Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija će vas bez nepotrebne odgode obavijestiti o vašem pravu na dobivanje informacija o sljedećem:

 1. policijskoj postaji ili policijskoj upravi u kojoj možete podnijeti pritužbu;
 2. vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti, uključujući, prema potrebi, osnovne informacije o pristupu medicinskoj skrbi, specijalističkoj potpori, među ostalim psihološkoj potpori, i zamjenskom smještaju;
 3. kako se i pod kojim uvjetima pruža zaštita, uključujući mjere zaštite;
 4. kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti naknadu štete;
 5. kako se i pod kojim uvjetima mogu nadoknaditi troškovi nastali zbog sudjelovanja u kaznenom postupku;
 6. kako i pod kojim uvjetima imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja;
 7. postupcima za podnošenje pritužbi ako predmetna policijska uprava ne poštuje vaša prava;
 8. podacima za kontakt policijskog službenika koji je zadužen za vaš predmet, za potrebe komunikacije.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako imate boravište u drugoj državi članici, ciparska policija od vas će uzeti izjavu odmah nakon što prijavite kazneno djelo kako bi se ograničile poteškoće pri organizaciji postupka.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Republici Cipru, a imate boravište u drugoj državi članici, možete ga prijaviti nadležnim tijelima države članice u kojoj imate boravište ako to ne možete ili, u slučaju teškog kaznenog djela, ne želite učiniti u Cipru.

Ako ciparskoj policiji podnosite pritužbu zbog kaznenog djela počinjenog u drugoj državi članici EU-a, ciparska je policija, ako nema nadležnost za pokretanje postupka, mora proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj je to kazneno djelo počinjeno.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Nakon što policiji prijavite kazneno djelo, ovisno o tome u kojoj je fazi postupka vaša pritužba podnesena, dobit ćete sljedeće informacije:

 1. pojedinosti o policijskom službeniku koji je zadužen za vaš predmet;
 2. sve opravdane odluke o nepokretanju ili obustavi istražnog postupka ili kaznenog progona protiv počinitelja;
 3. informacije o vremenu i mjestu suđenja te prirodi optužbi protiv počinitelja;
 4. informacije zahvaljujući kojima ćete moći biti obaviješteni o tijeku kaznenog postupka. U iznimnim okolnostima, ako objavljivanje takvih informacija može imati negativan učinak na propisno vođenje postupka, one mogu biti uskraćene na temelju obrazloženog mišljenja glavnog javnog tužitelja Republike Cipra;
 5. informacije o vašem pravu da budete obaviješteni ako je osoba koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas puštena ili je pobjegla. Prethodne informacije mogu biti uskraćene ako postoji potencijalna ili utvrđena opasnost da će počinitelju biti prouzročena šteta.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako želite prijaviti kazneno djelo, ali ne razumijete ili ne govorite grčki, pritužbu možete podnijeti na jeziku koji razumijete uz potrebnu jezičnu pomoć.

Osim toga, policija mora osigurati da su vam ponuđene sljedeće usluge:

 • besplatne usluge tumačenja tijekom istražnog postupka ako ne razumijete ili ne govorite grčki,
 • besplatan prijevod svih informacija prikupljenih tijekom istražnog postupka, na vaš pisani zahtjev, ako su takve informacije nužne kako biste ostvarili svoja prava.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

 • Policija će se u komunikaciji s vama služiti jednostavnim i razumljivim jezikom, uzimajući u obzir vašu osobnu situaciju, uključujući bilo kakav invaliditet koji može utjecati na vašu sposobnost da razumijete ili da vas se razumije. Usmena i pisana komunikacija mora biti u obliku koji je razumljiv osobama s invaliditetom, što prema potrebi uključuje Brailleovo pismo ili znakovni jezik.
 • Ako ste osoba mlađa od 18 godina, provest će se procjena vaših sposobnosti na temelju vaše dobi, zrelosti, stavova, potreba i briga kako bi se osiguralo da razumijete i da vas se razumije. Vaš roditelj, skrbnik ili drugi zakonski zastupnik bit će obaviješten o svim pravima koja se mogu odnositi na vas.
 • Kad se prvi put obraćate policiji, uz vas može biti osoba po vašem izboru, osim ako to šteti vašim interesima ili tijeku postupka. Ako ste osoba s invaliditetom, osoba po vašem izboru možete biti uz vas tijekom cijelog istražnog postupka u predmetu.

