1 – Jak získat právní pomoc

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili nezávislou právní pomoc. Z přehledů zjistíte, kdy a za jakých okolností máte nárok být zastoupen advokátem. Dozvíte se tam také, co pro vás advokát může učinit. V tomto všeobecném přehledu zjistíte, jak advokáta vyhledat a jak bude hrazena jeho odměna, pokud si jeho služby nemůžete dovolit platit sami.

Vyhledání advokáta

Jste-li podezřelý z účasti na trestném činu, máte právo poradit se s advokátem. Jste-li obžalován ze spáchání trestného činu, máte právo být zastupován v rámci soudního řízení obhájcem. V každém případě máte právo využít služeb advokáta, kterého si sám zvolíte.

Komunikace mezi obhájcem a klientem je právně chráněna. Je tajná a nesmí být vyzrazena, pokud k tomu nedáte souhlas.

Zaplacení advokáta

V případě, že za spáchání trestného činu, z kterého jste obžalován, může být uložen trest odnětí svobody ve výši přesahující jeden rok, máte právo na bezplatnou právní pomoc, která je vám k dispozici ve všech fázích trestního řízení.

V případě, že požádáte o bezplatnou právní pomoc, soud rozhodne, zda máte na poskytnutí právní pomoci nárok, přičemž se bude řídit sociálně-ekonomickou zprávou vypracovanou na základě soudní žádosti úřadem správy sociálního zabezpečení.

V případě, že máte nárok na bezplatnou právní pomoc, máte právo si zvolit advokáta ze seznamu, který najdete na Odkaz se otevře v novém okně.Kyperské advokátní komory (Cyprus Bar Association). Příslušné informace týkající se seznamu advokátů najdete v rejstříku soudu, u kterého proti vám bylo zahájeno řízení. V případě, že si nezvolíte advokáta ze seznamu, soud vám může advokáta přidělit.

Uvedení nepravdivých informací o vašich finančních poměrech za účelem získání bezplatné právní pomoci je trestným činem. Dopustíte-li se takového trestného činu, bude vám uloženo nahradit státu obdrženou právní pomoc a soud může k tomu vydat příslušný příkaz.

V případě, že chcete na advokáta podat stížnost pro porušení pravidel chování, lze ji podat disciplinární komisi Odkaz se otevře v novém okně.Kyperské advokátní komory (Cyprus Bar Association).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o právní pomoci ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku

Odkaz se otevře v novém okně.Kyperská advokátní komora (Cyprus Bar Association)

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před tím, než se daná věc dostane před soud

Co je účelem vyšetřování trestného činu?

Účelem vyšetřování trestného činu je zjistit skutečnosti a okolnosti související s trestným činem.

Vyšetřování zpravidla vede policie. Ve výjimečných případech může Rada ministrů nebo Nejvyšší státní zástupce (Attorney–General) pověřit šetřením znalce. Rozhodnutí zahájit trestní stíhání obvykle přijímá policie na základě obecných pokynů od Nejvyššího státního zástupce. V případě závažných trestních věcí toto rozhodnutí přijímá sám od Nejvyšší státní zástupce.

Vyšetřování je zahájeno v okamžiku, kdy policie získá informaci, že byl spáchán trestný čin (trestné činy).

Policie prohlédne místo spáchání trestného činu a shromáždí příslušné informace a materiály. Provede také výslechy veškerých osob, které mají informace o trestném činu, a shromáždí jejich výpovědi.

Pokud z důkazů vyplývá, že jste se účastnil(a) páchání trestného činu, policie vás může podrobit výslechu před zadržením nebo po zadržení.

Kdy a jak mě může policie požádat o podání informací?

Pokud je policie přesvědčena, že máte užitečné informace týkající se určitého trestného činu, je oprávněna požadovat, abyste se dostavil(a) na policejní stanici a poskytl(a) výpověď nebo předložil(a) jakýkoli doklad, který má význam pro vyšetřování. Odmítnete-li se dostavit, může vás policie obeslat písemnou výzvou. V případě, že na tuto výzvu nebudete reagovat, aniž byste měl(a) přiměřenou omluvu, je vaše jednání kvalifikováno jako trestný čin.

Poučí mě policie před výslechem?

Jste-li podezřelý(á) ze spáchání trestného činu, musíte být před výslechem poučeni v tomto smyslu: „nejste povinen (povinna) vypovídat, pokud nechcete, ale cokoli řeknete, bude písemně zaprotokolováno a může být použito jako důkaz proti vám“. Jste-li osoba nezletilá, musíte být poučeni také o tom, že máte právo být v kontaktu se svým rodičem nebo poručníkem.

