1 – Een advocaat raadplegen

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.

Een advocaat vinden

Behalve in geval van zwaardere misdrijven is bijstand van een advocaat niet verplicht, maar wordt deze wel aanbevolen.

Vrije advocaatkeuze is een fundamenteel beginsel.

U kunt zelf in vrijheid een advocaat kiezen als u er een kent, of u kunt vragen om toewijzing van een advocaat.

U kunt een advocaat kiezen op basis van mond-tot-mondreclame als u in uw vrienden- of kennissenkring een advocaat kent of als een van uw familieleden of vrienden u een advocaat aanbeveelt.

U kunt de lijst van advocaten raadplegen die in de buurt van uw woonplaats zijn gevestigd. Dat is mogelijk in het Tribunal d'Instance (kantongerecht) van uw woonplaats, in veel gemeentehuizen of bij de dichtstbijzijnde balie van advocaten.

Verder kunt u een telefoongids raadplegen of op internet zoeken.

Op diverse sites zijn online gegevens van advocaten te vinden, afhankelijk van de specialisatie van de desbetreffende instanties:

Veel balies verlenen tevens diensten vanuit gerechtshoven, gemeentehuizen of rechtswinkels (Maisons de Justice et du Droit).

Als u gedetineerd bent, hebt u meerdere mogelijkheden om een advocaat te kiezen.

In de huizen van bewaring hangen lijsten met daarop de gegevens van advocaten.

Organisaties die in de gevangenis actief zijn, kunnen u adviseren en u helpen een advocaat te vinden (bijv. Internationale Waarnemingspost voor gevangenissen, Association des Visiteurs de Prisons [vereniging van gevangenisbezoekers]).

De consulaire diensten van uw land van herkomst kunnen u helpen een advocaat te kiezen.

Verder kunt u de deken van de orde van advocaten in uw rechtsgebied verzoeken een ambtshalve toegevoegde advocaat aan te wijzen om u bij te staan.

Een advocaat betalen

Als u een beroep doet op een advocaat, moet u hem betalen. Een advocaat kan zijn honorarium vrij bepalen en zal de hoogte daarvan in overleg met u vaststellen.

U kunt met de advocaat een honorariumovereenkomst sluiten. Hij heeft het recht u te vragen hem tijdens de behandeling van uw zaak een voorschot te betalen.

Als uw inkomen beneden een vastgestelde drempel ligt, kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsbijstand.

Afhankelijk van uw inkomsten kan de staat dus het honorarium van de ambtshalve toegevoegde advocaat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Als u geen rechtsbijstand kunt ontvangen, wordt de ambtshalve toevoeging omgezet in een aanwijzing en moet u met de advocaat het honorariumbedrag vaststellen.

Als de staat het honorarium slechts gedeeltelijk voor zijn rekening neemt, moet u het resterende verschuldigde bedrag zelf aan uw advocaat betalen.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nota: la versión original de esta página francés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

2 - Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank/het hof wordt behandeld

Wat is het doel van het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek?

Het opsporingonderzoek is het totaal van de onderzoeken in verband met een strafbaar feit, die onder toezicht van een magistraat van de rechterlijke orde door de gerechtelijke politie worden uitgevoerd.

Het opsporingsonderzoek kan plaatsvinden buiten het kader van het gerechtelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden strafbare feiten vastgesteld, bewijzen verzameld en de daders opgespoord.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen heterdaadonderzoek en voorbereidend onderzoek. Het eerstgenoemde onderzoek wordt verricht bij strafbare feiten die nog gaande zijn of kortgeleden hebben plaatsgevonden. Hierbij worden aan de politie dwingende bevoegdheden verleend. In alle andere gevallen wordt het tweede onderzoek uitgevoerd. Aanvankelijk werden hierbij minder dwingende bevoegdheden toegekend, maar onlangs zijn er wetsteksten aangenomen waardoor dit onderzoek veel is gaan lijken op het heterdaadonderzoek.

In ingewikkelder zaken kan het opsporingsonderzoek ook plaatsvinden in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek. In dat geval wordt het op last van de onderzoeksrechter uitgevoerd. Het gerechtelijk onderzoek heeft meer specifiek tot doel te bepalen of de bezwarende feiten voldoende aanleiding geven om de dader van een strafbaar feit naar de bevoegde rechtbank te verwijzen en eventueel de zaak in staat van wijzen te brengen.

Een dergelijk onderzoek is alleen verplicht bij zwaardere misdrijven.

Uit welke fasen bestaat het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek?

Een heterdaadonderzoek kan worden ingesteld wanneer een strafbaar feit wordt of kort geleden is begaan of wanneer een persoon ervan verdacht wordt aan een strafbaar feit te hebben deelgenomen. Dit onderzoek duurt acht dagen en kan onder bepaalde omstandigheden door de procureur van de Republiek met maximaal acht dagen worden verlengd.

Tijdens dit onderzoek kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie zich naar de plaats van het strafbare feit begeven, materiële vaststellingen doen, alle voorwerpen of media die helpen bij de waarheidsvinding, in beslag nemen, huiszoeking doen bij personen die aan het strafbare feit blijken te hebben deelgenomen of stukken of informatie met betrekking tot de feiten onder zijn hoede nemen, elke persoon die inlichtingen over de feiten kan verstrekken, horen of een persoon die ervan wordt verdacht aan het strafbare feit te hebben deelgenomen, in verzekering stellen.

