1 - Kaip gauti teisinę pagalbą

Gauti teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Taip pat sužinosite, kuo advokatas jums gali padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas padengs atstovavimo išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai pinigų sumokėti už paslaugas.

Kaip susirasti advokatą

Turite teisę būti atstovaujamas pasirinkto advokato. Advokatas turi turėti teisę atstovauti Danijos teismuose. Visų Danijos advokatų sąrašą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia. Šioje interneto svetainėje taip pat matysite, ar advokato specializacija – baudžiamoji teisė, mokesčių teisė arba kuri nors kita jūsų bylai svarbi teisės šaka.

Kiekvienam Danijos teismui Danijos teisingumo ministerija yra paskyrusi grupę vietinių advokatų, kurių specializacija – baudžiamosios bylos. Tai yra nepriklausomi advokatai, dirbantys privačiose advokatų kontorose. Šių advokatų sąrašą jums gali pateikti teismas. Jei konkretaus advokato neprašysite, o pagal įstatymą atstovas yra privalomas, pavyzdžiui, jei esate sulaikytas policijos, jūsų bylai bus paskirtas vienas iš šio sąrašo advokatų.

Užmokestis advokatui

Jei advokatą jums paskyrė teismas, užmokestis jam paprastai mokamas iš valstybės lėšų. Priimdamas šią nutartį, teismas išspręs ir užmokesčio advokatui klausimą. Užmokestis bus nustatomas pagal teismų visose baudžiamosiose bylose, kuriose skiriamas gynėjas, taikomus įkainius, neatsižvelgiant į tai, ar advokatą pasirinkote jūs pats.

Teismas taip pat nuspręs, kas galiausiai turi sumokėti advokatui. Jei būsite pripažintas kaltu, paprastai turėsite sumokėti užmokesčio dalį valstybės institucijoms (Danijos valstybei). Valstybė stengsis atgauti kuo didesnę sumą, kurią jūs galite sumokėti.

Tais atvejais, kai esate išteisinamas arba teismo nuosprendis daug švelnesnis, negu reikalavo prokuroras, teismas paprastai nurodo valdžios institucijoms sumokėti užmokestį advokatui ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas taip pat gali nurodyti valdžios institucijoms sumokėti dalį užmokesčio advokatui ir bylinėjimosi išlaidų. Tai gali būti taikoma tais atvejais, kai teismo posėdžiai neįvyksta dėl nuo jūsų nepriklausančių aplinkybių.

Sprendimą dėl užmokesčio advokatui dydžio ir pareigos jį mokėti galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo dienos.

Nėra galimybės prašyti nemokamos teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir paprastai tokia teisinė pagalba nėra kompensuojama pagal teisinių išlaidų draudimo sutartis.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teisingumo vykdymo įstatymo 66 skyrius

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos advokatų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2. Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu ir iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Baudžiamąsias bylas tiria policija. Paprastai policija bylą tiria gavusi pranešimą, kad asmuo nukentėjo nuo smurto arba vagystės, arba kai ji (arba galbūt pilietis) būna sulaikiusi asmenį darant nusikaltimą.

Pirminiai kaltinimai

Pirmiausia policija sieks išsiaiškinti, ar buvo padaryta nusikalstama veika ir ar yra daugiau įtariamųjų, kuriems gali būti pareikšti kaltinimai dėl nusikaltimo. Dėl to policija paprastai apklausia įtariamąjį.

Sulaikymas

Įtariamąjį policija gali sulaikyti.

Pirmoji teismo apklausa ir kardomasis kalinimas (įskaitant Europos arešto orderį)

Jei policija nori įtariamąjį suimti, kad nebūtų kenkiama tyrimui arba dėl kitų priežasčių, įtariamasis per 24 valandas nuo sulaikymo turi būti nuvesdintas į teismą ir suėmimo klausimą turi būti spręsti teisėjas.

Procesinės prievartos priemonės

Policija gali ne tik apklausti įtariamąjį ir galimus liudytojus, bet ir tyrimo laikotarpiu rinkti informaciją procesinėmis prievartos priemonėmis, pavyzdžiui, atlikdama kratą, sekdama telekomunikacinėmis priemonėmis vykdomą susižinojimą, klausydamasi telefono pokalbių ir kt. Daugumai procesinių prievartos priemonių būtina teismo sankcija.

Sprendimas dėl kaltinimų pareiškimo įtariamajam

Policijos tyrimo tikslas – pateikti informaciją, pagal kurią prokuroras galėtų priimti sprendimą, ar pareikšti įtariamajam kaltinimus. Jei įrodymų, kad įtariamasis padarė nusikalstamą veiką, nepakanka, prokuroras ikiteisminį tyrimą nutraukia.

Vietiniu lygmeniu policija ir prokuratūra priklauso tai pačiai valdymo struktūrai, todėl dažnai prokuratūra į tyrimą įtraukiama ankstyvajame etape, įskaitant planavimą ir tyrimą.

Gynybos pasiruošimas bylos nagrinėjimui teisme

Daugiau informacijos apie teisę būti informuotam apie tyrimą ir daryti jam įtaką rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

Daugiau informacijos apie savo teises kiekviename etape rasite spustelėjęs toliau pateikiamas nuorodas.

Pirminiai kaltinimai, įskaitant apklausą (1)

Kodėl esu kaltinamas?

Jūs esate kaltinamas, nes policija pagrįstai įtaria, kad padarėte nusikaltimą, ir nuo šio momento policijos tyrime pagrindinis dėmesys bus skiriamas jums, o ne kuriam nors kitam asmeniui.

Kokių pasekmių turės tai, kad esu kaltinamas?

Jums bus pranešta, kokiu nusikaltimu policija jus įtaria. Policija turi nurodyti teisės nuostatą, kurią, jos manymu, pažeidėte. Turite teisę savo bylos tyrime dalyvauti per advokatą, o jei esate kaltinamas sunkiu nusikaltimu, turite teisę į teismo skiriamą advokatą.

