La version originale de cette page estonien a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

1 – Jak získat právní pomoc

Obdržení nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Musím mít obhájce?

V předsoudním řízení musíte mít obhájce od okamžiku, kdy máte možnost seznámit se trestním spisem (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 2). Před touto fází musíte mít obhájce v těchto případech:

 • v době spáchání trestného činu jste byli nezletilí;
 • pokud se z důvodu svého tělesného či mentálního postižení nemůžete hájit sami nebo pokud je pro vás z důvodu tohoto postižení obhajoba složitá;
 • jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody na doživotí;
 • je-li váš případ v rozporu s případem jiné osoby, která má obhájce;
 • pokud jste ve vazbě nejméně šest měsíců;
 • je-li případ projednáván ve zrychleném řízení.

Během soudního řízení (hlavního líčení) musíte mít obhájce. Účast obhájce na soudním řízení je povinná.

Vyhledání obhájce

Máte právo zvolit si svého obhájce, který na základě smlouvy souhlasí s tím, že vás bude zastupovat. Názvy a kontaktní údaje obhájců jsou k dispozici na domovské stránce Odkaz se otevře v novém okně.Estonské advokátní komory.

Nemáte-li smluvního obhájce, nebo pokud vás váš obhájce nemůže zastupovat, máte právo požádat, aby vám byl obhájce ustanoven. V tomto případě obhájce, který vás bude zastupovat, ustanoví Estonská advokátní komora.

Vaše právo na ustanovení obhájce Estonskou advokátní komorou nezávisí na vaší ekonomické situaci. V případě, že žádáte o obhájce, nemusíte poskytnout informace o své finanční situaci.

Pokud chcete, aby vám Estonská advokátní komora ustanovila obhájce, musíte podat žádost vyšetřovacímu orgánu, státnímu zastupitelství nebo soudu.

V určitých řízeních je účast obhájce povinná. Pokud jste si v případě takovéhoto řízení nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce vyšetřující orgán, státní zastupitelství nebo soud. O obhájce nemusíte žádat.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obhájci, kterého jste si zvolili, musíte zaplatit. Odměna obhájce a podmínky jejího proplacení jsou uvedeny v uzavřené smlouvě.

Nechcete-li si najmout obhájce sami, máte právo na ustanovení obhájce státem. Obhájce, který je ustanoven Estonskou soudní komorou, je placen státem. Obhájce nemusíte platit sami. Pokud vás soud shledá vinným, budete mít povinnost uhradit státu odměnu obhájce.

Mohu svého obhájce vyměnit?

Obhájce, kterého jste si zvolili, můžete vyměnit. Pokud vám byl obhájce ustanoven, máte právo obhájce vyměnit, pokud s tím původní obhájce i nový obhájce souhlasí. V případě nezpůsobilosti či nedbalosti obhájce, který vám byl ustanoven, máte právo požádat soud o jeho odvolání a ustanovení nového obhájce Estonskou advokátní komorou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Estonská advokátní komora

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před předáním dané věci soudu

Trestní řízení má dvě fáze: předsoudní řízení nebo vyšetřování a soudní řízení. Trestní řízení může být rovněž zastaveno dříve, než je daná věc postoupena soudu (například pokud se během vyšetřování zjistí, že ke spáchání trestného činu nedošlo). Shledat vinným ze spáchání trestného činu vás může pouze soud.

Jaký je účel vyšetřování?

Účelem vyšetřování je zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a za jakých okolností. V průběhu vyšetřování budou shromážděny důkazy o údajném trestném činu, budou zjištěny příslušné okolnosti a bude vydáno rozhodnutí, zda jsou důkazní prostředky dostatečné, abyste mohli být obžalováni z trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Zahájení trestního řízení

Trestní řízení zahajuje vyšetřující orgán (policie či jiný státní orgán s příslušnou pravomocí) nebo státní zastupitelství. Trestní řízení je zahájeno, pokud policie nebo státní zastupitelství obdrží informace o údajném trestném činu.

Zadržení a uvalení vazby

Jestliže má vyšetřující orgán důvod vás podezírat ze spáchání trestného činu, můžete být jako podezřelá osoba zadrženi po dobu 48 hodin. Jste-li zadrženi, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Vyjde-li během vyšetřování najevo, že není důvod vás zadržovat, musíte být okamžitě propuštěni. Je-li státní zástupce přesvědčen o tom, že musíte být zadrženi déle, abyste se nemohli vyhýbat vyšetřování nebo páchat další trestnou činnost, musí soud požádat o uvalení vazby.

Pokud k tomu dojde, budete do 48 hodin od okamžiku zatčení předvedeni před soudce. Soudce rozhodne, zda je nutné uvalit vazbu. Pokud soudce shledá, že pro uvalení vazby neexistují důvody, budete okamžitě propuštěni.

Výslech a shromažďování důkazů

Účelem vyšetřování je shromáždit důkazy, které potvrzují skutkovou okolnosti trestného činu. Za tímto účelem je proveden výslech podezřelé osoby, oběti a svědků, jsou shromážděny důkazy, provedeny forenzní analýzy a aktivity v oblasti sledování. Všechny úkony týkající se shromažďování důkazů musí být v souladu se zákonem zdokumentovány. Pro účely obžaloby lze použít pouze důkazy, které jsou předepsány zákonem a které byly shromážděny legálně.

Žádosti o přístup k trestnímu spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby

Je vyhotoven trestní spis, který obsahuje podrobné údaje o trestním vyšetřování a o důkazních prostředcích. Jakmile je vyšetřování skončeno, předá státní zástupce kopii trestního spisu obhájci. Obhájce vás informuje o shromážděných důkazech a o skutečnostech, na nichž se vaše obvinění zakládá.

Vy a váš obhájce máte právo předložit státnímu zástupci žádosti (týkající se například zahrnutí dalších důkazních prostředků do spisu, zastavení trestního řízení atd.). Státní zástupce musí o těchto žádostech rozhodnout. Jestliže státní zástupce žádosti nevyhoví, můžete stejnou žádost předložit znovu soudu v průběhu hlavního líčení.