In het kader van het voorbereidend opsporingsonderzoek informeert de ambtenaar van de gerechtelijke politie de procureur van de Republiek zodra hij heeft vastgesteld wie de mogelijke dader van het strafbare feit is.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek doet de rechter onderzoek à charge en à decharge en verricht hij alle handelingen die hij met het oog op de waarheidsvinding nuttig acht. Hij kan ambtshalve handelingen verrichten of op verzoek van de procureur van de Republiek of de partijen (bijv. vervoer ter plaatse, verhoren, huiszoekingen). Wanneer de rechter dit weigert, dient hij daarvoor gegronde redenen aan te voeren. Er kan hoger beroep tegen de weigering worden ingesteld.

In het kader van de rogatoire commissies kan de onderzoeksrechter de uitvoering van deze handelingen aan de ambtenaren van de gerechtelijke politie delegeren.

Wanneer het gerechtelijk onderzoek volgens hem is afgerond, stelt de onderzoeksrechter de partijen en hun advocaten daarvan onmiddellijk op de hoogte. Vervolgens hebben de procureur van de Republiek en de partijen, als de persoon in verdenking wordt gesteld, een maand en in alle andere gevallen drie maanden de tijd om opmerkingen of met redenen omklede verzoeken aan de onderzoeksrechter te richten.

Na afloop van deze termijn heeft de procureur (als een in verdenking gestelde persoon in hechtenis wordt gehouden) tien dagen of (in alle andere gevallen) een maand de tijd om in het licht van de verstrekte gegevens vorderingen of aanvullende opmerkingen aan de onderzoeksrechter te richten.

Vervolgens geeft de onderzoeksrechter:

 • hetzij een beschikking tot buitenvervolgingstelling wanneer hij meent dat de feiten die aan hem zijn voorgelegd, geen misdrijf of overtreding vormen of als de dader van de feiten nog steeds onbekend is of als de bezwarende feiten tegen hem onvoldoende zijn,
 • hetzij een verwijzingsbeschikking (in geval van een licht misdrijf of overtreding) of een beschikking tot inbeschuldigingstelling (in geval van een zwaarder misdrijf) wanneer de bezwarende feiten tegen de in verdenking gestelde persoon daartoe voldoende aanleiding bieden.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Mijn rechten tijdens de inverzekeringstelling (1)

Als u ervan wordt verdacht te hebben deelgenomen aan een strafbaar feit, kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie u in verzekering stellen. Onmiddellijk nadat hij deze maatregel heeft genomen, dient hij, afhankelijk van de situatie, de procureur van de Republiek of de onderzoeksrechter daarvan op de hoogte te stellen.

Als het gaat om een gewoon strafbaar feit kunt u niet langer dan 24 uur worden vastgehouden. Deze detentie kan eenmaal met een nieuwe periode van 24 uur worden verlengd, in het kader van het opsporingsonderzoek door de procureur van de Republiek of in kader van het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter.

Er bestaan echter afwijkende regimes voor de inverzekeringstelling. In geval van (georganiseerde) criminaliteit, handel in verdovende middelen of terrorisme duurt de inverzekeringstelling langer. Verder zijn er doorgaans striktere voorwaarden gebonden aan de inverzekeringstelling van minderjarigen en aan de mogelijkheid om deze maatregel voor hen te verlengen.

Wanneer de duur van de inverzekeringstelling niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot nietigverklaring van de maatregel en van alle latere handelingen waarvan deze de noodzakelijke basis vormt.

Wat krijg ik te horen over het verloop van de inverzekeringstelling?

De rechten van de in verzekering gestelde persoon zijn grondrechten. U moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de aard van het strafbare feit waarop de onderzoeken betrekking hebben, de duur van de inverzekeringstelling en uw rechten. Deze informatie moet u worden meegedeeld in een taal die u begrijpt. U kunt kosteloos gebruik maken van de diensten van een tolk.

De kennisgeving en de uitoefening van deze rechten worden in een proces-verbaal vermeld.

 • Recht om iemand uit uw naaste omgeving op de hoogte te laten brengen

U hebt het recht om iemand uit uw naaste omgeving (een persoon met wie u samenwoont, een verwant in rechte lijn, een van uw broers of zussen of uw werkgever) op de hoogte te laten brengen. Binnen drie uur na de inverzekeringstelling zal de ambtenaar van de gerechtelijke politie telefonisch contact opnemen met deze persoon.

 • Recht op raadpleging van een arts

Tijdens de inverzekeringstelling mag u om de 24 uur vragen om een medisch onderzoek. De arts wordt gekozen door de ambtenaar van de gerechtelijke politie of de procureur van de Republiek.

 • Recht om een gesprek met een advocaat aan te vragen

U kunt een gesprek met een advocaat aanvragen. Dit gesprek mag uiterlijk dertig minuten duren en heeft een vertrouwelijk karakter. De advocaat kan schriftelijke opmerkingen formuleren die aan het procesdossier worden toegevoegd.

U kunt zelf een advocaat kiezen als u er een kent, of vragen of de deken van de orde van advocaten u er ambtshalve een toewijst (een "ambtshalve toegevoegde" advocaat).

Als u voor een gewoon strafbaar feit in verzekering bent gesteld, kunt u vanaf het begin van de inverzekeringstelling met uw advocaat spreken en als de inverzekeringstelling wordt verlengd, zijn dergelijke gesprekken vanaf het begin van de verlenging mogelijk.

Als u echter in verzekering bent gesteld wegens een strafbaar feit dat verband houdt met (georganiseerde) criminaliteit, met de handel in verdovende middelen of een terroristische activiteit, kunt u pas na 48 uur of 72 uur met een advocaat spreken.

