(OLD)1 - Mano teisės ikiteisminio nagrinėjimo metu

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAr yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jeigu Jūs nukentėjote nuo nusikalstamos veikos Lietuvoje Jūs galite apie tai pranešti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspolicijai ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprokuratūrai:

 • Žodžiu kreipiantis į artimiausią policijos įstaigą ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprokuratūrą;
 • Kreipiantis su pranešimu raštu;
 • Paskambinant bendruoju pagalbos telefonu 112.

Jūs galite pranešti apie nusikaltimą bet kuria Jums suprantama kalba. Teisėsaugos institucijos Jums turi suteikti nemokamas vertėjo paslaugas.

Bet kuris žinantis apie nusikaltimą asmuo gali apie jį pranešti. Yra dvi svarbios išimtys iš šios taisyklės:

 • Atskirais, įstatyme nustatytais atvejais (pvz., kai kurių seksualinių nusikaltimų, šmeižto, kt.), ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, kai yra paties nukentėjusiojo ar jo atstovo skundas. Policija ir prokuroras nepradės ikiteisminio tyrimo, jeigu nėra Jūsų skundo.
 • Kai kuriais atvejais, dėl mažiau pavojingų nusikalstamų veikų, nukentėjęs pats, o ne prokuroras, atlieka kaltintojo vaidmenį. Tokiais atvejais Jūs turite pateikti rašytinį skundą tiesiogiai teismui, ir ikiteisminis tyrimas nebus atliekamas.

Nėra privalomos pareiškimo formos. Remiantis Jūsų pareiškimu policija surašys oficialiai patvirtintos formos “Pareiškimą-protokolą” ir paprašys Jūsų patvirtinti jo turinį bei pasirašyti. Pareiškime-protokole turi būti nurodyta:

 • Informacija apie Jus: vardas, pavardė, gyv. vieta, pilietybė, šeimyninė padėtis, asmens dokumentas (numeris, išdavimo data, vieta), darbovietė, pareigos, profesija, telefonai;
 • Informacija apie nusikalstamą veiką: įvykio aprašymas, žala ir kt.

Tiesiogiai teismui paduodamame skunde turi būti tokia informacija:

 • teismo, kuriam paduodamas skundas, pavadinimas;
 • nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, padariniai ir kitos esminės aplinkybės;
 • įrodymai, kurie patvirtina skunde ar pareiškime išdėstytas aplinkybes;
 • nukentėjusiojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens bei liudytojų vardai, pavardės ir gyvenamoji vieta.

Nėra numatyta termino pranešti apie nusikaltimą. Tačiau, po įvykio praėjus tam tikram terminui, policija priims Jūsų pareiškimą, tačiau ikiteisminis tyrimas nebus pradedamas. Šis terminas yra nustatytas įstatymo ir svyruoja nuo dviejų iki 20 metų, priklausomai nuo nusikaltimo rūšies.

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, Jūsų bylai bus suteiktas identifikacinis numeris. Jūs galite paklausti policijos apie šį numerį ir naudoti numerį stebėti bylos tyrimo progresą.

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Kai policija ar prokuratūra priima sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą, Jūs kaip auka gausite apie tai pranešimą. Pranešimas dažniausiai siunčiamas paštu.

Norėdama dalyvauti nusikaltimo tyrime auka turi gauti iš už bylą atsakingo prokuroro ar policijos pareigūno oficialų įgalinimą. Šiuo oficialiu įgalinimu prokuroras ar policijos pareigūnas oficialiai pripažįsta Jus tiriamo nusikaltimo auka.

Jeigu Jūs pranešėte apie nusikaltimą, toks oficialus įgalinimas suteikiamas automatiškai ir pateikiama tokio sprendimo kopija. Jeigu Jūs apie nusikaltimą nepranešėte, bet tyrimas buvo pradėtas, Jūs turite pateikti prašymą prokurorui ar policijos pareigūnui formaliai pripažinti Jus nusikaltimo auka.

