1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Máte právo na zastupovanie advokátom podľa svojho výberu. Tento advokát musí byť oprávnený vystupovať pred dánskymi súdmi. Zoznam všetkých dánskych advokátov nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Na tejto internetovej stránke takisto zistíte, či sa daný advokát špecializuje na trestné právo, daňové právo alebo iný typ práva, ktoré je relevantné pre váš prípad.

Dánske ministerstvo spravodlivosti vymenovalo pre každý súd v Dánsku skupinu miestnych advokátov so špeciálnou praxou v trestných veciach. Títo advokáti sú nezávislými právnikmi, ktorí majú svoju vlastnú súkromnú právnickú firmu. Zoznam týchto advokátov môžete získať na súde. Ak nepožiadate o špecifického advokáta, k vášmu prípadu bude pridelený jeden z advokátov z tohto zoznamu, pokiaľ je vymenovanie právneho zástupcu povinné, napríklad v prípade, ak vás polícia vezme do vyšetrovacej väzby.

Platba za advokátske služby

Ak vám súd pridelil advokáta, jeho odmena sa zvyčajne hradí zo štátnych prostriedkov. V súvislosti so svojím rozhodnutím súd takisto stanoví výšku odmeny advokáta. Táto odmena bude stanovená na základe sadzieb používaných na súdoch vo všetkých trestných veciach, v ktorých bol vymenovaný právny zástupca, či už ide o advokáta, ktorého ste si vybrali, alebo nie.

Súd takisto rozhodne o tom, kto nakoniec uhradí odmenu advokáta. Ak ste boli uznaný vinným, budete musieť zaplatiť poplatok verejným orgánom (Dánska). Štát sa bude snažiť získať čo najvyššiu sumu, ktorú si môžete dovoliť zaplatiť.

Ak vás súd oslobodí alebo ak je rozsudok súdu oveľa miernejší, ako prokurátor očakával, súd obyčajne orgánom nariadi, aby uhradili odmenu a výdavky advokáta. Súd môže takisto rozhodnúť o tom, že orgány uhradia časť odmeny a náhrady advokáta. Mohlo by sa tak stať v prípade, ak sa súdne vypočutie konalo zbytočne v dôsledku okolností mimo vašej kontroly.

Voči rozhodnutiu o výške odmeny advokáta a voči konečnej výške záväzkov na jej úhradu sa môžete odvolať na najvyššom súde do dvoch týždňov od tohto rozhodnutia.

V trestnom konaní nie je možné požiadať o bezplatnú právnu pomoc, pričom na takúto právnu pomoc sa zvyčajne politika poistenia právnej ochrany nevzťahuje.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneČasť 66 dánskeho zákona o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam advokátov v Dánsku

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Trestné činy prešetruje polícia. Prípad bežne vyšetruje polícia, ktorej bolo oznámené, že sa daná osoba stala obeťou násilia alebo krádeže, alebo preto, že polícia, prípadne občan, zadržali konkrétnu osobu pri páchaní trestného činu.

Predbežné obvinenie

Polícia sa v prvom rade snaží zistiť, či bol spáchaný trestný čin a či existuje jeden alebo viacerí identifikovateľní podozriví, ktorí môžu byť obvinení zo spáchania trestného činu. Polícia chce v tejto súvislosti podozrivých vypočuť.

Zatknutie

Polícia môže podozrivého zadržať.

Predbežné zákonné pojednávanie a vyšetrovacia väzba (vrátane európskeho zatykača)

Ak chce polícia zadržať podozrivého, aby nedošlo k ohrozeniu policajného vyšetrovania alebo z iných dôvodov, musí byť predvedený pred súd do 24 hodín od jeho zatknutia tak, aby mohol byť prípad predložený sudcovi.

Obmedzujúce opatrenia

Okrem výsluchu podozrivého a potenciálnych svedkov môže polícia získať informácie v priebehu vyšetrovania prostredníctvom obmedzujúcich opatrení, ako je sledovanie telekomunikácií, odpočúvanie atď. Najobmedzujúcejšie opatrenia musí schváliť pred ich použitím súd.

Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia voči podozrivej osobe

Účelom policajného vyšetrovania je získať informácie, ktoré štátnemu zástupcovi umožnia rozhodnúť, či bude voči podozrivému vznesené obvinenie alebo nie. Ak neexistuje dostatok dôkazov o tom, že podozrivý spáchal trestný čin, obžaloba stíhanie pozastaví.

Na miestnej úrovni sú polícia a prokuratúra pod rovnakým vedením, takže úrad prokuratúry sa často využíva v počiatočnej fáze prípadu vrátane plánovania vyšetrovania.

Príprava obhajoby na súdny proces

Viac informácií o práve byť informovaný o priebehu vyšetrovania a o jeho ovplyvňovaní nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Moje práva počas vyšetrovania

Pre viac informácií o vašich právach v každej fáze prípadu kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov.

Predbežné obvinenie vrátane výsluchu (1)

Prečo som bol obvinený?

Boli ste obvinený, pretože polícia má výrazné podozrenie, že ste spáchali trestný čin a že policajné vyšetrovanie bude odteraz zamerané na vás, a nie na inú osobu.

Čo znamená to, že som bol obvinený?

Znamená to, že vám bude oznámené, aký trestný čin ste podľa polície spáchali. Polícia vás musí informovať o tom, ktoré zákonné ustanovenia ste podľa nej porušili. Máte právo sledovať vyšetrovanie prebiehajúce vo vašom prípade prostredníctvom advokáta a v prípade závažného trestného činu máte právo na advokáta, ktorého vymenuje súd.