De ambtenaar van de gerechtelijke politie heeft aan zijn verplichting voldaan wanneer hij alles in het werk heeft gesteld om de advocaat te bereiken.

 • Recht om te zwijgen

Dit recht wordt u niet door de ambtenaar van de gerechtelijke politie meegedeeld; niettemin mag u zwijgen en hoeft u zichzelf niet te beschuldigen.

 • Recht om te verzoeken dat het consulaat van de staat waar u vandaan komt, over uw arrestatie wordt ingelicht

Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de wijze waarop mijn verklaringen op schrift worden gesteld?

U kunt weigeren het proces-verbaal te ondertekenen waarin deze verklaringen zijn opgenomen.

Wat gebeurt er na de inverzekeringstelling?

Afhankelijk van de situatie kan de procureur van de Republiek of de onderzoeksrechter op elk moment de inverzekeringstelling beëindigen. U kunt worden vrijgelaten of, wanneer u tijdens een opsporingsonderzoek in verzekering bent gesteld, worden voorgeleid aan een onderzoeksrechter met het oog op de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek, of aan een Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank).

Als een gerechtelijk vooronderzoek wordt ingesteld, kunt u na een verhoor bij eerste verschijning in verdenking worden gesteld of de status krijgen van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan. Als u in verdenking wordt gesteld, kunt u onder gerechtelijk toezicht of in voorlopige hechtenis worden geplaatst.

Als u bij een Tribunal correctionnel wordt voorgeleid, kan deze onmiddellijk uitspraak doen in de zaak wanneer hij daartoe in staat is, of hij geeft u een bepaalde tijd om uw verdediging voor te bereiden als u daarom verzoekt. In dat geval zal er een besluit worden genomen over uw plaatsing in voorlopige hechtenis of onder gerechtelijk toezicht.

Kan mij worden gevraagd om vingerafdrukken te laten maken of DNA-monsters of andere lichaamsvloeistoffen te laten afnemen? Wat zijn mijn rechten?

Als u getuige of verdachte in een strafproces bent, kunnen er bij u na toestemming van de procureur van de Republiek uitwendig monsters worden afgenomen (vooral monsters van speeksel om uw genetisch profiel vast te stellen). Daarnaast kunnen er, ook na toestemming van de procureur van de Republiek, identiteitsgegevens worden verzameld (vooral vinger- en handpalmafdrukken of foto's).

U kunt weigeren, maar als de bovengenoemde activiteiten volgens de wettelijke regels worden verricht, bent u onder bepaalde omstandigheden strafbaar wanneer u weigert zich daaraan te onderwerpen: u krijgt dan een jaar gevangenisstraf en een boete van 15 000 euro.

Kan ik worden gefouilleerd?

Doorgaans voert de ambtenaar van de gerechtelijke politie een oppervlakkige fouillering uit (kloppen op de kleren) om zich ervan te vergewissen dat u geen enkel voorwerp bij u draagt dat gevaar oplevert voor uzelf of voor anderen.

Om veiligheidsredenen of omdat dit in het kader van de onderzoeken noodzakelijk is, kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie eveneens besluiten tot een lichaamsvisitatie, waarbij u zich geheel of gedeeltelijk dient uit te kleden. Inwendig fouilleren mag uitsluitend door een arts worden gedaan.

Deze werkzaamheden kunnen uitsluitend worden verricht door een ambtenaar van de gerechtelijke politie die van dezelfde sekse is als u.

Alle afgenomen goederen worden in bewaring gegeven en worden u aan het eind van uw inverzekeringstelling teruggegeven als u wordt vrijgelaten.

Mag men mijn woning, mijn kantoor, mijn auto, enz. doorzoeken?

Een huiszoeking kan slechts plaatsvinden tussen 6.00 en 21.00 uur. Een huiszoeking die vóór 21.00 uur is begonnen, kan echter tot in de nacht voortduren.

Hiervan kan worden afgeweken in geval van strafbare feiten die te maken hebben met georganiseerde misdaad, terrorisme, koppelarij en handel in verdovende middelen. Een rechter dient hiervoor toestemming te geven.

Huiszoeking mag plaatsvinden in elke woning waar voorwerpen aanwezig kunnen zijn die helpen bij de waarheidsvinding.

Het kan gaan om uw eigen woning of de woning van een andere persoon die mogelijk voorwerpen onder zijn hoede heeft die met het strafbare feit verband houden.

Onder woning wordt verstaan de plaats waar zich het hoofdverblijf van de persoon bevindt, maar ook de plaats die de persoon als zijn thuis mag beschouwen, ongeacht of hij er woont of niet.

Zo worden diverse verblijfplaatsen (bijv. hotelkamers) en de bijgebouwen ervan als woningen beschouwd.

Of er sprake is van een woning, wordt ter beoordeling gelaten van de rechter. In beginsel wordt een voertuig niet als woning beschouwd, maar dat ligt anders als dat voertuig tot woning dient.

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer de bovengenoemde formaliteiten niet in acht worden genomen, is er sprake van schending van de rechten van de verdediging en kan er een procedure worden ingeleid om de huiszoeking en de verrichte inbeslagnames nietig te verklaren.

Het gerechtelijk onderzoek: Mijn rechten tijdens het verhoor bij eerste verschijning (2)

Het verhoor bij eerste verschijning heeft tot doel u te ondervragen over de feiten die u worden aangerekend.

Nadat de onderzoeksrechter uw identiteit heeft vastgesteld, zal hij u wijzen op de feiten die aan hem zijn voorgelegd, en de juridische kwalificatie ervan aan u meedelen.

