Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Policija vas bo takoj obvestila o vaši pravici, da dobite naslednje informacije:

 1. podatke o policijski postaji ali oddelku policije, pri katerem lahko vložite ovadbo;
 2. kakšno podporo lahko dobite in kdo vam jo lahko zagotovi, vključno po potrebi z osnovnimi informacijami o dostopu do zdravstvene podpore, morebitne specialistične podpore, vključno s psihološko podporo, in do nadomestne nastanitve;
 3. kako in pod katerimi pogoji se zagotovi zaščita, vključno z zaščitnimi ukrepi;
 4. kako in pod katerimi pogoji lahko zahtevate odškodnino;
 5. kako in pod katerimi pogoji se vam lahko povrnejo stroški, ki jih boste imeli zaradi sodelovanja v kazenskem postopku;
 6. kako in pod katerimi pogoji ste upravičeni do tolmačenja in prevajanja;
 7. informacije o postopkih, ki so na voljo za vložitev pritožb, če zadevni oddelek ne spoštuje vaših pravic;
 8. kontaktne podatke policista, ki obravnava vašo zadevo, za namene komuniciranja.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če prebivate v drugi državi članici, bo ciprska policija od vas pridobila izjavo na zapisnik takoj po prijavi kaznivega dejanja, da bi omejila težave v zvezi z načinom organizacije postopka.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Republiki Ciper, vi pa prebivate v drugi državi članici, ga lahko prijavite pristojnim organom države članice vašega prebivališča, če tega ne morete ali, v primeru hujšega kaznivega dejanja, ne želite storiti na Cipru.

Če pri ciprski policiji prijavite kaznivo dejanje, storjeno v drugi državi članici EU, mora ta policija tako ovadbo posredovati pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, če nima pristojnosti, da bi začela postopek.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ko kaznivo dejanje prijavite policiji, boste dobili naslednje informacije, odvisno od tega, v kateri fazi postopka je vaša ovadba:

 1. podatke o policistu, ki obravnava vašo zadevo;
 2. morebitno utemeljeno odločitev, da se preiskava ne začne ali da se zaključi ali da storilec ne bo preganjan;
 3. informacije o času in kraju sojenja ter naravi obtožb zoper storilca;
 4. informacije, ki vam omogočajo, da se seznanite s potekom kazenskega postopka. V izjemnih okoliščinah, v katerih bi lahko razkritje takih informacij negativno vplivalo na ustrezno obravnavo zadeve, se lahko njihovo razkritje zavrne na podlagi utemeljenega mnenja generalnega tožilca Republike Ciper;
 5. informacije o vaši pravici, da ste obveščeni o izpustitvi ali pobegu osebe, ki je bila v priporu, se sodno preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva. Razkritje navedenih informacij se lahko zavrne, če obstaja morebitno ali ugotovljeno tveganje, da bo storilec utrpel škodo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če želite prijaviti kaznivo dejanje, vendar ne razumete ali ne govorite grško, lahko ovadbo vložite v jeziku, ki ga razumete, pri čemer vam je na voljo potrebna jezikovna pomoč.

Poleg tega mora policija zagotoviti, da sta vam na voljo:

 • brezplačno tolmačenje med preiskavo, če ne razumete ali ne govorite grško;
 • brezplačen prevod vseh informacij, zbranih v preiskavi, če ga pisno zahtevate in kolikor so takšne informacije bistvene za uveljavljanje vaših pravic.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

 • Policija bo pri komunikaciji z vami uporabljala preprost in razumljiv jezik, pri čemer bo upoštevala vaš osebni položaj, vključno z morebitno invalidnostjo, ki lahko vpliva na vašo sposobnost razumevanja ali na to, da drugi razumejo vas. Ustna in pisna komunikacija sta v obliki, ki omogoča razumevanje tudi invalidom, po potrebi vključno z Braillovo pisavo ali znakovnim jezikom.
 • Če ste mladoletnik, mlajši od 18 let, boste ocenjeni na podlagi starosti, zrelosti, stališč, potreb in skrbi, da se zagotovi, da boste zmožni razumeti in bodo tudi drugi razumeli vas. Vaš starš, skrbnik ali drug zakoniti zastopnik bo obveščen o vseh pravicah, ki vas morda zadevajo.
 • Ob prvem stiku s policijo vas lahko spremlja oseba, ki jo izberete sami, če to ne škoduje vašim interesom ali poteku postopka. Če ste invalid, vas lahko v celotni preiskavi zadeve spremlja oseba, ki jo izberete sami.

