1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, αλλά πριν από την καταγγελία της;

Οι δικαστικές αρχές και τυχόν άλλοι κρατικοί φορείς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή θα σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων εντός των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC) και με τις ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες αυτού του είδους, με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Θα λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, μέσω εντύπου που πρέπει να υπογράψετε και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διεύθυνση της υπηρεσίας στήριξης θυμάτων που βρίσκεται στην περιφέρεια του φορέα που παρέχει τις πληροφορίες, καθώς και έναν κατάλογο των αρμοδιοτήτων του.

Η πρώτη δικαστική αρχή (αστυνομία/εισαγγελέας) προς την οποία απευθύνεστε, ή, κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες στήριξης θυμάτων, κατά την πρώτη επικοινωνία σας, θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υπηρεσίες προστασίας που μπορείτε να λάβετε.

Θα σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με:

 • το είδος της στήριξης που μπορείτε να λάβετε και το ποιος μπορεί να σας την παράσχει, συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις στέγασης·
 • την ανακριτική αρχή στην οποία μπορείτε να καταθέσετε καταγγελία·
 • το δικαίωμα νομικής συνδρομής και τον φορέα με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για τον σκοπό αυτό·
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής συνδρομής·
 • τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας που δικαιούστε ως απειλούμενος μάρτυρας)·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος·
 • το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών διαμεσολαβητή·
 • εάν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πληροφορίες σχετικά με το πώς να καταθέσετε έγκληση ή να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο εν λόγω κράτος μέλος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Οι πληροφορίες θα σας παρασχεθούν σε γλώσσα την οποία μπορείτε να κατανοήσετε. Θα λάβετε επίσης έντυπο με όλες αυτές τις πληροφορίες, το οποίο πρέπει να υπογράψετε. Μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας όταν έρθετε σε επαφή με τις αρχές για πρώτη φορά.

Εάν καταθέσετε έγκληση στη δικαστική αρχή, θα λάβετε γραπτή βεβαίωση της καταγγελίας σας. Η έγκληση μπορεί να υποβληθεί γραπτά ή προφορικά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από άλλο πρόσωπο να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη για λογαριασμό σας, θα πρέπει, ωστόσο, να χορηγήσετε στο εν λόγω πρόσωπο γραπτό πληρεξούσιο. Το γραπτό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να φέρει την υπογραφή σας, θα επισυναφθεί στη δικογραφία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν είστε αλλοδαπός και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης στη Ρουμανία, έχετε όλα τα δικαιώματα των πολιτών της Ρουμανίας που υπήρξαν θύματα αξιόποινων πράξεων.

Αν δεν μιλάτε ρουμανικά, δικαιούστε δωρεάν τις υπηρεσίες διερμηνέα, ο οποίος θα σας βοηθήσει στην επαφή σας με τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε την έγκλησή σας και να λάβετε τις πληροφορίες που δικαιούστε κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης σε γλώσσα που κατανοείτε.

Αν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος, μπορείτε να καταθέσετε την έγκληση ή να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση στο εν λόγω κράτος μέλος. Επιπλέον, μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας όπου θα σας παρασχεθεί προστασία. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σε γλώσσα την οποία κατανοείτε· μπορείτε επίσης να λάβετε ψυχολογική στήριξη και ιατρική βοήθεια. Οι ρουμανικές αρχές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στη χώρα σας το συντομότερο δυνατό και θα σας παράσχουν ασφαλή μεταφορά έως τα ρουμανικά σύνορα.

Εάν είστε αλλοδαπός, μπορείτε να διεκδικήσετε χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο εάν έχετε υπάρξει θύμα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα· σωματικής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 του Ποινικού Κώδικα· εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος, και πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα· βιασμού, σεξουαλικής επαφής με ανήλικο ή σεξουαλικής επίθεσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 218 έως 220 του Ποινικού Κώδικα· εμπορίας ανθρώπων ή εμπορία παιδιών, όπως ορίζονται στα άρθρα 210 και 211 του Ποινικού Κώδικα, τρομοκρατία ή άλλο εκ προθέσεως έγκλημα βίας.

Έχετε επίσης δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής εάν έχετε υπάρξει θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, σωματικής βλάβης, εκ προθέσεως εγκλήματος που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη, βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σεξουαλικής επαφής με ανήλικο ή αποπλάνησης ανηλίκου. Ο/η σύζυγος, τα τέκνα και τα εξαρτώμενα πρόσωπα των προσώπων που απεβίωσαν λόγω ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις και εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, ο αστυνομικός που θα παραλάβει την καταγγελία σας θα σας εξηγήσει τι θα επακολουθήσει. Θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και για τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε. Η αστυνομία υποχρεούται να συντάξει γραπτή αναφορά στην οποία θα αναφέρει τις πληροφορίες που σας έδωσε.

Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με:

 • τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας·
 • τους οργανισμούς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και τις υπηρεσίες που προσφέρουν·
 • τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας παρασχεθεί προστασία·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής εκπροσώπησης·
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής συνδρομής·
 • το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών διαμεσολαβητή·
 • το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε σχετικά με την αποφυλάκιση του δράστη, σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό προσωρινή κράτηση·
 • εάν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος, πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο εν λόγω κράτος μέλος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της έρευνας και, εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση σε δικαστήριο, αντίγραφο της εν λόγω απόφασης. Προκειμένου να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτημα στον αστυνομικό ή στον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας και να δηλώσετε ταχυδρομική διεύθυνση στη Ρουμανία ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην οποία θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας.

Εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο προς εκδίκαση, θα κληθείτε στο δικαστήριο.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε στο δικαστήριο, θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ακολούθως:

 • το δικαίωμα συνδρομής από δικηγόρο, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το δικαίωμα δωρεάν νομικής εκπροσώπησης·
 • το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών διαμεσολαβητή στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο·
 • το δικαίωμα να προτείνετε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσετε στο δικαστήριο, να υποβάλετε ενστάσεις και ισχυρισμούς σύμφωνα με τον νόμο·
 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την πορεία της υπόθεσης·
 • το δικαίωμα να υποβάλετε προκαταρκτική καταγγελία, εφόσον είναι απαραίτητο (για ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση με τη μορφή προκαταρκτικής καταγγελίας για να προχωρήσει η υπόθεσή σας κατά του δράστη). Οι δικαστικές αρχές θα παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό όποτε είναι απαραίτητο. Υποβάλλοντας προκαταρκτική καταγγελία, ζητάτε να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία κατά του δράστη. Η προκαταρκτική καταγγελία διαφέρει από την έγκληση που υποβάλετε στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα για να καταγγείλετε την τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος σας.
 • το δικαίωμα να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων·
 • την υποχρέωση να εμφανιστείτε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όποτε κληθείτε·
 • την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε τυχόν αλλαγή διεύθυνσης·
 • το δικαίωμα ενημέρωσης όσον αφορά τυχόν αποφυλάκιση του δράστη, σε περίπτωση που επιβληθεί φυλάκιση ή προσωρινή κράτηση στον δράστη.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Ναι. Δικαιούστε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Η δικαστική αρχή μπορεί να διατάξει τη διενέργεια εξέτασης των θυμάτων που χρειάζονται προστασία σύμφωνα με τον νόμο, μέσω ή παρουσία ψυχολόγου ή άλλου προσώπου που ειδικεύεται στην υποστήριξη θυμάτων.

