Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Vanaf uw eerste contact met de politie of een andere bevoegde instantie, krijgt u zonder onnodige vertraging en via alle beschikbare middelen informatie over de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de aangifte en over het recht dat u hebt om zich als burgerlijke partij met een vordering tot schadevergoeding (politikós enágon) in de strafrechtelijke procedure te voegen; over hoe en onder welke voorwaarden u rechtsbijstand kunt krijgen, een vordering tot schadevergoeding kunt instellen of aanspraak kunt maken op vertaal- en tolkdiensten; over het beschikbare herstelrecht en de instanties die kunnen bijdragen aan het herstel van de schade door middel van bemiddeling tussen u en de dader; over hoe en onder welke voorwaarden u de kosten als gevolg van uw deelname aan de strafprocedure vergoed kunt krijgen; en over hoe u een klacht kunt indienen tegen een instantie als u vindt dat uw rechten niet zijn geëerbiedigd.

Naast informatie over uw rechten in de strafprocedure, krijgt u ook informatie

over de toegang tot medische zorg en gespecialiseerde ondersteuning, waaronder psychologische zorg en alternatieve huisvesting, en over hoe en onder welke voorwaarden er beschermingsmaatregelen kunnen worden toegepast.

Als u in een andere EU-lidstaat woont, krijgt u specifieke informatie over hoe en onder welke voorwaarden u uw rechten kunt uitoefenen.

De reikwijdte en inhoud van de verstrekte informatie zal verschillen naargelang van uw specifieke behoeften en persoonlijke omstandigheden, de aard van het strafbare feit en het soort strafbare feit. In de loop van de procedure verstrekt de bevoegde instantie naar eigen inzicht aanvullende en uitgebreidere informatie naargelang van uw behoeften (artikel 57 van Wet 4478/2017 betreffende het recht op informatie bij het eerste contact met een bevoegde autoriteit (artikel 4 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u in een andere EU-lidstaat woont dan het land waar het misdrijf is gepleegd, wordt er onmiddellijk nadat u aangifte van het misdrijf hebt gedaan contact met u opgenomen zodat u een verklaring kunt afleggen. Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (Kódikas Poinikís Dikonomías — "KPD") die het mogelijk maken om gebruik te maken van communicatietechnologie, bijv. videoconferenties, telefoon of internet (artikel 233, lid 1, KPD).

Als u in Griekenland woont en het misdrijf is gepleegd in een andere EU-lidstaat, kunt aangifte doen van een misdrijf bij de openbare aanklager bij de magistratenrechtbank (eisangeléas plimmeleiodikón) van uw woonplaats. Hij stuurt uw aangifte zonder onnodige vertraging door naar de bevoegde rechtshandhavingsinstantie van de betreffende lidstaat via de openbare aanklager bij het hof van beroep (eisangeléas efetón), tenzij een Griekse rechter in de zaak bevoegd is. Als er Grieks recht van toepassing is en er in Griekenland een strafprocedure wordt gestart, is de openbare aanklager niet verplicht uw aangifte door te sturen naar de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd. In dat geval meldt de openbare aanklager bij de magistratenrechtbank die de zaak behandelt dit zonder onnodige vertraging aan de bevoegde rechtshandhavingsinstantie in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd, via de openbare aanklager bij het hof van beroep, om ervoor te zorgen dat u afdoende wordt geïnformeerd en dat de wederzijdse rechtshulp wordt bevorderd.

(artikel 64 van Wet 4478/2017 betreffende de rechten van slachtoffers die in een andere lidstaat wonen (artikel 17 van Richtlijn 2012/29/EU))

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u aangifte doet van een misdrijf, moet de verantwoordelijke functionaris u erop wijzen dat u een afschrift van uw aangifte kunt krijgen.

(artikel 58 van Wet 4478/2017 betreffende de rechten van slachtoffers bij het doen van aangifte (artikel 5 van Richtlijn 2012/29/EU))

Wanneer u aangifte doet, wordt uw aangifte voorzien van een uniek registratienummer (arithmós vivlíou mínysis). Aan de hand van dat nummer kunt u de voortgang van uw zaak volgen in het register dat wordt bijgehouden door het openbaar ministerie of door contact op te nemen met het bureau dat verantwoordelijk is voor uw aangifte. U kunt op verzoek ook een voortgangscertificaat (pistopoiitikó poreías) ontvangen, waarin wordt vermeld in welke fase van de procedure uw zaak zich op dat moment bevindt (bijv.: er wordt onderzoek verricht om vast te stellen of de aangifte gegrond is of er loopt een vooronderzoek) en wordt omschreven wat het resultaat van elke fase was (bijv. de openbare aanklager heeft de procedure gestaakt; er zijn strafbare feiten aan de verdachte ten laste gelegd en hij is gedagvaard om op de terechtzitting te verschijnen, waarbij u op de hoogte wordt gesteld van het tijdstip en de plaats van de zitting en van de aard van de ten laste gelegde feiten; er loopt een gerechtelijk vooronderzoek (kyría anákrisi) of er is een besluit genomen om de verdachte niet te vervolgen voor de ten laste gelegde feiten of om de vervolging te staken; de rechter heeft uitspraak gedaan, indien u zich als burgerlijke partij met een vordering tot schadevergoeding in de strafprocedure hebt gevoegd).