Pokud po předání spisu a rozhodnutí o případných žádostech státní zástupce shledá, že existuje dostatek důkazních prostředků, aby mohlo být proti vám zahájeno soudní řízení, vyhotoví obžalobu.

To je dokument, který obsahuje fakta o skutkových okolnostech a poskytuje důkazy, na nichž se obvinění zakládá. Státní zástupce předá obžalobu obhájci a zašle ji soudu. Na základě obžaloby nařídí soudce hlavní líčení.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Zahájení trestního řízení (1)

Proč je zahájeno trestní řízení?

Trestní řízení je zahájeno z toho důvodu, že vyšetřující orgán obdržel informace, z nichž vyplývá, že došlo ke spáchání trestného činu. Tyto informace se mohou zakládat na podnětu podaném určitou osobou nebo na zjištění skutečnosti, která naznačuje spáchání trestného činu.

Účelem trestního řízení je zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a pokud ano, zda důkazní prostředky postačují k obvinění podezřelé osoby ze spáchání tohoto trestného činu.

Kdo vede vyšetřování?

Trestní řízení vede Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství a vyšetřování trestné činnosti provádí vyšetřující orgán podle pokynů státního zástupce. Vyšetřování provádí obvykle Odkaz se otevře v novém okně.policie. Vyšetřování může provádět rovněž Odkaz se otevře v novém okně.Vnitřní bezpečnostní služba , Odkaz se otevře v novém okně.Rada pro daně a cla, Odkaz se otevře v novém okně.Inspekce životního prostředí, Odkaz se otevře v novém okně.Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti, vojenská policie a Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro hospodářskou soutěž.

Vyšetřující orgány mohou určité úkony provádět pouze se souhlasem státního zastupitelství nebo soudu.

Jak se dozvím o zahájení trestního řízení?

Trestní řízení začíná prvním procesním úkonem. Jste-li podezřelí ze spáchání určitého trestného činu, dozvíte se o zahájení trestního řízení tak, že jste zadrženi jako podezřelá osoba nebo jste vyšetřovatelem předvoláni k výslechu.

Proč mohu být podezřelý ze spáchání trestného činu?

Za podezřelou osobu můžete být považováni tehdy, má-li vyšetřující orgán dostatečné důvody domnívat se, že jste se dopustili určitého trestného činu. Toto důvody mohou vycházet z různých příčin, například:

 • byli jste přistiženi při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu či jiných informací vyplývá, že jste osobou, která se jej dopustila.

Jaká jsou má práva coby podezřelé osoby?

Vaše hlavní práva jakožto podezřelé osoby jsou následující:

 • právo na sdělení, z čeho jste podezřelí, právo učinit výpověď s ohledem na toto podezření nebo odmítnout výpověď,
 • právo být poučen o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám,
 • právo na pomoc tlumočníka,
 • právo na pomoc obhájce,
 • právo sejít se se svým obhájcem v soukromí,
 • právo být vyslechnut v přítomnosti svého obhájce,
 • právo účastnit se projednání návrhu na uvalení vazby u soudu,
 • právo předkládat důkazní prostředky,
 • právo podávat žádosti a stížnosti,
 • právo prohlédnout si protokoly týkající se procesního úkonu a činit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků procesního úkonu a právo na zaprotokolování těchto prohlášení; právo na uplatnění řízení o narovnání, účast na vyjednávání v rámci řízení o narovnání, právo činit návrhy týkající typu a rozsahu uplatněného trestu a právo přijmout nebo odmítnout dohodu o narovnání.

Jaké jsou mé povinnosti?

Máte povinnost

 • dostavit se, pokud vám to nařídí vyšetřovací orgán, státní zastupitelství nebo soud;
 • účastnit se procesních úkonů a dbát příkazů vyšetřovacího orgánu, státního zastupitelství a soudu.

Co mi bude sděleno ohledně probíhajících úkonů?

Jste-li podezřelou osobou, musí vám vyšetřující orgán vysvětlit vaše práva a povinnosti. Budete požádáni, abyste podepsali písemný protokol o výslechu a tím potvrdili, že vám byla objasněna vaše práva a povinnosti.

Poté vám bude sděleno, z čeho jste podezřelí. To znamená, že vám bude poskytnut stručný popis jednání, jehož jste se měli dopustit. Budou vám sděleny rovněž podrobné údaje o zákonu, který dotyčné jednání kvalifikuje jako trestný čin. Vyšetřující orgán ani státní zastupitelství nemají povinnost poskytnout vám před skončením předsoudního řízení jakékoli další informace.

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Od okamžiku, kdy jste podezřelou osobou, které se týká trestní řízení, máte právo sejít se a hovořit se svým obhájcem. Máte právo hovořit se svým obhájcem před tím, než vás začne vyšetřující orgán vyslýchat.

Zadržení, zatčení a uvalení vazby (2)

Za jakých okolností mohu být zadržen?

Jako podezřelá osoba můžete být zadrženi, pokud:

 • jste přistiženi při páchání trestného činu či bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu vyplývá, že jste osobou, která se jej mohla dopustit.

Můžete být zadrženi rovněž v případě, má-li vyšetřující orgán k dispozici jiné informace, které vás označují jako podezřelou osobu a:

 • pokusili jste se o útěk;
 • nebyla zjištěna vaše totožnost;
 • vyšetřující orgán se domnívá, že byste mohli dále páchat trestnou činnost, vyhýbat se trestnímu řízení či mu jakýmkoli jiným způsobem bránit.

Můžete být rovněž zadrženi a vzati do vazby za účelem vydání do jiné země (viz Výslech a shromažďování důkazů (3)).

Kdo mne může zadržet?

Zadržet vás může vyšetřující orgán. Pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti či neprodleně poté nebo pokud se pokoušíte o útěk, může vás policii za účelem zadržení předat jakákoli osoba.

Jak se dovím o důvodech zadržení a co nastane poté?