Kada Jūs esate gavęs oficialų įgalinimą dalyvauti nusikaltimo tyrime kaip auka, Jūs galite:

 • Gauti pranešimą apie tai, kada įtariamasis yra suimamas ar kada suimtas asmuo paleidžiamas;
 • Pateikti įrodymus;
 • Pateikti prašymus, įskaitant dėl įrodymų rinkimo;
 • Susipažinti su byloje surinkta medžiaga;
 • Apskųsti policijos pareigūno ar prokuroro veiksmus, kurie Jūsų manymu pažeidžia Jūsų teises ar interesus.

Jeigu Jūs siekiate gauti iš nusikaltėlio nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, Jūs turite pateikti civilinį ieškinį. Pateikdamas civilinį ieškinį Jūs tapsite civiliniu ieškovu.

Tyrimo metu Jūs galite naudotis teisininko pagalba nepriklausomai nuo Jūsų vaidmens procese. Jūs galite naudotis mokamomis teisininko paslaugomis ar kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos.

Jūs galite prašyti atlyginti tyrimo metu patirtas išlaidas. Jums turi būti atlygintos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, taip pat atlyginamos netektos pajamos. Prašymas dėl išlaidų kompensavimo turi būti pateikiamas už bylą atsakingam prokurorui ar policijos pareigūnui.

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Tyrimo metu prokuroras ar policijos pareigūnas neabejotinai iškvies Jus apklausti kaip liudytoją. Tokiu atveju Jūs turite eiti į policijos komisariatą ar prokuratūrą ir atsakyti į Jums užduodamus klausimus.

Jūsų bus paprašyta duoti priesaiką, jog sakysite tiesą ir neslėpsite informacijos. Jūs galite atsisakyti būti apklausiamas tik tuo atveju, jeigu Jūsų apklausa gali užtraukti baudžiamąjį persekiojimą prieš Jus ar jūsų artimuosius. Visais kitais atvejais, Jūsų atsisakymas liudyti gali užtraukti Jums baudą.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, paprastai Jūs būsite apklausiamas tik vieną kartą. Jus apklaus teisėjas ir Jūsų apklausa bus įrašinėjama. Apklausos metu teisėjas gali pasikviesti psichologą ar asmenį iš vaiko teisių apsaugos tarnybos Jums padėti. Apklausos metu turi teisę dalyvauti ir Jūsų tėvai.

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Policijos pareigūnas, prokuroras ar už Jūsų bylą atsakingas teisėjas turi paaiškinti Jums, kokias teises Jūs turite ikiteisminio tyrimo metu ir kaip Jūs galite jomis pasinaudoti.

Jeigu Jūs buvote oficialiai pripažintas nukentėjusiu nuo nusikaltimo asmeniu, Jūs gausite tokio nutarimo nuorašą. Šiame nutarime Jūs rasite nurodytas Jūsų teises, kurias turite ikiteisminio tyrimo metu.

Jeigu Jūs esate atitinkamo smurtinio nusikaltimo auka, Jums turi būti suteikta informacija apie tai, kad Jūs galite prašyti žalos kompensavimo iš valstybės.

Bet kuriuo ikiteisminio tyrimo metu Jūs galite kreiptis dėl leidimo susipažinti su bylos medžiaga ar prašyti gauti dokumentų nuorašus ar jų ištraukas. Toks Jūsų prašymas turi būti adresuojamas prokurorui. Prokuroras priims sprendimą dėl leidimo susipažinti su visa bylos medžiaga ar jos dalimi. Susipažinti su visa bylos medžiaga ar atitinkamais dokumentais gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu tai trukdys ikiteisminiam bylos tyrimui. Jūs galite apskųsti tokį prokuroro sprendimą teisėjui. Skundas turi būti pateiktas per 7 dienas. Dėl pateikto skundo teisėjas priims galutinį sprendimą per 3 dienas.