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Polícia vás chce vypočuť, aby zistila, či je jej podozrenie, že ste spáchali trestný čin, odôvodnené alebo nie. Polícia použije vašu výpoveď vo svojom ďalšom vyšetrovaní. Štátny zástupca použije vašu výpoveď, aby rozhodol, či sa prípad bude riešiť ako priznanie viny.

Kde a kedy ma môže polícia vypočuť?

Neexistujú žiadne konkrétne pravidlá toho, kde a kedy vás môže polícia vypočuť. Výsluch musí byť vedený tak, aby neboli vaše práva neoprávnene porušené. Polícia vás spravidla nemôže kontaktovať na vašom pracovisku. Polícia vás spravidla začne vypočúvať na mieste činu. V mnohých prípadoch vás polícia požiada, aby ste sa dostavili na policajnú stanicu, kde vás dôkladnejšie vypočuje.

Čo ak nehovorím daným jazykom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, máte právo na tlmočníka, ktorý tlmočí do/z vášho jazyka. Tlmočníka zabezpečí polícia a vy nie ste povinný do jeho príchodu vypovedať.

Musím pred políciou vypovedať?

Polícii musíte uviesť svoje meno, adresu a dátum narodenia. Nemusíte povedať nič iné. Nemusíte hovoriť pravdu. Polícia vás musí o týchto právach informovať pred začatím vypočúvania. Od vášho prípadu a závažnosti obvinení závisí, či bude pre váš prípad prospešné, aby ste vypovedali na polícii. Ak neviete, či máte odpovedať na otázky, mali by ste sa o tom poradiť so svojím advokátom.

Budem sa môcť poradiť s advokátom?

Máte právo hovoriť s advokátom podľa svojho výberu, kým sa rozhodnete, či súhlasíte s vypočúvaním na polícii. Ak nepoznáte žiadneho advokáta, polícia vám jedného pridelí.

Váš advokát má právo byť prítomný počas vypočúvania, nesmie vám však radiť, ako máte odpovedať na konkrétne otázky.

Môžem si overiť, či polícia pochopila moju výpoveď správne?

Polícia musí vašu výpoveď zaznamenať. Túto správu si môžete prečítať alebo si ju nechať prečítať a potom k nej vyjadriť pripomienky. Vy rozhodnete, či ju podpíšete alebo nie. Mnohí advokáti vám poradia, aby ste tak neurobili, ak nerozumiete jazyku, v ktorom je vyhotovená.

 

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Ak ste povedali niečo, čo môže mať negatívny vplyv na váš prípad, polícia môže tieto informácie použiť vo svojom vyšetrovaní. Policajná správa vo všeobecnosti nie je dôkazom a ako taká sa nemôže použiť proti vám počas súdneho procesu. Štátny zástupca vám môže položiť otázky týkajúce sa podrobností uvedených v tejto správe. Zmena výpovede môže naštrbiť vašu dôveryhodnosť.

Zatknutie (2)

Prečo som bol zatknutý?

Môžete byť zatknutý, ak má polícia dôvodné podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ak je zatknutie nevyhnutné na to, aby vám zabránila v spáchaní ďalších trestných činov, aby zabezpečila vašu prítomnosť alebo aby zabezpečila, že nebudete hovoriť s tretími osobami. Môžete byť zatknutý aj na základe európskeho zatykača, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte EÚ.

Môže ma polícia zatknúť pri všetkých typoch prípadov?

Nebudete zatknutý v prípade, ak by bolo vaše zatknutie neprimerané k závažnosti trestného činu, z ktorého ste obvinený. Napríklad je veľmi nepravdepodobné, že budete zatknutý, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, pre ktorý je maximálnym trestom menšia pokuta.

Kde budem zadržiavaný?

Spravidla budete zadržiavaný na miestnej policajnej stanici. V bežnom prípade budete umiestnený do cely predbežného zadržania, kým vás polícia nevypočuje (pozri Predbežné obvinenie vrátane výsluchu (1)).

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak ste chorý, ranený alebo pod silným vplyvom alkoholu alebo drog, máte právo na lekárske ošetrenie. To, že musíte vyhľadať lekára, by ste mali polícii oznámiť aj v prípade, že potrebujete špeciálne lieky.

Môžem kontaktovať advokáta?

Ak ste boli zatknutý, máte právo kontaktovať advokáta podľa svojho výberu, kým sa rozhodnete, či súhlasíte s vypočúvaním na polícii. V konkrétnych prípadoch môže polícia zamietnuť vašu žiadosť o konkrétneho advokáta. V tejto veci sa so sťažnosťou môžete obrátiť na súd.

Polícia aj váš advokát vám musia vysvetliť, že vám môže byť pridelený advokát vymenovaný súdom, a to, kto je povinný ho zaplatiť.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom, máte právo kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny. Polícia vám pomôže skontaktovať sa s veľvyslanectvom.

Môžem kontaktovať svoju rodinu?

Máte právo informovať svoju rodinu alebo zamestnávateľa o svojom zatknutí. Polícia môže vašu žiadosť o ich kontaktovanie odmietnuť, ak sa domnieva, že by takýto kontakt mohol prípad negatívne ovplyvniť. Polícia môže informovať vašu rodinu vo vašom mene.

 

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Ak už nepretrvávajú dôvody pre vaše zatknutie, musíte byť prepustený. Ak ste neboli prepustený do 24 hodín, musíte byť postavený pred súd (predbežné zákonné pojednávanie), aby sudca mohol rozhodnúť o vašom prepustení, predĺžení vašej väzby (ktoré je možné na 3 x 24 hodín) alebo o tom, či by ste mali byť umiestnený do vyšetrovacej väzby (Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby (3)).

Kedy môže byť moje zadržanie dlhšie ako 24 hodín?