Če ste mladoletnik, vam bo socialna služba (po potrebi prek tolmača) zagotovila informacije v jeziku, ki ga razumete, pri čemer bo ustrezno upoštevala vašo starost in zrelost. Če ste invalid, vam bodo informacije zagotovljene na način, ki ga lahko razumete (npr. v znakovnem jeziku).

Službe za podporo žrtvam

Storitve za podporo žrtvam zagotavljajo naslednje organizacije:

 • zdravstvene službe,
 • socialna služba,
 • službe za duševno zdravje,
 • pedagoškopsihološka služba pri ministrstvu za izobraževanje in kulturo,
 • nevladne organizacije.

Socialna služba pri ministrstvu za zaposlovanje, socialno skrbstvo in socialno varnost ponuja podporo ranljivim skupinam, vključno z žrtvami kaznivih dejanj, in sicer s:

 • podporo družini, da bi lahko njeni člani učinkovito izpolnjevali svoje vloge in odgovornosti; reševanjem družinskih sporov, ki ogrožajo enotnost družine; zagotavljanjem varnosti in koristi otrok; preprečevanjem prestopniškega vedenja in nasilja v družini ter spodbujanjem rehabilitacije antisocialnih in prestopniških oseb;
 • podporo ranljivim skupinam;
 • pomočjo lokalnim skupnostim pri opredelitvi in obravnavanju posebnih potreb ranljivih skupin;
 • vzpostavitvijo stika med žrtvijo ter drugimi pristojnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki ji lahko zagotovijo dodatne storitve in podporo.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vas bo po potrebi usmerila na vladne službe ali druge službe za podporo in pomoč ter vas obvestila o navedenih obstoječih službah.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Policisti morajo upoštevati zahteve iz ustave, veljavne zakonodaje in kodeksa ravnanja policije, ki zagotavljajo, da bosta vaša zasebnost in družinsko življenje spoštovana, vaši osebni podatki pa ustrezno zavarovani.

Zakonodaja določa, da se vaše ime in vsebina vaše izjave na zapisnik nikakor ne smeta objaviti ali razkriti.

Obdelava podatkov se ureja s posebno zakonodajo, ki zagotavlja varstvo vaših osebnih podatkov.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Da. Po vložitvi ovadbe pri policiji bo socialna služba zagotovila, da se vam ponudijo brezplačne podporne storitve v skladu z vašimi potrebami, vključno s storitvami nevladnih organizacij, ki lahko ponudijo posebno podporo.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Policija bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev vaše varnosti, zlasti če se ugotovijo posebne potrebe po zaščiti. Tako se lahko v različnih fazah kazenskega postopka uporabijo posebni zaščitni ukrepi, ki so odvisni od narave/okoliščin kaznivega dejanja, vašega osebnega položaja in morebitnih posebnih potreb po zaščiti ter vključujejo:

(1) vključitev žrtev v programe za zaščito prič pod nadzorom generalnega tožilca:

na podlagi odločitve generalnega tožilca ste lahko vključeni v program za zaščito prič, ki vključuje policijske ukrepe za zagotovitev vaše osebne varnosti in varnosti vaše družine, če je to potrebno;

(2) zaščito žrtev med kazensko preiskavo:

med kazensko preiskavo:

 • vas bo policija zaslišala takoj po vložitvi ovadbe;
 • se izvede čim manj zaslišanj in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;
 • vas lahko spremlja pravni zastopnik ali oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi z eno ali obema osebama sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje;
 • se izvede čim manj zdravniških pregledov in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;

(3) pravico do zaščite žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti med kazenskim postopkom:

če ste opredeljeni kot žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti, so vam na voljo naslednje možnosti:

 • vsa zaslišanja potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravijo strokovnjaki, ki so ustrezno usposobljeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravi ista oseba, razen če je to v nasprotju z učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, in
 • če ste žrtev spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v bližnjih razmerjih, vas bo na vašo željo zaslišala oseba istega spola, če to ne ogroža poteka preiskave.

