1 - Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

От първия Ви контакт с полицията ще получите информация, която ще Ви позволи да упражните ефективно своите права. По-конкретно ще получите информация относно:

 • органа, до когото можете да подадете жалба за извършено престъпление, като също така ще получите данните за контакт на този орган;
 • лицето, с което можете да се свържете с искане за професионална помощ, и условията, при които професионалната помощ е безплатна; също така ще получите данните за контакт на специалисти, които предоставят помощ;
 • условията, при които имате право на мерки, които да гарантират Вашата безопасност;
 • мястото, където можете да получите повече информация за случая, по който сте Вие сте жертва;
 • фазите на наказателното производство и участието Ви в тях;
 • органа, от когото можете да получите повече информация; също така ще получите данните за контакт на този орган;
 • условията, при които имате право на финансова помощ;
 • най-близките приюти, центрове за интервенция или други подобни места, с които можете да се свържете;
 • най-близкия доставчик на здравно обслужване, с когото можете да се свържете;
 • начините, по които можете да потърсите правна защита, в случай че правата Ви са били нарушени от публичен орган;
 • мерките, които можете да поискате, за да бъдат защитени интересите Ви, ако пребивавате в друга държава — членка на ЕС;
 • това с какви други права разполагате съгласно Закона за жертвите на престъпления.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Гарантирани са Ви същите права като тези на гражданите на Чешката република и на лицата, пребиваващи в Чешката република. Ако декларирате, че не говорите чешки език, информацията за Вашите права ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате, или на един от официалните езици на държавата, чийто гражданин сте.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получа?

Ако подадете жалба в полицията, трябва да получите цялата информация, която трябва да бъде предоставена от момента на първия Ви контакт с полицията, както е посочено по-горе.

Ако подадете жалба за извършено престъпление до прокурор, винаги трябва да получите информация за:

 • местата, където можете да поискате професионална помощ, и условията, при които професионалната помощ е безплатна; също така ще получите данните за контакт на специалисти, които предоставят помощ;
 • условията, при които имате право на мерки, които да гарантират Вашата безопасност;
 • местата, където можете да получите повече информация за случая, по който Вие сте жертва.

Имам ли право на безплатни услуги за устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи, или по време на разследването и съдебния процес)?

Когато имате контакт с правоприлагащите органи и не говорите чешки език, можете да използвате майчиния си език или език, който сте посочили, че говорите.

Ако е възможно, по Ваше искане ще ви бъде предоставен писмен превод на окончателното решение за прекратяване на производството. При подадено от Вас обосновано искане е възможно да Ви бъде предоставен писмен превод и на други документи , доколкото това е необходимо за упражняването на Вашите права.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Органите са задължени да информират жертвите по разбираем начин, като вземат предвид тяхната възраст, интелектуална и волева зрялост, грамотност и здравословно състояние, включително психологическото им състояние. Ако е възможно, разпитите на деца и лица с увреждания трябва да се провеждат от лице, което е специално обучено за това.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Подкрепа на жертвите на престъпления се предоставя от няколко групи субекти. Те включват държавните центрове на Службата за пробация и медиация, както и частни субекти, акредитирани от Министерството на правосъдието, които предоставят правна информация и/или програми за възстановяване, а така също субекти, които съгласно Закона за социалните услуги имат право да предоставят услуги по психологически и социални консултации. Правна помощ на жертвите се предоставя от някои адвокати. Тези субекти са вписани в регистър на доставчици, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, който се поддържа от Министерството на правосъдието и е достъпен от уебсайта на Министерството на правосъдието на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подкрепа на жертвите?

Да, още при първия Ви контакт с полицията ще бъдете информиран автоматично за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления. Ще Ви бъдат предоставени данните за контакт с органите, предоставящи помощ.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

По принцип правоприлагащите органи нямат право да публикуват информация, която не е пряко свързана с престъпна дейност. В хода на досъдебното производство не трябва да бъде оповестявана никаква информация, която може да разкрие Вашата самоличност. Лица на възраст под 18 години получават специална защита на неприкосновеността на личния си живот. По Ваше искане информацията за личния Ви живот (Вашият адрес на пребиваване и адрес за доставка, месторабота или предприятие, както и Вашите лични обстоятелства, семейно и материално положение) ще се съхранява по такъв начин, че до нея да имат достъп само правоприлагащите органи, полицейските служители и служителите на Службата за пробация и медиация, участващи в делото. Достъпът до нея може да бъде разрешен само ако това е необходимо за постигането на целта на наказателното производство или за ефективното упражняване на правото на защита от лицето, срещу което е образувано наказателното производство.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подкрепа на жертвите?

