1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Ak trestný čin nebol oznámený a nebol o ňom informovaný súdny orgán ani vyšetrovací orgán (polícia alebo žandárska jednotka), nebudú vám poskytnuté žiadne informácie, pretože trestný čin nie je známy.

Ak sa trestný čin oznámil súdnemu orgánu alebo polícii alebo žandárskej jednotke akýmkoľvek spôsobom (okrem oznámenia obete), budete predvolaní, aby ste boli vypočutí a spresnili, ako ste boli poškodení, a za akých okolností došlo k spáchaniu skutkov, a pri tejto príležitosti budete oboznámení o vašich právach.

Ak sami nahlásite trestný čin polícii alebo žandárskej jednotke alebo súdnemu orgánu, takisto budete vypočutí po oznámení skutkov, pričom vám budú poskytnuté informácie o vašich právach.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Francúzski občania môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú na území štátu. Ich oznámenie bude spracované vo Francúzsku, ak majú francúzske orgány rozhodnú právomoc, alebo sa odovzdá príslušným orgánom štátu, v ktorom došlo k skutkom.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí boli obeťou trestného činu spáchaného na francúzskom území môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku. Pri vypočúvaní alebo podávaní oznámenia môže obeti cudzieho pôvodu pomáhať tlmočník. O výsledkoch bude informovaná všetkými príslušnými prostriedkami, jej práva budú chránené rovnako ako práva francúzskych občanov, keďže právo nerozlišuje medzi poskytovaním informácií a právami obetí na základe ich štátnej príslušnosti.

Obeť môže využiť právnu pomoc, ak je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom.

Ak obeť podá oznámenie alebo svedčí proti inej osobe v súvislosti s kupliarstvom alebo obchodovaním s ľuďmi, má právo získať mimoriadne povolenie na pobyt na francúzskom území, z čoho jej plynie právo na výkon zamestnania, pokiaľ jej prítomnosť nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, zaznamenajú sa vaše kontaktné údaje, aby sa s vami bolo možné spojiť počas vyšetrovania. Zároveň ste informovaní o vašich právach a o podmienkach ich uplatnenia.

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) si môžete vyžiadať informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa vás týka.

Ak ste poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca vás každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania ste informovaní o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, ste informovaní o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie obete v prípade postúpenia veci vyšetrovaciemu sudcovi

V prípade, že sa sa začne dokazovanie, prokurátor republiky zverí vyšetrovanie vyšetrovaciemu sudcovi. Tento sudca vám musí oznámiť, že sa začalo takéto konanie, že máte právo vystupovať ako poškodená osoba, a aké sú podmienky uplatnenia tohto práva. Ak ste maloletá osoba, informácie sa poskytujú vašim zákonným zástupcom.

Vyšetrovací sudca vás v oznámení určenom obeti informuje aj o tom, že ak budete vystupovať ako poškodená osoba, máte právo na pomoc právneho zástupcu, ktorého si môžete vybrať alebo ktorého vám na vašu žiadosť pridelí predseda advokátskej komory, pričom spresní, že poplatky hradíte vy, pokiaľ nie ste poberateľom právnej pomoci (pozri podmienky) alebo poistenia právnej ochrany.

Informovanie obete o situácii podozrivej osoby

Nemusíte byť nutne informovaní o tom, že obvinený páchateľ bol vzatý do vyšetrovacej väzby ani o jeho prepustení z väzby.

Na druhej strane ste vždy informovaní o umiestnení obvineného páchateľa pod súdny dohľad, ak bol vydaný príkaz na vašu ochranu.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte francúzskym jazykom alebo mu dostatočne nerozumiete, polícia alebo žandárske jednotky, pred ktoré sa dostavíte, požiadajú o tlmočníka. Tlmočník bude prítomný na vašich vypočutiach, ale aj pri vašich prípadných rozhovoroch s právnym zástupcom či počas súdneho konania.

Počas vyšetrovania môžete požiadať sudcu, ktorému je vec zverená, o preklad hlavných položiek spisu. Tento preklad je bezplatný, ak sa týka dôležitých položiek, no je spoplatnený, ak sa týka iných dokumentov.

Určité dokumenty o právach obetí sú už preložené do najpoužívanejších jazykov a v tom prípade vám ich poskytnú policajti alebo žandári.

Ako mi orgány pomáhajú, aby som im rozumel/-a a aby mi rozumeli (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Ak máte zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje vaše komunikačné schopnosti, bude vám pomáhať tlmočník, ktorého privolajú vyšetrovatelia alebo sudcovia. Tlmočník vás bude sprevádzať na vypočutiach, pri rozhovoroch s právnym zástupcom alebo počas súdneho konania.

Ak neviete alebo nemôžete čítať, dokumenty sa vám prečítajú.

Ak ste maloletá osoba, vaše vypočutie bude prispôsobené vášmu veku a vyspelosti a budú ho vykonávať vyšetrovatelia so špeciálnou odbornou prípravou, ktorým môže niekedy pomáhať psychológ. Ak je potrebných viacero vypočutí, v rámci možností vás vypočúva ten istý vyšetrovateľ.

Na niektorých komisariátoch alebo žandárskych staniciach sa nachádzajú špeciálne miestnosti, aby sa vytvorilo prostredie prispôsobené dieťaťu a aby bolo vypočutie menej formálne.

Vždy môžete požiadať, aby vás na vypočutiach sprevádzala plnoletá osoba podľa vášho výberu.

Ak sa vyšetrovanie týka závažných skutkov, a najmä trestných činov sexuálnej povahy, vaše vypočutia budú zaznamenané na video alebo prinajmenšom sa spraví zvukový záznam.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu pre obete poskytujú združenia podpory pre obete. Poslaním týchto združení je poskytovať usmernenia, sociálno-právnu pomoc alebo psychologickú podporu všetkým obetiam trestných činov, či už sú alebo nie sú zapojené do trestného konania.