Můžete být zadrženi z titulu soudního příkazu k zatčení a za určitých okolností i bez příkazu k zatčení. Viz Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Jaké informace mi budou poskytnuty v případě zatčení?

Musíte být informován(a) o důvodech vašeho zatčení, pokud tomu nebrání vaše násilná reakce.

Co se stane po zatčení?

Musíte být do 24 hodin předveden(a) před soudce, pokud nebudete do té doby propuštěn(a).

Co se stane v případě, že byl proti mně vydán evropský zatýkací rozkaz?

Evropský zatýkací rozkaz se řídí procesními předpisy a obsahuje informace zákonem stanovené informace. Musí jej vystavit justiční orgán dožadujícího státu. Podrobnější informace viz zde.

Budu držen(a) ve vazbě nebo propuštěn(a)?

Pokud se policie domnívá, že by na vás měla být uvalena vazba, musí požádat soudce okresního soudu, aby vás vzal do vyšetřovací vazby na dobu maximálně osm dní. Tu lze prodloužit, za předpokladu, že celková doba vazby nepřesáhne tři měsíce.

Soud na vás může uvalit vyšetřovací vazbu, pokud existují důkazy, ze kterých vyplývá, že jste účastnil páchání příslušného trestného činu případně činů. Soud také posoudí, zda je vazba z hlediska vyšetřování nutná a bude se snažit najít rovnováhu mezi potřebami vyšetřování a vaším právem na svobodu.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o uvalení vazby na mou osobu?

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat. Odvolání musí být podáno do deseti dnů.

Co se stane, pokud odmítnu odpovídat na otázky policie?

Pokud uplatníte své právo nevypovídat, nelze z toho pro vás vyvozovat žádné negativní důsledky.

Policejní výslech nesmí mít formu nátlaku, ani opakovaného dotazování.

Může být výslechu přítomen můj obhájce?

Nejste oprávněn (a) vyžadovat přítomnost vašeho obhájce v průběhu policejního výslechu. Jakmile jste zatčen případně zadržen, máte právo se okamžitě telefonicky v soukromí spojit s obhájcem, kterého si vyberete.

Neznám úřední jazyk, v němž je vedeno vyšetřování. Mohu požádat o přidělení tlumočníka?

Zákon stanoví, že vám musí být k dispozici tlumočník v jazyce, kterému plně rozumíte a kterým plynně hovoříte.

Mohu sdělit příbuznému nebo příteli, v jaké jsem situaci?

Máte právo kontaktovat příbuzné nebo osobu podle vaší volby. V případě, že jste nezletilý (á), máte rovněž právo být v kontaktu s vaším rodičem nebo opatrovníkem/poručníkem v přítomnosti policie. Policie o vašem zadržení nebo zatčení informuje vaše rodiče nebo vašeho opatrovníka/poručníka.

Možnost spojit se s přáteli a příbuznými vám může být dána až po dvanácti hodinách, pokud existuje důvodné podezření, že uplatnění tohoto práva bezprostředně po zatčení či zadržení:

 • povede ke zničení důkazů,
 • zabrání zadržení jiné osoby (osob) v souvislosti s týmž trestným činem nebo
 • povede k útěku jiného podezřelého (podezřelých) nebo ke spáchání jiného trestného činu.

Jsem občanem jiného členského státu. Mohu se spojit se svým velvyslanectvím?

V případě, že jste občanem jiného státu, máte právo se spojit s vaším velvyslanectvím nebo konzulárním oddělením. Pokud není k dispozici žádný zástupce, máte právo obrátit se na Odkaz se otevře v novém okně.Kancelář ochránce lidských práv nebo na Odkaz se otevře v novém okně.Národní organizaci pro ochranu lidských práv.

Mohu v době vazby vyhledat lékařskou péči?

Pokud v době zadržení, zatčení nebo vazby potřebujete lékařskou péči, policie musí zajistit, aby vás vyšetřil lékař a v případě potřeby vás dopravit do nemocnice. Máte právo si vybrat lékaře podle vlastní volby.

Musím být v době vyšetřování přítomen na Kypru?

Pokud máte trvalý pobyt v zahraničí, nejste z právního hlediska povinen být přítomen průběhu policejního vyšetřování. Zákon doposud nestanoví povinnost, která by vám umožňovala účastnit se vyšetřování prostřednictvím videopřenosu.

Jste oprávněn(a) opustit stát, ve kterém probíhá vyšetřování, pokud na vás nebyl vydán zatýkací rozkaz.

Může být u mě provedena v průběhu vyšetřování domovní prohlídka nebo prohlídka mé kanceláře?

Domovní pohlídka nebo prohlídka vaší kanceláře může být provedena pouze v případě vystavení příkazu k domovní prohlídce, pokud nedáte k prohlídce písemně souhlas.