(artikel 59 van Wet 4478/2017 betreffende de rechten van slachtoffers op informatie over hun zaak (artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU))

Als uw zaak onder de bevoegdheid valt van de rechtbank van eerste aanleg van Athene (Protodikeío Athinón) kan uw advocaat, zodra de zaak de rechtbank heeft bereikt, de voortgang ervan volgen via de website van de Orde van Advocaten van Athene (Dikigorikós Sýllogos Athinón, De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dsa.gr/). Deze mogelijkheid hebben slachtoffers zelf niet, omdat hiervoor inloggegevens nodig zijn.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u geen Grieks begrijpt of spreekt, kunt u aangifte doen in een taal die u wel begrijpt of krijgt u de nodige taalkundige bijstand. Hierbij gelden altijd de voorwaarden die zijn neergelegd in het Wetboek van Strafvordering of in bijzondere strafwetten. De verantwoordelijke functionarissen zullen u hierover informeren. U kunt verzoeken om een gratis vertaling van uw aangifte.

(artikel 58 van Wet 4478/2017 betreffende de rechten van slachtoffers bij het doen van aangifte (artikel 5 van Richtlijn 2012/29/EU))

Als u in enige fase van de procedure als getuige moet worden gehoord en u bent het Grieks niet voldoende machtig, dan krijgt u direct een tolk toegewezen. Het recht op vertolking omvat ook de verlening van passende ondersteuning aan mensen met gehoor- of spraakstoornissen. In voorkomend geval kan gebruik worden gemaakt van communicatietechnologie zoals videoconferentie, telefoon of internet, tenzij de aanwezigheid van de tolk ter plaatse noodzakelijk wordt geacht door degene die u verhoort (artikel 233, lid 1, KPD).

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Bij hun eerste contact met u communiceren de politie of andere instanties, zowel mondeling als schriftelijk, in eenvoudige en toegankelijke bewoordingen met u. Zij houden daarbij rekening met uw persoonlijke kenmerken, zoals met name uw leeftijd, ontwikkelingsniveau, intellectuele en geestelijke vermogens, opleiding, taalvaardigheid, eventuele gehoor- of spraakstoornissen en het feit dat u mogelijk ernstig bent getraumatiseerd, waardoor u zaken minder goed begrijpt of minder goed begrepen wordt. Er is een gids beschikbaar waarin uw rechten worden beschreven in de meest gangbare talen en in braille (artikel 56, lid 2, van Wet 4478/2017 (artikel 3 van Richtlijn 2012/29/EU)). Bovendien krijgt u passende ondersteuning van een tolk als u een gehoor- of spraakstoornis hebt (artikel 233, lid 1, KPD).

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Als u minderjarig (jonger dan 18 jaar) bent, kan uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) namens u aangifte doen van het misdrijf. Als u ouder bent dan twaalf jaar, kunt u samen met uw wettelijke vertegenwoordiger aangifte doen van het misdrijf (artikel 118, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht (Poinikós Kódikas — "PK")).

Of u bijzondere rechten hebt in de strafprocedure hangt af van de aard van het misdrijf. Als u bijvoorbeeld slachtoffer bent van een inbreuk op uw persoonlijke of seksuele vrijheid of van mensenhandel, sekstoerisme, ontvoering, gijzeling of een zedenmisdrijf, hebt u het recht om:

 • uw dossier in te zien, zelfs als u zich niet als burgerlijke partij in de strafprocedure hebt gevoegd (artikel 108A KPD);
 • uw verhoor te laten opnemen, zodat het kan worden gebruikt tijdens de verdere strafprocedure en u niet opnieuw voor de openbare aanklager of de rechtbank hoeft te verschijnen (artikel 226A KPD);
 • te verzoeken om bijstand van een psycholoog of kinderpsychiater wanneer u als getuige wordt gehoord;
 • op de hoogte te worden gesteld wanneer de dader wordt vrijgelaten (artikel 108A KPD);
 • te verzoeken om een gerechtelijk verbod (contactverbod) tegen de dader dat hem of haar verbiedt contact met u op te nemen of zich in de buurt van uw huis te bevinden.
 • Bovendien hebt u in ieder geval het recht:
 • op een individuele beoordeling om vast te stellen of er bijzondere beschermingsmaatregelen moeten worden toegepast indien er sprake is van een risico op herhaalde victimisatie (artikel 68 van Wet 4478/2017 betreffende de individuele beoordeling van slachtoffers om specifieke beschermingsbehoeften te bepalen (artikel 22 van Richtlijn 2012/29/EU));
 • om de openbare aanklager of de gerechtelijke instanties te verzoeken een wettelijke voogd voor minderjarigen (epimelitís anilikón) aan te stellen die u vertegenwoordigt in alle fasen van de strafprocedure, indien uw ouders u niet kunnen vertegenwoordigen of als u niet begeleid bent of als u gescheiden bent van uw familie (artikel 69, lid 7, van Wet 4478/2017 betreffende het recht op bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure (artikelen 23 en 24 van Richtlijn 2012/29/EU));
 • om te verzoeken om voeging in de procedure als burgerlijke partij met een vordering tot schadevergoeding, waarbij u wordt ondersteund door uw wettelijke vertegenwoordiger (artikel 82, lid 2, KPD).

Welke informatie kan ik van de politie of organisaties voor slachtofferhulp krijgen tijdens het strafrechtelijk onderzoek?

Als het dossier (dikografía) naar de openbare aanklager is doorgezonden, kunt u van hem informatie krijgen over de fase van de procedure waarin uw zaak zich op dat moment bevindt.

Als u zich als burgerlijke partij in de strafprocedure hebt gevoegd, kunt u het dossier inzien en kopieën krijgen van de documenten daarin, zodra de verdachte is opgeroepen om een verweerschrift (apología) in te dienen of er een arrestatiebevel (éntalma sýllipsis) of bevel tot persoonlijke verschijning (éntalma viaías prosagogís) is uitgevaardigd (artikel 108 KPD) of een verdachte door de instanties is gedagvaard om een verklaring af te leggen. Tot dat moment is de procedure vertrouwelijk.

