Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie vás bez zbytečného prodlení informuje o vašem právu na tyto informace:

 1. policejní stanice nebo policejní útvar, u nichž můžete podat oznámení;
 2. druh podpory, kterou můžete získat, a kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, pomoci odborníka, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 3. jak a za jakých podmínek je poskytována ochrana, včetně ochranných opatření;
 4. jak a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na odškodnění;
 5. jak a za jakých podmínek mohou být nahrazeny výdaje vzniklé v důsledku účasti na trestním řízení;
 6. jak a za jakých podmínek máte právo na tlumočení a překlad;
 7. dostupné postupy pro podání oznámení v případě, že vaše práva nejsou respektována příslušným útvarem;
 8. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem pro účely předávání informací o případu.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí) Jak jsou má práva chráněna?

Máte‑li bydliště v jiném členském státě, kyperská policie zaznamená vaši výpověď okamžitě poté, co oznámíte trestný čin, s cílem vyhnout se problémům, pokud jde o způsob organizace řízení.

Pokud byl trestný čin spáchán v Kyperské republice a máte‑li bydliště v jiném členském státě, můžete trestný čin oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž máte bydliště, pokud nejste schopni nebo – v případě závažného trestného činu – ochotni tento krok učinit na Kypru.

Pokud podáte kyperské policii trestní oznámení ohledně trestného činu spáchaného v jiném členském státě EU, musí tento orgán v případě, že nemá pravomoc k zahájení trestního řízení, toto trestní oznámení předat příslušnému orgánu členského státu, v němž došlo ke spáchání trestného činu.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Jestliže oznámíte trestný čin policii, budou vám v závislosti na tom, v jaké fázi řízení se vaše oznámení nachází, poskytnuty následující informace:

 1. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem;
 2. případné odůvodněné rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování nebo jej odložit anebo zastavit trestní stíhání pachatele;
 3. doba a místo konání soudního řízení a povaha obvinění vznesených proti pachateli;
 4. informace, které vám umožní mít přehled o průběhu trestního řízení. Ve výjimečných případech, kdy by mohl být řádný průběh případu zveřejněním takových informací nepříznivě ovlivněn, může být poskytnutí těchto informací odepřeno na základě odůvodněného stanoviska nejvyššího státního zástupce Kyperské republiky.
 5. informace o vašem právu být uvědoměni o tom, že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby. Výše uvedené informace mohou být odepřeny, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud si přejete oznámit trestný čin, avšak nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte, můžete podat trestní oznámení v jazyce, kterému rozumíte, s poskytnutím nezbytné jazykové podpory.

Policie musí dále zajistit, aby vám byly poskytnuty:

 • bezplatné tlumočnické služby v průběhu vyšetřování, pokud nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte;
 • bezplatný překlad všech informací shromážděných během vyšetřování na základě vaší písemné žádosti, a to v rozsahu, v němž jsou tyto informace klíčové pro výkon vašich práv.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

 • Policie vám poskytne informace jednoduchou a srozumitelnou formou, přičemž zohlední vaši osobní situaci, včetně případného zdravotního postižení, které může mít vliv na vaši schopnost vzájemně srozumitelné komunikace. Komunikace, ústní i písemná, bude zajišťována formou srozumitelnou lidem se zdravotním postižením, včetně Braillova písma nebo znakové řeči v případech, kdy je to zapotřebí.
 • Jste‑li nezletilá osoba mladší 18 let, budete posouzeni při zohlednění vašeho věku, vyspělosti, názorů, potřeb a obav za účelem zajištění vzájemně srozumitelné komunikace. Váš rodič, opatrovník nebo jiný právní zástupce bude informován o všech právech, která se vás mohou týkat.
 • Při prvním kontaktu s policií můžete být doprovázeni osobou podle vašeho výběru, vyjma případů, kdy by to bylo v rozporu s vašimi zájmy nebo kdy by to narušilo průběh řízení. Pokud máte zdravotní postižení, můžete být doprovázeni osobou dle svého výběru po celou dobu vyšetřování případu.