Dėl papildomos informacijos Jūs galite kreiptis į su nusikaltimų aukomis dirbančias nevyriausybines organizacijas, tokias kaip Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jūs galite gauti nemokamą teisinę pagalbą tik jeigu Jūs buvote oficialiai pripažintas nuo nusikaltimo nukentėjusiu asmeniu ar esate pateikęs civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Jeigu Jūs tyrime dalyvaujate kaip nusikaltimo auka, Jūs turite pateikti įrodymus, kad Jūsų pajamos nėra pakankamos apmokėti teisinio atstovavimo paslaugas. Jeigu Jūs prašote atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą iš nusikaltėlio kaip civilinis ieškovas, Jums nemokama teisinė pagalba bus suteikiamas nepriklausomai nuo Jūsų pajamų.

Norėdami gauti nemokamą teisinę pagalbą Jūs turite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialios formos prašymą ir pateikti jį vienai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų.

Jeigu Jūs atitinkate nemokamos teisinės pagalbos suteikimo reikalavimus, Jums bus paskirtas nemokamas advokatas. Advokatas padės Jums ikiteisminio tyrimo metu (taip pat rengiant procesinius dokumentus) ir atstovaus Jus teisme.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jeigu Jums kyla pavojus. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti įslaptinti (taikomas anonimiškumas). Ši apsaugos priemonė gali būti taikoma, kai:

 • Jūs esate apklausiamas kaip liudytojas ir Jūsų liudijimas yra itin svarbus tyrimui; ir
 • Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo; ir
 • gresia realus pavojus Jūsų ar Jūsų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui.

Norėdamas išlaikyti anonimiškumą Jūs turi pateikti prašymą už Jūsų bylą atsakingam prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Tikrieji Jūsų asmens tapatybės duomenys nebus naudojami jokiuose procesiniuose bylos dokumentuose ir bus pakeisti specialiu Jums suteiktu identifikaciniu numeriu. Su Jūsų asmeniniais duomenimis gali susipažint tik prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, ar ikiteisminio tyrimo teisėjas (jeigu byla patenka į teismą).

Papildomos apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus nusikaltimo ir yra reali grėsmė Jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui. Šiomis apsaugos priemonėmis Jūs galite pasinaudoti, jeigu aktyviai bendradarbiaujate su teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnais, padedate atskleisti nusikalstamą veiką ar suteikiate kitos vertingos bylai informacijos. Apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos nukentėjusiojo tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams.

Papildomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės yra šios:

 • fizinė asmens ir jo turto apsauga;
 • laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą;
 • specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas;
 • asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas;
 • asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas;
 • plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas;
 • šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas;
 • finansinė parama.

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Yra nevyriausybinių organizacijų, teikiančių įvairaus tipo paslaugas: parama, palyda, informacijos suteikimas, galimybių paieška, psichologinis konsultavimas, potrauminė pagalba, kt. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijoje.

Jūs galite gauti būtinąją medicinos pagalbą, bet Jums gali tekti už tai mokėti, nebent Jūs turite galiojantį sveikatos draudimą. 27 ES šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai gali pasinaudoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sveikatos draudimo kortele.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Jūs galite susitaikyti su nusikaltėliu bet kuriuo bylos tyrimo metu. Nėra reglamentuotas pats susitaikymo procesas, tačiau yra numatytos atskiros sąlygos, kurios turi būti, kad nukentėjusysis ir kaltininkas galėtų susitaikyti. Susitaikymas negalimas sunkių ir labai sunkių nusikaltimų atvejais, turi būti atlyginta žala ar susitarta dėl jos atlyginimo ir kt. Susitaikius ikiteisminio tyrimo metu byla nebus nagrinėjama teisme.