De onderzoeksrechter informeert u over uw rechten:

 • U hebt recht op een beëdigd tolk,
 • U hebt recht op bijstand van een advocaat (zelf gekozen of ambtshalve toegevoegd).

U kunt samen met uw advocaat naar deze zitting komen en u wordt dan onmiddellijk ondervraagd. In alle andere gevallen dient de onderzoeksrechter u opnieuw mee te delen dat u recht op bijstand hebt, eventueel van een ambtshalve toegevoegde advocaat.

Als u ervoor kiest door een advocaat te worden bijgestaan, kan de advocaat het dossier raadplegen en dit onder bepaalde voorwaarden aan u ter inzage geven.

U hebt het recht om te zwijgen.

Als de feiten waarvoor u wordt vervolgd, een zwaarder misdrijf vormen, worden bij het verhoor audiovisuele middelen gebruikt.

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

U kunt erkennen dat u alle feiten of slechts een deel daarvan hebt begaan. Dat is een kwestie van strategie die u met uw advocaat moet bespreken.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Tijdens het gerechtelijk onderzoek, dat à charge en à decharge wordt verricht, kan de juridische kwalificatie van de feiten die aan de onderzoeksrechter zijn voorgelegd, worden gewijzigd (omvorming tot een licht misdrijf/zwaarder misdrijf).

Als tijdens het gerechtelijk onderzoek nieuwe strafbare feiten aan het licht komen, kan de rechter op verzoek van de procureur van de Republiek deze nieuwe feiten onderzoeken.

Kan ik in staat van beschuldiging worden gesteld in verband met een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben vervolgd?

Als u in een andere lidstaat bent vervolgd zonder dat er berechting heeft plaatsgevonden, kunt u wegens deze feiten op Frans grondgebied worden aangehouden.

Als er met betrekking tot deze feiten echter wel berechting heeft plaatsgevonden in een andere lidstaat, kunt u op grond van het beginsel "non bis in idem" (u kunt niet tweemaal voor dezelfde feiten worden berecht) in Frankrijk niet worden vervolgd of berecht.

Krijg ik informatie over de personen die tegen mij getuigen en over de bewijzen die er tegen mij gevonden zijn?

Op basis van het beginsel van tegenspraak worden alle bewijzen (getuigenissen, materiële gegevens) aan u overgelegd zodat u zich zo goed mogelijk op uw verdediging kunt voorbereiden en uw opmerkingen kenbaar kunt maken.

Deze gegevens bevinden zich in het dossier waarvan u via uw advocaat afschriften kunt ontvangen na toestemming van de rechter.

U en uw advocaat mogen deze stukken niet aan derden doorspelen. Gebeurt dat wel, dan is het risico aanwezig dat het vertrouwelijke karakter van het gerechtelijk onderzoek wordt geschonden.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

In het onderzoeksdossier moet een uittreksel uit het strafregister zijn opgenomen.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het gerechtelijk onderzoek aanwezig zijn?

Krachtens de verplichtingen die op basis van het gerechtelijk toezicht kunnen worden vastgesteld, mag u het Franse grondgebied tijdens de onderzoeksprocedure niet verlaten.

De status van inverdenkinggestelde en van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan (3)

Na het verhoor bij eerste verschijning wordt u door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld of hij verleent u de status van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan.

U wordt in verdenking gesteld wanneer er ernstige of eensluidende aanwijzingen zijn dat u hebt deelgenomen aan een strafbaar feit. U bent dan een echte partij bij het strafproces, wat niet geldt voor de getuige die door een advocaat wordt bijgestaan.

U krijgt daarentegen de status van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan, wanneer er aanwijzingen zijn die een onvoldoende zeker karakter hebben om een inverdenkingstelling te rechtvaardigen. Daarom is deze getuige geen partij bij het strafproces maar heeft hij wel toegang tot het dossier, geniet hij dezelfde rechten als de verdediging en kan hij de onderzoeksrechter vragen een aantal handelingen te verrichten.

Beide statussen hebben verschillende gevolgen. Alleen de in verdenking gestelde persoon kan door de rechter, met redenen omkleed, onder gerechtelijk toezicht (wat inhoudt dat hij het grondgebied niet mag verlaten) of in voorlopige hechtenis worden geplaatst en alleen hij kan naar een bevoegde rechtbank worden verwezen.

U kunt dan een verzoek tot invrijheidstelling indienen.

Als u de status geniet van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan, kunt u op elk moment van de procedure verzoeken om in verdenking te worden gesteld.

Wat zijn de voorwaarden voor het gerechtelijk toezicht?

U kunt onder gerechtelijk toezicht worden geplaatst wanneer u in aanmerking komt voor een gevangenisstraf of een zwaardere straf.

Deze vorm van toezicht wordt toegepast wanneer het gerechtelijk onderzoek dit vereist (bijv. om een vlucht naar het buitenland te voorkomen) of als veiligheidsmaatregel (bijv. verbod om het slachtoffer te ontvangen of te ontmoeten). De meeste maatregelen die in het kader van het gerechtelijk toezicht worden genomen, zijn bedoeld om te voorkomen dat de dader van het strafbare feit op de vlucht slaat.

Deze maatregel kan op elk moment worden beëindigd, door een besluit van de onderzoeksrechter, op vordering van de procureur van de Republiek of op uw verzoek.

Als u een dergelijk verzoek indient, moet de onderzoeksrechter daarover binnen vijf dagen beslissen.

Als u zich aan de verplichtingen van het gerechtelijk toezicht onttrekt, loopt u het risico in voorlopige hechtenis te worden geplaatst.

