Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje eesti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

1 - Права на обвиняемите в наказателното производство

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Трябва ли да имам адвокат?

Трябва да имате адвокат по време на досъдебното производство, считано от момента, в който получите възможност да прегледате съдебното досие (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2). Преди този етап трябва да имате адвокат в следните случаи:

 • ако сте бил непълнолетен към момента на извършване на престъплението;
 • ако не можете да се защитите сам поради физическо или умствено увреждане или ако защитата е усложнена от такова увреждане;
 • ако сте заподозрян за престъпление, което води до доживотна присъда за лишаване от свобода;
 • ако Вашето дело е в разрез с делото на друго лице, което има защитник;
 • ако сте задържан от поне шест месеца;
 • ако делото се гледа по бърза процедура.

Трябва да имате адвокат по време на процеса. Участието на адвоката в процеса е задължително, освен ако обвиняемият не иска адвокат, съдът счита, че обвиняемият е способен да защитава сам интересите си и обвиняемият иска да избегне назначаването на адвокат.

Намиране на адвокат

Имате право да изберете свой адвокат, който да се съгласи да Ви представлява въз основа на договор. Имената и данните за контакт на адвокати са достъпни на уебстраницата на Връзката отваря нов прозорецадвокатската колегия на Естония.

Ако нямате сключен договор с адвокат или Вашият адвокат не може да Ви представлява, имате право да поискате да Ви бъде определен адвокат. В такъв случай адвокатската колегия на Естония определя адвокат, който да Ви представлява.

Вашето право да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония не зависи от Вашето финансово положение. Не сте длъжен да разкривате подробности относно финансовото си положение, когато кандидатствате за адвокат.

Ако желаете да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония, трябва да подадете искане до разследващия орган, прокуратурата или съда.

Участието на адвоката е задължително в определени производства. Ако не сте си избрали адвокат при такова производство, разследващият орган, прокуратурата или съдът ще Ви определят такъв. Няма нужда да кандидатствате за адвокат.

Заплащане за адвокат

Трябва да заплатите на адвоката, който сте избрали. Хонорарът на адвоката и условията на плащане са включени в договора с клиента.

Ако не желаете да си наемете адвокат, имате право да Ви бъде осигурен адвокат от държавата. Адвокатът, който се определя от адвокатската колегия на Естония, получава заплащане от държавата. Не е нужно да плащате на адвоката. Ако съдът Ви признае за виновен, ще бъдете задължен да възстановите разходите на държавата за хонорара на адвоката.

Мога ли да сменя своя адвокат?

Имате право да смените адвоката, който сте избрали. Ако Ви е бил определен адвокат, имате право да смените адвоката, ако първоначалният и новият адвокат са съгласни. Ако определеният Ви адвокат е некомпетентен или небрежен, имате право да внесете молба до съда за смяна на този адвокат и определяне на нов адвокат от адвокатската колегия на Естония.

Връзки по темата:

Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Естония

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъплението и преди делото да бъде разгледано от съда

Наказателният процес се състои от два етапа: досъдебно производство или разследване и самият процес. Наказателният процес може също така да бъде прекратен, без да стига до съда (например когато по време на разследването бъде установено, че не е било извършено престъпление). Може да бъдете признат за виновен само в съда.

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на наказателното разследване е да се установи дали престъплението е било извършено и какви са били обстоятелствата около престъплението. По време на разследването ще бъдат събрани доказателства за предполагаемото престъпление, ще бъдат установени обстоятелствата и ще бъде взето решение дали доказателствата са достатъчни, за да бъдете обвинен за престъплението.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Започване на наказателния процес

Началото на наказателния процес се дава от разследващия орган (полицията или друг държавен орган с правомощия да направи това) или от прокуратурата. Наказателното производство започва тогава, когато полицията или прокуратурата получат информация относно предполагаемото престъпление.

Задържане и арест

Ако разследващият орган има основателни причини да смята, че Вие сте извършили престъпление, може да бъдете задържан като заподозрян за срок до 48 часа. Ако бъдете задържан, трябва незабавно да бъдете разпитан от разследващия орган.

Ако по време на разследването стане ясно, че няма основание да бъдете задържан, трябва да бъдете освободен незабавно. Ако прокуратурата е убедена, че трябва да бъдете задържан за по-дълго време, така че да не се укриете или да извършите нови престъпления, тя трябва да поиска заповед за Вашия арест от съда.

Ако това се случи, ще бъдете изправен пред съдията в срок от 48 часа от момента на Вашето задържане. Съдията решава дали арестът е подходяща мярка. Ако съдията счете, че няма основание за Вашия арест, ще бъдете освободен незабавно.

Разпит и събиране на доказателства

Целта на разследването е да се съберат доказателства, които потвърждават обстоятелствата около престъплението. За тази цел се разпитват заподозреният, жертвата и свидетелите, събират се доказателства, извършват се криминалистични анализи и се провеждат дейности за наблюдение. Всички предприети действия с цел събиране на доказателства трябва да бъдат документирани съгласно закона. За Вашето обвинение могат да се използват само доказателства, признати от закона и събрани по законен начин.

Получаване на достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението

Ще бъде създадено съдебно досие, което съдържа подробности от наказателното разследване и доказателствата. Когато приключи наказателното разследване, прокурорът дава копие от съдебното досие на адвоката. Вашият адвокат ще Ви каже за доказателствата, които са били събрани, и основанието за обвиненията срещу Вас.