Tieto združenia okrem iného prevádzkujú kancelárie podpory pre obete, ktoré sa nachádzajú na všetkých súdoch prvého stupňa a ich cieľom je poskytovať pomoc a podporu obetiam, ktorých sa týka vykonávané súdne konanie.

Podporu prispôsobenú obetiam osobitných trestných činov (napr. násilie medzi manželmi) môžu okrem toho poskytovať špecializované združenia.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

O všetkých vašich právach na podporu vás bude všetkými dostupnými prostriedkami informovať orgán spadajúci do pôsobnosti príslušnej územnej samosprávy alebo združenie podpory pre obete, ktorého kontaktné údaje sa vám poskytnú. V právnych predpisoch sa neustanovuje, aby polícia alebo žandárske jednotky priamo kontaktovali združenia podpory pre obete, no na druhej strane, ak sa v priestoroch nachádzajú sociálni pracovníci (sociálni asistenti alebo psychológovia), či už boli prizvaní alebo zabezpečujú pohotovostnú službu, môžu vám pomáhať pri vykonávaní príslušných krokov.

Na každom riaditeľstve verejnej bezpečnosti departementu bola vymenovaná kontaktná osoba departementu v otázkach podpory pre obete. Poslaním tejto osoby je rozvíjať vzťahy so združeniami, organizovať zlepšovanie prijímania podnetov, zhromažďovať užitočné informácie pre obete, zabezpečiť sledovanie trestných konaní, aby bolo možné poskytnúť informácie o postupe vyšetrovania.

V každom zoskupení žandárov departementu sa nachádza úradník pre prevenciu, partnerstvo a kontakt v otázkach podpory pre obete.

Pri každom podaní oznámenia proti X za závažné skutky policajt oznamovateľovi systematicky odovzdáva formulár podpory pre obete s cieľom oboznámiť ho s činnosťou národného ústavu podpory pre obete a mediáciu (INAVEM) a poskytnúť mu kontaktné údaje združení podpory pre obete alebo sociálnych služieb.

Prokurátor republiky následne môže priamo osloviť združenie podpory pre obete, aby poskytla podporu obeti trestného činu.

V prípade nehody, ktorá zahŕňa veľký počet osôb (hromadná nehoda alebo teroristický čin) môžu združenia podpory pre obete získať prístup k zoznamu obetí a priamo ich kontaktovať.

Ako je chránené moje súkromie?

Počas vyšetrovania máte s povolením prokurátora republiky právo neposkytnúť svoju osobnú adresu a nahlásiť adresu žandárskej stanice alebo policajného komisariátu, prípadne adresu tretej osoby na základe jej vysloveného súhlasu.

Takisto máte možnosť požiadať o súdne konanie za zatvorenými dverami, t. j. s vylúčením verejnosti, čo sudcovia nemôžu zamietnuť, ak ste sa stali obeťou znásilnenia, mučenia, barbarských činov sprevádzaných sexuálnymi útokmi. V iných prípadoch sa súdne konanie uskutočňuje s vylúčením verejnosti, len ak proti tomu nenamietate vy alebo iná poškodená osoba.

V každom prípade údaje o vašej totožnosti sa nesmú objaviť v médiách, pokiaľ to nepovolíte.

Okrem toho služby poskytované združeniami podpory pre obete, ako aj údaje, ktoré zbierajú, sú úplne dôverné.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nemusíte podať oznámenie, aby ste mohli využiť pomoc združenia podpory pre obete.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak ste sa stali obeťou násilia medzi manželmi, útočníkovi môže byť nariadený odchod z rodinného bydliska, zákaz vstupu na určité miesta a podrobenie sa lekárskej alebo psychologickej liečbe.

Ak ste sa stali obeťou násilia zo strany vášho (bývalého) manžela alebo manželky alebo vášho (bývalého) druha alebo družky, pričom vám hrozí závažné nebezpečenstvo, prokurátor republiky vám môže udeliť nástroj pomoci na diaľku (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva). Obeť násilia medzi manželmi tiež môže požiadať sudcu, ktorý rozhoduje o rodinných veciach, aby vydal ochranný príkaz, v ktorom sa ustanovujú určité zákazy pre páchateľa, pokiaľ je zo závažných dôvodov možné predpokladať, že údajné násilie bolo pravdepodobne spáchané a že pravdepodobne existuje nebezpečenstvo, ktorému je vystavená obeť.

Súd/súdny dvor tiež môže ochrániť vás a vašu rodinu pred prípadným ohrozením alebo nátlakom zo strany obvineného páchateľa tak, že prijme opatrenia, ktorými sa zakazuje akýkoľvek kontakt, napr. vyšetrovacia väzba, súdny dohľad a iné súdne obmedzenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu obetí zabezpečuje súdny orgán, ktorý prihliada na riziká a potreby obetí pri vydávaní určitých rozhodnutí, ako je zákaz nadviazania kontaktu alebo vstupu na určité miesta, napr. bydlisko obete. Rozhodnutia o týchto zákazoch sa posielajú policajným komisariátom a žandárskym staniciam, ktoré sú potom zodpovedné za dohľad nad ich dodržiavaním. V prípade porušenia zo strany obvinenej alebo odsúdenej osoby môže byť táto osoba zadržaná, pričom toto správanie môže odôvodniť uväznenie alebo predstavovať nový trestný čin.