Ak sudca, ktorý vedie prípad na predbežnom zákonnom pojednávaní, zistí, že predložený dôkaz nie je dostatočný na to, aby sa rozhodlo, či by ste mali byť umiestnený do vyšetrovacej väzby, vaša väzba sa môže predĺžiť o 3 x 24 hodín od ukončenia prvého pojednávania.

Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby (3)

Prečo som bol umiestnený do vyšetrovacej väzby?

Do vyšetrovacej väzby ste boli umiestnený z toho dôvodu, že polícia sa domnieva, že je potrebné vás zadržať na určitý čas alebo počas trvania vyšetrovania. Do vyšetrovacej väzby môžete byť umiestnený aj preto, aby sa zabezpečilo vaše vydanie do iného členského štátu na základe európskeho zatykača.

Kto rozhoduje o tom, či musím zostať vo vyšetrovacej väzbe?

O tom, či boli splnené podmienky pre vaše umiestnenie vo vyšetrovacej väzbe, rozhoduje sudca. Predtým, ako sudca rozhodne, či by ste na žiadosť polície mali zostať vo vyšetrovacej väzbe, sa uskutoční pojednávanie (predbežné zákonné pojednávanie). Štátny zástupca počas pojednávania predstaví policajné poňatie prípadu a vy budete mať možnosť predložiť svoje stanovisko. Sudca rozhodne o tom, či zostanete vo vyšetrovacej väzbe, ale nie o tom, či ste podľa obžaloby vinný.

Môžem zostať vo vyšetrovacej väzbe pri všetkých typoch prípadov?

Vo vyšetrovacej väzbe môžete zostať za týchto podmienok:

 • Polícia musí vysvetliť, prečo sa domnieva, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac.
 • Prípadný trest musí byť viac ako na 30 dní odňatia slobody.
 • Polícia musí presvedčiť sudcu, že je dôležité, aby ste neboli prepustený, kým prebieha policajné vyšetrovanie, a to na základe jedného z nasledujúcich dôvodov:
 • polícia sa domnieva, že sa vyhýbate trestu;
 • existuje dôvod domnievať sa, že budete pokračovať v páchaní rovnakého typu trestnej činnosti;
 • existuje dôvod domnievať sa, že po prepustení budete mariť vyšetrovanie;
 • trestný čin je natoľko závažný, že by bolo pre ostatných nebezpečné, keby ste boli počas čakania na proces na slobode.

V zriedkavých prípadoch sa môžete vyšetrovacej väzbe vyhnúť dokonca aj vtedy, keď boli splnené podmienky na vaše umiestnenie do vyšetrovacej väzby, teda ak by bolo uväznenie z hľadiska vašej osobnej situácie mimoriadnou záťažou. Je dôležité, aby ste svojho advokáta informovali o týchto skutočnostiach.

Kde bude prebiehať predbežné zákonné vypočutie?

Predbežné zákonné vypočutie bude prebiehať na miestnom súde. V bežnom prípade budete umiestnený do cely predbežného zadržania, kým sa neocitnete v súdnej sieni.

Musím počas predbežného zákonného vypočutia vypovedať?

Nemusíte vypovedať ani hovoriť pravdu. Od povahy vášho prípadu a od závažnosti obvinení závisí, či bude pre váš prípad prospešné, aby ste vypovedali na súde. So svojím advokátom by ste sa mali poradiť o tom, či by bolo pre vás vhodné vypovedať alebo nie.

Budem môcť hovoriť s advokátom?

Súd vymenuje advokáta, ktorý vás bude na súde zastupovať. Ak nepožiadate o konkrétneho advokáta, súd vymenuje advokáta, ktorý má v daný deň službu. Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 1.

Pred pojednávaním máte právo prediskutovať prípad so svojím advokátom. Ak vy a váš advokát nehovoríte rovnakým jazykom, máte právo využiť služby tlmočníka. Váš advokát bude počas pojednávania hájiť vaše záujmy a môže vám klásť otázky.

Môžem si overiť, či súd pochopil moju výpoveď správne?

Sudca do súdnych záznamov uvedie základné informácie z vašej výpovede. Vaša výpoveď sa nahlas prečíta, aby sa zabezpečilo, že bola správne pochopená.

 

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaša výpoveď na súde sa môže v prípade použiť ako dôkaz.

Ako dlho môžem zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Sudca počas pojednávania rozhodne o tom, či budete prepustený alebo zostanete vo vyšetrovacej väzbe. V niektorých prípadoch sudca nariadi predĺženie vášho zadržania o 3 x 24 hodín (pozri Zatknutie (2)).

 

Ak ste boli vzatý do väzby, sudca stanoví maximálny limit v dĺžke štyroch týždňov. To znamená, že buď musíte byť prepustený pred uplynutím tejto lehoty, alebo sa vaším prípadom musí znovu zaoberať súd, aby sa zabezpečilo splnenie podmienky na vaše opätovné vzatie do väzby. Maximálny čas, počas ktorého môžete byť zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe, nie je stanovený. Ten bude závisieť od povahy prípadu.

Ak už nepretrvávajú dôvody pre vaše zatknutie, musíte byť prepustený.

Čo je to samoväzba?

Polícia môže niekedy požadovať, aby ste boli držaný v samoväzbe s cieľom zabrániť vášmu kontaktu s ostatnými väzňami. Iným osobám môžete len napísať alebo zatelefonovať pod policajným dohľadom. O tom, či by ste mali byť umiestnený do samoväzby, rozhoduje sudca.

Môžem sa proti rozsudku o umiestnení do vyšetrovacej väzby a samoväzby odvolať?

Proti rozsudku o umiestnení do vyšetrovacej väzby alebo samoväzby sa môžete odvolať na vyššom súde. Spravidla musíte uviesť, že sa chcete odvolať, na pojednávaní, na ktorom sa rieši váš prípad.