Θύματα με προβλήματα ομιλίας ή ακοής εξετάζονται παρουσία προσώπων που μπορούν να επικοινωνήσουν με τη χρήση νοηματικής γλώσσας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε γραπτώς.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Προκειμένου να λάβουν κατάλληλη στήριξη και προστασία, τα θύματα αξιολογούνται ατομικά. Τα θύματα αξιολογούνται από υπηρεσίες στήριξης θυμάτων ή από ιδιώτες παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών. Ανάλογα με την περίπτωση, οι εν λόγω υπηρεσίες συνεργάζονται με δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με τη συγκατάθεση του θύματος.

Οι υπηρεσίες στήριξης και προστασίας που παρέχονται τόσο στα θύματα αξιόποινων πράξεων όσο και στα μέλη της οικογένειάς τους είναι δυνατό να συνίστανται σε:

 • πληροφορίες για τα δικαιώματα του θύματος·
 • ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές όσον αφορά τους κινδύνους δευτερογενούς θυματοποίησης και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης ή εκφοβισμού και αντιποίνων·
 • συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την αξιόποινη πράξη·
 • υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης·
 • συναισθηματική και κοινωνική στήριξη για κοινωνική επανένταξη·
 • πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ρόλο του θύματος κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εν όψει της συμμετοχής στη δίκη·
 • παραπομπή του θύματος σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, κατά περίπτωση: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες εκπαίδευσης ή άλλες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που παρέχονται σύμφωνα με τον νόμο.

Οι υπηρεσίες στήριξης και προστασίας μπορούν να παρασχεθούν σε:

 1. κέντρα υποδοχής, τα οποία παρέχουν κυρίως πληροφορίες, συμβουλές, συναισθηματική και κοινωνική στήριξη για κοινωνική επανένταξη, ψυχολογική υποστήριξη, νομικές και οικονομικές συμβουλές, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης, κ.λπ.·
 2. κέντρα φιλοξενίας, τα οποία παρέχουν κατάλληλη προσωρινή στέγαση στα θύματα που χρειάζονται ασφαλές κατάλυμα λόγω άμεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντιποίνων.

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων μπορούν να φιλοξενηθούν σε κέντρα φιλοξενίας όπου τα ίδια, αλλά και οι ανήλικοι υπό τη φροντίδα τους, θα λάβουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οικονομική ενίσχυση, προστασία έναντι του δράστη, ιατρική περίθαλψη και υπηρεσίες φροντίδας, φαγητό, στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη και δωρεάν νομική συνδρομή.

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Σε κάθε Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC) λειτουργεί υπηρεσία στήριξης θυμάτων.

Στήριξη θυμάτων παρέχουν επίσης ιδιωτικοί πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) και τις Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC).

Αν είστε κάτω των 18 ετών και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție —ANPDCA) και τις Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC).

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane —ANITP) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerul Afacerilor Interne —MAI).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η αρμόδια αρχή παροχής συνδρομής της Ρουμανίας που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης σε θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από αυτό στο οποίο διαμένει νόμιμα το θύμα.

Υπάρχουν επίσης αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν στα θύματα διάφορες μορφές στήριξης. Η αρχή με την οποία θα επικοινωνήσετε θα σας κατευθύνει στη σχετική ΜΚΟ.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Ναι, οι δικαστικές αρχές πρέπει να σας παραπέμψουν στις εν λόγω υπηρεσίες.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι πληροφορίες, η στήριξη και η προστασία παρέχονται στα θύματα αξιόποινης πράξης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους και κάθε πληροφορίας για την ιδιωτική ζωή του θύματος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το θύμα. Οι υπηρεσίες στήριξης παρέχονται ανώνυμα και δεν απαιτείται η σύναψη σύμβασης με τους δικαιούχους.

Τα δεδομένα που αφορούν θύματα αξιόποινων πράξεων αποθηκεύονται για ένα έτος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στήριξης και προστασίας των θυμάτων ή να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματός τους. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους.

Εάν λάβετε στήριξη και προστασία θύματος, τα δεδομένα ταυτοποίησής σας θα διατηρηθούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των εν λόγω μέτρων και για τρεις μήνες μετά τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Η τοποθεσία των κέντρων φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και εμπορίας ανθρώπων είναι μυστική.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι ενδέχεται να θιγεί το ιδιωτικό σας απόρρητο ή η αξιοπρέπειά σας λόγω τυχόν πληροφοριών που παρέχετε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματός σας, σειρά μέτρων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, όπως:

 • προστασία των στοιχείων της ταυτότητάς σας·
 • διεξαγωγή της κατάθεσης/ακρόασής σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας, εφόσον τα άλλα μέτρα δεν επαρκούν·
 • διεξαγωγή της συνεδρίασης του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών για όσο διαρκεί η κατάθεσή σας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση τυχόν κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει τη διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών αν η δημόσια συνεδρίαση ενδέχεται να θίξει την αξιοπρέπεια ή το απόρρητό σας.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν απαιτείται να καταθέσετε έγκληση στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή της ποινικής έρευνας προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες, στη στήριξη και την προστασία που παρέχονται σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, δικαιούστε μέτρα προστασίας εφόσον οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο λόγω τυχόν πληροφοριών που παρείχατε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματός σας, ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας σας, όπως:

 • παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ασφάλειας στην οικία σας ή στο προσωρινό σας κατάλυμα·
 • παροχή συνοδείας και προστασίας σε εσάς ή σε μέλη της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια μετακινήσεων·
 • προστασία των στοιχείων της ταυτότητάς σας (τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παραλειφθούν από τον φάκελο προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητά σας, ώστε να παραμένει μυστική)·
 • κατάθεση/ακρόασή σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας, εφόσον δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα (μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να παρουσιαστείτε ενώπιον του αστυνομικού υπαλλήλου, του εισαγγελέα ή του δικαστή και δεν θα βρίσκεστε στο ίδιο μέρος με τον δράστη)·
 • διεξαγωγή της συνεδρίασης του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών για όσο διαρκεί η κατάθεσή σας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση τυχόν κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Επιπλέον, αν είστε μάρτυρας στην ποινική διαδικασία ή, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε στην υπόθεση, αν παρέχετε πληροφορίες που βοηθούν τις δικαστικές αρχές να επιλύσουν υπόθεση που σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα ή να αποτρέψουν την επέλευση σημαντικής ζημίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα να σας εντάξει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μέτρων όπως:

 • διατήρηση της ταυτότητάς σας μυστικής και συμμετοχή σας σε ακροάσεις με αλλοιωμένη τη φωνή ή την εικόνα σας·
 • προστασία της οικίας σας από την αστυνομία και παροχή αστυνομικής συνοδείας όταν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον των αρχών που διεξάγουν ποινική έρευνα·
 • εγκατάσταση σε άλλη περιοχή·
 • αλλαγή ταυτότητας, καθώς και αλλαγή εμφάνισης, εφόσον απαιτείται.

Αν ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων θα μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια, όπως:

 • επανένταξη σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον·
 • απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων·
 • νέα θέση εργασίας·
 • οικονομική στήριξη μέχρι να βρείτε νέα θέση εργασίας.