Ak bol obeti poskytnutý osobitný nástroj ochrany (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva), jej bezpečnosť sa zaisťuje pomocou tohto nástroja, ktorý jej umožňuje jednoducho sa spojiť s telefonickou platformou, ktorá potom ihneď oznámi najbližšej policajnej alebo žandárskej jednotke, aby sa vydala za obeťou v ohrození.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Zástupca alebo predstaviteľ súdnej polície, ktorý vás vypočúva, má za úlohu zozbierať základné skutočnosti, ktoré umožňujú posúdiť vašu individuálnu situáciu a vaše potreby v oblasti ochrany. Tieto skutočnosti odovzdá súdnemu orgánu, ktorému bolo zverené konanie, a ktorý rozhodne, ak to uzná za vhodné, o nariadení hĺbkového posúdenia združením podpory pre obete. Cieľom tohto individuálneho posúdenia je predovšetkým určiť, či hrozí zastrašovanie alebo represálie zo strany páchateľa trestného činu.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Cieľom posúdenia opísaného skôr v texte je tiež určiť, či hrozí sekundárna viktimizácia v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľné obete majú k dispozícii posúdenie a pomoc od združenia podpory pre obete.

Okrem toho sú stanovené rôzne ochranné opatrenia v závislosti od potrieb obete, napr.:

 • obmedzenie množstva vypočutí a lekárskych vyšetrení na striktné minimum nutné pre vyšetrovanie;
 • možnosť požiadať, aby vypočutie viedol vyšetrovateľ rovnakého pohlavia v prípade sexuálneho násilia alebo násilia založeného na pohlaví;
 • vypočutie v prispôsobených priestoroch vyšetrovateľmi s odbornou prípravou, a v rámci možností rovnakými vyšetrovateľmi na všetkých vypočutiach.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Maloletá obeť má také isté práva ako plnoletá osoba, no zároveň má osobitné práva vyplývajúce z jej maloletosti. Ak rodičia (alebo zákonní zástupcovia) nie sú schopní zabezpečiť ochranu záujmov maloletého dieťaťa, súdny orgán určí správcu ad hoc (blízka osoba dieťaťa alebo oprávnená osoba), ktorá preberá zodpovednosť za zastupovanie maloletej osoby a uplatňovanie jej práva.

Systematicky sa tiež určuje právny zástupca, ktorý obhajuje jej záujmy a musí byť prítomný na každom vypočutí maloletej obete.

V prípade určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, môže byť maloletá obeť podrobená odbornému lekársko-psychologickému posudku už vo fáze vyšetrovania, ktorého cieľom je posúdiť povahu a závažnosť vzniknutej ujmy a stanoviť, či na jej základe nie je nutná vhodná liečba alebo ošetrenie. Vypočutia maloletej osoby, ktorá sa stala obeťou určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, sa povinne zaznamenávajú na video, aby sa zabránilo viacnásobnému vypočúvaniu maloletej osoby.

Bez ohľadu na skutky, ktorých obeťou sa stala maloletá osoba, ju na každom vypočutí môže sprevádzať osoba podľa jej výberu (blízka osoba, rodinný príslušník, zákonný zástupca, lekár, psychológ).

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia je súdne opatrenie, ktoré možno uplatniť, ak by sa ním mohlo zabezpečiť napravenie ujmy spôsobenej obeti, zastaviť ťažkosti vyplývajúce z trestného činu alebo prispieť k rehabilitácii páchateľa skutkov.

O tomto opatrení môže rozhodnúť prokurátor republiky so súhlasom obete alebo na žiadosť obete.

Ak sa násilia dopustil manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka, k mediácii sa pristúpi len vtedy, keď o to vyslovene požiada obeť. V takom prípade sa páchateľovi násilia takisto vydá výstraha.

Ak sa po mediácii medzi páchateľom skutkov a obeťou manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka opätovne dopustí násilia, ďalšia mediácia už nie je možná.

Mediácia môže byť zverená príslušníkovi súdnej polície, zástupcovi prokurátora alebo mediátorovi a pozostáva z opätovného nadviazania kontaktu medzi obeťou a páchateľom skutkov, pričom sa zaručuje bezpečnosť obete, ktorá poskytne svoj súhlas so zásadami a podmienkami tohto postupu. Obeť nemôže byť konfrontovaná s páchateľom proti svojej vôli a v žiadnom prípade nesmie byť s ním ponechaná osamote.

Toto opatrenie sa okrem toho nevykonáva, ak je zrejmé, že opätovné nadviazanie kontaktu medzi páchateľom a obeťou predstavuje nebezpečenstvo pre obeť.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Všetky francúzske právne predpisy možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovom sídle. Práva obetí sú upravené v Trestnom poriadku, a najmä v článkoch 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Oznámenie môžete podať na polícii alebo žandárskej jednotke, ktorá ju odovzdá prokurátorovi republiky na mieste spáchania trestného činu alebo na mieste bydliska alebo zadržania páchateľa.

Môžete sa tiež priamo obrátiť na prokurátora republiky bežným listom, v ktorom spresníte skutky, ktorých ste sa stali obeťou, dátum a miesto týchto skutkov a uvediete údaje o vašej totožnosti a vašu adresu.

Všetky ostatné osoby okrem obete môžu tiež oznámiť trestný čin za tých istých podmienok.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Obeť si môže vyžiadať od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa jej týka.

Ak sa obeť stala poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca ju každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania je obeť informovaná o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, začatie dokazovania, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, obeť je informovaná o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie oznamovateľa

Prokurátor republiky informuje o nadväzujúcich opatreniach každú osobu, ktorá oznámila dané skutky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Ak nemáte právneho zástupcu, informácie o vašich právach a povinnostiach môžete získať tak, že navštívite súd, dom spravodlivosti a práva, kontaktné miesto prístupu k právu, radnicu či sociálne stredisko, v ktorých združenia podpory pre obete poskytujú stále služby. Zároveň môžete využiť bezplatné právne poradenstvo, ktoré je dostupné bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť alebo finančné zdroje, a poskytujú ho na týchto miestach odborníci na právo, predovšetkým právni zástupcovia.