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ikiteisminio tyrimo pabaigoje Jums bus suteikta galimybė susipažinti su visa iki šiol surinkta bylos medžiaga. Po to ikiteisminio tyrimo pareigūnas perduos bylą prokurorui, kad šis priimtų sprendimą dėl tolesnės bylos eigos. Jeigu prokuroras mano, kad yra surinkta pakankamai kaltinimą patvirtinančių įrodymų, jis/ji perduos bylą teismui. Kitu atveju, prokuroras nutrauks bylą arba grąžins ją papildomam tyrimui.

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Bylos ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui priėmus sprendimą nutraukti bylos nagrinėjimą, Jūs galite šį sprendimą apskųsti prokurorui. Jeigu Jūs esate nepatenkintas prokuroro priimtu sprendimu, Jūs šį sprendimą galite apskųsti aukštesniam prokurorui. Jeigu aukštesnysis prokuroras patvirtina jam pavaldaus prokuroro priimtą sprendimą, Jūs galite apskųsti šį sprendimą teismui.

Terminas paduoti visus šiuos skundus yra 14 dienų po sprendimo priėmimo dienos ar dienos, kuomet Jūs gaunate tokį sprendimą. Jeigu yra rimtų priežasčių, dėl kurių Jūs negalite laiku paduoti skundo, Jūs galite prašyti šį terminą pratęsti. Terminą pratęsti galima ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jeigu Jūs esate užsienietis Jūs turite visas anksčiau įvardintas teises. Jums taip pat suteikiamos papildomos teisės, skirtos padėti Jums dalyvauti procese.

Lietuvoje baudžiamasis procesas vyksta lietuvių kalba. Jeigu Jūs nekalbate lietuviškai, Jūs galite kalbėti savo gimtąja kalba arba bet kuria kita Jums suprantama kalba. Jums bus užtikrinta nemokama vertėjo pagalba padėti dalyvauti tyrimo veiksmuose. Visi tyrimo metu Jums pateikti dokumentai turi taip pat būti išversti į Jums suprantamą kalbą.

Daugiau informacijos:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

(OLD)2 - Mano teisės tyrimo metu

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAr yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jeigu Jūs esate oficialiai pripažintas nukentėjusiu asmeniu, Jūs gausite informaciją apie teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą. Jeigu Jūs iki šiol neprašėte ar nebuvote oficialiai pripažintas nukentėjusiuoju, tai galite padaryti teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip nukentėjusysis teisminio nagrinėjimo metu Jūs galite:

 • Teikti įrodymus;
 • Pateikti prašymus, taip pat prašymą surinkti įrodymus ar nušalinti teisėją ar prokurorą Jums abejojant jų nešališkumu;
 • Skųsti prokuroro ar teisėjo priimtus sprendimus, jeigu šie pažeidžia Jūsų teises ar interesus;
 • Susipažinti su visa byloje surinkta medžiaga;
 • Pasakyti baigiamąją kalbą;
 • Apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį.

Jūs galite prašyti, kad būtų atlygintos dėl dalyvavimo teismo procese patirtos išlaidos. Jums gali būti atlygintos kelionės ir gyvenimo išlaidos, taip pat negautos pajamos. Prašymas dėl išlaidų pateikiamas teismui.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Tyrimo metu Jus teisėjas apklaus kaip liudytoją. Šiuo atveju Jūs turite atvykti į teismą ir dalyvauti teisminiame nagrinėjime.