Osim toga, ako ste maloljetna osoba, informacije će vam dostavljati Služba za socijalnu skrb (ako je to potrebno, preko usmenog prevoditelja) na jeziku koji razumijete i uzimajući u obzir vašu dob te razinu zrelosti. Ako ste osoba s invaliditetom, informacije ćete dobivati u onom obliku u kojem ih možete razumjeti (npr. na znakovnom jeziku).

Službe za potporu žrtvama

Sljedeće organizacije pružaju usluge potpore žrtvama:

 • Služba za medicinske usluge
 • Služba za socijalnu skrb
 • Služba za mentalno zdravlje
 • Služba za psihologiju obrazovanja pri Ministarstvu obrazovanja i kulture
 • nevladine organizacije.

Služba za socijalnu skrb pri Ministarstvu zapošljavanja, socijalne skrbi i socijalne sigurnosti pruža potporu osjetljivim skupinama, među ostalim žrtvama kaznenih djela, na sljedeće načine:

 • pružanjem potpore obitelji kako bi se njezinim članovima omogućilo da uspješno obavljaju svoje uloge i izvršavaju odgovornosti; rješavanjem obiteljskih sporova koji ugrožavaju jedinstvo obitelji; očuvanjem sigurnosti i dobrobiti djece; sprječavanjem delinkventnog ponašanja i nasilja u obitelji te poticanjem rehabilitacije osoba kod kojih je zabilježeno antisocijalno i delinkventno ponašanje
 • pružanjem potpore osjetljivim skupinama
 • pomaganjem lokalnim zajednicama da utvrde posebne potrebe osjetljivih skupina i posvete se njima
 • povezivanjem žrtava s drugim nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama koje mogu pružiti dodatne usluge i dodatnu potporu.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako se to smatra nužnim, policija će vas uputiti na vladine ili druge službe za potporu i pomoć žrtvama te će vas obavijestiti o postojećim prethodno navedenim službama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Policijski službenici moraju poštovati odredbe Ustava, primjenjivog zakonodavstva i Kodeksa ponašanja policije, čime se osigurava poštovanje vaše privatnosti i obiteljskog života te odgovarajuća zaštita vaših osobnih podataka.

Na temelju zakona vaše ime i sadržaj vaše izjave ni u kojim se okolnostima ne smiju objaviti ili otkriti na bilo koji drugi način.

Obrada podataka uređena je posebnim zakonodavstvom, čime se osigurava zaštita vaših osobnih podataka.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Da. Nakon što podnesete pritužbu policiji, Služba za socijalnu skrb osigurat će da su vam ponuđene besplatne usluge potpore u skladu s vašim potrebama, među ostalim usluge nevladinih organizacija koje mogu pružiti posebnu potporu.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Policija će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu vaše sigurnosti, posebno ako je utvrđeno da je potrebna posebna zaštita. Stoga se, ovisno o prirodi/okolnostima kaznenog djela, vašoj osobnoj situaciji i svim vrstama posebne zaštite koja vam je potrebna, u različitim fazama kaznenog postupka mogu primijeniti posebne mjere zaštite navedene u nastavku.

1. Uključivanje žrtve u programe zaštite svjedoka, uz nadzor i kontrolu glavnog javnog tužitelja

Na temelju odluke glavnog javnog tužitelja možete biti uključeni u program zaštite svjedoka, što uključuje policijske mjere za zaštitu vaše osobne sigurnosti i sigurnosti vaše obitelji, prema potrebi.