Může být provedena má osobní prohlídka?

Můžete být rovněž podroben(a) osobní prohlídce osobou téhož pohlaví. Viz Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Je policie oprávněna vzít mi otisky prstů, vzorky DNA, atd.?

Jste-li zadržen, policie má v rámci vyšetřování zákonné právo vzít si vaše míry, pořizovat vaše fotografie, sejmout otisky vašich prstů, otisky vaší dlaně, vzít si vzorky vašeho rukopisu, nehtů, vlasů a slin.

Odmítnutí součinnosti je v tomto případě trestným činem, který se trestá odnětím svobody nebo peněžitým trestem. Policie si může také vzít vzorky vaší krve nebo moči, pokud s tím souhlasíte. V případě, že odmítnete, policie má možnost získat soudní příkaz, který ji oprávní k tomu, aby si tyto vzorky vzala pod lékařským dohledem.

Budu povinen (povinna) účastnit se policejní konfrontace?

Je-li na vás v souladu se zákonem uvalena vazba, policie je oprávněna požadovat, abyste se zúčastnil(a) policejní konfrontace.

Mohu si stěžovat na způsob, kterým se mnou policie zachází?

Stížnost na postup policie lze podat Odkaz se otevře v novém okně.Nezávislému úřadu pro vyšetřování obvinění a stížností vůči policii

Co se stane na konci vyšetřování?

Policie vás může obvinit z trestného činu, pokud na konci vyšetřování existuje dostatek důkazů pro zahájení trestního řízení proti vám. Před tím, než je proti vám vzneseno obvinění, musíte být opět poučeni. Můžete přiznat vinu nebo trvat na své nevině či si vyhradit právo odpovídat až u soudu. Formální obvinění ve formě obžaloby pak bude vzneseno u soudu.

Konkrétní formulace obžaloby se může lišit od původní formulace obvinění.

Mohu být obžalován(a) z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován(a) v jiném členském státě?

Pokud jste byl zproštěn(a) viny nebo odsouzen(a) v souvislosti s určitým trestným činem, nemůžete být za něj znovu souzen(a). Nemůžete být shledán vinným (vinnou) ze spáchání určitého činu nebo zanedbání, jež nebyly v době spáchání kvalifikovány jako trestný čin.

Neexistuje žádný předpis, který by bránil vznesení trestního obvinění proti vám u soudů ve dvou různých státech. Je to ale nanejvýš neobvyklé a můžete podat námitku proti řízení u kteréhokoli ze soudů.

Co se bude odehrávat u prvního líčení u soudu?

Jakmile jste předvoláni k soudu, máte právo, aby vám byly poskytnuty výpovědi svědků a také dokumenty shromážděné v průběhu policejního vyšetřování, včetně těch, které představují argumentaci obžaloby.

Obžaloba si může k líčení předvolat další svědky, pokud o tom dostatečným způsobem vyrozumí obhajobu.

Budou požadovány informace o záznamech v mém trestním rejstříku?

Důkazy týkající se vašich předchozích odsouzení obvykle nebývají při líčení předkládány.

V případě, že jste odsouzeni za určitý trestný čin, budou při rozhodování o trestu brána v úvahu veškerá obdobná odsouzení (Odkaz se otevře v novém okně.viz Přehled č. 5).

Pravomoci k zatčení a k domovní prohlídce

Policejní pravomoc k zatčení

Odkaz se otevře v novém okně.Kyperská ústava stanoví, že osoba nemůže být ze zákona zatčena, pokud za tímto účelem nebyl vystaven náležitě odůvodněný zatýkací rozkaz. Veškerá ustanovení trestního práva procesního povolující zadržení bez soudního zatýkacího rozkazu je třeba posuzovat z hlediska této ústavní normy.

Policie může požádat soudce okresního soudu o vystavení zatýkacího rozkazu. Policie je povinna předložit čestné prohlášení prokazující, že existují důkazy, ze kterých vyplývá, že jste podezřelý(á) ze spáchání trestného činu a že vaše zadržení je nezbytné pro vyšetřování trestného činu.

Vystavení zatýkacího rozkazu není automatické. Soudce se rozhoduje podle vlastního uvážení a musí najít rovnováhu mezi právem osoby na svobodu na jedné straně a veřejnou bezpečností na straně druhé.

Zatýkací rozkaz zůstává v platnosti, dokud není vykonán nebo zrušen soudcem.