Jūsų bus paprašyta duoti priesaiką, jog sakysite tiesą ir neslėpsite informacijos. Jūs galite atsisakyti būti apklausiamas tik tuo atveju, jeigu Jūsų apklausa gali užtraukti baudžiamąjį persekiojimą prieš Jus ar jūsų artimuosius. Visais kitais atvejais Jūsų atsisakymas liudyti gali užtraukti Jums baudą.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs nebūsite kviečiamas į teismą ir nebūsite apklausiamas teisme. Vietoje to bus naudojamas ikiteisminio tyrimo metu padarytas Jūsų apklauso įrašas. Tik išskirtiniais atvejais Jus gali iškviesti į teismą ir apklausti antrą kartą.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jūs galite gauti nemokamą teisinę pagalbą tik jeigu dalyvaujate teisme būdamas oficialiai pripažintas nuo nusikaltimo nukentėjusiu asmeniu ar civiliniu ieškovu. Jeigu Jūs teisme dalyvaujate kaip nusikaltimo auka, Jūs turite pateikti įrodymus, kad Jūsų pajamos nėra pakankamos apmokėti teisinio atstovavimo paslaugas. Jeigu Jūs prašote atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą iš nusikaltėlio kaip civilinis ieškovas, Jums nemokama teisinė pagalba bus suteikiama nepriklausomai nuo Jūsų pajamų.

Norėdami gauti nemokamą teisinę pagalbą Jūs turite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialios formos prašymą ir pateikti jį vienai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų.

Jeigu Jūs atitinkate nemokamos teisinės pagalbos suteikimo reikalavimus, Jums bus paskirtas nemokamas advokatas, kuris padės Jums teismo proceso metu ir atstovaus Jus teisme.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jeigu Jums kyla pavojus, Jums gali būti taikomos tokios pačios apsaugos priemonės, kokios buvo taikytos ikiteisminio tyrimo metu. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti įslaptinti (taikomas anonimiškumas), kai:

 • Jūs esate apklausiamas kaip liudytojas ir Jūsų liudijimas yra itin svarbus tyrimui;
 • Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo;
 • gresia realus pavojus Jūsų ar Jūsų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui.

Norėdami išlaikyti anonimiškumą Jūs turite pateikti prašymą teismui. Tikrieji Jūsų asmens tapatybės duomenys nebus naudojami jokiuose procesiniuose bylos dokumentuose ir bus pakeisti specialiu Jums suteiktu identifikaciniu numeriu. Su Jūsų asmeniniais duomenimis galės susipažint tik teisėjas, prokuroras ar už Jūsų bylą atsakingas ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Jūs būsite apklausiamas nedalyvaujant nusikaltėliui ir jo/jos advokatui arba naudojant tele/videopriemones.

Papildomos apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus nusikaltimo ir yra reali grėsmė Jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui. Apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos Jūsų kaip nukentėjusiojo tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams.

Papildomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės yra šios:

 • fizinė asmens ir jo turto apsauga;
 • laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą;
 • specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas;
 • asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas;
 • asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas;
 • plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas;
 • šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas;
 • finansinė parama.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Jūs galite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio pateikdami civilinį ieškinį baudžiamąjame procese bet kuriuo bylos tyrimo metu. Tokį ieškinį Jūs galite pateikti už Jūsų bylą atsakingam prokurorui ar teismui. Pateikęs civilinį ieškinį Jūs tapsite civiliniu ieškovu.

Jeigu Jūs nenorite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio baudžiamojo proceso metu, Jūs su ieškiniu galite kreiptis į teismą civiline tvarka. Jūs negalite pateikti dviejų ieškinių (baudžiamajame procese ir civile tvarka).

Jeigu Jūs esate tam tikro smurtinio nusikaltimo auka Jūs galite kreiptis dėl kompensacijos iš Valstybės. Daugiau informacijos galite rasti informacinėje priemonėje apie kompensacijas nusikaltimų aukoms Lietuvoje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuvių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų ir kitomis kalbomis), parengtą Europos Teismų Tinklo.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Jūs galite susitaikyti su nusikaltėliu bet kuriuo bylos tyrimo metu, taip pat ir teisme.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jeigu Jūs esate užsienietis Jūs turite visas anksčiau įvardintas teises. Jums taip pat suteikiamos papildomos teisės, skirtos padėti Jums dalyvauti procese.