Natančneje:

če ste žrtev nasilja v družini:

 • razkritje osebnih podatkov v vaši izjavi na zapisnik ni dovoljeno;
 • ste lahko napoteni v zavetišče, ki ga upravlja združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini;
 • lahko sodišče odredi pridržanje toženca, dokler se zadeva ne predloži sodišču, ali njegovo izpustitev pod pogojem, da ne bo obiskal ali nikakor nadlegoval nobenega člana svoje družine;

če ste mladoletna žrtev spolne zlorabe:

 • se v vaši izjavi na zapisnik ne razkrijejo vaši osebni podatki;
 • bo socialna služba pri ministrstvu za zaposlovanje, socialno skrbstvo in socialno varnost sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev vaše varnosti, če so vaši interesi v nasprotju z interesi vaših staršev;

če ste žrtev trgovine z ljudmi in izkoriščanja:

 • razkritje osebnih podatkov v vaši izjavi na zapisnik ni dovoljeno;
 • mora vsak vladni uradnik, ki je seznanjen z vašim položajem, o vaši zadevi poročati socialni službi, ta pa vas mora obvestiti o vaših pravicah;
 • ste upravičeni do zaščite brez diskriminacije, ne glede na vaš pravni status ali morebitno sodelovanje s policijo.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Zaščito vam mora ponuditi predvsem policija. Po potrebi bo sodelovala z drugimi pristojnimi organi javnega ali zasebnega sektorja, da bi vam zagotovila učinkovito zaščito.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Policija bo ocenila vašo zadevo, da bi:

(a) opredelila morebitne posebne potrebe po zaščiti in

(b) ugotovila, ali in koliko bi vam med kazenskim postopkom koristili posebni ukrepi zaradi vaše posebne ranljivosti za sekundarno in ponovno viktimizacijo, ustrahovanje in maščevanje.

Individualna ocena se opravi tako, da pri njej dejavno sodelujete in da se upoštevajo vaše želje, vključno s tem, da posebnih ukrepov ne želite.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Individualna ocena vključuje oceno vaše izpostavljenosti tveganju sekundarne in ponovne viktimizacije, da bi se izključile vse možnosti, da bi vam organi kazenskopravnega sistema povzročili sekundarno in/ali ponovno viktimizacijo.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

Posebno ranljivim žrtvam so na voljo naslednje vrste zaščite:

(1) vključitev žrtev v programe za zaščito prič pod nadzorom generalnega tožilca.

Na podlagi odločitve generalnega tožilca ste lahko vključeni v program za zaščito prič, ki vključuje policijske ukrepe za zagotovitev vaše osebne varnosti in varnosti vaše družine, če je to potrebno;

(2) zaščita žrtev med kazensko preiskavo:

med kazensko preiskavo:

 • vas bo policija zaslišala takoj po vložitvi ovadbe;
 • se izvede čim manj zaslišanj in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;
 • vas lahko spremlja pravni zastopnik ali oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi z eno ali obema osebama sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje;
 • se izvede čim manj zahtevanih zdravniških pregledov in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;

(3) zaščita žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti med kazenskim postopkom:

če ste opredeljeni kot žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti, so vam na voljo naslednje možnosti:

 • vsa zaslišanja potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravijo strokovnjaki, ki so ustrezno usposobljeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravi ista oseba, razen če je to v nasprotju z učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, in
 • če ste žrtev spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v bližnjih razmerjih, vas bo na vašo željo zaslišala oseba istega spola, če to ne ogroža poteka preiskave.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletnik, so zaščitene vaše največje koristi, ki se ocenijo za vsak primer posebej, pri čemer se upoštevajo vaša starost, zrelost, stališča, potrebe in skrbi.