2. Zaštita žrtve tijekom kaznene istrage

Tijekom kaznene istrage:

 • policija će vas saslušati bez nepotrebne odgode odmah nakon što podnesete pritužbu
 • broj saslušanja mora biti minimalan i saslušanja se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznene istrage
 • uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na jednu od tih osoba ili obje
 • broj liječničkih pregleda mora biti minimalan i oni se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznenog progona.

3. Pravo na zaštitu žrtava kojima je potrebna posebna zaštita tijekom kaznenog postupka

Ako je utvrđeno da ste žrtva kojoj je potrebna posebna zaštita, dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

 • sva se saslušanja provode u prostorima osmišljenima u tu svrhu ili prilagođenima toj svrsi
 • sva saslušanja provode stručnjaci koji su na odgovarajući način osposobljeni u tu svrhu
 • sva saslušanja provodi ista osoba, osim ako se time onemogućuje djelotvorno izvršenje pravde i
 • ako ste žrtva seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u bliskim vezama, vaša saslušanja vodi osoba vašeg spola, ako to želite, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje tijek istražnog postupka.

To se posebno odnosi na situacije navedene u nastavku.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji:

 • u vašoj izjavi nije dopušteno objavljivanje osobnih podataka
 • možete biti upućeni u sklonište kojim upravlja Udruga za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji
 • sud može naložiti zadržavanje optuženika u pritvoru do upućivanja predmeta na sud ili njegovo puštanje, pod uvjetom da ne posjećuje ili uznemirava članove svoje obitelji ni na koji način.

Ako ste maloljetna žrtva seksualnog zlostavljanja:

 • vaši se osobni podaci ne objavljuju u vašoj izjavi
 • Služba za socijalnu skrb pri Ministarstvu zapošljavanja, socijalne skrbi i socijalne sigurnosti poduzima sve potrebne mjere za zaštitu vaše sigurnosti ako su vaši interesi u sukobu s interesima vaših roditelja.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima i iskorištavanja:

 • u vašoj izjavi nije dopušteno objavljivanje osobnih podataka
 • bilo koji državni službenik koji je upoznat s vašom situacijom mora prijaviti vaš slučaj Službi za socijalnu skrb, a Služba za socijalnu skrb mora vas obavijestiti o vašim pravima
 • imate pravo na zaštitu bez diskriminacije, neovisno o vašem pravnom statusu ili vašoj suradnji s policijom.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Za pružanje zaštite prvenstveno je odgovorna policija. Policija će prema potrebi surađivati s drugim nadležnim tijelima iz javnog ili privatnog sektora kako bi se osigurala vaša djelotvorna zaštita.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Policija će ocijeniti vaš predmet radi sljedećega:

(a) kako bi utvrdila je li vam potrebna bilo kakva posebna zaštita i

(b) kako bi odredila biste li i u kolikoj biste mjeri tijekom kaznenog postupka imali koristi od posebnih mjera na temelju vaše posebne izloženosti sekundarnoj ili ponovnoj viktimizaciji, zastrašivanju i odmazdi.

Pojedinačna procjena provodi se uz vaše osobno sudjelovanje i uzimajući u obzir vaše želje, među ostalim ako ne želite imati koristi od posebnih mjera.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Pojedinačna procjena uključuje procjenu vaše izloženosti riziku od sekundarne ili ponovne viktimizacije kako bi se isključila svaka mogućnost da zbog tijela kaznenog pravosuđa doživite sekundarnu i/ili ponovnu viktimizaciju.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Osobito ranjivim žrtvama pružaju se vrste zaštite navedene u nastavku.

1. Uključivanje žrtve u programe zaštite svjedoka, uz nadzor i kontrolu glavnog javnog tužitelja

Na temelju odluke glavnog javnog tužitelja možete biti uključeni u program zaštite svjedoka, što uključuje policijske mjere za zaštitu vaše osobne sigurnosti i sigurnosti vaše obitelji, prema potrebi.