Právnu pomoc môžete využiť, ak spĺňate tieto podmienky:

 • ste štátnym príslušníkom Francúzska alebo pochádzate z niektorého z členských štátov Európskej únie alebo zo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom, alebo ak máte svoj obvyklý pobyt vo Francúzsku, pričom sú splnené zákonné požiadavky (táto podmienka sa nevyžaduje, ak ste maloletá osoba alebo ak ste sa stali poškodenou osobou);
 • vaše finančné zdroje [1] neprekračujú maximálnu hranicu stanovenú zákonom o finančných zdrojoch. Táto podmienka o finančných zdrojoch sa nevyžaduje, ak ste sa stali obeťou mimoriadne závažného trestného činu (úmyselné siahnutie na váš život, mučenie alebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnenie atď.), ak ste poberateľom minimálneho príjmu (RSA – revenu de solidarité active) alebo príspevku solidarity v starobe a nemáte žiadne iné zdroje príjmov, alebo ak si vaša situácia zaslúži osobitnú pozornosť v závislosti od predmetu konania alebo predvídateľných výdavkov na súdne konanie.

Právna pomoc pokrýva:

 • odmenu právneho zástupcu;
 • výdavky na súdneho vykonávateľa, ak sa uplatňuje;
 • výdavky na znalecké posudky atď.;
 • zálohu, ktorá vám môže byť účtovaná.

Právna pomoc môže byť úplná alebo čiastočná. Žiadosť o právnu pomoc je dôležité predložiť hneď na začiatku konania, pretože výdavky, ktoré vám vzniknú pred podaním žiadosti vám nebudú preplatené.

Informácie aj formulár žiadosti o právnu pomoc môžete získať od svojho právneho zástupcu, v dome spravodlivosti a práva, na radnici, na súde v mieste vášho bydliska alebo na súde, ktorý koná v danej veci. Formulár si tiež možno prevziať na tomto odkaze: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Podmienky o finančných zdrojoch v súvislosti so získaním právnej pomoci:
Pri posudzovaní vašich potrieb v oblasti právnej pomoci orgány zohľadňujú zdroje, ktoré ste získali medzi 1. januárom a 31. decembrom roku, ktorý predchádzal vašej žiadosti. Tieto zdroje zahŕňajú príjmy každej povahy okrem rodinných prídavkov a určitých sociálnych dávok. Ďalej sa zohľadňujú zdroje vášho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatrené dieťa/deti a všetky osoby, ktoré majú obvyklý pobyt vo vašej domácnosti.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Výdavky v súvislosti so súdnym konaním môžu byť za určitých podmienok pokryté vašim poistením právnej ochrany, ak táto pomoc čiastočne alebo úplne pokrýva výdavky na právneho zástupcu, súdneho vykonávateľa, trovy konania alebo transakčné poplatky alebo výdavky na znalecký posudok.

Ak to neplatí, po vydaní rozsudku a počas súdneho vyrovnávania ujmy sa na vašu žiadosť tieto výdavky prisúdia odsúdenej osobe.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak prokurátor republiky rozhodne o zastavení konania po skončení vyšetrovania, môžete podať odvolanie generálnemu prokurátorovi odvolacieho súdu, do pôsobnosti ktorého patrí súd, ktorý zastavil konanie.

Ak sa generálny prokurátor domnieva, že súdne konanie je nutné, môže nariadiť prokurátorovi, aby začal súdne konanie. Ak sa generálny prokurátor domnieva, že vaše odvolanie je neodôvodnené, informuje vás, že na základe vášho odvolania sa neuskutočnia žiadne kroky.

Okrem toho, ak oznámenie podané prokurátorovi republiky bolo zamietnuté, alebo ak uplynula lehota troch mesiacov od tohto oznámenia, môžete podať oznámenie priamo príslušnému vyšetrovaciemu sudcovi tak, že sa stanete poškodenou osobou.

Obvineného páchateľa tiež môžete priamo predvolať na súd tak, že požiadate súdneho vykonávateľa, aby mu odovzdal predvolanie. V takom prípade musíte uhradiť zálohu, ktorej výšku určuje súd v závislosti od vašich zdrojov.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ste informovaní o dátume súdneho konania a môžete sa zúčastniť na pojednávaní. V určitých prípadoch súdne konanie nie je otvorené verejnosti a v súdnej sieni môžete zostať len počas vášho svedectva. Ak je súdne konanie neverejné (s vylúčením verejnosti), na celom súdnom konaní sa môžete zúčastniť len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou.

Počas celého súdneho konania máte právo na pomoc združenia podpory pre obete bez akejkoľvek podmienky. Členovia týchto združení vám môžu pomôcť pri podávaní vašej žiadosti o prehlásenie za poškodenú osobu, môžu byť prítomní na rôznych pojednávaniach a môžu vám pomôcť pochopiť písomnosti a rozhodnutia sudcov.

Ak máte ťažkosti s porozumením alebo s vyjadrovaním sa vo francúzštine, bude privolaný tlmočník.

Poškodená osoba môže počas pojednávania predvolať svedkov alebo sa postaviť proti vypočutiu určitých svedkov.

Obeť alebo poškodená osoba môže klásť otázky svedkom a obvinenej/obžalovanej osobe prostredníctvom predsedu súdu alebo súdneho dvora.

Môžete tiež predložiť závery (písomné pripomienky) o technických hľadiskách konania, práva a/alebo skutkovej podstaty veci, na ktoré musí sudca odpovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Som napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom alebo sa nimi môžem stať?

Po tom, ako sa skutky oznámia súdu alebo polícii a žandárskej jednotke, je obeť predvolaná na vypočutie.