Teismo posėdis vyksta lietuvių kalba. Jeigu Jūs nekalbate lietuviškai, Jūs galite kalbėiti savo gimtąją kalbą arba bet kuria kita Jums suprantama kalba. Teismas Jums užtikrins nemokamas vertėjo paslaugas, padedant Jums teismo proceso metu. Visi Jums pateikti dokumentai teismo metu turi taip pat būti išversti į Jums suprantamą kalbą.

Daugiau informacijos:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

(OLD)3 - Mano teisės po teisminio nagrinėjimo

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Daugiau informacijos

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Teisminis nagrinėjimas užbaigiamas nusikaltėlio nuteisimu arba jo/jos pripažinimu nekaltu. Jeigu nusikaltėlis nuteisiamas, teismas paskiria jam bausmę. Teismas skelbia savo sprendimą viešai paskutinio teismo posėdžio metu. Jeigu Jūs teismo procese esate oficialiai pripažintas nusikaltimo auka ar civiliniu ieškovu, tačiau nedalyvavote paskutiniame teismo procese, Jums bus išsiųstas teismo sprendimo nuorašas.

Jeigu Jūs esate nepatenkintas teismo sprendimu Jūs galite jį apskųsti. Jūs galite apskųsti teismo sprendimą dėl nusikaltėlio kaltės tik jeigu Jūs dalyvavote teismo procese kaip oficialiai pripažinta nusikaltimo auka. Jeigu Jūs procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, Jūs galite apskųsti teismo sprendimą tik jeigu Jūs esate nepatenkintas priimtu sprendimu dėl Jūsų pateikto ieškinio.

Jūs turite pateikti skundą raštu ir po juo pasirašyti. Terminas skundui pateikti yra 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Jeigu Jūs esate nepatenkintas dėl Jūsų pateikto skundo priimtu sprendimu, Jūs galite apskųsti šį sprendimą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiajam Teismui. Skundas turi būti pateiktas raštu ir Jūsų pasirašytas. Terminas skundui pateikti yra trys mėnesiai po to, kai paskelbiamas sprendimas dėl Jūsų ankstesnio skundo.

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Nuosprendis įsiteisės, kai bus išnaudotos visos apskundimo galimybės.

Jeigu teismas nuteisia kaltininką ir paskiria jam/jai laisvės atėmimo bausmę, teisėjas Jūsų paklaus apie tai, ar Jūs norėsite būti informuotas, kai nuteistasis bus paleistas iš kalėjimo. Jeigu Jūs pareikšite pageidavimą gauti tokią informaciją, Jūs būsite informuotas apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos.

Jūs taip pat gausite pranešimą apie teismo procesą, kuriame bus svarstomas nuteistojo paleidimo iš kalėjimo anksčiau laiko klausimas. Jūs galite dalyvauti tokiame teismo procese ir apskųsti Jūsų netenkinantį sprendimą.

Daugiau informacijos:

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

(OLD)4 - Pagalba ir parama asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Caritas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Vaiko namas

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Teisingumo ministerija administruoja nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 • nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų atvejais, kurie buvo padaryti po 2005 m. liepos 1 d.
 • atsakinga už pirminės teisinės pagalbos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas, išskyrus procesinius dokumentus
 • atsakinga už antrinės teisinės pagalbos teikimą asmenis, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.tm.lt/

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas atlieka funkcijas, susijusias su įvairių apsaugos priemonių nukentėjusiesiems ir liudytojams taikymu, įgyvendinant baudžiamąjį persekiojimą.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 • veikia liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyba, kuri yra atsakinga už šių asmenų apsaugos užtikrinimą
 • suteikia nukentėjusių asmenų ir jų turto fizinę apsaugą, imasi priemonių dėl nukentėjusiojo asmens duomenų apsaugos, oficialios informacijos pateikimo apie asmeninius duomenis
 • padeda nusikaltimų aukoms pakeisti jų darbo vietą ir asmens tapatybę
 • įstatymu nustatyta tvarka nukentėjusiems suteikia teisę gauti ginklą arba kitas specialias apsaugos priemones

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://policija.lrv.lt/lt/

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis, rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu į tėvynę, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu.

