To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

De gerechtelijke organen, of elke andere overheidsinstantie waarmee u te maken hebt, zullen u informeren over de mogelijkheid om contact op te nemen met de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven binnen de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC’s) en met de ngo’s die dergelijke diensten verlenen.

Deze informatie zal u zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt, via een formulier waarvoor u uw handtekening moet zetten en waarop u ten minste het adres vindt van de dienst voor hulp aan slachtoffers van misdrijven in het rechtsgebied van de instantie die u de informatie verstrekt, alsmede een taakomschrijving van die dienst.

Het eerste gerechtelijke orgaan waartoe u zich wendt (politie, openbare aanklager) of, in voorkomend geval, de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven zullen u meteen bij het eerste contact informeren over uw rechten en over de hulp en bescherming die u kunt krijgen.

U krijgt informatie over:

 • het soort hulp dat u kunt krijgen en de personen bij wie u deze kunt krijgen, met inbegrip van basisinformatie over de toegang tot medische en psychologische hulp en onderdak;
 • het vervolgingsorgaan waarbij u een klacht kunt indienen;
 • het recht op rechtsbijstand en de instantie waarmee u contact kunt opnemen om rechtsbijstand te krijgen;
 • de voorwaarde en de procedure voor het verkrijgen van gratis rechtsbijstand;
 • uw rechten tijdens de strafrechtelijke procedure (met inbegrip van beschermingsmaatregelen voor bedreigde getuigen);
 • de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van schadevergoeding door de staat;
 • het recht om een bemiddelaar in de arm te nemen;
 • als u in een andere lidstaat van de EU woont, de mogelijkheid om op het grondgebied van de staat waar u woont, een aanklacht of een verzoek om schadevergoeding door de staat in te dienen, evenals over de mogelijkheid om te worden gehoord door de Roemeense gerechtelijke organen zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

U ontvangt de informatie in een taal die u begrijpt. U krijgt ook een formulier met al deze informatie, dat u moet ondertekenen. Tijdens het eerste contact met de autoriteiten mag u zich laten begeleiden door een persoon van uw keuze.

Als u een klacht indient bij een gerechtelijk orgaan, ontvangt u een schriftelijk ontvangstbewijs daarvan. U kunt uw klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen. U mag ook iemand anders vragen aangifte te doen van het misdrijf, maar daarvoor moet u deze persoon wel een schriftelijke volmacht meegeven. Deze schriftelijke en ondertekende volmacht wordt aan het dossier toegevoegd.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u als buitenlander slachtoffer van een misdrijf in Roemenië bent geworden, geniet u dezelfde rechten als Roemeense staatsburgers wanneer zij slachtoffer van een misdrijf zijn.

Als u geen Roemeens spreekt, hebt u recht op een gratis tolk tijdens uw contacten met de autoriteiten. Zo mag u uw klacht indienen in een taal die u begrijpt en ook de informatie waar u bij aangifte van het misdrijf recht op hebt, moet in een voor u begrijpelijke taal zijn gesteld.

Als u in een andere EU-lidstaat woont, kunt u een klacht of een verzoek om schadevergoeding indienen op het grondgebied van die staat. U kunt ook door de Roemeense gerechtelijke organen worden gehoord zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u worden ondergebracht in een speciaal opvangcentrum waar u wordt beschermd. Tijdens de strafrechtelijke procedure ontvangt u informatie over het proces in een taal die u begrijpt; u kunt ook psychologische begeleiding en medische hulp krijgen. De Roemeense autoriteiten zullen hun best doen u te helpen zo spoedig mogelijk naar uw land terug te keren en zorgen voor veilig vervoer tot aan de Roemeense grens.

Als u een buitenlander bent, kunt u een schadevergoeding van de staat krijgen als u slachtoffer bent van: poging tot doodslag of moord of poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, als vermeld in de artikelen 188 en 189 van het Wetboek van Strafrecht; mishandeling, als vermeld in artikel 194 van het Wetboek van Strafrecht; opzettelijke misdrijven die het slachtoffer lichamelijk letsel berokkenen of huiselijk geweld, als vermeld in artikel 199 van het Wetboek van Strafrecht; verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel geweld, als vermeld in de artikelen 218 tot en met 220 van het Wetboek van Strafrecht; mensenhandel en handel in minderjarigen, als vermeld in de artikelen 210 en 211 van het Wetboek van Strafrecht; terrorisme en elk ander opzettelijk misdrijf waarbij geweld is gebruikt.

U kunt ook gratis rechtsbijstand krijgen als u slachtoffer bent van poging tot doodslag of moord of poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, mishandeling, een opzettelijk misdrijf dat u lichamelijk letsel heeft berokkend, verkrachting, seksueel geweld, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of het seksueel corrumperen van een minderjarige. De echtgeno(o)t(e), kinderen en personen ten laste van een persoon die is overleden als gevolg van doodslag, moord of moord onder verzwarende omstandigheden of van een opzettelijk misdrijf met de dood tot gevolg, hebben hetzelfde recht.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u aangifte doet van een misdrijf, legt de politieambtenaar die de klacht opneemt u uit welke procedure zal worden gevolgd. U zult worden geïnformeerd over uw rechten en over de diensten waarvoor u in aanmerking komt. De politie moet een schriftelijk verslag opstellen van de informatie die zij u verstrekt heeft.

U krijgt informatie over:

 • uw rechten tijdens de strafrechtelijke procedure;
 • de organisaties die u kunt benaderen voor hulp en de diensten die zij leveren;
 • hoe u bescherming kunt verkrijgen;
 • de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van schadevergoeding door de staat;
 • de voorwaarden voor en de procedure met betrekking tot het verkrijgen van gratis wettelijke vertegenwoordiging;
 • de voorwaarde en de procedure voor het verkrijgen van gratis rechtsbijstand;
 • het recht om een bemiddelaar in de arm te nemen;
 • het recht om ingelicht te worden over de vrijlating van de verdachte als deze in hechtenis is genomen of tot een vrijheidsstraf is veroordeeld;
 • als u in een andere lidstaat van de EU woont, informatie over de mogelijkheid om op het grondgebied van de staat waar u woont, een verzoek om schadevergoeding door de staat in te dienen, evenals over de mogelijkheid om te worden gehoord door de Roemeense gerechtelijke organen zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

Vervolgens kunt u tijdens de procedure informatie ontvangen over de voortgang van het onderzoek. Als de openbare aanklager de zaak niet naar de rechter verwijst, kunt u tevens een afschrift van dit besluit krijgen. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de politieambtenaar of de openbare aanklager die uw zaak behandelt, en een postadres in Roemenië, een e-mailadres of een ander adres voor het ontvangen van elektronische berichten opgeven.

Als de openbare aanklager besluit tot rechtsvervolging over te gaan, wordt u opgeroepen in de rechtbank te verschijnen.

Als u door de rechter wordt gehoord, wordt u ook geïnformeerd over uw rechten en plichten:

 • het recht op bijstand van een advocaat of, indien van toepassing, op gratis wettelijke vertegenwoordiging;
 • het recht om een beroep te doen op de diensten van een bemiddelaar in de gevallen dat dit bij wet is toegestaan;
 • het recht om het vereiste bewijsmateriaal over te leggen en om bezwaren en conclusies in te dienen conform de wet;
 • het recht om schriftelijk op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de procedure;
 • het recht om vooraf een klacht in te dienen, wanneer dat nodig is (voor bepaalde soorten misdrijven moet u zo’n klacht indienen om de zaak tegen de dader voortgang te laten vinden). De gerechtelijke organen zullen hier duidelijkheid over verschaffen wanneer dat vereist is. Een voorafgaande klacht houdt een verzoek in om het strafproces tegen de dader voort te zetten. De voorafgaande klacht verschilt van de klacht die u bij de politie of de openbare aanklager indient om hun te laten weten dat er een misdrijf tegen u is gepleegd;
 • het recht om als civiele partij op te treden in de procedure;
 • de plicht om gehoor te geven aan een oproep van de gerechtelijke organen;
 • de plicht om een adreswijziging door te geven;
 • het recht om ingelicht te worden over de vrijlating van de dader wanneer deze tot een gevangenisstraf is veroordeeld of in bewaring is gesteld.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Ja. U hebt tijdens de hele procedure recht op gebruik van tolk- en vertaaldiensten.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben of een beperking heb)?