Môžem sa vyhnúť umiestneniu do vyšetrovacej väzby, ak som odovzdal svoj pas alebo zložil kauciu?

Trestný zákonník vám umožňuje vyhnúť sa zadržaniu, ak odovzdáte svoj pas alebo ak zložíte kauciu. V praxi však k tomu dochádza iba zriedkakedy.

Obmedzujúce opatrenia (4)

Počas vyšetrovania môže polícia získať informácie prostredníctvom rôznych obmedzujúcich opatrení, pričom niektoré z nich sú opísané nižšie.

Je polícia oprávnená odobrať mi odtlačky prstov a urobiť fotografie?

Polícia vám môže odobrať odtlačky prstov a urobiť fotografie za nasledujúcich podmienok:

 • ste podozrivý zo spáchania trestného činu a toto opatrenie je nevyhnutné pre policajné vyšetrovanie;
 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac.

Je polícia oprávnená odobrať mi vzorky DNA alebo krvi?

Polícia vám môže odobrať vzorky DNA alebo krvi za nasledujúcich podmienok:

 • existuje vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac, a toto opatrenie sa na účely vyšetrovania považuje za veľmi dôležité;
 • vzorka krvi vám môže byť odobratá v prípade, že súčasťou trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý, je požitie alkoholu alebo drog.

Je polícia oprávnená urobiť mi osobnú prehliadku, ako aj prehliadku môjho oblečenia?

Polícia môže prehľadať váš vrchný odev za rovnakých podmienok, ako sú podmienky vzťahujúce sa na urobenie fotografií.

Je polícia oprávnená skontrolovať môj mobilný telefón a prehľadať moje vozidlo?

Polícia môže skontrolovať váš mobilný telefón s cieľom zistiť vaše telefónne číslo a číslo IMEI vášho telefónu, a takisto môže prehľadať vaše vozidlo za nasledujúcich podmienok:

 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý vás môže súdne stíhať;
 • prehliadka sa považuje za veľmi dôležitú súčasť vyšetrovania.

 

Je polícia oprávnená urobiť u mňa domovú prehliadku?

Polícia u vás môže urobiť domovú prehliadku za nasledujúcich podmienok:

 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý vás môže súdne stíhať;
 • prehliadka sa považuje za veľmi dôležitú súčasť vyšetrovania.
 • za spáchanie trestného činu môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody.
 • polícia môže doložiť, že je pravdepodobné, že nájde dôkazy alebo predmety týkajúce sa spáchaného trestného činu, ktoré by mala skonfiškovať z iných dôvodov.

Kto rozhoduje o používaní obmedzujúcich opatrení?

Príkaz na domovú prehliadku vydáva súd. Ak existuje dôvod k obave, že dôkaz môže zmiznúť, ak sa domová prehliadka nevykoná okamžite, polícia ju môže vykonať aj bez súdneho príkazu. Polícia musí súd informovať o tejto prehliadke do 24 hodín od jej vykonania. Ak dáte na domovú prehliadku svoj písomný súhlas, polícia sa môže rozhodnúť, či váš dom prehľadá.

Polícia rozhodne, či vám odoberie odtlačky prstov, vzorky DNA a krvi a či urobí vaše fotografie. Polícia má takisto právo skontrolovať váš mobilný telefón, prehľadať vaše vozidlo atď.

Môžem podať sťažnosť?

Ak chcete podať sťažnosť v súvislosti s vyšetrovaním polície, môžete tak urobiť na súde.

Voči rozhodnutiu súdu vydať príkaz na domovú prehliadku a vedeniu vyšetrovania sa môžete odvolať na vyššom súde do dvoch týždňov od rozhodnutia súdu.

Môžem požadovať, aby polícia zničila moje odtlačky prstov, fotografie, stopy DNA a výsledky krvných vzoriek?

Ak obžaloba prípad pozastaví alebo ak ste boli prepustený na slobodu, polícia musí zničiť vaše fotografie. Polícia môže uchovávať vaše odtlačky prstov a vzorky DNA, ale po uplynutí určitého času ich musí zničiť.

Môžem požiadať o odškodnenie?

Ak ste boli zadržaný, uväznený alebo vystavený obmedzujúcemu opatreniu a následne sa preukáže, že toto zadržanie, uväznenie alebo obmedzujúce opatrenie bolo neoprávnené, vo všeobecnosti máte právo na odškodnenie. Riaditeľ štátnej prokuratúry vydáva výročnú správu o sadzbách používaných pri určovaní výšky takéhoto odškodnenia.

Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia (5)

Potom, ako polícia uzavrie vyšetrovanie, môže váš prípad zaslať prokuratúre, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Ak ste sa počas policajného vyšetrovania priznali k najzávažnejším obvineniam, ktoré boli proti vám vznesené, obžaloba sa bežne snaží prípad riešiť ako priznanie viny.

 

Čo je to obžaloba?

Obžaloba tvorí základ pojednávania prípadu na súde. Obžaloba musí špecifikovať zákonné ustanovenia, z porušenia ktorých vás obvinila, a musí obsahovať opis toho, ako ste trestný čin spáchali. Tento opis musí byť taký presný, aby ste si na jeho základe mohli pripraviť svoju obhajobu.

 

Môžem byť obžalovaný z iného trestného činu ako z toho, z ktorého ma obžalovala polícia?

Obžalobu pripravuje prokuratúra. Ak sa názor prokuratúry na prípad od názoru polície líši, táto obžaloba môže obsahovať nové alebo odlišné body.

Môžu byť do obžaloby pridané nové body?

Obžaloba sa musí snažiť zhromaždiť všetky obvinenia, ktoré boli proti vám vznesené, aby bolo možné vydať spoločný verdikt. Obžaloba preto môže obsahovať nové body, ak ste boli obvinený zo spáchania trestného činu pri viacerých príležitostiach.

