1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Η Αστυνομία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, θα σας ενημερώσει, για το δικαίωμα σας να λάβετε, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Τον Αστυνομικό Σταθμό ή Τμήμα της Αστυνομίας, στο οποίο το θύμα μπορεί να υποβάλει το παράπονο του,
 2. Το είδος της υποστήριξης που μπορεί να λάβει το θύμα και από ποιον, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, σε οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας και σε εναλλακτική στέγαση,
 3. τον τρόπο και τους όρους παροχής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας,
 4. τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα μπορεί να λάβει αποζημίωση,
 5. τον τρόπο και τους όρους επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία,
 6. τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα δικαιούται υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης,
 7. τις διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που τα δικαιώματα του θύματος δε γίνονται σεβαστά από την εμπλεκόμενη υπηρεσία,
 8. τα στοιχεία επαφής του μέλους της Αστυνομίας που χειρίζεται την υπόθεσης σας, για σκοπούς επικοινωνίας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Σε περίπτωση που κατοικείτε σε άλλο κράτος μέλος, η Κυπριακή Αστυνομία με σκοπό να μειώσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την οργάνωση της διαδικασίας λαμβάνει κατάθεση από εσάς, αμέσως μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Σε περίπτωση που η αξιόποινη πράξη τελέστηκε στη Δημοκρατία αλλά έχετε την κατοικία σας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της κατοικίας σας, νοουμένου ότι αδυνατείτε να το πράξετε στην Κύπρο ή, σε περίπτωση κακουργήματος, εάν δεν επιθυμείτε να το πράξετε στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που υποβάλετε καταγγελία στην Κυπριακή Αστυνομία για την τέλεση αξιόποινης πράξης που τελέστηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η Κυπριακή Αστυνομία, εφόσον δεν έχει ασκηθεί η αρμοδιότητα να κινήσουν διαδικασίες, διαβιβάζουν την καταγγελία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε στην Αστυνομία τη διάπραξη σε βάρος σας αξιόποινης πράξης θα σας παρασχεθούν οι πιο κάτω πληροφορίες ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η καταγγελία σας:

 1. Τα στοιχεία του αστυνομικού που χειρίζεται την καταγγελία σας,
 2. Οποιαδήποτε αιτιολογημένη απόφαση μη προώθησης ή περάτωσης της έρευνας ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του δράστη,
 3. το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη,
 4. πληροφορίες που σας επιτρέπουν να γνωρίζετε την πορεία της ποινικής διαδικασίας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της υπόθεσης από αυτή την κοινοποίηση, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
 5. Ενημέρωση για τη δυνατότητα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε για την αποφυλάκιση ή απόδραση του προφυλακισθέντος, κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά. Οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να μην σας δοθούν εάν υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη και δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε Ελληνικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας σε γλώσσα που κατανοείτε με την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.

Επίσης, η Αστυνομία διασφαλίζει ότι σας παρέχεται δωρεάν:

 • διερμηνεία σε περίπτωση που δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε Ελληνικά κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, και
 • κατόπιν γραπτού αιτήματος σας, μετάφραση πληροφοριών που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και οι οποίες είναι ουσιώδεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

 • Η Αστυνομία επικοινωνεί μαζί σας με τρόπο σαφή και κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναπηρίας, η οποία ενδεχομένως επηρεάζει την ικανότητα σας να κατανοείται ή να γίνεστε κατανοητοί. Η επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, είναι σε προσβάσιμη μορφή για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι αναγκαίο της μορφής Braille ή της νοηματικής γλώσσας.
 • Εάν είστε παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών για να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε και γίνεστε κατανοητό θα αξιολογηθείτε με βάση την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας, τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας. Ο γονιός ή ο κηδεμόνας ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος σας ενημερώνεται για τα δικαιώματα που σας αφορούν.
 • Κατά την πρώτη επαφή σας με την Αστυνομία μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντα σας ή βλάπτει την πορεία της διαδικασίας. Σε περίπτωση που είστε πρόσωπο με αναπηρία μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης σας.

Πρόσθετα εάν είσαι παιδί η πληροφόρηση από τις Υπηρείσες Κοινωνικής Ευημερίας σου δίνεται σε γλώσσα κατανοητή (με χρήση διερμηνέα, αν χρειάζεται) βάσει της ηλικίας και ωριμότητας σου. Εάν είσαι άτομο με αναπηρία η πληροφόρηση σου δίνεται με τρόπο που να μπορείς να την κατανοήσεις (π.χ. στη νοηματική γλώσσα).