Als slachtoffers wettelijke bescherming nodig hebben, kan het gerechtelijke orgaan gelasten dat zij gehoord worden door of in aanwezigheid van een psycholoog of een andere specialist in slachtofferbegeleiding.

Slechthorende slachtoffers en slachtoffers met een spraakstoornis worden tijdens de zitting bijgestaan door personen die gebarentaal beheersen. In dergelijke gevallen is ook schriftelijke communicatie mogelijk.

Opvang slachtoffers

Om adequate hulp en bescherming te kunnen krijgen, worden slachtoffers individueel beoordeeld. Deze beoordeling wordt verricht door de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven of door particuliere socialedienstverleners. In voorkomend geval werken deze samen met publieke of particuliere zorgaanbieders, indien het slachtoffer daarin toestemt.

De hulp- en beschermingsdiensten die slachtoffers van misdrijven en hun gezinsleden ontvangen, behelzen met name:

 • informatie over de rechten van het slachtoffer;
 • psychologische begeleiding, advies over het risico van verdere en herhaalde schade voor het slachtoffer of van intimidatie en vergelding;
 • advies over de financiële en praktische aspecten in verband met het misdrijf dat het slachtoffer heeft ondergaan;
 • diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie;
 • morele en sociale ondersteuning voor maatschappelijke herintegratie;
 • informatie en advies over de rol van het slachtoffer in strafrechtelijke procedures, met inbegrip van de voorbereiding op deelname aan het proces;
 • indien nodig, verwijzing van het slachtoffer naar andere gespecialiseerde diensten: sociale voorzieningen, medische diensten, diensten voor arbeidsvoorziening, onderwijsdiensten of andere diensten van algemeen belang waarin de wet voorziet.

De hulp- en beschermingsdiensten kunnen worden verleend in:

 1. dagcentra, vooral voor informatie, advies, morele en sociale ondersteuning bij maatschappelijke herintegratie, psychologische begeleiding, juridisch advies, financieel advies, diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie enz.;
 2. opvanghuizen die passende tijdelijke opvang verlenen aan slachtoffers die een veilig onderdak nodig hebben vanwege een dreigend risico van verdere en herhaalde schade of intimidatie en vergelding.

Slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel kunnen worden opgevangen in opvanghuizen waar zij – en de minderjarigen voor wie zij verantwoordelijk zijn – kosteloos, gedurende een beperkte periode, gezinsbegeleiding, bescherming tegen de agressor, medische hulp en zorg, voeding, onderdak, psychologische begeleiding en juridisch advies kunnen krijgen.

Wie biedt slachtofferhulp?

Binnen de organisatiestructuur van elk DGASPC is een dienst voor hulp aan slachtoffers van misdrijven opgezet.

De hulp kan ook worden verleend door particuliere socialedienstverleners.

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u contact opnemen met het Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) en de DGASPC’s.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf en jonger dan 18 jaar, kunt u contact opnemen met de Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) en de DGASPC’s.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u contact opnemen met het Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Het ministerie van Justitie is in Roemenië de autoriteit die bijstand moet verlenen in het proces om schadevergoeding te verkrijgen voor slachtoffers van een opzettelijk, gewelddadig misdrijf dat is gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie dan de lidstaat waar zij hun wettelijke verblijfplaats hebben.

Er zijn ook niet-gouvernementele organisaties die verschillende soorten slachtofferhulp verlenen. De instelling waarmee u contact opneemt, zal u naar de desbetreffende ngo doorverwijzen.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Ja, de gerechtelijke organen moeten u naar zulke diensten doorverwijzen.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Bij het verstrekken van informatie, hulp en bescherming aan het slachtoffer wordt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de informatie over het privéleven en het leed van het slachtoffer gewaarborgd. De slachtofferhulpdiensten worden anoniem verleend en er wordt geen contract gesloten met de begunstigden.

De gegevens van slachtoffers van misdrijven worden gedurende één jaar bewaard om te kunnen worden gebruikt in het kader van de hulp- en beschermingsmaatregelen voor slachtoffers van misdrijven of om op verzoek te kunnen worden verstrekt aan de gerechtelijke organen. Aan het einde van deze bewaartermijn van een jaar worden de opgeslagen gegevens gewist.

Indien u hulp en bescherming voor slachtoffers ontvangt, worden uw identificatiegegevens bewaard gedurende de gehele periode waarvoor deze maatregelen zijn toegekend, en tot drie maanden na afloop van die periode.

Opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel worden geheim gehouden.

Als de gerechtelijke organen tijdens het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak van mening zijn dat uw privacy of waardigheid kan worden aangetast door de informatie die u verstrekt of om andere redenen, kunnen zij op eigen initiatief of op uw verzoek maatregelen treffen om uw vertrouwelijkheid en privacy te beschermen, zoals:

 • bescherming van uw identiteitsgegevens;
 • wanneer andere maatregelen niet toereikend zijn, verhoor via audiovisuele middelen, waarbij uw stem en uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt; uw aanwezigheid is dan niet verplicht;
 • ondervraging tijdens een besloten zitting.

Bovendien kan de rechter tijdens de procedure de publicatie van teksten, tekeningen, foto’s of afbeeldingen verbieden waardoor uw identiteit bekend zou kunnen worden.

De rechter kan eveneens besluiten dat er een besloten zitting moet plaatsvinden als door een openbare zitting uw waardigheid of privacy mogelijk wordt aangetast.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang heb tot slachtofferhulp?

Het is niet noodzakelijk om een klacht in te dienen bij de opsporingsinstanties om in aanmerking te komen voor informatie, hulp en bescherming voor slachtoffers.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Zowel tijdens het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de rechtszaak hebt u recht op beschermende maatregelen, wanneer de gerechtelijke organen van mening zijn dat u mogelijk gevaar loopt.

Het kan gebeuren dat gerechtelijke organen van oordeel zijn dat u mogelijk gevaar loopt door de informatie die u verstrekt of om andere redenen. Dan is het voor u uitermate belangrijk om te weten dat zij op uw verzoek of uit eigen beweging bepaalde maatregelen mogen treffen om u te beschermen, zoals:

 • bewaking of beveiliging van uw woning of tijdelijk onderkomen;
 • begeleiding en bescherming van uzelf of uw gezinsleden tijdens reizen;
 • bescherming van uw identiteitsgegevens (persoonsgegevens mogen uit het dossier worden geschrapt en het is mogelijk uw identiteit te beschermen door deze geheim te houden);
 • wanneer andere maatregelen niet toereikend zijn, verhoor via audiovisuele middelen, waarbij uw stem en uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt; uw aanwezigheid is dan niet verplicht (op deze wijze hoeft u niet voor een politieambtenaar, openbare aanklager of rechter te verschijnen en zult u zich niet op dezelfde plaats als de dader bevinden);
 • ondervraging tijdens een besloten zitting.

Bovendien kan de rechter tijdens de procedure de publicatie van teksten, tekeningen, foto’s of afbeeldingen verbieden waardoor uw identiteit bekend zou kunnen worden.