Kodėl policija pageidauja mane apklausti?

Policija nori jus apklausti, siekdama išsiaiškinti, ar įtarimas dėl to, kad nusikaltimą padarėte jūs, yra teisingas, ar ne. Policija jūsų parodymus naudos tolesniame tyrime. Vėliau prokuroras jūsų parodymais remsis spręsdamas, ar byla turi būti nagrinėjama kaip byla, kurioje pripažinta kaltė.

Kur ir kada policija gali mane apklausti?

Nėra specialių taisyklių dėl to, kur ir kada policija gali jus apklausti. Apklausa turi būti vykdoma taip, kad nebūtų pažeistos jūsų teisės. Iš esmės policijai nėra leidžiama su jumis susisiekti jūsų darbo vietoje. Paprastai policija pirmuosius klausimus užduoda nusikaltimo vietoje. Daugeliu atveju jūsų bus prašoma atvykti į policijos nuovadą į išsamesnę apklausą.

Kas bus, jei aš nemoku vietos kalbos?

Jei nemokate vietos kalbos, turite teisę į vertėją. Jis vers iš kalbos, kurią mokate, ir į ją. Vertėją užtikrins policija ir jums nereikia nieko sakyti, kol vertėjas atvyks.

Ar turiu policijai duoti parodymus?

Policijai privalote pasakyti savo vardą ir pavardę, adresą ir gimimo datą. Nieko kito sakyti neprivalote. Tiesos sakyti neprivalote. Policija apie šias teises jus turi informuoti prieš apklausą. Ar jūsų bylai būtų naudinga duoti parodymus policijai, priklauso nuo jūsų bylos aplinkybių ir kaltinimų sunkumo. Jei nežinote, ar turėtumėte atsakyti į klausimus, paklauskite savo advokato.

Ar galėsiu pasitarti su advokatu?

Jūs turite teisę pasitarti su pasirinktu advokatu prieš nuspręsdamas, ar sutikti, kad policija jus apklaustų. Jei advokato neturite, jį suras policija.

Jūsų advokatas turi teisę dalyvauti apklausoje, tačiau negali patarti, kaip atsakyti į konkrečius klausimus.

Ar galiu patikrinti, ar policija mano parodymus suprato teisingai?

Jūsų parodymus policija privalo užrašyti. Galite perskaityti protokolą arba pareikalauti, kad jis būtų perskaitytas, ir tada pateikti pastabas. Jūs pats sprendžiate, ar pasirašyti protokolą. Daugelis advokatų jums patars to nedaryti, jei nesuprantate kalbos.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Jei pasakėte ką nors, kas kenkia jūsų bylai, policija šią informaciją gali panaudoti jos vykdomame tyrime. Pagal bendrą taisyklę policijos protokolas nėra įrodymas ir prieš jus negali būti atskirai panaudotas teismo procese. Prokuroras gali užduoti klausimų, susijusių su protokole nurodytomis aplinkybėmis. Jei pakeisite parodymus, tai gali pakenkti jūsų patikimumui.

Sulaikymas (2)

Kodėl esu sulaikomas?

Galite būti sulaikytas, kai policija pagrįstai įtaria, jog padarėte nusikaltimą, jei sulaikymas yra būtinas, kad negalėtumėte daryti kitų nusikaltimų, slėptis arba su kitais sudaryti neteisėtus susitarimus. Taip pat galite būti suimtas pagal Europos arešto orderį, išduotą kitos ES valstybės narės.

Ar policija gali mane sulaikyti dėl visų rūšių nusikaltimų?

Nebūsite sulaikytas, jei tai būtų neproporcinga nusikaltimo, kuriuo esate kaltinamas, sunkumui. Pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad būsite sulaikytas, jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį didžiausia galima bausmė yra nedidelė bauda.

Kur būsiu sulaikomas?

Paprastai sulaikoma vietos policijos nuovadoje. Dažniausiai būsite laikomas kameroje, kol policija galės jus apklausti (žr. Pirminiai kaltinimai, įskaitant apklausą (1)).

Ar prireikus galiu kreiptis į gydytoją?

Jei sergate, esate sužalotas arba labai apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, turite teisę į gydytojo apžiūrą. Kad jums būtinas gydytojas arba specialūs vaistai, turite pasakyti policijai.

Ar galiu susisiekti su advokatu?

Jei esate sulaikytas, turite teisę pasitarti su pasirinktu advokatu prieš nuspręsdamas, ar sutinkate, kad policija jus apklaustų. Tam tikrais atvejais policija gali atsisakyti leisti jums turėti tam tikrą advokatą. Dėl to galite skųstis teismui.

Ir policija, ir jūsų advokatas turi išaiškinti, kad advokatą jums gali paskirti teismas ir kas turės jam sumokėti.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Jei esate užsienietis, turite teisę susisiekti su savo valstybės ambasada. Tai padaryti jums gali padėti policija.

Ar galiu susisiekti su savo šeima?

Turite teisę savo šeimai arba darbdaviui pranešti, kad esate sulaikytas. Policija gali atsisakyti patenkinti jūsų prašymą su jais susisiekti, jei, policijos nuomone, tai gali trukdyti bylai. Policija gali nuspręsti šeimą informuoti jūsų vardu.

Kiek laiko būsiu sulaikytas?

Jus turi nedelsiant paleisti, kai išnyks sulaikymo pagrindas. Jei nesate paleidžiamas per 24 valandas, turite būti nuvesdintas į teismą (pirmąją teismo apklausą), kad teisėjas galėtų nuspręsti, ar turėtumėte būti paleistas, ar sulaikymas turėtų būti tęsiamas (pratęsti galima tris kartus po 24 valandas), ar turėtumėte būti suimamas (Pirmoji teismo apklausa ir suėmimas (3)).

Kada mano sulaikymas gali būti pratęstas ilgiau negu 24 valandoms?