Не, професионалната помощ е достъпна, преди да започне наказателното производство. Можете да получите такава помощ дори и преди да е съобщено за извършването на престъпление, в случай че това е необходимо и целесъобразно.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Налице са редица възможности за защита на жертвите.

Ако има вероятност да бъдете изложени на риск от телесна повреда или друг сериозен риск, можете да получите „краткосрочна защита“ от полицията. Такава защита може да включва физическа защита, промяна на местопребиваването Ви или консултации и превантивни дейности. Ако съществува риск от посегателство срещу Вашия живот или здраве, полицията може също така да разпореди на обвиняемия да напусне за срок от 10 дни дома, в който живеете заедно, както и района в близост до него.

Ако е застрашена безопасността на жертвата, полицейският служител извършва действия или предприема мерки, с които да гарантира нейната безопасност. Същото задължение имат и служителите на затворническата администрация, служителите на военната полиция и на общинската полиция.

При по-сериозни ситуации при определени условия имате право да получите специална защита, която се предоставя на свидетели и други лица, за които има вероятност да бъдат изложени на риск от телесна повреда или друг сериозен риск във връзка с наказателното производство. Такава защита включва лична защита, промяна на местопребиваването и помощ под формата на социално приобщаване в нова среда, укриване на истинската самоличност и други. Това е много сериозна мярка, която следва да се прилага само когато е необходимо.

Предоставената от съдилищата или прокурорите защита е под формата на охранителни мерки, използвани в рамките на наказателното производство, например забрана за обвиняемия да се свързва с жертвата или да влиза в общия дом, в който живее жертвата. Подобни охранителни мерки могат да бъдат предприети в рамките на наказателно производство и от съда. Ако защитата Ви като жертва или понесла вреди страна изисква задържане на обвиняемия, той може да бъде задържан, ако са налице основания да се смята, че той ще повтори престъплението, ще довърши престъпния си замисъл или ще извърши престъплението, което е подготвил или което заплашва да извърши.

Освен това имате правото да поискате предприемането на мерки в наказателното производство, които да попречат на контакта Ви с предполагаемия извършител.

Имате право по Ваше искане да получите информация за освобождаването или бягството на обвиняемия от арест, затвор или място за задържане под стража и друга подобна информация.

Ако сте свидетел, при определени условия можете да дадете показания, без да се разкрива самоличността Ви.

За да бъдете защитен, е възможно също така да бъде издадена европейска заповед за защита от съдебен орган.

Кой може да ми предложи защита?

Защитата се предоставя от посочените по-горе органи, и по-специално от полицията и от съдилищата посредством техните решения.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Правоприлагащите органи винаги извършват преценка на ситуацията. Ако открият каквато и да било опасност, те ще предприемат необходимите мерки.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Правоприлагащите органи винаги трябва да действат по начин, който да предотвратява последващи вреди за жертвата в резултат на престъплението или вторични вреди.

Ако правата Ви са били нарушени от правоприлагащ орган или не сте били в състояние да ги упражните напълно, имате право да потърсите правна защита. Преди всичко имате право да поискате проверка на поведението на полицейския орган или да предявите иск за обезщетение за вреди или разумно удовлетворение за неимуществени вреди, причинени от публичен орган при упражняване на неговите правомощия.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Особено уязвимите жертви включват деца, възрастни или лица с увреждания и жертви на определени тежки престъпления, като например трафик на хора, терористични нападения, сексуални престъпления срещу човешкото достойнство или определени престъпления, свързани с насилие. Особено уязвимите жертви могат лесно да се възползват от всички посочени по-горе възможности за защита и често пъти се случва компетентният орган по принцип да е задължен да приеме молбата на особено уязвима жертва. Обхватът на правата на особено уязвимите жертви обикновено е по-широк; това обаче не се отнася пряко до защитата на жертви, която зависи повече от това дали жертвата е изложена на риск от страдание поради телесна повреда или на друг сериозен риск.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Да, като дете (лице на възраст под 18 години) Вие сте особено уязвима жертва и се ползвате от специални права. Те включват правото на безплатна правна помощ в наказателното производство, правото да бъдете разпитан по особено чувствителен начин от обучено лице, ограничаване на повторни разпити или правото да се предотврати непосредствен визуален контакт с извършителя, както и ограничаване на освобождаването от други някои права, отнасящи се до всички жертви.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Ако претърпите вреда поради смъртта на член на семейството в резултат на престъпление, Вие самият се считате за жертва и имате правата, предоставяни съгласно статута на жертва.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

В този случай не се считате за жертва. Въпреки това можете да станете довереник на жертвата, ако последната Ви избере за довереник. Жертвата има право да бъде придружена от довереник по време на наказателното производство и когато дава обяснения. Довереникът може да не участва само в изключителни случаи.