Kot mladoletnik imate nekatere dodatne pravice:

 • ves čas postopka vas lahko spremljajo vaši starši ali uradnik socialne službe, če ste v njenem skrbstvu;
 • če ste žrtev nasilja v družini, lahko ovadbo v vašem imenu vloži direktor socialne službe, pri čemer se lahko uporabijo vsi potrebni ukrepi za vašo varnost;
 • če ste žrtev spolne zlorabe, lahko ovadbo v vašem imenu vloži kateri koli vladni uradnik, pri čemer se lahko uporabijo vsi potrebni ukrepi za vašo varnost;
 • če nimate spremstva, boste dani v varstvo direktorja socialne službe, pri čemer boste imeli dostop do svojih pravic, npr. pravice do izobraževanja, zdravstvenih storitev itd. ter pravice do združitve družine;
 • pravico do zasebnosti – policija bo sprejela vse zakonite ukrepe, potrebne za preprečitev javnega razširjanja kakršnih koli informacij, ki bi lahko omogočile vašo identifikacijo;
 • posebne potrebe po zaščiti. Policija:
  • mora zagotoviti, da se preiskava in kazenski postopek izvedeta ne glede na to, ali ste vi ali vaš zastopnik vložila uradno ovadbo, in da je mogoče kazenski postopek nadaljevati, tudi če umaknete svojo izjavo na zapisnik;
  • nadaljuje pregon, tudi ko postanete polnoletni;
  • lahko vaša zaslišanja posname kot del preiskave.

Med zaslišanji vas lahko spremlja pravni zastopnik ali odrasla oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi s to osebo sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje.

Zaslišanja se bodo izvedla:

 • po prijavi incidentov policiji, in sicer brez neupravičenega odlašanja;
 • po potrebi v prostorih, ki so posebej zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • po potrebi s strani strokovnjaka, usposobljenega za ta namen, ali z njegovo pomočjo;
 • samo v obsegu, potrebnem za kazensko preiskavo/postopek, pri čemer bo zaslišanj čim manj;
 • v primeru spolne zlorabe bodo zaslišanja izvedli usposobljeni strokovnjaki istega spola kot otrok.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.

Zakonodaja vam omogoča, da vložite odškodninski zahtevek zoper storilca. Za informacije o svoji pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.
  • Zakonodaja vam omogoča, da vložite odškodninski zahtevek zoper storilca. Za informacije o svoji pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Na Cipru ni zakonodajnega okvira, ki bi urejal storitve mediacije.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Zakonodaja, ki določa vaše pravice, vključuje:

 • zakone o nasilju v družini, sprejete v obdobju 2000–2015 (preprečevanje in zaščita prič);
 • zakon o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije iz leta 2014.

Dostop do zakonodaje, ki določa vaše pravice, je mogoč prek spletišča ciprske odvetniške zbornice: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.cylaw.org/.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Ovadbo lahko vložite pri kateri koli policijski postaji. Policija bo vašo zadevo začela preiskovati takoj, ko vložite uradno ovadbo in predložite pisno izjavo.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Informacije o napredku vaše zadeve lahko dobite od policista (preiskovalca), dodeljenega vaši zadevi. Po predložitvi vaše zadeve sodišču lahko informacije o poteku postopka dobite od uradnika pravnega oddelka, ki na sodišču obravnava vašo zadevo.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Brezplačno pravno pomoč lahko dobite za postopke, navedene v zakonu o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči, in sicer za postopke v zvezi s posebnimi vrstami kršitev človekovih pravic.

„Postopek v zvezi s posebnimi vrstami kršitev človekovih pravic“ pomeni:

(a) vse civilne postopke v kateri koli fazi, ki potekajo pred sodiščem in so bili začeti zoper Republiko Ciper zaradi škode, ki jo je oseba utrpela zaradi posebnih kršitev človekovih pravic, ali

(b) vse kazenske postopke, ki jih je začela katera koli oseba, kadar se zahtevek nanaša na posebne vrste kršitev človekovih pravic.

Oblika pravne pomoči, ki je na voljo na podlagi navedenega zakona:

(a) v primeru civilnega postopka, začetega v Republiki Ciper, ali v primeru kazenskega postopka vključuje svetovanje, pomoč in zastopanje;

(b) v primeru civilnega postopka, začetega zunaj Republike Ciper, vključuje samo svetovanje.

Človekove pravice, ki jih varuje navedeni zakon, so pravice, zagotovljene z:

(a) oddelkom II ustave Republike Ciper;

(b) zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1962;

(c) zakoni o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sprejetimi v obdobju 1967–1995;

(d) zakonom o ratifikaciji mednarodnih paktov (o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; o državljanskih in političnih pravicah) iz leta 1969;

(e) zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1989;

(f) zakonoma o ratifikaciji Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz let 1990 in 1993;

(g) zakonom o ratifikaciji Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1985;

(h) zakonom o ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1990.