Kromě toho vám v případě, že jste nezletilí, budou poskytnuty informace službami sociální péče (s využitím tlumočníka, je‑li to zapotřebí) v jazyce, kterému rozumíte, a při náležitém zohlednění vašeho věku a vyspělosti. Jste‑li zdravotně postiženou osobou, informace vám budou poskytnuty způsobem, který je pro vás srozumitelný (např. znaková řeč).

Podpora pro oběti

Služby podpory pro oběti poskytují tyto organizace:

 • lékařské služby,
 • služby sociální péče,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • psychologické služby ve vzdělávání při Ministerstvu školství a kultury,
 • nevládní organizace.

Služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení nabízejí podporu zranitelným skupinám, včetně obětí trestných činů, prostřednictvím:

 • podpory rodiny, s cílem umožnit jejím členům účinně plnit jejich role a povinnosti; řešení rodinných sporů, které ohrožují soudržnost rodiny; ochrany bezpečnosti a zájmů dětí; prevence delikventního chování a domácího násilí a podpory rehabilitace osob s protispolečenským a delikventním chováním;
 • podpory zranitelných skupin;
 • pomoci místním komunitám při identifikaci a naplňování specifických potřeb zranitelných skupin;
 • zprostředkování kontaktu obětí s příslušnými orgány a nevládními organizacemi, které jsou s to poskytnout další služby a podporu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás odkáže na vládní nebo jiné služby podpory a asistence, je‑li to považováno za nezbytné, a informuje vás o dostupných službách uvedených výše.

Jak je chráněno mé soukromí?

Policejní úředníci musí dodržovat požadavky zakotvené v ústavě, platné právní předpisy a policejní kodex chování, které zajišťují, aby bylo respektováno vaše soukromí a rodinný život a aby byly odpovídajícím způsobem chráněny vaše osobní údaje.

Podle zákona nesmí být vaše jméno a obsah vaší výpovědi za žádných okolností zveřejněny nebo jakýmkoli způsobem zpřístupněny.

Zpracování údajů podléhá zvláštním právním předpisům, které zajišťují ochranu vašich osobních údajů.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ano. Poté, co podáte trestní oznámení na policii, služby sociální péče zajistí, aby vám byly poskytnuty bezplatné služby podpory v závislosti na vašich potřebách, včetně služeb nevládních organizací nabízejících zvláštní podporu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí.

Policie podnikne veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší bezpečnosti, zejména v případě, že je zapotřebí zajistit zvláštní ochranu. V závislosti na povaze/okolnostech trestného činu, vaší osobní situaci a případné potřebě zvláštní ochrany tak mohou být v různých fázích trestního řízení použita tato zvláštní ochranná opatření:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí generálního prokurátora můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, pokud jde o jednu či obě tyto osoby,
 • lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Právo na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi se uskuteční před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Zejména:

Jste‑li obětí domácího násilí:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • může vám být zprostředkováno přístřeší zajišťované Sdružením pro prevenci a řešení násilí v rodině,
 • soud může nařídit držení obžalovaného ve vazbě do doby, kdy je případ postoupen soudu, nebo jeho propuštění za podmínky, že se zdrží kontaktu se všemi rodinnými příslušníky a nebude je žádným způsobem obtěžovat.

Jste‑li nezletilou obětí pohlavního zneužití:

 • vaše osobní informace nebudou ve vaší výpovědi zveřejněny,
 • služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení podniknou veškeré nezbytné kroky k ochraně vaší bezpečnosti, pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů.

Jste‑li obětí obchodování s lidmi a vykořisťování:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • Váš případ musí vládní úředník, který je obeznámen s vaší situací, oznámit službám sociální péče, a služby sociální péče vás musí informovat o vašich právech,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminace bez ohledu na vaše právní postavení a jakoukoli spolupráci, kterou jste případně navázali s policií.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Za poskytnutí ochrany je v prvé řadě odpovědná policie. V případě potřeby bude policie spolupracovat s dalšími příslušnými orgány veřejného a soukromého sektoru s cílem zajistit vám účinnou ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie váš případ posoudí s cílem:

a) zjistit, zda potřebujete zvláštní ochranu a

b) určit zda a v jaké míře by pro vás během trestního řízení byla kvůli vaší zvláštní zranitelnosti vůči sekundární a opakované viktimizaci, zastrašování a odvetě přínosná zvláštní opatření.