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Οι πιο κάτω φορείς παρέχουν στήριξη στα θύματα:

 • Ιατρικές Υπηρεσίες,
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας,
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων αξιόποινης πράξης:

 • στηρίζουν την οικογένεια με σκοπό να καταστήσει τα μέλη της ικανά για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους ρόλους και στις ευθύνες τους, να επιλύουν οικογενειακές διαφορές οι οποίες απειλούν την ενότητα της οικογένειας, περιφρουρούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών, παρεμποδίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές και την άσκηση βίας στην οικογένεια, και ενθαρρύνουν την αποκατάσταση προσώπων που είχαν εμπλοκή σε αντι-κοινωνική συμπεριφορά και παραβατικότητα.
 • παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.
 • βοηθούν τις τοπικές κοινότητες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων ανθρώπων.
 • διασυνδέουν τα θύματα με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών και στήριξης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

H Αστυνομία θα σας παραπέμψει σε κρατικές ή άλλες υπηρεσίες στήριξης και βοήθειας, εάν κριθεί αναγκαίο και θα σας ενημερώσει για τις πιο πάνω υπάρχουσες υπηρεσίες:

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Τα μέλη της Αστυνομίας τηρούν τις πρόνοιες του Συντάγματος, της νομοθεσίας και του Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας, τα οποία διασφαλίζουν τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής σας ζωής και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με βάση τη νομοθεσία απαγορεύεται η δημοσίευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ονόματος ή του περιεχομένου της κατάθεσης σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις ειδικής νομοθεσίας, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Ναι.  Μετά την καταγγελία σου στην Αστυνομία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μεριμνούν για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες σου, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών που παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις που δυνατόν να παρέχουν ειδική υποστήριξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Η Αστυνομία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας, ειδικότερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικές ανάγκες προστασίας. Ως εκ τούτου, ανάλογα με την φύση/περιστάσεις του εγκλήματος, τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας και τις ειδικές ανάγκες προστασίας, μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στα διάφορα στάδια της πορείας της ποινικής διαδικασίας ως εξής:

(1) Ένταξη  του θύματος στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα

Κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα μπορείτε να ενταχθείτε σε σχέδιο προστασίας μαρτύρων, το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία για διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας, καθώς επίσης και της οικογένειας σας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(2) Προστασία θύματος κατά την ποινική έρευνα:

Κατά τη ποινική έρευνα:

 • Η συνέντευξη σας, θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την καταγγελία σας στην Αστυνομία,
 • ο αριθμός των συνεντεύξεων σας περιορίζεται στο ελάχιστο και διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας,
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας και από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν έχει ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το ένα ή/ και τα δύο αυτά πρόσωπα,
 • οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και θα διενεργούνται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

(3) Προστασία του θύματος με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας:

Σε περίπτωση που αναγνωρίζεστε ως θύμα με ειδικές ανάγκες προστασίας έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα:

 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απονομή δικαιοσύνης, και
 • Σε περίπτωση που είστε θύμα σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου φύλου, εφόσον το επιθυμείτε ή εφόσον δεν θίγεται ή πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • μπορεί να μεταφερθείτε σε καταφύγιο, το οποίο λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
 • το δικαστήριο, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, μπορεί να διατάξει είτε την κράτηση του κατηγορουμένου, είτε την απόλυσή του, υπό τον όρο να μην επισκέπτεται ή να μην παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της οικογένειάς του.

Αν είστε παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σας, εάν το συμφέρον σας συγκρούεται με αυτό των γονέων σου.

Αν είστε θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • η υπόθεσή σας πρέπει να δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας από οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό, ο οποίος γνωρίζει την κατάστασή σας – οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας πρέπει να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας,
 • θα πρέπει να τύχετε προστασίας χωρίς οποιαδήποτε διάκριση και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς σας ή τη συνεργασία σας με την αστυνομία.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η Αστυνομία, είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας που μπορεί να σας προσφέρει προστασία. Εάν κριθεί αναγκαίο η Αστυνομία συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας σας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Θα τύχετε ατομικής αξιολόγησης από την Αστυνομία με σκοπό:

(α)  τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών προστασίας σας και

(β) τη λήψη απόφασης κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθείτε από ειδικά μέτρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστείτε δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση.