Pravomoc policie k domovní prohlídce

Chce-li policie u vás nebo ve vaší kanceláři provést domovní prohlídku, musí získat příkaz k domovní prohlídce, pokud jí k tomu výslovně neudělíte písemný souhlas. V příkazu k domovní prohlídce musí být uvedeny důvody. Vystavuje jej soudce okresního soudu na základě informací, jež poskytne policie pod přísahou. Soudce musí být přesvědčen, že k vystavení příkazu k domovní prohlídce existují dostatečné důvody. Policista má právo zastavit a prohledat vaše vozidlo:

 • pokud má důvodné podezření, že by mohly být nalezeny omamné prostředky,
 • pokud chce prověřit, zda ve vozidle není výbušnina nebo nezákonně držená zbraň.

Vaši osobní prohlídku musí provádět člen policejního sboru téhož pohlaví. Policista, který má důvodné podezření, že máte v držení omamné látky, má právo vás zastavit a prohledat a v případě, že tyto omamné látky najde, vás zadržet. Proti vydání zatýkacího rozkazu nebo příkazu k domovní prohlídce nemáte právo se odvolat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Úřad státního zastupitelství Kyperské republiky (Law Office) Odkaz se otevře v novém okně.Kyperský nejvyšší soud (Supreme Court)

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva během soudního řízení

Kde se bude soudní řízení konat?

Případ bude projednáván u soudu v okrese, kde byl trestný čin spáchán.

Soudní jednání bude veřejné, pokud soud nenařídí neveřejné jednání. Důvody pro nařízení neveřejného jednání jsou uvedeny v Odkaz se otevře v novém okně.Ústavě.

Na Kypru neexistuje soudní řízení před porotou. Soud složený z profesionálních soudců posuzuje právní stránku a skutkovou podstatu.

Může být obvinění v obžalobě v průběhu řízení změněno?

Obžaloba se může v průběhu řízení změnit, pokud s tím soud vysloví souhlas. Může k tomu dojít, když jsou fakta v obžalobě nedostatečná nebo když je třeba obžalobu přizpůsobit důkazům.

V průběhu řízení lze obžalobu rozšířit, pokud to vyplyne z důkazů a pokud s tím soud vysloví souhlas. Jestliže k tomu dojde, může být řízení odročeno, abyste si mohli připravit obhajobu.

Jestliže je na konci soudního jednání prokázána pouze část obžaloby a jde o samostatný trestný čin, můžete být odsouzeni za tento trestný čin bez změny obžaloby. Podobně můžete být odsouzeni za pokus o spáchání trestného činu, z nějž jste byli obviněni, aniž by byla obžaloba změněna. Na konci řízení může soud nařídit, že doplňuje další obvinění, jak to vyplynulo z důkazů, a může vás odsoudit, aniž by změnil obžalobu. To nesmí vést k omylům při výkonu spravedlnosti.

V průběhu soudního řízení můžete změnit svou obhajobu (přiznání) v souvislosti s obviněním z jednoho trestného činu či všech trestných činů, pokud vám to soud povolí. Jestliže jste přiznali vinu u některých trestných činů, z nichž jste byli obviněni, bude soud případ projednávat v souvislosti se zbývajícími obviněními. Jestliže jste přiznali vinu u všech trestných činů, z nichž jste byli obviněni, přistoupí soud přímo k vynesení rozsudku.

Jaká mám práva v průběhu soudního řízení?

Máte právo na spravedlivé a veřejné projednání v přiměřené lhůtě před nezávislým, nestranným a příslušným soudem ustaveným ze zákona.

Rozsudek soudu musí být odůvodněn a v zásadě se vynáší veřejně, pokud zveřejnění není v rozporu se zájmem spravedlnosti.

Jestliže jste obžalováni z trestného činu, máte minimálně následující ústavní práva:

 • být neprodleně podrobně informováni o podstatě a důvodech obvinění v obžalobě, jež proti vám byla vznesena, a to v jazyce, jemuž rozumíte;
 • dostat přiměřený čas a prostředky na přípravu vaší obhajoby;
 • hájit se osobně nebo prostřednictvím obhájce, kterého si vyberete, nebo pokud nemůžete zaplatit právní pomoc, máte právo na bezplatnou právní pomoc, jestliže to je v zájmu spravedlnosti;
 • pokládat svědkům obžaloby otázky, přičemž se na svědky obžaloby i svědky obhajoby musí uplatňovat stejné podmínky;
 • dostat bezplatnou právní pomoc tlumočníka, jestliže nerozumíte jazyku, který se používá u soudu, nebo jestliže tímto jazykem nemluvíte.

Musím se účastnit hlavního líčení?

Jakmile vám bylo doručeno předvolání, abyste se dostavili k soudu, musíte se dostavit. Jestliže se nedostavíte, bude na vás vydán příkaz k zatčení.

Budu v průběhu soudního řízení ve vazbě nebo na svobodě?