Individuální posouzení se provede v úzké spolupráci s vámi a zohlední se vaše přání, včetně toho, že toho, že byste si přáli nevyužít zvláštních opatření.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Součástí individuálního posouzení je posouzení toho, zda jste vystaveni riziku sekundární a opakované viktimizace, aby se vyloučily všechny možnosti, že budete čelit sekundární a/nebo opakované viktimizaci ze strany orgánů trestního soudnictví.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelným obětem jsou nabízeny následující druhy ochrany:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí nejvyššího státního zástupce můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, co se týče jedné nebo obou těchto osob,
 • povinné lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Ochrana obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi jsou prováděny před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Jsem nezletilý – mám zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, jsou chráněny vaše nejvlastnější zájmy, které jsou posuzovány individuálně s ohledem na váš věk, vyspělost, názory, potřeby a obavy.

Jako nezletilí máte některá další práva:

 • po celou dobu řízení vás mohou doprovázet rodiče nebo úředník služeb sociální péče, pokud jste byli svěřeni do péče sociálních služeb,
 • pokud jste obětí domácího násilí, může vaším jménem podat oznámení ředitel sociálních služeb v rámci služeb sociální péče a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste obětí pohlavního zneužívání, může vaším jménem podat oznámení jakýkoli vládní úředník a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste bez doprovodu, budete svěřeni do péče ředitele služeb sociální péče a budete mít přístup ke svým právům, např. právo na vzdělání, zdravotní služby atd., jakož i právo na sloučení rodiny.
 • Právo na ochranu soukromí.-Policie přijme veškerá zákonná opatření, která jsou nezbytná k zabránění zveřejnění jakýchkoli informací, které by mohly vést ke zjištění vaší totožnosti.
 • Potřeby zvláštní ochrany. Policie:
  • musí zajistit, aby vyšetřování a trestní stíhání bylo vedeno bez ohledu na to, zda jste vy nebo váš zástupce podali trestní oznámení, a aby trestní řízení pokračovalo i v případě, že svou výpověď odvoláte,
  • pokračuje ve stíhání i poté, co jste dosáhnete plnoletosti,
  • může v rámci vyšetřování pořídit záznam vaší výpovědi.

Během výpovědi vás může doprovázet váš právní zástupce nebo dospělá osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo ohledně této osoby přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Výpovědi budou prováděny:

 • bez zbytečného prodlení, jakmile byl trestný čin oznámen policii,
 • v případě potřeby v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • v případě potřeby odborníkem či před odborníkem náležitě vyškoleným k tomuto účelu,
 • pouze v rozsahu nezbytném pro účely vyšetřování trestného činu / trestního řízení, přičemž počet výslechů bude omezen na minimum,
 • v případě pohlavního zneužití budou výpovědi prováděny před vyškolenými odborníky stejného pohlaví, jako je dítě.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.
  • Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Na Kypru neexistuje legislativní rámec upravující mediační služby.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Vaše práva jsou upravena těmito právními předpisy

 • Zákon o domácím násilí (Prevence a ochrana obětí) z let 2000–2015.
 • Zákon o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání dětí a dětské pornografie z roku 2014.

Právní předpisy, jimiž jsou upravena vaše práva, naleznete na internetových stránkách kyperské advokátní komory: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cylaw.org/

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat na jakékoli policejní stanici. Policie váš případ vyšetří, jakmile podáte formální trestní oznámení a poskytnete písemnou výpověď.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace o tom, jak váš případ postupuje, můžete získat od policisty (vyšetřovatele), jemuž byl váš případ svěřen. Jakmile je váš případ předán soudu, můžete získat informace o průběhu řízení od úředníka právního oddělení, který váš případ vyřizuje u soudu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatnou právní pomoc můžete získat, pokud jde o řízení zahrnuté v zákoně o poskytnutí bezplatné právní pomoci, v rámci řízení vztahujícího se ke konkrétním druhům porušení lidských práv.