Als u getuige bent in de strafrechtelijke procedure of informatie verstrekt met behulp waarvan de gerechtelijke organen zaken in verband met ernstige misdrijven kunnen oplossen of aanzienlijke schade kunnen voorkomen (zelfs wanneer u niet bij de zaak betrokken bent), kunt u de politieambtenaar of de openbare aanklager die het onderzoek verricht, vragen om u in het programma voor de bescherming van getuigen op te nemen. Dit programma omvat verschillende maatregelen, zoals:

 • een geheime identiteit, wat ook betekent dat tijdens verhoren uw stem en/of uw uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt;
 • politiebescherming van uw woning en een politie-escorte wanneer u naar de politie of de opsporingsinstanties moet gaan;
 • vestiging elders;
 • identiteitsverandering, waaronder de verandering van uw uiterlijk, als dat nodig is.

Als u deelneemt aan het getuigenbeschermingsprogramma kunt u onder meer profiteren van:

 • resocialisatie in een andere sociale omgeving;
 • de verwerving van nieuwe beroepskwalificaties;
 • een nieuwe baan;
 • financiële ondersteuning tot u een nieuwe baan vindt.

Indien nodig kunnen familieleden in de eerste graad (zoals uw kinderen en uw ouders) en uw echtgeno(o)t(e) eveneens aan het getuigenbeschermingsprogramma deelnemen.

Als u niet tijdens het strafrechtelijk onderzoek in het getuigenbeschermingsprogramma bent opgenomen, kunt u daartoe tijdens de rechtszaak een aanvraag indienen.

Extra bescherming hangt af van het type misdrijf:

 • als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u de politie vragen om de agressor uit de gezinswoning te zetten op basis van een bevel tot tijdelijke bescherming dat van kracht blijft tot de uitvaardiging van een beschermingsbevel door de rechter. Een andere mogelijkheid is dat u als slachtoffer opgevangen wordt in een tehuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze opvang is alleen beschikbaar in urgente gevallen of op schriftelijke aanbeveling van de directie van het tehuis. In het opvanghuis krijgt u onderdak, eten, medische zorg, psychologische begeleiding en gratis rechtsbijstand;
 • als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u worden opgevangen in een centrum voor slachtofferbescherming. Wettelijk duurt deze opvang 90 dagen, maar de rechter kan uw verblijf tot het eind van de procedure verlengen. In zaken betreffende handel in minderjarigen zijn de zittingen niet openbaar. Bovendien worden minderjarigen jonger dan 14 jaar in dergelijke zaken gehoord in aanwezigheid van een psycholoog of een vertegenwoordiger van het DGASPC.

Als u denkt dat u gevaar loopt, meld dit dan aan de politieambtenaar, de openbare aanklager of de rechter en geef daarbij zoveel mogelijk informatie.

De bovenstaande maatregelen kunnen zowel tijdens het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de rechtszaak worden genomen.

Wie kan mij bescherming bieden?

U krijgt bescherming van de Roemeense politie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Om verdere schade voor het slachtoffer te voorkomen moet erop worden toegezien dat er zo snel mogelijk nadat het slachtoffer is geïdentificeerd, een beoordeling plaatsvindt, zodat het aantal verklaringen en medische, psychologische en sociale beoordelingen zoveel mogelijk kan worden beperkt.

De structuren voor hulp aan slachtoffers van misdrijven of aanbieders van dergelijke diensten geven advies over de risico’s van intimidatie en vergelding. Om elk risico van intimidatie en vergelding te vermijden kunt u tijdelijk onderdak krijgen in een opvanghuis.

Als u na de afronding van de strafrechtelijke procedure nog steeds in gevaar bent, zullen de gerechtelijke organen bekijken of het raadzaam is u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen, wanneer u daar nog niet aan deelneemt.

Als u slachtoffer bent geweest van mensenhandel, geweld door familieleden, de georganiseerde misdaad, terrorisme of andersoortige misdrijven, wordt u als “kwetsbaar slachtoffer” beschouwd en komt u in aanmerking voor de beschermingsmaatregelen voor bedreigde of kwetsbare getuigen waarin de wet voorziet.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Ja, uw zaak kan worden beoordeeld. Zo worden slachtoffers van bepaalde categorieën misdrijven (huiselijk geweld, verkrachting, seksueel geweld enz.) uitsluitend gehoord door mensen van hetzelfde geslacht als het slachtoffer daarom vraagt.

Om verdere schade voor het slachtoffer te voorkomen vindt een tweede ondervraging van de benadeelde partij alleen plaats wanneer dat strikt noodzakelijk is met het oog op een goed verloop van de strafrechtelijke procedure.

In de wetgeving met betrekking tot de strafrechtelijke procedure staat dat een benadeelde partij die een klacht over een misdrijf heeft ingediend onmiddellijk moet worden gehoord of, wanneer dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk na het indienen van de klacht. Het doel hiervan is te voorkomen dat het slachtoffer herhaaldelijk door de gerechtelijke organen wordt ondervraagd en hem of haar daardoor verdere schade wordt berokkend.

De gebouwen van de rechtbanken beschikken over aparte wachtruimten voor slachtoffers van misdrijven.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Als u een kwetsbaar slachtoffer bent, kunt u profiteren van de beschermende maatregelen die in de bovengenoemde antwoorden op vragen over de bescherming van getuigen worden genoemd.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Wanneer u als kind slachtoffer bent van uitbuiting, geweld, misbruik, verwaarlozing of mishandeling of enig ander misdrijf, kan iedereen, ook uzelf, aangifte doen bij de politie.

Minderjarigen worden per definitie als kwetsbare slachtoffers beschouwd en de autoriteiten moeten u informeren over de beschermende maatregelen waar u aanspraak op kunt maken.

Voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, worden de beoordeling en de toekenning van de wettelijke hulp en bescherming verricht door gespecialiseerde afdelingen van het DGASPC voor interventie in gevallen van mishandeling, verwaarlozing, mensenhandel, migratie en repatriëring.

Minderjarigen kunnen bijstand krijgen van de Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie.

Kinderen die mishandeling, verwaarlozing of andere vormen van geweld hebben ondergaan, kunnen in aanmerking komen voor een noodmaatregel waarbij zij tijdelijk bij een ander gezin, een gastgezin of een gespecialiseerd centrum worden geplaatst.

Als u wordt opgeroepen om voor de opsporingsinstanties te verschijnen en jonger bent dan 14 jaar, moet u door uw ouders of voogd worden vergezeld. Als uw ouders of voogd bij het strafproces betrokken zijn of er wellicht belang bij hebben uw verklaring te beïnvloeden, zal het verhoor plaatsvinden in het bijzijn van een familielid of een andere persoon die door de politieambtenaar, openbare aanklager of rechter is aangewezen.

Bovendien kunnen de gerechtelijke organen bepalen dat er een psycholoog aanwezig moet zijn om u tijdens de verhoren bij te staan. U kunt daartoe een verzoek bij deze organen indienen.

Het verhoor moet worden opgenomen. Als dat niet mogelijk is, moet dit in de verklaring worden vermeld met opgave van redenen.

U kunt steeds door dezelfde persoon worden gehoord in speciaal ingerichte/aangepaste ruimten, als dat mogelijk is.

Bij het onderzoek naar bepaalde categorieën misdrijven kan het verhoor worden gedaan door een persoon van hetzelfde geslacht als het slachtoffer. U mag ook worden vergezeld door een persoon van uw keuze.

Tijdens de hele procedure hebt u recht op een wettelijke vertegenwoordiger. Als u geen advocaat hebt, zal de rechter u helpen er een te vinden. Als uw familie de diensten van de advocaat niet kan betalen, hebt u recht op gratis rechtsbijstand.