S výjimkou závažných případů budete zpravidla v průběhu soudního řízení propuštěni na kauci. Jestliže hrozí vážné riziko, že se nedostavíte k soudu, pokud byste byli propuštěni, může být uvalena vazba. Kauce může být zamítnuta také případě, že existuje riziko, že budete v případě propuštění páchat další trestnou činnost.

Jestliže je kauce odmítnuta a případ je projednáván před okresním soudem, nemůžete být drženi ve vazbě déle než osm dnů do dalšího jednání u soudu. Jestliže je případ projednáván před senátním soudem, není stanovena žádná časová hranice vazby.

Máte právo se odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí kauce. Odvolání musí být podáno do 10 dnů od rozhodnutí.

Není stanoven žádný pevný časový limit pro vaši vazbu do soudního řízení. Váš případ však musí soud projednat v přiměřené lhůtě.

Bydlím v jiném členském státě. Mohu se účastnit soudního řízení formou video spojení?

Neexistuje žádné ustanovení pro účast v trestním řízení formou video spojení.

Budu mít právního zástupce, který mě bude u soudu zastupovat?

V soudním řízení nemusíte být zastupováni obhájcem. Máte právo se hájit sami osobně. Jestliže se necháte zastupovat právním zástupcem, máte právo kdykoli v průběhu řízení svého právního zástupce změnit.

Jestliže si nemůžete dovolit právního zástupce, můžete mít nárok na bezplatnou právní pomoc, pokud je to v zájmu spravedlnosti.

Jestliže vás při soudním řízení zastupuje právní zástupce, přednese vaši obhajobu. Jestliže vedete svou obhajobu sami, máte stejná práva včetně práva nevypovídat a práva odmítnout výpověď, abyste si nezpůsobili trestní stíhání.

Jaká je má role při soudním řízení?

Jakmile státní zástupce přednese obžalobu, máte právo navrhnout soudu, aby obžalobu zamítl z některého z následujících důvodů:

 • neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval základní podstatu trestného činu,
 • bylo prokázáno, že důkazy obžaloby jsou nedůvěryhodné a nedostatečné na jednoznačné odsouzení.

Jestliže soud souhlasí s vašimi argumenty, budete zproštěni obžaloby, aniž byste byli vyzváni k přednesení obhajoby.

Jestliže soud rozhodne, že případ je třeba projednat, musí vás poučit o následujících právech:

 • vypovídat pod přísahou. Jestliže tak učiníte, podrobí vás státní zástupce křížovému výslechu.
 • vypovídat bez přísahy z lavice obžalovaných. V takovém případě se nemusíte podrobit křížovému výslechu;
 • nevypovídat. Pokud využijete práva nevypovídat, nesmí z toho být činěny žádné negativní závěry.

Mohu povolat svědky na svou obhajobu?

Ať již se rozhodnete vypovídat, nebo nevypovídat, máte právo povolat svědky na svou obhajobu.

Jestliže se rozhodnete vypovídat pod přísahou a je vám položena usvědčující otázka, musíte být soudem upozorněni na vaše právo neodpovídat.

Co se stane, když budu před soudem lhát?

Jestliže při soudním jednání podáte falešnou výpověď, dopustíte se trestného činu křivé výpovědi, za který vám může být uložen trest odnětí svobody.

Jaká jsou má práva v souvislosti s obviněním proti mně?

Máte právo zpochybnit důkazy státního zástupce křížovým výslechem svědků obžaloby. Můžete také podat námitku proti důkazu.

Mohu předkládat důkazy na svou obhajobu?

Na svou obhajobu můžete předkládat jakékoli důkazy, které se týkají projednávaných otázek a které jsou podle zákona přípustné. Jestliže budete prokazovat svou bezúhonnost, můžete si na svou obhajobu přizvat svědka vaší bezúhonnosti.

Mohu využít soukromého detektiva, který bude v mém zastoupení sbírat důkazy?

Ano, můžete. Shromážděné důkazy můžete předložit před soudem podle stejných pravidel jako jakékoli jiné důkazy.

Budou brány v úvahu záznamy v trestním rejstříku?

Váš záznam v trestním rejstříku nesmí být v průběhu soudního řízení uveden, pokud se nerozhodnete vypovídat a prokázat svou bezúhonnost zpochybněním věrohodnosti svědka obžaloby při křížovém výslechu.

Záznamy o trestných činech, které jste spáchali v minulosti, mohou být předloženy před soudem, pokud je trestný čin, za nějž jste souzeni, podobný jiným trestným činům, které jste spáchali.

Vaše předchozí odsouzení v jiném členském státě může být vzato v úvahu, pokud nebyl záznam z trestního rejstříku vymazán.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Na závěr jednání přednesou strany své závěrečné řeči a soud vynese rozsudek.