„Řízením vztahujícím se ke konkrétním druhům porušení lidských práv“ se rozumí jakékoli:

a) občanské soudní řízení probíhající před soudem, v jakékoli fázi, zahájené proti Kyperské republice z důvodu újmy, která vznikla dotčené osobě v důsledku porušení konkrétních lidských práv, nebo

b) trestní řízení zahájené jakoukoli osobou, pokud se nárok týká konkrétních druhů porušení lidských práv.

Právní pomoc dostupná na základě výše zmíněného zákona spočívá v:

a) poradenství, pomoci a službách v oblasti zastupování v případě občanského soudního řízení zahájeného proti republice nebo v případě trestního řízení a

b) výhradně v poradenství v případě občanského soudního řízení zahájeného proti Kyperské republice.

Lidskými právy chráněnými na základě výše uvedeného zákona jsou práva zakotvená v:

a) oddílu II Ústavy Kyperské republiky,

b) zákoně z roku 1962 o ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech,

c) zákonech z let 1967–1995 o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

d) zákoně z roku 1969 o ratifikaci mezinárodních paktů (hospodářská, sociální a kulturní práva; občanská a politická práva),

e) zákoně z roku 1989 o ratifikaci Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

f) zákonech z roku 1990 a 1993 o ratifikaci Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

g) zákoně z roku 1985 o ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

h) zákoně z roku 1990 o ratifikaci Úmluvy o právech dítěte.

Bezplatnou právní pomoc může využít:

 • jakákoli osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a ochraně obětí,
 • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení zahájeného před okresním soudem za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí,
 • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí navazování kontaktu k sexuálním účelům, dětské pornografie, sexuálního vykořisťování a/nebo pohlavního zneužívání, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie.

Kromě toho, jakékoli dítě, které je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie, bez ohledu na to, zda je ochotné spolupracovat s orgány pověřenými stíháním za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k bezplatným poradenským službám v jakékoli fázi řízení, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, bez ohledu na ustanovení zákona o právní pomoci.

Má‑li dětská oběť právo na zastoupení, může jí být poskytnuto právní poradenství a přidělen právní zástupce, který jedná jejím jménem během řízení, při němž dochází, nebo by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětskou obětí a osobami, které mají rodičovskou zodpovědnost.

Jakákoli osoba, která je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, bez ohledu na to, zda je ochotná spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k poradenským službám, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci.

Aby mohla být poskytnuta právní pomoc, je nutné podat písemnou žádost k soudu, před nímž bylo zahájeno soudní řízení týkající se vašeho případu. Soud může nařídit bezplatnou právní pomoc na základě:

a) sociálně‑finanční zprávy úřadu sociální péče, v níž je popsána vaše finanční situace a finanční situace vaší rodiny, váš pravidelný příjem nebo jakýkoli jiný příjem pocházející z vašeho zaměstnání či z jiných zdrojů, vaše standardní životní náklady, jakož i standardní životní náklady vaší rodiny a vaše případné další závazky nebo potřeby,

b) závažnosti situace nebo jakýchkoli jiných okolností, které umožní určit, zda je v zájmu spravedlnosti poskytnout vám bezplatnou právní pomoc v rámci přípravy a projednávání vašeho případu.

Příjemci právní pomoci mají právo zvolit si právníka, který jim nabídne bezplatnou právní pomoc, z okruhu právníků, kteří jsou ochotni tento druh služeb poskytnout podle platných právních předpisů. Pokud si příjemce nezvolí právníka sám, soud určí právníka ze seznamu vypracovaného kyperskou advokátní komorou dle použitelných předpisů.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Kyperská republika vám nahradí veškeré výdaje stanovené v zákoně. Informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na úhradu výdajů, jsou k dispozici u policejních okresních útvarů pro trestní řízení.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže vyšetřování nebo trestní stíhání nepokračovalo nebo bylo ukončeno, můžete požádat policii o odůvodněné stanovisko.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Můžete se účastnit soudního řízení jako svědek obžaloby a vypovídat před soudem, který záležitost projednává.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