Ten slotte kunt u bij de Chambre de l'instruction (onderzoekskamer) hoger beroep instellen tegen de beschikking tot plaatsing onder gerechtelijk toezicht.

Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing in voorlopige hechtenis?

Om in voorlopige hechtenis te worden geplaatst, moet u in aanmerking komen voor een straf van een zekere zwaarte: een straf voor een zwaarder misdrijf of een straf voor een licht misdrijf van ten minste drie jaar gevangenisstraf.

Voorlopige hechtenis dient het enige middel te vormen om het bewijs of de materiële aanwijzingen die met het oog op de waarheidsvinding noodzakelijk zijn, te bewaren, druk op de getuigen of de slachtoffers en hun familie te voorkomen, frauduleus overleg tussen de in verdenking gestelde persoon en zijn mededaders of medeplichtigen te vermijden, de in verdenking gestelde persoon te beschermen, te waarborgen dat u ter beschikking van justitie blijft, een eind te maken aan het strafbare feit of te voorkomen dat het opnieuw wordt gepleegd, en in strafzaken, buitengewone en aanhoudende verstoring van de openbare orde als gevolg van de ernst van het strafbare feit te beëindigen.

U kunt binnen tien dagen na de betekening van de beschikking tot plaatsing in voorlopige hechtenis deze aanvechten via het hoofd van de penitentiaire inrichting waar u gedetineerd bent, of via de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Sluiting van het gerechtelijk onderzoek (4)

Het gerechtelijk onderzoek wordt bij beschikking gesloten. Er kunnen verschillende beschikkingen worden gegeven.

Beschikking tot buitenvervolgingstelling

De rechter kan een beschikking tot buitenvervolgingstelling geven wanneer hij onvoldoende bezwarende feiten tegen u heeft verzameld. Het kan gaan om een volledige of gedeeltelijke buitenvervolgingstelling.

Als een gedeeltelijke buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken, geeft de onderzoeksrechter voor het andere deel van de feiten een verwijzingsbeschikking of een beschikking tot inbeschuldigingstelling.

Als voor u een beschikking tot volledige buitenvervolgingstelling geldt en u was in voorlopige hechtenis geplaatst, wordt u vrijgelaten en krijgt u eventueel in beslag genomen voorwerpen terug.

U hebt de mogelijkheid een procedure tot schadevergoeding in te stellen.

Let wel: de civiele partij kan binnen tien dagen na betekening hoger beroep tegen deze beschikking instellen bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Verwijzingsbeschikking

Als de rechter meent voldoende bezwarende feiten tegen u in handen te hebben, kan hij besluiten u naar de bevoegde rechtbank te verwijzen.

Als u onder gerechtelijk toezicht of in voorlopige hechtenis was geplaatst, maakt deze beschikking daar een eind aan.

Via een nieuwe, met speciale redenen omklede beschikking kan de rechter evenwel besluiten deze maatregelen te handhaven, voor ten hoogste twee maanden. Als u na afloop van deze termijn nog niet voor de bevoegde rechtbank bent verschenen, wordt u in vrijheid gesteld.

Via een met redenen omklede beschikking waarin wordt bepaald dat het onmogelijk is binnen een termijn van twee maanden tot berechting over te gaan, kan de rechter enkel "bij uitzondering" twee verlengingen van elk twee maanden gelasten. Als u na zes maanden nog niet bent berecht, wordt u in vrijheid gesteld.

U kunt tegen deze beschikking geen hoger beroep instellen behalve wanneer u meent dat de feiten die naar de Tribunal correctionnel zijn verwezen, een zwaarder misdrijf vormen dat had moeten leiden tot een beschikking tot inbeschuldigingstelling voor het Cour d'assises (hof van assisen). Dit rechtsmiddel staat ook open voor de civiele partij.

Beschikking tot inbeschuldigingstelling

De onderzoeksrechter geeft deze beschikking als er sprake is van een zwaarder misdrijf.

Als u onder gerechtelijk toezicht staat wanneer de rechter zijn beschikking geeft, blijft deze maatregel gehandhaafd.

Omdat u in verdenking bent gesteld, hebt u het recht om beroep tegen deze beschikking aan te tekenen.

Het Europees aanhoudingsbevel (5)

Het Europees aanhoudingsbevel is een procedure die de uitlevering tussen de lidstaten moet vervangen.

Het betreft een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die wordt gezocht met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Elke lidstaat kan de nodige en evenredige dwangmaatregelen vaststellen met betrekking tot de gezochte persoon.

Een gezochte persoon die wordt aangehouden, wordt in kennis gesteld van de inhoud van het aanhoudingsbevel en heeft recht op bijstand van een advocaat en van een tolk.

In ieder geval heeft de uitvoerende rechterlijke autoriteit het recht te beslissen of de betrokkene in hechtenis blijft dan wel onder bepaalde voorwaarden in vrijheid wordt gesteld.

In afwachting van een beslissing wordt de betrokkene door de uitvoerende rechterlijke autoriteit gehoord. Een definitieve beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet uiterlijk zestig dagen na de aanhouding van de gezochte persoon worden genomen. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stelt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk in kennis van de genomen beslissing. Als de door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit meegedeelde gegevens onvoldoende zijn, kan de uitvoerende rechterlijke autoriteit evenwel om aanvullende gegevens verzoeken.

Elke periode van vrijheidsbeneming op grond van het Europees aanhoudingsbevel moet in mindering worden gebracht op de totale duur van de opgelegde vrijheidsstraf.