Jei teisėjas, kuris nagrinėja bylą, pirmojoje teismo apklausoje išsiaiškina, jog pateiktų įrodymų nepakanka sprendimui dėl suėmimo priimti, sulaikymas gali būti tris kartus pratęstas 24 valandoms nuo pirmosios apklausos pabaigos.

Pirmoji teismo apklausa ir suėmimas (3)

Kodėl man skiriamas suėmimas?

Jums skiriamas suėmimas, nes policija yra įsitikinusi, kad jus būtina suimti tam tikram laikui arba tol, kol vyksta tyrimas. Taip pat galite būti laikomas suimtas siekiant užtikrinti, kad jus būtų galima išduoti kitai valstybei narei pagal Europos arešto orderį.

Kas sprendžia, ar man turi būti taikomas suėmimas?

Ar yra suėmimo pagrindas, sprendžia teisėjas. Prieš teisėjui nusprendžiant, ar jums, kaip prašo policija, skirti suėmimą, surengiama apklausa (pirmoji teismo apklausa). Šioje apklausoje prokuroras nurodo, kaip šį atvejį aiškina policija, ir jums suteikiama galimybė pateikti savo požiūrį. Tada teisėjas sprendžia, ar jums skirti suėmimą, tačiau nesprendžia, ar esate kaltas pagal pareikštus kaltinimus.

Ar suėmimas man gali būti skirtas dėl visų rūšių nusikaltimų?

Suėmimas jums gali būti skiriamas šiomis sąlygomis:

 • policija turi paaiškinti, kodėl įtaria, kad jūs padarėte nusikaltimą, už kurį galite būti nuteistas laisvės atėmimu 18 mėnesių arba daugiau;
 • galima bausmė turi būti ilgesnė negu 30 dienų laisvės atėmimo;
 • policija turi teisėją įtikinti, kad jūs nebūtumėte paleistas tol, kol vyksta policijos tyrimas, dėl kurios nors iš šių priežasčių:
 • policijos įsitikinimu, jūs vengsite bausmės;
 • yra pagrindas manyti, kad toliau darysite tokios pačios rūšies nusikaltimus;
 • yra pagrindas manyti, kad trukdysite tyrimui, jei būsite paleistas;
 • nusikaltimas yra toks sunkus, kad kitų asmenų atžvilgiu būtų neteisinga jums leisti teismo laukti laisvėje.

Retais atvejais galite išvengti suėmimo, net jei tenkinamos jūsų suėmimo sąlygos, tai yra jei laisvės atėmimas būtų visiškai netinkamas atsižvelgiant į jūsų asmenines aplinkybes. Svarbu, kad apie tokias aplinkybes informuotumėte savo advokatą.

Kur vyks pirmoji teismo apklausa?

Pirmoji teismo apklausa vyks apylinkės teisme. Paprastai iki teismo posėdžio būsite laikomas kameroje.

Ar turiu duoti parodymus pirmoje teismo apklausoje?

Neprivalote duoti parodymų ar sakyti tiesos. Ar būtų naudinga duoti parodymus teisme, priklauso nuo jūsų bylos aplinkybių ir kaltinimų sunkumo. Aiškindamiesi, ar jums būtų geriau duoti parodymus, turėtumėte pasitarti su savo advokatu.

Ar galėsiu pasitarti su advokatu?

Teismas paskirs advokatą atstovauti jums teisme. Jei nepageidausite konkretaus advokato, teismas paskirs tą dieną budintį advokatą. Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinėje.

Turite teisę prieš apklausą savo bylą aptarti su advokatu. Jei jūs ir advokatas nekalbate ta pačia kalba, turite teisę gauti vertėjo pagalbą. Advokatas gins jūsų interesus nagrinėjant bylą teisme, jis taip pat gali pateikti jums klausimų.

Ar galiu patikrinti, ar teismas mano parodymus suprato teisingai?

Teisėjas esminius jūsų parodymų elementus įrašys į teismo protokolą. Jūsų parodymai bus garsiai perskaityti, siekiant užtikrinti, kad jie suprasti teisingai.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Jūsų parodymai teisme gali būti naudojami kaip įrodymai byloje.

Kiek laiko būsiu suimtas?

Ar turėtumėte būti paleistas, ar suimtas, nuspręs teisėjas per apklausą. Kai kuriais atvejais teisėjas priims sprendimą, kad jūsų sulaikymas turi būti tris kartus pratęstas 24 valandoms (žr. Sulaikymas (2)).

Jei esate suimtas, ilgiausias teisėjo nustatomas terminas – keturios savaitės. Tai reiškia, jog arba turite būti paleistas iki šio termino pabaigos, arba jūsų bylą dar kartą turi peržiūrėti teisėjas, siekiant užtikrinti, kad būtų tenkinamos tolesnio suėmimo sąlygos. Maksimalaus termino, kiek galite būti suimtas, nėra. Tai lems bylos aplinkybės.

Jus turi paleisti nedelsiant, kai išnyks suėmimo pagrindas.

Kodėl aš laikomas vienutėje?

Kai kuriais atvejais policija prašys leisti jus laikyti vienutėje, kad neturėtumėte kontaktų su kitais kalinamaisiais. Rašyti arba skambinti kitiems galima tik prižiūrint policijai. Ar turite būti laikomas vienutėje, sprendžia teisėjas.

Ar galiu apskųsti nutartį dėl suėmimo ir laikymo vienutėje?

Nutartį dėl suėmimo arba laikymo vienutėje galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Paprastai apie tai, kad norima pateikti skundą, nurodoma apklausoje, kuriame nagrinėjama jūsų byla.

Ar galiu išvengti suėmimo, jei atiduosiu savo pasą arba paliksiu užstatą?

Baudžiamajame kodekse yra numatyta galimybė išvengti suėmimo, jei atiduosite pasą arba paliksite užstatą. Tačiau tai retai taikoma praktikoje.

Procesinės prievartos priemonės (4)

Atlikdama tyrimą policija informaciją gali gauti naudodama įvairias procesines prievartos priemones. Kai kurios iš jų čia aprašomos.