Užsienio reikalų ministerija

 • konsulinis departamentas atsakingas už nukentėjusiųjų asmenų interesų apsaugą, kuri realizuojama per centrinį departamentą ir konsulines įstaigas užsienyje
 • yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis
 • rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.urm.lt/

Lietuvos Caritas

Lietuvos Caritas yra nevyriausybinė organizacija (NVO), kuri teikia pagalbą moterims, kurios tapo prekybos žmonėmis aukomis Lietuvoje ar už jos ribų, buvo įtrauktos į prostituciją ir nukentėjo.

Lietuvos Caritas

 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiems asmenims, t.y. saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose
 • bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, teikiančiomis paslaugas bendruomenėse, siekiant įgyvendinti prekybos žmonėmis aukų arba dalyvaujančių prostitucijoje moterų integraciją į legalų darbą
 • laikosi konfidencialumo principo, siekia lankstumo ir komandinio darbo teikiant paslaugas organizacijoje ir bendruomenėje

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.anti-trafficking.lt/

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Dingusių žmonių šeimų paramos centras – tai nevyriausybinė organizacija, dirbanti dingusių be žinios asmenų ir prekybos žmonėmis sferose, teikia paslaugas nukentėjusiems, jų giminėms ir tėvams Lietuvoje ir už jos ribų.

Dingusių žmonių šeimų paramos centas (DŽŠPC)

 • dirba prekybos žmonėmis aukų, taip pat dingusių be žinios asmenų, jų artimųjų pagalbos teikimo sferose
 • siekia mažinti dingusių be žinios, taip pat parduotų žmonių, ypač vaikų, skaičių, teikia informavimo, prevencijos ir pagalbos aukoms ir jų šeimoms paslaugas
 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiųjų rėmimo srityje, teikia saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.missing.lt/

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras – tai nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje (moterims), taip pat prekybos žmonėmis aukoms, kurios nukentėjo tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 • teikia socialinę ir psichologinę pagalbą (paramą) moterims ir motinoms su vaikais, kurios patyrė bet kokios formos smurtą šeimoje
 • įgyvendina reabilitacines ir reintegracines programas, skirtas moterims, kurios buvo seksualiai išnaudojamos ar yra prekybos žmonėmis aukos
 • užsiima savižudybių prevencija, teikia psichologinę, teisinę ir medicininę pagalbą krizės atvejais
 • vienas iš tikslų - tai įgalinti prekybos žmonėmis aukas, kad jos galėtų kontroliuoti savo aplinką, galėtų įgyvendinti savo tikslus, taip pat siektų padėti sau ir kitiems, kartu gerinant jų gyvenimo kokybę dabar ir ateityjE
 • užtikrina anoniminių ir nemokamų (8 800 66 366) konsultacijų liniją

KONTAKTAI:

Interneto svetainėNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ksppc.lt, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ksppc.lt

Vaiko namas

Vaiko namas – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinį ar kito pobūdžio smurtą ar prievartą.

Vaiko namas

 • tai nevyriausybinė, siekianti užkirsti kelią vaikų prievartai bei teikti visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo prievartos vaikams ir jų šeimos nariams
 • teikia psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą ir paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir komercinio išnaudojimo, ir jų artimiesiems
 • teikia įvairias paslaugas, pvz., psichologinį konsultavimą, atlieką krizių intervenciją, ugdo socialinius įgūdžius, pagalbą vykdant vaiko teisines apklausas
 • užtikrina vaikų palydą į kitas institucijas, kurios teikia būtiną pagalbą
 • teikia pagalbą organizuojant ir sprendžiant atvejus tarpinstitucinėse grupėse