In zaken betreffende mensenhandel worden minderjarigen jonger dan 14 jaar gehoord in aanwezigheid van ten minste een van hun ouders of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Bovendien moet er ook een psycholoog of een vertegenwoordiger van het DGASPC aanwezig zijn.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

In deze situatie hebt u de status van slachtoffer van een misdrijf en komt u in aanmerking voor alle bovengenoemde hulp- en beschermingsdiensten, met inbegrip van de verstrekking van informatie, psychologische begeleiding en rechtsbijstand, evenals verwijzing naar gezondheidsdiensten, diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie of andere diensten.

De echtgeno(o)t(e), het kind of iemand die afhankelijk is van een persoon die is overleden als gevolg van doodslag, moord of moord onder verzwarende omstandigheden in de zin van de artikelen 188 en 189 van het Wetboek van Strafrecht, of als gevolg van een opzettelijk misdrijf dat tot de dood leidt, heeft recht op gratis rechtsbijstand en schadevergoeding van de staat.

Gratis rechtsbijstand is ook beschikbaar voor andere categorieën misdrijven. Voorwaarde hierbij is dat het maandelijkse inkomen van het slachtoffer per gezinslid niet hoger is dan het nationale bruto basisminimumloon dat is vastgesteld voor het jaar waarin de aanvraag voor gratis rechtsbijstand werd ingediend.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Zie bovenstaande informatie.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Bemiddeling is alleen mogelijk in het geval van in de strafwetgeving vermelde minder zware misdrijven. Dit is een procedure die alleen aangevraagd kan worden als zowel u als de dader bereid zijn eraan deel te nemen. Gedurende de bemiddelingsprocedure wordt u uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten met de dader om de mogelijkheden tot verzoening te bespreken. Degene die de bijeenkomsten leidt, wordt de bemiddelaar genoemd. Als de bemiddeling tot verzoening leidt, kunt u uw aangifte tegen de dader van het misdrijf intrekken en wordt de zaak geseponeerd. Als de bemiddeling echter niet slaagt, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet alsof er nooit een bemiddelingsprocedure is geweest.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

 • Wet nr. 135/2010 inzake het Wetboek van Strafvordering, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Wet nr. 678/2001 inzake preventie en bestrijding van mensenhandel, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Overheidsbesluit nr. 1216/2001 tot goedkeuring van het Nationale Actieplan inzake preventie en bestrijding van mensenhandel (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Wet nr. 211/2004 betreffende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van een misdrijf, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Overheidsbesluit nr. 1238/2007 van 10 oktober 2007 tot goedkeuring van nationale specifieke normen voor gespecialiseerde hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Wet nr. 217/2003 inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Wet nr. 272/2004 ter bevordering en bescherming van kinderrechten, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Wet nr. 682/2002 inzake getuigenbescherming, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Wet nr. 192/2006 inzake mediation/bemiddeling en de organisatie van het beroep van mediator/bemiddelaar, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u bij de politie (of de openbare aanklager) mondeling of schriftelijk aangifte doen. U mag ook iemand anders vragen aangifte te doen van het misdrijf, maar daarvoor moet u deze persoon wel een schriftelijke volmacht meegeven. Deze schriftelijke en ondertekende volmacht wordt aan het dossier toegevoegd.

Het misdrijf kan door één echtgenoot namens de andere echtgeno(o)t(e) of door een meerderjarig kind namens de ouders worden aangegeven. Als een minderjarig kind een misdrijf aangeeft, kan de aangifte worden gedaan door een vertegenwoordiger van het kind of met toestemming van die vertegenwoordiger.

Als u mondeling aangifte van het misdrijf wilt doen, moet u daarvoor naar een politiebureau gaan. De politieambtenaar die de aangifte in ontvangst neemt, zal er een schriftelijk verslag van maken en u vragen het te ondertekenen. Schriftelijke aangiften moeten ook ondertekend worden.

In uw aangifte moet u uw naam, beroep en adres vermelden en gedetailleerd beschrijven wat er is gebeurd. Als u weet wie de dader is, moet u alle informatie verstrekken die u over hem of haar hebt, waaronder alle bewijsstukken met betrekking tot het voorval. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek kunt u ook nog extra informatie verstrekken met het oog op de zaak.

Als u geen Roemeens spreekt of begrijpt, kunt u de aangifte doen in een voor u begrijpelijke taal; het betrokken gerechtelijk orgaan zal dan voor een vertaling zorgen. In dit geval kunt u de autoriteiten vragen om de oproepen die u ontvangt, op te stellen in een taal die u begrijpt.

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u vragen dat de politie een voorlopig beschermingsbevel uitvaardigt of de bevoegde rechtbank verzoeken een beschermingsbevel uit te vaardigen. Dit betekent dat u een standaardaanvraag moet invullen, die wordt ingediend bij de districtsrechtbank (judecătoria) die bevoegd is voor uw woonplaats. De aanvraag kan persoonlijk worden ingediend of, indien u hiermee instemt, door een persoon van de sociale diensten die zich met geweld in het gezin bezighouden, of door een openbare aanklager of een politieambtenaar.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Na uw aangifte draagt de politie de zaak over aan de openbare aanklager, die er een uniek nummer aan toekent.

Wanneer u het misdrijf hebt aangegeven, kunt u de voortgang van uw zaak in het oog houden door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Daarbij moet u een adres in Roemenië opgeven of een e-mailadres of een ander adres voor het ontvangen van elektronische berichten, waar de autoriteiten de informatie naartoe kunnen sturen.

Als de openbare aanklager besluit de zaak voor de rechter te brengen, mag u tijdens de rechtszaak binnen het gerechtsgebouw het dossier raadplegen. Daarnaast zult u worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Als u een benadeelde partij bent, hebt u recht op rechtsbijstand of vertegenwoordiging.

a) Tijdens de hele strafrechtelijke procedure hebt u recht op bijstand van een advocaat van uw keuze die door u wordt betaald. Als de dader wordt veroordeeld, kunt de kosten van uw advocaat van de dader terugvorderen.

b) Als u dat wenst, kunt u tijdens het hele strafproces worden vertegenwoordigd, tenzij uw aanwezigheid verplicht is of de openbare aanklager, de rechter of de rechtbank uw aanwezigheid noodzakelijk acht (bijvoorbeeld met het oog op een verhoor).

c) In bepaalde gevallen kan rechtsbijstand tijdens de strafrechtelijke procedure gratis worden verstrekt:

 • als de openbare aanklager of de rechter van mening is dat u niet zelf voor uw verdediging kunt zorgen en u geen betaalde advocaat hebt;
 • als u minderjarig en nog niet volledig handelingsbekwaam bent (door een huwelijk of gerechtelijke beslissing);
 • op verzoek, als u slachtoffer bent van een van de volgende misdrijven: poging tot doodslag of moord en poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, lichamelijk letsel, opzettelijke misdrijven die het slachtoffer lichamelijk letsel berokkenen (in het Wetboek van Strafrecht wordt de betekenis van lichamelijk letsel omschreven), verkrachting, seksueel geweld, geslachtsgemeenschap met een minderjarige en het seksueel corrumperen van minderjarigen;
 • op verzoek, als u echtgenoot, ouder of anderszins afhankelijk bent van het slachtoffer dat als gevolg van doodslag, moord, moord onder verzwarende omstandigheden of een ander opzettelijk misdrijf is overleden;
 • op verzoek, als u slachtoffer bent van andere dan de hierboven genoemde misdrijven en als uw maandelijkse inkomen per gezinslid niet hoger is dan het nationale brutominimumloon. De aanvraag voor gratis rechtsbijstand moet worden ingediend bij het gerecht onder wiens bevoegdheid u valt.