Ar policijai leidžiama imti mano pirštų atspaudus arba mane fotografuoti?

Policija imti pirštų atspaudus ir jus fotografuoti gali šiomis sąlygomis:

 • esate įtariamas nusikaltimu ir ši priemonė yra būtina policijos tyrimui;
 • policija turi svarų pagrindą įtarti, kad padarėte nusikaltimą, už kurį galite būti nuteistas laisvės atėmimu 18 mėnesių arba daugiau.

Ar policijai leidžiama imti mano DNR arba kraujo mėginius?

Policija jūsų DNR arba kraujo mėginius gali imti šiomis sąlygomis:

 • yra svarus pagrindas įtarti, kad padarėte nusikaltimą, už kurį galite būti nuteistas laisvės atėmimu 18 mėnesių arba daugiau, ir ši priemonė laikoma labai svarbia tyrimui;
 • kraujo mėginys gali būti imamas, jei alkoholio arba narkotikų vartojimas yra vienas iš nusikaltimo, kuriuo jūs įtariamas, elementų.

Ar policijai leidžiama apieškoti mane ir mano drabužius?

Policija jūsų viršutinius drabužius gali apieškoti tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos fotografavimui.

Ar policijai leidžiama tikrinti mano mobilųjį telefoną arba atlikti kratą mano automobilyje?

Policija gali patikrinti jūsų mobilųjį telefoną, kad nustatytų jūsų telefono numerį ir IMEI numerį, taip pat atlikti kratą jūsų automobilyje šiomis sąlygomis:

 • policija turi svarų pagrindą įtarti, kad padarėte nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn;
 • krata labai svarbi tyrimui.

Ar policijai leidžiama atlikti kratą mano manuose?

Policija kratą jūsų namuose gali atlikti šiomis sąlygomis:

 • policija turi svarų pagrindą įtarti, kad padarėte nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn;
 • krata labai svarbi tyrimui;
 • už nusikaltimą gali būti skiriamas laisvės atėmimas;
 • policija gali pagrįsti, kad yra tikimybė rasti su nusikaltimu susijusių įrodymų arba kitų objektų, kuriuos policija turi paimti dėl kitų priežasčių.

Kas sprendžia, kad turi būti taikomos procesinės prievartos priemonės?

Ar galima atlikti kratą jūsų namuose, sprendžia teismas. Jei yra priežasčių manyti, kad gali dingti įrodymai, jei krata nebus atlikta nedelsiant, policija kratą gali atlikti ir be kratos orderio. Apie kratą būtina pranešti teismui per 24 valandas nuo atlikimo. Policija gali atlikti kratą jūsų namuose, jei duodate rašytinį sutikimą.

Ar imti jūsų pirštų atspaudus, DNR, kraujo mėginius ir jus fotografuoti, sprendžia policija. Policija taip pat turi teisę tikrinti jūsų mobilųjį telefoną, atlikti kratą jūsų automobilyje ir kt.

Ar galiu pateikti skundą?

Jei norite pasiskųsti dėl policijos atlikto tyrimo, skundą galite pateikti teismui.

Teismo sprendimai dėl kratos ir tyrimo planavimo gali būti apskųsti aukštesnės instancijos teismui per dvi savaites nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Ar galiu pareikalauti policijos sunaikinti pirštų atspaudus, nuotraukas, DNR ir kraujo mėginių rezultatus?

Jei prokuratūra tyrimą nutraukia arba jūs išteisinamas, policija privalo sunaikinti jūsų nuotraukas. Policija gali saugoti jūsų pirštų atspaudus ir DNR mėginius, tačiau po tam tikro laiko privalo juos sunaikinti.

Ar galiu reikalauti žalos atlyginimo?

Jei jūs suimtas, įkalintas arba jums taikyta procesinė prievartos priemonė ir galiausia paaiškėja, kad suėmimas, įkalinimas arba procesinė prievartos priemonė buvo nepagrįsti, iš esmės turite teisę į žalos atlyginimą. Dydžiai, pagal kuriuos nustatoma tokios kompensacijos suma, skelbiami generalinio prokuroro metiniame pranešime.

Sprendimas dėl kaltinimų pareiškimo įtariamajam (5)

Policijai pabaigus tyrimą, jūsų byla perduodama prokuratūrai. Ši sprendžia dėl tolesnės bylos eigos.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Jei per policijos tyrimą prisipažinote, jog esate kaltas pagal pačius sunkiausius jums pareikštus kaltinimus, paprastai prokuratūra sieks, kad byla būtų laikoma byla, kurioje pripažinta kaltė.

Kas yra kaltinamasis aktas?

Kaltinamasis aktas – tai pagrindas bylą nagrinėti teisme. Kaltinamajame akte turi būti nurodytos įstatymo nuostatos, kurias jūs kaltinamas pažeidęs, ir pateiktas aprašymas, kaip padarėte nusikaltimą (-us). Aprašymas turi būti toks tikslus, kad juo remdamasis galėtumėte pasiruošti gynybai.

Ar galiu būti kaltinamas nusikaltimais, dėl kurių policija man nėra pareiškusi pirminių kaltinimų?

Kaltinamąjį aktą rengia prokuratūra. Jei prokuratūros ir policijos nuomonės dėl jūsų bylos skiriasi, kaltinamajame akte gali būti pateikti nauji arba kitokie kaltinimai.

Ar į kaltinamąjį aktą gali būti įrašyta naujų kaltinimų?

Prokuratūra turi stengtis surinkti visus teisme nagrinėtinus kaltinimus jums, kad būtų galima priimti bendrą nuosprendį. Dėl šios priežasties kaltinamajame akte gali būti naujų kaltinimų, jei dar kartą padarėte naują nusikaltimą.

Jei Danijai buvote išduotas pagal Europos arešto orderį arba pagal ekstradicijos sutartį, taikomos specialios taisyklės. Jei jums pateikiama naujų kaltinimų, turite dėl jų pasitarti su savo advokatu.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti?

