benadeelde partijen of hun families daarover onmiddellijk en op passende wijze inlichten.

De contactgegevens van de afzonderlijke reclasseringsbureaus en de dienst reclassering van het ministerie van Justitie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Slachtoffers van een misdrijf kunnen contact met de politie opnemen per e-mail De link wordt in een nieuw venster geopend.policija@mup.hr of De link wordt in een nieuw venster geopend.prevencija@mup.hr, of door de volgende nummers te bellen: 192 (24/7) of +385 1 3788 111.

Laatste update: 08/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.