2. Zaštita žrtve tijekom kaznene istrage

Tijekom kaznene istrage:

 • policija će vas saslušati bez nepotrebne odgode odmah nakon što podnesete pritužbu
 • broj saslušanja mora biti minimalan i ona se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznene istrage
 • uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na jednu od tih osoba ili obje
 • broj potrebnih liječničkih pregleda mora biti minimalan i oni se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznenog progona;

3. Zaštita žrtava kojima je potrebna posebna zaštita tijekom kaznenog postupka

Ako je utvrđeno da ste žrtva kojoj je potrebna posebna zaštita, dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

 • sva se saslušanja provode u prostorima osmišljenima u tu svrhu ili prilagođenima toj svrsi
 • sva saslušanja provode stručnjaci koji su na odgovarajući način osposobljeni u tu svrhu
 • sva saslušanja provodi ista osoba, osim ako se time onemogućuje djelotvorno izvršenje pravde i
 • ako ste žrtva seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u bliskim vezama, saslušanja vodi osoba vašeg spola, ako to želite, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje tijek istražnog postupka.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste maloljetna osoba, štite se vaši najbolji interesi, koji se procjenjuju posebno za svaki predmet, pri čemu se u obzir uzimaju vaša dob, zrelost, stavovi, potrebe i brige.

Kao maloljetna osoba imate i sljedeća dodatna prava:

 • tijekom postupka uz vas mogu biti vaši roditelji ili djelatnik Službe za socijalnu skrb, ako ste pod skrbništvom Službe za socijalnu skrb
 • ako ste žrtva nasilja u obitelji, pritužbu u vaše ime može podnijeti direktor Socijalne službe pri Službi za socijalnu skrb i mogu se primijeniti sve mjere potrebne za vašu zaštitu
 • ako ste žrtva seksualnog zlostavljanja, pritužbu u vaše ime može podnijeti bilo koji državni službenik i mogu se primijeniti sve mjere potrebne za vašu zaštitu
 • ako ste bez pratnje, brigu o vama preuzet će direktor Službe za socijalnu skrb i imat ćete pristup svojim pravima, npr. pravu na obrazovanje, zdravstvene usluge itd. te pravu na spajanje obitelji
 • Pravo na privatnost. Policija će poduzeti sve zakonite mjere potrebne za sprječavanje javnog širenja bilo kojih informacija koje bi mogle dovesti do vaše identifikacije
 • Potrebe za posebnom zaštitom. Policija čini sljedeće:
  • mora osigurati da se istražni postupak i postupak kaznenog progona provode neovisno o tome jeste li vi ili vaš zastupnik podnijeli službenu pritužbu te da se kazneni postupak može nastaviti čak i ako povučete svoju izjavu
  • nastavlja kazneni progon čak i ako ste postali punoljetni
  • u okviru istražnog postupka može snimati vaša saslušanja.

Tijekom saslušanja uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili punoljetna osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na tu osobu.

Saslušanja će se provoditi pod sljedećim uvjetima:

 • bez neopravdane odgode od trenutka kad su događaji prijavljeni policiji
 • prema potrebi, u prostorima posebno osmišljenima u tu svrhu ili posebno prilagođenima toj svrsi
 • prema potrebi, provodit će ih stručnjak koji je na odgovarajući način osposobljen u tu svrhu
 • samo onoliko koliko je to nužno za potrebe kaznene istrage / kaznenog postupka, pri čemu broj saslušanja mora biti minimalan
 • u slučaju seksualnog zlostavljanja saslušanja će provoditi osposobljeni stručnjaci koji su istog spola kao i dijete.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.

Na temelju zakona dopušteno vam je podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja. Isto se tako možete obratiti Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.
  • Na temelju zakona dopušteno vam je podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja. Isto se tako možete obratiti Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

U Cipru ne postoji zakonodavni okvir kojim su uređene usluge mirenja.

Gdje mogu pronaći zakonodavstvo kojim su uređena moja prava?

Zakonodavstvo kojim su uređena vaša prava je:

 • Zakon iz 2000. – 2015. o nasilju u obitelji (sprječavanje i zaštita žrtava)
 • Zakon iz 2014. o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije.