V rámci trestního řízení je vaší úlohou role svědka obžaloby. Pokud vůči pachateli trestného činu uplatníte nárok na náhradu škody, zastáváte v dotčeném občanském řízení úlohu žalobce.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Jako svědek obžaloby jste povinen vypovídat před soudem, který věc projednává. Pokud jste uplatnili nárok na náhradu škody, můžete získat informace o svých právech a povinnostech od právníka, který váš případ projednává před občanskoprávními soudy.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během jakéhokoli řízení, v němž jste svědkem obžaloby, můžete přečíst a potvrdit výpověď, kterou jste učinili na policii, nebo předložit důkaz, který jste poskytli policii v průběhu vyšetřování. Přejete‑li si učinit doplňující prohlášení nebo podat jakoukoli výpověď nad rámec své původní výpovědi nebo původního důkazu, jež jste poskytli policii, měli byste se obrátit na ředitele právního oddělení, který váš případ projednává před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Během soudního řízení vás státní zástupce informuje o tom, kdy a jakým způsobem se uskuteční slyšení, a o povaze obvinění vznesených vůči pachateli trestného činu. Můžete rovněž požadovat, abyste byli informováni o všech pravomocných rozhodnutích vydaných během řízení.

Budu moci získat přístup k soudním spisům?

Nemáte právo na přístup k žádnému soudnímu spisu.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Nemáte právo právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí vynesenému soudem prvního stupně. Právo na podání opravného prostředku má nejvyšší státní zástupce.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Rozsudek může váš právní zástupce využít, pokud vůči pachateli trestného činu podáte žalobu na náhradu škody.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení máte právo na podporu a/nebo ochranu po přiměřenou dobu, která se odvíjí od vašich potřeb v daném konkrétním okamžiku.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Na požádání můžete od policie obdržet informace o trestu, který soud pachateli uložil.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na požádání můžete být informováni:

a) že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby,

b) o všech příslušných opatřeních přijatých na vaši ochranu v případě propuštění nebo úniku osoby zadržované, stíhané či odsouzené pro trestný čin, který se vás týká.

Je třeba uvést, že poskytnutí výše uvedených informací může být odepřeno, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například k tomu vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Nemáte právo podílet se na rozhodnutích o propuštění nebo přerušení trestu pachatele.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Máte právo popohnat k soudu pachatele trestného činu, kterého se na vás dopustil. Pro získání informací o svém právu na vymáhání škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Nezletilé osoby mladší 18 let mají právo podat žalobu na náhradu škody vůči všem odpovědným stranám v případech trestných činů stanovených v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie a v případech porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu škody, pokud jde o všechny konkrétní nebo obecné škody vzniklé oběti/obětem.

Jakákoli osoba, která je obětí ve smyslu zákona o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, má uplatňovat náhradu škody vůči všem odpovědným stranám, pokud jde o jakékoli trestné činy, které vůči ní byly spáchány podle výše uvedeného zákona, jakož i pokud jde o případy porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu všech konkrétních nebo obecných škod vzniklých oběti/obětem, včetně případných nedoplatků, které pachatel dluží oběti/obětem v důsledku jejich nuceného zaměstnání.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnění. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud vám pachatel nevyplatí náhradu škody stanovenou soudem, můžete se prostřednictvím svého právníka obrátit na soud, který vydá příkaz, aby pachatel zaplatil náhradu škody ve stanovené výši, a pokud se pachatel odmítne příkazu podrobit, bude okamžitě zatčen a uvězněn.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Zákon nestanoví zaplacení zálohy obětem ze strany státu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Odškodnění může být přiznáno státem ve formě popsané v zákoně z roku 1997 o odškodnění obětí násilných trestných činů (Zákon 51(I)/97) obětem násilných trestných činů nebo osobám obětmi vyživovaným, pokud:

a) oběť nebo osoby obětí vyživované nejsou s to z jakéhokoli důvodu získat odškodnění od pachatele a

b) není k dispozici odškodnění z jiných zdrojů nebo je částka takového odškodnění nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně:

Odškodnění podle výše uvedeného zákona je třeba zaplatit i v případech, kdy pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen:

Pokud je odškodnění dostupné z jiných zdrojů nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně, stát příslušný rozdíl uhradí.