Organisaties voor hulp en bescherming van slachtoffers kunnen informatie, advies en hulp bieden met betrekking tot de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, waaronder het recht om vergoeding te vorderen van de schade die u hebt geleden als gevolg van het misdrijf, en uw rol u als burgerlijke partij of getuige in de strafprocedure (artikel 62 van Wet 478/2017 betreffende ondersteuning door slachtofferhulporganisaties (artikel 9 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Wat zijn mijn rechten als getuige?

Als u als getuige wordt gehoord, wordt u daarvoor gedagvaard door de openbare aanklager of politiefunctionaris die is belast met het vooronderzoek of door een strafrechter (ptaismatodíkis) of onderzoeksrechter (anakritís). U moet direct na ontvangst van de dagvaarding voor hen verschijnen en een verklaring afleggen. U wordt gevraagd te beschrijven wat er is gebeurd en eventueel om enkele aanvullende vragen te beantwoorden. Als u familie bent van de verdachte, kunt u weigeren een getuigenverklaring af te leggen (artikel 222 KPD).

Als u slechthorend bent of moeite hebt met spreken, kunt u schriftelijk worden gehoord. Als u geen Grieks spreekt, hebt u recht op gratis vertolking.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, behoort u tot een bijzondere groep getuigen: u krijgt van tevoren hulp van een psycholoog of psychiater die samenwerkt met de functionarissen van politie of justitie die de zaak onderzoeken. Deze psycholoog of psychiater stelt met betrouwbare diagnosemethoden uw intellectuele vermogens en psychische toestand vast en is ook aanwezig bij uw verhoor. U kunt ook worden vergezeld door uw wettelijke vertegenwoordiger, tenzij de onderzoeksrechter op basis van een onderbouwd bevel besluit dat hij of zij niet aanwezig mag zijn.

Uw getuigenverklaring wordt schriftelijk vastgelegd en, indien mogelijk, met behulp van audiovisuele media opgenomen, zodat zij digitaal bij de rechtbank kan worden ingediend. In dat geval hoeft u in geen enkele volgende fase van de procedure persoonlijk aanwezig te zijn.

Als de zaak huiselijk geweld betreft en u een gezinslid bent, wordt uw verklaring niet onder ede afgenomen. Als u minderjarig bent, wordt u niet gedagvaard om op de zitting te getuigen. U kunt in plaats daarvan een schriftelijke verklaring afgeven die in de rechtszaal wordt voorgelezen, tenzij uw persoonlijke aanwezigheid noodzakelijk wordt geacht.

Na uw verhoor kunt u verzoeken om vergoeding van eventuele kosten die u hebt gemaakt (reis- of verblijfskosten) bij de instantie die u heeft gedagvaard om een getuigenverklaring af te leggen (artikel 288 KPD).

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Afhankelijk van de aard van het misdrijf en uw rol in de strafprocedure zijn er verschillende soorten bescherming beschikbaar.

Als u slachtoffer bent van georganiseerde misdaad of terrorisme en bent gedagvaard om te worden gehoord als belangrijke getuige in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek naar criminele activiteiten, kunt u verzoeken om bijzondere bescherming tegen mogelijke vergelding of intimidatie. Afhankelijk van de zaak bestaat de soort bescherming die beschikbaar is uit politiebescherming, bescherming van uw anonimiteit (waarbij uw naam, geboorteplaats, woon- en werkadres, beroep, leeftijd enz. in alle documenten onleesbaar worden gemaakt) of zelfs een verandering van identiteit en verhuizing naar een ander land. U kunt een verzoek doen om uw getuigenverklaring af te leggen met behulp van audiovisuele technologie. Als u in overheidsdienst werkt, kunt u ook verzoeken om tijdelijke of permanente overplaatsing naar een andere post. Beschermingsmaatregelen worden alleen met uw instemming genomen en beperken uw vrijheid slechts voor zover dit noodzakelijk is voor uw eigen veiligheid. De maatregelen kunnen worden opgeheven als u daartoe een schriftelijk verzoek indient of als u niet meewerkt aan het welslagen ervan (artikel 9 van Wet 2928/2001 betreffende getuigenbescherming).

Als u slachtoffer van huiselijk geweld bent, mogen de politiefunctionarissen die uw zaak behandelen in geen geval uw identiteit, de identiteit van de dader, uw huisadres of informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, bekendmaken (artikel 20 van Wet 3500/2006).

Als slachtoffer kunt u een schriftelijk verzoek indienen om maatregelen waarmee wordt voorkomen dat u of uw gezinsleden in contact komen met de dader op de plekken waar de strafprocedure plaatsvindt. Uw verzoek wordt in elke fase van de procedure behandeld door de magistratenrechtbank met meervoudige kamer (trimelés plimmeleiodikeío) die bevoegd is voor de plaats waar de strafprocedure plaatsvindt, overeenkomstig de versnelde procedure voor misdrijven op heterdaad.

(artikel 65 van Wet 4478/2017 betreffende het recht om contact tussen slachtoffer en dader te vermijden (artikel 19 van Richtlijn 2012/29/EU))

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u het misdrijf melden bij de openbaar aanklager of de politie door aangifte (énklisi of mínysi) te doen. (Strikt genomen is er sprake van een énklisi als het slachtoffer zelf aangifte doet. In bepaalde situaties wordt er alleen een strafrechtelijke procedure gestart als er sprake is van een dergelijke aangifte (bijv. als de eer en goede naam van een persoon worden aangetast). Van een mínysi is er sprake wanneer er aangifte wordt gedaan door een andere partij dan het slachtoffer en het gaat om een misdrijf dat de autoriteiten op eigen initiatief kunnen vervolgen, ongeacht of het slachtoffer aangifte doet of niet In de praktijk wordt de term mínysi echter gebruikt om beide soorten aangiften aan te duiden. Wanneer er aangifte, van welke aard dan ook, wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie, krijgt deze een uniek registratienummer, oftewel arithmós vivlíou minýseon — waarin dus het woord minýsi voorkomt).