Soud vás může odsoudit nebo zprostit obžaloby.

Jestliže jste odsouzeni, máte právo promluvit k soudu, než vynese rozsudek, a požádat o zmírnění trestu.

Informace o možných trestech najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Jaká je role oběti při soudním řízení?

Oběť nemá při soudním řízení žádnou konkrétní úlohu, ale může být předvolána, aby podala výpověď o událostech týkajících se trestného činu a o zranění, škodách a ztrátách, které v důsledku toho utrpěla.

Při navrhování trestu může státní zástupce oběť požádat, aby popsala důsledky trestného činu. Jestliže budete souhlasit s odškodněním oběti nebo jestliže bude oběť ochotna vám trestný čin prominout, může být váš trest snížen.

Druhy trestů

V následujícím seznamu jsou uvedeny jednotlivé tresty, k nimž vás může soud na Kypru odsoudit.

 • Trest odnětí svobody tj. uvěznění ve státní věznici na stanovenou dobu.
 • Postupný trest odnětí svody. Jestliže jste odsouzeni za trestný čin, za který se ukládá trest odnětí svobody na tři roky nebo méně, můžete být odsouzeni k postupnému trestu odnětí svobody v délce maximálně padesáti dvou týdnů. Období týdenního odnětí svobody trvá od pátku 8:00 hod. do pondělí 17:00 hod.
 • Podmíněný trest odnětí svobody. Jestliže jste odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce dvou let nebo méně, může vám být trest podmínečně odložen na zkušební dobu tří let. Jestliže porušíte stanovené podmínky, bude vykonán původní trest odnětí svobody a může to mít i další následky.
 • Probační nařízení. Soud může vydat probační nařízení vyžadující, abyste byli na dobu od jednoho do tří let pod dohledem probačního úředníka. Na mladistvé pachatele se vztahují zvláštní zákonná ustanovení.
 • Mladiství pachatelé. Věková hranice trestní odpovědnosti je čtrnáct let. Tresty odnětí svobody se u osob ve věku od čtrnácti do osmnácti let ukládají zřídka.
 • Nařízení odebrat nezletilého z rodinné výchovy. Jestliže je rodič nebo osoba, která je odpovědna za nezletilého, odsouzena za některé trestné činy, může soud nařídit, aby bylo dítě umístěno na bezpečné místo. Za dítě je pak odpovědný vedoucí oddělení sociální péče.
 • Nařízení povinné léčby drogově závislé osoby. Osobě odsouzené za trestný čin v souvislosti s omamnými látkami může být místo jiného trestu nařízeno, aby se podrobila léčení v odvykacím centru, pokud s tím tato osoba souhlasí.
 • Záruka za dostavení se k soudu. V tomto případě jsou stanoveny podmínky vyžadující, abyste se po stanovenou dobu nedopustili žádného porušení zákona. Pokud tuto podmínku porušíte, můžete být odsouzeni jak za porušení nařízení, tak i za původní trestný čin.
 • Soud vás může zavázat, abyste po stanovenou dobu zachovávali pokojný stav.
 • Zákaz účasti na sportovních akcích. Jestliže jste odsouzeni za násilný čin (činy) na fotbalovém zápase nebo jiné sportovní soutěži, může vám soud vedle jiného trestu uložit zákaz účasti na fotbalovém zápase nebo sportovní soutěži.
 • Zabavení výnosů z trestného činu.
 • Zákaz řízení motorového vozidla. V případě odsouzení v souvislosti s dopravním přestupkem vám může být vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Jde o doplňkový trest k jinému trestu, který může soud uložit.
 • Zákaz držení či užívání sportovní zbraně. Tento trest může být použit, jestliže jste odsouzen za nezákonné užívání zbraně pro účely lovu zvěře.
 • Zabavení předmětu. Může být nařízeno zabavení předmětů, které držíte nezákonně nebo které jste získali nezákonně.
 • Nařízení odstranění stavby. Soud může nařídit odstranění stavby, která byla postavena nezákonně.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky s odkazem na ústavu

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Máte neomezené právo se odvolat k Nejvyššímu soudu (Supreme Court) proti výroku o vině a o výroku o výši trestu. Proti výroku o vině vynesenému na základě vašeho přiznání viny se nelze odvolat vyjma případů, kdy skutečnosti uvedené v obžalobě nejsou trestným činem.

Jaké časové lhůty platí?

Vaše odvolání proti výroku o vině a/nebo proti výroku o výši trestu musí být podáno do deseti dnů od data vynesení rozsudku. Odvolání se podává v podatelně okresního soudu, u kterého byl případ souzen, a v podatelně Nejvyššího soudu, jestliže byl případ souzen soudem se senátem (Assize Court).