Kaltinimai gali būti pakeisti arba išplėsti, jei parengiamas ir įteikiamas naujas kaltinamasis aktas. Tai gali būti padaryta iki teisminio bylos nagrinėjimo pradžios.

Jei bylos prokuroras įsitikinęs, kad bausmė pagal kaltinimą turėtų būti griežtesnė, nei nurodyta kaltinamajame akte, toks pakeitimas galimas tik tokiu atveju, jei pakeisti kaltinimą sutinka prokuratūra. Apie kaltinimų pakeitimą jums turi būti pranešta per du mėnesius.

Prasidėjus teisminiam bylos nagrinėjimui, galimi tik labai riboti kaltinimo pakeitimai. Ar galima pakeisti kaltinimą, sprendžia teismas.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Negalima atmesti galimybės, kad jums gali būti pateiktas kaltinimas dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvote kaltinamas kitoje valstybėje. Tačiau jūs negalite būti pripažintas kaltu pagal kaltinimą, jei už tai kitoje valstybėje jau buvote nuteistas arba išteisintas.

Ar gausiu informacijos apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Prokuroras kaltinamąjį aktą teismui turi pateikti kartu su įrodymų sąrašu, kuriame nurodomi liudytojų vardai ir pavardės. Šio sąrašo kopiją gaus jūsų advokatas. Paprastai jūs turite teisę žinoti liudytojų tapatybę.

Gynybos pasiruošimas bylai (6)

Kuo remdamiesi mes su advokatu ruošimės gynybai?

Jūsų advokatui paprastai bus pateiktos visų per tyrimą policijos parengtų ataskaitų kopijos. Turite bendrą teisę susipažinti su medžiaga. Jūsų advokatas medžiagos kopiją gali jums pateikti tik jei leis policija.

Ar turiu teisę susipažinti su policijos parengta medžiaga?

Policija gali duoti nurodymą advokatui nesuteikti jums tam tikros informacijos apie bylos medžiagą, jei tai būtina užsienio valstybių interesams apsaugoti arba įrodymams pateikti. Toks nurodymas gali būti duodamas tik sunkių nusikaltimų atvejais ir tik kol nesate davęs parodymų teisme.

Kas sprendžia, ar galiu susipažinti su medžiaga?

Medžiagą pateiks policija. Ji gali nuspręsti neleisti susipažinti su visa bylos medžiaga arba jos dalimi. Policijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui. Teismas šį klausimą išspręs.

Ar galiu dalyvauti bylos nagrinėjimo posėdžiuose?

Turite bendrą teisę dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, kuriuose teismas sprendžia, ar skirti jums suėmimą, arba kai teisiamajame posėdyje yra apklausiami bendrininkai arba liudytojai.

Policijos prašymu teismas gali priimti sprendimą neleisti jums dalyvauti posėdžiuose. Tokiu atveju turite teisę būti informuojamas apie tai, kas vyko posėdyje. Teismas gali nuspręsti jums tokios informacijos neatskleisti. Turite teisę žinoti, kas vyko posėdyje, kuriame negalėjote dalyvauti. Apie tai jums turi būti pranešta bent jau tada, kai davėte parodymus teisme.

Ar mano advokatas gali dalyvauti visuose bylos nagrinėjimo posėdžiuose?

Jūsų advokatas turi teisę dalyvauti visuose bylos nagrinėjimo posėdžiuose. Tai taikoma ir posėdžiams, kuriuose teismas turi nuspręsti, ar leisti naudoti slapto klausymosi įrangą arba klausytis telefono pokalbių, atlikti kratą arba taikyti kitas procesines prievartos priemones, kurioms būtinas išankstinis teismo leidimas.

Ar mano advokatas gali dalyvauti policijos tyrime?

Jūsų advokatas turi būti informuojamas apie tyrimą ir turi teisę dalyvauti toje tyrimo dalyje, kuri gali būti prieš jus naudojama kaip bylos įrodymai, pavyzdžiui, parodyme atpažinti, nusikaltimo atkūrime ir kt.

Ar mano advokatas gali atlikti savo tyrimą?

Paprastai advokatas prašys policijos atlikti papildomą tyrimą, jei, jūsų nuomone, nebuvo gauta informacijos, kuri galėtų būti naudinga bylai. Policijai atsisakius atlikti papildomą tyrimą, klausimas gali būti iškeltas teisme ir šis gali pavesti policijai atitinkamą tyrimą atlikti.

Jūsų advokatas taip pat gali nuspręsti atlikti savo tyrimą. Tačiau tai retas atvejis praktikoje. Jei jūsų advokatas atlieka savo tyrimą, jis neturi trukdyti policijos tyrimui ir privalo laikytis advokatų elgesio kodekso.

Ar mano advokatas gali kviesti liudytojus duoti parodymų teisme?

Jūsų advokatas gali prašyti, kad tam tikri liudytojai būtų šaukiami duoti parodymų teisme. Jei prokuroras nesutiks, kad jie būtų apklausti, teismas spęs, ar tuos liudytojus svarbu apklausti.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teisingumo vykdymo įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos centrinio DNR registro įsteigimo įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGeneralinis prokuroras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos ekstradicijos įstatymas

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

Kur vyks teisiamasis posėdis?

Teisiamasis posėdis vyks miesto apylinkės teisme. Posėdis bus viešas. Jei prisipažinote, kad padarėte nusikaltimą arba nusikaltimus, kuriais esate kaltinamas, prokuroras prašys, kad vyktų teismo posėdis pripažinus kaltę. Tokiu atveju teismą sudarys tik vienas profesionalus teisėjas. Tai taikoma ir tuo atveju, jei siūloma bausmė yra bauda.

Jei savo kaltės nepripažinote, bylos nagrinėjime dalyvaus ir teismo tarėjai. Teismą tokiu atveju sudarys vienas profesionalus teisėjas ir du teismo tarėjai.