U kunt ook een andere persoon vragen om namens u aangifte te doen van het misdrijf. Dan moet u een schriftelijke verklaring (dílosi of exousiodótisi) ondertekenen, waarin u vermeldt wie er namens u aangifte doet. Hiervoor is geen standaardformulier beschikbaar. Wel moet de verklaring altijd worden ondertekend ten overstaan van een ambtenaar van een instantie van de centrale of lokale overheid of ten overstaan van een advocaat (met inbegrip van uw eigen advocaat, als u er al een hebt), die uw handtekening legaliseert. De persoon die namens u aangifte van het misdrijf doet, kan een advocaat zijn of iemand anders die u kunt vertrouwen. Als het om een zaak gaat waarin aangifte door het slachtoffer verplicht is om een strafrechtelijke procedure te beginnen en het slachtoffer is overleden, dan gaat het recht om aangifte te doen over op zijn of haar overlevende echtgenoot en kinderen of op zijn of haar ouders (artikel 118, lid 4, van het Wetboek van strafvordering (Kódikas Poinikís Dikonomías — ‘KPD’). Als het slachtoffer als gevolg van het misdrijf is overleden, kunnen deze personen zich ook zelfstandig als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure voegen en schadevergoeding vorderen voor de pijn en het leed dat hun is aangedaan.

U kunt mondeling en schriftelijk aangifte van een misdrijf doen. Als u ervoor kiest om mondeling aangifte van een misdrijf te doen, maakt de functionaris bij wie u aangifte doet hiervan proces-verbaal op.

Als u aangifte wilt doen, moet u daarvoor een vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding wordt periodiek aangepast bij gezamenlijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten. In uitzonderlijke situaties kunt u toestemming krijgen om deze vergoeding pas te betalen nadat u aangifte hebt gedaan, maar dit uitstel bedraagt nooit meer dan drie dagen. Als u de vergoeding niet betaalt, wordt uw aangifte als niet-ontvankelijk afgewezen. U hoeft de vergoeding niet te betalen als u recht hebt op rechtsbijstand. Ook hoeft u de vergoeding niet te betalen als u het slachtoffer bent van een misdrijf tegen de seksuele vrijheid of van financiële uitbuiting van uw seksleven, huiselijk geweld of discriminatie op grond van ras (artikelen 81A en 361B van het Wetboek van strafrecht (Poinikós Kódikas — ‘PK’) of als uw recht op gelijke behandeling (artikel 46, lid 2, KPD) is geschonden.

Voor strafbare feiten die op initiatief van de autoriteiten kunnen worden vervolgd, ongeacht of het slachtoffer hierom heeft verzocht, gelden geen termijnen voor het doen van aangifte, afgezien van de verjaringstermijn van vijf jaar voor overtredingen (plimmelímata). In bepaalde gevallen kan een strafbaar feit echter alleen worden vervolgd als u slachtoffer bent van een misdrijf, als gevolg daarvan schade hebt geleden en een verzoek doet om een strafrechtelijke procedure aanhangig te maken. In zulke situaties moet u aangifte (énklisi) doen binnen drie maanden vanaf de datum waarop u kennis heeft gekregen van het misdrijf en de identiteit van de dader (als u weet wie de dader is).

Er is geen standaardformulier waarmee u aangifte kunt doen.

In uw aangifte moet u de volgende gegevens vermelden:

 • uw volledige identificatiegegevens;
 • de dader en zijn of haar contactgegevens, als u die kent;
 • een uitgebreide beschrijving van de feiten;
 • alle beschikbare bewijsstukken om uw aangifte te onderbouwen;
 • getuigen die volgens u zouden kunnen worden verhoord;
 • de gegevens van uw advocaat, als u die in de arm heeft genomen.

Als u geen Grieks begrijpt of spreekt, kunt u aangifte doen in een taal die u wel begrijpt of krijgt u de nodige taalkundige bijstand. Hierbij gelden altijd de voorwaarden die zijn vastgesteld in het Wetboek van strafvordering of in bijzondere strafwetten. U kunt verzoeken om een gratis vertaling van het document (artikel 58 van Wet 4478/2017, betreffende de rechten van slachtoffers bij het doen van aangifte; artikel 5 van Richtlijn 2012/29/EU).

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Wanneer u aangifte doet, wordt elke aangifte voorzien van een uniek registratienummer. Aan de hand van dat nummer kunt u de voortgang van de zaak volgen in het register dat wordt bijgehouden door het Openbaar Ministerie of het bureau dat verantwoordelijk is voor uw aangifte. U kunt op verzoek ook een voortgangscertificaat (pistopoiitikó poreías) ontvangen, waarin wordt vermeld in welke fase van de procedure de zaak zich op dat moment bevindt.

Als uw zaak onder de bevoegdheid valt van de rechtbank van eerste aanleg van Athene (Protodikeío Athinón) kan uw advocaat, zodra de zaak de rechtbank heeft bereikt, de voortgang ervan volgen via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Orde van Advocaten van Athene (Dikigorikós Sýllogos Athinón). Deze mogelijkheid hebben slachtoffers zelf niet, omdat hiervoor inloggegevens nodig zijn.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Tijdens het proces kunt u zich laten bijstaan door een advocaat, maar u moet zelf betalen voor zijn of haar diensten.