Αν είναι απαραίτητο, οι συγγενείς πρώτου βαθμού (όπως είναι τα τέκνα και οι γονείς σας) και ο/η σύζυγός σας μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Αν δεν ενταχθήκατε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη σ’ αυτό.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης είναι διαθέσιμη επιπλέον προστασία:

 • Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να απομακρύνει αμέσως τον δράστη από την κοινή σας οικία μέσω μιας εντολής προσωρινής προστασίας, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το δικαστήριο εκδώσει εντολή προστασίας. Εναλλακτικά, ως θύμα, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε κέντρο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η φιλοξενία σε κέντρο αυτού του είδους είναι διαθέσιμη μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή κατόπιν έγκρισης της διοίκησης του κέντρου. Από τη στιγμή που θα εισαχθείτε στο κέντρο, σας παρέχεται στέγη, τροφή, ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και δωρεάν νομική συνδρομή.
 • Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε κέντρο προστασίας θυμάτων. Σύμφωνα με τον νόμο, η φιλοξενία παρέχεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών, αλλά το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την παραμονή σας έως το τέλος της διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων σε υποθέσεις που αφορούν εμπορία παιδιών διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Επιπλέον, στις εν λόγω υποθέσεις, οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών εξετάζονται παρουσία ψυχολόγου και ενός εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού.

Εάν πιστεύετε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον αστυνομικό, τον εισαγγελέα ή τον δικαστή και να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τα μέτρα που ορίζονται ανωτέρω είναι διαθέσιμα τόσο κατά το στάδιο της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Θα έχετε προστασία από τη ρουμανική αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Για να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίηση, θα αξιολογηθείτε το συντομότερο δυνατό μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ώστε ο αριθμός των καταθέσεων και των ιατρικών/ψυχολογικών/κοινωνικών αξιολογήσεων να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων/πάροχοι υπηρεσιών στήριξης θυμάτων θα σας προσφέρουν συμβουλές σχετικά με τους κινδύνους εκφοβισμού και αντιποίνων. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκφοβισμού και αντιποίνων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε προσωρινά σε κέντρα φιλοξενίας.

Εάν εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε κίνδυνο μετά το πέρας της ποινικής δίκης, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν εάν θα πρέπει να ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, εκτός εάν έχετε ήδη ενταχθεί σε τέτοιο πρόγραμμα.

Εάν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, βίας στο πλαίσιο στενής σχέσης, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας ή αξιόποινων πράξεων άλλων κατηγοριών, θα θεωρηθείτε ευάλωτο θύμα και θα λάβετε την προστασία που προβλέπεται από τον νόμο για απειλούμενους ή ευάλωτους μάρτυρες.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι, η υπόθεσή σας μπορεί να αξιολογηθεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε υπάρξει θύμα συγκεκριμένων κατηγοριών αξιόποινων πράξεων (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική επίθεση, κ.λπ.), η ακρόασή σας μπορεί να διενεργηθεί μόνο από άτομα του ίδιου φύλου, εφόσον το ζητήσετε.

Το θύμα καταθέτει για δεύτερη φορά μόνο αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, για την αποφυγή περαιτέρω βλάβης.

Για να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίηση που προκαλείται από την επανειλημμένη εξέταση του θύματος από τις δικαστικές αρχές, οι νόμοι που διέπουν την ποινική διαδικασία προβλέπουν επίσης την απαίτηση ο παθών που κατήγγειλε αξιόποινη πράξη να καταθέτει αμέσως ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την υποβολή της έγκλησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Στα θύματα αξιόποινων πράξεων διατίθενται χωριστές αίθουσες αναμονής στο δικαστήριο.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Εάν είστε ευάλωτο θύμα, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μέτρα προστασίας που ορίζονται ανωτέρω στις απαντήσεις που σχετίζονται με την προστασία των μαρτύρων.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε παιδί και έχετε υπάρξει θύμα εκμετάλλευσης, βίας, κακοποίησης, παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξης, η εν λόγω αξιόποινη πράξη μπορεί να καταγγελθεί στην αστυνομία από οποιοδήποτε πρόσωπο αλλά και από εσάς.

Οι ανήλικοι θεωρούνται εξαρχής ευάλωτα θύματα και οι αρχές θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα προστασίας που δικαιούστε.

Τα παιδιά θύματα βίας αξιολογούνται και λαμβάνουν στήριξη και προστασία, σύμφωνα με τον νόμο, από τα εξειδικευμένα τμήματα των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού που είναι αρμόδια να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, μετανάστευσης και επαναπατρισμού.

Οι ανήλικοι μπορούν να λάβουν βοήθεια από την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία.

Για τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί ή που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής είναι δυνατόν να αποφασιστεί, ως μέτρο επείγουσας ανάγκης, η προσωρινή τοποθέτησή τους σε άλλη οικογένεια, σε ανάδοχο γονέα ή σε ειδικό κέντρο.

Αν κληθείτε να παρουσιαστείτε ενώπιον των αρχών διεξαγωγής ποινικής έρευνας και είστε κάτω των 14 ετών, πρέπει να συνοδεύεστε από τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας. Αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σας εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία ή αν υπάρχει πιθανότητα να έχουν συμφέρον να επηρεάσουν την κατάθεσή σας, η εξέτασή σας θα πραγματοποιηθεί παρουσία συγγενούς ή άλλου προσώπου που θα ορίσει ο αστυνομικός υπάλληλος, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής.

Επιπλέον, οι δικαστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να λάβετε τη συνδρομή ψυχολόγου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μπορείτε να ζητήσετε από τις δικαστικές αρχές να σας βοηθήσουν σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα.

Η εξέταση πρέπει να καταγράφεται. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να επισημανθεί στην κατάθεσή σας και να αναφερθούν οι λόγοι για τη μη καταγραφή.

Η ακρόαση μπορεί να διενεργηθεί από το ίδιο πρόσωπο σε ειδικά σχεδιασμένες/διαμορφωμένες αίθουσες, εάν αυτό είναι εφικτό.

Κατά τη διερεύνηση ορισμένων ειδών αξιόποινων πράξεων, η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί από άτομο του ίδιου φύλου με το θύμα. Μπορείτε επίσης να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας.

Δικαιούστε νομική εκπροσώπηση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δεν έχετε συνήγορο, το δικαστήριο θα σας βοηθήσει να βρείτε. Αν η οικογένειά σας δεν μπορεί να πληρώσει για τις υπηρεσίες του συνηγόρου, δικαιούστε δωρεάν νομική συνδρομή.

Σε υποθέσεις που αφορούν αξιόποινες πράξεις εμπορίας ανθρώπων, οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών καταθέτουν παρουσία τουλάχιστον ενός από τους γονείς τους ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου. Επιπλέον, πρέπει να κληθεί ψυχολόγος και εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σ’ αυτή την περίπτωση, είστε θύμα αξιόποινης πράξης και δικαιούστε όλες τις υπηρεσίες στήριξης και προστασίας που ορίζονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, της ψυχολογικής υποστήριξης, της νομικής βοήθειας, της παραπομπής σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης, κ.λπ.

Ο/η σύζυγος, τα τέκνα και τα εξαρτώμενα πρόσωπα ατόμου που απεβίωσε συνεπεία ανθρωποκτονίας που τελέστηκε με δόλο και ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας που τελέστηκε με δόλο, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος, δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή και χρηματική αποζημίωση από το κράτος.

