1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie mi orgán (napr. polícia, prokurátor) poskytne po tom, ako bol spáchaný trestný čin, ale pred tým, ako som tento trestný čin vôbec nahlásil?

Polícia a prokurátor sú povinní poskytnúť tieto informácie:

 • nárok na náhradu škody od podozrivého alebo na kompenzáciu od štátu,
 • skutočnosť, že prokurátor je zvyčajne povinný pripraviť a predložiť váš nárok na náhradu škody na súde v prípade, ak o to požiadate,
 • ustanovenia o ochrannom príkaze, o poradenstve pre poškodenú stranu a o osobnej asistencii,
 • spôsob požiadania o právnu pomoc a právne poradenstvo,
 • možnosti a podmienky mediácie,
 • orgány a organizácie, ktoré poskytujú podporu a asistenciu,
 • podrobné kontaktné údaje potrebné na to, aby ste mohli získať informácie o svojom prípade,
 • pokračujúce konanie a úloha, ktorú v ňom zohráte,
 • právo na tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • právo na náhradu nákladov,
 • skutočnosť, že sa nezačalo predbežné vyšetrovanie, alebo že toto vyšetrovanie bolo zastavené,
 • orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že máte sťažnosti týkajúce sa postupu vo vašom prípade,
 • informácia o tom, či sa začalo súdne konanie,
 • informácia o prípadnom úteku zadržanej alebo zatknutej osoby.

Uvedené informácie sa poskytnú na základe policajnej správy. Samozrejme, pred podaním správy máte možnosť získať príslušné informácie napríklad na webovom sídle Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndighet).

Nežijem v členskom štáte EÚ, v ktorom bol spáchaný trestný čin (občania Únie a občania krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom a stali ste sa obeťou trestného činu vo Švédsku, máte právo na získanie rovnakých informácií ako švédsky občan (pozri vyššie). Ak nehovoríte švédsky, máte právo aj na tlmočnícke a prekladateľské služby.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu v inej krajine, orgány tejto krajiny zodpovedajú za poskytnutie informácií o vašich právach. Viac informácií o právach v iných členských štátoch EÚ je k dispozícii tu.

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie mi budú poskytnuté?

Polícia a prokurátor sú povinní poskytnúť tieto informácie:

 • nárok na náhradu škody od podozrivého alebo na kompenzáciu od štátu,
 • skutočnosť, že prokurátor je zvyčajne povinný pripraviť a predložiť váš nárok na náhradu škody na súde v prípade, ak o to požiadate,
 • ustanovenia o ochrannom príkaze, o poradenstve pre poškodenú stranu a o osobnej asistencii,
 • spôsob požiadania o právnu pomoc a právne poradenstvo,
 • možnosti a podmienky mediácie,
 • orgány a organizácie, ktoré poskytujú podporu a asistenciu,
 • podrobné kontaktné údaje potrebné na to, aby ste mohli získať informácie o svojom prípade,
 • pokračujúce konanie a úloha, ktorú v ňom zohráte,
 • právo na tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • právo na náhradu nákladov,
 • skutočnosť, že sa nezačalo predbežné vyšetrovanie, alebo že toto vyšetrovanie bolo zastavené,
 • orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že máte sťažnosti týkajúce sa postupu vo vašom prípade,
 • informácia o tom, či sa začalo súdne konanie,
 • informácia o prípadnom úteku zadržanej alebo zatknutej osoby.

Mám právo na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte švédsky, máte právo aj na tlmočnícke a prekladateľské služby.

Ako orgán zabezpečí vzájomné porozumenie (ak som dieťa alebo zdravotne postihnutý)?

Ak máte zdravotné postihnutie (t. j. hluchosť, nedoslýchavosť alebo poruchu reči), máte právo na tlmočníka.

Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten) vypracoval informačné materiály špeciálne určené deťom. Podrobné informácie o právach v prípade trestného činu sú k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.jagvillveta.se/.

Aj polícia poskytuje informácie špeciálne určené deťom: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Služby na podporu obetí

Aké subjekty poskytujú podporu obetiam?

Ako obeť trestného činu môžete získať podporu od mnohých neziskových združení a organizácií. Podľa zákona sa vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb v obci s cieľom zabezpečiť, že obetiam trestných činov sa poskytne podpora a pomoc.

Odkáže ma polícia automaticky na subjekty poskytujúce podporu obetiam?

Keď nahlásite trestný čin, polícia vám poskytne informácie o orgánoch a organizáciách, ktoré ponúkajú podporu a pomoc. S vaším súhlasom polícia v niektorých prípadoch takisto odovzdá vaše kontaktné údaje napríklad linke pomoci na podporu obetí, ktorá vás neskôr kontaktuje. Organizáciu, ktorá poskytuje podporu, môžete kontaktovať aj z vlastnej iniciatívy.