In zulke gevallen is gratis rechtsbijstand alleen beschikbaar als u bij de politie of de openbare aanklager aangifte hebt gedaan binnen zestig dagen nadat het misdrijf heeft plaatsgevonden of, indien van toepassing, binnen zestig dagen nadat u kennis heeft genomen van het misdrijf. Als u geen aangifte heeft kunnen doen van het misdrijf, gaat de termijn van 60 dagen in op de dag waarop de omstandigheden die u beletten aangifte te doen, een einde nemen.

Als u gratis rechtsbijstand wenst te ontvangen, moet u daartoe een aanvraag indienen bij de openbare aanklager of de rechtbank, die vervolgens de vereiste actie zal ondernemen. Gratis rechtsbijstand is voor u beschikbaar tot het eind van de strafrechtelijke procedure.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

U kunt aanspraak maken op vergoeding van uw juridische kosten. De rechter bepaalt welk deel van de kosten vergoed moet worden en door wie.

Wanneer u als benadeelde partij of als civiele partij aan de procedure deelneemt (als uw civiele vordering wordt toegestaan) en de verdachte wordt schuldig bevonden (zelfs als hij of zij om bepaalde redenen geen straf krijgt opgelegd), moet hij of zij uw juridische kosten betalen.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als de openbare aanklager besluit de zaak te seponeren, kunt u hiertegen in beroep gaan binnen twintig dagen nadat u een afschrift van dit besluit hebt ontvangen. U moet uw verzoek aan de hogere openbare aanklager richten.

Als de hogere openbare aanklager uw beroep afwijst, kunt u tegen diens beslissing beroep instellen bij de rechter van de voorbereidende kamer van de bevoegde districtsrechtbank.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt als volgt bij het strafproces worden betrokken:

als slachtoffer (benadeelde partij)

Als u door een misdrijf letsel hebt opgelopen, kunt u als slachtoffer aan de procedure deelnemen en maakt u aanspraak op een aantal procedurele rechten, die hieronder worden beschreven.

als getuige

Als u niet als benadeelde partij aan het strafproces wilt deelnemen, moet u het gerechtelijk orgaan dat uw zaak behandelt daarvan op de hoogte brengen. U kunt dan, als dat noodzakelijk wordt geacht, nog wel als getuige worden opgeroepen. Wordt u als getuige opgeroepen, dan moet u aanwezig zijn en alles vertellen wat u over het voorval weet.

als civiele partij

Als u vergoeding wilt vorderen van de door het misdrijf veroorzaakte schade, moet u een civiele vordering indienen en wordt u civiele partij in het strafproces.

Over het algemeen zijn rechtszittingen openbaar en kunt u ze bijwonen ongeacht uw rol in de procedure. De rechtbank kan echter voor een besloten zitting kiezen wanneer daar voldoende redenen voor zijn. Dan kunt u de zitting alleen bijwonen als u een benadeelde partij of civiele partij bent.

Uw aanwezigheid in de rechtszaal is alleen verplicht als u wordt opgeroepen voor een verhoor (bijvoorbeeld als getuige).

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u een van de volgende rollen in het rechtsstelsel hebben:

als slachtoffer (benadeelde partij)

Als u door een misdrijf letsel hebt opgelopen, kunt u als slachtoffer aan de procedure deelnemen en maakt u aanspraak op een aantal procedurele rechten, die hieronder worden beschreven.

als civiele partij

Als u vergoeding wilt vorderen van de door het misdrijf veroorzaakte schade, moet u een civiele vordering indienen en wordt u civiele partij in het strafproces.

als getuige

Als u niet als benadeelde partij aan het strafproces wilt deelnemen, moet u het gerechtelijk orgaan dat uw zaak behandelt daarvan op de hoogte brengen. U kunt dan, als dat noodzakelijk wordt geacht, nog wel als getuige worden opgeroepen. In dit geval wordt u voor een verhoor opgeroepen en wordt u gevraagd gedetailleerde informatie over het voorval te verstrekken. Uw aanwezigheid tijdens het verhoor is dan altijd verplicht.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Wanneer u als benadeelde of civiele partij aan het strafproces deelneemt, hebt u een aantal procedurele rechten:

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek:

 • U hebt het recht vergoeding te vorderen voor de schade die u door het misdrijf hebt geleden. Daartoe moet u als civiele partij in het proces optreden of een aparte civiele vordering instellen. U kunt op elk moment van het strafrechtelijk onderzoek civiele partij worden.
  Om als civiele partij in het proces op te treden, moet u de politieambtenaar of de openbare aanklager daarom mondeling verzoeken of bij de politieambtenaar of de openbare aanklager die de zaak behandelt, een schriftelijke aanvraag indienen. U kunt op elk moment van het strafrechtelijk onderzoek civiele partij worden.
  Tijdens het eerste verhoor zal de openbare aanklager of de politieambtenaar u laten weten dat u als civiele partij in het proces kunt optreden.
 • U hebt het recht vergoeding van de juridische kosten te vorderen. De rechter bepaalt welk deel van de kosten vergoed moet worden en door wie.
  Wanneer u als benadeelde partij of als civiele partij aan de procedure deelneemt (als uw civiele vordering wordt toegestaan) en de verdachte wordt schuldig bevonden (zelfs als hij of zij om bepaalde redenen geen straf krijgt opgelegd), moet hij of zij uw juridische kosten betalen.
 • U hebt tijdens de procedure recht op informatie over de voortgang van het onderzoek. Als de openbare aanklager de zaak niet naar de rechter verwijst, kunt u tevens een afschrift van dit besluit krijgen. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de politieambtenaar of de openbare aanklager die uw zaak behandelt, en een adres in Roemenië, een e-mailadres of een ander adres voor het ontvangen van elektronische berichten opgeven. Als de openbare aanklager besluit tot rechtsvervolging over te gaan, wordt u opgeroepen om in de rechtbank te verschijnen.
 • Als u geen Roemeens spreekt of begrijpt, hebt u recht op tolk- en vertaaldiensten. Tijdens het hele strafproces wordt u gratis een tolk ter beschikking gesteld als u geen Roemeens spreekt.
 • Tijdens de hele strafrechtelijke procedure hebt u recht op bijstand van een advocaat. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer de openbare aanklager van mening is dat u niet zelf voor uw verdediging kunt zorgen of wanneer u minderjarig en nog niet volledig handelingsbekwaam bent, wanneer u slachtoffer van bepaalde misdrijven bent, wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens ligt enz. - zie het antwoord op de vorige vraag) hebt u recht op gratis rechtsbijstand.
 • U hebt recht op vertegenwoordiging tijdens het hele strafproces, tenzij uw aanwezigheid verplicht is of de openbare aanklager, de rechter of de rechtbank uw aanwezigheid noodzakelijk acht (bijvoorbeeld met het oog op een verhoor).
 • U of uw advocaat kan het dossier raadplegen. Daarvoor gelden echter specifieke regels, die door het secretariaat van het openbaar ministerie worden meegedeeld.
 • U hebt er recht op te worden opgeroepen voor een verhoor door de politieambtenaar of de openbare aanklager die de zaak behandelt. Tijdens het verhoor mag u zich laten vergezellen door uw eventuele wettelijke vertegenwoordiger en door een persoon van uw keuze wiens aanwezigheid tijdens het verhoor u nuttig acht. Het gerechtelijk orgaan kan uw verzoek slechts om goede redenen afwijzen.
  Wanneer u een tegen u gepleegd misdrijf aangeeft, moet het gerechtelijk orgaan u onmiddellijk verhoren. Als dat niet mogelijk is, moet u zo spoedig mogelijk na de aangifte worden gehoord.
  Als slachtoffer van huiselijk geweld, verkrachting of andere vormen van seksueel geweld, van mishandeling (als minderjarige), intimidatie, seksuele intimidatie en andere gevallen waarin u uw privacy moet beschermen, kunt u vragen om te worden gehoord door een persoon van hetzelfde geslacht als u. Het gerechtelijk orgaan kan uw verzoek slechts om goede redenen afwijzen.
 • U hebt het recht bewijsstukken en andere vorderingen over te leggen in verband met de behandeling van de zaak. Dat kunt u doen tijdens uw verhoor of in een aparte aanvraag die u indient bij het gerechtelijk orgaan dat uw zaak behandelt.
 • Als de dader in bewaring is gesteld en vervolgens wordt vrijgelaten, hebt u er recht op over zijn/haar vrijlating te worden ingelicht. Tijdens uw eerste verhoor wordt u van dit recht op de hoogte gebracht en wordt u gevraagd of u bericht wilt ontvangen wanneer de dader wordt vrijgelaten.
 • U kunt beroep aantekenen tegen de handelingen die met betrekking tot uw zaak worden verricht. Het beroep moet worden ingesteld bij de openbare aanklager in de zaak, wanneer de handeling werd verricht door een politieambtenaar, of bij de hogere openbare aanklager, wanneer de handeling werd verricht door de openbare aanklager in uw zaak.
  Als u in beroep gaat tegen het besluit van de openbare aanklager om de zaak te seponeren en uw beroep wordt afgewezen, kunt u tegen deze beslissing beroep instellen bij de rechter van de voorbereidende kamer.