Вие и Вашият адвокат имате право да подавате искания до прокуратурата (например за включване на допълнителни доказателства в досието, за прекратяване на наказателното производство и др.). Прокуратурата трябва да вземе решение по тези искания. Ако прокуратурата не удовлетвори дадено искане, можете да представите същото искане в съда по време на процеса.

Ако след като досието Ви бъде представено и е било взето решение по исканията, прокуратурата счете, че има достатъчно доказателства за започване на дело срещу Вас, тя ще изготви списък с обвинения.

Това е документ, който съдържа фактите и представя доказателствата, върху които се базира обвинението. Прокуратурата представя списъка с обвинения на адвоката и го изпраща на съда. Съдията ще даде начало на процеса въз основа на списъка с обвинения.

Моите права по време на разследването

Започване на наказателния процес (1)

Защо започва наказателният процес?

Наказателният процес започва, защото разследващият орган е получил информация, която предполага извършването на престъпление. Тази информация може да се основава на подадено оплакване от дадено лице или разкриването на факт, който подсказва, че е било извършено престъпление.

Целта на наказателния процес е да се установи дали е било извършено престъпление и, ако отговорът е да, дали доказателствата са достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение срещу заподозряното лице.

Кой извършва наказателното разследване?

Наказателното производство се ръководи от Връзката отваря нов прозорецпрокуратурата, а наказателното разследване се провежда от разследващия орган в съответствие с инструкциите на прокурора. Обикновено разследването се извършва от Връзката отваря нов прозорецполицията. Разследването може да бъде извършено и от Връзката отваря нов прозорецСлужбата за вътрешна сигурност, Връзката отваря нов прозорецСъвета „Данъчни и митнически въпроси“, Връзката отваря нов прозорецИнспектората по околна следа, Връзката отваря нов прозорецДирекция „Места за лишаване от свобода“ и Служба „Места за лишаване от свобода“ към Министерство на правосъдието, военна полиция и Връзката отваря нов прозорецСъвета по конкуренция.

Разследващите органи могат да извършат определени процедурни действия само с разрешението на прокуратурата или съда.

Как ще разбера, че наказателният процес е започнал?

Наказателният процес започва с първото процедурно действие. Ако сте заподозрян в извършването на престъпление, ще научите за започването на наказателния процес, когато бъдете задържан като заподозрян или когато разследващият орган Ви призове за разпит.

Защо мога да бъда заподозрян за извършването на престъпление?

Може да бъдете третиран като заподозрян, ако разследващият орган има достатъчно основания да смята, че сте извършил престъпление. Тези основания могат да бъдат базирани на различни причини, например:

 • били сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението или друга информация показва, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Какви са моите права като заподозрян?

Вашите основни права като заподозрян са както следва:

 • правото да Ви съобщят в какво сте заподозрян, да правите или да откажете да направите изявления във връзка с това подозрение;
 • правото да узнаете, че казаното от Вас може да бъде използвано срещу Вас;
 • правото на съдействие от устен преводач;
 • правото на съдействие от адвокат;
 • правото да се срещате с адвоката си насаме;
 • правото да бъдете разпитван в присъствието на Вашия адвокат;
 • правото да участвате в съдебното заседание, на което се разглежда искането за издаване на заповед за арестуването Ви;
 • правото да представяте доказателства;
 • правото да подавате искания и оплаквания;
 • право да проучвате протоколите от процесуалните действия и да правите бележки относно условията, протичането и резултатите от процесуалното действие и относно самия протокол, като бележките също се закрепват в протокол; право да давате съгласие за прилагането на процедура за решаване на делото със споразумение, да участвате в преговорите, които са част от процедурата за постигане на споразумение, да правите предложения за вида и размера на наказанието, което да бъде наложено, и да сключвате или да отказвате да сключите споразумение за решаване на делото.

Какви са моите задължения?

Вие сте длъжен:

 • да се явите, когато Ви бъде наредено от разследващия орган, прокуратурата или съда;
 • да участвате в процедурните действия и да се подчинявате на нарежданията на разследващия орган, прокуратурата и съда.

Какво ще ми бъде обяснено за процедурите, които се извършват?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва да Ви обясни Вашите права и задължения. От Вас ще бъде поискано да подпишете писмения протокол от разпита и по този начин потвърждавате, че Вашите права и задължения са Ви били разяснени.

След това ще Ви бъде казано в какво Ви подозират. Това означава, че ще получите кратко описание на действието, в чието извършване Ви подозират. Ще получите и подробности във връзка със закона, който определя това действие като престъпление. Нито разследващият орган, нито прокуратурата имат задължение да Ви дадат повече информация преди приключване на досъдебното производство.

Кога мога да говоря със своя адвокат?

Считано от момента, в който ставате заподозрян в наказателно производство, Вие имате право да се срещнете и да говорите със своя адвокат. Имате право да говорите със своя адвокат преди разследващият орган да започне Вашия разпит.

 

Задържане и арест (2)

При какви обстоятелства мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан като заподозрян, ако:

 • сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението показват, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Освен това може да бъдете задържан, ако разследващият орган разполага с друга информация, която Ви идентифицира като заподозряно лице, и:

 • се опитате да избягате;
 • Вашата самоличност не е установена със сигурност;
 • разследващият орган смята, че може да продължите да извършвате престъпления, да се укриете или по друг начин да попречите на наказателния процес.

Може да бъдете задържан и арестуван с цел предаване или екстрадиция в друга държава (вижте Разпит и събиране на доказателства (3)).

Кой може да ме задържи?

Разследващият орган има право да Ви задържи. Ако бъдете заловен в момента на извършването на престъплението или непосредствено след това или ако направите опит да избягате, всяко лице може да Ви предаде на полицията за задържане.