Při zadržení vás musí úředník vyšetřujícího orgánu informovat o důvodu zadržení a vysvětlit vám vaše práva a povinnosti. Úředník vyhotoví protokol o zadržení, který obsahuje právní základ vašeho zadržení a skutkové okolnosti trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelí. Máte právo podat žádost a požadovat, aby byly tyto žádosti zahrnuty do protokolu o zadržení.

Nehovořím místním jazykem, jak pochopím, co se děje?

Vyšetřující orgán vás musí neprodleně informovat o důvodech zadržení a o vašich právech v jazyce a způsobem, který je pro vás srozumitelný. Vyšetřující orgán vám musí zajistit tlumočníka, pokud jej potřebujete. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Mohu o zadržení vyrozumět osoby mně blízké?

Máte právo vyrozumět nejméně jednu blízkou osobu podle své volby. Vyrozumění se uskutečňuje prostřednictvím vyšetřovacího orgánu. To znamená, že můžete požádat, aby bylo osobě, kterou jste si zvolili, předáno oznámení, a toto zajišťuje vyšetřující orgán.

Jestliže se vyšetřující orgán domnívá, že by vyrozumění vámi zvolené blízké osoby o vašem zadržení mohlo být na újmu trestnímu řízení, může toto vyrozumění odmítnout. S odmítnutím musí souhlasit státní zastupitelství.

Po dlouho mohu být zadržen?

Zadrženi můžete být nejdéle 48 hodin. Pokud soud na vás soud do 48 hodin od okamžiku vašeho zadržení neuvalí vazbu, musí vás vyšetřující orgán okamžitě propustit.

Za jakých okolnosti může být na mne uvalena vazba?

Vazba může být uvalena na žádost státního zastupitelství, pokud existuje přiměřený důvod se domnívat, že byste se mohli vyhýbat trestnímu řízení nebo páchat další trestnou činnost. Souhlas s uvalením vazby může vydat pouze soudce.

Jak je vydáno rozhodnutí o vzetí do vazby?

Vyšetřující orgán vás předvede před soudce, aby rozhodl o uvalení vazby. K soudci je předvolán rovněž státní zástupce a váš obhájce (pokud si to přejete). Soudce přečte spis týkající se dané trestní věci a položí vám otázky, aby ověřil důvody vzetí do vazby. Po vyslechnutí účastníků soud uvalení vazby schválí, nebo odmítne. Je-li uvalení vazby odmítnuto, musíte být okamžitě propuštěni.

Jak dlouho může vazba trvat?

V předsoudním řízení nemůžete být ve vazbě drženi déle než 6 měsíců. V mimořádných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Vždy po uplynutí dvou měsíců můžete soud požádat o přezkum důvodů vaší vazby a soud musí o opodstatněnosti vazby rozhodnout do 5 dnů. Pokud soud shledá, že vazba již není opodstatněná, musíte být okamžitě propuštěni.

Mohu být propuštěn na kauci?

Máte právo požádat, aby vám byla místo vazby uložena kauce. Za tímto účelem musíte podat žádost soudu. Budete předvedeni před soudce, který rozhodne o vaší žádosti o kauci, a soudce musí vyslechnout váš názor a názor vašeho obhájce.

Jestliže soud žádost schválí, budete z vazby propuštěni poté, co byla příslušná částka kauce převedena na účet soudu.

Mohu se proti uvalení vazby odvolat?

Proti uvalení vazby se můžete odvolat. Za tímto účelem musíte vy nebo váš obhájce podat u odvolacího soudu písemné odvolání, a to prostřednictvím soudu, který o vazby rozhodl. Odvolání musíte podat do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o uvalení vazby.

Výslech a shromažďování důkazů (3)

Jaký je účel výslechu a shromažďování důkazů?

Účelem výslechu a shromažďování důkazů je zjistit skutkové okolnosti údajného trestného činu a pořídit písemný protokol o těchto skutečnostech, aby je mohl ověřit soud. Vyšetřující orgán a státní zastupitelství mají povinnost získat informace, z nichž vyplývá, že jste se podíleli na spáchání trestného činu, i informace, které hovoří ve váš prospěch. Nemusíte prokazovat svou nevinu.

Budu požádán o informace?

Jste-li podezřelou osobou, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Musím vyšetřujícímu orgánu poskytnout informace?

Vyšetřujícímu orgánu nemusíte poskytnout žádné informace ani odpovídat na dotazy, které vám položí. Máte právo nevypovídat. Mlčení nelze v žádném případě vykládat jako přiznání viny. Nemůžete být nuceni k tomu, abyste poskytli důkazy, které svědčí proti vám či osobám vám blízkým.

Jak probíhá výslech?

Na začátku výslechu musíte být poučeni o svém právu odmítnout výpověď a o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám. Nejprve budete dotázáni na to, zda jste se dopustili trestného činu, z něhož jste podezřelí.

Budete mít možnost uvést, co víte o trestném činu, jenž je předmětem vyšetřování. Budou vám rovněž pokládány otázky. Z výslechu se pořizuje písemný protokol. Před podepsáním protokolu máte právo si jej pročíst. Máte právo na to, aby byly do protokolu zahrnuty vaše připomínky.

Co se stane, pokud řeknu něco, co je na škodu mé věci?

Vaši výpověď lze použít jako důkaz proti vám.

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat k některým či ke všem obviněním?

Během výslechu se můžete přiznat k některým či ke všem obviněním. Můžete tak učinit rovněž kdykoli po výslechu, i když jste při výslechu uvedli, že jste nevinní.

Jestliže přiznáte svou vinu, nebude trestní řízení zastaveno. Vyšetřující orgán musí zjistit skutkové okolnosti spáchání trestného činu a trestný čin vám dokázat. Za trestný čin nemůžete být odsouzeni pouze na základě svého doznání.

Mohu později své přiznání odvolat?