Als uw jaarlijks gezinsinkomen lager is dan twee derde van het jaarlijkse individuele minimuminkomen zoals vastgesteld in de Algemene Nationale Collectieve Arbeidsovereenkomst, krijgt u gratis een advocaat toegewezen. Deze bereidt de aangifte voor, doet aangifte van het misdrijf en vertegenwoordigt u als burgerlijke partij in elke fase van de procedure, op voorwaarde dat u slachtoffer bent van een van de volgende strafbare feiten: marteling of een ander misdrijf tegen de menselijke waardigheid (artikel 137, leden A en B, van het Wetboek van strafrecht); discriminatie of ongelijke behandeling, een levensdelict of een inbreuk op de persoonlijke of seksuele vrijheid; financiële uitbuiting van het seksleven; een vermogensdelict of een inbreuk op eigendomsrechten; lichamelijk letsel; of een misdrijf met betrekking tot het huwelijk of het gezin. Het strafbare feit moet een misdrijf (kakoúrgima) of een overtreding (plimmélima) zijn die onder de bevoegdheid valt van de magistratenrechtbank met meervoudige kamer (trimeloús plimmeleiodikeío) en waarop minimaal een gevangenisstraf staat van zes maanden (Wet 3226/2004 (Staatscourant, reeks I, nr. 24, 4.2.2004), zoals gewijzigd en aangevuld bij Wet 4274/2014 en Wet 4689/2020). De persoon die uw verzoek om rechtsbijstand in een strafzaak beoordeelt, is de voorzitter van de rechtbank waar de zaak aanhangig is of waarbij hoger beroep moet worden ingesteld.

De advocaat die u vertegenwoordigt, helpt u bij het opstellen en indienen van de documenten die nodig zijn om u als burgerlijke partij aan de procedure te laten deelnemen en staat u gedurende de hele procedure bij.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als de openbaar aanklager bij de magistratenrechtbank (eisangeléas plimmeleiodikón) uw klacht afwijst omdat deze rechtens ongegrond is, of kennelijk inhoudelijk ongegrond is, of niet door een rechtbank kan worden beoordeeld, kunt u het bevel betwisten bij de verantwoordelijke openbaar aanklager bij het hof van beroep (eisangeléas efetón) (artikelen 47 en 48 KPD) binnen drie maanden na de datum van het bevel – deze termijn kan in geen geval worden verlengd. Om het bevel te betwisten, moet u een vergoeding betalen, die wordt terugbetaald als de openbaar aanklager uw vordering toewijst.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt alleen aan het proces deelnemen als u als burgerlijke partij (politikó enágon) bij de rechtbank een vordering instelt tot vergoeding van schade of morele schade, pijn en smart. U kunt een verzoek doen om als burgerlijke partij tot de strafrechtelijke procedure te worden toegelaten door dit aan het einde van het vooronderzoek (artikel 308 KPD) in uw aangifte of een afzonderlijk document aan de verantwoordelijke openbaar aanklager te laten weten. Dit kunt u zelf doen of via een advocaat met een algemene of specifieke machtiging daartoe. Uw civiele vordering wordt schriftelijk vastgelegd en de machtiging van de advocaat wordt daaraan gehecht (artikel 83 KPD). Als u in uw aangifte niet hebt verzocht om voeging als burgerlijke partij, kunt u dat bij de strafrechter alsnog doen (artikel 82 KPD) voordat de rechter begint aan de beoordeling van het bewijs.

Uw verzoek om als burgerlijke partij tot de procedure te worden toegelaten, wordt als niet-ontvankelijk afgewezen als u geen korte beschrijving van de zaak toevoegt, de gronden voor uw vordering niet vermeldt of – als u geen vaste verblijfplaats hebt in het gebied waarvoor de rechter bevoegd is – niet vermeldt wie u binnen dat gebied hebt aangesteld als gemachtigde. De gemachtigde heeft het recht om de betekening te aanvaarden van alle documenten of kennisgevingen die aan u als burgerlijke partij worden gericht (artikel 84 KPD). Om als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure te worden gehoord, moet u een gemachtigde advocaat aanstellen en een forfaitaire vergoeding betalen aan de staat, die de gehele procedure dekt totdat er een beslissing is genomen waartegen geen beroep meer openstaat. De hoogte van de vergoeding wordt periodiek aangepast bij gezamenlijk besluit van de minister van Economische Zaken en Financiën en de minister van Justitie.

Als burgerlijke partij bent u procespartij en hebt u een aantal rechten: U kunt alle zittingen van de rechtbank bijwonen, inclusief de zittingen achter gesloten deuren, en kunt alle documenten in de zaak inzien. U krijgt de gelegenheid om uw vordering voor de rechtbank toe te lichten en u kunt ook opmerkingen maken nadat een getuige is verhoord, stukken overleggen of een toelichting geven op een verklaring die is afgelegd of op bewijs dat is geleverd (artikel 358 KPD). U kunt via uw advocaat vragen stellen aan de dader, de getuigen en de andere deelnemers (zoals technische deskundigen die in de zaak zijn aangesteld). Er wordt u gevraagd om als getuige een verklaring af te leggen (maar niet onder ede) en u kunt ook getuigen aandragen, op voorwaarde dat de rechtbank hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. U hebt het recht om te verzoeken om uitstel van de zitting of wraking van een rechter.