Tijdens het proces:

 • U hebt het recht vergoeding te vorderen voor de schade die u door het misdrijf hebt geleden. Daartoe moet u als civiele partij in het proces optreden of een aparte civiele vordering instellen.
  Als u als civiele partij aan het strafrechtelijk onderzoek hebt deelgenomen, kunt u tijdens het proces deze status behouden.
  Als u niet als civiele partij aan het strafrechtelijk onderzoek hebt deelgenomen, kunt u nog altijd tijdens het proces civiele partij worden voordat het onderzoek ter terechtzitting begint. Wanneer u voor de eerste rechtszitting wordt opgeroepen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
  U kunt bij de rechter een mondelinge of schriftelijke aanvraag indienen om als civiele partij in het proces te mogen optreden. U kunt op elk moment van het strafrechtelijk onderzoek civiele partij worden.
 • U hebt het recht vergoeding van de juridische kosten te vorderen. De rechter bepaalt welk deel van de kosten vergoed moet worden en door wie.
  Wanneer u als benadeelde partij of als civiele partij aan de procedure deelneemt (als uw civiele vordering wordt toegestaan) en de verdachte wordt schuldig bevonden (zelfs als hij of zij om bepaalde redenen geen straf krijgt opgelegd), moet hij of zij uw juridische kosten betalen.
 • Als u geen Roemeens spreekt of begrijpt, hebt u recht op tolk- en vertaaldiensten. Tijdens het hele strafproces wordt u gratis een tolk ter beschikking gesteld als u geen Roemeens spreekt.
 • Tijdens de hele strafrechtelijke procedure hebt u recht op bijstand van een advocaat. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer de openbare aanklager van mening is dat u niet zelf voor uw verdediging kunt zorgen of wanneer u minderjarig en nog niet volledig handelingsbekwaam bent, wanneer u slachtoffer van bepaalde misdrijven bent, wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens ligt enz. - zie het antwoord op de vorige vraag) hebt u recht op gratis rechtsbijstand.
 • U hebt recht op vertegenwoordiging tijdens het hele strafproces, tenzij uw aanwezigheid verplicht is of de openbare aanklager, de rechter of de rechtbank uw aanwezigheid noodzakelijk acht (bijvoorbeeld met het oog op een verhoor).
 • U of uw advocaat kan het dossier raadplegen. Voor het raadplegen van uw dossier gelden echter specifieke regels, die door het secretariaat of de griffie van de rechtbank worden meegedeeld.
 • U hebt het recht tijdens het proces te worden gehoord. De rechter zal u voor het verhoor oproepen en u zult enkele vragen over het misdrijf krijgen. U zult ook worden verzocht alles te vertellen wat u zich van het voorval weet te herinneren.
 • U hebt het recht om de verdachte, getuigen en deskundigen vragen te stellen, wanneer zij worden gehoord.
 • U hebt het recht om bezwaren en conclusies in te dienen met betrekking tot strafrechtelijke kwesties in de zaak.
 • U hebt het recht bewijsstukken en andere vorderingen over te leggen in verband met de behandeling van de zaak.
 • Als de dader in bewaring is gesteld of een straf moet uitzitten, hebt u er recht op over zijn/haar vrijlating te worden ingelicht. Als u tijdens uw eerste verhoor in het kader van het strafrechtelijk onderzoek niet hebt gevraagd om over de vrijlating van de dader te worden ingelicht, toen u van dit recht op de hoogte werd gebracht, dan kunt u tijdens het proces alsnog een mondeling of schriftelijk verzoek daartoe bij de rechtbank indienen.
 • Als er een uitspraak is gedaan, wordt u daarvan in kennis gesteld en u hebt het recht om daartegen beroep in te stellen.
Een benadeelde of civiele partij of een getuige in de strafrechtelijke procedure heeft ook een aantal plichten. Deze plichten hebben te maken met het feit dat de gerechtelijke organen de waarheid in de zaak moeten zien te achterhalen en zijn ook van belang voor het aansprakelijk stellen van de dader:
 • de plicht om voor de politieambtenaar, de openbare aanklager of de rechter te verschijnen wanneer u wordt opgeroepen om een verklaring af te leggen;
 • de plicht om alles te vertellen wat u over het voorval weet; u moet zich ervan bewust zijn dat u van meineed kunt worden beschuldigd en daarvoor veroordeeld kunt worden, als u voor de gerechtelijke organen een valse verklaring aflegt. Als echtgenoot of naast familielid van de verdachte/verweerder kunt u weigeren een verklaring af te leggen. U kunt ook weigeren antwoord te geven als de vragen betrekking hebben op een beroepsgeheim waaraan u bent gebonden, wanneer dat juridisch bindend is voor rechterlijke instanties.
 • de plicht om de gerechtelijke organen te informeren over een adreswijziging, zodat zij u kunnen bellen en u ook in de toekomst kennisgevingen over de rechtszaak kunnen sturen.
 • de plicht om zich beschaafd te gedragen en respect te tonen voor het plechtige karakter van de rechtszitting. Doet u dat niet, dan kan de rechter opdracht geven u uit de rechtszaal te verwijderen.
Zowel tijdens het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de rechtszaak hebt u recht op beschermende maatregelen, wanneer de gerechtelijke organen van mening zijn dat u mogelijk gevaar loopt, of als u slachtoffer bent van bepaalde misdrijven waardoor uw waardigheid of privacy kan worden aangetast.

Het kan gebeuren dat de rechtelijke organen van oordeel zijn dat u mogelijk gevaar loopt of dat uw privacy of waardigheid kan worden aangetast door de informatie die u verstrekt of om andere redenen. Dan is het voor u uitermate belangrijk om te weten dat zij op uw verzoek of uit eigen beweging bepaalde maatregelen mogen treffen om u te beschermen, zoals:

 • bewaking of beveiliging van uw woning of tijdelijk onderkomen;
 • begeleiding en bescherming van uzelf of uw gezinsleden tijdens reizen;
 • bescherming van uw identiteitsgegevens;
 • wanneer andere maatregelen niet toereikend zijn, verhoor via audiovisuele middelen, waarbij uw stem en uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt; uw aanwezigheid is dan niet verplicht;
 • ondervraging tijdens een besloten zitting;

Wanneer dat nodig wordt geacht om u tijdens de rechtszaak te beschermen, kan de rechter besluiten dat de zitting achter gesloten deuren moet plaatsvinden. U mag de rechter ook vragen om zo’n besloten zitting te houden.

