1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Při kontaktu s orgánem obdržíte informace týkající se:

 • způsobů oznámení trestného činu a
 • veškerých služeb podpory pro oběti, které jsou vám k dispozici i bez oznámení trestného činu.

Pokyny jsou dostupné rovněž na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro policii a ochranu hranic.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Vaše práva budou chráněna bez ohledu na to, v které zemi EU jste se stali obětí trestného činu. Trestný čin můžete oznámit a v případě potřeby můžete obdržet podporu pro oběti jak v zemi, kde k trestnému činu došlo, tak i v zemi, v níž žijete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při oznámení trestného činu máte nárok na obdržení následujících informací:

 • na vaši žádost písemné potvrzení, že jste oznámili trestný čin,
 • oznámení týkající se rozhodnutí o zahájení či nezahájení trestního řízení, a to do 10 dnů,
 • je-li trestní řízení zahájeno, budete vyslýcháni jako oběť a budete dotázáni, zda si přejete obdržet informace o zatčení a propuštění podezřelého a času a místě konání soudního řízení, a dále,
 • až bude dokončeno předběžné šetření případu, státní zástupce vás uvědomí o tom, že máte nárok na prostudování obsahu trestního spisu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Kdokoliv, kdo neovládá estonštinu, má během řízení nárok na tlumočení. Na požádání máte nárok obdržet překlad jakéhokoliv textu, který je zásadní pro porozumění rozhodnutí o ukončení trestního řízení nebo rozsudku soudu nebo pro zajištění spravedlivého řízení.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgány musí zajistit, že rozumíte tomu, co je vám vysvětlováno, a že je vám rozuměno. Za tímto účelem jsou na policejních stanicích a úřadu státního zástupce k dispozici informační listy ve snadno srozumitelném jazyce a školení odborníci. Vždy máte nárok na tlumočníka do znakové řeči.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Služby podpory pro oběti jsou poskytovány Odkaz se otevře v novém okně.estonskou Národní radou sociálního zabezpečení.

Pokud jste obětí násilí na ženách, můžete se pro pomoc obrátit rovněž na Odkaz se otevře v novém okně.azylové domy pro ženy.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás bude informovat o službách podpory pro oběti a v případě potřeby vás odkáže na pracovníka poskytujícího podporu obětem. Na řadě policejních stanic je pracovník poskytující podporu obětem přítomen vždy.

Jak je chráněno mé soukromí?

Informace shromážděné v průběhu trestního řízení jsou důvěrné a před zahájením veřejného soudního řízení nebudou sdíleny s veřejností. Soud může rovněž prohlásit, že vaše soudní řízení bude neveřejné, přičemž v tomto případě nebudou veřejnosti přístupné ani informace diskutované během soudního řízení.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, k obecné podpoře pro oběti má přístup každý, bez ohledu na to, zda trestný čin oznámil, či nikoliv. Existují však specifické služby podpory pro oběti, jako například odškodnění pro oběti násilí nebo příspěvky na psychologickou podporu, k nimž získáte přístup pouze po oznámení trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že mi hrozí nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Můžete požádat státního zástupce, aby od soudu požadoval vydání předběžného soudního příkazu proti podezřelému. Předběžný soudní příkaz podezřelému přikazuje, aby se držel dál od míst určených soudem a aby se nepřibližoval k osobám určeným soudem ani s nimi nekomunikoval.

Můžete být rovněž chráněni opatřeními na ochranu svědků, které na žádost úřadu státního zástupce uplatní policie.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Jste-li ohroženi, obraťte se na policii, která zajistí vaši bezpečnost.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie musí posoudit každý případ a zajistit, že se předejde jakémukoliv nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Všechny orgány provádějící řízení jsou vždy povinny zvážit vaše zájmy a předejít tomu, abyste během trestního řízení byli nuceni podstoupit druhotnou viktimizaci.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Jste-li obětí závažného trestného činu, může vám být povoleno, že nemusíte podstoupit výslech u soudu, případně může být povolen výslech prostřednictvím vzdálených komunikačních prostředků nebo použití zástěny, která vás během vašeho výslechu u soudu ochrání před zraky obviněného.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Orgán provádějící řízení může při výslechu nezletilé oběti zapojit pracovníka pro ochranu dětí, sociálního pracovníka nebo psychologa. V závažných případech je toto povinné v případě, kdy osoba provádějící řízení neobdržela odpovídající školení.