Als slachtoffer kunt u in ieder geval door de rechtbank als getuige worden gedagvaard. In dat geval bent u verplicht om voor de rechtbank te verschijnen. Als u als getuige wordt verhoord, heeft u de gelegenheid om aan de rechtbank een toelichting te geven op de feiten die verband houden met het misdrijf. De rechter kan u ook enkele aanvullende vragen stellen.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen? Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

U kunt kiezen of u zich als burgerlijke partij in de strafprocedure wilt voegen, waardoor u procespartij wordt in de gehele procedure en wezenlijke procedurele rechten krijgt, of gewoon een verklaring wilt afleggen als belangrijkste getuige. De strafrechtelijke procedure vindt immers met name plaats als gevolg van het tegen u gepleegde strafbare feit. Het concept van een particuliere aanklager bestaat niet in het Griekse rechtssysteem.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

U kunt documenten indienen, die tijdens de zitting worden voorgelezen (artikel 364 KPD) en in het dossier worden opgenomen, en u kunt ook getuigen oproepen en de rechtbank daarvan in kennis stellen (artikel 326, lid 2-1, KPD).

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U kunt gedurende de hele procedure openbare zittingen bijwonen, waaronder de bewijsvoering, het verweer van de verdachte, de pleidooien van de advocaten en de uitspraak van de rechter.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Als burgerlijke partij heeft u inzage in het dossier en kunt u kopieën krijgen van de rechterlijke beslissing.

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Aan het einde van het proces zal de rechter de verdachte veroordelen of vrijspreken, afhankelijk van het geleverde bewijs. Als de rechter de verdachte niet schuldig acht, wordt hij vrijgesproken van het ten laste gelegde, en als u zich als burgerlijke partij (politikós enágon) in de procedure hebt gevoegd, wordt er geen beslissing genomen over uw vordering tot herstel of schadevergoeding voor morele schade, pijn en smart. In dat geval heeft de verdachte het recht om een tegenvordering tegen u in te stellen en vergoeding te vorderen van alle kosten die hij in verband met de zaak heeft gemaakt (artikel 71 van het Wetboek van Strafvordering (Kódikas Poinikís Dikonomías — "KPD"). Als de rechter de verdachte schuldig acht, zal hij hem veroordelen en een beslissing nemen over het bedrag dat de verdachte als schadeloosstelling aan u moet betalen op basis van uw civiele vordering.

Als de rechter de verdachte vrijspreekt, kunt u alleen beroep aantekenen tegen de beslissing als u bent veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en kosten aan de verdachte, en uitsluitend in dat verband, op grond van artikel 486, lid 1, onder b), KPD. Daarnaast kunt u, als u een burgerlijke partij bent, beroep instellen tegen een onderdeel van de beslissing waarin uw vordering als rechtens ongegrond is afgewezen of tegen een onderdeel waarin u financiële genoegdoening of schadevergoeding is toegekend (artikel 488 KPD).

Ook kunt u de openbare aanklager verzoeken om hoger beroep tegen het vonnis in te stellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Zodra het vonnis van de rechtbank van kracht is geworden, is uw rol in de strafprocedure over het algemeen voorbij. De Griekse wetgeving biedt slachtoffers van misdrijven verder geen rechten in de tenuitvoerleggingsfase van het vonnis. Hierop is slechts één uitzondering: als u minderjarig bent en het slachtoffer bent van een misdrijf tegen de persoonlijke en seksuele vrijheid, hebt u alle bijbehorende rechten, zelfs als u zich niet als burgerlijke partij in de procedure hebt gevoegd. Het gaat dan onder meer om het recht om door de openbare aanklager op de hoogte te worden gesteld van de voorlopige of definitieve invrijheidstelling van de dader en van elk verlof dat hem wordt verleend terwijl hij de gevangenisstraf uitzit (artikel 108A KPD).

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als slachtoffer hebt u – afhankelijk van uw behoeften – recht op gratis en vertrouwelijke algemene of specialistische hulp en zorg, voor, tijdens en gedurende een redelijke periode na afloop van de strafrechtelijke procedure. Ook uw familieleden kunnen aanspraak maken op deze rechten, afhankelijk van hun behoeften en de ernst van de schade die zij hebben geleden als gevolg van het strafbare feit dat tegen u is gepleegd. De politie, of een andere bevoegde instantie waarbij u aangifte doet, kan u op uw verzoek informatie geven of u doorverwijzen naar: de maatschappelijke diensten van lokale overheden op het eerste en tweede niveau; de geestelijke gezondheidszorg; de gemeenschapscentra (Kéntra Koinótitas) en de adviescentra (symvoulevtiká kéntra) van het Algemeen Secretariaat voor gendergelijkheid; de ondersteuningsstructuren van het Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); de Onafhankelijke Bureaus voor de bescherming van minderjarige slachtoffers (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten; of particuliere organisaties en verenigingen van professionals of vrijwilligers. Als u als vrouw slachtoffer bent van een misdrijf tegen uw persoonlijke of seksuele vrijheid, van financiële uitbuiting van uw seksleven of van huiselijk geweld, mensenhandel, koppelarij of racistische misdrijven, hebben uw kinderen ook recht op ondersteuning en zorg (artikel 61 van Wet 4478/2017 betreffende het recht op toegang tot slachtofferhulporganisaties en zorg (artikel 8 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Algemene hulp- en zorgorganisaties kunnen u onder andere informeren en adviseren over uw rechten als slachtoffer en uw recht om schadevergoeding te vorderen voor letsel dat het gevolg is van een strafbaar feit; informeren over uw mogelijkheden om als burgerlijke partij of getuige aan de strafrechtelijke procedure deel te nemen; informeren over of rechtstreeks doorverwijzen naar relevante bestaande gespecialiseerde hulporganisaties; emotionele en psychologische ondersteuning verlenen; adviseren over financiële en praktische kwesties naar aanleiding van het strafbare feit; of adviseren omtrent het voorkomen van secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding.

