Casestudie 1 – familieret – skilsmisse - Rumænien

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse.

Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

NB – 1. Svarene i alle casestudierne blev afgivet ud fra den antagelse, at kravet fremsættes ved rumænske domstole 2. For at sikre en bedre forståelse er der i beregningen af omkostninger brugt følgende hypotetiske valutakurs – 1 EUR = 4 RON (rumænsk valuta).

Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Case A

39,3 RON (ca. 10 EUR), der omfatter 39 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Undtagelse – 8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift), hvis parten ikke har en indtægt, eller hvis indtægten er lavere end den nationale bruttomindsteløn.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Afgørelsen kan ikke ankes i dette tilfælde, da skilsmissen er aftalt af parterne.

Case B

39,3 RON (ca. 10 EUR), der omfatter 39 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Undtagelse – 8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift), hvis parten ikke har en indtægt, eller hvis indtægten er lavere end den nationale bruttomindsteløn.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Afgørelsen kan ikke ankes i dette tilfælde, da skilsmissen er aftalt af parterne.


Case-study

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.


Case-study

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja. I dette tilfælde kræves der dog ikke vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Ja. I dette tilfælde kræves der dog ikke vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Case B

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.
Case-Study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælps-organet?

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Nej

Case B

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

NejOmkostninger ved oversættelse og tolkning


Case-study

Oversættelse

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

Omkostningerne kan variere efter oversættelseskontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.


Case-Study

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

-

-

Case B

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, men afholdes af staten.

-


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Casestudie 2 – familieret – forældremyndighed - Rumænien

I denne casestudy, der vedrører familieret (forældremyndighed), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen anlægger sag med henblik på at begrænse faderens samværsret.

Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn sammen, men går fra hinanden umiddelbart efter barnets fødsel. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen og barnet flytter til en anden medlemsstat (medlemsstat A) for at bosætte sig der, hvilket de ifølge retsafgørelsen har lov til, og faderen forbliver i medlemsstat B. Nogle få år senere anlægger moderen sag i medlemsstat A med henblik på at ændre faderens samværsret.


Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case- study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Case A

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (rets-afgift) og 0,3 RON (stempel-afgift).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdoku-menter, som er udfærdiget af særlige domstols-medarbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

50 % af 8,3 RON (ca. 1 EUR).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Case B

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (rets-afgift) og 0,3 RON (stempel-afgift).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstols-medarbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

50 % af 8,3 RON (ca. 1 EUR).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).Casestudy

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Er der advokat-tvang?

Gennemsnit-lige omkostninger

Er der advokat-tvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørelsen (udstedt efter domsafsigelsen) kan tvangsfuldbyrdes, hvis den tabende part (faderen) ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutions-påtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – minimum 50 RON (ca. 12,5 EUR) og maksimum 500 RON (ca. 125 EUR).

Case B

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørelsen (udstedt efter domsafsigelsen) kan håndhæves, hvis den tabende part (faderen) ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutions-påtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – minimum 50 RON (ca. 12,5 EUR) og maksimum 500 RON (ca. 125 EUR).


Casestudy

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuel anmodning om dokumentation.

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Case B

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuel anmodning om dokumentation.

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Case B

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.


Casestudy

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost-ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Case A

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Hvis moderen vinder, kan alle omkostninger, hun har afholdt, inddrives hos faderen i dette tilfælde.

Nej

Case B

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Hvis moderen vinder, kan alle omkostninger, hun har afholdt, inddrives hos faderen i dette tilfælde.

NejOmkostninger ved oversættelse og tolkning


Case-study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrent-lige omkost-ninger?

Beskrivelse

Omtrent-lige omkost-ninger?

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

-

-

Case B

1. Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

2. Når en part endvidere anfægter nøjagtigheden af et dokument, der er oversat til rumænsk, kan domstolen bede om at få dokumentet oversat af en autoriseret translatør.

Omkostningerne kan variere efter oversættelses-kontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk.

Stat A = Rumænien.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, men de afholdes af staten.

-


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Casestudie 3 – familieret – underholdsbidrag - Rumænien

I denne casestudy, der vedrører familieret (underholdspligt), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden. Den eneste uløste tvist vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom.

Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn på tre år. De går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden. Med faderens samtykke flytter moderen og barnet til en anden medlemsstat (medlemsstat A), hvor de tager bopæl.

Et problem er stadig uløst. Det vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom i medlemsstat A.


Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre gebyrer

Case A

Ingen retsafgift.

For at få almindelige kopier af forskellige proces-dokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutions-påtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Ingen retsafgift.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdoku-menter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-

Case B

Ingen retsafgift.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdoku-menter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift)

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutions-påtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Ingen retsafgift.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdoku-menter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-


Case-study

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten

som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten

som aftalt mellem parterne og mediatoren.Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Er der advokat-tvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørelsen (udstedt efter domsafsigelsen) kan håndhæves, hvis den tabende part (faderen) ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåteg-ning  – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – minimum 50 RON (ca. 12,5 EUR) og maksimum 500 RON (ca. 125 EUR).

Case B

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørelsen (udstedt efter domsafsigelsen) kan håndhæves, hvis den tabende part (faderen) ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – minimum 50 RON (ca. 12,5 EUR) og maksimum 500 RON (ca. 125 EUR).


Casestudy

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke vil blive afhørt vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke vil blive afhørt vidner.

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Case B

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke vil blive afhørt vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke vil blive afhørt vidner.

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Godtgørelse

Hvor-når og på hvilke beting-elser anven-des rets-hjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Beting-elser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost-ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkost-ninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælp-en skal tilbage-betales til rets-hjælps-organet?

Case A

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Ja

Generelt godtgøres omkostning-erne 100 %.

Hvis moderen vinder, kan alle omkost-ninger, hun har afholdt, inddrives hos faderen i dette tilfælde.

Nej

Case B

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Ja

Generelt godtgøres omkostning-erne 100 %.

Hvis moderen vinder, kan alle omkost-ninger, hun har afholdt, inddrives hos faderen i dette tilfælde.

NejOmkostninger ved oversættelse og tolkning


Case-study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Case B

1. Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

2. Når en part endvidere anfægter nøjagtigheden af et dokument, der er oversat til rumænsk, kan domstolen bede om at få dokumentet oversat af en autoriseret translatør.

Omkostningerne kan variere efter oversættelseskontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk.

Stat A = Rumænien.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, men de afholdes af staten.


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Casestudie 4 – erhvervsret – kontraktforhold - Rumænien

I denne casestudy, der vedrører handelsret (kontraktforhold), anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt.

Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå betaling af den fulde pris.

Tilfælde B – Tværnational sag: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af  20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.


Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sags-anlæg

Udskriftsge-byrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sags-anlæg

Udskriftsgebyrer

Case A

2 849,1998 RON (ca. 710 EUR), der omfatter 2 844,1998 RON (retsafgift) og 5 RON (stempelafgift).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdoku-menter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

50 % af det oprinde-lige gebyr for sags-anlæg, dvs. 1 424,5999 (ca. 355 EUR).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Case B

2 849,1998 RON (ca. 710 EUR), der omfatter 2 844,1998 RON (retsafgift) og 5 RON (stempel-afgift).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumen-ter, som er udfærdiget af særlige domstolsmed-arbejdere (justitssekre-tærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

50 % af det oprinde-lige gebyr for sags-anlæg, dvs. 1 424,5999 (ca. 355 EUR).

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).


Casestudy

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokat-tvang?

Gennem-snitlige omkost-ninger

Er der advokat-tvang?

Omkost-ninger før doms-afsigelsen

Omkost-ninger efter domsaf-sigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkost-ninger

Case A

Nej

Variable omkostning-er afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsafsigel-sen) kan tvangsfuld-byrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsaf-gørelsen med en ekseku-tionspå-tegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempel-afgift).

Forkynd-else – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksi-mum 400 RON (ca. 100 EUR).

Foged-honorarer maksi-mum 2 400 RON (ca. 600 EUR).

Nej

Variable omkost-ninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af eksperti-sens komplek-sitet.