Η ατομική αξιολόγηση σας διενεργείται με τη στενή συμμετοχή σας και κατά τη διενέργεια της λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες σας, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας σας για τη μη λήψη ειδικών μέτρων.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η ατομική αξιολόγηση περιλαμβάνει και τις πτυχές της δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης για να διασφαλιστεί ότι δε θα υποστείται δευτερογενή ή/και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση από τους φορείς της ποινικής δικαιοσύνης.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στα πολύ ευάλωτα θύματα παρέχεται η πιο κάτω προστασία:

(1) Ένταξη  του θύματος στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα

Κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα μπορείτε να ενταχθείτε σε σχέδιο προστασίας μαρτύρων το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία για διασφάλιση της  προσωπικής σας ασφάλειας, καθώς επίσης και της οικογένειας σας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(2) Προστασία θύματος κατά την ποινική έρευνα:

Κατά τη ποινική έρευνα:

 • Η συνέντευξη σας, θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την καταγγελία σας στην Αστυνομία,
 • ο αριθμός των συνεντεύξεων σας περιορίζεται στο ελάχιστο και διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας,
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας και από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν έχει ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το ένα ή/ και τα δύο αυτά πρόσωπα,
 • οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και θα διενεργούνται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

(3) Προστασία του θύματος με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας:

Σε περίπτωση που αναγνωρίζεστε ως θύμα με ειδικές ανάγκες προστασίας έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα:

 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απονομή δικαιοσύνης, και
 • Σε περίπτωση που είστε θύμα σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου φύλου, εφόσον το επιθυμείτε ή εφόσον δεν θίγεται ή πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικος/η διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον σας, το οποίο αξιολογείται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το βαθμό ωριμότητας, τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας.

Συνεπώς αν είστε ανήλικος/η, έχετε μερικά επιπλέον δικαιώματα:

 • κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, να συνοδεύεστε από τους γονείς σας ή από Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών στην περίπτωση που βρίσκεστε υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 • αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια, η καταγγελία σας μπορεί να υποβληθεί από τον Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας σας,
 • αν είστε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, η καταγγελία σας μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας σας,
 • αν είστε ασυνόδευτος/η, θα τεθείτε υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να έχετε πρόσβαση στα δικαιώματα σας, όπως σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας κτλ, καθώς επίσης και στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
 • Δικ αίωμα προστασίας ιδιωτικής ζωής.-Η Αστυνομα λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο για την αποφυγή της διάδοσης οιασδήποτε πληροφορίας που δυνατό να οδηγήσει στην αναγνώριση σας.
 • Ειδικές ανάγκες προστασίας.Η Αστυνομία:
  • εξασφαλίζει ότι η διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης, δεν εξαρτάται από την υποβολή καταγγελίας από εσάς ή εκπρόσωπό σας και ότι η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και εάν έχετε αποσύρει την κατάθεσή σας,
  • συνεχίζει τη δίωξη και μετά την ενηλικίωσή σας,
  • μπορεί να οπτικογραφεί τις συνεντεύξεις που λαμβάνονται από εσάς, στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Κατά τις συνεντεύξεις σας συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας ή ενήλικα της επιλογής σας, εκτός αν έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το πρόσωπο αυτό.

Οι συνεντεύξεις σας διεξάγονται:

 • χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από τη χρονική στιγμή που τα γεγονότα έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία,
 • εφόσον είναι αναγκαίο, σε χώρο σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για το σκοπό αυτό,
 • εφόσον είναι αναγκαίο, από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά του,
 • μόνο όπου αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς των ποινικών ερευνών/διαδικασιών και ο αριθμός τους είναι όσο το δυνατό περιορισμένος,
 • σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης οι συνεντεύξεις θα λαμβάνονται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό του ίδιου φύλου με το παιδί.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη, από τις πιο κάτω υπηρεσίες Υποστήριξης θυμάτων:

 • Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (σε περίπτωση ανήλικου)
 • Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή κλήσης 1440 (για περιπτώσεις των θυμάτων Βίας στην Οικογένεια)
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποστήριξης θυμάτων

Ο νόμος σας παρέχει το αγώγιμο δικαίωμα αποζημίωσης κατά του δράστη. Μπορείτε, επίσης να αποταθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να λάβετε πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα σας σε αποζημίωση.