Gespecialiseerde hulp- en zorgorganisaties verwijzen slachtoffers door naar een opvanghuis of regelen andere passende tijdelijke opvang voor slachtoffers die een veilige plek nodig hebben vanwege een dreigend risico van secundaire of herhaalde victimisatie, intimidatie of vergelding. Deze organisaties kunnen ook geïntegreerde steun verlenen, met inbegrip van traumazorg en counseling voor slachtoffers met specifieke behoeften, zoals slachtoffers van racistisch of seksueel geweld, slachtoffers van identiteits- of gendergerelateerd geweld en slachtoffers van geweld in hechte relaties (artikel 62 van Wet 4478/2017 betreffende ondersteuning door slachtofferhulporganisaties (artikel 9 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als slachtoffer wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de strafprocedure en wordt u, indien u daarom verzoekt, zonder onnodige vertraging in kennis gesteld van de uitspraak van de rechtbank, overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde dat u zich als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure hebt gevoegd. Als u zich als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure hebt gevoegd, kunt u per e-mail, in persoon of via uw advocaat informatie ontvangen over de procedure (artikel 59 van Wet 4478/2017 betreffende het recht van slachtoffers op informatie over hun zaak (artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd als een bevel tot voorlopige hechtenis door de bevoegde gerechtelijke instantie wordt ingetrokken of gewijzigd, of als de dader definitief in vrijheid wordt gesteld, is ontsnapt uit de gevangenis of verlof krijgt van de verantwoordelijke functionarissen van de penitentiaire inrichting, met inbegrip van informatie over de maatregelen die kunnen worden genomen om u te beschermen wanneer de dader in vrijheid is gesteld of is ontsnapt uit de gevangenis. Indien de openbare aanklager daarmee instemt, moet de bovenbedoelde informatie u worden verstrekt als er een daadwerkelijk of potentieel gevaar voor uw veiligheid bestaat, tenzij de dader in gevaar wordt gebracht door de bekendmaking van deze informatie (artikel 59 van Wet 4478/2017 betreffende het recht van slachtoffers op informatie over hun zaak (artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Nee. De rechtbank kan wel vergoeding bevelen van de schade die het slachtoffer van het misdrijf heeft geleden (artikel 100, lid 3, onder a), van het Wetboek van Strafrecht (Poinikós Kódikas — "PK") als alternatief of als voorwaarde voor de opschorting van de straf, in combinatie met een proeftijd of toezicht door een reclasseringsambtenaar (epimelitís koinonikís arogís)(artikel 100 PK). De reclasseringsambtenaar houdt toezicht op de naleving van de door de rechter opgelegde voorwaarden. Als deze niet worden nageleefd, kan de bevoegde openbare aanklager de rechter die de opschorting heeft bevolen, verzoeken het bevel in te trekken.

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door een civiele vordering in te stellen. U kunt uw civiele vordering in het kader van de strafprocedure indienen tijdens het onderzoek of tijdens het proces. Wanneer u uw vordering indient, voegt u zich in de strafrechtelijke procedure als civiele partij (politikós enágon). U kunt financiële schadeloosstelling vorderen voor schade aan uw eigendommen en/of voor morele schade en pijn en smart. Alle onkosten die u in verband met de zaak hebt gemaakt (vergoedingen van advocaten, deurwaarderskosten, reiskosten enz.), kunt u optellen bij de vordering.

Als de rechter de verdachte schuldig bevindt, zal hij hem bevelen om u schadeloos te stellen. In de praktijk is deze schadeloosstelling vaak symbolisch en lager dan de schade die u daadwerkelijk hebt geleden. Voor het resterende gedeelte dient u een afzonderlijke procedure aanhangig te maken bij een civiele rechtbank.

U kunt uw vordering ook direct bij een civiele rechtbank instellen. De civiele rechtbank zal de dader bevelen een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met de daadwerkelijk door u geleden schade.

Als u een procedure aanhangig hebt gemaakt bij een civiele rechtbank, kunt u de vordering opnieuw indienen in het kader van een strafrechtelijke procedure; de civiele procedure zal dan worden gesloten.

Als u het slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf, hebt u recht op schadeloosstelling door de staat. Raadpleeg het informatieblad over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in Griekenland (beschikbaar in het Grieks, Engels en andere talen) van het Europees Justitieel Netwerk (herstelrecht).

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Het algemeen secretariaat voor gendergelijkheid (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, beheert adviescentra voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.

Het secretariaat heeft een geïntegreerd netwerk opgezet bestaande uit 62 structuren om deze vrouwen te helpen.

Dat netwerk omvat een hulplijn (SOS 15900) die zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is, 40 adviescentra en 21 opvangcentra voor vrouwen en hun kinderen.

U kunt ook contact opnemen met de hulplijn SOS 15900 via het e-mailadres De link wordt in een nieuw venster geopend.sos15900@isotita.gr. De hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar, zowel in het Grieks als in het Engels. Op de gesprekskosten zijn de binnenlandse tarieven van toepassing.

De adviescentra bieden gratis psychosociale ondersteuning en juridisch advies. Tot het aanbod behoren inmiddels ook diensten op het gebied van de werkgelegenheid van vrouwen en diensten voor vrouwen die het slachtoffer zijn van diverse vormen van discriminatie (steun aan vluchtelingen, alleenstaande ouders, leden van de Roma-gemeenschap enz.). De contactgegevens van de adviescentra zijn beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.womensos.gr/ en Facebook: WomenSOS.gr

CONTACTGEGEVENS:

Website van het algemeen secretariaat voor gendergelijkheid: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.isotita.gr/

Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — KETHI)

Het onderzoekscentrum voor gendergelijkheid biedt psychologische ondersteuning en juridische bijstand aan slachtoffers van huiselijk geweld en beheert een opvangcentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en hun kinderen.