Brezplačna pravna pomoč je na voljo:

 • vsaki osebi, ki je žrtev trgovine z ljudmi, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev;
 • vsakemu mladoletniku, ki je žrtev trgovine z ljudmi, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev;
 • vsakemu mladoletniku, ki je žrtev pridobivanja za spolne namene, otroške pornografije, spolnega izkoriščanja in/ali spolne zlorabe, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije.

Poleg tega ima vsak otrok, ki je žrtev katerega koli kaznivega dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije, v skladu z zakonom o odvetništvu neposreden dostop do brezplačnega svetovanja v vseh fazah postopka, ne glede na to, ali je pripravljen sodelovati z organi pregona za namene kazenske preiskave, pregona ali sojenja, ter neposreden dostop do brezplačne pravne pomoči, če nima potrebnih sredstev, ne glede na določbe zakona o pravni pomoči.

Kadar ima žrtev, ki je otrok, pravico do zastopanja, se ji lahko v postopkih, v katerih obstaja ali bi lahko obstajalo navzkrižje interesov med žrtvijo in nosilci starševske odgovornosti, zagotovi pravno svetovanje in dodeli pravni zastopnik, ki deluje v njenem imenu.

Vsaka oseba, ki je žrtev katerega koli kaznivega dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ter o zaščiti žrtev, ima ne glede na to, ali je pripravljena sodelovati z organi pregona za namene kazenske preiskave, pregona ali sojenja, v skladu z zakonom o odvetništvu neposreden dostop do brezplačnega svetovanja, v skladu z določbami zakona o pravni pomoči pa tudi do brezplačne pravne pomoči, če nima potrebnih sredstev.

Za pridobitev brezplačne pravne pomoči je treba pri sodišču, pred katerim vaša zadeva čaka na sojenje, vložiti pisno prošnjo. Sodišče lahko brezplačno pravno pomoč odredi na podlagi:

(a) socialno-finančnega poročila urada za socialno varstvo, v katerem so opisani vaš finančni položaj in finančni položaj vaše družine, vaši redni dohodki ali morebitni drugi dohodki, ki izhajajo iz vaše zaposlitve ali drugih virov, vaši standardni življenjski stroški in standardni življenjski stroški vaše družine ter vaše morebitne druge obveznosti ali potrebe;

(b) resnosti položaja ali morebitnih drugih okoliščin, da se ugotovi, ali bi bila odobritev brezplačne pravne pomoči pri pripravi in obravnavi vaše zadeve v interesu pravosodja.

Upravičenci do pravne pomoči imajo pravico, da med odvetniki, ki so pripravljeni zagotoviti brezplačno pravno pomoč, v skladu z veljavno zakonodajo izberejo odvetnika, ki jim bo zagotavljal take storitve. Če upravičenec ne izbere odvetnika, ga bo sodišče v skladu z veljavnimi predpisi določilo s seznama, ki ga je pripravila ciprska odvetniška zbornica.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Republika Ciper vam bo povrnila vse stroške, določene z zakonom. Informacije o tem, kako in pod katerimi pogoji lahko zahtevate povrnitev stroškov, so na voljo pri okrožnih tožilcih v okviru policije.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Od policije lahko zahtevate utemeljeno odločitev, če se preiskava ali pregon ni nadaljeval ali pa je bil prekinjen.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

V sodnem postopku lahko sodelujete kot priča tožilstva in pričate pred sodiščem, ki zadevo obravnava.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

V okviru kazenskega postopka imate vlogo priče tožilstva. Če zoper storilca vložite odškodninski zahtevek, prevzamete vlogo tožnika v zadevnem civilnem postopku.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Kot priča tožilstva morate pričati pred sodiščem, ki obravnava zadevo. Če ste vložili odškodninski zahtevek, lahko informacije o svojih pravicah in obveznostih dobite od odvetnika, ki vodi vašo zadevo pred civilnim sodiščem.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