Jaké jsou důvody odvolání?

Důvody odvolání proti výroku o vině jsou tyto:

 • byla porušena obecná pravidla spravedlivého soudního procesu,
 • výrok o vině je nepřiměřený, na základě provedených důkazů
 • rozhodnutí soudu je chybné ze zákona
 • došlo k závažnému justičnímu pochybení

Důvody odvolání proti výroku o výši trestu jsou tyto:

 • výrok o výši trestu je zásadně chybný – že soud první instance nesprávně posoudil fakta nebo nesprávně vyložil zákon nebo obojí,
 • výrok o výši trestu je zjevně příliš vysoký nebo zjevně nedostatečný.

Důvody odvolání proti výroku o vině a proti výroku o výši trestu musí být v odvolání podrobně vysvětleny a zdůvodněny.

Co se stane, když se odvolám?

Využijete-li svého práva na odvolání, výroky o vaší vině a o výši trestu zůstanou v platnosti, dokud nebude rozhodnuto o vašem odvolání.

Odvolání bývá zpravidla vyřízeno do šesti až dvanácti měsíců.

Při odvolacím řízení se zpravidla neprovádějí důkazy. Nové důkazy lze předložit jen tehdy, jestliže nikoli vaší vinou po soudu v první instanci vyšly na světlo nové skutečnosti. Musí být podstatné z hlediska soudního řízení a důležité pro zjištění vaší neviny.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Strany odvolacího řízení mají právo vystoupit před soudem ve prospěch a proti odvolání. Přehled argumentů se předkládá písemně před jednáním. Odvolací řízení není opětovným projednáním původního případu. Jeho cílem je přezkoumat opodstatněnost rozhodnutí soudu první instance.

O čem soud rozhoduje?

Nejvyšší soud může:

 • vyhovět odvolání a zrušit rozsudek;
 • částečně vyhovět odvolání a potvrdit jiné části rozsudku, ve kterých jste byl shledán vinným v některých bodech;
 • zamítnout odvolání;
 • zrušit rozsudek a odsoudit vás za jiný trestný čin, který je na základě důkazů případnější, a stanovit novou výši trestu;
 • vyhovět odvolání a vrátit případ k opětovnému projednání před stejným nebo jiným soudem.

Co se stane, jestliže je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Je-li úspěšné vaše odvolání proti výroku o vině, verdikt a trest jsou zrušeny. Je-li neúspěšné, je odvolání proti výroku o vině zamítnuto. Při odvolání proti výroku o výši trestu je v pravomoci Nejvyššího soudu výši trestu snížit, změnit, upravit nebo pozměnit. Je-li neúspěšné vaše odvolání proti výroku o vině a/nebo výroku o výši trestu, má Nejvyšší soud pravomoc rozhodnout, aby se doba výkonu trestu počítala od dne zamítnutí odvolání.

Existuje právo dovolat se k vyššímu/jinému soudu?

Třetí instance soudů neexistuje. Jakmile je rozhodnuto o odvolání, jsou všechny opravné prostředky vyčerpány.

Jestliže jsou porušena vaše práva zaručená v Odkaz se otevře v novém okně.Evropskě úmluvě o lidských právech a jsou vyčerpány všechny místní opravné prostředky, můžete se obrátit na Evropský soud pro lidská práva.

Je-li první rozhodnutí nesprávné, mohu získat nějakou náhradu?

Je-li vaše odvolání proti výroku o vině úspěšné a strávil jste již nějakou dobu ve vězení, ze zákona máme právo požadovat náhradu za ztrátu utrpěnou v důsledku toho, že jste nemohl pracovat.

Je-li moje odvolání úspěšné, budu mít v trestním rejstříku záznam o původním rozsudku?

Je-li váš rozsudek v důsledku odvolání zrušen, nebudete mít o tomto rozsudku žádný záznam v trestním rejstříku.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po soudním řízení poslán zpět?

Jestliže jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody na Kypru, můžete být poslán k výkonu trestu do vaší země pod podmínkou, že trest odnětí svobody je delší šesti měsíců; ve výjimečných případech může být od tohoto omezení upuštěno. O tomto právu budete informován při svém nástupu k výkonu trestu.

Předání do vašeho členského státu není automatické. Musíte vyjádřit přání vykonat trest ve své zemi a podal příslušnou žádost buď ve státě, kde byl vynesen rozsudek (na Kypru), nebo ve svém členském státě.

Ve výjimečných případech, pokud to jeden ze států považuje za nutné vzhledem k vašemu věku nebo fyzickému či psychickému stavu, může dojít k předání bez vašeho souhlasu.