De voorbereiding van het proces door de verdediging (6)

De relatie met uw advocaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hij is uw vertrouwenspersoon. In die hoedanigheid is hij gebonden aan het beroepsgeheim.

Aarzel niet hem alle vragen te stellen die u bezighouden en hem om nadere uitleg te verzoeken zodat misverstanden worden voorkomen.

Overhandig hem tijdens uw eerste ontmoeting alle documenten en gegevens die met uw zaak verband houden, zodat hij uw verdediging zo goed mogelijk kan voorbereiden.

Bespreek alle vragen die bij u opkomen, vooral over het verloop van de procedure, de te volgen strategie met betrekking tot de keuze van de procedure of het type vragen dat de rechters die met uw dossier zijn belast, u kunnen stellen.

Stel hem gerust vragen over de afloop van de procedure, de straffen die u opgelegd kunt krijgen en de aanpassingen die mogelijk daarvoor gelden.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Als u meerderjarig bent, de feiten erkent die u worden aangerekend en het een strafbaar feit betreft waarvoor u een boete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgt, kunt u een beroep doen op de procedure van "onmiddellijke verschijning na voorafgaande schulderkenning". Bijstand van een advocaat is verplicht. Bij deze snelle procedure worden lichtere straffen opgelegd.

Waar wordt het proces gevoerd?

Welke rechtbank bevoegd is, hangt af van de aard van het strafbare feit en van de territoriale bevoegdheid. In geval van een overtreding is de Tribunal de police (politierechter) of de juge de proximité (buurtrechter) in de plaats waar de feiten zijn begaan of in uw woonplaats, bevoegd.

In geval van een licht misdrijf is de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) van de plaats waar de feiten zijn begaan, van uw woonplaats of van de plaats waar u bent aangehouden, bevoegd.

Ten slotte is in geval van een zwaarder misdrijf het Cour d'assises (hof van assisen) van de plaats waar de feiten zijn begaan, van uw woonplaats of van de plaats waar u bent aangehouden, bevoegd.

Het strafproces wordt mondeling gevoerd en is openbaar. In uitzonderlijke gevallen vindt het proces achter gesloten deuren plaats, als het gaat om minderjarige delinquenten of op verzoek van het slachtoffer, wanneer het verkrachting, marteling en wreedheden in combinatie met seksueel geweld betreft.

In geval van lichte misdrijven en overtredingen wordt het vonnis door een of meerdere beroepsrechters geveld. Het Cour d'assises bestaat uit negen burgerjuryleden en drie beroepsrechters en doet uitspraak met een gekwalificeerde meerderheid van acht personen.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De rechtbank buigt zich uitsluitend over de feiten die in de dagvaarding staan beschreven en kan geen rekening houden met andere feiten.

Tijdens de rechtszitting kan de rechtbank echter wel de feiten die aan haar zijn voorgelegd, opnieuw beoordelen, op voorwaarde dat u uw opmerkingen over deze nieuwe redenen voor strafvervolging kenbaar hebt kunnen maken. Als deze herwaardering inhoudt dat er nieuwe feiten aan de rechtszaak worden toegevoegd, moet u ermee instemmen dat u in verband met deze feiten vrijwillig voor de rechter zult verschijnen.

In Frankrijk bestaat de procedure van schuldig pleiten niet. Wel is het mogelijk voor bepaalde lichte misdrijven te vragen om toepassing van de procedure van verschijning na voorafgaande schulderkenning, voordat het proces begint. Als u schuld bekent, worden uw bekentenissen tijdens de behandeling van uw zaak besproken en door de rechters beoordeeld, zoals elk ander bewijs.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Uw aanwezigheid is tijdens het hele proces verplicht. Zonder geldig excuus wordt u in uw afwezigheid berecht, behalve wanneer de rechtbank ermee instemt de rechtszitting uit te stellen tot u bent teruggekeerd. Maar de rechtbank hoeft dit verzoek niet in te willigen. Als uw advocaat echter aanwezig is, kan hij worden gehoord en u vertegenwoordigen. In geval van een zwaarder misdrijf kan een aanhoudingsbevel tegen u worden uitgevaardigd.

In Frankrijk kan gebruik worden gemaakt van videoconferenties, maar uitsluitend voor het verhoor van getuigen, civiele partijen en deskundigen.

Als u de taal van de rechtbank niet begrijpt, zal u ambtshalve een tolk worden toegewezen.

In geval van een zwaarder misdrijf is bijstand van een advocaat verplicht. Alleen in geval van lichte misdrijven en overtredingen is deze bijstand facultatief. U kunt tijdens het proces van advocaat veranderen.

Tijdens het proces krijgt u het woord. U hebt echter het recht de hele procedure te zwijgen. Een dergelijke houding kan de innerlijke overtuiging van de rechters beïnvloeden.

U kunt niet veroordeeld worden, enkel en alleen omdat u tijdens de rechtszitting hebt gelogen. Een leugen zal echter wel invloed hebben op de uitspraak van de rechtbank. Bovendien kan daardoor de strategie van uw advocaat worden ondermijnd.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Voor alle in het dossier opgenomen bewijzen moet tegenspraak mogelijk zijn, zodat u deze kunt bespreken. De bewijsvoering is vrij in het Franse strafrecht en bewijsmateriaal kan in alle omstandigheden worden overgelegd  U kunt dus alle benodigde bewijzen overleggen, ook die door een privédetective zijn verzameld. De enige voorwaarde is dat het bewijs wettig moet zijn.