Jste-li oběť, která je nezletilá a vaše zájmy jsou v rozporu se zájmy vašeho zákonného zástupce nebo vašich rodičů, pak vám orgán provádějící řízení může jako právní pomoc určit advokáta, a to bezplatně.

Nezletilé osoby s duševní poruchou, všechny děti mladší 10 let nebo v případě domácího nebo sexuálního násilí děti mladší 14 let nebudou u soudu vyslýchány. Policejní pohovor s nezletilou osobou bude místo toho zaznamenán na video a může být použit jako důkaz u soudu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, máte během řízení veškerá práva oběti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže se člen vaší rodiny stal obětí trestného činu, máte v případě potřeby nárok na obdržení služeb podpory pro oběti obdobně jako oběť.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

S vaším souhlasem a souhlasem podezřelého může úřad státního zástupce rozhodnout, že trestní řízení ukončí smírnou cestou (mediací). Smírčí služba je zajišťována pracovníkem poskytujícím podporu obětem.

Od smírčího řízení máte právo kdykoliv odstoupit.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o poskytování podpory obětem

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit na policejní tísňové lince 112 (pokud zároveň naléhavě potřebujete rovněž policejní pomoc), podáním písemného oznámení na nejbližší policejní stanici nebo zasláním oznámení e-mailem na vhodnou policejní prefekturu. Více informací o tom, jak oznámit trestný čin, je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Poté, co jste oznámili trestný čin, budete zkontaktováni a informováni o veškerých dalších postupech (např. budete požádáni, abyste podali svědectví, poskytli informace o možných svědcích, pomohli se shromažďováním důkazů atd.). V případě potřeby obdržíte rovněž informace o případné podpoře pro oběti a dalších ochranných opatřeních.

Po vašem výslechu si zapište číslo trestní záležitosti a jméno vyšetřovatele odpovědného za daný případ. Tak pro vás bude později snazší požadovat od policie informace.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Máte nárok mít s sebou během řízení právníka. Pokud nemáte prostředky, abyste si ho mohli najmout, můžete soudu předložit žádost o státní právní pomoc.

Všechny oběti, které jsou nezletilé a jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy jejich právních zástupců, mají nárok na bezplatnou státní právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci mají nárok na náhradu výdajů nebo ušlého zisku vzniklých v důsledku trestního řízení. Můžete například požadovat náhradu cestovních výdajů nebo ušlého zisku, které vznikly v důsledku toho, že jste se museli dostavit za účelem poskytnutí důkazů. Pokud chcete požadovat náhradu výdajů, musíte o tom uvědomit orgán, který vás předvolal, a ten vám poskytne pokyny, jak vaši žádost o náhradu výdajů předložit.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jakmile je trestní řízení ukončeno, bude vám nebo vašemu zástupci okamžitě zaslána kopie příslušného rozhodnutí. Jakožto oběť můžete požadovat přístup k trestnímu spisu, a to do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení trestního řízení. Během těchto 10 dnů máte rovněž nárok požadovat, aby úřad státního zástupce rozhodnutí přezkoumal.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť jste stranou soudního řízení za stejných podmínek jako ostatní strany a máte nárok účastnit se soudního řízení.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pokud byl proti vám spáchán trestný čin, pak máte v rámci trestního řízení úlohu oběti. V rámci stejného řízení však máte rovněž nárok podat občanskoprávní žalobu. Koncepce soukromé obžaloby v estonském právu neexistuje.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Odkaz se otevře v novém okně.V souladu s trestním řádem, mají oběti nárok:

 1. vznést námitku proti zahájení nebo ukončení trestního řízení;
 2. podat prostřednictvím orgánu provádějícího šetření nebo úřadu státního zástupce občanskoprávní žalobu;
 3. podat svědectví proti blízké osobě, nebo podání tohoto svědectví odmítnout;
 4. poskytnout důkaz;
 5. podávat žádosti a stížnosti;
 6. prostudovat si zápis z řízení a učinit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků řízení a zápisu z tohoto řízení (vaše prohlášení budou zaznamenána písemně);
 7. po dokončení předběžného šetření případu prostudovat obsah trestního spisu;
 8. účastnit se soudního slyšení;
 9. dát souhlas s uplatněním postupu pro urovnávání sporů, nebo s uplatněním tohoto postupu nesouhlasit, a vyjádřit své stanovisko ohledně obvinění a trestu a výše způsobené škody uvedené v obvinění a občanskoprávní žalobě;
 10. udělit souhlas s uplatněním předběžného soudního příkazu a požadovat uplatnění soudního příkazu;
 11. v případě sexuálního násilí, genderově motivovaného násilí nebo trestného činu spáchaného v úzkém vztahu požadovat, abyste byli vyslechnuti osobou stejného pohlaví, s výjimkou situací, kdy výslech provádí státní  zástupce nebo soudce, nebo kdy by tento požadavek bránil průběhu řízení.

Oběť je povinna:

 1. je-li předvolána orgánem provádějícím šetření, dostavit se na úřad státního zástupce nebo k soudu;
 2. účastnit se procesních úkonů a řídit se pokyny orgánu provádějícího šetření, státního zástupce a soudu.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během soudního řízení máte nárok učinit prohlášení a vyjádřit své stanovisko. Pokud žaloba požaduje, abyste byli vyslechnuti, máte právo podat svědectví před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Soud vás bude informovat o času a místě konání soudních stání a budete rovněž informováni o rozhodnutí soudu, které vám bude doručeno, nejste-li při vynesení rozsudku osobně přítomni u soudu.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Po dokončení předběžného šetření nebo po ukončení trestního řízení máte nárok prostudovat si na úřadu státního zástupce soudní spis. Úřad státního zástupce vás bude o tomto právu informovat a poskytne vám pokyny, jak můžete spis prostudovat.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jakožto strana soudního řízení máte právo podat proti rozhodnutí soudu opravný prostředek, a to u okresního soudu do 30 dnů od vynesení rozhodnutí.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud o to požádáte během řízení, máte právo být informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Průběh trestního řízení neovlivňuje dobu, po kterou můžete obdržet služby podpory pro oběti. Služeb podpory pro oběti můžete využívat i po skončení trestního řízení, přičemž neexistuje žádná konkrétní časová lhůta.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Budete informováni o rozhodnutí soudu, v němž je uveden trest, který byl pachateli uložen. Pokud o to požádáte, budete rovněž informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Požádali-li jste o to během výslechu, budete informováni, pokud dojde k propuštění odsouzeného pachatele z vězení, nebo pokud z vězení uprchne.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Během řízení o předčasném propuštění můžete být požádáni o vyjádření vašeho stanoviska, proti danému rozhodnutí však nemůžete podat opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Za účelem vymáhání náhrady škody máte nárok jakožto součást trestního řízení podat proti obviněnému občanskoprávní žalobu. Občanskoprávní žalobu můžete podat do 10 dní od chvíle, kdy jste si prostudovali trestní spis. Můžete rovněž úřad státního zástupce požádat, aby tuto lhůtu prodloužil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud odsouzený pachatel částku, která mu byla rozhodnutím soudu uložena, nezaplatí, máte nárok obrátit se na soudního exekutora, který zorganizuje řízení o vymáhání pohledávky.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Ne, stát nehradí náhradu škody, kterou vám odsouzený pachatel dluží.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud jste blízkou osobou osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo pokud jste obětí násilného trestného činu a utrpěli jste v důsledku trestného činu zdravotní potíže trvající alespoň čtyři měsíce, můžete u následujících druhů škody požádat o odškodnění od státu:

 1. škoda vyplývající z pracovní neschopnosti nebo ze snížené pracovní schopnosti;
 2. výdaje, které vznikly v důsledku újmy na zdraví oběti;
 3. škoda vyplývající z úmrtí oběti;
 4. poškození brýlí, zubních protéz, kontaktních čoček nebo jiných zařízení nahrazujících tělesné funkce či poškození oblečení;
 5. výdaje na pohřeb oběti.