Μέλος της οικογένειάς ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη, από τις πιο κάτω υπηρεσίες Υποστήριξης θυμάτων:

 • Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (σε περίπτωση ανήλικου)
 • Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή κλήσης 1440 (για περιπτώσεις των θυμάτων Βίας στην Οικογένεια)
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποστήριξης θυμάτων

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Δεν υπάρχει στην Κύπρο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Η νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα σου είναι

 • Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000-2015
 • Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014

Μπορείτε να βρείτε τη νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα σας στην πιο κάτω ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.cylaw.org/

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας σε Αστυνομικό Σταθμό. Η διερεύνηση της καταγγελίας σας αρχίζει με την υποβολή παραπόνου και λήψη γραπτής κατάθεσης από εσάς.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της υπόθεσης σας από το μέλος της Αστυνομίας (ανακριτή) που διερευνά την καταγγελία σας. Μετά την καταχώρηση της υπόθεσης σας ενώπιον Δικαστηρίου μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για την πορεία της υπόθεσης σας από το λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζεται την υπόθεση σας στο Δικαστήριο.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική αρωγή για διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Νόμο που προνοεί για Παροχή Δωρεάν Νομικής Αρωγής, σε διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει οποιαδήποτε:

(α) Πολιτική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου σε οποιοδήποτε στάδιο, που εγείρεται εναντίον της Δημοκρατίας για ζημιά που υπέστη πρόσωπο συνεπεία καθορισμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή

(β) ποινική διαδικασία η οποία εγείρεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περιπτώσεις όπου το υπό εκδίκαση αδίκημα αφορά καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νομική αρωγή που παρέχεται σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο:

(α) Στην περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται στη Δημοκρατία ή ποινικής διαδικασίας, περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση, και

(β) σε περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει μόνο συμβουλή.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις παραβιάσεις των οποίων ο πιο πάνω Νόμος έχει εφαρμογή, είναι αυτά που διασφαλίζονται από:

(α) Το Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

(β) τον περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 1962

(γ) τους περί της Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως (Κυρωτικό) Νόμους του 1967 έως 1995

(δ) τον περί των Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικό) Νόμο του 1969

(ε) τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1989

(στ) τους περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμους του 1990 και του 1993

(ζ) τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικό) Νόμο του 1985

(η) τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

Δωρεάν νομική αρωγή ενδέχεται να παραχωρηθεί σε:

 • πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.
 • παιδί που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.
 • παιδί που είναι θύμα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

Επιπρόσθετα, κάθε παιδί το οποίο είναι θύμα σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και σε περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμο.

Σε περίπτωση που το παιδί θύμα δικαιούται συνήγορο, δικαιούται να έχει νομικές συμβουλές και νομικό εκπρόσωπο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος του, σε διαδικασίες όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παιδιού θύματος και των δικαιούχων της γονικής μέριμνας.

Κάθε πρόσωπο, το οποίο είναι θύμα σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στον περί πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμο, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, και σε περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο.

Για την παραχώρηση δωρεάν νομικής αγωγής απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί προς εκδίκαση η υπόθεση σας. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής αφού λάβει υπόψη τα πιο κάτω:

(α) Την κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας στην οποία περιγράφεται η οικονομική κατάσταση σας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας σας, οι απολαβές σας, οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα σας, από εργασία ή άλλες πηγές, τα έξοδα για τις βασικές ανάγκες σας και τις ανάγκες της οικογένειας σας, καθώς επίσης και άλλες υποχρεώσεις και ανάγκες σας

(β) Τη σοβαρότητα της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης για να αποφασίσει κατά πόσο είναι επιθυμητό για το συμφέρον της δικαιοσύνης να τύχετε δωρεάν νομικής αρωγής για την προετοιμασία και το χειρισμό της υπόθεσης σας.