Как ще науча защо съм задържан и какво ще се случи след това?

При задържането Ви служител на разследващия орган трябва да Ви уведоми за причината за задържането и да Ви разясни Вашите права и задължения. Служителят изготвя документ за задържането, в който се съдържа правното основание за Вашето задържане и обстоятелствата около престъплението, в което Ви подозират. Имате право да отправяте искания и да изисквате те да бъдат включени в документа за задържането.

Как ще разбера какво се случва, ако не говоря местния език?

Разследващият орган трябва да Ви уведоми незабавно на език и по начин, който разбирате, за причината за Вашето задържане и Вашите права. Разследващият орган трябва да Ви осигури устен преводач, ако имате нужда от такъв. Осигурява се единствено устен превод (не и писмен).

Мога ли да съобщя на близки хора за моето задържане?

Имате право да уведомите поне един близък по Ваш избор. Уведомяването се извършва чрез разследващия орган. Това означава, че имате право да поискате да бъде предадено известие на лице, избрано от Вас, и това се прави от разследващия орган.

Ако разследващият орган смята, че уведомяването на избраното от Вас лице за Вашето задържане може да попречи на наказателния процес, той може да откаже да го уведоми. Прокуратурата трябва да даде разрешение за такъв отказ.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан за максимум 48 часа. Ако съдът не издаде заповед за Вашия арест в срок от 48 часа от момента на задържането Ви, разследващият орган трябва да Ви освободи незабавно.

При какви обстоятелства мога да бъда арестуван?

Може да бъдете арестуван по искане на прокуратурата, ако има основателна причина да се смята, че може да се укриете или да извършите нови престъпления. Само съдия може да даде разрешение за ареста.

Как се взема решението за моя арест?

Разследващият орган Ви изправя пред съдия за издаване на заповед за Вашия арест. Прокурорът и, по Ваше желание, Вашият адвокат също са поканени да присъстват пред съдията. Съдията прочита досието по Вашия криминален случай и Ви разпитва, за да провери причините за Вашия арест. След като изслуша страните по случая, съдът одобрява или отказва ареста. Ако арестът бъде отказан, трябва да бъдете освободен незабавно.

Колко дълго време може да продължи моят арест?

В досъдебното производство не може да бъдете задържан за повече от 6 месеца. В извънредни случаи този срок може да бъде удължен. След всеки двумесечен период имате право да поискате от съда да преразгледа причините за Вашия арест и съдът трябва да вземе решение в срок от 5 дни дали удължаването на ареста е основателно или не. Ако съдът счете, че арестът вече не е обоснован, трябва да бъдете освободен незабавно.

Мога ли да бъда освободен под гаранция?

Имате право да поискате да Ви бъде наложена гаранция вместо арест. За тази цел трябва да подадете искане до съда. Ще бъдете изправен пред съдия, който ще вземе решение по искането за гаранция и той трябва да изслуша Вашето мнение и мнението на Вашия адвокат.

Ако съдът се съгласи с искането, Вие ще бъдете освободен незабавно след прехвърляне на размера на гаранцията по сметката на съда.

Имам ли право да обжалвам заповедта за моя арест?

Имате право да обжалвате заповедта за Вашия арест. За тази цел Вие или Вашият адвокат трябва да подадете писмена жалба до районния съд чрез съда, издал първоначалната заповед за арест. Трябва да подадете жалбата в срок от 10 дни от получаването на информацията за издаването на заповедта за арест.

Разпит и събиране на доказателства (3)

Каква е целта на разпита и събирането на доказателства?

Целта на разпита и събирането на доказателства е да се установят обстоятелствата около предполагаемото престъпление и да се състави писмен протокол за тези обстоятелства, така че да могат да бъдат проверени в съда. Разследващият орган и прокуратурата са длъжни да съберат както информация, която сочи, че сте замесен в престъплението, така и информация във Ваша полза. Не сте длъжен да доказвате своята невинност.

Ще ми бъдат ли поискани сведения?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва незабавно да Ви разпита.

Трябва ли да дам сведения на разследващия орган?

Не сте длъжен да давате сведения на разследващия орган или да отговаряте на въпросите, които Ви се задават. Имате право да мълчите. Мълчанието в никакъв случай не може да се тълкува като признание за вина. Не може да бъдете принуждаван да давате доказателства срещу себе си или срещу близки хора.

Как протича разпитът?

В началото на разпита трябва да Ви бъде съобщено, че имате право да откажете да дадете показания и че показанията Ви могат да бъдат използвани срещу Вас. Първо ще бъдете запитан дали сте извършил престъплението, в което Ви подозират.

Ще получите възможност да разкажете това, което знаете за престъплението, което се разследва. Освен това ще Ви бъдат зададени други въпроси. Изготвя се писмен протокол от разпита. Имате право да прочетете протокола преди да го подпишете. Имате право забележките Ви да бъдат включени в протокола.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Показанията, които дадете, могат да бъдат използвани срещу Вас.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

По време на разпита може да се признаете за виновен за всички или за някои от обвиненията. Освен това имате право да направите това по всяко време след разпита, дори ако по време на разпита сте заявили, че не сте виновен.

Наказателното производство не свършва, ако признаете своята вина. Разследващият орган все пак трябва да установи обстоятелствата около престъплението и да го докаже. Не може да бъдете осъден за престъпление само въз основа на Вашето признание.

Имам ли право да оттегля признанието си на по-късен етап?