Мога ли да получа достъп до услуги по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Да. Услугите по медиация се предоставят от Службата за пробация и медиация, която е един от доставчиците, оказващи съдействие на жертвите на престъпления. Медиацията е безплатна и се основава на съгласието и на двете страни, т.е. жертвата и извършителя. Медиацията се провежда от експерт по решаване на спорове, който се придържа към приятелски и балансиран подход по отношение и на двете страни и им помага да намерят решение. Службата за пробация и медиация е държавна организационна единица, чиято мисия, наред с другото, е да посредничи за ефективно и благоприятно от социална гледна точка разрешаване на спорове, свързани с престъпно деяние, и която като такава е в състояние да гарантира сигурността на жертвата по време на преговорите в рамките на медиацията.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Основните разпоредби са тези от Закон №45/2013 за жертвите на престъпления. През работните дни можете да направите справка в Сборника със закони във всеки общински и регионален орган (включително кметството на Прага). Както другото законодателство, така и този закон са достъпни онлайн, например Връзката отваря нов прозорецна портала на държавната администрация или на уебсайта на Министерството на вътрешните работи

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете тъжба до полицията или прокурора в писмен вид устно, под формата на сигнал или по електронен път. В тъжбата следва да докажете това, което считате, че представлява доказателство за извършването на престъпление.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Ако поискате това в тъжбата, компетентният орган трябва да Ви информира за предприетите мерки в срок от един месец от подаването на тъжбата. Като жертва Вие по принцип сте понеслата вреди страна, а като такава имате правото да се запознаете с преписката. Също така можете да подадете молба за информация относно хода на производството. Тази информация трябва да Ви бъде предоставена от компетентния орган; това не се прилага, ако информацията може да бъде в ущърб на целите на наказателното производство.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Да. Можете да получите правна помощ дори преди образуването на наказателното производство, както и в хода на самото производство и след неговото прекратяване. Правна помощ се предоставя от адвокати. В рамките на наказателното производство особено уязвимите жертви могат да получат правна помощ безплатно. Освен това помощта може да бъде предоставена безплатно или на по-ниска цена на жертва, която е претърпяла тежко увреждане в резултат на умишлено престъпление, или на преживелите близки на жертва, която е починала в резултат на престъпление; тези лица трябва да докажат, че не разполагат с достатъчно средства. Другите жертви имат право на правна помощ срещу заплащане.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако сте понеслата вреди страна в наказателно производство и претендирате за обезщетение за вреди или неимуществени вреди, или връщане при неоснователно обогатяване, като Вашият иск е уважен поне частично, осъденото лице е задължено да Ви обезщети за разноските, необходими за правилното изпълнение на този иск в производството. Ако внесете предложение за такова обезщетение, съдът все пак може да Ви го предостави дори ако искът Ви не е бил уважен.

Ако сте свидетел, имате право на хонорар за свидетел. Трябва да претендирате за него в срок от три дни след провеждането на разпита.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Можете да го направите като подадете жалба. Жалбата е средство за обжалване на решенията на полицейския орган и някои решения на прокурора в досъдебното производство, които са под формата на резолюция. По този начин като понеслата вредите страна можете да оспорвате например резолюцията за прекратяване на делото и резолюцията за прекратяване на разследването.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Да. Ще бъдете информиран (като понеслата вреди страна) кога съдът ще проведе главното производство.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

В чешкия правен ред се прави разграничение между термина „жертва“ и термина „понесла вреди страна“. „Понесла вреди страна“ е една от страните в наказателното производство. По принцип терминът включва всички жертви, освен тези, които са жертви поради родствена връзка с лице, починало в резултат на престъпление.

Това означава, че в чешката съдебна система Вие ще бъдете и жертва, и понесла вреда страна (следователно и страна в наказателното производство; това не се прилага за посочения по-горе случай) — като жертва можете да претендирате за обезщетение за вреди, неимуществени вреди или неоснователно обогатяване. По принцип Вие ще бъдете и свидетел. В чешкия правен ред не съществуват граждански съдебни искове; следователно не можете да бъдете частен обвинител.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Правата на жертвите се уреждат главно от Закона за жертвите на престъпления и са посочени в други отговори.