Nie je zodpovedná za vyhľadanie páchateľa ani za dokázanie jeho viny, táto úloha prináleží prokurátorovi republiky. Môže byť však napriek tomu vyzvaná, aby poskytla všetky prvky alebo skutočnosti, ktoré umožnia odhaliť pravdu (lekárske osvedčenie, totožnosť svedkov atď.).

Obeť sa môže rozhodnúť, že sa stane poškodenou osobou, z čoho jej plynie právo požiadať o finančnú náhradu za utrpenú ujmu a získať pomoc právneho zástupcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Hneď, ako je polícii alebo žandárskej jednotke pridelené vyšetrovanie, vypočuje obeť. Pri tejto príležitosti ju systematicky informujú o jej práve:

 • získať nápravu za vzniknutú ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, opatrenia restoratívnej spravodlivosti;
 • stať sa poškodenou osobou v rámci začatia trestného stíhania prokuratúrou alebo prostredníctvom priameho predvolania páchateľa pred príslušný súd alebo v rámci oznámenia podaného vyšetrovaciemu sudcovi;
 • ak si želá stať sa poškodenou osobou, získať pomoc právneho zástupcu, ktorého si môže vybrať alebo ktorého jej na jej žiadosť pridelí predseda advokátskej komory patriaci k príslušnému súdu, pričom výdavky hradí obeť, pokiaľ nespĺňa podmienky prístupu k právnej pomoci alebo pokiaľ nie je krytá poistením právnej ochrany;
 • získať pomoc služby pridruženej k jednému alebo viacerým verejnoprávnym subjektom alebo zmluvného združenia podpory pre obete;
 • ak sa to uplatňuje, obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov v prípade určitých trestných činov;
 • byť informovaná o ochranných opatreniach, ktoré môže využiť, najmä o ochranných príkazoch. Obete sú takisto informované o trestoch, ktoré hrozia páchateľovi násilností, a o podmienkach výkonu prípadných rozsudkov, ktoré môžu byť vydané;
 • pre obete, ktoré nerozumejú francúzskemu jazyku, využiť tlmočníka a preklad informácií, ktoré sú nutné pri výkone ich práv;
 • byť na jej žiadosť sprevádzaná vo všetkých fázach konania zákonným zástupcom a plnoletou osobou podľa jej výberu, pokiaľ príslušný súdny orgán neprijme odôvodnené protichodné rozhodnutie;
 • vykázať za bydlisko adresu tretej osoby, pokiaľ s tým táto osoba súhlasí.

Obeť sa musí dostaviť pred súd/súdny dvor a svedčiť, ak bola predvolaná ako svedok.

Poškodená osoba nie je povinná dostaviť sa osobne, ak ju zastupuje právny zástupca. Na druhej strane, ak je poškodená osoba neprítomná a nie je zastúpená, bude sa to považovať za upustenie od žiadosti, pokiaľ súdu alebo súdnemu dvoru písomne neoznámila, čo si nárokuje.

Poškodená osoba a obeť, ktoré boli vyzvané dostaviť sa pred súd alebo súdny dvor, aby poskytli svoje svedectvo, môžu žiadať uhradenie výdavkov, ktoré im vyplynulo z účasti na pojednávaní, ak je táto žiadosť predložená počas súdneho konania.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Na pojednávaní môžete predniesť vyhlásenie a predložiť dôkazy, ktoré však musia spĺňať zásadu kontradiktórnosti a vopred byť zaslané žalovanej strane (obvinenému páchateľovi a/alebo jeho právnemu zástupcovi), ako aj prokurátorovi republiky.

Môžete sa stať poškodenou stranou, a to sami alebo s pomocou právneho zástupcu.

Musíte vyčísliť svoju žiadosť o náhradu škody (peňažná suma určená na nápravu hmotnej ujmy, bolesti a utrpenia, straty času v dôsledku utrpených skutočností). Združenie podpory pre obete vám môže pomôcť a usmerniť vás.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania je obeť informovaná o jej práve stať sa poškodenou osobou, využiť pomoc právneho zástupcu a využiť určité podmienky právnej pomoci, ako aj možnosť získať pomoc združenia podpory pre obete.

Obeť, ktorá sa stala poškodenou osobou, je informovaná, že v určitých prípadoch sa môže obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI) a získať uhradenie náhrady škody, ak o nej rozhodol súd.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Na trestnom súde a priestupkovom súde nemôžete získať priamy prístup k dokumentom, najskôr musíte získať súhlas prokurátora.

Ak ste sa však stali poškodenou osobou, môžete do ich nahliadnuť priamo alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu v závislosti od prípadu, alebo požiadať o ich kópiu.

Na porotnom súde môžete získať bezplatné kópie zápisníc, ktorými sa konštatuje trestný čin, písomné vyhlásenia svedkov a znaleckých posudkov, a môžete získať kópie ostatných spisov súdneho konania.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou. Ak ste totiž „len obeť“, nie ste účastníkom konania.

Okrem toho, ak vám súd priznal štatút poškodenej osoby, t. j. súd schválil, že ste sa stali poškodenou osobou, proti rozhodnutiu sa nemôžete odvolať, ak ide o rozhodnutie o vine alebo alebo udelenom treste. Môžete sa odvolať len proti ustanoveniam, ktoré sa vás týkajú.

Aké sú moje práva po vydaní rozhodnutia?