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.children.lt/

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Tarptautinės migracijos organizacijos(TMO) – Vilniaus biuras teikia pagalbą migrantams, kurie pateko į kritines situacijas, įskaitant tapimą nusikaltimų aukomis, o ypač tapusiems prekybos žmonėmis aukomis.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

 • pagrindinis tikslas - sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) gebėjimus, susijusius su prekyba žmonėmis, siekiant užtikrinti geresnes paslaugas žmonėms, kuriems reikia informacijos, susijusios su saugia migracija ir prekyba žmonėmis
 • siekia geriau informuoti visuomenę apie legalias ir saugias galimybes išvykti į užsienį, taip pat riziką, susijusią su prekyba žmonėmis ir kontrabanda
 • teikia pagalbą krizių atvejais: psichologinė pagalba (materialinė pagalba, socialinio darbuotojo konsultacijos), pagalbos linija telefonu, betarpiška, tiesioginė konsultacija
 • padeda migrantams, kurie nori grįžti į savo kilmės šalį

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://lithuania.iom.int

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 • how to report the crime
 • victim support
 • personal protection
 • legal aid and advice
 • compensation
 • nterpreting and translating services
 • mdiation
 • reimbursement of expenses
 • other – please describe

 

 

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

 

 

 

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. who to contact at the local police or prosecutor’s office for updates on the case
 2. the decision not to investigate or to close the investigation
 3. the decision not to prosecute the suspect
 4. the release or escape of the offender from custody
 5. time and place of the trial
 6. the criminal charges against the suspect

 

 

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

(Please delete when inserting data)When? Under what conditions?

 

 


Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)

(Please delete when inserting data)Please describe how the authority ensures the victims' rights to understand and to be understood (information in Braille, easy-to understand language, child friendly language etc…)

 

 


Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

 

 

 

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

(Please delete when inserting data)Please specify if the police asks victim whether he or she wants to be contacted by a victims' support service or whether the police informs victims that the victim may contact a victims' support organisation

 

 


Kaip saugomas mano privatumas?

 

 

 

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

 

 

 

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

 

 

 

Kas gali man suteikti apsaugą?

 

 

 

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

 

 

 

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

 

 

 

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

 

 

 

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

 

 

 

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

 

 

 

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

 

 

 

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

 

 

 

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

 

 

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

 

 

 

Kaip galiu sužinoti, kad vyksta šioje byloje?

 

 

 

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. Am I entitled to legal assistance?
 2. Am I entitled to legal representation?
 3. Is it for free? Kokiomis sąlygomis?

 

 

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

 

 

 

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

 

 

 

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

 

 

 

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

 

 

 

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

 

 

 

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

 

 

 

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. progress on the case
 2. the final ruling?

 

 

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

 

 

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

 

 

 

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

 

 

 

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

 

 

 

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. length of sentence
 2. type or category of prison
 3. name of prison or institution(in same country or abroad)

 

 

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

 

 

 

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą  (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

 

 

 

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

 

 

 

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą?  Kokiomis sąlygomis?

 

 

 

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

(Please delete when inserting data) (Instruction from validator: please provide basic information on deadlines and procedures on claiming state compensation. Please do not reply by inserting a link to the section on state compensation in the European Judicial Network - Atlas as that link soon will be unavailable)

 

 


Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

 

 

 

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

 

 

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

(Please delete when inserting data)Provide contact details:

 1. Victim support organisations
  1. provided  by state
  2. provided  by  non-governmental bodies (NGOs)
 1. probation and mediation services
 2. police
 3. local authorities

 

 

Paramos aukoms karštoji linija

(Please delete when inserting data) (Please provide for telephone numbers)

 1. general hotline
 2. hotline for specific types of crime (list crime types).

 

 

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

 

 

 

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. medical support
 2. psychological and emotional support
 3. accommodation, including shelters
 4. legal advice
 5. other

 

 

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. medical support
 2. psychological  and emotional support
 3. accommodation, including shelters
 4. legal advice
 5. other

 

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.