Osobitné pravidlá platia v prípade, ak ste boli vydaný do Dánska na základe európskeho zatykača alebo dohody o vydaní. Ak ste boli obžalovaný z nových bodov, mali by ste sa o tom poradiť so svojím advokátom.

Možno obžalobu zmeniť?

Obvinenia možno zmeniť alebo rozšíriť v prípade, že sa objavia nové obvinenia, a to do dátumu, na ktorý je vytýčené súdne pojednávanie.

Ak sa obžaloba v danom prípade domnieva, že trest za daný bod obžaloby by mal byť prísnejší, ako je uvedené v obžalobe, takáto zmena je možná len vtedy, ak s ňou súhlasí štátny zástupca. V prípade jej zmeny musí byť táto zmena oznámená do dvoch mesiacov.

Po začatí súdneho konania možno v obžalobe vykonať len veľmi málo zmien. O schválení týchto zmien rozhoduje súd.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Nemožno vylúčiť, že nebudete obvinený z trestného činu, z ktorého ste už boli obvinený v inej krajine. Nemožno vás však uznať vinným za trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený alebo oslobodený v inej krajine.

Budem mať k dispozícii informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Štátny zástupca musí podať obžalobu na súd spolu so zoznamom dôkazov a menami svedkov. Kópiu tohto zoznamu dostane váš advokát. Spravidla máte právo poznať identitu svedkov.

Príprava obhajoby (6)

Na základe čoho môžeme spolu s mojím advokátom pripraviť moju obhajobu?

Váš advokát spravidla dostane kópie všetkých správ vypracovaných políciou počas vyšetrovania. Vo všeobecnosti máte právo nahliadnuť do spisov. Váš advokát vám môže dať kópiu spisov len v prípade, ak to polícia povolí.

 

Mám právo nahliadnuť do všetkých spisov polície?

Polícia môže vášmu advokátovi nariadiť, aby vám neposkytol určité informácie týkajúce sa prípadu, ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na ochranu záujmov cudzích mocností alebo zabezpečenie dôkazov. Takýto príkaz možno vydať len v závažných prípadoch a vtedy, ak ste vypovedali na súde.

Kto rozhoduje o tom, či môžem nahliadnuť do všetkých spisov?

Polícia predloží spisy a rozhodne, či by sa mal na časť prípadu alebo na celý prípad vydať súdny zákaz. Proti rozhodnutiu polície sa možno odvolať na súde, ktorý o tejto záležitosti rozhodne.

Môžem sa zúčastniť na všetkých pojednávaniach prípadu?

Vo všeobecnosti máte právo byť prítomný na všetkých súdnych pojednávaniach, kde súd rozhodne, či by ste mali zostať vo vyšetrovacej väzbe alebo ktorí spolupáchatelia či svedkovia budú vypočutí pred súdom.

Súd môže na žiadosť polície rozhodnúť o zamietnutí vašej prítomnosti na pojednávaniach. V takom prípade máte právo byť informovaný o tom, čo sa na pojednávaní dialo. Súd môže nariadiť, aby vám takéto informácie neboli poskytnuté. Máte právo byť informovaný o tom, čo sa dialo na pojednávaní, na ktorom ste sa nemohli zúčastniť. Musíte byť informovaný minimálne o tom, kedy máte vypovedať pred súdom.

Môže sa môj advokát zúčastniť na všetkých pojednávaniach prípadu?

Váš advokát má právo zúčastniť sa na všetkých pojednávaniach prípadu. Vzťahuje sa to aj na pojednávania, na ktorých súd rozhodne, či povolí odpočúvanie alebo napojenie telefónu, prehliadky alebo iné obmedzujúce opatrenia, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas súdu.

Môže sa môj advokát zúčastniť na vyšetrovaní polície?

Váš advokát musí byť informovaný o priebehu vyšetrovania a má právo zúčastniť sa tej fázy vyšetrovania, ktorá môže v prípade slúžiť ako dôkaz proti vám. Ide napríklad o prehliadky na zistenie totožnosti, rekonštrukciu prípadu atď.

Môže môj advokát viesť vlastné vyšetrovanie?

Ak sa domnievate, že polícia nezískala informácie, ktoré by mohli vášmu prípadu pomôcť, váš advokát spravidla požiada o ďalšie vyšetrovanie. Ak polícia odmietne viesť ďalšie vyšetrovanie, prípad sa môže predložiť súdu, ktorý môže polícii nariadiť, aby viedla ďalšie relevantné vyšetrovanie.

Váš advokát sa môže takisto rozhodnúť, že bude viesť vlastné vyšetrovanie. V praxi však k tomu dochádza iba zriedka. Ak váš advokát vedie svoje vlastné vyšetrovanie prípadu, nesmie mariť vyšetrovanie polície a vyšetrovanie vášho advokáta musí byť v súlade s etickým kódexom právnikov.

Môže môj advokát povolať svedkov, aby svedčili na súde?

Váš advokát môže požiadať konkrétnych svedkov, aby svedčili na súde. Ak obžaloba vznesie námietku voči vypočutiu takýchto svedkov, súd rozhodne o tom, či je vypočutie daných svedkov relevantné.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o vytvorení centrálneho registra DNA

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľ štátnej prokuratúry

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o vydávaní zločincov

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva na súde

Kde sa bude konať súdny proces?

Súdny proces bude prebiehať na príslušnom mestskom súde a bude verejný. Ak ste priznali, že ste spáchali trestný čin alebo činy, z ktorých ste boli obvinený, prokuratúra požiada o začatie pojednávania o priznaní viny. V takomto prípade bude súdu predsedať len jeden profesionálny sudca. To isté platí aj v prípade, ak je jediným trestom pokuta.