Vo všetkých prípadoch máte právo:

 • byť informovaní o rozhodnutí, ktorým sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt;
 • byť informovaní o výkone trestu (prepustenie odsúdenej osoby, zmiernenie jej trestu, miesto jej bydliska atď.) prostredníctvom združenia podpory pre obete alebo priamo Odkaz sa zobrazí v novom okneVäzenskou integračnou a probačnou službou (SPIP);
 • požiadať sudcu, aby páchateľovi trestného činu zakázal vyhľadávať vás, stretávať sa s vami alebo nadväzovať s vami kontakt, ak je dočasne prepustený alebo podmienečne prepustený alebo ak je jeho trest zmiernený alebo pozmenený;
 • byť informovaní o úniku odsúdeného páchateľa, a o existencii nebezpečenstva pre vás alebo vašich blízkych;
 • získať pomoc od združenia podpory pre obete;
 • na zohľadnenie vašich záujmov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o prepustení odsúdenej osoby; a predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, máte ďalej právo:

 • byť informovaní súdom/súdnym dvorom o práve obrátiť sa na Odkaz sa zobrazí v novom okneKompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI);
 • byť zastupovaní právnym zástupcom a/alebo využiť právnu pomoc;
 • byť informovaní o rozhodnutí (zaslanie rozsudku).

Počas výkonu trestu máte právo:

1. obrátiť sa na súdny orgán v súvislosti s akýmkoľvek porušením vašich záujmov;

2. získať nápravu za vašu ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek iným primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, navrhnutia opatrenia restoratívnej spravodlivosti;

3. ak si to želáte, byť informovaní o skončení výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch a za podmienok ustanovených v Trestnom poriadku;

4. ak sa uplatňuje, na zohľadnenie nutnosti zabezpečiť vašu pohodu a bezpečnosť.

Súdny orgán je povinný zabezpečovať všetky tieto práva počas celého výkonu trestu bez ohľadu na jeho podmienky.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Po súdnom konaní vám vám môže poskytnúť podporu právny zástupca, ktorý vám môže poradiť o možnostiach odvolania alebo o podmienkach žiadosti o vypracovanie stanoviska súdneho vykonávateľa.

Môžete tiež využiť pomoc od združení podpory pre obete, a to bez časového obmedzenia.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ trestného činu odsúdený?

Ak je páchateľ odsúdený, budete informovaní o treste, pokiaľ obsahuje ustanovenia, ktorými sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt alebo približovať sa k vášmu bydlisku.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, bude vám zaslaná kópia rozsudku s uvedením udeleného trestu.

Ak je páchateľ uväznený, môžete byť informovaní o návrhu podmienečného prepustenia a môžete byť požiadaní o poskytnutie stanoviska.

Budem informovaný/-á o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Ak je daná osoba odsúdená za určité trestné činy (znásilnenie, úmyselné usmrtenie alebo pokus o usmrtenie a v prípade väčšiny protiprávnych činov sexuálnej povahy), a ak ste o to požiadali ako obeť alebo poškodená osoba, môžete byť informovaní priamo alebo prostredníctvom vášho právneho zástupcu o prepustení tejto osoby, keď sa končí jej trest.

V prípade úniku vás informuje prokurátor republiky.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak sa vyskytuje riziko, že odsúdená osoba sa dostane do prítomnosti obete alebo poškodenej osoby, a že takémuto stretnutiu by sa malo zabrániť, súdy konajúce vo veci výkonu trestu k akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré vedie k dočasnému alebo konečnému uväzneniu, pripoja zákaz nadviazania kontaktu s obeťou alebo poškodenou osobou, a v prípade potreby, zákaz približovania sa k jej bydlisku alebo pracovisku (čl. 712-16-2 ods. 1 Trestného poriadku).

Pokiaľ nie je vydané protichodné osobitne odôvodnené rozhodnutie, tento zákaz je dokonca povinný, ak bola osoba odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v článku 706-47 Trestného poriadku (väčšina sexuálnych trestných činov, čl. 712-16-2 ods. 25 Trestného poriadku).

Na tento účel sa obeti alebo poškodenej osobe zašle oznam, v ktorej je informovaná o tomto opatrení a o možných dôsledkoch porušenia tohto zákazu pre odsúdenú osobu (čl. 712-16-2 ods. 3 Trestného poriadku, pozri vyššie).

Ak poškodená osoba o to požiada (nemôže to byť „len obeť“), jej právny zástupca sa môže zúčastniť na kontradiktórnom konaní a predniesť pripomienky pred sudcom, súdom a senátom konajúcim vo veci výkonu trestu počas posúdenia žiadosti o podmienečné prepustenie týkajúce sa osôb odsúdených na uväznenie v dĺžke päť alebo viac rokov alebo na trest odňatia slobody.

Okrem toho sudcovia konajúci vo veci výkonu trestu môžu pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia informovať obeť alebo poškodenú osobu priamo alebo prostredníctvom jej právneho zástupcu, že môže predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov od oznámenia tejto informácie. Tieto pripomienky môže obeť alebo poškodená osoba zaslať súdu všetkými dostupnými prostriedkami.

Obeť sa nemôže odvolať proti rozhodnutiam, ktoré sa týkajú výkonu trestu odsúdenej osoby. Môže však podať nové oznámenie, ak sa páchateľ dopustí nových prečinov alebo nahlásiť sudcovi, ktorý dohliada na vec, alebo prokurátorovi republiky nedodržanie povinností alebo zákazov zo strany odsúdenej osoby, napr. nedodržiava zákaz nadväzovania kontaktu s obeťou.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)?

Platná právna úprava umožňuje akejkoľvek osobe, ktorá sa považuje za obeť:

 • stať sa poškodenou osobou pred vyšetrovacím sudcom konajúcim vo veci;
 • podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia alebo podať žalobu vo veci samej na občianskom súde.

1. Občianskoprávny nárok pred trestným súdom si je možné uplatniť rôznymi spôsobmi:

– žaloba, ak štátne ministerstvo nezačalo trestné stíhanie (pričom v dôsledku žaloby sa začne trestné stíhanie).