Zakonodavstvu kojim su uređena vaša prava možete pristupiti preko internetskih stranica Ciparske odvjetničke komore: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cylaw.org/

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Svoju pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji. Policija će istražiti vaš slučaj čim podnesete službenu pritužbu i dostavite pisanu izjavu.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Informacije o statusu vašeg predmeta možete dobiti od policijskog službenika (istražitelja) kojemu je dodijeljen vaš predmet. Nakon što je vaš predmet upućen na sud, informacije o tijeku postupka možete dobiti od službenika pravnog odjela koji je zadužen za vaš predmet na sudu.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Besplatnu pravnu pomoć možete dobiti za postupke obuhvaćene Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći, kad je riječ o postupcima koji se odnose na pojedine oblike kršenja ljudskih prava.

„Postupci koji se odnose na pojedine oblike kršenja ljudskih prava” znači bilo koji od sljedećih postupaka:

(a) građanski postupak koji je u tijeku pred sudom u bilo kojoj fazi, a koji je pokrenut protiv Republike Cipra zbog štete nanesene osobi kao posljedica kršenja pojedinih ljudskih prava ili

(b) kazneni postupak koji je pokrenula bilo koja osoba, pri čemu se tužba odnosi na pojedine oblike kršenja ljudskih prava.

Pravna pomoć na temelju prethodno navedenog zakona dostupna je u sljedećim oblicima:

(a) usluge savjetovanja, pomoći i zastupanja, u slučaju građanskih postupaka pokrenutih u Republici Cipru ili u slučaju kaznenih postupaka i

(b) isključivo usluge savjetovanja, u slučaju građanskih postupaka pokrenutih izvan Republike Cipra.

Ljudska prava zaštićena na temelju prethodno navedenog zakona prava su zaštićena na temelju sljedećih propisa:

(a) odjeljka II. Ustava Republike Cipra;

(b) Zakona iz 1962. o ratifikaciji Europske konvencije o ljudskim pravima;

(c) zakonâ iz razdoblja od 1967. do 1995. o ratifikaciji Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije;

(d) Zakona iz 1969. o ratifikaciji međunarodnih paktova (o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima; o građanskim i političkim pravima);

(e) Zakona iz 1989. o ratifikaciji Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;

(f) zakonâ iz 1990. i 1993. o ratifikaciji Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

(g) Zakona iz 1985. o ratifikaciji Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

(h) Zakona iz 1990. o ratifikaciji Konvencije o pravima djeteta.

Besplatna pravna pomoć dostupna je sljedećim osobama:

 • svim osobama koje su žrtve trgovanja ljudima, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji se vode pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava
 • svim maloljetnim osobama koje su žrtve trgovanja ljudima, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji su u tijeku pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava
 • svim maloljetnim osobama koje su žrtve mamljenja u seksualne svrhe, dječje pornografije, seksualnog iskorištavanja i/ili seksualnog zlostavljanja, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji su u tijeku pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije.

Osim toga, svako dijete koje je žrtva bilo kojeg kaznenog djela opisanog u Zakonu o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, neovisno o tome je li spremno surađivati s tijelima kaznenog progona za potrebe kaznene istrage, kaznenog progona ili suđenja, na temelju Zakona o odvjetništvu ima pravo na izravan pristup besplatnom pravnom savjetovanju u bilo kojoj fazi postupka te na besplatnu pravnu pomoć u slučaju da ne raspolaže potrebnim sredstvima, neovisno o odredbama Zakona o pravnoj pomoći.

Ako dijete koje je žrtva ima pravo na zastupanje, može dobiti pravni savjet i može mu se dodijeliti pravni zastupnik koji djeluje u njegovo ime u postupcima u kojima postoji ili bi mogao postojati sukob interesa između djeteta koje je žrtva i nositeljâ roditeljske odgovornosti.