Ako sa chráni moje súkromie?

Ak požiadate o podporu prostredníctvom sociálnych služieb, pri riešení vášho prípadu sa zachová dôvernosť. Osoby, ktoré vo voľnom čase pracujú pre dobrovoľnícke organizácie podporujúce obete trestných činov, sa musia zaviazať, že budú zachovávať mlčanlivosť. Pri kontakte s takouto organizáciou môžete zostať aj v anonymite.

Musím nahlásiť trestný čin pred tým, ako môžem získať prístup k podpore obetí?

Nie, nemusíte najprv nahlásiť trestný čin.

Osobná ochrana, keď mi hrozí nebezpečenstvo

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Obete trestných činov majú k dispozícii mnoho druhov ochrany:

 • Ochranný príkaz

Cieľom ochranného príkazu (kontaktförbud) je zabrániť vzniku situácií, ktoré by mohli byť pre obete nebezpečné. Ochranné príkazy sa používajú najmä na ochranu žien pri hrozbách alebo obťažovaní zo strany bývalého manžela alebo partnera, ale tieto príkazy možno vydať aj na ochranu detí a iných zraniteľných osôb. Ochranný príkaz znamená, že osoba, ktorá vás ohrozuje a obťažuje, má zakázané navštevovať vás alebo vás kontaktovať akýmkoľvek iným spôsobom, napríklad listom, prostredníctvom textových správ, telefonicky alebo prostredníctvom priateľov. Ochranný príkaz možno rozšíriť na zákaz približovať sa k vášmu bydlisku, pracovisku alebo inému miestu, kde sa často nachádzate.

Ochranný príkaz sa môže vzťahovať aj na osobu, ktorá žije s ohrozovanou osobou. Na vydanie takéhoto príkazu, ktorého cieľom je zablokovať zdroj hrozieb v rámci spoločnej domácnosti, musí existovať vysoké riziko spáchania trestného činu voči životu, zdraviu, slobode alebo bezpečnosti partnera.

O ochranných príkazoch rozhoduje prokurátor. Ak prokurátor nevydá tento príkaz, môžete požiadať, aby bola vec predložená okresnému súdu (tingsrätt). Osoba, ktorá neuposlúchne tento príkaz, môže byť potrestaná pokutou alebo uväznením až na jeden rok.

 • Asistované bývanie

Môže byť potrebné, že sa ženy a ich deti, ktoré boli obeťami domáceho násilia, musia na nejaké obdobie vysťahovať zo svojho bydliska. Asistované bývanie poskytujú obce a aj útulky pre ženy. Viac informácií získate kontaktovaním sociálnych služieb v obci alebo miestneho centra pre ženy.

 • Ochrana osobných údajov

Ak potrebujete utajiť svoju adresu z dôvodu vyhrážok alebo iných foriem obťažovania, v registri obyvateľstva vám môžu priradiť kód na osobitnú kontrolu utajenia (sekretessmarkering). Tento kód sa zadá aj do ostatných verejných registrov, napríklad do registra motorových vozidiel a vodičských preukazov. Utajenie sa vo všeobecnosti preskúmava každý rok.

Ďalší spôsob ochrany osobných údajov možno využiť, keď sa ohrozovaná osoba presťahovala alebo sa plánuje presťahovať, pričom v registri obyvateľstva sa ponechá jej pôvodná adresa (kvarskrivning). Pôvodná adresa môže byť v registri ponechaná až tri roky po presťahovaní.

Žiadosti o ochranu osobných údajov formou kódovania utajenia a používania pôvodnej adresy treba predložiť miestne príslušnému daňovému úradu. Pri kontakte s orgánmi je dôležité uviesť, že sa na vás vzťahuje ochrana osobných údajov. Takisto treba zachovať opatrnosť pri komunikácii s organizáciami, podnikmi a pod.

 • Zmena mena

Zmena mena je ďalším spôsobom na posilnenie ochrany. Zmenu na rodičovské priezvisko môžete vykonať prostredníctvom oznámenia švédskemu daňovému orgánu (Skatteverket). V prípade zmeny na akékoľvek iné priezvisko je potrebné povolenie od švédskeho patentového a registračného úradu (Patent- och registreringsverket).

 • Bezpečnostný balíček

V niektorých prípadoch je hrozba taká závažná, že treba použiť „bezpečnostný balíček“. Balíček obsahuje mobilný telefón a poplachový systém a možno si ho požičať od miestneho policajného orgánu na základe osobitného posúdenia.