U kunt eisen dat er getuigen worden gehoord. U kunt ter terechtzitting rechtstreeks of via uw advocaat vragen aan de getuigen stellen en hun getuigenis met alle mogelijke middelen aanvechten.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechters zullen naar uw strafblad kijken. Tijdens de hele procedure bevindt zich een uittreksel daarvan in het dossier. De bevoegde rechterlijke instantie die uw dossier behandelt, kan een andere lidstaat vragen uittreksels van uw strafblad te overleggen.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

De mogelijke afloop van uw proces is van tevoren met uw advocaat besproken, als u hem tenminste volledig over uw situatie hebt ingelicht. Het gaat daarbij vooral om vrijspraak (relaxe of acquittement) of veroordeling.

In geval van een veroordeling zijn de volgende straffen mogelijk:

Vrijheidsstraffen:

 • In geval van een zwaarder misdrijf levenslange of tijdelijke opsluiting. Voor tijdelijke opsluiting wordt in het Code pénal (wetboek van strafrecht) een maximumduur vastgesteld. Het betreft straffen tussen tien en dertig jaar.
 • In geval van een licht misdrijf is de gevangenisstraf ten hoogste tien jaar.

Voor deze vrijheidsstraffen kan, wanneer zij niet kunnen worden ingekort, een aanpassing gelden, zoals voorwaardelijke invrijheidsstelling, semivrijheid of kwijtschelding van straf.

Overige straffen:

 • In alle gevallen kan een boete worden opgelegd waarvan het bedrag per strafbaar feit wordt vastgesteld.
 • In geval van lichte misdrijven en overtredingen kan een schadevergoeding (sanction-réparation) worden toegekend waarbij de veroordeelde partij de door het slachtoffer geleden schade moet vergoeden.
 • Er kunnen aanvullende straffen worden opgelegd. Het kan gaan om taakstraffen (met uw instemming), straffen waarbij u bepaalde rechten worden ontnomen (bijv. rijbewijs), inbeslagname van goederen, sluiting van een bedrijf, verlies van burgerrechten (zoals stemrecht) of het verbod om cheques uit te schrijven. Bovendien kan een verbod voor het Franse grondgebied (als u vreemdeling bent) of een verblijfsverbod worden uitgevaardigd.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer mag bij het proces aanwezig zijn of kan zich laten vertegenwoordigen. Doet hij dat niet, dan wordt hij geacht afstand te doen van instantie. Het slachtoffer kan vervolging instellen. Tijdens het proces kan hij of zijn advocaat zijn belangen behartigen en vergoeding eisen van de schade die hij heeft geleden.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 – Mijn rechten na het proces

Kan ik hoger beroep instellen?

In geval van een overtreding kunt u tegen bepaalde vonnissen van de Tribunal de police (politierechter) en de juge de proximité (buurtrechter) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels (kamer van beroep in correctionele zaken).

In geval van een licht misdrijf kunt u tegen het vonnis van de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels.

In geval van een zwaarder misdrijf kunt u tegen een veroordeling door het Cour d'assises (hof van assisen) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij een ander Cour d'assises.

U kunt beroep aantekenen tegen de uitspraak op een strafvordering (straf) of tegen de uitspraak op een burgerlijke rechtsvordering (schadevergoeding die aan het slachtoffer is toegekend).

U kunt tevens beroep in cassatie instellen tegen arresten in hoger beroep en tegen uitspraken in laatste aanleg, en wel bij de Chambre criminelle (strafkamer) van het Cour de Cassation (hof van cassatie), binnen vijf etmalen na de datum waarop de betwiste uitspraak is gedaan.

Het Cour de Cassation, het hoogste rechtscollege, spreekt zich binnen een vastgestelde termijn uit over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep; als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, spreekt het Cour de Cassation zich uitsluitend uit over de toepassing van het recht. Het hof behandelt het geschil niet opnieuw ten gronde.

Het beroepschrift (hoger beroep of cassatie) moet worden ingediend bij de griffie van de rechtbank die de betwiste uitspraak heeft gedaan of bij het hoofd van de penitentiaire inrichting, als u gedetineerd bent.

In alle gevallen bent u verplicht het beroepschrift te ondertekenen.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Tijdens de beroepstermijn en -procedure of de cassatietermijn en -procedure wordt de uitvoering van de betwiste uitspraak in beginsel opgeschort.

Als u echter tot een vrijheidsstraf bent veroordeeld en vervolgens in hechtenis bent genomen, heeft het beroep tegen de betwiste uitspraak niet tot gevolg dat de hechtenis in afwachting van de nieuwe uitspraak wordt beëindigd.

Zodra het beroepschrift (hoger beroep of cassatieberoep) door de desbetreffende rechter is ingeschreven, moet de terechtzitting binnen een "redelijke" termijn plaatsvinden.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling van het hoger beroep of het cassatieberoep?

Omdat het strafproces mondeling wordt gevoerd, hebt u tijdens de zitting in hoger beroep de mogelijkheid om nieuwe middelen en bewijzen aan te voeren, die tijdens de behandeling in tegenspraak aan de orde zullen komen.

De Chambre des appels correctionnels of het Cour d'assises, die uitspraak doen in hoger beroep, kunnen de betwiste uitspraak bevestigen of vernietigen.

Slechts in bepaalde gevallen, vooral wanneer het openbaar ministerie een hoofdberoep of incidenteel beroep heeft ingesteld, loopt u in hoger beroep het risico dat de oorspronkelijk uitgesproken straf wordt verzwaard en dat de door de civiele partij (slachtoffer) geëiste schadevergoeding wordt verhoogd.