Ако сте признали своята вина, имате право да се върнете към предишните си показания и да отречете своята вина на по-късен етап от наказателното производство или също така в съда. В такъв случай обаче предишните Ви признания могат да бъдат представени в съда и използвани като доказателство срещу Вас. Ако други доказателства потвърдят Вашата вина, фактът, че сте се отрекли от своите показания, няма да бъде зачетен, защото ще бъде счетен за ненадежден.

Мога ли да получа информация за свидетелите, които дават показания срещу мен?

По време на наказателното разследване разследващият орган не е длъжен да Ви дава информация за свидетелите, които са дали показания срещу Вас, и какво са казали. Ще Ви бъде съобщено за свидетелите и техните показания едва когато получите достъп до съдебното досие в края на разследването (вижте Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)).

Ще ми задават ли въпроси за предишни мои нарушения?

Може да Ви бъдат зададени въпроси за предишни Ваши нарушения, но Вие може да откажете да дадете тази информация. Разследващият орган има право да установи дали сте извършил предишни нарушения, като провери различни регистри. Всички предишни нарушения ще бъдат посочени в списъка с обвиненията.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Разследващият орган има право да извърши личен обиск, за да намери евентуални следи от престъплението, особености на Вашето тяло и друга информация, която е важна за наказателното разследване.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, образци от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Разследващият орган има право да вземе уличаващи доказателства и проби от Вас, включително пръстови отпечатъци и биологичен материал за анализ на ДНК.

Ако откажете да дадете проби, разследващият орган има право да Ви принуди да дадете проби. При все това, ако откажете да дадете проби или вземането на проби би нарушило Вашата физическа неприкосновеност, това може да се извърши само въз основа на решение на разследващия орган. Имате право да видите решението.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вашият дом, служебни помещения или кола и др. могат да бъдат претърсени с цел намиране на доказателства за престъплението или други предмети, необходими за разкриване на престъплението. Прокуратурата или съдът трябва да издадат заповед за обиска. Ако обискът трябва да се извърши спешно, той може да бъде разрешен въз основа на заповед от разследващия орган.

Заповедта за обиск трябва да бъде показана на лицето, в чийто имот се извършва обискът, и от него ще бъде поискано да предаде предмета, посочен в заповедта. Ако предметът не бъде предаден, официалните лица на разследващия орган ще извършат обиска.

Мога ли да подам оплакване, ако моите права бъдат нарушени?

Ако правата Ви бъдат нарушени, имате право да се оплачете във връзка с дейностите на разследващия орган и да подадете оплакване до Връзката отваря нов прозорецпрокуратурата. Ако оплакването е свързано с дейностите на прокуратурата, то може да бъде подадено до Връзката отваря нов прозорецдържавната прокуратура. Решение по оплакването се взема в срок от 30 дни. Ще получите копие от решението. Ако не сте съгласен с решението на държавна прокуратура, имате право да подадете оплакване до съда в срок от 10 дни.

Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)

Каква е целта на получаването на достъп до съдебното досие?

Всички доказателства, събрани по време на наказателното разследване, и резюмето на досъдебното производство, в което се описват обстоятелствата около престъплението, се добавят към съдебното досие. Необходимо е да Ви бъде даден достъп до съдебното досие като заподозрян, така че да узнаете за обвиненията срещу Вас и тяхната обосновка.

Кога ще мога да разгледам съдебното досие?

Ако сте заподозрян, съдебното досие ще Ви бъде предоставено след приключване на наказателното разследване.

Как се предоставя достъп до наказателното досие?

Трябва да имате адвокат от момента, в който Ви бъде предоставено съдебното досие (вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1). Прокуратурата дава копие от съдебното досие на Вашия адвокат. Вашият адвокат Ви съобщава съдържанието на съдебното досие.

С колко време разполагам за преглед на съдебното досие?

Не е определен конкретен срок за прегледа на досието. Ако прокуратурата счита, че прегледът на съдебното досие се бави, тя може да определи такъв срок. Прокуратурата трябва да даде достатъчно време, за да можете наистина да упражните своето право на защита.

Каква е целта на подаването на молби?

След като прегледате съдебното досие Вие и Вашият адвокат имате право да представите молби до прокуратурата. Целта на представянето на молби е да се гарантира, че наказателното производство се извършва щателно и справедливо.

Имате право да поискате:-

 • да бъдат извършени допълнителни процедури по разследване;
 • новите доказателства, представени от Вас, да бъдат включени в досието;
 • материали, които не са уместни за делото, да бъдат изключени от досието и др.

Освен това имате право да поискате от прокуратурата да прекрати наказателния процес, ако според Вас няма основание за неговото продължаване. В допълнение имате право да поискате делото да бъде разгледано по опростената процедура, която се предвижда по закон (например процедура за взаимно съгласие), без пълен процес.

Как се подават молби?

Молби се подават до прокуратурата в писмен вид. Те трябва да бъдат подадени в срок от 10 дни след датата на прегледа на съдебното досие. Ако съдебното досие е голямо и сложно, прокуратурата може да удължи този срок на 15 дни (член 225 от Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от 1 септември 2011 г.).

Как се взема решение по молбите?

Прокуратурата разглежда молбите в срок от 10 дни. Ако прокуратурата откаже да изпълни дадена молба, ще бъде изготвено решение и ще Ви бъде представено копие от него. Ако Вашата молба бъде отхвърлена на този етап, имате право да я повдигнете отново по време на процеса.

Кога се представя обвинението?

След като прегледате съдебното досие и прокуратурата вземе решение по Вашите молби, ще Ви бъде повдигнато обвинение, ако прокуратурата е убедена, че има достатъчно доказателства за завеждане на дело срещу Вас.