 • Fiktívne osobné údaje

Ak existuje hrozba spáchania závažného trestného činu voči vášmu životu, zdraviu alebo slobode, alebo ak bezpečnostné opatrenia nedokážu zabezpečiť dostatočnú ochranu, môže sa umožniť používanie fiktívnych (t. j. vymyslených) osobných údajov. Žiadosti o používanie fiktívnych osobných údajov treba predložiť polícii.

 • Program ochrany svedkov

Vo výnimočných prípadoch, keď ostatné opatrenia nie sú účinné, ohrozené osoby, ktoré môžu ovplyvniť výsledok súdneho konania, môžu byť zaradené do špeciálneho programu na ochranu svedkov, ktorý zabezpečuje polícia.

Aké subjekty mi môžu poskytnúť ochranu?

V závislosti od druhu ochrany môžu rozhodnutia o ochrane prijímať rôzne organizácie. Pozri predchádzajúci oddiel.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Polícia by mala čo najskôr vykonať individuálne posúdenie bezpečnosti s cieľom stanoviť, či potrebujete osobitné ochranné opatrenia počas policajného zisťovania a súdneho konania. Pri tomto posúdení sa zohľadní závažnosť trestného činu a vaša osobná situácia. Osobám vo veku menej ako 18 rokov sa osobitná ochrana priznáva automaticky.

Sociálne služby často používajú osobitné posudzovacie metódy s cieľom preskúmať riziko opätovného vystavenia násiliu zo strany páchateľa, s ktorým žijete.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma zo strany systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Polícia by mala čo najskôr vykonať individuálne posúdenie bezpečnosti s cieľom stanoviť, či potrebujete osobitné ochranné opatrenia počas policajného zisťovania a súdneho konania. Pri tomto posúdení sa zohľadní závažnosť trestného činu a vaša osobná situácia. Osobám vo veku menej ako 18 rokov sa osobitná ochrana priznáva automaticky.

Aká ochrana sa poskytuje veľmi zraniteľným obetiam?

Najrozsiahlejšími ochrannými opatreniami, ktoré sa poskytujú v prípade závažného trestného činu, sú fiktívne osobné údaje a program ochrany svedkov (pozri vyššie).

Som maloletá osoba – mám osobitné práva?

Sociálne služby zodpovedajú za zabezpečenie toho, že dieťaťu, ktoré sa stalo obeťou trestného činu, a jeho príbuzným sa poskytne potrebná pomoc a podpora. Sociálne služby by mali pamätať aj na to, že dieťa, ktoré bolo svedkom násilia alebo inej formy zneužívania príbuzného, je takisto obeťou trestného činu, a preto by mali dieťaťu poskytnúť potrebnú pomoc a podporu.

Môj rodinný príslušník umrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Sociálne služby zodpovedajú aj za poskytovanie podpory príbuzným v prípade, keď sa ich rodinný príslušník stane obeťou trestného činu. Existujú aj neziskové združenia, ktoré sa venujú podpore príbuzných v prípade, keď ich rodinný príslušník umrel v dôsledku trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Sociálne služby zodpovedajú aj za poskytovanie podpory príbuzným v prípade, keď sa ich rodinný príslušník stane obeťou trestného činu. Mnohé ochranné opatrenia opísané v predchádzajúcom texte sa na vás môžu uplatňovať aj v prípade, ak ste príbuzným osoby, ktorá sa stala obeťou trestného činu. Mnohé neziskové organizácie poskytujú aj podporu príbuzným.

Môžem využiť mediačné služby? Za akých podmienok? Bude počas mediácie zaručená moja bezpečnosť?

Mediácia znamená, že obeť a páchateľ sa stretnú a porozprávajú sa o tom, čo sa stalo, s nestranným mediátorom. V prípade, že páchateľ má menej ako 21 rokov, obec je povinná ponúknuť mediáciu.

Podmienkou mediácie je uznanie trestného činu. Obe strany musia prejaviť záujem zúčastňovať sa tohto procesu. Výsledkom mediácie môže byť napríklad dohoda o správaní zúčastnených strán počas vzájomných stretnutí, čo môže obeti poskytnúť určité uistenie.

Možné sú aj dohody o finančnej náhrade škody, ale takéto dohody môžu spôsobiť problémy predovšetkým v prípadoch, ktoré zahŕňajú viacerých páchateľov, veľké sumy peňazí alebo poranenia. Ak máte otázky, ktoré sa týkajú týchto dohôd, obráťte sa na Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten). Ak uzavriete dohodu o finančnej náhrade, môžete stratiť právo požadovať odškodnenie pre obete trestných činov.