Понеслата вреди страна има редица права съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакон № 141/1961, Наказателно-процесуален кодекс, включително възможността да претендира за обезщетение за вреди и неимуществени вреди, причинени от престъпление или връщане при неоснователно обогатяване, или възможността да обжалва диспозитива относно обезщетението за щети, вреди или връщане при неоснователно обогатяване. Понеслата вреди страна има също така право да подаде предложения за допълнителни доказателства, да прегледа преписките, да присъства по време на съдебния процес, да присъства на откритото заседание по жалбите, да изрази своето мнение по делото преди края на производството, да участва в договарянето на споразумението относно вината и наказанието, както и да присъства на откритото заседание по неговото одобрение, правото да бъде представлявана от представител и правото да подава жалби и искови молби в определени случаи.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Да, във всяка фаза на наказателното производство можете да направите изявление за въздействието, което престъплението е оказало върху живота Ви, както устно, така и писмено. Като жертва, т.е. като една от страните в производството, можете да потърсите, представите и предложите доказателства.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По Ваше искане ще получите информация:

 • за това, че не е било образувано наказателно производство;
 • за хода на наказателното производство;
 • за класифицирането на деянието, за което е обвинено лицето;
 • за часа и мястото на публичното изслушване по делото пред съда;

и ще получите окончателното решение за приключване на производството.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Да, като понесла вреди страна имате право да разгледате преписката по делото. При наличие на сериозни основания обаче това право може да ви бъде отказано от прокурора или от полицейския орган в досъдебното производство.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 - Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Да, но като жертва можете да обжалвате само диспозитива на решението в частта относно обезщетението за причинени вреди, неимуществени вреди или връщане на неоснователно обогатяване.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Вж. другите отговори.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Подкрепа (професионална помощ) може да бъде предоставена дори след края на съдебното производство, докато е необходима за съответната ѝ цел. Специалната защита (посочена по-горе) често може да означава трайна промяна в начина на живот, следователно съгласно естеството си се предоставя дори след края на наказателното производство.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

По Ваше искане ще Ви бъде предоставено окончателното съдебно решение, в което се съдържа информация относно срока на наложеното наказание и начина на изпълнението му. Ако претендирате обезщетение за причинени вреди, неимуществени вреди или за неоснователно обогатяване, решението ще Ви бъде връчено във всички случаи.

Освен това по Ваше искане затворът или институцията, в която се изпълнява задържането под стража или задържането с прилагане на мерки за защита, ще Ви предоставят допълнителна информация, по-специално за:

 • освобождаването или бягството на осъденото лице от затвора, мястото за задържане под стража или за задържане с прилагане на мерки за защита;
 • прекратяването на лишаването от свобода;
 • екстрадицията на осъденото лице в чужда държава или неговото прехвърляне в държава — членка на ЕС.

Ако обвиняемият е освободен или е избягал и Вие се намирате в опасност поради това, че сте свидетел, компетентните органи са задължени незабавно да информират полицията, която ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира Вашата безопасност и да Ви информира.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Да, вж. по-горе.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

По всяко време в хода на наказателното производство Вие имате право да направите изявление относно въздействието, което престъплението е оказало върху живота Ви до момента.

Въпреки това нямате право да обжалвате решение за условно освобождаване или относно доброто поведение на лица с условна присъда.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 - Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Жертвата може да претендира за обезщетение от извършителя за причинените вреди чрез гражданско производство; също така може да присъедини иска за обезщетение за причинени вреди към наказателно преследване на извършителя („процедура за встъпване в производство“).