Jestliže jste přiznali svou vinu, můžete se vrátit ke své dřívější svědecké výpovědi a svou vinu později v průběhu trestního řízení nebo rovněž u soudu popřít. V takovém případě však může být vaše dřívější přiznání předloženo soudu a použito jako důkaz proti vám. Pokud vaši vinu potvrzují další důkazy, nebude skutečnost, že jste své přiznání odvolali, brána kvůli nevěrohodnosti v potaz.

Mohu získat informace o svědcích, kteří poskytli důkazy proti mně?

V průběhu vyšetřování není vyšetřující orgán povinen poskytnout vám informace o tom, kteří svědci poskytli důkazy proti vám a co tito svědci uvedli. O svědcích a jejich důkazech budete informováni až poté, co vám bude na konci vyšetřování umožněn přístup k trestnímu spisu (viz Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a sdělení obvinění (4)).

Budou vzneseny dotazy na mou předchozí trestnou činnost?

Můžete být dotázáni na svou předchozí trestnou činnost, můžete však odmítnout tyto informace poskytnout. Vyšetřující orgán má právo nahlédnutím do různých rejstříků zjistit, zda jste se již dříve dopustili trestných činů. Případné dřívější trestné činy budou uvedeny v obžalobě.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Vyšetřující orgán má právo provést u vás tělesnou prohlídku za účelem nalezení stop trestného činu, zjištění zvláštních charakteristických znaků vašeho těla či jiných informací, které jsou důležité pro vyšetřování.

Mohu být požádán o poskytnutí otisku prstů a budou mi odebrány vzorky DNA (např. vlasy, sliny) či jiné tělesné tekutiny?

Vyšetřující orgán je oprávněn odebrat důkazní stopy a vzorky, včetně otisků prstů a biologického materiálu pro analýzu DNA.

Pokud odmítnete vzorky poskytnout, může vás k tomu vyšetřující orgán donutit. Jestliže však odmítnete vzorky poskytnout nebo pokud by jejich odebrání poškodilo vaši tělesnou integritu, mohou být vzorky odebrány pouze na základě rozhodnutí vyšetřujícího orgánu. Máte právo toto rozhodnutí vidět.

Lze prohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům nebo byt, obchodní prostory či vozidlo atd. mohou být prohledány za účelem nalezení důkazů o trestné činnosti či jiných věcí, které jsou potřebné pro vyřešení daného trestného činu. Příkaz k prohlídce musí vydat státní zastupitelství nebo soud. Je-li nutno provést prohlídku urychleně, může být povolena rovněž na základě příkazu vydaného vyšetřujícím orgánem.

Osobě, jejíhož majetku se prohlídka týká, musí být předložen příkaz k prohlídce a tato osoba musí být požádána, aby vydala věci uvedené v příkazu. Nejsou-li dotyčné věci vydány, provedou úředníci vyšetřujícího orgánu prohlídku.

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

Došlo-li k porušení vašich práv, můžete si na činnost vyšetřujícího orgánu stěžovat a podat stížnost Odkaz se otevře v novém okně.státnímu zastupitelství. Jestliže se stížnost týká činnosti státního zastupitelství, lze ji podat Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Bude vám zaslána kopie rozhodnutí. Jestliže s rozhodnutím Nejvyššího státního zastupitelství nesouhlasíte, můžete ve lhůtě 10 dnů podat stížnost soudu.

Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby (4)

Jaký je účel získání přístupu ke spisu?

V trestním spisu jsou obsaženy veškeré důkazy shromážděné během vyšetřování a shrnutí předsoudního řízení, v němž jsou popsány skutkové okolnosti spáchání trestného činu. Přístup k trestnímu spisu je pro vás coby osobu podezřelou nezbytné, abyste se dozvěděli o obviněních, která budou obsažena v obžalobě, a jak jsou tato obvinění zdůvodněna.

Kdy budu moci nahlédnout do trestního spisu?

Jste-li podezřelou osobou, bude vám trestní spis zpřístupněn po skončení vyšetřování.

Jak je udělen přístup k trestnímu spisu?

Od okamžiku zpřístupnění trestního spisu musíte mít obhájce (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 1). Státní zastupitelství předá kopii trestního spisu vašemu obhájci. Váš obhájce vás pak bude informovat o obsahu trestního spisu.

Kolik času mám na seznámení se s trestním spisem?

Pro přezkoumání trestního spisu není stanovena žádná konkrétní lhůta. Zjistí-li státní zastupitelství průtahy při přezkumu trestního spisu, může takovou lhůtu stanovit. Musí vám poskytnout dostatek času, aby bylo zajištěno, že můžete skutečně uplatnit své právo na obhajobu.

Jaké je účel podání žádostí?

Po přezkoumání trestního spisu máte vy a váš obhájce právo podat státnímu zastupitelství žádosti. Tyto žádosti mají zaručit, aby bylo vyšetřování vedeno důkladně a spravedlivě.

Můžete požádat o:

 • provedení dalších vyšetřovacích úkonů;
 • zařazení nových důkazů, které jste poskytli, do spisu;
 • odstranění materiálů, které nejsou pro danou věc podstatné, ze spisu atd.

Můžete státní zastupitelství požádat rovněž o zastavení trestního řízení, jestliže podle vašeho názoru neexistují důvody pro jeho pokračování. Mimoto máte právo požádat o projednání dané věci v zjednodušeném řízení stanoveném v právních předpisech (např. řízení k dosažení vzájemné shody) bez hlavního líčení.

Jak mají být žádosti podány?

Žádosti se podávají státnímu zastupitelství písemně. Musí být podány do 10 dnů od data přezkumu trestního spisu. Je-li daná trestní věc rozsáhlá a složitá, může státní zastupitelství tuto lhůtu prodloužit na 15 dnů (§ 225 trestního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. září 2011).

Jak se žádosti vyřizují?

Státní zastupitelství žádosti posoudí ve lhůtě 10 dnů. Pokud státní zastupitelství se žádostí nesouhlasí, je vyhotoveno rozhodnutí a vy obdržíte kopii tohoto rozhodnutí. Je-li vaše žádost v této fázi zamítnuta, můžete ji podat znovu v průběhu hlavního líčení.