Η δωρεάν νομική συνδρομή είναι διαθέσιμη και για άλλες κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, αν το μηνιαίο εισόδημα του θύματος ανά μέλος της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τον ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό που καθορίστηκε για το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για δωρεάν νομική συνδρομή.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Βλ. ανωτέρω.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή στην περίπτωση αξιόποινων πράξεων που θεωρούνται λιγότερο σοβαρές σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν τόσο εσείς όσο και ο δράστης συμφωνείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα κληθείτε σε σειρά συναντήσεων με τον δράστη για να διερευνήσετε αν υπάρχει η δυνατότητα συμφιλίωσης Ένα πρόσωπο που καλείται διαμεσολαβητής συντονίζει τις συναντήσεις. Εάν στο τέλος της διαδικασίας καταλήξετε σε συμφωνία με τον δράστη, μπορείτε να ανακαλέσετε την έγκλησή σας και η υπόθεση θα κλείσει. Εάν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, η ποινική διαδικασία θα συνεχιστεί σαν να μην είχε διεξαχθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Νόμος αριθ. 135/2010 σχετικά με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Νόμος αριθ. 678/2001 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Κυβερνητική απόφαση αριθ. 1216/2001 με την οποία εγκρίνεται το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Νόμος αριθ. 211/2004 σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Κυβερνητική απόφαση αριθ. 1238/10 Οκτωβρίου 2007 με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά εθνικά πρότυπα για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών βοήθειας στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Νόμος αριθ. 217/2003 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Νόμος αριθ. 272/2004 για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Νόμος αριθ. 682/2002 για την προστασία των μαρτύρων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Νόμος αριθ. 192/2006 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την οργάνωση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να την καταγγείλετε στην αστυνομία (ή τον εισαγγελέα) προφορικά ή γραπτά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από άλλο πρόσωπο να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη για εσάς, θα πρέπει ωστόσο να χορηγήσετε στο πρόσωπο αυτό γραπτό πληρεξούσιο. Το γραπτό και υπογεγραμμένο πληρεξούσιο έγγραφο επισυνάπτεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Η αξιόποινη πράξη μπορεί να καταγγελθεί από τον έναν σύζυγο εξ ονόματος του άλλου συζύγου ή από ενήλικο τέκνο εξ ονόματος των γονέων του. Αν ανήλικο παιδί καταγγείλει αξιόποινη πράξη, η καταγγελία μπορεί να γίνει από εκπρόσωπο του παιδιού ή με τη συγκατάθεση του εν λόγω εκπροσώπου.

Αν επιλέξετε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη προφορικά, θα πρέπει να μεταβείτε σε αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός υπάλληλος που θα λάβει τη μήνυση ή την έγκλησή σας θα την καταγράψει σε αρχείο και θα σας ζητήσει να την υπογράψετε. Οι γραπτές μηνύσεις/εγκλήσεις πρέπει επίσης να υπογράφονται.

Η μήνυση ή έγκλησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικία σας και αναλυτική περιγραφή του περιστατικού. Αν γνωρίζετε τον δράστη, πρέπει να παράσχετε όλες τις πληροφορίες που έχετε σχετικά μ’ αυτόν, καθώς και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το περιστατικό. Πρόσθετες πληροφορίες για την υπόθεση μπορείτε επίσης να δώσετε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διερεύνησης της αξιόποινης πράξης.

Αν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη ρουμανική γλώσσα, μπορείτε να υποβάλετε τη μήνυση/έγκληση σε γλώσσα που κατανοείτε και η δικαστική αρχή θα μεριμνήσει για τη μετάφρασή της. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε τυχόν κλήσεις/κλητεύσεις που θα λάβετε να εκδοθούν σε γλώσσα που κατανοείτε.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση προσωρινής εντολής προστασίας από την αστυνομία ή να ζητήσετε από το αρμόδιο δικαστήριο να εκδώσει εντολή προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώσετε τυποποιημένη αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο πρωτοδικείο (Judecătoria) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας σας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εσάς αυτοπροσώπως ή, αν συμφωνείτε, από υπάλληλο του φορέα κοινωνικών υπηρεσιών που ασχολείται με θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή από εισαγγελέα ή αστυνομικό.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Μετά τη μήνυση/έγκλησή σας, οι αστυνομικές αρχές θα προωθήσουν την υπόθεση στον εισαγγελέα, όπου θα λάβει μοναδικό αριθμό.

Από τη στιγμή που θα καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, μπορείτε να ελέγξετε την πορεία της υπόθεσής σας μέσω γραπτού αιτήματος, δηλώνοντας διεύθυνση στη Ρουμανία ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπου θα πρέπει οι αρχές να σας στείλουν τις πληροφορίες.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο δικαστήριο, δικαιούστε να εξετάσετε τον φάκελο στους χώρους του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, θα κληθείτε να εμφανιστείτε ενώπιον του δικαστηρίου.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν είστε ζημιωθέν μέρος, δικαιούστε να λάβετε νομική βοήθεια ή εκπροσώπηση.

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δικαιούστε βοήθεια από συνήγορο που θα επιλέξετε και θα πληρώσετε εσείς. Αν ο δράστης καταδικαστεί, θα έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε από τον δράστη τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβληθήκατε.

β) Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να παρασταθείτε δι’ εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, εκτός αν η παρουσία σας είναι υποχρεωτική ή την κρίνει απαραίτητη ο εισαγγελέας, ο δικαστής ή το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. για λόγους ακρόασης).

γ) Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν νομική βοήθεια στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας:

 • αν ο εισαγγελέας ή ο δικαστής κρίνει ότι δεν είστε σε θέση να μεριμνήσετε ο ίδιος για την υπεράσπισή σας και δεν έχετε συνήγορο πληρωμένο από εσάς
 • αν είστε ανήλικος και δεν έχετε ακόμη πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (μέσω γάμου ή δικαστικής απόφασης)
 • κατόπιν σχετικής αίτησής σας, αν υπήρξατε θύμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και απόπειρα ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, σωματική βλάβη, αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν με δόλο και είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος (ο Ποινικός Κώδικας ορίζει την έννοια της σωματικής βλάβης), βιασμός, σεξουαλική επίθεση, συνουσία με ανήλικο και αποπλάνηση ανηλίκου
 • κατόπιν σχετικής αίτησής σας, αν είστε σύζυγος, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εξαρτάται από θύμα που απεβίωσε λόγω ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή άλλης αξιόποινης πράξης που τελέστηκε με δόλο
 • κατόπιν σχετικής αίτησής σας, αν είστε θύμα άλλων αξιόποινων πράξεων πέραν των προαναφερθεισών και το μηνιαίο εισόδημά σας ανά μέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει τον εθνικό κατώτατο μισθό. Η αίτηση για δωρεάν νομική συνδρομή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας σας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δωρεάν νομική συνδρομή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα εντός 60 ημερών από την τέλεση της αξιόποινης πράξης ή, κατά περίπτωση, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση της αξιόποινης πράξης. Αν δεν ήσασταν σε θέση να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, οι 60 ημέρες αρχίζουν να τρέχουν από την ημερομηνία κατά την οποία έληξαν οι περιστάσεις που σας εμπόδισαν να την καταγγείλετε.

Αν θέλετε να λάβετε δωρεάν νομική συνδρομή, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον εισαγγελέα ή το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Δικαιούστε δωρεάν νομική συνδρομή έως το τέλος της ποινικής διαδικασίας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των δικαστικών σας εξόδων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο μέρος των εξόδων σας πρέπει να επιστραφεί και από ποιον.