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако извършителят не изпълнява добросъвестно задължението си да предостави наложеното му от съда обезщетение за причинени вреди, лицето, предявяващо иск (жертвата), има право да подаде до съда молба за принудително изпълнение на задължението. Закон, който ще влезе в сила на 1 януари 2018 г., дава право на жертвите на престъпления също да поискат правото им на обезщетение за причинени вреди да бъде удовлетворено от държавата от средствата, които са събрани от извършителя като имуществени санкции.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Чешката република не извършва авансови плащания за каквито и да е действия, произтичащи от задължението на извършителя да предостави обезщетение за вреди, причинени от престъплението. В чешката правна система се прави строго разграничение между правото на жертвата на обезщетение за вредите, причинени от извършителя, за което се счита, че е отговорност за непозволено увреждане, и правото на финансова помощ в съответствие със Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления, която служи като парично обезщетение от държавата, предвидено за облекчаване на социалното въздействие на виктимизацията.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Както е посочено по-горе, държавата не изплаща обезщетения за вреди в най-тесния смисъл на думата (тя не се намесва в имуществените задължения на извършителя и не ги поема), а предлага финансова помощ на жертвите на престъпления. В съответствие със Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления финансова помощ може да бъде изплатена по отношение на жертви, които са претърпели законоустановени минимални увреждания на здравето в резултат на престъпление, жертви на сексуални престъпления срещу човешкото достойнство, малтретирани деца и преживели лица (от определена по закон група) за тези, които са починали в резултат на престъпление. В повечето случаи размерът на предоставената помощ варира от 10 000 CZK (приблизително 370 EUR) до 200 000 CZK (приблизително 7400 EUR) и се изчислява или при законоустановена единна ставка, или отговаря на размера на доказаните пропуснати ползи и разходи за лечение, или според случая — разходите за специализирано лечение, направени за облекчаване на претърпените неимуществени вреди. Министерството на правосъдието взема решение по подадените молби за изплащане на финансова помощ, които трябва да бъдат подадени в срок от 2 години от датата, на която жертвата е научила за причинените в резултат на престъплението вреди, и не по-късно от 5 години от датата на престъплението.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Обезщетението за причинени от извършителя вреди (т.е. отговорност за непозволено увреждане) не може да бъде поискано, ако извършителят не е бил осъден поради факта, че е неизвестен, т.е. няма отговорно лице, или неговото увреждащо деяние не е доказано, или извършителят не носи наказателна отговорност за своите действия, т.е. обвиняемият не може да бъде подведен под отговорност за вреди, причинени от действия, които той не е извършил, които нямат характера на престъпление или за които обвиняемият не носи отговорност. От друга страна обаче, дадено лице може да получи право на финансова помощ от държавата (вж. по-горе) дори преди извършителят да бъде осъден; жертвата има това право дори ако извършителят е неизвестен или ако не носи наказателна отговорност за действията си, при условие че няма съмнение, че жертвата е претърпяла вреди от действия, имащи характера на престъпление (или че роднина на жертвата е починал в резултат на престъплението).

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления не позволява на Министерството на правосъдието да предоставя авансови плащания за финансова помощ, по отношение на която все още не е взето решение; неотложните жизненоважни потребности на жертвите се разглеждат по друг начин, от системата за държавна социална грижа или подкрепа.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Субектите, към които можете да се обърнете, са посочени в Регистъра на лицата, оказващи съдействие на жертвите на престъпления. Регистърът е достъпен на уебсайта на Министерството на вътрешните работи на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Регистърът има 4 раздела, в които се съдържа информация за всички видове образувания, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, а именно:

 1. а. доставчици на социални услуги;
 2. б. акредитирани образувания, предоставящи правна информация или прилагащи програми за възстановяване;
 3. в. адвокати, и
 4. г. центрове на Службата за пробация и медиация.

В регистъра се съдържа сравнително подробна информация за лицата и образуванията, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, и той предоставя възможност за търсенето им по име и район на действие, както и разширено търсене, при което се използват други критерии.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

(+420) 116 006 (Гореща телефонна линия за жертвите на престъпления — универсална линия, която се използва и в други държави — членки на ЕС)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Експертната помощ се предоставя безплатно до определен размер на особено уязвимите жертви, които се нуждаят от нея. Такива жертви получават и безплатна правна помощ в рамките на предвиденото. Останалите жертви нямат право на безплатна професионална помощ, но такава помощ може да бъде предоставена безплатно по преценка на доставчика на услугата. Помощта, която се предоставя от центровете на Службата за пробация и медиация, обаче е винаги безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Службата по пробация и медиация, която е държавен орган, предоставя на жертвите правна информация, психологическа подкрепа и предлага програми за възстановяване, като например медиация, която може да Ви помогне да разрешите проблема си чрез неофициално извънсъдебно договаряне с извършителя. Към Службата за пробация и медиация има 74 центъра; те могат да бъдат намерени във всички части на Чешката република и предоставят услугите си безплатно.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

В зависимост от своя характер, неправителствените организации и физическите лица предоставят правна информация, психологически и социални консултации, правна помощ или програми за възстановяване.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.