Ak ste nepriznali svoju vinu, váš prípad vypočujú prísediaci sudcovia a súd potom bude tvoriť jeden profesionálny sudca a dvaja prísediaci sudcovia.

Ak prokurátor požaduje trest odňatia slobody na štyri alebo viac rokov, prípad sa dostane pred porotu. Súd bude potom pozostávať z troch profesionálnych sudcov a šiestich porotcov. Výnimkou sú prípady týkajúce sa trestnej činnosti súvisiacej s narkotikami a hospodárskej trestnej činnosti, ktoré vypočúvajú profesionálny sudca a prísediaci sudcovia bez ohľadu na požadovaný trest.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Ak má byť prípad vypočutý ako priznanie viny, je možné schváliť, že poplatky budú upravené tak, aby zodpovedali trestnému činu, pre ktorý ste priznali svoju vinu.

Po začatí súdneho procesu proti vám je možné urobiť v súvislosti s poplatkami len drobné zmeny. Poplatky nemožno zvýšiť bez vášho súhlasu.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Musíte byť prítomný počas celého súdneho procesu. Súd vám môže povoliť opustiť konanie potom, ako ste poskytli svoje svedectvo.

Ak ste boli oboznámený so súdnym konaním, ale nemôžete sa na súde zúčastniť bez zákonného ospravedlnenia, súd môže rozhodnúť o preskúmaní svedectva vo vašej neprítomnosti. Súd môže vydať rozhodnutie vo vašej neprítomnosti, ak prokuratúra požiada o trest odňatia slobody na šesť mesiacov a ak ste dali svoj súhlas na ukončenie súdneho procesu. Ak vám bol vymeraný nepodmienečný trest odňatia slobody na tri mesiace, prípad možno uzavrieť aj bez vášho súhlasu.

Od 1. novembra 2009 je možné zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie v prípade, že maximálny trest, o ktorý sa žiadalo, bola pokuta alebo odňatie slobody na maximálne jeden rok. Nie všetky súdy však majú nainštalované zariadenie potrebné na to, aby vám poskytli túto možnosť.

Ak nehovoríte jazykom, v ktorom sa vedie súdny proces, prípadne mu nerozumiete, máte právo využívať počas celého súdneho procesu služby tlmočníka. Tlmočník vám takisto pomôže v prípade, že sa počas súdneho konania potrebujete poradiť so svojím advokátom.

Ak ešte nemáte svojho advokáta, súd vám jedného pridelí v prípade, že trváte na svojej nevine v prípade obžaloby, ktorá bola vznesená proti vám, a ak je požadovaný trest len pokuta. Ak ste priznali svoju vinu v prípade, v ktorom prokuratúra žiada odňatie slobody, súd vám advokáta pridelí v prípade, že o to požiadate. Ak nesúhlasíte s vaším advokátom alebo ak si z nejakých iných dôvodov želáte nového advokáta, vášmu želaniu sa zvyčajne vyhovie.

Počas súdneho procesu nemusíte odpovedať na otázky alebo povedať pravdu. Nemôžete byť potrestaný za poskytnutie nedôveryhodných dôkazov počas súdneho procesu. Váš advokát vám môže poradiť, či je pre vás prospešné vo vašom prípade vypovedať.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Používanie písomných dôkazov počas súdneho procesu sa podrobne riadi zákonom. V tejto súvislosti neexistujú takmer žiadne pravidlá a môžete predložiť akýkoľvek dôkaz. Spolu so svojím advokátom môžete spochybniť prípustnosť svedkov alebo dôkazov, a to najmä vtedy, ak sú pre váš prípad irelevantní alebo ak bol dôkaz získaný nezákonnou cestou. Súd rozhodne, či pripustí takýchto svedkov alebo dôkazy, ktoré ste spochybnili. Vo väčšine prípadov sa dôkazy získané nezákonným spôsobom vyhlásia na súde za neprípustné. Súd posúdi váhu daných dôkazov po vypočutí ostatných dôkazov.

Môžete požiadať o predvolanie konkrétnych svedkov, aby svedčili na súdnom pojednávaní, alebo o predloženie konkrétneho dôkazu v prospech vášho prípadu. Môže to byť napríklad zoznam cestujúcich, z ktorého vyplynie, že ste sa nenachádzali na mieste činu v čase, keď bol spáchaný. Ak prokuratúra s relevantnosťou konkrétneho dôkazu nesúhlasí, rozhodne v tejto veci súd.

Strana, ktorá prizvala svedkov, ich vypočuje ako prvá. Následne bude mať príležitosť na krížový výsluch svedka druhá strana. Súd počas rozhodovania o svojom verdikte posúdi vierohodnosť a spoľahlivosť svedeckých výpovedí, ktoré zazneli počas súdneho procesu.

Zohľadnia sa informácie o mojich záznamoch v registri trestov?

Informácie o predchádzajúcom odsúdení sa zohľadnia v prípade, ak to vyplýva z opisu trestného činu, ktorý je opakovaným trestným činom. V zriedkavých prípadoch sa informácie o postupe používanom v predchádzajúcom prípade môžu odvolávať na odôvodnenie viny alebo neviny v prebiehajúcej veci. V bežnom prípade ovplyvní dĺžku trestu to, či ste už boli odsúdený za podobný čin, alebo či ste takýto čin spáchali počas probačného obdobia nasledujúceho po zrušení rozsudku alebo počas podmienečného prepustenia.

Obyčajne sa neskúma, či ste už boli odsúdený v inom členskom štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Prípad sa končí rozhodnutím súdu. Výsledok môže byť nasledujúci:

 • zbavenie obžaloby;
 • pokuta;
 • podmienečné prepustenie, ktoré môže byť zároveň nariadením liečby alebo vykonávania verejnoprospešných prác;
 • nepodmienečný trest odňatia slobody.