Určený mediátor, ktorý musí byť odborne spôsobilý, čestný a nestranný, zodpovedá za zabezpečenie bezpečného priebehu procesu mediácie.

Kde nájdem právne predpisy, v ktorých sú uvedené moje práva?

Zoznam dôležitých zákonov a nariadení je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten).

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem nahlásiť trestný čin?

Polícii môžete trestný čin nahlásiť tak, že zavoláte na telefónne číslo 114 14 (+46 77 114 14 00 ak voláte mimo územia Švédska), alebo tak, že navštívite policajnú stanicu. Trestný čin môžete nahlásiť aj prostredníctvom internetu v prípade vlámania, podvodu s platobnou kartou, krádeže alebo straty (ale nie v prípade, ak sa to týka pasu alebo vnútroštátneho preukazu totožnosti). Ak je vaša identita chránená, nemali by ste trestný čin nahlasovať prostredníctvom internetu. V prípade núdze alebo ak ste svedkom páchania trestného činu, zavolajte na tiesňovú linku 112. Odkaz na Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronické nahlásenie trestného činu.

Ako môžem zistiť, ako sa v prípade postupuje?

Keď nahlásite trestný čin na polícii, prípadu sa priradí číslo a poskytnú vám aj kontaktné údaje potrebné na získanie informácií o tomto prípade. Informácie o prípade môžete od polície získať aj telefonicky, zaslaním e-mailu na miestnu policajnú stanicu alebo tak, že navštívite najbližšiu policajnú stanicu. Ak chcete hovoriť s policajtom, ktorý zodpovedá za váš prípad, môžete zavolať na vnútroštátne telefónne číslo polície 114 14. Spojovateľ vás prepojí na policajta, ktorý zodpovedá za váš prípad.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Pri niektorých typoch trestných činov majú obete nárok na vlastné právne zastúpenie, tzv. „právneho zástupcu poškodenej strany“ (målsägandebiträde). Uplatňuje sa to najmä v prípadoch sexuálnych trestných činov a v prípadoch domáceho násilia, ale aj v prípade ďalších trestných činov, ak je to nevyhnutné. Zástupca môže byť vymenovaný hneď po začatí (predbežného) vyšetrovania, pričom pomoc je bezplatná. Ak máte pocit, že potrebujete právneho zástupcu, mali by ste o tom čo najskôr informovať prokurátora (åklagare) alebo policajta vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Žiadosť o pridelenie právneho zástupcu môžete predložiť aj priamo okresnému súdu (tingsrätt). Okresný súd rozhodne, či máte právo na právne zastúpenie a vymenuje zástupcu. Môžete navrhnúť, ktorého zástupcu by ste si chceli vybrať. Úlohou zástupcu (zvyčajne je to právnik) je chrániť vaše záujmy a poskytovať vám podporu a pomoc počas predbežného vyšetrovania a súdneho konania. Zástupca musí zachovávať mlčanlivosť a môže vám pomôcť predniesť váš prípad a uplatniť si nárok na náhradu škody. Úloha „právneho zástupcu poškodenej strany“ sa končí po skončení súdneho konania a pomoc pri vymáhaní odškodnenia alebo pri získavaní inej kompenzácie už nie je súčasťou jeho úlohy.

Ak je poručník (zvyčajne rodič) podozrivý zo spáchania trestného činu voči vlastnému dieťaťu, dieťaťu sa môže prideliť osobitný zástupca. To isté platí aj v prípade, ak podozrivý zo spáchania trestného činu je blízky príbuzný poručníka. Zástupca chráni práva dieťaťa počas predbežného vyšetrovania a súdneho konania. Ako osobitný zástupca môže byť vymenovaný právnik, asistent v advokátskej kancelárii alebo iná osoba. Osoba, ktorá je obzvlášť vhodná na výkon tejto úlohy, musí spĺňať aj požiadavky na vedomosti a skúsenosti a osobnostné predpoklady.

Právna ochrana je zahrnutá do poistných zmlúv, ktoré sa týkajú poistenia domácnosti. To znamená, že v rámci poistenia vám napríklad môžu byť refundované právne náklady, ak si nárok na náhradu škody uplatníte mimo trestného konania. V rámci poistenia sa vo všeobecnosti uplatňuje ustanovenie, podľa ktorého musíte zaplatiť určitú (nadmernú) časť nákladov. Viac informácií vám poskytne poisťovňa.