Ο δικαιούχος δωρεάν νομικής αρωγής, έχει δικαίωμα επιλογής του δικηγόρου που θα του προσφέρει δωρεάν νομική αρωγή από δικηγόρους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του, το Δικαστήριο διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων, ο οποίος καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η Δημοκρατία θα καταβάλει σε εσάς τα υπό του Νόμου προνοούμενα έξοδα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τον τρόπο και τους όρους επιστροφής των εξόδων από τους Επαρχιακούς Κλάδους Εισαγγελίας της Αστυνομίας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Μπορείτε να ζητήσετε να σας παραχωρηθεί αιτιολογημένη απόφαση από την Αστυνομία σε περίπτωση μη προώθησης ή περάτωσης της έρευνας ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του δράστη.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη υπό την ιδιότητα του μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής και να δώσετε μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση σας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Στα πλαίσια εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης διατηρείτε την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας. Εάν εγείρετε αγωγή για αποζημιώσεις εναντίον του δράστη, διατηρείτε την ιδιότητα του ενάγοντος, στα πλαίσια εκδίκασης της αγωγής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Ως μάρτυρας κατηγορίας έχετε υποχρέωση να καταθέσετε ενώπιον του Δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση σας. Στα πλαίσια της αγωγής μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας από τον δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση σας ενώπιον του Αστικού Δικαστηρίου.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μέσα στα πλαίσια της κατάθεσης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να διαβάσετε και να υιοθετήσετε την κατάθεση που δώσατε στην Αστυνομία στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης και να καταθέσετε τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία παραδώσατε στην Αστυνομία στο στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταθέσετε οτιδήποτε πέραν της κατάθεσης σας ή των αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή της Αστυνομίας τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε το λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζεται την υπόθεση σας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης η κατηγορούσα Αρχή θα σας ενημερώσει για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη. Επίσης, εφόσον το ζητήσετε θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε οριστική απόφαση εκδοθείσα στη δίκη.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Δεν έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δικαστικά αρχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Δεν διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής κατά της πρωτόδικης απόφασης του Δικαστηρίου. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Η καταδικαστική απόφαση μπορεί να τύχει αξιοποίησης από το δικηγόρο σας μέσα στα πλαίσια αγωγής για αποζημίωση εναντίον του δράστη.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Μετά τη δίκη έχετε δικαίωμα υποστήριξης ή/και προστασίας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας κατά το δεδομένο χρόνο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Εφόσον το ζητήσετε, μπορείτε να ενημερωθείτε από την Αστυνομία για την ποινή που έχει επιβληθεί στο δράστη από το Δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση, εφόσον το ζητήσετε, για:

(α) Την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά,

(β) τυχόν σχετικά μέτρα που αποφασίζονται για την προστασία σας, σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να μην σας δοθούν εάν υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν την αποφυλάκιση ή αναστολή της ποινής του δράστη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης καταχώρησης αγωγής στο Δικαστήριο κατά του δράστη για το αδίκημα που διαπράχθηκε εναντίον σας. Μπορείτε να αποταθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα σας σε αποζημίωση.

Παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών έχει θεσμικό αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων κατά παντός υπευθύνου, για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων, ο οποίος υπέχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών αποζημιώσεων προς τα θύματά του.

Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι θύμα κατά την έννοια του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμο έχει θεσμικό αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων κατά παντός υπευθύνου, για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα δυνάμει του πιο πάνω Νόμου και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων, ο οποίος υπέχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών αποζημιώσεων προς τα θύματά του, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε καθυστερημένων οφειλών από την εκμετάλλευση της εργασίας του θύματος.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης από το δράστη μπορείτε να αποταθείτε στο Δικαστήριο, μέσω του δικηγόρου σας, και να ζητήσετε την έκδοση διατάγματος, το οποίο να διατάσσει τον καταδικασθέντα να καταβάλει την επιδικασθείσα αποζημίωση και σε περίπτωση παράληψης να το πράξη να υπόκειται σε άμεση σύλληψη και φυλάκιση.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία, η οποία να διέπει το θέμα προκαταβολής από το Κράτος.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Καταβάλλονται από το Κράτος αποζημιώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμο του 1997, Ν.51(Ι)/97, σε θύματα βίαιων εγκλημάτων ή σε εξαρτώμενους από αυτά, στις περιπτώσεις όπου:

(α) Το θύμα ή οι εξαρτώμενοι δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο, να εξασφαλίσουν αποζημίωση από το δράστη και

(β) δεν παρέχεται αποζημίωση από άλλες πηγές, ή η αποζημίωση που παρέχεται είναι μικρότερη από την αποζημίωση που προνοείται στον υπό αναφορά Νόμο:

Η αποζημίωση δυνάμει του πιο πάνω Νόμου καταβάλλεται ακόμη και αν ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ή τιμωρηθεί:

Όταν η αποζημίωση που διατίθεται από άλλες πηγές είναι μικρότερη από την αποζημίωση όπως προσδιορίζεται στον πιο πάνω Νόμο, το Κράτος συμπληρώνει τη διαφορά.

Στον υπό αναφορά Νόμο αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν καταβάλλεται η πιο πάνω αποζημίωση και τι περιλαμβάνουν οι αποζημιώσεις σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν.