V prípade podmienečného prepustenia súd obyčajne stanoví trest odňatia slobody, na ktorý nebudete musieť nastúpiť, ak počas probačného obdobia, ktoré bežne predstavuje jeden až dva roky, nespáchate ďalší trestný čin. Ako podmienku pre podmienečné prepustenie môže súd požadovať, aby ste boli aj naďalej pod dohľadom sociálneho kurátora, nastúpili na protialkoholické liečenie alebo iný typ liečenia, podrobili sa psychiatrickej liečbe a/alebo odrobili určitý počet hodín neplatených verejnoprospešných prác stanovených súdom.

Pre mladistvých páchateľov (páchatelia do 18 rokov) sú stanovené osobitné sankcie.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť sa považuje za svedka podobne ako všetci ostatní svedkovia. V niektorých prípadoch má však obeť právo na advokáta, ktorého osobitne vymenuje súd a/alebo získať odškodnenie za škody spôsobené v priebehu súdneho konania za predpokladu, že nárok na odškodnenie je jednoducho a riadne zdokumentovaný, a že odškodnenie zo strany súdu nepovedie k žiadnym materiálnym ťažkostiam.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať?

Súd vydá svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Proti rozhodnutiu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať na vyššom súde. Môžete požiadať o zbavenie obžaloby alebo zmiernenie rozsudku. Ak si myslíte, že vo vašom prípade došlo v priebehu súdneho procesu na krajskom súde k závažným pochybeniam, môžete požiadať o vrátenie veci späť na okresný súd na obnovu súdneho procesu s novými sudcami.

Proti odsúdeniu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať ústne na vypočutí, na ktorom bolo vydané rozhodnutie. Môžete sa odvolať aj písomne na okresnom súde alebo prokuratúre. Odvolanie musíte podať do dvoch týždňov. Ak máte advokáta, zvyčajne sa ujme praktických náležitostí súvisiacich s vaším odvolaním. Ak bol vydaný rozsudok o zaplatení pokuty vo výške 3 000 DKK alebo menej, na podanie odvolania voči rozhodnutiu budete potrebovať povolenie od dánskej rady na povolenie odvolania. Žiadosť musíte tejto rade predložiť do dvoch týždňov od vydania rozhodnutia.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte proti rozhodnutiu súdu, váš prípad bude vypočutý na vyššom súde. Aj toto vypočutie je prístupné verejnosti. Neexistuje časové obmedzenie na to, kedy sa prípad musí na vyššom súde vypočuť.

Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, vyšší súd musí vypočuť váš prípad pred ostatnými prípadmi. Vyšší súd musí takisto rozhodnúť o tom, či zostanete vo vyšetrovacej väzbe do odvolacieho konania a počas neho.

Ak sa odvolávate pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. V takom prípade ste oprávnený predložiť nové dôkazy. So svojím advokátom by ste mali čo najrýchlejšie prediskutovať, ktoré nové dôkazy by sa mali v prípade odvolania predložiť. Hneď ako z trestného stíhania vyplynie, o ktoré dôkazy sa bude opierať konanie na vyššom súde, váš advokát bude mať 14 dní na to, aby vaše dôkazy predložil. Z časovej lehoty 14 dní môžete dostať výnimku.

Ak sa odvolávate za účelom zmiernenia vášho trestu, vyšší súd bude posudzovať len rozsudok. V takomto prípade strany vyššiemu súdu nepredkladajú žiadne dôkazy, ale váš advokát môže súd požiadať o poskytnutie dodatočných informácií o vašich osobných pomeroch, ktoré sú relevantné na stanovenie trestu alebo vydanie.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak ste sa odvolali pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. Vyšší súd v praxi často začína tým, že prečíta vaše vyhlásenie a vyhlásenie svedkov, ktoré ste urobili na okresnom súde. Ak však spolu so svojím advokátom s týmto postupom nesúhlasíte, tieto vyhlásenia sa musia urobiť znovu.

Ak ste sa odvolali za účelom zníženia vášho trestu, vyšší súd zohľadní dôkazy, ktoré boli predložené na okresnom súde, a rozhodne o treste na tomto základe.

Vyšší súd oznámi svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Vyšší súd môže rozhodnúť o platnosti rozsudku okresného súdu, zvýšení alebo znížení trestu, alebo vás môže oslobodiť. Ak vás súd oslobodí alebo ak zmierni váš trest, náklady súvisiace s odvolaním sa hradia z verejných prostriedkov. To isté platí v prípade, že sa prokuratúra odvolala proti rozsudku a vyšší súd ho iba potvrdí. Vo všetkých ostatných prípadoch budete pravdepodobne musieť uhradiť náklady súvisiace s odvolaním vy.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Rozsudok vyššieho súdu nahrádza rozsudok okresného súdu a vo všeobecnosti sa stáva právoplatným a nezvratným. Váš prípad sa vo výnimočných prípadoch môže predložiť najvyššiemu súdu na základe povolenia odvolacej rady. Takéto povolenie sa obyčajne poskytuje len vtedy, ak je prípad zásadnou záležitosťou, a tým aj modelovým prípadom, alebo z iných zvláštnych dôvodov. Rada udeľuje povolenie odvolať sa na najvyšší súd len niekoľkým trestným prípadom. Váš advokát vás môže poučiť o vašich možnostiach získať takéto povolenie.