Jei prokuroras reikalaus skirti laisvės atėmimą ketveriems metams arba ilgiau, bylą nagrinės prisiekusieji. Tokiu atveju teismą sudarys trys profesionalūs teisėjai ir šeši prisiekusieji. Išimtis taikoma nusikaltimų, susijusių su narkotikais, ir ekonominių nusikaltimų byloms – jas, neatsižvelgiant į reikalaujamą skirti bausmę, nagrinėja profesionalūs teisėjai ir teismo tarėjai

Ar per teisminį nagrinėjimą gali būti pakeisti kaltinimai?

Jei byla bus nagrinėjama pripažinus kaltę, gali būti susitarta kaltinimus suformuluoti taip, kad atitiktų nusikaltimą, dėl kurio jūs galite pripažinti savo kaltę.

Pradėjus jūsų teisiamąjį posėdį, gali būti keičiami tik neesminiai kaltinimų elementai. Kaltinimai negali būti išplėsti be jūsų sutikimo.

Kokios yra mano teisės vykstant teismo procesui?

Turite dalyvauti per visą teisminį bylos nagrinėjimą. Teismas gali leisti jums išeiti iš teisiamojo posėdžio po to, kai duosite parodymus.

Jei jums pranešta apie teismo posėdį, tačiau į jį neatvykstate be pateisinamos priežasties, teismas gali nuspręsti liudytojus apklausti jums nedalyvaujant. Teismas gali paskelbti nuosprendį jums nedalyvaujant, jei prokuroro prašoma skirti bausmė yra iki šešių mėnesių laisvės atėmimo ir jūs esate davęs sutikimą, kad teisminis nagrinėjimas gali būti baigtas. Jei jūs nuteisiamas ne lygtiniu laisvės atėmimu iki trijų mėnesių, byla gali būti baigta ir be jūsų sutikimo.

Nuo 2009 m. lapkričio 1 d. yra galimybė bylose dalyvauti vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, jei prašoma skirti ne griežtesnę bausmę kaip bauda ir laisvės atėmimas iki vienerių metų. Tačiau ne visuose teismuose įdiegta reikiama įranga, kad galėtumėte pasinaudoti šia galimybe.

Jei nekalbate teismo kalba ir jos nesuprantate, per visą teisiamąjį posėdį turite teisę į vertėjo pagalbą. Vertėjas jums padės ir tuo atveju, jei jums bus būtina pasitarti su advokatu per teismo posėdį.

Jei advokato dar neturite, teismas jį paskirs, jei neprisipažįstate esąs kaltas pagal pareikštus kaltinimus ir jei prašoma skirti griežtesnę bausmę negu bauda. Jei pripažįstate savo kaltę byloje, kurioje prokuroras prašo jums skirti laisvės atėmimo bausmę, teismas advokatą skirs, jei jo paprašysite. Jei nesutiksite su savo advokatu arba dėl kokių nors kitų priežasčių paprašysite naujo advokato, jūsų pageidavimas turėtų būti patenkintas.

Teisiamajame posėdyje neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar sakyti tiesą. Už tai, kad teisiamajame posėdyje duodate klaidingus parodymus, negalite būti baudžiamas. Jūsų advokatas patars, ar jums būtų naudinga duoti parodymus savo byloje.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Rašytinių įrodymų naudojimą teismo procese išsamiai reglamentuoja įstatymai. Išskyrus šias, kitokių taisyklių beveik nėra ir galite nevaržomai teikti bet kokio pobūdžio įrodymus. Jūs ir jūsų advokatas galite ginčyti liudytojo arba įrodymų priimtinumą, ypač jei jie nėra svarbūs jūsų bylai arba jei įrodymai gauti neteisėtai. Ar tokį jūsų ginčijamą liudytoją arba įrodymus laikyti priimtinais, sprendžia teismas. Dažniausiai neteisėtai gautus įrodymus teismas pripažįsta nepriimtinais. Į atitinkamų įrodymų reikšmę teismas atsižvelgs išklausęs kitų įrodymų.

Galite prašyti, kad teisme duoti parodymų būtų pakviesti tam tikri liudytojai, arba prašyti išreikalauti tam tikrų įrodymų jūsų argumentams pagrįsti. Tai, pavyzdžiui, gali būti keleivių sąrašas, įrodantis, kad jūsų nebuvo nusikaltimo vietoje, kai nusikaltimas buvo padarytas. Jei prokuroras nesutiks su tam tikrų įrodymu reikšmingumu, šį klausimą spręs teismas.

Šalis, kurios prašymu pakviestas liudytojas, tą liudytoją apklaus pirmoji. Po to galimybė apklausti liudytoją bus suteikta kitai šaliai. Priimdamas nuosprendį, teismas įvertins teisiamajame posėdyje duotų liudytojų parodymų tikrumą ir patikimumą.

Ar bus atsižvelgta į mano teistumą?

Į informaciją apie ankstesnį teistumą bus atsižvelgta, jei iš nusikaltimo aprašymo bus matyti, kad nusikaltimas yra kartotinis. Retais atvejais informacija apie veikimo būdą ankstesnėje byloje gali būti remiamasi įrodinėjant kaltę arba nekaltumą nagrinėjamoje byloje. Jei anksčiau buvote teistas už panašų nusikaltimą arba nusikaltimą padarėte per probacijos laikotarpį, kai buvote nuteistas lygtinai ar lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, tai paprastai turi įtakos bausmės trukmei.

Paprastai nėra aiškinamasi apie jokius ankstesnius teistumus kitoje valstybėje narėje.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Byla baigiama teismo nuosprendžiu. Baigtis gali būti tokia:

 • išteisinimas;
 • bauda;
 • lygtinis nuteisimas (šiuo atveju gali būti skiriamas dar ir gydymas arba viešieji darbai);
 • laisvės atėmimas.