Bovendien kan de rechter tijdens de procedure de publicatie van teksten, tekeningen, foto's of afbeeldingen verbieden waardoor uw identiteit bekend zou kunnen worden.

Als u een getuige bent, hebt u tevens recht op andere speciale middelen voor getuigenbescherming. Als u denkt dat u in gevaar bent, moet u de politieambtenaar, de openbare aanklager of de rechter inlichten en hun zoveel mogelijk informatie verstrekken.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Ja. Als u ervoor hebt gekozen aan het proces deel te nemen, kunnen zowel de openbare aanklager of de politieambtenaar als de rechter u als benadeelde of civiele partij horen.

De openbare aanklager of de politieambtenaar zal u oproepen om voor een verhoor op het politiebureau of het openbaar ministerie te verschijnen en tijdens het proces zult u voor een zitting worden opgeroepen.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek kunt u informatie ontvangen over de voortgang van de zaak plus een afschrift van het besluit van de openbare aanklager over de vraag of het wenselijk is de zaak naar de rechter te verwijzen. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de politieambtenaar of de openbare aanklager die uw zaak behandelt, en een adres in Roemenië, een e-mailadres of een ander adres voor het ontvangen van elektronische berichten opgeven.

Tijdens het proces zult u voor de eerste zitting worden opgeroepen en te horen krijgen dat u als civiele partij in de zaak kunt optreden. Voor de daaropvolgende zittingen zult u geen oproep meer ontvangen. Door de rechtszittingen bij te wonen of het dossier te raadplegen, komt u te weten hoe de zaak zich ontwikkelt en wat de data van de volgende zittingen zijn. Wanneer u moet worden verhoord, zult u echter wel een oproep krijgen.

U ontvangt een afschrift van de uitspraak, zodra deze beschikbaar is.

Als u geen Roemeens begrijpt, krijgt u een proces-verbaal van de uitspraak (een verslag van het vonnis van de rechtbank zonder uitgebreide motivering) in een voor u begrijpelijke taal. De motivering krijgt u in het Roemeens aangeleverd en voor de vertaling daarvan kunt u een beroep doen op de beschikbare tolkdiensten.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Ja, u of uw advocaat kan het dossier raadplegen. Hiertoe moet u zich wenden tot het secretariaat van het openbaar ministerie of de griffie van de rechtbank waar uw dossier wordt bewaard, en daar een verzoek indienen.

Voor het raadplegen van uw dossier gelden echter specifieke regels, die door het secretariaat of de griffie worden meegedeeld.

U hebt recht op informatie over de voorwaarden en de procedure voor toelating tot het getuigenbeschermingsprogramma.

Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Het proces eindigt met een rechterlijke beslissing (vonnis), die kan leiden tot de veroordeling of vrijspraak van de verdachte, het niet uitvoeren of opschorten van de straf of de beëindiging van de strafrechtelijke procedure. Deze beslissing wordt uitgesproken tijdens een openbare rechtszitting. Als u als benadeelde en/of civiele partij aan het strafproces hebt deelgenomen, ontvangt u per post een afschrift van de beslissing.

Als u niet tevreden bent over de rechterlijke beslissing, kunt u hoger beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen wanneer u als benadeelde of civiele partij aan het proces hebt deelgenomen.

U kunt als getuige ook beroep instellen, maar alleen in verband met de vergoeding van juridische kosten en de schadeloosstelling waar u recht op hebt.

Als u slachtoffer of civiele partij bent, moet u binnen tien dagen nadat u een afschrift van het proces-verbaal van de beslissing hebt ontvangen, beroep instellen.

Als u als getuige bent opgetreden, kunt u meteen na de ontvangst van een beslissing over juridische kosten en schadeloosstelling beroep instellen. Dit moet u echter doen uiterlijk tien dagen na de beslissing waarmee de zaak werd afgehandeld, of na de kennisgeving van de beslissing over juridische kosten of schadeloosstelling, naargelang van het geval.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en moet worden ondertekend. Beroepschriften moeten worden ingediend bij de rechtbank die de beslissing waartegen u beroep instelt, heeft gegeven.

Na ontvangst van het beroepschrift zal de rechtbank het doorsturen naar de hogere rechtbank die bevoegd is om het beroep te behandelen. Op het afschrift van de rechterlijke beslissing staat vermeld wanneer en waar u beroep kunt instellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

De beslissing wordt van kracht nadat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Nadat de beslissing van kracht is geworden, is uw rol in de procedure voorbij. Als u tijdens de procedure in een speciaal getuigenbeschermingsprogramma bent opgenomen, kunt u daar gebruik van blijven maken tot de rechter beslist dat u niet langer gevaar loopt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Sommige ondersteunende maatregelen worden toegekend voor de duur van het proces of gedurende een bepaalde periode, andere afhankelijk van de specifieke behoeften van het slachtoffer.

Slachtoffers van misdrijven kunnen gedurende het hele proces gratis rechtsbijstand krijgen.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u maximaal negentig dagen herstel- en bedenktijd krijgen, waarin u recht hebt op psychologische begeleiding, medische en sociale hulp, medicatie, maaltijden en onderdak, als u daarom verzoekt, in een opvanghuis of een beschermde woning, en informatie over de toepasselijke gerechtelijke en administratieve procedures.

Buitenlanders ten aanzien van wie er serieuze redenen bestaan om aan te nemen dat zij slachtoffer zijn van mensenhandel, komen eveneens in aanmerking voor een herstel- en bedenktijd van maximaal negentig dagen, waarin zij, op verzoek van de gerechtelijke organen, toestemming krijgen om op het grondgebied van Roemenië te verblijven en in speciaal daartoe ingerichte centra kunnen worden opgevangen. Zij kunnen bovendien, in de loop of na afloop van die hersteltijd, een tijdelijke verblijfsvergunning op het grondgebied van Roemenië krijgen.

Voor slachtoffers van huiselijk geweld wordt een beschermingsbevel uitgevaardigd voor maximaal zes maanden.

Voor getuigen die in een beschermingsprogramma zijn opgenomen, kan de beschermingsmaatregel na het proces doorlopen, maar aan het einde van het proces wordt de ondersteuningsregeling wel opnieuw beoordeeld om deze aan te passen aan de nieuwe situatie. De rechtbank stelt de duur van deze bescherming vast.

Welke informatie - krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als de dader wordt veroordeeld, kunt u toegang krijgen tot de volgende informatie: het type en de duur van de opgelegde straf (de beslissing wordt gegeven tijdens een openbare rechtszitting en zal vervolgens aan u worden betekend) en informatie in het geval van ontsnapping of invrijheidstelling, op welke manier dan ook, van de dader, als u daarom hebt verzocht.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Ja, u wordt ingelicht over de invrijheidstelling of ontsnapping van de dader uit de gevangenis, als u daarom hebt verzocht toen u daarover door de gerechtelijke organen werd bevraagd. Zie het antwoord hierboven.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Uw rol in de strafrechtelijke procedure is voorbij wanneer de beslissing van de rechtbank (veroordeling of vrijspraak van de verdachte, niet uitvoeren of opschorten van de straf of beëindiging van de strafrechtelijke procedure) definitief wordt.

U wordt niet betrokken bij de procedure voor de invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling van de dader.

Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door in de strafrechtelijke procedure als civiele partij op te treden. U moet dit doen voordat het onderzoek ter terechtzitting begint. De gerechtelijke organen moeten u van dit recht op de hoogte brengen. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een civiele vordering in de procedure aanbrengen. U moet daarbij wel de schadevergoeding die u eist, de redenen voor uw vordering en het bewijsmateriaal in verband met de vordering vermelden.

Deze vordering kan zowel worden ingediend bij het openbaar ministerie als bij de rechter die de zaak inhoudelijk behandelt.

De rechterlijke beslissing omvat ook de schadevergoeding die de rechter aan de dader heeft opgelegd.

Als u geen civiele partij in het strafproces bent, kunt u nog wel een aparte vordering bij de civiele rechter indienen om schadevergoeding te eisen.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Wanneer de dader in de rechterlijke beslissing wordt opgedragen schadevergoeding te betalen, moet hij/zij dat doen zonder dat u verdere actie hoeft te ondernemen. Als de dader niet betaalt, kunt u vragen dat de rechterlijke beslissing wordt uitgevoerd.

Hiertoe moet u de rechterlijke beslissing waarin u schadevergoeding wordt toegekend, aan een deurwaarder voorleggen. De deurwaarder zal in actie komen om de rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen en u vertellen wat u vervolgens moet doen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

De staat kan u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding betalen.

Als de dader insolvent is of wordt vermist, kan de staat u een vergoeding betalen. Hiertoe moet u een verzoek om schadeloosstelling indienen, en wel binnen een jaar. De datum waarop deze termijn ingaat, is afhankelijk van de oplossing die door de gerechtelijke organen wordt bevolen.

Als de dader onbekend is, moet u het verzoek om schadeloosstelling indienen binnen drie jaar nadat het strafbare feit is gepleegd, tenzij u volledige vergoeding van een verzekeraar hebt ontvangen.

U kunt een verzoek indienen om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Hiertoe moet u eerst op de hierboven vermelde wijze om schadeloosstelling verzoeken. U kunt in dit verzoek om schadeloosstelling meteen om een voorschot vragen of binnen dertig dagen daarna. U hebt alleen recht op een voorschot wanneer u zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Als uw verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen, moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. Het verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend bij de rechter onder wiens bevoegdheid u valt.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Ja. Zie het antwoord hierboven.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Als de strafrechter de civiele vordering niet toewijst, kunt u nog wel een aparte vordering bij de civiele rechter indienen om schadevergoeding te eisen.

Als de strafrechter bepaalt dat er geen sprake is van een strafbaar feit of dat het niet is gepleegd door de persoon tegen wie u de klacht hebt ingediend, hebt u geen recht op schadevergoeding in de strafzaak of in een aparte civiele vordering, omdat de beslissing van de strafrechter voor de civiele rechtbank kracht van gewijsde krijgt (dat wil zeggen de beslissing is definitief).

Als u geen civiele partij in de strafrechtelijke procedure bent, kunt u een aparte civiele vordering bij de civiele rechter instellen. Dat is mogelijk tijdens het strafproces of zelfs wanneer dat is afgelopen, afhankelijk van de algemene verjaringstermijnen.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Zie het antwoord op de vraag over voorschotten.

Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

U kunt zich wenden tot het directoraat-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC) van het rechtsgebied waartoe uw woon- of verblijfplaats behoort, of rechtstreeks contact opnemen met een particuliere of publieke socialedienstverlener. In dat laatste geval moet deze dienstverlener het directoraat-generaal schriftelijk op de hoogte stellen.

U kunt contact opnemen met verschillende instellingen, afhankelijk van de categorie slachtoffers waartoe u behoort:

Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

 • een gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333;
 • gespecialiseerd maatschappelijk werk binnen de noodopvangcentra voor slachtoffers van huishoudelijk geweld;
 • advies, informatie en begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Contactpersoon:

Adres: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1e district, Boekarest

Tel.: +4 021 313 0059
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.secretariat@anes.gov.ro

Website:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://anes.gov.ro

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Interne)

Het netwerk van gerechtshoven omvat 15 regionale centra. Elk centrum is aan een gerechtshof verbonden.

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

 • een hulplijn voor burgers, 24 uur per dag bereikbaar voor informatie en berichtgeving over mogelijke gevallen van mensenhandel: HulpLijn 0 800 800 678 (gratis binnen Roemenië) of +4 021 313 3100 (voor oproepen uit het buitenland), openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur;
 • informeren van de betrokken autoriteiten over mogelijke gevallen van mensenhandel;
 • hulpverlening aan slachtoffers in de 15 regionale centra.

Contactpersoon:

Adres: 20 Ion Câmpineanu St., 5e verdieping, 1e district, Boekarest

Tel.: +40 21 311 89 82/021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Anitp@mai.gov.rosite
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nationaal Bureau voor werkgelegenheid (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Dit bureau verleent via zijn territoriale organen professionele diensten op het gebied van werk en opleidingen aan personen die werk zoeken, inclusief slachtoffers van misdrijven en in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel.

Contactpersoon:

20-22 Avalanșei St., 4e district, Boekarest, 040305

Tel.: +4021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Anofm@anofm.rosite
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.anofm.ro

Inspectoraat-generaal van de Roemeense politie (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Het Inspectoraat-generaal heeft uitsluitend territoriale organen in de grensprovincies en kan op verzoek van het ANITP steun verlenen om het slachtoffer te helpen aan bepaalde fasen van de strafrechtelijke procedure deel te nemen.

De politie kan u informeren over de rechten die u als slachtoffer hebt.

Bovendien kunnen de gespecialiseerde organen van de IGPR tijdens het proces fysieke bescherming bieden.

Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid

De ANPDCA verzorgt het toezicht en de controle op de uitvoering en de naleving van de regelgeving op het gebied van de bescherming van de rechten van het kind en adoptie en coördineert de activiteiten die door verschillende rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht op dit gebied worden verricht.

De kinderbescherming is gedecentraliseerd, wat inhoudt dat de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC’s) aan de provincieraden of de lokale raden van de gemeentelijke districten in Boekarest rapporteren.

De DGASPC’s bieden diverse diensten, waaronder beoordeling van gevallen van geweld tegen kinderen en planmatig aanbieden/faciliteren van diensten, complexe beoordelingen van kinderen met beperkingen, complexe beoordelingen van andere mensen met beperkingen, de “sociale ambulance”, de “sociale telefoonlijn”, maatschappelijke diensten om huiselijk geweld en mensenhandel te voorkomen en gespecialiseerd maatschappelijk werk in verschillende instellingen.

Contactpersoon: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.copii.ro

Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

Op het gebied van mensenhandel, bereikbaar via de volgende links:

Op het gebied van het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld:

Op het gebied van de bescherming van kinderrechten:

Save the Children (Salvați copiii)

Adres: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1e district, 010899, Boekarest, Roemenië

Tel.: +40 21 316 61 76

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.salvaticopiii.ro/

Maatschappelijke Alternatieven (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Gebouw 949, begane grond, Iași, 700722

Tel.: +40 332 407 178

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.alternativesociale.ro/

Hotline voor opvang slachtoffers

Personen die als gevolg van een misdrijf letsel hebben opgelopen, kunnen ook met de politie contact opnemen via het nationale alarmnummer: 112.

Gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333.

Telverde van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel: 0800 800 678 (gratis binnen Roemenië) en 0040213133100 (voor oproepen uit het buitenland). Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur

Hulplijn voor kinderen: 116111. Gratis telefoonlijn. Openingstijden: maandag t/m zondag, van 8:00 tot 24:00 uur.

Is slachtofferhulp gratis?

Volgens de Roemeense wet hebben slachtoffers van misdrijven recht op bescherming en gratis bijstand.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Zie de antwoorden hierboven.

Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.