Как се представя обвинението?

Прокуратурата изготвя списък с обвинения. Списъкът с обвинения е документ, който съдържа фактите, на които се основават обвиненията, и доказателствата, които ги подкрепят. Прокуратурата дава списъка с обвинения на Вас и Вашия адвокат и го изпраща на съда.

Могат ли обвиненията да се променят преди процеса?

Съдът може да разгледа делото само въз основа на списъка с обвинения. Прокуратурата може да промени или допълни обвиненията, но в такъв случай трябва да бъде представен нов списък с обвинения.

Вече съм бил съден по същите обвинения в друга държава. Какво ще се случи?

Ако сте бил признат за виновен по същите обвинения в друга държава или ако наказателният процес във връзка с обвиненията е бил прекратен, не може да бъдете обвинен в същото престъпление. В такъв случай наказателният процес, започнат срещу Вас в Естония, трябва да бъде прекратен, без да бъдете обвинен в престъплението.

Може ли делото да се реши по взаимно съгласие?

След като прегледате съдебното досие, имате право да поискате от прокуратурата да започне процедурата на договаряне. Ако прокуратурата се съгласи, ще започнат преговори с Вас и Вашия адвокат за правното определение на действието, в което сте обвинен, и наказанието за него.

Ако постигнете взаимно споразумение в резултат на преговорите, то ще бъде отбелязано в писмен вид и ще бъде изпратено на съда за потвърждение. Ако съдът потвърди взаимното споразумение, Вие ще бъдете осъден за престъплението при условията на споразумението, което сте сключили.

Допълнителна информация за чуждестранни граждани (5)

Какво представлява Европейската заповед за арест?

Европейската заповед за арест е искане, което се прави от орган на държава-членка на Европейския съюз до друга държава-членка на Европейския съюз за задържане, арест и/или предаване на определено лице на искащата държава, така че тази държава да може да продължи наказателен процес или да лиши от свобода въпросното лице.

Какви са моите права, ако бъда задържан въз основа на Европейска заповед за арест?

Когато бъдете задържан, трябва да Ви бъде съобщено основанието за задържането и трябва да бъдете информиран, че може да се съгласите да бъдете предаден на друга държава-членка. Ако се съгласите да бъдете предаден, не можете да промените решението си по-късно. Считано от момента на задържането, Вие имате право на безплатна правна помощ и съдействието на устен преводач.

Как се взема решение за моето предаване на друга държава-членка?

Съдът взема решение за предаването или отказа от предаване. Вие, Вашият адвокат и прокуратурата ще присъствате на заседанието в съда. Съдът трябва да изслуша Вашето мнение относно предаването. Съдът ще произнесе определение, съгласно което Вашето предаване ще бъде потвърдено или отказано. Разполагате с три дни от получаването на определението, за да го обжалвате пред районния съд. Районният съд разполага с 10 дни за вземане на решение по жалбата и това решение е окончателно.

Колко бързо може да се вземе решение за моето предаване на друга държава-членка?

Ако сте съгласен да бъдете предаден, решението трябва да се вземе в срок от 10 дни. Ако не сте съгласен да бъдете предаден, окончателното решение за предаване или отказ от предаване трябва да бъде взето в срок от 60 дни от Вашия арест. В извънредни случаи този срок може да се удължи с 30 дни. Ако определението на съда за Вашето предаване е влязло в сила, трябва да бъдете изпратен на искащата държава в рамките на 10 дни. Ако не бъдете екстрадиран в този срок, трябва да бъдете освободен.

При какви обстоятелства мога да бъда екстрадиран в друга държава?

Ако в друга държава е започнал наказателен процес и е изготвена заповед за арест или ако даден съд в тази държава Ви е осъдил на лишаване от свобода, тази държава може да поиска Вашата екстрадиция. Ако Естония получи искане за екстрадиция от друга държава или искане за арест чрез Интерпол, Вие може да бъдете задържан и арестуван за периода на процедурата по екстрадиция. По време на процедурата за екстрадиция може да бъдете задържан в ареста за максимум 1 година. Съдът решава дали екстрадицията да се разреши.

Мога ли да се свържа с посолството на моята държава, когато бъда арестуван?

Ако сте гражданин на друга държава, копие от заповедта за Вашия арест се изпраща на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на външните работи. Министерство на външните работи уведомява посолството или консулството на Вашата държава за Вашия арест. Имате право да поискате среща с консула на Вашата държава.

Ще ми бъде ли предоставен устен преводач, ако не говоря езика?

Разследващият орган и прокуратурата трябва да гарантират, че разполагате с помощта на устен преводач. Устният преводач трябва да присъства на всички процедурни дейности, в които участвате. Устният преводач е длъжен да преведе точно и пълно всичко, свързано с процедурните дейности. Осигурява се само устен превод (не и писмен).

Можете да поискате писмен превод на списъка с обвиненията на Вашия роден език или на друг език, който говорите. Другите документи, които представляват част от наказателния процес, не се превеждат писмено.

Трябва ли да бъда в държавата по време на наказателния процес? Мога ли да напусна държавата?

Не сте длъжен да се намирате в държавата по време на наказателния процес и може да напускате държавата, но сте длъжен да се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, за да може органът да извърши дадено процедурно действие. Разследващият орган може да Ви забрани да напускате мястото, където живеете, без нейно разрешение.

Ако желаете да напуснете за повече от 24 часа мястото, където живеете, трябва да получите предварително разрешение от разследващия орган. Ако не се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, или нарушите забраната да не напускате мястото, където живеете, може да бъдете арестуван.