Svaka osoba koja je žrtva bilo kojeg kaznenog djela opisanog u Zakonu o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava, neovisno o tome je li spremna surađivati s tijelima kaznenog progona za potrebe kaznene istrage, kaznenog progona ili suđenja, na temelju Zakona o odvjetništvu ima pravo na izravan pristup besplatnom pravnom savjetovanju te na besplatnu pravnu pomoć u slučaju da ne raspolaže potrebnim sredstvima, u skladu s odredbama Zakona o pravnoj pomoći.

Kako bi se pružila besplatna pravna pomoć, potrebno je podnijeti pisani zahtjev sudu pred kojim je u tijeku suđenje u vašem predmetu. Sud može izdati nalog za besplatnu pravnu pomoć na temelju sljedećih činjenica:

(a) izvješća Ureda za socijalnu skrb o socijalnom i financijskom stanju, u kojem su opisani vaše financijsko stanje i financijsko stanje vaše obitelji, vaši redoviti prihodi ili bilo koji drugi prihodi koji proizlaze iz vašeg zaposlenja ili nekih drugih izvora, vaši standardni troškovi života i standardni troškovi života vaše obitelji te druge obveze i potrebe koje biste mogli imati;

(b) ozbiljnosti situacije ili bilo kojih drugih okolnosti kako bi se moglo utvrditi bi li dodjeljivanje besplatne pravne pomoći za pripremu i vođenje vašeg predmeta bilo u interesu pravde.

Korisnici besplatne pravne pomoći imaju pravo odabrati odvjetnika koji će im pružiti besplatnu pravnu pomoć među onima koji su spremni ponuditi takav oblik usluge, u skladu s primjenjivim zakonima. Ako korisnik ne odabere odvjetnika po vlastitom izboru, sud će mu dodijeliti odvjetnika s popisa koji je sastavila Ciparska odvjetnička komora, u skladu s primjenjivim zakonima.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Republika Cipar nadoknadit će vam sve troškove predviđene zakonom. Informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti nadoknadu troškova možete dobiti od okružnih odjela za kazneni progon koji djeluju u okviru policije.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako istražni postupak ili kazneni progon nije proveden ili je prekinut, od policije možete zatražiti obrazloženu odluku.

Mogu li se uključiti u suđenje?

U suđenju možete sudjelovati u svojstvu svjedoka optužbe i dati svoj iskaz pred sudom koji odlučuje o predmetu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Vaša je uloga u kaznenom postupku uloga svjedoka optužbe. Ako protiv počinitelja podnesete zahtjev za naknadu štete, preuzimate ulogu tužitelja u predmetnom građanskom postupku.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ako imate status svjedoka optužbe, obvezni ste dati svoj iskaz pred sudom koji odlučuje o predmetu. Ako ste podnijeli zahtjev za naknadu štete, informacije o vašim pravima i obvezama možete dobiti od odvjetnika koji vodi vaš predmet pred građanskim sudovima.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Tijekom bilo kojeg postupka u kojem sudjelujete u svojstvu svjedoka optužbe možete pročitati i prihvatiti izjavu koju ste podnijeli policiji ili iznijeti dokaze koje ste stavili na raspolaganje policiji tijekom istražnog postupka. Ako želite dati izjavu ili iskaz o nečemu što se nadovezuje na vaše izvorno svjedočenje ili dokaze koje ste stavili na raspolaganje policiji, trebali biste se obratiti voditelju pravnog odjela suda koji vodi vaš predmet.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tužitelj će vas tijekom suđenja obavijestiti o tome kada će se i kako održati ročišta te o prirodi optužnice podignute protiv počinitelja. Možete zatražiti i da vas se obavijesti o svim pravomoćnim presudama donesenima u okviru postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Nemate pravo pristupa ni jednom sudskom spisu.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Nemate pravo podnijeti žalbu protiv presude koju je donio prvostupanjski sud. Pravo na žalbu ima glavni javni tužitelj Republike Cipra.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako protiv počinitelja podnesete zahtjev za naknadu štete, vaš odvjetnik može taj zahtjev utemeljiti na donesenoj presudi.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Pravo na potporu i/ili zaštitu nakon suđenja imate tijekom razumnog razdoblja, ovisno o vašim potrebama u tom trenutku.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Policija vas na vaš zahtjev može obavijestiti o kazni koju je sud izrekao počinitelju.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Na vaš zahtjev možete biti obaviješteni o sljedećem:

(a) ako je osoba koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas puštena iz pritvora ili je pobjegla;

(b) o svim relevantnim mjerama uvedenima radi vaše zaštite u slučaju puštanja ili bijega osobe koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas.

Treba napomenuti da prethodne informacije mogu biti uskraćene ako postoji moguća ili utvrđena opasnost da će počinitelju biti nanesena šteta.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nemate pravo da budete uključeni u bilo kakve odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu koje se odnose na počinitelja.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Imate pravo pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja je počinila kazneno djelo na vašu štetu. Možete se obratiti i Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Maloljetne osobe mlađe od 18 godina imaju pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv svih odgovornih strana kad je riječ o kaznenim djelima predviđenima Zakonom o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te o kršenjima ljudskih prava. Počinitelj kaznenog djela snosi građanskopravnu odgovornost za plaćanje naknade za svu konkretnu ili opću štetu nastalu žrtvi (žrtvama).

Svaka osoba koja je žrtva u smislu Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv svih odgovornih strana kad je riječ o kaznenim djelima počinjenima na njezinu štetu u skladu s prethodno navedenim zakonom te o kršenjima ljudskih prava. Počinitelj kaznenog djela snosi pojedinačnu građanskopravnu odgovornost za plaćanje naknade za svu konkretnu ili opću štetu nastalu žrtvi (žrtvama), uključujući sve nepodmirene obveze prema žrtvi (žrtvama) koje su posljedica prisiljavanja žrtve na rad.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako vam počinitelj ne plati iznos odštete koju vam je dodijelio sud, možete se obratiti sudu preko svojeg odvjetnika te će sud počinitelju izdati nalog za plaćanje dodijeljene odštete. Ako počinitelj ne postupi u skladu s nalogom, odmah će biti uhićen i pritvoren.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Zakonom nije predviđeno da država isplati bilo kakav predujam žrtvama.

Imam li pravo na odštetu od države?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili njihove uzdržavane osobe mogu dobiti odštetu od države u obliku opisanom u Zakonu iz 1997. o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Zakon br. 51(I)/97) u sljedećim slučajevima:

(a) ako žrtva ili njezine uzdržavane osobe zbog bilo kojeg razloga ne mogu dobiti odštetu od počinitelja i

(b) ako nije dostupna nikakva odšteta iz drugih izvora ili ako je iznos takve odštete manji od odštete predviđene na temelju prethodno navedenog zakona.

Odšteta na temelju prethodno navedenog zakona isplaćuje se čak i u slučajevima kad se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili donijeti osuđujuća presuda.

Ako je odšteta koja je dostupna iz drugih izvora manja od odštete propisane prethodno navedenim zakonom, država podmiruje razliku.

Zakonom se utvrđuju i okolnosti u kojima se uskraćuje odšteta i dodatno se određuje sve što je uključeno u iznos odštete koji se isplaćuje.

„Kazneno djelo s elementima nasilja” znači svako kazneno djelo počinjeno s namjerom u Republici Cipru koje uključuje nasilje i izravno uzrokuje smrt, tešku tjelesnu ozljedu ili pogoršanje zdravlja, među ostalim bilo koje od sljedećih kaznenih djela, pod uvjetom da uzrokuju prethodno navedene posljedice:

ubojstvo s predumišljajem (članci 203. i 204.), pokušaj ubojstva (članak 214.), silovanje (članak 144.), pokušaj silovanja (članak 146.), otmica (članak 148.), otmica ženske osobe mlađe od 16 godina (članak 149.), djela s namjerom nanošenja teške tjelesne ozljede (članak 228.), teška tjelesna ozljeda (članak 231.), pokušaj nanošenja tjelesne ozljede upotrebom eksploziva (članak 232.), zlonamjerna upotreba otrova (članak 233.), ozljeda (članak 234.), napad čija je posljedica tjelesna ozljeda (članak 243.), ostali napadi (članak 244.), kaznena djela protiv osobne slobode (članci od 245. do 254.), podmetanje požara (članak 315.).