Kdy se podává obžaloba?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem a státní zastupitelství rozhodlo o vašich žádostech, bude vám sděleno obvinění ve formě obžaloby, je-li státní zástupce přesvědčen, že existují dostatečné důkazní prostředky, aby bylo možno proti vám zahájit soudní řízení.

Jak je obvinění sděleno?

Státní zastupitelství vyhotoví obžalobu. Obžaloba je dokument, který obsahuje skutečnosti, na nichž se obvinění zakládá, a důkazy, které tyto skutečnosti potvrzují. Státní zastupitelství předá obžalobu vám a vašemu obhájci a zašle ji soudu.

Může být obvinění obsažené v obžalobě před zahájením hlavního líčení změněno?

Soud může danou věc projednat pouze na základě obžaloby. Státní zastupitelství může obvinění změnit nebo doplnit, v takovém případě je však nutno podat novou obžalobu.

Za stejný skutek jsem již byl souzen v jiné zemi. Co se stane v tomto případě?

Pokud jste byli v jiné zemi shledáni vinnými ze stejného trestného činu nebo pokud bylo trestní řízení týkající se stejného skutku zastaveno, nemůžete být ze stejného trestného činu obviněni znovu. V tomto případě musí být trestní řízení, které bylo proti vám zahájeno v Estonsku, zastaveno, aniž byste byli obviněni z trestného činu.

Může být můj případ urovnán dohodou?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem, máte právo státní zastupitelství požádat, aby zahájilo vyjednávací řízení. Pokud s tím státní zastupitelství souhlasí, bude s vámi a s vaším obhájcem zahájeno jednání o právní kvalifikaci činu, z něhož jste obviněni, a o trestu uloženém za tento čin.

Dospějete-li na základě těchto jednání k dohodě, bude tato dohoda sepsána a předložena soudu k potvrzení. Pokud soud dohodu potvrdí, budete za daný trestný čin odsouzeni na základě dosažené dohody.

Dodatečné informace pro nerezidenty (5)

Co je to evropský zatýkací rozkaz?

Evropským zatýkacím rozkazem je žádost orgánu některého členského státu Evropské unie určená jinému státu Evropské unie týkající se zatčení nebo předání určité osoby do žádající země, takže dotyčná země může pokračovat v trestním řízení nebo dotyčnou osobu uvěznit.

Jaká jsou moje práva, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

V případě zatčení vám musí být sdělen důvod zatčení a musíte být informováni o tom, že můžete souhlasit s předáním do jiného členského státu. Pokud s předáním souhlasíte, nemůžete své rozhodnutí později změnit. Od okamžiku zadržení máte právo na bezplatnou právní pomoc a služby tlumočníka.

Jak je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

O předání či nepředání rozhoduje soud. Soudního jednání se účastníte vy, váš obhájce a státní zástupce. Soud musí vyslechnout váš názor na předání. Soud vydá rozhodnutí, v němž je vaše předání schváleno či odmítnuto. Od obdržení rozhodnutí máte tři dny na podání odvolání k odvolacímu soudu. Odvolací soud do 10 dnů vydá rozhodnutí o vašem odvolání a jeho rozhodnutí je pravomocné.

Jak rychle je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

Pokud jste s předáním souhlasili, musí být rozhodnutí vydáno do 10 dnů. Jestliže jste s předáním nesouhlasili, musí být pravomocné rozhodnutí o předání či nepředání přijato do 60 dnů od vašeho zatčení. V mimořádných případech může být tato lhůta prodloužena o 30 dnů. Pokud soudní rozhodnutí o vašem vydání se stalo pravomocným, musíte být do žádající země posláni do 10 dnů. Nebudete-li vydáni během této lhůty, musíte být propuštěni.

Za jakých podmínek mohu být vydán do jiné země?

Jestliže jiná země zahájila trestní řízení a vydala zatýkací rozkaz nebo pokud vás soud v této zemi odsoudil k trestu odnětí svobody, může tato země požádat o vaše vydání. Obdrží-li Estonsko žádost jiné země o vydání nebo žádost Interpolu o zatčení, můžete být zatčeni a vzati do vazby po dobu trvání vydávacího řízení. Během vydávacího řízení můžete být drženi ve vazbě po dobu nejvýše 1 roku. Soud rozhodne, zda by mělo být vydání povoleno.

Mohu se v případě zatčení obrátit na velvyslanectví své země?

Jste-li občanem cizí země, je kopie zatýkacího rozkazu zaslána Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvu zahraničí. Ministerstvo zahraničí informuje o vašem zatčení velvyslanectví nebo konzulární zastoupení vaší země. Máte právo požádat o schůzku s konzulárním úředníkem své země.

Bude mi poskytnut tlumočník, jestliže nehovořím místním jazykem?

Vyšetřující orgán a státní zastupitelství musí zajistit, abyste měli k dispozici pomoc tlumočníka. Tlumočník musí být přítomen při všech procesních úkonech, jichž se účastníte. Tlumočník je povinen přeložit přesně a úplně vše, co souvisí s procesním úkonem. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Můžete požádat o písemný překlad obžalovacího spisu do vašeho mateřského jazyka či jiného jazyka, jímž hovoříte. Ostatní dokumenty, které tvoří součást trestního řízení, nejsou přeloženy písemně.

Musím během trestního řízení pobývat v zemi? Mohu ze země vycestovat?

Během trestního řízení nemusíte pobývat v zemi a můžete ze země vycestovat, musíte se však dostavit k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, aby mohl provést určitý procesní úkon. Vyšetřující orgán vám může zakázat opuštění místa bydliště bez jeho svolení.

Chcete-li opustit své bydliště na dobu delší než 24 hodin, potřebujete předchozí svolení vyšetřujícího orgánu. Jestliže se nedostavíte k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, nebo porušíte-li zákaz týkající se opuštění vašeho bydliště, můžete být zatčeni.

Může být výslech proveden z cizí země prostřednictvím telekomunikačních prostředků, například audiovizuálního spojení?