Dva možné postupy:

 • priame predvolanie na súd (v prípade priestupkov alebo protiprávnych činov);
 • prehlásenie za poškodenú osobu, t. j. adhézne konanie (v prípade protiprávnych činov alebo trestných činov).

– intervencia, ak sa už začalo trestné stíhanie.

– prehlásenie za poškodenú osobu.

Tento úkon sa môže vykonať za prítomnosti dotknutej osoby na pojednávaní, ale aj zaslaním žiadosti na diaľku predsedovi trestného súdu v doporučenom liste s potvrdením o doručení alebo faxom, v ktorej sa uvedie želanie dotknutej osoby stať sa poškodenou osobou a suma požadovanej náhrady škody. Tento úkon tiež môže vykonať právny zástupca.

2. Občianskoprávny nárok pred občianskym súdom si je možné uplatniť na základe všeobecného práva o občianskoprávnej zodpovednosti.

Ak sa oprávnený žiadateľ rozhodne obrátiť na občiansky súd s cieľom vymáhať náhradu vzniknutej ujmy, nemôže sa následne obrátiť na trestný súd. Naopak, ak sa oprávnený žiadateľ obráti na trestný súd, následne môže vec predložiť občianskemu súdu.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade ťažkostí s vymáhaním sumy náhrady môže oprávnený žiadateľ využiť exekučné občianskoprávne konanie tak, že sa obráti na súdneho vykonávateľa. Žiadosť musí byť odoslaná poštou predsedovi súdu prvého stupňa (TGI) v bydlisku odsúdenej osoby, alebo ak je táto osoba uväznená, predsedovi súdu prvého stupňa, pod ktorý patrí väzenské zariadenie. Čo môže byť zabavené:

– podiel zo mzdy, ktorú má odsúdená osoba naďalej k dispozícii;

– finančné prostriedky z jej bankového účtu;

– určitý majetok, ktorý jej patrí.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak odsúdená osoba úmyselne obeti nezaplatí náhradu, obeť sa môže obrátiť na službu podpory pre obete trestných činov pri vymáhaní pohľadávok (SARVI). Stačí, aby obeť dosvedčila, že konečným trestnoprávnym rozhodnutím (proti ktorému už nie je možné sa odvolať) jej bola udelená náhrada škody.

SARVI preberá štatút oprávnenej osoby a obeti uhradí úplnú náhradu škody až do výšky 1 000 EUR. Ak je táto suma vyššia, uhradí preddavok vo výške 30 % predmetnej sumy, pričom hraničná suma preddavku je 3 000 EUR. Po uhradení preddavku SARVI uhradí zostávajúcu sumu v závislosti od súm, ktoré sa jej podarí vymôcť od odsúdenej osoby.

Ak si obeť želá obrátiť sa na SARVI, musí si vyžiadať formulár žiadosti o podporu pri vymáhaní pohľadávok na súde prvého stupňa (jednotné kontaktné miesto súdneho úradu, úrad delegovaného sudcu pre obete, úrad vymáhania práva, kancelária podpory pre obete) alebo v dome spravodlivosti a práva, kontaktnom mieste prístupu k právu, na radnici..., ktoré potom zašlú vyplnený formulár SARVI.

Oslovenie SARVI sa musí nutne uskutočniť v období od dvoch mesiacov do jedného roka od dátumu nadobudnutia konečnej účinnosti rozhodnutia, v ktorom je stanovená náhrada škody.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Záručný fond pre obete teroristických činov a iných trestných činov (FGTI) poskytuje náhradu ujmy vzniknutej obetiam teroristických činov na základe osobitného postupu. Náhradu ujmy poskytuje aj v týchto prípadoch:

– obetiam znásilnenia, sexuálneho útoku, krádeže, podvodného konania, zneužitia dôvery, vydierania, ničenia, poškodzovania alebo spôsobovania neupotrebiteľnosti cudzej veci;

– obetiam trestného činu, ktorý spôsobil trvalú invaliditu alebo úplnú pracovnú neschopnosť;

– príbuzným obetí úmyselného alebo neúmyselného usmrtenia.

Na uplatnenie náhrady ujmy zo strany FGTI je nutné za určitých podmienok priamo predložiť žiadosť kompenzačnej komisii pre obete trestných činov (CIVI) na súde prvého stupňa (TGI) v bydlisku žiadateľa alebo na mieste trestného súdu, ktorý rozhoduje o trestnom čine.

Žiadosť CIVI musí byť predložená do troch rokov od dátumu trestného činu. Táto lehota je predĺžená o jeden rok od dátumu posledného rozhodnutia v trestnej veci.

Ak bol trestný čin spáchaný na francúzskom území, náhradu ujmy si môžu nárokovať:

– osoby s francúzskou štátnou príslušnosťou;

– štátni príslušníci členského štátu Európskej únie.

Ak k trestnému činu došlo v zahraničí, náhradu ujmy môžu získať iba osoby s francúzskou štátnou príslušnosťou.

1. V prípade vážnej ujmy na zdraví:

Obeť môže získať úplnú náhradu škody, ktorá vyplýva z vážnej ujmy na zdraví, ak dané skutočnosti spôsobili smrť, zmrzačenie alebo trvalú invaliditu alebo úplnú pracovnú neschopnosť dotknutej osoby v dĺžke najmenej jedného mesiaca alebo ak trestný čin spočíval v znásilnení, sexuálnom útoku alebo obchodovaní s ľuďmi.

CIVI zohľadňuje príspevky vyplácané organizáciami sociálnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, poisťovacími spoločnosťami atď. Poškodenie odevov ani majetková škoda nepodliehajú náhrade škody.