Zahtjev za naknadu štete na temelju prethodno navedenog zakona mora se podnijeti upravitelju Službe za socijalnu sigurnost u prihvatljivom razdoblju, a u svakom slučaju u roku od dvije godine od nastanka tjelesne ozljede / pogoršanja zdravlja / smrti, ovisno o tome što je primjenjivo.

Zahtjevu se prilažu policijsko izvješće, liječnička potvrda i sva druga dokumentacija koja bi mogla biti korisna za ocjenu zahtjeva. Upravitelj Službe za socijalnu sigurnost može prema potrebi i prema vlastitu nahođenju zatražiti takve dodatne dokaze, uključujući dokaze da nikakva naknada štete nije ili neće biti isplaćena iz nekih drugih izvora, što uključuje izjavu podnositelja zahtjeva danu pod prisegom.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Dodjela naknade štete žrtvama ne ovisi o izricanju osuđujuće presude počinitelju. Sud donosi presudu o dodjeli odštete u okviru postupka koji se odnosi na zahtjev za naknadu štete i koji se jasno razlikuje od ishoda kaznenog postupka.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju presude o svojem zahtjevu za naknadu?

Ne možete primiti hitnu isplatu jer takva isplata nije predviđena zakonom.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Policiji.........199/1460

Službi za hitnu pomoć u okviru državne bolnice

Okružnoj službi za socijalnu skrb

Službi za psihologiju obrazovanja

Službi za mentalno zdravlje

Pozivnom centru za potporu žrtvama

nevladinim organizacijama.

U Republici Cipru dostupne su sljedeće dežurne telefonske linije za pomoć:

1460 – Dežurna telefonska linija za građane

1440 – Dežurna telefonska linija za nasilje u obitelji

1498 – Dežurna telefonska linija za informacije o drogama i pomoć ovisnicima o drogama

116111 – Dežurna telefonska linija za potporu djeci i mladima

116000 – Dežurna telefonska linija za nestalu djecu

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora žrtvama koju pružaju vladine agencije i nevladine organizacije pruža se besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Od državnih službi možete dobiti sljedeće oblike potpore:

 • usluge zdravstvene zaštite od Službe za medicinske usluge
 • psihološku potporu od Službe za mentalno zdravlje i Službe za psihologiju obrazovanja
 • zaštitu Službe za socijalnu skrb na temelju uhidbenih naloga protiv počinitelja i/ili naloga za zaštitu žrtve
 • donošenje posebnih policijskih mjera tijekom istražnog postupka radi sprječavanja ponovne viktimizacije
 • djelotvornu policijsku zaštitu radi sprječavanja zastrašivanja ili odmazde počinitelja i/ili bilo koje druge osobe
 • sudske mjere tijekom ročišta radi zaštite žrtava kojima je potrebna posebna zaštita (npr. djeca, žrtve s psihosocijalnim invaliditetom).

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, dijete žrtva seksualnog zlostavljanja ili žrtva trgovanja ljudima, Služba za socijalnu skrb obavijestit će vas o vašim pravima i pružit će vam potporu. Povezat će vas i sa svim nadležnim državnim agencijama i nevladinim organizacijama koje će se baviti vašim predmetom i pružiti vam potporu. Ako su vaši interesi u sukobu s interesima vaših roditelja, voditelj Službe za socijalnu skrb poduzet će sve potrebne mjere kako bi vas zaštitio.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Od nevladinih organizacija možete dobiti sljedeće oblike potpore:

 • psihološku potporu
 • smještaj u skloništima za žrtve.
Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.