Právne poradenstvo vám môže byť poskytnuté podľa švédskeho zákona o právnej pomoci (Rättshjälpslagen) pri všetkých typoch prípadov. Poradenstvo sa môže týkať napríklad uplatnenia nároku na náhradu škody v prípade, keď vám nepomôže prokurátor, alebo rokovaní s poisťovňou. Môžete sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje právne poradenstvo podľa zákona o právnej pomoci. Môžete sa poradiť s právnikom najviac dve hodiny za fixný poplatok. Výška poplatku je približne 1 600 SEK za hodinu. V závislosti od vašej finančnej situácie poplatok môže byť nižší.

Ak nemáte poistenie právnej ochrany a váš prípad nemožno vyriešiť prostredníctvom poskytnutého právneho poradenstva, môže vám byť poskytnutá právna pomoc na základe posúdenia vašich potrieb. Štát v tom prípade zaplatí časť nákladov za vaše právne zastupovanie. Môže vám byť poskytnutá pomoc aj s cestovnými nákladmi, nákladmi za ubytovanie a nákladmi spojenými s predložením dôkazov, prípadne s inými výdavkami. Právnik, súd alebo Národný úrad právnej pomoci (Rättshjälpsmyndighet) vám môže poskytnúť poradenstvo o tom, ako požiadať o právnu pomoc.

Môžem požiadať o úhradu nákladov (za účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak vás predvolá polícia alebo prokurátor, máte nárok na refundáciu nákladov súvisiacich s tým, že ste sa dostavili na výsluch. Môže ísť o cestovné náklady, náklady za ubytovanie, náhradu strateného príjmu alebo iných finančných strát. Náhrada strateného príjmu je však obmedzená na určitú sumu. Ak chcete požiadať o tento druh refundácie, obráťte sa na políciu.

Ak vás predvolá polícia alebo prokurátor, máte nárok na refundáciu nákladov súvisiacich s tým, že ste sa dostavili na výsluch. Predseda súdu sa niekedy na konci výsluchu opýta, či chcete požiadať o náhradu. Otázka platby sa však vo všeobecnosti rieši na sekretariáte súdu po skončení súdneho konania. Vtedy môžete požiadať o refundáciu a povedia vám, na akú sumu máte nárok. Platba sa uhrádza priamo na sekretariáte. Na vysoké náklady sa môže vzťahovať odklad; viac informácií vám poskytnú na súde.

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad uzavrie predtým, ako sa dostane na súd?

Ak bol váš prípad uzavretý a rozhodnutie vás neuspokojilo, môžete požiadať o preskúmanie prípadu prokurátorom. Obráťte sa na políciu, ktorá na vašu žiadosť predloží vec prokurátorovi. Ak vás neuspokojilo ani rozhodnutie prokurátora, môžete požiadať najbližšieho vyššie postaveného prokurátora o opakovanie konania (överprövning).

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Áno, zvyčajne sa budete musieť zapojiť do súdneho konania, pretože vaše svedectvo je dôležité, aby súd mohol rozhodnúť o prípade.

Aká je moja oficiálna úloha v rámci systému justície? Môžem byť napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom, prípadne môžem si zvoliť jednu z týchto úloh?

Podľa švédskeho práva je vaša úloha počas predbežného vyšetrovania a súdneho konania vymedzená ako „poškodená strana“ (målsägande). V prípade nemôžete byť zúčastnenou stranou, pokým prokurátor nezačne konanie. Zúčastnenou stranou prípadu môžete byť:

 • keď prokurátor začal konanie,
 • ak ste si uplatnili nárok na náhradu škody a/alebo
 • ak pomáhate pri trestnom stíhaní.

Pri trestnom stíhaní môžete pomáhať kedykoľvek počas súdneho konania; v takom prípade máte takmer rovnaké procesné postavenie ako prokurátor a budete môcť napríklad predložiť súdu svoje vlastné dôkazy. Pokiaľ však ide o trestný čin, nemusíte nič dokazovať.

Môžete predniesť individuálne obvinenia z vlastnej iniciatívy alebo predložiť špecifické obvinenie, ak prokurátor zrušil alebo odvolal všeobecné obvinenie. V takom prípade musíte súdu dokázať, že sa trestný čin stal.

Aké sú moje práva a povinnosti v rámci tejto úlohy?

Ak nie ste zúčastnenou stranou prípadu, oznámia vám dátum a čas súdneho konania. Oznámia vám to však len v prípade, ak o to požiadate počas predbežného vyšetrovania. Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, máte právo zúčastňovať sa na celom súdnom konaní, a to aj v prípade, ak konanie nie je verejné.