Мога ли да бъда разпитан от друга държава чрез телекомуникационни средства, например видео-връзка?

Разследващият орган може да проведе Вашия разпит в друга държава чрез видео-връзка в реално време. Такъв разпит може да бъде извършен само с Ваше съгласие.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права в съда

Къде се провежда процесът?

Всички наказателни дела се разглеждат от Връзката отваря нов прозорецокръжните съдилища. Обикновено решението се взема от един съдия. Делата за престъпления от първа степен се разглеждат от съдебен състав, състоящ се от председател и двама непрофесионални съдии.

Публичен ли е процесът?

Процесът е публичен.

Съдът може да реши процесът да се проведе отчасти или изцяло при закрити врати:

 • за защита на държавни или търговски тайни;
 • за опазване на нравствеността, семейния или личния живот;
 • в интерес на малолетно или непълнолетно лице;
 • в интерес на правораздаването, включително в случаи, в които публичен процес може да застраши сигурността на съда, страните в производството или свидетелите.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Преди края на процеса прокуратурата може да промени обвиненията или да добави нови обвинения срещу Вас. Ако това се случи, прокуратурата ще изготви нов обвинителен акт. Това няма да се случи, ако обвиненията се променят във Ваша полза. Ако обвиненията бъдат променени, Вие и Вашият адвокат имате право да поискате отлагане на делото, така че да подготвите Вашата защита

Какво ще се случи, ако се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Вашето признание се третира като едно от доказателствата за престъплението. Дори да се признаете за виновен, прокуратурата пак трябва да докаже Вашата вина с други доказателства.

Трябва ли да присъствам по време на процеса? Може ли процесът да бъде проведен без мен?

Участието на обвиняемия в процеса е задължително. По изключение може да бъде проведен без Вас в следните случаи:

 • когато сте създали безредици по време на процеса и сте пренебрегнали нарежданията на съдията и в резултат на това сте бил изгонен от съдебната зала;
 • ако се намирате извън Република Естония и не сте се явил пред съда и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие;
 • когато след Вашия разпит в съда се намирате в такова състояние, че не можете да продължите да участвате в процеса и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие.

Ако живея в друга държава, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Съдът има право да Ви разреши да участвате в процеса чрез видео-връзка, ако за Вас е трудно да се явите в съда. Такова участие е възможно само с Ваше съгласие.

Ще ми бъде ли осигурен превод, ако не разбирам какво се случва?

Ако не разбирате езика, на който се води процесът, съдът трябва да Ви осигури устен преводач по време на процеса. Осигурява се само устен превод (не и писмен)..

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли осигурен адвокат?

Вие трябва да имате адвокат и, ако не сте го избрали сам, адвокатската колегия на Естония ще Ви определи такъв (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Мога ли да направя изказване по време на процеса? Трябва ли да направя изказване по време на процеса?

Имате право да се изказвате по време на процеса и да изразите своето мнение относно всички обстоятелства по Вашето дело. Не сте длъжен да се изказвате по време на процеса и имате право да запазите мълчание.

Какво ще се случи, ако не кажа истината по време на процеса?

Обвиняемият не е длъжен да казва истината в съда. Няма да бъдете санкционирани, ако не кажете истината. Ако по време на процеса бъде доказано, че сте излъгал в съда, всички Ваши показания (включително истинната част) могат да бъдат счетени за ненадеждни. В такъв случай показанията Ви няма да се считат за доказателство.

Мога ли да оспоря доказателство, представено срещу мен?

Имате право да внасяте възражения срещу доказателства, представени срещу Вас в съда. Доказателствата няма да могат да се използват в съда, ако са били придобити в нарушение на закона. Имате право да оспорите надеждността на доказателствата, както и правната им допустимост.

Вие и Вашият адвокат можете да оспорите доказателствата устно и писмено на всеки етап от производството до края на процеса.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Имате право да представите пред съда всички доказателства, които имат отношение към делото и са били получени по законен начин.

Какви условия се прилагат по отношение на моите доказателства?

Обикновено за представянето на нови доказателства трябва да се подаде искане след прегледа на съдебното досие или поне 3 работни дни преди предварителното заседание в съда. При все това е възможно да се представят нови доказателства и по време на процеса, ако поради основателни причини не е било възможно да се представят по-рано.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства?

Имате право да използвате частен детектив, за да се сдобиете с доказателства. Събраните от частния детектив доказателства са допустими в съда, ако той се е сдобил с доказателствата, без да наруши закона.

Мога ли да поискам свидетели да дадат показания в моя полза?

Имате право да поискате дадени лица, които разполагат с важна информация, необходима за решаване на Вашето дело, да бъдат поканени в съда.

Мога ли аз или моят адвокат да зададем въпроси на други свидетели в моето дело? Мога ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват?

Вие и Вашият адвокат имате право да задавате въпроси на всички свидетели. Имате право да изразявате мнението си относно относимостта и истинността на показанията на свидетеля. Имате право да представите доказателства, които ще оборят показанията на свидетеля или ще доведат до съмнения относно тяхната надеждност.

Ще бъде ли взета предвид информация за предишни мои престъпления?

Съдът може да вземе под внимание само информация за Ваши предишни престъпления, която е отбелязана в Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост и която не е била заличена от Вашето съдебно досие (престъпления се заличават от Вашето съдебно досие в рамките на 1—15 години от излежаването на присъдата, в зависимост от тежестта на престъплението).