Αν συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ζημιωθείς μέρος ή ως πολιτικώς ενάγων (εφόσον είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής) και ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος (ακόμη και αν για ορισμένους λόγους δεν καταδικαστεί σε έκτιση ποινής), θα καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών σας εξόδων.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να κλείσει την υπόθεση χωρίς να την παραπέμψει στο δικαστήριο, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης αυτής εντός 20 ημερών από τη λήψη αντιγράφου της εν λόγω απόφασης. Η προσφυγή σας πρέπει να υποβληθεί στον ανώτερο εισαγγελέα.

Αν ο ανώτερος εισαγγελέας απορρίψει την προσφυγή σας, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του ανώτερου εισαγγελέα ενώπιον του δικαστή του προκαταρκτικού τμήματος του αρμόδιου δικαστηρίου.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως εξής:

ως θύμα (ζημιωθέν μέρος)

αν έχετε υποστεί βλάβη λόγω αξιόποινης πράξης, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως θύμα και έχετε σειρά διαδικαστικών δικαιωμάτων, που περιγράφονται παρακάτω.

ως μάρτυρας

Αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως ζημιωθέν μέρος, θα πρέπει να ενημερώσετε τη δικαστική αρχή που χειρίζεται την υπόθεσή σας, η οποία, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί και πάλι να σας καλέσει να καταθέσετε ως μάρτυρας. Αν κληθείτε να καταθέσετε ως μάρτυρας, πρέπει να είστε παρών και να δηλώσετε όσα ξέρετε για το περιστατικό.

ως πολιτικώς ενάγων

Αν επιθυμείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για τις βλάβες που προκάλεσε αξιόποινη πράξη, πρέπει να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής και να συμμετάσχετε, με τον τρόπο αυτόν, στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων.

Γενικά, οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες και μπορείτε να παραστείτε σ’ αυτές ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στη διαδικασία. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να διεξαγάγει τη διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απόφαση αυτή. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο αν είστε ζημιωθέν μέρος ή πολιτικώς ενάγων.

Η παρουσία σας στην αίθουσα του δικαστηρίου είναι υποχρεωτική μόνο όταν κληθείτε να καταθέσετε (π.χ. ως μάρτυρας).

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή κατήγορος κατόπιν εγκλήσεως;

Αν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να έχετε έναν από τους παρακάτω ρόλους στο δικαστικό σύστημα:

Θύμα (ζημιωθέν μέρος)

αν έχετε υποστεί βλάβη λόγω αξιόποινης πράξης, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως θύμα και έχετε σειρά διαδικαστικών δικαιωμάτων, που περιγράφονται παρακάτω.

Πολιτικώς ενάγων

Αν επιθυμείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για τις βλάβες που προκάλεσε αξιόποινη πράξη μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής και να συμμετάσχετε, με τον τρόπο αυτό, στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων.

Μάρτυρας

Αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως ζημιωθέν μέρος, θα πρέπει να ενημερώσετε τη δικαστική αρχή που χειρίζεται την υπόθεσή σας, η οποία, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί και πάλι να σας καλέσει να καταθέσετε ως μάρτυρας. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα κληθείτε να καταθέσετε και θα σας ζητηθεί να παράσχετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Η παρουσία σας κατά την κατάθεση είναι υποχρεωτική αν κληθείτε για τον λόγο αυτόν.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Αν συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως ζημιωθείς / πολιτικώς ενάγων, έχετε ορισμένα δικονομικά δικαιώματα:

Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας (ανάκρισης):

 • δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη βλάβη που υποστήκατε λόγω της αξιόποινης πράξης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία ή να ασκήσετε χωριστή αγωγή. Μπορείτε να γίνετε πολιτικώς ενάγων σε κάθε στιγμή της ποινικής ανάκρισης. Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, πρέπει είτε να το ζητήσετε προφορικά ενώπιον του αστυνομικού υπαλλήλου ή του εισαγγελέα είτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση στον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζονται η αποζημίωση που ζητάτε, οι λόγοι και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
  Κατά την πρώτη συνέντευξη, ο εισαγγελέας ή ο αστυνομικός θα σας ενημερώσει ότι μπορείτε να συμμετάσχετε ως πολιτικώς ενάγων στη διαδικασία.
 • δικαιούστε να ζητήσετε την επιστροφή των δικαστικών σας εξόδων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο μέρος των εξόδων σας πρέπει να επιστραφεί και από ποιον.
  Αν συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων (εφόσον είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής) και ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος (ακόμη και αν για ορισμένους λόγους δεν καταδικαστεί σε έκτιση ποινής), θα καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών σας εξόδων.
 • δικαιούστε να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόοδο της έρευνας και, αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο, να λάβετε αντίγραφο της εν λόγω απόφασης. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας και να δηλώσετε διεύθυνση στη Ρουμανία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες. Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο προς εκδίκαση, θα κληθείτε στο δικαστήριο.
 • έχετε δικαίωμα για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, αν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη ρουμανική γλώσσα. Αν δεν μιλάτε τη ρουμανική γλώσσα, θα έχετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα.
 • καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, δικαιούστε τη συνδρομή δικηγόρου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν μπορείτε να μεριμνήσετε οι ίδιοι για την άμυνά σας ή είστε ανήλικος και δεν έχετε ακόμη πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αν είστε θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων, αν το εισόδημά σας είναι κάτω από ορισμένο όριο κ.λπ. - βλ. απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση), δικαιούστε δωρεάν νομική συνδρομή.
 • δικαιούστε να παρασταθείτε δι’ εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, εκτός αν η παρουσία σας είναι υποχρεωτική ή την κρίνει απαραίτητη ο εισαγγελέας, ο δικαστής ή το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. για λόγους ακρόασης).
 • εσείς ή ο συνήγορός σας δικαιούστε να εξετάσετε τον φάκελο. Ωστόσο, η εξέταση του φακέλου σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες που θα σας κοινοποιηθούν από τη γραμματεία της εισαγγελίας.
 • δικαιούστε να κληθείτε να καταθέσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης μπορείτε να ζητήσετε να συνοδεύεστε τόσο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όσον υπάρχει, όσο και από άτομο της επιλογής σας του οποίου θεωρείτε χρήσιμη την παρουσία κατά την κατάθεση. Η δικαστική αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας μόνο για εύλογους λόγους.
  Αν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη που έχει διαπραχθεί εναντίον σας, η δικαστική αρχή πρέπει να σας ακούσει αμέσως. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταθέσετε το συντομότερο δυνατόν μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.
  Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού ή άλλου είδους σεξουαλικής επίθεσης, κακοποίησης ανηλίκων, παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε αναγκαία την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, μπορείτε να ζητήσετε ακρόαση από πρόσωπο του ίδιου φύλου με εσάς. Η δικαστική αρχή μπορεί να απορρίψει το αίτημά σας μόνο για εύλογη αιτία.
 • δικαιούστε να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία και άλλους ισχυρισμούς που σχετίζονται με την επίλυση της υπόθεσης. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας ή με χωριστή αίτηση που υποβάλλεται στη δικαστική αρχή η οποία χειρίζεται την υπόθεσή σας.
 • Αν επιβλήθηκε στον δράστη προσωρινή κράτηση και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε, δικαιούστε να ενημερωθείτε σχετικά με την αποφυλάκισή του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης σας κατάθεσης θα ενημερωθείτε σχετικά μ’ αυτό το δικαίωμα και θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση του δράστη.
 • Μπορείτε να προσφύγετε κατά των πράξεων που πραγματοποιούνται σε σχέση με την υπόθεσή σας. Η προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί στον εισαγγελέα, αν η πράξη τελέστηκε από αστυνομικό, ή στον ανώτερο εισαγγελέα, αν η πράξη τελέστηκε από τον εισαγγελέα.
  Αν ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του εισαγγελέα να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και η έφεση απορριφθεί, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του του δικαστή του προκαταρκτικού τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της δίκης:

 • δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη βλάβη που υποστήκατε λόγω της αξιόποινης πράξης. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία ή να ασκήσετε χωριστή αστική αγωγή.
  Αν έχετε συμμετάσχει στην ανάκριση ως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να διατηρήσετε το ίδιο καθεστώς κατά τη διάρκεια της δίκης.
  Αν δεν έχετε συμμετάσχει στην ανάκριση ως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ζητήσετε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Όταν κληθείτε για την πρώτη ακροαματική διαδικασία, θα ενημερωθείτε σχετικά.
  Μπορείτε να ζητήσετε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη προφορικά ενώπιον του δικαστηρίου ή να υποβάλετε γραπτή αίτηση για τον σκοπό αυτόν. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει την αποζημίωση που διεκδικείτε, τους λόγους και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
 • δικαιούστε να ζητήσετε την επιστροφή των δικαστικών σας εξόδων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο μέρος των εξόδων σας πρέπει να επιστραφεί και από ποιον.
  Αν συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων (αν είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής) και ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος (ακόμη και αν για ορισμένους λόγους δεν καταδικαστεί σε έκτιση ποινής), θα καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών σας εξόδων.
 • έχετε δικαίωμα για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, αν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη ρουμανική γλώσσα. Αν δεν μιλάτε τη ρουμανική γλώσσα, θα έχετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα.
 • καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, δικαιούστε τη συνδρομή δικηγόρου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν μπορείτε να μεριμνήσετε οι ίδιοι για την άμυνά σας ή είστε ανήλικος και δεν έχετε ακόμη πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όταν είστε θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων, όταν το εισόδημά σας είναι κάτω από ορισμένο όριο κ.λπ. - βλ. απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση), δικαιούστε δωρεάν νομική συνδρομή.
 • δικαιούστε να παρασταθείτε δι’ εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, εκτός αν η παρουσία σας είναι υποχρεωτική ή την κρίνει απαραίτητη ο εισαγγελέας, ο δικαστής ή το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. για λόγους ακρόασης).
 • εσείς ή ο συνήγορός σας δικαιούστε να εξετάσετε τον φάκελο. Ωστόσο, η εξέταση του φακέλου σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες που θα σας κοινοποιηθούν από τη γραμματεία του δικαστηρίου.
 • έχετε δικαίωμα ακρόασης κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα σας καλέσει να παρουσιαστείτε στη συζήτηση και θα σας υποβάλει ερωτήματα σχετικά με την αξιόποινη πράξη. Θα σας ζητηθεί επίσης να περιγράψετε όσα θυμάστε σχετικά με το περιστατικό.
 • δικαιούστε να υποβάλετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες, όταν κληθούν προς εξέταση.
 • δικαιούστε να προβάλετε ενστάσεις και να διατυπώσετε παρατηρήσεις για ποινικά ζητήματα στην υπόθεση.
 • δικαιούστε να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία και άλλους ισχυρισμούς που σχετίζονται με την επίλυση της υπόθεσης.
 • Αν επιβλήθηκε στον δράστη προσωρινή κράτηση ή καταδικάστηκε στην έκτιση ποινής, δικαιούστε να ενημερωθείτε σχετικά με την αποφυλάκισή του. Ακόμη και αν δεν έχετε ζητήσει να ενημερωθείτε σχετικά με την αποφυλάκιση του δράστη κατά την πρώτη σας κατάθεση στη διάρκεια της ποινικής έρευνας (ανάκρισης) όταν ενημερωθήκατε για το εν λόγω δικαίωμα, μπορείτε να το ζητήσετε κατά τη διάρκεια της δίκης, είτε προφορικά ενώπιον του δικαστηρίου είτε γραπτώς.
 • Όταν εκδοθεί απόφαση, θα σας κοινοποιηθεί και έχετε δικαίωμα να προσφύγετε κατ’ αυτής.
Το ζημιωθέν μέρος ή ο πολιτικώς ενάγων ή ο μάρτυρας στην ποινική δίκη έχει επίσης σειρά υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάγκη εξακρίβωσης της αλήθειας από τις δικαστικές αρχές και καταλογισμού της ευθύνης στον δράστη:
 • υποχρέωση να εμφανιστείτε ενώπιον του αστυνομικού υπαλλήλου, του εισαγγελέα ή του δικαστή, όποτε κληθείτε να προβείτε σε δηλώσεις.
 • υποχρέωση να δηλώσετε όλα όσα ξέρετε σε σχέση με το περιστατικό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν υποβάλετε ψευδείς δηλώσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, μπορεί να κατηγορηθείτε και να καταδικαστείτε για ψευδορκία. Ως σύζυγος ή στενός συγγενής του υπόπτου/κατηγορουμένου μπορείτε να αρνηθείτε να κάνετε δηλώσεις. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε να απαντήσετε αν οι ερωτήσεις σχετίζονται με επαγγελματικό απόρρητο που οφείλετε να τηρήσετε, αν αυτό είναι νομικά δεσμευτικό για τα δικαστικά όργανα.
 • υποχρέωση να ενημερώσετε τις δικαστικές αρχές για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, ώστε να μπορούν να σας καλέσουν και να σας στείλουν τυχόν μελλοντικές ειδοποιήσεις για τη διαδικασία.
 • πρέπει να έχετε κόσμια συμπεριφορά και να δείχνετε σεβασμό για τη σοβαρότητα της διαδικασίας. Διαφορετικά, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απομάκρυνσή σας από την αίθουσα.
Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας (ανάκρισης) όσο και κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, δικαιούστε μέτρα προστασίας αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο ή ότι είστε θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων που μπορεί να επηρεάσουν το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής ή την αξιοπρέπειά σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε ότι, αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο ή ότι μπορεί να επηρεαστεί το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής ή η αξιοπρέπειά σας λόγω των πληροφοριών που παρείχατε ή για άλλον λόγο, μπορούν να λάβουν, είτε κατόπιν αίτησής σας είτε με δική τους πρωτοβουλία (αυτεπαγγέλτως), ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας σας, όπως:

 • η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ασφάλειας στην οικία σας ή στο προσωρινό σας κατάλυμα
 • η παροχή συνοδείας και προστασίας σε εσάς ή στα μέλη της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια μετακινήσεων
 • η προστασία των στοιχείων ταυτότητάς σας
 • η ακρόασή σας με οπτικοακουστικά μέσα, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να υπάρχει απαίτηση παρουσίας σας, αν δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα
 • η διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας

Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία σας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή της ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον δικαστή να αποφασίσει τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Αν είστε μάρτυρας δικαιούστε επίσης άλλα ειδικά μέσα προστασίας μαρτύρων. Αν θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον αστυνομικό υπάλληλο, τον εισαγγελέα ή τον δικαστή και να παράσχετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι. Αν έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε στη δίκη, η ακρόασή σας ως ζημιωθέντος μέρους / πολιτικώς ενάγοντος μπορεί να γίνει τόσο από τον εισαγγελέα / αστυνομικό υπάλληλο όσο και από τον δικαστή.