Het Cour de Cassation dat een uitspraak doet over de toepassing van het recht, kan de betwiste uitspraak casseren of vernietigen met of zonder verwijzing van de partijen naar een Cour d'appel (hof van beroep).

Een rechterlijke uitspraak wordt pas definitief wanneer de termijnen voor het instellen van hoger beroep zijn verstreken.

Als u na afloop van het hoger beroep tegen uw oorspronkelijke veroordeling wordt vrijgesproken door een definitief geworden uitspraak van een beroepsinstantie, kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken om volledige vergoeding van de materiële en immateriële schade die u door deze "willekeurige" detentie hebt geleden.

Bij de betekening van het besluit tot vrijspraak (relaxe of acquittement) wordt u gewezen op uw recht op schadevergoeding.

Binnen zes maanden na de betekening van het besluit tot vrijspraak kunt u hiertoe een verzoekschrift richten aan de eerste president van het Cour d'appel van het rechtsgebied waarin de uitspraak is gedaan.

Deze laatste beslist over het verzoek om schadevergoeding via een met redenen omklede uitspraak, die hij doet na afloop van een openbare zitting. U kunt vragen om tijdens deze zitting persoonlijk te worden gehoord of zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Tegen de uitspraak van de eerste president van het Cour d'appel kan binnen tien dagen na de betekening ervan beroep worden ingesteld bij de Commission Nationale "de réparation des détentions" (CNR; nationale commissie voor schadevergoeding in verband met detentie).

De CNR neemt soeverein besluiten waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld.

De toegekende schadevergoeding komt voor rekening van de staat.

Wat komt er op mijn strafblad te staan?

Als u na afloop van een hoger beroep of cassatieberoep op grond van een definitief geworden uitspraak tot een straf wordt veroordeeld, wordt de uitgesproken veroordeling geregistreerd op uw strafblad. Het strafblad wordt bewaard door een gerechtelijke instantie in uw land van herkomst.

Ik kom uit een andere EU-lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Op grond van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983 kan om overbrenging naar uw land van herkomst worden verzocht door dit land of door Frankrijk, het land waar de veroordeling heeft plaatsgevonden.

Voor de daadwerkelijke overbrenging is het echter nodig dat u vooraf in vrijheid en weloverwogen uw toestemming verleent waarbij u volledig en nauwkeurig over de gevolgen van de overbrenging moet worden ingelicht.

Bovendien kunt u persoonlijk vragen om vrijwillige overbrenging naar uw land van herkomst. Om uw verzoek in behandeling te nemen, moet er aan meerdere voorwaarden worden voldaan.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor dezelfde feiten opnieuw worden berecht?

Op basis van de regel "non bis in idem" die in het Franse strafrecht geldt, kunt u, als u in een lidstaat bent berecht en vervolgens in een definitief geworden uitspraak bent veroordeeld, niet voor dezelfde feiten in een andere lidstaat worden vervolgd of veroordeeld.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

In Frankrijk wordt een aantal lichte overtredingen rechtstreeks door de overheid en niet door de gerechtelijke instanties behandeld. Het gaat dan met name om verkeersovertredingen. Tijdens deze specifieke procedures worden uw grondrechten, vooral de rechten van de verdediging, gerespecteerd. Verder kan een administratieve sanctie nooit vrijheidsberoving inhouden.

De sanctie wordt van rechtswege rechtstreeks door de bevoegde overheidsinstantie tegen u uitgesproken, nadat zij heeft geconstateerd dat u een wettelijke verplichting niet bent nagekomen. Wanneer een sanctie wordt opgelegd, moet die beschikking met redenen worden omkleed. U kunt de beschikking aanvechten. De opgelegde sanctie is onmiddellijk uitvoerbaar, zelfs als u besluit om hoger beroep in te stellen.

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden rechtstreeks behandeld door een verbalisant of door een agent van de politie of de gendarmerie. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, wordt de toepasselijke sanctie u onmiddellijk meegedeeld. De redenen voor uw straf worden u van tevoren uitgelegd en u kunt uw opmerkingen kenbaar maken. U krijgt een proces-verbaal waarin uw overtreding en de opgelegde sanctie vermeld staan. U moet de sanctie voldoen zodra deze wordt opgelegd.

De sancties bestaan uit een vaste boete en eventueel de gedwongen stilstand van het voertuig.

Als u uit een andere lidstaat komt en zich niet aan de verkeersregels houdt, wordt u in Frankrijk bestraft. Als u voordat u naar uw land terugkeert, de sanctie niet hebt voldaan, kan er rechtsvervolging tegen u worden ingesteld.

Als u de beschikking wilt aanvechten, kunt u daartegen binnen twee maanden hoger beroep instellen. U hebt dan de verzekering dat de tegen u uitgesproken sanctie tijdens deze beroepsprocedure niet kan worden verzwaard.

De beschikking kan rechtstreeks bij de overheid worden aangevochten, zonder proces. Dit beroep wordt aangetekend bij de instantie die de sanctie heeft opgelegd (beroep ad hoc) en wanneer het beroep wordt verworpen, kunt u zich wenden tot een hogere instantie (hiërarchisch beroep).

De te volgen procedure komt op het proces-verbaal te staan dat u wordt overhandigd.

U kunt zich pas tot een administratieve rechter wenden nadat u deze rechtsmiddelen hebt ingezet.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

Andere door de overheid behandelde overtredingen zijn zwaardere strafbare feiten die verband houden met de regelgeving betreffende de financiële markten, met het mededingingsrecht of met belastingwetgeving of immigratie.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Verkeersovertredingen die in Frankrijk door de overheid worden behandeld, komen niet op uw strafblad te staan.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.