V vsakem postopku, v katerem ste priča tožilstva, lahko preberete in sprejmete pisno izjavo, ki ste jo podali policiji, ali predložite dokaze, ki ste jih med preiskavo dali na voljo policiji. Če želite poleg prvotne pisne izjave ali dokazov, ki ste jih dali na voljo policiji, podati dodatno izjavo ali pričati, se morate posvetovati z direktorjem pravnega oddelka, ki obravnava vašo zadevo na sodišču.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Med sojenjem vas bo tožilec obveščal o času in načinu izvedbe zaslišanj ter naravi obtožb zoper storilca. Poleg tega lahko zahtevate obveščanje o vseh pravnomočnih odločbah, izdanih med postopkom.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Do sodnih spisov nimate pravice dostopati.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Moje pravice po sojenju

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Zoper odločitev sodišča na prvi stopnji nimate pravice do pritožbe. Pravico do pritožbe ima generalni državni tožilec.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Vaš odvetnik lahko uporabi obsodbo, če vložite odškodninski zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Po končanem postopku ste upravičeni do podpore in/ali zaščite za razumno obdobje, odvisno od vaših potreb v danem trenutku.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Policija vas lahko na zahtevo obvesti o obsodbi, ki jo je sodišče izreklo storilcu.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Na zahtevo ste lahko obveščeni o:

(a) tem, da je bila oseba, ki je v priporu, se kazensko preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva, odpuščena ali je pobegnila;

(b) katerih koli ustreznih ukrepih, izdanih za vašo zaščito v primeru odpusta ali pobega osebe, ki je v priporu, se kazensko preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva.

Poudariti je treba, da zgoraj navedenih informacij ni treba podati, če obstaja možnost ali ugotovljeno tveganje nastanka škode za storilca.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Nimate pravice sodelovati pri odločitvah o odpustu ali pogojnem odpustu storilca.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Nadomestilo

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Pravico imate vložiti tožbo zoper storilca kaznivega dejanja, storjenega zoper vas. Za informacije o pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Mladoletniki, mlajši od 18 let, imajo pravico vložiti odškodninski zahtevek zoper vse odgovorne osebe, in sicer za kazniva dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije ter za kršitve človekovih pravic. Storilec nosi ustrezno civilno odgovornost za plačilo nadomestila za vso posebno ali splošno škodo, ki so jo utrpele žrtve.

Vsaka oseba, ki je žrtev v smislu zakona o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev, ima pravico vložiti odškodninski zahtevek zoper vse odgovorne osebe, in sicer za vsa kazniva dejanja, storjena zoper njo, v skladu z navedenim zakonom in tudi za kršitve človekovih pravic. Storilec nosi ustrezno civilno odgovornost za plačilo nadomestila za vso posebno ali splošno škodo, ki so jo utrpele žrtve, vključno z vsemi zaostalimi plačili žrtvam, ki izhajajo iz njihovega prisilnega dela.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če vam storilec ne plača zneska odškodnine, ki ga je dodelilo sodišče, se lahko prek odvetnika obrnete na sodišče, to pa bo storilcu izdalo odredbo za plačilo dodeljene odškodnine; če storilec odredbe ne bo upošteval, bo takoj aretiran in zaprt.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Zakonodaja ne predvideva nobenih predplačil države žrtvam.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Država lahko žrtvam nasilnih kaznivih dejanj ali njihovim vzdrževanim družinskim članom zagotovi nadomestilo v obliki, opisani v zakonu o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (zakon 51(I)/97) iz leta 1997, če:

(a) žrtev ali njeni vzdrževani družinski člani iz katerega koli razloga ne morejo pridobiti nadomestila od storilca ter

(b) nadomestilo iz drugih virov ni na voljo ali pa je znesek takšnega nadomestila manjši od zneska, določenega v navedenem zakonu.

Nadomestilo se v skladu z navedenim zakonom izplača tudi v primerih, ko storilca ni mogoče preganjati ali obsoditi.

Če je nadomestilo, ki je na voljo iz drugih virov, manjše od tistega, določenega v navedenem zakonu, država plača razliko.

Zakon določa tudi okoliščine, v katerih se izplačilo nadomestila zavrne, in nadalje določa, kaj vključuje znesek nadomestila, ki se izplača.