Abyste měli na odškodnění nárok, musíte trestný čin oznámit policii do 15 dnů od okamžiku, kdy k trestnému činu došlo, nebo jakmile máte příležitost tento trestný čin oznámit.

Žádost o odškodnění musí být předložena estonské Národní radě pro sociální zabezpečení, a to do tří let od spáchání trestného činu nebo od data úmrtí oběti, ledaže:

 1. se závislá osoba o úmrtí oběti dozvěděla po době delší než jeden rok od data úmrtí a žádost je předložena do tří let od data, kdy se daná osoba o úmrtí oběti dozvěděla;
 2. žadatel o odškodnění utrpěl zdravotní potíže trvající déle než jeden rok a včasné předložení žádosti nebylo vzhledem k zdravotnímu stavu žadatele možné a žádost je předložena do tří let od doby, kdy se zdravotní stav žadatele zlepšil;
 3. základem pro žádost o odškodnění je sexuální trestný čin proti nezletilé osobě a žádost je předložena do tří let do doby, kdy oběť nabyla plnoletosti, ledaže se důvod pro trestní řízení jasně ukázal před tím, než tato osoba nabyla plnoletosti.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

O odškodnění od státu pro oběti trestných činů můžete požádat, pokud se během trestního řízení nepodařilo identifikovat osobu, která trestný čin proti vám spáchala.

Je-li osoba obviněná z trestného činu soudem tohoto obvinění zproštěna, ale vy se stále domníváte, že vám tato osoba způsobila škodu, můžete podat občanskoprávní žalobu.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Rozhodnutí o udělení odškodnění obětem násilí může být odloženo až do rozhodnutí krajského soudu, pokud:

 1. je právo žadatele na obdržení odškodnění od osoby odpovědné za škodu způsobenou v důsledku trestného činu nejisté, nebo
 2. je zjevné, že osoba odpovědná za škodu způsobenou v důsledku trestného činu souhlasí s náhradou škody a je schopna tuto škodu uhradit.

Je-li udělení odškodnění odloženo, může estonská rada sociálního zabezpečení na žádost žadatele o odškodnění provést platbu předem, je-li nárok žadatele na odškodnění zřejmý a nachází-li se tento žadatel v obtížné ekonomické situaci.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

 1. Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení podpory pro oběti při estonské Národní radě sociálního zabezpečení
 2. Odkaz se otevře v novém okně.Centra podpory pro ženy
 3. Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro policii a ochranu hranic

Horká linka podpory pro oběti

 1. Horká linka podpory pro oběti: 6121360 nebo 16106 (volat můžete pondělí až pátek, 9:00 až 17:00).
 2. Horká linka podpory pro děti: 16111 (pro oznamování dětí, které potřebují pomoc; hovory jsou přijímány denně, a to nepřetržitě)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, služby podpory pro oběti jsou bezplatné.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Státní služby podpory pro oběti pokrývají následující:

 1. poradenství pro oběti;
 2. pomoc obětem při komunikaci se státními orgány a orgány místní samosprávy a právnickými osobami;
 3. zajišťování bezpečného ubytování;
 4. zajišťování stravování;
 5. zajišťování přístupu k nezbytným zdravotnickým službám;
 6. poskytování nezbytné materiální pomoci;
 7. poskytování nezbytné psychologické pomoci;
 8. zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb nezbytných pro využívání služeb podpory pro oběti;
 9. poskytování dalších služeb nezbytných pro fyzickou a psychosociální rehabilitaci obětí.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Poskytovatelé státní služby podpory pro oběti vás mohou odkázat na vhodné nevládní organizace.

Odkaz se otevře v novém okně.Azylové domy pro ženy

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.