Môžu vás predvolať na súd, ak prokurátor požiadal o váš výsluch alebo ak ste si uplatnili nárok na náhradu škody. Dostanete predvolanie, v ktorom bude uvedený dátum a čas, kedy sa máte dostaviť, a prijateľné dôvody ospravedlňujúce vašu neúčasť na súde. V prípade choroby alebo iného prijateľného dôvodu ospravedlňujúceho neúčasť musíte súdu čo najskôr pred konaním oznámiť, že sa ho nezúčastníte. Súd vám následne oznámi, či je vaša prítomnosť nutná. Ak sa konania nezúčastníte bez prijateľného odôvodnenia, hrozí vám pokuta.

Počas súdneho konania máte právo uplatniť si nárok na náhradu škody. Toto právo máte len v prípade, ak ste poškodenou stranou. Takisto vás bude vypočúvať prokurátor a obvinený (alebo jeho právnik). Výsluch neprebieha pod prísahou. Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, vy alebo váš zástupca môžete vypočúvať obvineného, svedkov a znalcov. Na konci súdneho konania budete mať príležitosť predniesť príhovor na záver.

Ak vás predvolá polícia alebo prokurátor, máte nárok na refundáciu nákladov súvisiacich s tým, že ste sa dostavili na výsluch. Refundované môžu byť tieto druhy nákladov: cestovné náklady, náklady za ubytovanie a náhrada strateného príjmu (až do výšky 700 SEK na deň).

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Áno, prokurátor vás počas súdneho konania pravdepodobne bude chcieť vypočuť. Poškodená strana však nemôže vystupovať ako svedok. To znamená, že nebudete vypovedať pod prísahou. Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, máte právo počas súdneho konania predkladať dôkazy.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, máte právo na rôzne informácie o súdnom konaní a o postupe vo vašom prípade. Vo švédčine sa to nazýva „partsinsyn“. Ak ste poškodenou stranou, ale nie ste zúčastnenou stranou prípadu, nemáte rovnaké právo na informácie o procese.

Počas predbežného policajného vyšetrovania sa vás opýtajú, či chcete, aby vám oznámili rozsudok vo veci. Ak ste boli zúčastnenou stranou súdneho konania, súd vám zašle rozsudok. Ak ste neboli zúčastnenou stranou, súd vám zašle rozsudok, ak ste o to požiadali.

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, máte právo na rôzne informácie o súdnom konaní a o postupe vo vašom prípade. Vo švédčine sa to nazýva „partsinsyn“ a účelom tohto nástroja je zabezpečiť informovanosť zúčastnenej strany, ak chce v prípade pokračovať prostredníctvom žaloby alebo súdneho konania. To znamená, že môžete mať prístup napríklad k dokumentom alebo iným materiálom súvisiacim s prípadom na základe vašej žiadosti alebo na podnet súdu. Súd má aj „oznamovaciu povinnosť“, to znamená, že musí na základe vlastnej iniciatívy zabezpečiť prístup zúčastnenej strany k dokumentom a ďalším vyšetrovacím materiálom, ktoré v rámci prípadu predložil iný subjekt ako samotná zúčastnená strana. Zúčastnená strana môže takisto predložiť pripomienky k materiálu na súde.

Ak ste poškodenou stranou, ale nie ste zúčastnenou stranou prípadu, nemáte rovnaké právo na informácie o procese.

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu?

Zúčastnená strana, ktorú neuspokojí rozsudok okresného súdu (tingsrätt), môže vec predložiť odvolaciemu súdu (hovrätt). Podrobné informácie o tom, ako to urobiť, sú uvedené v rozsudku. V niektorých prípadoch musí byť udelené povolenie podať odvolanie, aby sa odvolací súd mohol začať prípadom zaoberať. V prípade odvolania rozsudku zvyčajne prebehne nové súdne konanie na odvolacom súde. Vo väčšine prípadov nie je potrebná prítomnosť poškodených strán a svedkov na tomto konaní. Namiesto toho sa reprodukujú dôkazy predložené na okresnom súde. Je však len málo prípadov, keď odvolací súd môže prijať rozhodnutie vo veci bez toho, aby sa uskutočnilo hlavné pojednávanie.

Proti rozsudku odvolacieho súdu sa možno odvolať na najvyššom súde (Högsta domstolen). Najvyšší súd sa prípadom zaoberá len ak ide o zásadnú otázku (precedens) alebo ak existujú zjavné dôvody na opakovanie konania, napríklad závažné pochybenie okresného alebo odvolacieho súdu. Odvolací súd je preto v praxi zvyčajne súdom poslednej inštancie.

Aké mám práva po vynesení rozsudku?