Kai nuteisiama lygtinai, teismas paprastai nustato fiksuotą laisvės atėmimo bausmės dalį, kurios jums nereikės atlikti, jei per probacijos laikotarpį nepadarysite naujo nusikaltimo. Paprastai tai gali būti vieneri arba dveji metai. Teismas gali nustatyti probacijos sąlygas ir reikalauti, kad jus prižiūrėtų probacijos pareigūnas, kad gydytumėtės nuo alkoholizmo arba kitokios priklausomybės, būtumėte gydomas psichiatro ir (arba) tam tikrą teismo nustatytą skaičių valandų dirbtumėte nemokamus viešuosius darbus.

Nepilnamečiams nusikaltėliams (jaunesniems negu 18 metų) taikomos specialios sankcijos.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nukentėjusysis yra laikomas paprastu liudytoju. Tačiau kai kuriais atvejais nukentėjusysis turi teisę teisiamajame posėdyje turėti advokatą, atskirai paskiriamą teismo, ir teisę į žalos atlyginimą, jei reikalavimas atlyginti žalą yra logiškas ir tinkamai pagrįstas dokumentais, o teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo nesudaro esminių nepatogumų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teisingumo vykdymo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4. Mano teisės teismui priėmus nuosprendį

Ar galiu apskųsti nuosprendį?

Teismas nuosprendį priima posėdyje. Nutartį, nuosprendį arba bausmę galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Galite prašyti jus išteisinti arba sumažinti bausmę. Jei esate įsitikinęs, kad apylinkės teisme nagrinėjant jūsų bylą buvo padaryta esminių klaidų, galite prašyti, kad byla būtų grąžinta į apylinkės teismą ir iš naujo nagrinėjama kitų teisėjų.

Nuosprendį arba bausmę galite apskųsti žodžiu teismo posėdyje, kuriame skelbiamas nuosprendis. Taip pat galite pateikti raštišką skundą apylinkės teismui arba prokuratūrai. Apeliacinį skundą būtina pateikti per dvi savaites. Jei turite advokatą, jis paprastai pasirūpina su jūsų apeliaciniu skundu susijusiais praktiniais dalykais. Jei jums skirta 3 000 DKK arba mažesnė bauda, tokiam sprendimui apskųsti būtina gauti Danijos apeliacinės valdybos leidimą. Prašymas Apeliacinei valdybai turi būti pateiktas per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei teismo nuosprendį apskųsite apeliacine tvarka, bylą nagrinės aukštesnės instancijos teismas. Šis posėdis taip pat yra viešas. Termino, kada byla turi būti nagrinėjama aukštesnės instancijos teisme, nėra.

Jei jūs laikomas suimtas, aukštesnės instancijos teismas jūsų bylą turi nagrinėti pirmiau nei kitas bylas. Ar bylą nagrinėjant apeliacine tvarka turite likti suimtas, taip pat turi nuspręsti aukštesnės instancijos teismas.

Jei apeliaciniame skunde prašysite jus išteisinti, aukštesnės instancijos teismas bylą nagrinės iš naujo. Tokiu atveju turėsite teisę teikti naujų įrodymų. Kuo greičiau su advokatu aptarkite, kokių naujų įrodymų turėtumėte pateikti apeliacinėje byloje. Kai prokuroras atskleidžia, kokiais įrodymais remsis aukštesnės instancijos teismo procese, advokatui paprastai skiriama 14 dienų jūsų įrodymams atskleisti. Galima 14 dienų termino išimtis.

Jei prašote sumažinti bausmę, aukštesnės instancijos teismas nagrinės tik bausmę. Tokiais atvejais šalys aukštesnės instancijos teismui įrodymų neteiks, tačiau advokatas gali paprašyti teismo išreikalauti papildomos informacijos apie jūsų asmenines aplinkybes, kurios yra svarbios nustatant bausmę arba sprendžiant dėl ekstradicijos.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Jei apeliaciniame skunde prašysite jus išteisinti, bylą iš naujo nagrinės aukštesnės instancijos teismas. Paprastai aukštesnės instancijos teismo posėdis pradedamas perskaitant apylinkės teismo procese jūsų ir liudytojų duotus parodymus. Tačiau jei jūs ir advokatas nesutiksite su tokia tvarka, turės būti duodami nauji parodymai.

Jei skunde prašėte sumažinti bausmę, aukštesnės instancijos teismas atsižvelgs į apylinkės teisme duotus parodymus ir tuo remdamasis priims sprendimą dėl bausmės.

Aukštesnės instancijos teismo sprendimas bus paskelbtas posėdyje. Aukštesnės instancijos teismas gali nuspręsti palikti galioti apylinkės teismo nuosprendį, padidinti ar sumažinti bausmę arba jus išteisinti. Jus išteisinus arba sumažinus bausmę, apeliacinio skundo nagrinėjimo išlaidos bus apmokėtos iš valstybės lėšų. Tas pats taikoma, jei nuosprendį apskundė prokuroras, o aukštesnės instancijos teismas nuosprendį paliko galioti. Kitomis aplinkybėmis tikėtina, kad apeliacinio teismo išlaidas turėsite mokėti jūs.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Aukštesnės instancijos teismo nuosprendis panaikina apylinkės teismo nuosprendį ir paprastai yra galutinis ir vykdytinas. Išimtiniais atvejais, gavus Apeliacinių skundų valdybos sutikimą, byla gali būti perduota Aukščiausiajam Teismui. Toks leidimas paprastai suteikiamas, jei byla yra principinės reikšmės ir dėl to – precedentinė, arba dėl kitų ypatingų priežasčių. Valdyba leidžia Aukščiausiajam Teismui perduoti tik nedidelį skaičių baudžiamųjų bylų. Ar turite galimybių gauti tokį leidimą, jums patars advokatas.