„Nasilno kaznivo dejanje“ pomeni vsako kaznivo dejanje, ki je naklepno storjeno v Republiki Ciper in vključuje nasilje ter katerega neposredne posledice so smrt, hude telesne poškodbe ali slabo zdravstveno stanje, vključno z vsemi naslednjimi kaznivimi dejanji, če povzročijo navedene posledice:

naklepni umor: (člena 203 in 204), poskus umora: (člen 214), posilstvo: (člen 144), poskus posilstva: (člen 146), ugrabitev: (člen 148), ugrabitev ženske, mlajše od 16 let: (člen 149), dejanja, katerih namen je povzročiti hude telesne poškodbe: (člen 228), hude telesne poškodbe: (člen 231), poskus povzročitve telesnih poškodb z eksplozivi: (člen 232), zlonamerna uporaba strupa: (člen 233), poškodbe: (člen 234), napad, ki povzroči telesne poškodbe: (člen 243), druge vrste napada: (člen 244), kazniva dejanja zoper osebno svobodo: (členi 245–254), požig: (člen 315).

Zahtevek za nadomestilo v skladu z navedenim zakonom je treba v razumnem času, vsekakor pa v dveh letih po nastanku telesnih poškodb/slabega zdravstvenega stanja/smrti, kot je ustrezno, vložiti pri direktorju služb za socialno varnost.

Zahtevku se priložijo policijsko poročilo, zdravniško potrdilo in vsi drugi dokumenti, ki bi lahko bili koristni za njegovo oceno. Direktor služb za socialno varnost lahko po lastni presoji zahteva dodatne dokaze, ki se mu zdijo potrebni, tudi dokaze, da nadomestilo ni bilo ali ne bo izplačano iz drugega vira, vključno z zapriseženo izjavo vložnika.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Dodelitev nadomestila žrtvi ni odvisna od obsodbe storilca. Sodišče sprejme odločbo o dodelitvi odškodnine v okviru postopka v zvezi z odškodninskim zahtevkom, ki nikakor ni povezana z izidom kazenskega postopka.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Izrednega plačila ne morete dobiti, saj ga zakonodaja ne določa.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Moje pravice do podpore in pomoči

Sem žrtev kaznivega dejanja. Na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Policija

Državne bolnišnice – službe za prvo pomoč

Okrožne službe socialnega varstva

Služba za pedagoško psihologijo

Službe za duševno zdravje

Telefonska linija za podporo žrtvam

Nevladne organizacije

V Republiki Ciper so na voljo naslednje telefonske številke za klice v sili:

1460 – telefonska številka za državljane

1440 – telefonska številka za nasilje v družini

1498 – telefonska številka za informacije in pomoč v zvezi z drogami

116111 – telefonska številka za pomoč otrokom in mladim

116000 – telefonska številka za pogrešane otroke

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Podpora žrtvam, ki jo zagotavljajo vladne agencije in nevladne organizacije, je brezplačna.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Od državnih služb lahko dobite naslednje vrste podpore:

 • zdravstvene storitve od zdravstvenih služb,
 • psihološko podporo od služb za duševno zdravje in službe za pedagoško psihologijo,
 • zaščito s strani služb socialnega varstva, na podlagi nalogov, izdanih zoper storilca, in/ali nalogov za zaščito žrtev,
 • sprejetje posebnih policijskih ukrepov med preiskavo, da se prepreči ponovna viktimizacija,
 • učinkovito policijsko zaščito za preprečevanje ustrahovanja ali maščevanja s strani storilca in/ali drugih oseb,
 • ukrepe sodišča na obravnavi, da se zaščitijo žrtve s posebnimi potrebami po zaščiti (npr. otroci, žrtve s psihosocialnimi motnjami).

Če ste žrtev nasilja v družini, otrok, ki je žrtev spolne zlorabe, ali žrtev trgovine z ljudmi, vas bodo službe socialnega varstva obvestile o vaših pravicah in vam ponudile podporo. Prav tako vam bodo pomagale pri stikih z vsemi pristojnimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki bodo obravnavali vašo zadevo in vam ponudili podporo. Če so vaši interesi v nasprotju z interesi vaših staršev, bo direktor služb socialnega varstva sprejel vse ukrepe, ki so potrebni za vašo zaščito.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Od nevladnih organizacij lahko dobite naslednje vrste podpore:

 • psihološko podporo,
 • nastanitev v zatočiščih za žrtve.
Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.