Ak ste zúčastnenou stranou prípadu, máte právo na to, aby vám bola čo najskôr doručená kópia rozsudku. Ak nie ste zúčastnenou stranou prípadu, musíte sa obrátiť na súd, aby vám poskytol podrobné informácie o rozsudku.

Vo všeobecnosti máte nárok na preklad dokumentov. Súd v prípade potreby zabezpečí preklad dokumentov, ktoré mu boli predložené alebo ktoré vyhotovil. Môže však byť potrebné obrátiť sa na súd a požiadať o túto službu. Vyhotovenie prekladu bude pre vás bezplatné.

V tomto štádiu súdneho procesu vás už nemôže zastupovať „právny zástupca poškodenej strany“ (målsägandebiträde) platený z verejných prostriedkov. Úloha zástupcu, v rámci ktorej vám má pomáhať, sa končí po skončení konania. Môžete sa však rozhodnúť, že si najmete právneho zástupcu na vlastné náklady. Ak máte právo na právnu pomoc, časť nákladov na právne zastupovanie sa môže uhradiť zo štátnych prostriedkov.

Ak v tomto štádiu potrebujete podporu, môžete sa obrátiť na jednu z neziskových organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, ako je linka na podporu obetí alebo linka pomoci ženám – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon atď.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po skončení súdneho procesu? Aké dlhé je jej trvanie?

Áno, môžete mať nárok na podporu alebo ochranu po skončení súdneho procesu. Trvanie obdobia, počas ktorého vám neziskové organizácie alebo sociálne služby poskytujú podporu alebo ochranu, nie je nijako zvlášť obmedzené. Niektoré časové obmedzenia sa uplatňujú na chránené osobné údaje. Viac informácií je k dispozícii v oddiele Osobná ochrana, keď mi hrozí nebezpečenstvo (Práva obete trestného činu).

Aké informácie mi budú poskytnuté po odsúdení páchateľa?

V rozhodnutí bude uvedený vynesený rozsudok a dĺžka trestu odňatia slobody odsúdenej osoby. V prípade trestného činu proti osobe (trestné činy proti životu, zdraviu, slobode alebo bezpečnosti osoby) vás ako poškodenú stranu švédska väzenská a probačná služba vyzve, aby ste uviedli, či vás majú informovať:

 • o inštitúcii, v ktorej bola odsúdená osoba vo Švédsku umiestnená,
 • o premiestnení odsúdenej osoby do inej inštitúcie alebo do inej krajiny,
 • o tom, či sa odsúdená osoba môže nachádzať aj mimo určenej inštitúcie,
 • o tom, či odsúdená osoba alebo švédska väzenská a probačná služba požiada o zmiernenie doživotného trestu odňatia slobody,
 • o prepustení odsúdenej osoby,
 • o úteku alebo úniku odsúdenej osoby z väzenia alebo
 • o úteku odsúdenej osoby potom, ako bola dočasne prepustená na priepustku, a o úniku v rámci času stráveného mimo inštitúcie.

Švédska väzenská a probačná služba nie je povinná poskytnúť informácie v prípade, ak by to mohlo ohroziť život alebo zdravie osoby vo výkone väzby.

Budem informovaný o prepustení páchateľa (vrátane predčasného a podmienečného prepustenia) alebo o úteku páchateľa z väzenia?

V prípade trestného činu proti osobe (trestné činy proti životu, zdraviu, slobode alebo bezpečnosti osoby) vás ako poškodenú stranu švédska väzenská a probačná služba vyzve, aby ste uviedli, či vás majú informovať:

 • o prepustení odsúdenej osoby,
 • o úteku alebo úniku odsúdenej osoby z väzenia alebo
 • o úteku odsúdenej osoby potom, ako bola dočasne prepustená na priepustku, a o úniku v rámci času stráveného mimo inštitúcie.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie, takéto právo nemáte.

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok na náhradu škody, postup pristúpenia)?

Nárok na náhradu škody si môžete uplatniť viac-menej za každú ujmu spôsobenú v súvislosti s trestným činom. Nárok na náhradu škody sa zvyčajne uplatňuje súčasne s rozhodovaním súdu o tom, či je obvinený vinný zo spáchania trestného činu.

Obeť alebo poškodená strana si musí nárok na náhradu škody uplatniť voči osobe, ktorá spáchala trestný čin alebo spôsobila ujmu. S cieľom uľahčiť tento proces prokurátor (åklagare) pripraví a predloží váš nárok na náhradu škody počas súdneho konania v prípade, že o to požiadate. Výnimkou sú len nároky na náhradu škody, pri ktorých je nutné rozsiahle vyšetrovanie, alebo nároky, ktoré možno považovať za zjavne neodôvodnené, t. j. nemajú súvislosť s trestným činom alebo sú oveľa väčšie ako je bežné za podobných okolností.