Ak ste boli oslobodený a ak boli v priebehu vyšetrovania použité donucovacie opatrenia, ako je vzatie do väzby, zatknutie alebo osobná prehliadka, môžete požiadať o odškodnenie. Svoju žiadosť musíte podať písomne regionálnemu štátnemu prokurátorovi najneskôr do dvoch mesiacov od rozhodnutia súdu. Váš advokát sa zvyčajne ujme praktických náležitostí súvisiacich s podaním odvolania. Nezabudnite svojho advokáta informovať o tom, kde vás môže kontaktovať vo vašej rodnej krajine.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Na výkon vášho trestu obyčajne môžete byť poslaný do iného členského štátu. Zvyčajne sa tak stane, len ak požiadate o presunutie na výkon trestu do vašej rodnej krajiny. Svoju žiadosť o výkon trestu vo vašej rodnej krajine musíte zaslať dánskemu ministerstvu spravodlivosti.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

V Dánsku nemôžete byť dvakrát odsúdený za ten istý trestný čin. Tá istá zásada sa uplatňuje aj v ostatných európskych krajinách. Keďže sa môžu sankčné ustanovenia v jednotlivých krajinách líšiť, musíte sa o tejto skutočnosti informovať v krajine, v ktorej ste mohli byť takisto stíhaný za spáchanie trestného činu.

Informácie o treste/odsúdení

Hneď potom, ako sa o prípade rozhodne, sa toto rozhodnutie oznámi centrálnemu registru trestov. Rozhodnutia o porušení dánskeho trestného zákonníka budú zaradené do časti registra vyhradenej pre rozhodnutia. Rozhodnutia o porušení ostatných právnych predpisov budú zaregistrované, ak vám bol vymeraný trest odňatia slobody alebo trest zákazu činnosti (trest zbavujúci vás práva). Toto rozhodnutie bude zaregistrované s uvedením názvu súdu, ktorý rozsudok vydal, dátumu vydania rozsudku, zákonných ustanovení, ktoré boli porušené a trestu.

Existujú isté obmedzenia ohľadom toho, ktoré rozhodnutia budú zaradené do registra trestov, ktorý vám môže byť vydaný na osobné použitie. Údaje sa ukladajú elektronicky a ich odstránenie závisí od závažnosti trestu. V súvislosti s registrovaním alebo odstraňovaním chýb môžete podať sťažnosť, nie však pokiaľ ide o aktuálnu registráciu rozhodnutia. Sťažnosti týkajúce sa registrácie musia byť predložené Úradu národného komisára dánskej polície, ktorý je zodpovedný za údaje týkajúce sa registra trestov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie spracovania osobných údajov v centrálnom registri trestov

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Menej závažné trestné činy

Akým spôsobom sa riešia drobné dopravné priestupky?

Ak vás zastaví dopravná polícia, ktorej úlohou je kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov, môžete svoj priestupok buď prijať, alebo zamietnuť. Polícia vás musí obviniť z priestupku, o ktorom sa domnieva, že ste spáchali. Máte právo na obhajcu a pred políciou nemusíte vypovedať.

Sankciou za dopravný priestupok je v bežnom prípade pokuta. Dopravné priestupky sa riešia rovnakým spôsobom ako ostatné priestupky, za ktoré sa udeľuje pokuta. Polícia vám zašle pokutový lístok. Ak pokutu zaplatíte, znamená to, že sankciu prijímate. Ak ju nezaplatíte, vaším prípadom sa bude zaoberať súd. Budete predvolaný na pojednávanie, na ktorom sa predložia dôkazy o spáchanom priestupku.

Riaditeľ verejnej prokuratúry vydal Odkaz sa zobrazí v novom oknecenník pokút za dopravné priestupky, kde si môžete overiť, či vaša pokuta zodpovedá pokutám, ktoré sa bežne ukladajú za daný typ dopravného priestupku, ktorého ste sa dopustili.

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke polícii umožňuje zadržať vaše vozidlo, ak máte pobyt mimo Dánska a ak je vaše vozidlo registrované v inej krajine, než je Dánsko. Vozidlo môže byť zadržané až do zaplatenia pokuty, alebo do poskytnutia zábezpeky na platbu pokuty. Ak nesúhlasíte s tým, že ste sa dopustili dopravného priestupku, v niektorých prípadoch budete musieť zložiť zábezpeku na platbu pokuty a požiadať o začatie súdneho konania. Polícia často využíva právo na zadržanie vozidiel.

Pre vozidlá a vodičov z ostatných škandinávskych krajín existujú osobitné predpisy.

Akým spôsobom sa riešia priestupky spojené s nesprávnym parkovaním?

Priestupky spojené s nesprávnym parkovaním bežne riešia dopravné hliadky pracujúce pre miestny orgán alebo súkromnú spoločnosť, nie polícia. Ak parkujete nezákonne, dostanete pokutu za parkovanie. Pokutu za parkovanie si nájdete za stieračom svojho auta.

Ak zastihnete dopravnú hliadku predtým, ako vám dá pokutu za parkovanie, môžete vzniesť námietku priamo tejto hliadke. Dopravná hliadka môže rozhodnúť, že tento priestupok nezaznamená alebo môže urobiť záznam o vašej námietke. Ak dostanete pokutu za parkovanie, musia k nej byť priložené usmernenia o tom, ako môžete predložiť sťažnosť týkajúcu sa pokuty. Pre sťažnosti neexistuje žiadny centrálny orgán.

Pokuty za parkovanie sa vyberajú rovnakým spôsobom, ako ostatné občianske pohľadávky. Znamená to, že ak pokutu nezaplatíte, táto pohľadávka sa zašle spoločnosti pre výber pohľadávok v krajine vášho pobytu.

Bude tento typ priestupku zaznamenaný v mojom registri trestov?

Do vášho registra trestov sa v bežnom prípade pokuty nezaznamenávajú. Avšak pokuty za trestné činy sa do vášho registra trestov zaznamenávajú.

Pokuty za parkovanie sa nepovažujú za trestnú sankciu, a preto sa do vášho registra trestov nezaznamenávajú.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.