Vyšetřující orgán může provést výslech v cizí zemi prostřednictvím živého audiovizuálního spojení. Takovýto výslech se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva u soudu

Kde se hlavní líčení koná?

Veškeré trestní věci projednávají Odkaz se otevře v novém okně.okresní soudy. Rozhodnutí zpravidla vynáší samosoudce. Trestní věci, které se týkají trestných činů prvního stupně, řeší soud tvořený předsedou a dvěma přísedícími.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné.

Soud může hlavní líčení prohlásit za částečně či zcela neveřejné v těchto případech:

 • na ochranu státního či obchodního tajemství,
 • na ochranu mravnosti, rodinného nebo soukromého života,
 • v zájmu nezletilé osoby,
 • v zájmu výkonu spravedlnosti, včetně případů, kdy by veřejné hlavní líčení mohlo ohrozit bezpečnost soudu, účastníků řízení nebo svědků.

Lze v průběhu hlavního líčení změnit obvinění obsažené v obžalobě?

Před skončením soudního jednání může státní zástupce body v obžalobě změnit či připojit další obvinění, která byla vůči vám vznesena. Pokud k tomu dojde, vyhotoví státní zástupce novou obžalobu. K tomu nedojde, pokud se obvinění změnilo ve váš prospěch. Došlo-li ke změně obvinění, můžete vy a váš obhájce požádat o odklad soudního řízení, abyste mohli připravit obhajobu.

Co se stane, pokud se v průběhu hlavního líčení přiznám k některým či ke všem obviněním?

Vaše přiznání je považováno za jeden z důkazů o spáchání trestného činu. I když se přiznáte, musí státní zástupce vaši vinu prokázat pomocí dalších důkazních prostředků.

Musím být přítomen během hlavního líčení? Může se hlavní líčení uskutečnit v mé nepřítomnosti?

Účast obžalovaného osoby na hlavním líčení je povinná. Výjimečně může hlavní líčení proběhnout ve vaší nepřítomnosti, a to v těchto případech:

 • pokud jste jednání soudu narušili a nedbali jste příkazů soudce a byli jste v důsledku toho vykázáni ze soudní síně,
 • pokud pobýváte mimo Estonskou republiku a nedostavíte se k soudu a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti,
 • pokud se po výslechu u soudu nacházíte ve stavu, který vám znemožňuje nadále se účastnit soudního řízení, a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti.

Pokud žiji v jiné zemi, mohu se řízení zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Soud má právo povolit vám účast na hlavním líčení prostřednictvím audiovizuálního spojení, je-li pro vás obtížné dostavit se k soudu. Tato účast je možná pouze s vaším souhlasem.

Bude mi poskytnut překlad, jestliže nerozumím tomu, co se děje?

Pokud nerozumíte jazyku soudního řízení, musí vám soud během soudního řízení zajistit tlumočníka. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Musím mít obhájce? Bude mi přidělen obhájce?

Musíte mít obhájce, a pokud jste si nezvolili obhájce sami, bude vám obhájce ustanoven Estonskou advokátní komorou (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 1).

Mohu během soudního řízení vypovídat? Musím během soudního řízení vypovídat?

Během hlavního líčení můžete vypovídat a vyjádřit svůj názor na okolnosti vašeho případu. V průběhu hlavního líčení nemáte povinnost vypovídat a máte právo nevypovídat.

Co se stane, nebudu-li v průběhu hlavního líčení vypovídat pravdivě?

Obžalované osoby nemají povinnost vypovídat u soudu pravdivě. Pokud neřeknete pravdu, nemohou vám být uloženy žádné sankce. Jestliže se v průběhu hlavního líčení prokáže, že jste soudu lhali, může být celá vaše svědecká výpověď (včetně pravdivé části) považována za nevěrohodnou. V takovém případě není vaše svědecká výpověď považována za důkazní prostředek.

Mohu napadnout důkazní prostředky, které byly předloženy proti mně?

Proti důkazním prostředkům, které byly proti vám předloženy soudu, můžete vznést námitky. Důkazní prostředky nemohou být u soudu použity, pokud byly získány protiprávně. Můžete napadnout věrohodnost důkazních prostředků a rovněž jejich právní přípustnost.

Vy a váš obhájce můžete důkazní prostředky napadnout ústně i písemně v kterékoli fázi projednávání dané věci, a to až do skončení hlavního líčení.

Jaký druh důkazních prostředků mohu předložit?

Soudu můžete předložit veškeré důkazní prostředky, které jsou důležité pro danou věc a které byly získány v souladu se zákonem.

Jaké podmínky platí pro mé důkazní prostředky?

Aby bylo možno předložit nové důkazní prostředky, je nutno po přezkoumání trestního spisu nebo nejméně 3 pracovní dny před zahájením přípravného soudního řízení podat žádost. Nové důkazní prostředky však lze předložit rovněž během hlavního líčení, pokud je nebylo možné z pádných důvodů předložit dříve.

Mohu za účelem shromáždění důkazů využít služeb soukromého detektiva?

Za účelem získání důkazních prostředků můžete využít služeb soukromého detektiva. Důkazní prostředky, které získal soukromý detektiv, jsou u soudu přípustné, pokud je soukromý detektiv získal v souladu se zákonem.

Mohu požádat svědky, aby vypovídali v můj prospěch?

Máte právo požádat, aby byly k soudu předvolány osoby, které mají k dispozici důležité informace, jež jsou nezbytné pro vyřešení vašeho případu.

Mohu já sám nebo můj obhájce klást otázky ostatním svědkům v mé věci? Mohu já nebo můj obhájce napadnout jejich výpověď?

Vy a váš obhájce můžete klást otázky všem svědkům. Máte právo vyslovit svůj názor na relevanci a pravdivost svědecké výpovědi. Můžete předložit důkazní prostředky, které prokazují nepravdivost svědecké výpovědi či zpochybňují její věrohodnost.

Bude se přihlížet k informacím o mých předchozích odsouzeních?