Информация от други държави във връзка с Ваши предишни престъпления също може да се вземе под внимание. Престъпленията, които ще бъдат взети под внимание, трябва да се посочат в обвинителния акт. При определени престъпления предишното извършване на подобно престъпление може да доведе до налагането на по-тежко наказание.

Какви са възможните резултати от процеса?

В края на заседанието съдът или Ви осъжда, или Ви оправдава. Ще бъдете оправдан, ако по време на процеса не бъде доказано, че е извършено престъпление или че Вие сте го извършил. Освен това ще бъдете оправдан, ако прокуратурата оттегли обвиненията. Ще бъдете осъден, ако в съда бъде доказано, че сте извършил престъплението.

Ако бъдете признат за виновен, съдът ще Ви наложи наказание съгласно закона. Възможните наказания са както следва:

 • глоба, чийто размер може да бъде между 30 и 500 пъти Вашите средни дневни доходи;
 • лишаване от свобода за срок от 30 дни до 20 години или доживотна присъда.

Ако сте съгласен, съдът може да замени лишаването от свобода с общественополезен труд.

В определени обстоятелства съдът може също така да приложи по отношение на Вас условно осъждане. В такъв случай няма да се налага да излежите първоначалната присъда или ще трябва да излежите само част от нея, освен ако не извършите ново престъпление по време на изпитателния срок. Изпитателният срок период е между 3 и 5 години.

Освен основното наказание съдът може да наложи допълнителни наказания, например да Ви забрани да участвате в определени дейности или да Ви експулсира от Естония. Освен това имуществото, свързано с престъплението, може да бъде конфискувано.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата има право да участва в процеса, да дава показания и да представя доказателства, да иска обезщетение за щети, за да покрие загубите в резултат на престъплението, и да изрази мнение относно присъдата, предложена от прокуратурата като Ваше наказание.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje eesti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам решението?

Имате право да обжалвате решението. Може да обжалвате както присъдата, така и наказанието. Имате право да обжалвате цялото решение или част от него.

Как мога да обжалвам?

Трябва да уведомите съда, който Ви е осъдил, че желаете да подадете жалба. Трябва да направите това писмено в срок от 7 дни от обявяването на решението на съда. Това може да се направи и по факс.

Жалбата се представя пред съда, който е произнесъл присъдата, в срок от 15 дни от датата, на която сте получили възможност да прегледате решението. Жалбата е писмена и се изпраща на съда по поща или по факс. Протестите на прокуратурата и жалбите, изготвени от защитниците, се изпращат също по електронен път.

Съдът, който е произнесъл присъдата, изпраща жалбата и преписката по делото на Връзката отваря нов прозорецобластния съд.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате, първоначалното решение няма да влезе в сила, докато районният съд не вземе решение. Ако сте бил арестуван преди произнасяне на решението или след това, няма да бъдете освободен въз основа на обжалването. Може да бъдете задържан в ареста до излизане на решението по жалбата. Няма определен от закона срок за разглеждане на жалбата, но тя трябва да бъде разгледана в рамките на разумен срок.

Мога ли да представя нови доказателства за моята жалба? При какви условия?

Имате право да представите нови доказателства при обжалването, ако разполагате с основателна причина, поради която не сте представили тези доказателства преди това.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

На заседанието в районния съд ще бъдат разгледани аргументите, описани в жалбата. Ако не се явите в съда, районният съд може да разгледа жалбата без Ваше участие. След като разгледа жалбата, районният съд може да:

 • отхвърли жалбата;
 • измени решението на съда от първа инстанция или да произнесе ново решение;
 • анулира решението на съда от първа инстанция и да прекрати наказателното производство;
 • анулира решението на съда от първа инстанция и да върне делото там за повторно разглеждане.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване, ако първото обжалване е неуспешно?

Възможно е да се подаде „касационна жалба“ срещу решението на районния съд до Връзката отваря нов прозорецВърховния съд. „Касационната жалба“ може да бъде подадена единствено чрез адвокат.

Ако желаете да подадете „касационна жалба“, трябва да уведомите районния съд в срок от 7 дни от публичното оповестяване на решението по жалбата.

Самата „касационна жалба“ трябва да бъде представена в срок от 30 дни от деня, в който сте получил възможност да прегледате решението на районния съд. „Касационна жалба“ се представя на Върховния съд чрез районния съд, който е произнесъл решението по жалбата.

Върховният съд има право да реши дали да разгледа „касационната жалба“ или не. Ако съдът откаже да проведе „касационното производство“, той не е длъжен да дава причина за това.

Кога присъдата е окончателна?

Присъдата става окончателна, когато решението влезе в сила. Това се случва, когато срокът за подаване на жалба или касационна жалба изтече. В случай на касационна жалба, решението ще влезе в сила, ако Върховният съд откаже да проведе касационно производство или вземе решение по делото.

Ще бъде ли вписана присъдата при успешно обжалване?

Вашата присъда може да бъде вписана в регистъра на наказанията, ако влезе в сила. Ако Върховният съд анулира решението на съда, който Ви е осъдил, присъдата не се вписва в регистъра на наказанията.

Ще получа ли компенсация, ако първото решение е било неправилно?

Имате право на компенсация за причинените щети, ако сте били лишени от свобода без основание. Може да кандидатствате писмено за компенсация до Връзката отваря нов прозорецМинистерство на финансите в срок от 6 месеца от влизането в сила на оправдателната присъда или на решението, с което се прекратява наказателното производство.