Ο εισαγγελέας ή ο αστυνομικός υπάλληλος θα σας καλέσει να εμφανιστείτε στο γραφείο της αστυνομίας / του εισαγγελέα για να καταθέσετε και, κατά τη διάρκεια της δίκης, θα κληθείτε να καταθέσετε στη διαδικασία.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας (ανάκρισης) μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσης και αντίγραφο με περιγραφή της απόφασης του εισαγγελέα όσον αφορά τη σκοπιμότητα της παραπομπής της υπόθεσης στο δικαστήριο. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας και να δηλώσετε διεύθυνση στη Ρουμανία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης θα κληθείτε στην πρώτη ακρόαση και θα ενημερωθείτε ότι μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στη διαδικασία. Δεν θα κληθείτε σε επόμενες ακροάσεις. Με την παράστασή σας στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση ή την εξέταση του φακέλου θα ενημερωθείτε για την πρόοδο της δίκης και τις επόμενες ημερομηνίες ακρόασης. Ωστόσο, θα κληθείτε σε κάθε περίπτωση στην οποία θα πρέπει να καταθέσετε.

Μόλις καταστεί διαθέσιμο, θα σας σταλεί αντίγραφο της απόφασης.

Αν δεν κατανοείτε τη ρουμανική γλώσσα, η περίληψη (έκθεση της απόφασης του δικαστηρίου χωρίς εκτενές αιτιολογικό) θα σας δοθεί σε γλώσσα που κατανοείτε. Το αιτιολογικό θα σας παρασχεθεί στη ρουμανική γλώσσα και μπορείτε να καταφύγετε στις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας για τη μετάφρασή του.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Ναι, εσείς και ο συνήγορός σας δικαιούστε να εξετάσετε τον φάκελο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πάτε στη γραμματεία της εισαγγελίας ή του δικαστηρίου που έχει τον φάκελό σας και να υποβάλετε σχετική αίτηση.

Ωστόσο, η εξέταση του φακέλου σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες που θα σας κοινοποιηθούν από τη γραμματεία.

Δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία που διέπουν την ένταξή σας στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης;

Η δίκη περατώνεται με την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που μπορεί να συνεπάγεται: την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουμένου, την παραίτηση από την επιβολή ποινής, την αναβολή της επιβολής ποινής ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακοινώνεται σε δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου. Αν συμμετείχατε στη δίκη ως θύμα και/ή πολιτικώς ενάγων, θα λάβετε αντίγραφο της απόφασης ταχυδρομικά.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατ’ αυτής. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνο αν έχετε συμμετάσχει στη δίκη ως θύμα ή ως πολιτικώς ενάγων.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε έφεση ως μάρτυρας, αλλά μόνο όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση που δικαιούστε.

Αν είστε θύμα ή πολιτικώς ενάγων, η προθεσμία για την υποβολή της έφεσης είναι 10 ημέρες από τη λήψη αντιγράφου της απόφασης.

Αν ενεργήσατε ως μάρτυρας, μπορείτε να ασκήσετε έφεση αμέσως μετά την έκδοση απόφασης για τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση, το αργότερο όμως 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκε η υπόθεση ή την κοινοποίηση της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή την αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Η έφεση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς και να υπογραφεί. Οι εφέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκούνται.

Μετά την παραλαβή της έφεσης, το δικαστήριο την παραπέμπει στο ανώτερο δικαστήριο που είναι αρμόδιο γι’ αυτήν. Το αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο που μπορείτε να υποβάλετε την έφεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Η απόφαση εκτελείται μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων έφεσης. Μετά την εκτέλεση της απόφασης, ο ρόλος σας στη διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν ενταχθήκατε σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτό μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει ότι δεν βρίσκεστε πλέον σε κίνδυνο.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ορισμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται κατά τη διάρκεια της δίκης ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ άλλα παρέχονται με βάση τις ειδικές ανάγκες του θύματος.

Στα θύματα εγκληματικών πράξεων παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να επωφεληθείτε από περίοδο αποκατάστασης και περισυλλογής έως 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχετε δικαίωμα σε ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική και κοινωνική βοήθεια, φάρμακα, τροφή και, κατόπιν αιτήματος, διαμονή σε προστατευόμενα κέντρα ή εγκαταστάσεις. Επίσης, θα ενημερωθείτε για τις εφαρμοστέες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Αν είστε αλλοδαπός και υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι έχετε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, δικαιούστε επίσης περίοδο αποκατάστασης και περισυλλογής έως 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας σας χορηγείται, κατόπιν αιτήματος δικαστικού οργάνου, άδεια παραμονής στο έδαφος της Ρουμανίας, μπορείτε δε να φιλοξενηθείτε σε ειδικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί προσωρινή άδεια διαμονής στη ρουμανική επικράτεια κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο αποκατάστασης.

Στην περίπτωση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η εντολή προστασίας εκδίδεται για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών.

Στην περίπτωση μάρτυρα που περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, το μέτρο προστασίας μπορεί επίσης να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της δίκης, αλλά, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα επανεξεταστεί, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Η διάρκεια της εν λόγω προστασίας αποφασίζεται στο δικαστήριο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Αν καταδικαστεί ο δράστης, έχετε πρόσβαση στα παρακάτω είδη πληροφοριών: είδος και διάρκεια της ποινής (η απόφαση εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση και σας επιδίδεται στη συνέχεια), ενημέρωση σε περίπτωση απόδρασηςς ή αποφυλάκισης υπό οποιουσδήποτε όρους, εφόσον ζητήσατε τις εν λόγω πληροφορίες.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους απόλυσης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί ή διαφύγει από τη φυλακή, αν το ζητήσατε όταν ρωτηθήκατε από τις δικαστικές αρχές. Βλ. την παραπάνω απάντηση.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Ο ρόλος σας στην ποινική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου (με την οποία καταδικάζεται η αθωώνεται ο κατηγορούμενος, αποφασίζεται παραίτηση από την επιβολή ποινής, αναβάλλεται η επιβολή ποινής ή περατώνεται η ποινική διαδικασία).

Δεν εμπλέκεστε στη διαδικασία αποφυλάκισης του δράστη ή απόλυσής του υπό όρους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αξίωση, πολιτική αγωγή);

Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια πριν την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής αποδείξεων. Οι δικαστικές αρχές πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με το δικαίωμα αυτό. Μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική διαδικασία είτε γραπτά είτε προφορικά. Ωστόσο, πρέπει να καθορίσετε την αποζημίωση που διεκδικείτε, τους λόγους και τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξίωσή σας.

Η αξίωση αυτή πρέπει να υποβληθεί είτε στην εισαγγελία είτε στο δικαστήριο που θα εξετάσει την ουσία της υπόθεσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα περιλαμβάνει και την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος του δράστη.

Ακόμη και αν δεν είστε πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να ασκήσετε χωριστή αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια για να διεκδικήσετε αποζημίωση.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση που διατάσσει τον δράστη να καταβάλει αποζημίωση, αυτός οφείλει να το πράξει χωρίς εσείς να προβείτε σε άλλη ενέργεια. Αν ο δράστης δεν πληρώσει την αποζημίωση, μπορείτε να ζητήσετε την εκτέλεση της απόφασης.

Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλετε την απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση σε δικαστικό επιμελητή. Ο δικαστικός επιμελητής θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και θα σας ενημερώσει για όσα πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Το κράτος μπορεί να σας καταβάλει αποζημίωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν ο δράστης είναι αφερέγγυος ή έχει εξαφανιστεί, το κράτος μπορεί να σας καταβάλει αποζημίωση, εφόσον υποβάλετε αίτημα για χρηματική αποζημίωση. Θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση εντός ενός έτους. Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η προθεσμία εξαρτάται από τη λύση που διατάχθηκε από τις δικαστικές αρχές.