Het onderzoekscentrum voor gendergelijkheid:

 • is een privaatrechtelijk lichaam, dat in 1994 is opgericht en onder toezicht staat van het algemeen secretariaat
  voor gendergelijkheid;
 • bestaat uit regionale en lokale diensten die psychologische ondersteuning en juridische bijstand bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld;
 • biedt deze psychologische ondersteuning en juridische bijstand gratis aan;
 • verstrekt informatie, advies en ondersteuning aan vrouwen die te maken hebben met problemen op het gebied van werk en sociale uitsluiting;
 • beheert in samenwerking met de prefectuur Athene sinds 1993 een opvangcentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en hun kinderen.
 • CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://kethi.gr/

Nationaal centrum voor sociale solidariteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — EKKA)

Het nationaal centrum voor sociale solidariteit beheert een netwerk van diensten voor sociale ondersteuning van individuele personen, gezinnen en sociale groepen die met psychosociale problemen kampen of direct maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Het nationaal centrum voor sociale solidariteit:

 • is een in Athene gevestigd privaatrechtelijk lichaam, dat onder toezicht staat van het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Sociale Solidariteit.
 • Het centrum biedt de volgende diensten:
 • een rechtstreekse maatschappelijke hulplijn voor alle burgers, en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 197. Gesprekken zijn gratis;
 • een nationale hulplijn van de kinderbescherming, bedoeld voor vragen in verband met kinderen en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 1107;
 • centra voor maatschappelijke hulp in Athene, Piraeus en Thessaloniki;
 • opvangcentra voor burgers met ernstige sociaal-financiële problemen in de regio Attica;
 • opvangcentra voor vrouwen die gevaar lopen en hun kinderen in Attica en Thessaloniki.
 • Aangeboden diensten:
 • advies en informatie over socialezekerheidskwesties;
 • sociale en psychologische ondersteuning van personen en gezinnen, opvang van vrouwen die gevaar lopen en hun kinderen (vooral slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel);
 • tijdelijke huisvesting voor mensen die zich in een crisis- of sociale noodsituatie bevinden;
 • medewerking en bemiddeling om de toegang tot door andere organisaties aangeboden diensten op het gebied van sociale solidariteit te vergemakkelijken.
 • Ten slotte beschikt het centrum over snelle interventieteams voor psychosociale ondersteuning, die voornamelijk bestaan uit psychologen en maatschappelijk werkers en worden ingezet bij natuurrampen (aardbevingen, overstromingen, branden), ongevallen, scheepsrampen met grote aantallen slachtoffers en andere crises waarbij grote aantallen mensen betrokken zijn en waarbij de inzet van deze teams noodzakelijk wordt geacht.

CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ekka.org.gr/

Registratienetwerk racistisch geweld

CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.REGISTRATIENETWERK RACISTISCH GEWELD (ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ)

Griekse vluchtelingenraad (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

De Griekse vluchtelingenraad is een niet-gouvernementele organisatie die vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland ondersteunt met een breed aanbod van psychosociale en juridische diensten.

De Griekse vluchtelingenraad:

 • is een in 1989 opgerichte niet-gouvernementele organisatie die vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland ondersteunt;
 • helpt vluchtelingen soepel te integreren in Griekenland met behulp van een breed aanbod van psychosociale en juridische diensten;
 • is de enige Griekse niet-gouvernementele non-profitorganisatie die zich uitsluitend bezighoudt met personen die in Griekenland asiel aanvragen en als vluchtelingen worden beschouwd;
 • staat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Gezondheid en Sociale Solidariteit geregistreerd als een bijzondere charitatieve organisatie;
 • is een van de zes niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de bescherming van de mensenrechten in Griekenland en is lid van de nationale mensenrechtencommissie (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou);
 • is uitvoerend partner van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties en lid van de Europese Raad voor vluchtelingen en in ballingschap levenden.

CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gcr.gr/

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

De organisatie Greek Helsinki Monitor volgt mensenrechtenkwesties in Griekenland, publiceert artikelen daarover en verricht lobbyactiviteiten op dit gebied.

Greek Helsinki Monitor:

 • is opgericht in 1992;
 • is het Griekse lid van de Internationale Helsinki Federatie voor Mensenrechten;
 • volgt mensenrechtenkwesties in Griekenland en soms op de Balkan, publiceert daarover en verricht lobbyactiviteiten op dit gebied;
 • neemt deel aan en verzorgt op reguliere basis het monitoren van Griekse media en media in Balkanlanden op stereotyperingen en het aanzetten tot haat en stelt gedetailleerde jaarlijkse rapporten en parallelle/niet-officiële rapporten op voor de verdragsorganen van de VN, alsmede gespecialiseerde rapporten over mishandeling en over etnische, etnolinguïstische, religieuze en immigrantengemeenschappen.

CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://greekhelsinki.wordpress.com/

Griekse afdeling van Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International spreekt regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politieke groeperingen, ondernemingen en andere niet-gouvernementele actoren aan en verricht systematisch en onpartijdig onderzoek naar individuele gevallen en patronen van mensenrechtenschendingen.

Amnesty International:

 • is een wereldwijde onafhankelijke beweging van vrijwilligers die strijden voor de bescherming van de mensenrechten;
 • verdedigt gewetensgevangenen en slachtoffers van geweld en armoede;
 • probeert een eind te maken aan geweld tegen vrouwen;
 • streeft naar afschaffing van de doodstraf, marteling en vrijheidsbeperkingen in naam van de “oorlog tegen het terrorisme”;
 • bestrijdt discriminatie van vluchtelingen, immigranten, minderheden en mensenrechtenactivisten.

CONTACTGEGEVENS:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.amnesty.org.gr/

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.