Zákon rovněž stanoví případy, kdy je odškodnění odepřeno, a dále stanoví, co dlužná částka odškodného zahrnuje.

„Násilným trestným činem“ se rozumí jakýkoli trestný čin úmyslně spáchaný v Kyperské republice, který zahrnuje násilí a jehož přímým důsledkem je smrt, těžká újma na zdraví nebo špatný zdravotní stav, včetně následujících trestných činů, za předpokladu, že způsobí uvedené následky:

Úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článek 214), znásilnění: (článek 144), pokus o znásilnění: (článek 146), únos: (článek 148), únos osoby ženského pohlaví mladší 16 let: (článek 149), akty páchané s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví: (článek 228), těžká újma na zdraví: (článek 231), pokus o újmu na zdraví za použití výbušnin: (článek 232), zlovolné použití jedu: (článek 233), zranění: (článek 234), útok s následkem újmy na zdraví: (článek 243), jiné útoky: (článek 244), trestné činy proti osobní svobodě: (články 245–254), žhářství: (článek 315).

Žádost o odškodnění podle výše uvedeného zákona musí být předložena řediteli služeb sociálního zabezpečení v přiměřené lhůtě, tj. v každém případě do dvou let od způsobení újmy na zdraví / špatného zdravotního stavu / smrti.

K žádosti musí být přiložena policejní zpráva, lékařské potvrzení a případné další dokumenty, které mohou být užitečné pro její posouzení. Ředitel služeb sociálního zabezpečení si může vyžádat tyto doplňující doklady dle vlastního uvážení, včetně dokumentu, který doloží, že odškodné nebylo a nebude zaplaceno z žádných jiných zdrojů, a který bude zahrnovat čestné prohlášení žadatele.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Poskytnutí odškodní obětem není podmíněno odsouzením pachatele. Soud vynese rozsudek ve věci náhrady škody v rámci řízení, které se týká nároku na náhradu škody, přičemž tento rozsudek je jasně odlišený od výsledku trestního řízení.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Mimořádná platba vám nemůže být poskytnuta, neboť zákon takovou platbu nestanoví.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie 199/1460

Služby první pomoci státní nemocnice

Okresní služby sociální pomoci

Psychologické služby ve vzdělávání

Služby v oblasti duševního zdraví

Telefonní linka podpory pro oběti

Nevládní organizace

V Kyperské republice jsou k dispozici tyto linky pomoci:

1460 – Horká linka pro občany

1440 – Horká linka pro případy domácího násilí

1498 – Horká linka pro informování a pomoc týkající se drog

116111 – Linka pomoci pro podporu dětí a mladistvých

116000 – Kyperská horká linka pro pohřešované děti

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti poskytovaná vládními agenturami a nevládními organizacemi je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Od státních služeb můžete získat tyto druhy podpory:

 • zdravotní péče poskytovaná lékařskými službami,
 • psychologická podpora poskytovaná službami duševního zdraví a psychologickou službou ve vzdělávání,
 • ochrana poskytovaná službami sociální péče na základě soudního příkazu vydaného proti pachateli a/nebo soudního příkazu k zajištění ochrany oběti,
 • přijetí zvláštních policejních opatření během vyšetřování s cílem zabránit opakované viktimizaci,
 • účinná policejní ochrana s cílem zabránit zastrašování nebo odvetě ze strany pachatele trestného činu a/nebo jakýchkoli jiných osob,
 • soudní opatření během výslechu s cílem zajistit ochranu obětí se zvláštními potřebami ochrany (např. dětí, obětí s psychosociálními poruchami).

Jste-li obětí domácího násilí, dětskou obětí pohlavního zneužití nebo obětí obchodování s lidmi, služby sociální péče vás budou informovat o vašich právech a nabídnou vám podporu. Zprostředkují vám rovněž kontakt se všemi příslušnými státními agenturami a nevládními organizacemi, které se ujmou vašeho případu a nabídnou vám podporu. Pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů, ředitel služeb sociální péče přijme veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší ochrany.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Od nevládních organizací můžete získat tyto druhy podpory:

 • psychologickou podporu,
 • ubytování ve střediscích poskytujících podporu obětem.
Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.