2. V prípade menej závažnej ujmy na zdraví a majetkovej škody, ktoré vyplývajú z krádeže, podvodného konania, zneužitia dôvery, vydierania alebo ničenia, poškodzovania alebo spôsobovania neupotrebiteľnosti cudzej veci:

Ak obeť utrpela zranenie, ktoré spôsobilo úplnú pracovnú neschopnosť v dĺžke najviac jedného mesiaca alebo majetkovú škodu vyplývajúcu z niektorého zo siedmich vymenovaných protiprávnych činov, náhrada škody aj naďalej podlieha prísnym podmienkam a je obmedzená hraničnou sumou.

Na uplatnenie náhrady škody tohto druhu je potrebné splniť tieto podmienky:

– zdroje dotknutej osoby nesmú prekračovať 1,5 násobku hraničnej sumy stanovenej na získanie oprávnenosti na čiastočnú právnu pomoc (hraničná suma upravená o rodinné prídavky);

– dotknutá osoba nemôže získať účinnú a dostatočnú nápravu ujmy zo strany poisťovacej spoločnosti, organizácie sociálneho zabezpečenia ani od nijakého iného dlžníka;

– dotknutá osoba sa nachádza v závažnej majetkovej alebo psychologickej situácii v dôsledku trestného činu (len v prípade majetkovej škody).

Obeť môže následne získať náhradu škody do hraničnej sumy 4 500 EUR.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak páchateľ nie je odsúdený, môžete predložiť občianskoprávny nárok a požiadať o nápravu vašej ujmy na občianskom súde. Budete musieť preukázať zodpovednosť páchateľa za ujmu, ktorú ste utrpeli.

Keďže konanie pred kompenzačnou komisiou CIVI je nezávislé od súdneho konania na trestnom súde, obeť sa môže obrátiť na kompenzačnú komisiu dokonca aj v prípade, že trestný súd nevydal rozhodnutie ani rozsudok a v prípade oslobodenia obvinenej osoby.

Mám právo na peňažnú pomoc v rámci čakacej lehoty na rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

V rámci konania pred kompenzačnou komisiou CIVI môžete požiadať o predbežnú platbu, ak vaše právo na náhradu škody nie je spochybnené, a ak vaša ujma nemôže byť napravená, pretože nemôžete vypočítať celkovú sumu alebo organizácie sociálneho zabezpečenia neoznámili výšku súm, ktoré sa vyplatia. Ak nespĺňate tieto podmienky, predbežná platba vám prípadne môže byť udelená na základe posúdenia predsedu CIVI.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Štruktúry podpory pre obete sú uvedené v zozname na tejto adrese: Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam združení podpory pre obete.

Môžete sa obrátiť na združenie podpory pre obete, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Telefónna linka podpory pre obete

Podpora pre osobitné kategórie obetí:

 • Deti v ohrození: 119 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
 • Nezvestné deti: 116 000 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
 • Násilie páchané na ženách: 3919 – sedem dní v týždni – pondelok až piatok od 9 h do 22 h a sobota, nedeľa a sviatky od 9 h do 18 h
 • Znásilnenia a sexuálne útoky: 0 800 05 95 95 – pondelok až piatok od 10 h do 19 h
 • Rasovo motivované činy: 01 40 35 36 55 – utorok, štvrtok a piatok od 10.30 h do 13.30 h
 • Homofóbne činy: 01 48 06 42 41 – pondelok až piatok od 18 h do 22 h, sobota od 14 h do 16 h a nedeľa od 18 h do 20 h
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneŠikanovanie v škole: 3020 – pondelok až piatok od 9 h do 20 h a sobota od 9 h do 18 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora, ktorú poskytujú združenia podpory pre obete je úplne bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Lekárska podpora:

Obeť môže využiť lekárske vyšetrenia a získať osvedčenia o potvrdení jej zranení v nemocnici.

Násilie medzi manželmi:

Bez ohľadu na rodinný stav obete, ak jej hrozí nebezpečenstvo, môže podať naliehavú žiadosť sudcovi konajúcemu v rodinných veciach na súde prvého stupňa s cieľom získať predbežné pridelenie domácnosti a vysťahovanie násilného partnera alebo partnerky na základe ochranného príkazu.

Právna pomoc:

Na každom súde prvého stupňa sa nachádza kancelária podpory pre obete, ktorú spravuje združenie podpory pre obete. Tieto štruktúry poskytujú informácie, usmernenia a poradenstvo obetiam trestných činov a vysvetľujú im, ako funguje súdny systém a aktuálne konania, ktoré sa ich týkajú. Obete tak môžu:

 • byť informované o akomkoľvek naliehavom úkone, napr. okamžité predvolanie na súd;
 • byť informované o postupe trestného konania.

Obetiam sa pravidelne poskytujú usmernenia o nástroji náhrady škody, ktorý môžu využiť.

Služby sú bezplatné a dôverné.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Združenia podpory pre obete pomáhajú obetiam počas celého súdneho konania, pričom im bezplatne poskytujú informácie o právnych a sociálnych záležitostiach, ako aj psychologickú podporu. Ich zástupcovia môžu pomáhať obetiam pri podávaní oznámenia alebo prehlasovaní za poškodenú osobu. Takisto môžu byť prítomní na trestných pojednávaniach a pomáhať im s porozumením procesných písomností a rozhodnutí rôznych orgánov.

Tieto združenia môžu mať svoje zastúpenie v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, v nemocniciach, na súdoch, v rámci sociálnych služieb atď. Ich adresy a telefónne čísla sú k dispozícii na súdoch alebo v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, a takisto možno konzultovať zoznam na tomto Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaze.

Okrem všeobecných združení podpory pre obete existuje množstvo nezávislých združení, ktoré sa špecializujú na určité témy, ako sú zranenia, násilie medzi manželmi, dopravné nehody, lekárske omyly atď. Niektoré združenia, ktoré sa špecializujú na podporu žien, ktoré sa stali obeťou násilia, môžu zabezpečiť týmto ženám a ich deťom prechodné bývanie.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.