Βίαιο έγκλημα σημαίνει κάθε αδίκημα που διαπράττεται στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ προθέσεως και ενέχει το στοιχείο της βίας και από το οποίο προκαλείται άμεσα θάνατος, σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα, από το οποίο προκαλείται άμεσα θάνατος, σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας:

Φόνος εκ προμελέτης: (Άρθρα 203 και 204), Απόπειρα φόνου: (Άρθρο 214), Βιασμός: (Άρθρο 144), Απόπειρα βιασμού: (Άρθρο 146), Απαγωγή: (Άρθρο 148), Απαγωγή θήλεος ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών: (Άρθρο 149), Πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης: (Άρθρο 228), Βαριά σωματική βλάβη: (Άρθρο 231), Απόπειρα σωματικής βλάβης με εκρηκτικές ύλες: (Άρθρο 232) Κακόβουλη χορήγηση δηλητηρίου: (Άρθρο 233), Τραυματισμός: (Άρθρο 234), Επίθεση προκαλούσα σωματική βλάβη: (Άρθρο 243), Άλλες επιθέσεις: (Άρθρο 244), Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας: (Άρθρα 245-254), Εμπρησμός: (Άρθρο 315).

Η αίτηση για αποζημίωση δυνάμει του πιο πάνω Νόμου υποβάλλεται στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την παρέλευση δύο χρόνων αφότου προκλήθηκε η σωματική βλάβη ή ο κλονισμός της υγείας ή επήλθε θάνατος, ανάλογα με την περίπτωση.

Η αίτηση συνοδεύεται από αστυνομική έκθεση και ιατρικό πιστοποιητικό και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα που θα διευκολύνουν την εξέταση της. Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, όπως εξακριβωθεί ότι δεν κατεβλήθη ή δε θα καταβληθεί αποζημίωση από άλλη πηγή, περιλαμβανομένης ένορκης δήλωσης από μέρους του αιτητή.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Η πληρωμή αποζημίωσης στο θύμα δεν εξαρτάται από την καταδίκη του δράστη. Αποφασίζεται από το Δικαστήριο που εκδικάζει την αγωγή, η οποία είναι ανεξάρτητη διαδικασία και δεν σχετίζεται με την έκβαση της ποινικής υπόθεσης.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Δεν μπορείτε να πάρετε πληρωμή έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρεται πιο πάνω καθότι δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Αστυνομία………199/1460

Πρώτες Βοήθειες Κρατικών Νοσοκομείων

Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν οι πιο κάτω τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας:

1460 - Η γραμμή του πολίτη

1440 - Για βία στην Οικογένεια

1498 - Υπηρεσία Άμεσης βοήθειας για τα ναρκωτικά

116111 - Για στήριξη παιδιών και εφήβων

116000 - Για εξαφανίσεις Παιδιών

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Η στήριξη θυμάτων από τις Κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και από τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς παρέχεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Μπορείτε να λάβετε την πιο κάτω υποστήριξη από τις κρατικές Υπηρεσίες:

 • Ιατρική φροντίδα από τις Ιατρικές Υπηρεσίες,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
 • Προστασία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την έκδοση διαταγμάτων εναντίον του δράστη ή/και διαταγμάτων για την προστασία του θύματος,
 • Υιοθέτηση ειδικών μέτρων από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων που αποβλέπουν στην αποτροπή επακόλουθης θυματοποίησης,
 • Αποτελεσματική προστασία από την Αστυνομία με σκοπό την αποτροπή εκφοβισμού ή εκδίκησης από το δράστη ή/και άλλο πρόσωπο,
 • Λήψη μέτρων προστασίας από το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για προστασία των θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας (πχ παιδιά, θύματα με ψυχοκοινωνική αναπηρία).

Εάν είσαι θύμα βίας στην οικογένεια, παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή θύμα εμπορίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα σε ενημερώσουν για τα δικαιώματα σου και θα σου παρέχουν στήριξη καθώς επίσης θα σε συνδέσουν με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και μη κρατικούς οργανισμούς για τον περαιτέρω χειρισμό της περίπτωσης σου και στήριξη.  Εάν το συμφέρον σου συγκρούεται με αυτό των γονέων σου, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σου.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Μπορείτε να λάβετε τα πιο κάτω είδη υποστήριξης από μη κρατικούς οργανισμούς:

 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Φιλοξενία σε καταφύγια προστασίας θυμάτων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.