Case B

Nej

Variable omkostning-er afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsafsigelsen) kan tvangsfuldbyrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsaf-gørelsen med en ekseku-tionspå-tegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempel-afgift).

Forkynd-else – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Foged-honorarer maksimum 2 400 RON (ca. 600 EUR).

Nej

Variable omkost-ninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af det nødven-dige ekspertise-niveau.


Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.)..

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10.3 RON (ca. 2.5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Case B

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8.3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Ja

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10.3 RON (ca. 2.5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Case B

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Case-study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost-ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælp-en skal tilbage-betales til retshjælps-organet?

Case A

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres i dette tilfælde.

Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En køber, der anerkender sælgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, undtagen hvis han eller hun fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, vil den afgøre, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostningerne og kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

Nej

Case B

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres i dette tilfælde.

Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En køber, der anerkender sælgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, undtagen hvis han eller hun fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, vil den afgøre, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostningerne og kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

Nej


Omkostninger ved oversættelse og tolkning


Case-study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Case A

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

-

-

Case B

1. Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

2. Når en part endvidere anfægter nøjagtigheden af et dokument, der er oversat til rumænsk, kan domstolen bede om at få dokumentet oversat af en autoriseret translatør.

Omkostningerne kan variere efter oversættelses-kontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side..

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk. Stat A = Rumænien.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, de afholdes af staten.

-


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Casestudie 5 – erhvervsret – ansvar - Rumænien

I denne casestudy, der vedrører handelsret (erstatningsansvar), anmodedes medlemsstaterne om at give kunden oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: En varmeanlægsfabrikant leverer en varmeovn til en installatør. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden.

Kunden beslutter at anlægge en retssag med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskaberne.

Tilfælde B – Tværnational sag: En varmeanlægsfabrikant i medlemsstat B leverer en varmeovn til en installatør i medlemsstat C. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde i medlemsstat A til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret ved et forsikringsselskab i deres egen medlemsstat. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden.

Kunden beslutter at anlægge en retssag i medlemsstat A med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskabet i medlemsstat A.


Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Case A

De indledende omkostninger ved at anlægge en sag (herunder retsafgift og stempelafgift) afhænger af kravets størrelse (beløb) som anslået af sagsøger. De kan variere mellem ca. 0,5 EUR og over 1 300 EUR.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Case B

De indledende omkostninger ved at anlægge en sag (herunder retsafgift og stempelafgift) afhænger af kravets størrelse (beløb) som anslået af sagsøger. De kan variere mellem ca. 0,5 EUR og over 1 300 EUR.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.Case-study

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

50 % af de indledende omkostninger ved et sagsanlæg.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

50 % af de indledende omkostninger ved et sagsanlæg.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-

Ja


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokat-tvang?

Gennem-snitlige omkost-ninger

Er der advokat-tvang?

Omkost-ninger før domsaf-sigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obliga-torisk?

Omkost-ninger

Case A

Nej

Variable omkost-ninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsaf-sigelsen) kan tvangsfuld-byrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – afhænger af, hvilket beløb, domstolen har tildelt i godtgørelse.

Ja

Variable omkostninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af det nødvendige ekspertise-niveau.

Case B

Nej

Variable omkost-ninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsaf-sigelsen) kan tvangsfuld-byrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – afhænger af, hvilket beløb, domstolen har tildelt i godtgørelse.

Ja

Variable omkostninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af det nødvendige ekspertise-niveau.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Case B

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Case B

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.
Case-study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostning-er?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælps-organet?

Case A

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres i dette tilfælde.

 Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En sagsøgt, der anerkendte sagsøgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, medmindre sagsøgte fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, afgør den, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostninger. Domstolen kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

Nej

Case B

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En sagsøgt, der anerkendte sagsøgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, medmindre sagsøgte fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, vil den afgøre, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostningerne. Domstolen kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

NejOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Case A

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Case B

1. Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

2. Når en part endvidere anfægter nøjagtigheden af et dokument, der er oversat til rumænsk, kan domstolen bede om at få dokumentet oversat af en autoriseret translatør.

Omkostningerne kan variere efter oversættelses-kontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk. Stat A = Rumænien.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, de afholdes af staten.


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.