Размерът на компенсацията е фиксиран и се равнява на 7 пъти минималната дневна заплата в сила в Република Естония за всеки ден, прекаран в ареста. Освен това имате право да поискате от държавата да възстанови парите, които сте заплатили на своя адвокат.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте чуждестранен гражданин, който законно живее в Естония, и сте осъден на затвор за умишлено престъпление, като допълнително наказание съдът може да Ви експулсира от Естония и да Ви забрани да влизате в Естония за 10 години. Тъй като експулсирането от Естония също е наказание, имате право да го обжалвате.

Ако нямате право да живеете в Естония, Вашето експулсиране от Естония ще стане автоматично без решение на съда. Имате право да оспорите експулсирането, като внесете оплакване в Връзката отваря нов прозорецАдминистративния съд. Фактът, че сте оспорили експулсирането, няма да го отложи за периода на провеждане на съдебното производство.

Бях осъден; може ли да бъде повдигнат нов процес срещу мен по същите обвинения?

Ако сте осъден, срещу Вас не може да бъде повдигнат нов процес по същите обвинения.

Ще бъде ли вписана информацията за моята присъда и как ще се съхранява тази информация?

Информацията за Вашата присъда се въвежда в Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост. Регистърът се поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието и се обслужва от Връзката отваря нов прозорецЦентъра за регистрите и информационните системи. Информацията вписана в регистъра е публична, освен ако законът не предвижда изключения.

Информацията може да бъде препратена на чуждестранни държавни органи, ако това е разрешено в съответствие с международни споразумения. Информацията относно Вашето наказание се съхранява без Ваше съгласие. Данните ще бъдат заличени след изтичане на периода, предвиден по закон (1—15 години от излежаване на присъдата в зависимост от тежестта на престъплението).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за регистъра на наказанията

Връзката отваря нов прозорецЗакон за регистъра на наказанията на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица

Връзката отваря нов прозорецЗакон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за задължение за напускане и забрана за влизане

Връзката отваря нов прозорецЗакон за задължение за напускане и забрана за влизане на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje eesti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

5 — Пътни правонарушения

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Наказанията за превишена скорост, неправилно паркиране и други правила за движение по пътищата се налагат по процедурата за простъпки.

Процедурата за правонарушения се провежда от Връзката отваря нов прозорецполицията или на мястото на нарушението, или в полицейския участък.

Няма задължение да бъдете наказан на място. Вместо това може да Ви бъде дадено предупреждение или да Ви бъде наложена предупредителна глоба (до 15 евро). Освен това е възможно да бъде взето решение на място по опростената процедура и да бъде наложена глоба до 400 евро. Процедурата на място може да бъде извършена само с Ваше съгласие. Могат да бъдат направени аудиозаписи или видеозаписи на изявленията, направени от лицето във връзка с простъпката.

Ако превишите скоростта и бъдете засечен с камера за следене на скоростта, на собственика или регистрирания ползвател на превозното средство може да бъде наложена предупредителна глоба. Максималната предупредителна глоба е 190 евро. Известието за глобата Ви се изпраща по пощата. Ако не сте съгласен с известието за глоба, имате право да го оспорите в срок от 30 дни от получаването му. Жалбата трябва да се подаде в полицейския участък, който Ви е пратил известието за глоба. Ако лицето, отговарящо за моторното превозно средство, оспорва налагането на глобата на основание, че моторното превозно средство е било използвано от някой друг, то трябва да посочи в жалбата личното и фамилното име на лицето, използвало колата във времето, отбелязано на известието за глоба, както и адреса, номера на свидетелството за управление, датата на раждане или ЕГН на това лице.

Ако не сте съгласен с мнението на полицията относно предполагаемото нарушение, имате право да възразите срещу процедурата на място. В такъв случай полицията ще изготви документи за нарушението на място, но наказанието няма да бъде наложено незабавно.

Документите ще бъдат препратени до полицейския участък, чиито служители трябва да съберат доказателства за нарушението. Ако бъдете разпитан, имате право да запазите мълчание. Имате право да присъстват адвокат и устен преводач. Имате право да прегледате събраните материали по време на процедурата за простъпка и да възразите срещу обвиненията.

Можете да подадете своите възражения в срок от 15 дни от получаването на констативния протокол за простъпката. Ще Ви бъде съобщено кога е възможно да получите копие от решението, взето от полицейския участък във връзка с простъпката. За да получите копие, Вие или Вашият адвокат трябва да отидете до полицейския участък. Копието не се изпраща по пощата.

Пътните правонарушения могат да се наказват с максимална глоба в размер на 1200 евро. За тежки пътни правонарушения може да бъдете лишен от свобода за период до 30 дни. Решението за налагане на наказание лишаване от свобода може да бъде взето само от съд. Освен това може да Ви бъде забранено да управлявате превозно средство за срок до 2 години.

Ако не сте съгласен с решението на полицията, имате право да подадете жалба до Връзката отваря нов прозорецокръжния съд. Трябва да подадете жалбата в срок от 15 дни от датата, на която решението е станало известно.

Гражданите на други държави-членки на Европейския съюз също могат да бъдат наказвани за пътни правонарушения.

Ще бъдат ли вписани простъпките в съдебното ми досие?

Наказанията за пътни правонарушения ще бъдат вписани в регистъра за съдимост, с изключение на информацията за предупредителни глоби. Информацията за правонарушенията се заличава от регистъра и се архивира в едногодишен срок от плащането на глобата, наложена за простъпката, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, полагането на общественополезен труд или налагането на забрана за управление на моторно превозно средство като основна санкция.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за движението по пътищата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за движението по пътищата на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецПроцесуален кодекс за правонарушенията

Връзката отваря нов прозорецПроцесуален кодекс за правонарушенията на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.