Αν ο δράστης είναι άγνωστος, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση εντός 3 ετών από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, εκτός αν έχετε αποζημιωθεί πλήρως από ασφαλιστή.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προκαταβολή της χρηματικής αποζημίωσης. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να υποβάλετε πρώτα την αίτηση για χρηματική αποζημίωση που αναφέρεται παραπάνω. Η προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί στην αίτηση για χρηματική αποζημίωση ή μεταγενέστερα, εντός 30 ημερών. Δικαιούστε προκαταβολή αν βρίσκεστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Αν η αίτησή σας για αποζημίωση/αποκατάσταση απορριφθεί, πρέπει να επιστρέψετε τυχόν ποσό που σας προκαταβλήθηκε. Η αίτηση για χρηματική αποζημίωση θα πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας σας.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ναι. Βλ. την παραπάνω απάντηση.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Ακόμη και αν το δικαστήριο δεν επιδικάσει αποζημίωση στο πλαίσιο της αστικής αξίωσης, μπορείτε να ασκήσετε χωριστή αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια για να διεκδικήσετε αποζημίωση.

Αν το ποινικό δικαστήριο κρίνει ότι δεν διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη ή ότι αυτή δεν διαπράχθηκε από το πρόσωπο κατά του οποίου υποβάλατε την έγκληση, δεν δικαιούστε αποζημίωση/αποκατάσταση στο ποινικό δικαστήριο ή στο πλαίσιο χωριστής αγωγής, καθώς η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου αποκτά ισχύ δεδικασμένου έναντι του πολιτικού δικαστηρίου.

Αν δεν είστε πολιτικώς ενάγων σε ποινική διαδικασία, μπορείτε να υποβάλετε χωριστή αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης ή και με το πέρας αυτής, τηρουμένων των προθεσμιών παραγραφής.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προκαταβολή της χρηματικής αποζημίωσης. Βλ. απάντηση στην ερώτηση περί προκαταβολής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για στήριξη και βοήθεια;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), στην περιφέρεια της οποίας έχετε την κατοικία ή τη διαμονή σας (δηλαδή εκεί όπου ζείτε), καθώς και απευθείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με διάφορους φορείς, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η υπόθεσή σας:

Εθνικός Οργανισμός για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Αυτός ο οργανισμός προσφέρει διάφορα είδη υπηρεσιών, όπως:

 • δωρεάν και ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβομάδας, όλο το εικοσιτετράωρο - τηλεφωνικό κέντρο: 0800 500 333
 • εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες στα κέντρα επείγουσας υποδοχής θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
 • συμβουλές, πληροφορίες και καθοδήγηση για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: 5 Intrarea Camil Petrescu, Τομέας 1, Βουκουρέστι

Τηλέφωνο: +40 21 313 0059

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροsecretariat@anes.gov.ro

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.anes.gov.ro/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Εθνική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το δίκτυο των εφετείων περιλαμβάνει 15 περιφερειακά κέντρα. Κάθε κέντρο υπάγεται σε ένα εφετείο.

Αυτά τα κέντρα προσφέρουν διάφορα είδη υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

 • τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τους πολίτες, που είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, για πληροφορίες και καταγγελία πιθανών περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων: τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 0800 800 678 (εθνικός αριθμός χωρίς χρέωση) ή +40 21 313 3100 (για κλήσεις από το εξωτερικό). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00-16:00
 • ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων
 • παροχή βοήθειας στα θύματα μέσω των 15 περιφερειακών κέντρων.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Οδός Ion Câmpineanu 20, 5ος όροφος, τομέας 1, Βουκουρέστι

Τηλ.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Φαξ: +40 21 319 01 83

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροanitp@mai.gov.ro
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://anitp.mai.gov.ro/english/

Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η ANOFM παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των περιφερειακών της γραφείων για καταχωρισμένα πρόσωπα που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι θύματα αξιόποινων πράξεων, ιδίως των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Επικοινωνία:

Οδός Avalanșei 20-22, τομέας 4, Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κωδικός: 040305

Τηλ.: +40 21 303 98 31
Φαξ: +40 21 303 98 38

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροanofm@anofm.ro
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.anofm.ro/

Γενική Επιθεώρηση της Ρουμανικής Αστυνομίας (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Η IGPR έχει κατά τόπους υπηρεσίες μόνο στις συνοριακές κομητείες και μπορεί να παράσχει υποστήριξη κατόπιν αιτήματος της ANITP προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα να συμμετάσχουν σε ορισμένα στάδια της ποινικής δίκης.

Η αστυνομία μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως θύμα.

Οι εξειδικευμένες δομές της IGPR μπορούν επίσης να παράσχουν φυσική προστασία κατά τη διάρκεια μιας δίκης.

Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η ANPDCA είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της επιβολής των κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των δικαιωμάτων σε θέματα υιοθεσίας, καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών που διεξάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους στον τομέα αυτόν.

Το σύστημα προστασίας των παιδιών είναι αποκεντρωμένο, καθώς οι DGASPC, δηλαδή οι Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Εργασίας και Προστασίας του Παιδιού (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) λογοδοτούν στα κομητειακά συμβούλια ή στους τοπικούς δήμους του Βουκουρεστίου.

Οι DGASPC παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως: αξιολόγηση κρουσμάτων βίας κατά παιδιών και παροχή/διευκόλυνση υπηρεσιών αντιμετώπισης βάσει σχεδίου, σύνθετη αξιολόγηση για παιδιά με αναπηρία, σύνθετη αξιολόγηση για άλλα άτομα με αναπηρία, ασθενοφόρα μη επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, γραμμή βοήθειας κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικές υπηρεσίες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και της εμπορίας ανθρώπων, εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορα ιδρύματα.

Επικοινωνία: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.copii.ro/

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, υπάρχουν οι ακόλουθες οργανώσεις (πρόσβαση με πάτημα πάνω στον σχετικό σύνδεσμο):

Στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν οι ακόλουθες οργανώσεις (πρόσβαση με πάτημα πάνω στον σχετικό σύνδεσμο):

Στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού:

Σώστε τα Παιδιά (Salvați copiii)

Διεύθυνση: Intr. Ștefan Furtună 3, τομέας 1, Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κωδικός: 010899 Ρουμανία

Τηλ.: +40 21 316 61 76

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.salvaticopiii.ro/;

Κοινωνικές Εναλλακτικές (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, ταχυδρομικός κωδικός 700722, Iași

Τηλέφωνο: +40 332 407 178

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.alternativesociale.ro/

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβες λόγω αξιόποινων πράξεων μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αστυνομία καλώντας τον ενιαίο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης - 112.

Δωρεάν και ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβομάδας, όλο το εικοσιτετράωρο - τηλεφωνικό κέντρο: 0800 500 333

Τηλέφωνο του Εθνικού Οργανισμού κατά της εμπορίας ανθρώπων: 0800 800 678 - εθνικός αριθμός χωρίς χρέωση και 0040213133100 - για κλήσεις από το εξωτερικό. Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00-16:00

Γραμμή βοήθειας για τα παιδιά: 116111 (αριθμός ατελών κλήσεων). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή: 08.00 – 00.00.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται δωρεάν προστασία και βοήθεια.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Βλ. ανωτέρω απαντήσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.