Soud může vzít v úvahu pouze informace o vašich předchozích odsouzeních, které jsou zaznamenány v Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů a které z něj nebyly dosud vymazány (podle závažnosti trestného činu je trestný čin z rejstříku trestů vymazán po 1 až 5 letech od výkonu trestu).

V úvahu lze vzít rovněž informace z jiných zemí, které se týkají vašich odsouzení. Trestné činy, které má soud vzít v úvahu, musí být uvedeny v obžalovacím spisu. V případě některých trestných činů, které byly spáchány dříve, může mít podobný trestný čin za následek uložení přísnějšího trestu.

Jaký může být výsledek soudního řízení?

Po projednání dané věci v hlavním líčení vás soud buď zprostí obžaloby, nebo vás odsoudí. Zproštěni obžaloby budete v případě, nebylo-li během hlavního líčení prokázáno, že došlo ke spáchání trestného činu nebo že jste jej spáchali vy. Zproštěni viny budete rovněž v případě, že státní zástupce stáhne obžalobu. Odsouzeni budete v případě, je-li u soudu prokázáno, že jste se dopustili trestného činu.

Jste-li shledáni vinnými, soud vám uloží trest v souladu se zákonem. Uložit lze tyto tresty:

 • peněžitý trest, jehož výše může činit 30 až 500násobek vašeho průměrného denního příjmu,
 • trest odnětí svobody v délce 30 dnů až 20 let nebo odnětí svobody na doživotí.

Pokud s tím souhlasíte, může soud trest odnětí svobody nahradit uložením veřejně prospěšných prací.

V určitých případech může soud rozhodnout rovněž o uložení trestu podmíněného odnětí svobody se zkušební dobou. V tomto případě nemusíte původní trest vykonat, či jej musíte vykonat pouze částečně, pokud se ve zkušební době nedopustíte nové trestné činnosti. Zkušební doba činí 3 až 5 let.

Kromě hlavního trestu může soud uložit vedlejší tresty, může vám například zakázat výkon určitých činností nebo vás vyhostit z Estonska. Veškerý majetek související s trestnou činností může být zabaven.

Jaká je role poškozeného (oběti) v průběhu soudního řízení?

Oběť se může účastnit hlavního líčení, může učinit výpověď a předložit důkazní prostředky, požádat o náhradu škody za ztráty způsobené trestným činem a vyslovit svůj názor na trest, jehož uložení navrhl státní zástupce.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page estonien a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

4 – Moje práva po vynesení soudního rozhodnutí

Mohu se proti rozsudku odvolat?

Proti rozsudku můžete podat opravný prostředek (odvolání). Odvolání můžete podat jak proti výroku o vině, tak proti trestu. Odvolat se můžete proti celému rozsudku, či jeho části.

Jak mám podat odvolání?

Soud, který vás odsoudil, musíte informovat o tom, že chcete podat odvolání. Musíte tak učinit do 7 dnů od vynesení soudního rozhodnutí. Lze to učinit i faxem.

Opravný prostředek se podává u soudu, který vynesl rozsudek, do 15 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost se s rozsudkem seznámit. Opravný prostředek se podává písemně a zasílá se soudu poštou nebo faxem. Odvolání vyhotovená státním zastupitelstvím a právním poradcem se zasílají soudu rovněž elektronicky.

Soud, který rozsudek vynesl, postoupí opravný prostředek a trestní spis Odkaz se otevře v novém okně.odvolacímu soudu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Jestliže podáte odvolání, nebude původní rozsudek vykonán, dokud o něm nerozhodne odvolací soud. Pokud jste byli před vynesením rozsudku nebo poté zatčeni, nebudete na základě podání odvolání propuštěni. Můžete být drženi ve vazbě do doby, než bude rozhodnuto o vašem odvolání. Zákon nestanoví pro odvolací řízení žádnou lhůtu, musí se však uskutečnit v přiměřené lhůtě.

Mohu v rámci odvolání předložit nové důkazní prostředky? Jaké podmínky platí?

V rámci odvolání můžete předložit nové důkazní prostředky, máte-li pádný důvod pro to, proč jste je nepředložili dříve.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při jednání u odvolacího soudu jsou posouzeny argumenty uvedené v odvolání. Jestliže se k soudu nedostavíte, může odvolací soud rozhodnout o odvolání ve vaší nepřítomnosti. Po projednání může odvolací soud:

 • odvolání zamítnout;
 • změnit rozsudek soudu prvního stupně nebo vynést nový rozsudek;
 • zrušit rozsudek prvního stupně a trestní řízení zastavit;
 • zrušit rozsudek prvního stupně a vrátit případ zpět tomuto soudu k novému projednání.

Je možný další opravný prostředek, není-li první odvolání úspěšné?

Proti rozhodnutí odvolacího soudu je možné podat u Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu „kasační opravný prostředek“. „Kasační opravný prostředek“ lze podat pouze prostřednictvím obhájce.

Chcete-li podat „kasační opravný prostředek“, musíte o tom odvolací soud informovat do 7 dnů od vynesení rozhodnutí o odvolání.

Samotný „kasační opravný prostředek“ musí být podán do 30 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost seznámit se s rozhodnutím odvolacího soudu. „Kasační opravný prostředek“ se podává Nejvyššímu soudu prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal rozhodnutí o odvolání.

Nejvyšší soud má právo rozhodnout o tom, zda „kasační opravný prostředek“ projedná, či nikoli. Rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti „kasačního opravné prostředku“ se neodůvodňuje.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Odsouzení je pravomocné, jakmile rozsudek vstoupí v platnost. To nastává po uplynutí lhůty pro podání odvolání či kasačního opravného prostředku. V případě kasačního opravného prostředku rozsudek vstoupí v platnost poté, co Nejvyšší soud kasační řízení rozhodl o nepřípustnosti tohoto prostředku, nebo vynesl v dané věci své rozhodnutí.

Bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů, je-li opravný prostředek úspěšný?

Odsouzení bude v rejstříku trestů zaznamenáno pouze v případě výkonu rozsudku. Pokud Nejvyšší soud rozhodnutí soudu, který vás odsoudil, zruší, není odsouzení v rejstříku trestů zaznamenáno.