Podmínky předání stanoví Odkaz se otevře v novém okně.Úmluva o předávání odsouzených osob. Jednou z podmínek je, že jednání nebo opomenutí, za které jste byl odsouzen, musí být trestným činem podle práva vykonávajícího státu.

Po předání do vašeho členského státu se veškeré záležitosti související s podmínkami výkonu trestu řídí právními předpisy tohoto státu, a nikoli právními předpisy státu, který vynesl rozsudek. Musíte s takovým předáním souhlasit, nepostupuje-li se podle výjimky uvedené výše.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o vašem předání do vaší domovské země k výkonu trestu neexistuje.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen znovu za stejný trestný čin?

Nemůžete být souzen dvakrát za stejný trestný čin, ať byl spáchán na Kypru, nebo v jiném státě. Zásada nepřípustnosti dvojího trestního stíhání nebo trestání za stejný čin je jedním ze základních práv zaručených kyperskou ústavou.

Budou informace o obviněních z obžaloby zaneseny do mého trestního rejstříku?

Rejstřík trestů je veden policií. Každý nový trest je připsán do vašeho trestního rejstříku. Rejstřík trestů je veden a využíván především pro účely souzení. Nezaznamenávají se žádná obvinění z trestných činů, která nevedla k odsuzujícímu rozsudku.

Doba, po kterou trestní záznam o vašem odsouzení bude v rejstříku trestů uchováván, závisí na povaze trestu a činí pět až nanejvýše 12 let.

Váš trestní záznam může být veden policií bez vašeho souhlasu a proti zanesení nového záznamu o vašem odsouzení nebo odsouzeních za trestnou činnost do rejstříku nemůžete vznášet námitky.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Úmluva o předávání odsouzených osob

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky

K méně závažným i závažným dopravním přestupkům se přistupuje stejně jako k jiným deliktům. Běžným postihem jsou pokuty. Osobám, které se přestupků dopouštějí opakovaně, může být uložen zákaz řízení motorových vozidel. Většina méně závažných dopravních přestupků se řeší ve správním řízení.

Kdo řeší dopravní přestupky v silničním provozu?

Některé méně závažné přestupky při řízení motorových vozidel a s nimi související přestupky lze řešit ve správním řízení uložením zákonem stanovené pokuty.

V případě překročení povolené rychlosti nebo použití mobilního telefonu při řízení a některých dalších méně závažných přestupků jsou ve vašem řidičském průkazu zaznamenány také trestné body. Při překročení dvanácti trestných bodů se váš případ předává soudu. Pokud s uložením pokuty a přidělením trestných bodů nesouhlasíte, bude proti vám zahájeno trestní řízení.

Ukládat pokuty může policie nebo dopravní hlídka městského nebo místního správního orgánu. V případě dopravního přestupku při parkování musí být v oznámení o uložení pokuty uvedena povaha přestupku a poučení, že v případě nezaplacení do 15 dní se pokuta o polovinu zvyšuje.

Není-li pokuta uhrazena do 30 dní, může být zahájeno trestní stíhání. Pokuty mohou být uloženy za dopravní přestupky spáchané chodci a cyklisty, a také motoristy. Výši pokuty stanoví právní předpisy.

Proti správní pokutě se nelze odvolat, pokud jste s ní vyjádřily souhlas. Pokud naopak spáchání přestupku popíráte, orgány mohou předat věc soudu, aby se prokázalo, zda byl přestupek spáchán, či nikoli. Proti soudnímu rozhodnutí je možné se odvolat, stejně jako proti jakémukoliv jinému rozhodnutí o spáchání trestného činu.

Pokutu, která byla uložena ve správním řízení, lze vybírat stejně jako pokutu uloženou soudem. Nezaznamenává se do trestního rejstříku.

Co se stane, je-li věc předána soudu?

K projednání věci je příslušný okresní soud, ve kterém došlo ke spáchání přestupku.

Soudní postup při projednávání méně závažného dopravního přestupku je stejný jako u každého jiného deliktu.

Soud může uložit tyto tresty:

 • pokutu,
 • odnětí svobody,
 • zákaz řízení motorových vozidel.

Občané jiných členských států mají stejnou trestní odpovědnost jako státní příslušníci Kypru, kteří mají být stíháni za dopravní přestupek.

Proti vině i proti trestu uloženému za méně závažný dopravní přestupek je možné se odvolat stejným způsobem a ze stejných důvodů jako v každém jiném případě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Řízení motorových vozidel na Kypru – Kyperské dopravní předpisy – Přestupky, pokuty a trestné body

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

1 - Práva v průběhu vyšetřování

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

2 - Moje práva během soudního řízení

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

3 - Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.