Jei jūs išteisinamas ir tyrime buvo naudojamos tokios procesinės prievartos priemonės kaip sulaikymas, suėmimas arba krata, galite reikalauti atlyginti žalą. Prašymą turite pateikti raštu apygardos prokurorui ne vėliau kaip per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio dienos. Paprastai su tokiu prašymu susijusiais praktiniais dalykais pasirūpina advokatas. Nepamirškite advokatui pranešti, kaip su jumis galima susisiekti jūsų gyvenamosios vietos valstybėje.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas atgal pasibaigus teismo procesui?

Paprastai į savo valstybę narę galite būti grąžinamas atlikti bausmės. Dažniausiai tai daroma, jei paprašote grąžinti į savo valstybę atlikti bausmės. Prašymą atlikti bausmę savo valstybėje turite siųsti Danijos teisingumo ministerijai.

Ar mane gali vėl teisti už tą patį nusikaltimą, jei esu nuteistas?

Danijoje negalite būti du kartus teisiamas už tą patį nusikaltimą. Tas pats principas taikomas kitose Europos valstybėse. Kadangi bausmių skyrimo taisyklės skirtingose valstybėse skiriasi, dėl to turite pasiteirauti valstybėje, kuri taip pat gali taikyti atsakomybę už nusikaltimą.

Informacija apie kaltinimus ir teistumą

Bylą išsprendus, apie sprendimą bus pranešta Centriniam nusikaltimų registrui. Nuosprendžiai, susiję su Danijos baudžiamojo kodekso pažeidimais, bus įtraukiami į registro nuosprendžių dalį. Sprendimai, susiję su kitų teisės aktų pažeidimais, bus registruojami, jei jums skirtas laisvės atėmimas arba atimtos kokios nors teisės (bausmė, kuria jums atimamos teisės). Sprendimas bus registruojamas nurodant vardą, pavardę, sprendimą priėmusio teismo pavadinimą, sprendimo priėmimo datą, įstatymų nuostatas, kurios pažeistos, ir bausmę.

Yra apribojimų dėl to, kokie sprendimai bus fiksuojami teistumo duomenyse, kurie gali būti pateikiami jūsų asmeniniam naudojimui. Saugomi duomenys yra elektroniniai ir ištrinami atsižvelgiant į sankcijos griežtumą. Galite pateikti skundą dėl registracijos arba ištrynimo klaidų, tačiau ne dėl sprendimo registravimo fakto. Skundai dėl registravimo turi būti pateikiami Danijos policijos komisaro nacionaliniam biurui, kuris yra atsakingas už teistumo duomenis.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teisingumo vykdymo įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVykdomasis įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Centriniame nusikaltimų registre

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5. Nesunkūs pažeidimai

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Jei jus sustabdo kelių policija, atsakinga už Kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimą, savo kaltę galite pripažinti arba neigti. Policija jums turi užfiksuoti pažeidimą, kurį, jos įsitikinimu, padarėte, ir jus apie jį informuoti. Turite tokias pačias teises kaip įtariamieji ar kaltinamieji ir neprivalote policijai pateikti jokio paaiškinimo.

Paprastai už Kelių eismo taisyklių pažeidimą skiriama bauda. Kelių eismo taisyklių pažeidimai nagrinėjami taip pat, kaip ir kiti nusižengimai, už kuriuos skiriama bauda. Policija atsiųs jums baudos kvitą. Jei baudos kvitą apmokėsite, tai reikš, kad kaltę pripažįstate. Baudos kvito neapmokėjus, byla bus perduota teismui. Gausite šaukimą atvykti į posėdį, kuriame gali būti pateikiami su pažeidimu susiję įrodymai.

Generalinis prokuroras yra paskelbęs Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKelių eismo taisyklių pažeidimų nuobaudų katalogą, kuriame galite pasitikslinti, ar jūsų bauda atitinka baudas, kurios paprastai skiriamos už tokius kaip jūsų padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKelių eismo įstatymas suteikia policijai teisę areštuoti jūsų automobilį, jei gyvenate ne Danijoje ir jūsų automobilis registruotas ne Danijoje. Automobilis gali būti areštuotas tol, kol bus sumokėta bauda arba pateikta baudos sumokėjimo garantija. Jei nesutinkate, kad padarėte Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai kuriais atvejais turėsite pateikti baudos sumokėjimo garantiją ir reikalauti, kad byla būtų nagrinėjama teisme. Policija dažnai naudojasi teise areštuoti automobilius.

Kitų Skandinavijos valstybių transporto priemonėms ir vairuotojams taikomos specialios taisyklės.

Kaip nagrinėjami netinkamo transporto priemonių statymo pažeidimai?

Paprastai transporto priemonių statymo apribojimų laikymąsi užtikrina eismo prižiūrėtojai, dirbantys vietos valdžios institucijoje arba privačioje įmonėje, o ne policija. Jei transporto priemonę pastatysite neteisėtai, jums bus skirta bauda. Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą kvitas bus paliktas ant jūsų automobilio.

Jei su eismo prižiūrėtoju susitiksite prieš jam užfiksuojant transporto statymo pažeidimą, prieštaravimą galėsite pareikšti tiesiogiai. Eismo prižiūrėtojas gali nuspręsti pažeidimo neregistruoti arba užfiksuoti jūsų prieštaravimą. Jei jums bus skirta bauda už netinkamą transporto priemonės statymą, kartu su bauda turi būti pateikta informacija, kaip ją galima apskųsti. Centrinės skundų nagrinėjimo institucijos nėra.

Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą išieškomos taip pat, kaip ir kiti civiliniai reikalavimai. Tai reiškia, kad baudos nesumokėjus reikalavimas bus nusiųstas jūsų gyvenamosios valstybės išieškojimo institucijai.

Ar šio pobūdžio pažeidimas bus fiksuojamas mano teistumo duomenyse?

Teistumo duomenyse baudos paprastai nėra nurodomos. Tačiau baudos už nusikaltimus bus įtrauktos į jūsų teistumo duomenis.

Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą nėra laikomos baudžiamosiomis sankcijomis, todėl jūsų teistumo duomenyse nefiksuojamos.

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.