Jestliže bylo první rozhodnutí chybné, obdržím odškodnění?

Máte nárok na odškodnění újmy, která vám byla způsobena v případě, že jste byli bezdůvodně zbaveni svobody. O odškodnění můžete požádat písemně Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo financí ve lhůtě 6 měsíců od vstupu osvobozujícího rozsudku nebo rozhodnutí o zastavení trestního řízení v platnost.

Výše odškodnění je pevně stanovena a rovná se 7násobku platné minimální denní mzdy v Estonské republice za každý den, který jste strávili ve vězení. Mimoto můžete od státu požadovat uhrazení peněžních prostředků, které jste zaplatili svému obhájci.

Pocházím z jiné země. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do této země?

Jestliže jste zahraničním občanem, který žije v Estonsku legálně, a byli jste odsouzeni za úmyslný trestný čin a potrestáni odnětím svobody, může soud jako dodatečný trest rozhodnout o vašem vyhoštění z Estonska a zakázat vám vstup na území Estonska po dobu 10 let. Jelikož vyhoštění z Estonska rovněž představuje trest, můžete proti němu podat opravný prostředek.

Nemáte-li povolení k pobytu v Estonsku, dojde k vašemu vyhoštění z Estonska automaticky bez soudního rozhodnutí. Vyhoštění můžete napadnout, a to podáním odvolání u Odkaz se otevře v novém okně.Správního soudu. Skutečnost, že jste vyhoštění napadli, nevede k jeho odkladu po dobu trvání soudního řízení.

Byl jsem odsouzen; může být vůči mně v souvislosti se stejným obviněním zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému obvinění zahájeno nové soudní řízení.

Budou informace o mém odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů a jak budou tyto údaje uchovávány?

Informace o odsouzení jsou zaznamenány Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů. Rejstřík trestů vede Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti a spravuje jej Odkaz se otevře v novém okně.středisko pro rejstříky a informační systémy. Informace uvedené v rejstříku jsou veřejně přístupné, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Informace lze předat státním orgánům cizích zemí, pokud to připouští mezinárodní dohody. Informace o vašem trestu jsou uchovávány bez vašeho souhlasu. Údaje budou vymazány po uplynutí zákonem stanovené lhůty (podle závažnosti trestného činu 1–15 let od výkonu trestu).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page estonien a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší menší dopravní přestupky?

Tresty za překročení dovolené rychlosti a porušení pravidel parkování a jiných dopravních předpisů se ukládají v rámci přestupkového řízení.

Přestupkové řízení vedou Odkaz se otevře v novém okně.policejní orgány v místě, v němž byl přestupek zjištěn, nebo na policejní stanici.

Uložení trestu na místě není povinné. Místo toho může být vydáno upozornění nebo vám může být uložena bloková pokuta (do výše 15 EUR). Je rovněž možné vydat rozhodnutí ve zrychleném řízení na místě a uložit pokutu až do výše 400 EUR. Řízení na místě se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem. Lze pořídit audio- či videozáznamy o prohlášeních učiněných dotčenou osobou ohledně přestupku.

Pokud překročíte dovolenou rychlost a jste zachyceni radarem s kamerou pro měření rychlosti, lze majiteli nebo zaregistrovanému uživateli vozidla uložit výstražnou pokutu. Maximální výše blokové pokuty činí 190 EUR. Oznámení o uložení pokuty je zasíláno poštou. Pokud s oznámením o uložení pokuty nesouhlasíte, můžete jej ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení napadnout. Stížnost je nutno podat policejní stanici, která vám zaslala oznámení o uložení pokuty. Pokud fyzická osoba odpovědná za motorové vozidlo napadne uložení pokuty z toho důvodu, že vozidlo používal někdo jiný, musí ve stížnosti uvést jméno a příjmení osoby, která vozidlo používala v době uvedené v oznámení o uložení pokuty, a rovněž adresu, číslo řidičského průkazu a datum narození nebo osobní identifikační číslo dané osoby.

Nesouhlasíte-li s názorem policie ve věci údajného přestupku, můžete vůči řízení na místě vznést námitku. V takovém případě vyhotoví policejní orgány na místě zápis o přestupku, trest však nebude uložen okamžitě.

Zápis bude předán policejní stanici, jejíž úředníci musí shromáždit důkazy týkající se dotyčného přestupku. V případě výslechu máte právo nevypovídat. Máte právo na přítomnost právního zástupce a tlumočníka. Máte rovněž právo přezkoumat materiály, které byly shromážděny v průběhu přestupkového řízení, a vznést námitku vůči obvinění.

Námitky můžete podat do 15 dnů od obdržení protokolu o přestupku. Bude vám sděleno, zda můžete od policejní stanice obdržet kopii rozhodnutí o přestupku. Za účelem obdržení této kopie se musíte vy nebo váš právní zástupce dostavit na policejní stanici. Tato kopie se nezasílá poštou.

Za dopravní přestupky může být uložena pokuta do výše maximálně 1 200 EUR. V případě závažného dopravního přestupku můžete být po dobu 30 dnů uvězněni. Rozhodnutí o uvěznění může vydat pouze soud. Rovněž vám může být uložen zákaz řízení vozidla až na 2 roky.

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím policie, máte právo podat stížnost u Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu. Stížnost musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo rozhodnutí doručeno.

Za dopravní přestupky lze rovněž postihovat občany ostatních členských států Evropské unie.

Objeví se přestupek v rejstříku trestů?

Tresty za dopravní přestupky jsou zaznamenány v rejstříku trestů s výjimkou informací o blokových pokutách. Informace o přestupcích jsou z rejstříku vymazány a archivovány jeden rok poté, co byla zaplacena pokuta za přestupek, byl vykonán trest odnětí svobody, byly provedeny veřejně prospěšné práce nebo byl jako hlavní trest uložen zákaz řízení vozidla.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o silniční dopravě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o silniční dopravě v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Přestupkový řád

Odkaz se otevře v novém okně.Přestupkový řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.