Ak žiadate o kompenzáciu za ujmu spôsobenú v súvislosti s trestným činom, mali by ste to uviesť pri výsluchu na polícii. Mali by ste takisto uviesť, či chcete, aby vám prokurátor pomohol s uplatnením nároku.

Súd nariadil páchateľovi, že mi má zaplatiť náhradu škody/kompenzáciu. Ako mám zabezpečiť, aby mi páchateľ skutočne zaplatil?

Skutočnosť, že súd obvinenému nariadil, že má zaplatiť náhradu škody, ešte neznamená, že peniaze automaticky dostanete. Páchateľ často nebude môcť zaplatiť, alebo nebude chcieť dobrovoľne zaplatiť. Orgán presadzovania práva (Kronofogden) vám pomôže zaistiť zaplatenie náhrady škody.

Súd zašle kópiu rozsudku orgánu presadzovania práva a ten vás listom požiada, aby ste sa vyjadrili, či potrebujete pomoc pri získaní náhrady škody. Ak pomoc potrebujete, treba vyplniť priložený formulár a zaslať ho späť orgánu presadzovania práva, ktorý následne preskúma finančnú situáciu páchateľa. Ak sa zistí, že páchateľ môže zaplatiť, orgán presadzovania práva zabezpečí, že vám bude uhradená náhrada škody.

Pomoc od orgánu presadzovania práva je bezplatná (s výnimkou veľmi špecifických prípadov). Ak vás orgán presadzovania práva nekontaktuje, mali by ste sa na tento orgán obrátiť vy.

Ak mi páchateľ nezaplatí, môže mi štát zaplatiť preddavok?  Za akých podmienok?

Nie, nie je to možné.

Mám nárok na kompenzáciu od štátu?

Ak odsúdený páchateľ nemôže zaplatiť náhradu škody a celý nárok nie je možné pokryť ani z poistenia, môžete mať nárok na kompenzáciu od štátu. Ide o tzv. kompenzáciu pre obeť trestného činu (brottsskadeersättning) a za vyplácanie tejto kompenzácie zodpovedá Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten).

Na vyplatenie kompenzácie pre obeť trestného činu v prípade, keď je páchateľ neznámy, je potrebné vykonať zisťovania (napríklad predbežné vyšetrovanie) s cieľom preukázať, že ste sa stali obeťou trestného činu, a že nešlo o nehodu. Trestný čin musí byť vždy ohlásený polícii. V prípade identifikovania podozrivého zvyčajne musí dôjsť k odsúdeniu alebo vyneseniu rozsudku.

Kompenzácia pre obeť trestného činu sa vzťahuje na trestné činy spáchané vo Švédsku a nárok na túto kompenzáciu môžete mať bez ohľadu na to, či žijete vo Švédsku, alebo ste vo Švédsku len dočasne, napríklad ako turista alebo študent. Ak máte vo Švédsku pobyt, môžete mať nárok na kompenzáciu aj v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v zahraničí.

Rovnako ako v prípade nadmerku poistnej zmluvy, podobná suma sa odpočíta od kompenzácie pre obeť trestného činu.

Mám nárok na kompenzáciu, ak páchateľ nie je odsúdený?

Na vyplatenie kompenzácie pre obeť trestného činu v prípade, keď je páchateľ neznámy, je potrebné vykonať zisťovania (napríklad predbežné vyšetrovanie) s cieľom preukázať, že ste sa stali obeťou trestného činu, a že nešlo o nehodu. Trestný čin musí byť vždy ohlásený polícii. V prípade identifikovania podozrivého zvyčajne musí dôjsť k odsúdeniu alebo vyneseniu rozsudku.

Mám právo dostať núdzovú platbu, kým čakám na vynesenie rozhodnutia o mojom nároku na kompenzáciu?

Nie, nie je to možné.

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu; na koho sa mám obrátiť, aby mi poskytli podporu a pomoc?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@bris.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

08 644 8800

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@brottsofferjouren.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Združenie rodičov sexuálne zneužívaných detí)

ATSUB poskytuje individuálne poradenstvo príbuzným sexuálne zneužívaných detí a ponúka pomoc a podporu pri komunikácii s orgánmi. Združenie takisto vytvára podporné skupiny a poskytuje pomoc na súde.

Kontaktné údaje:

08 644 2112

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@atsub.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

Odkaz sa zobrazí v novom okneboj@rfsl.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Národná organizácia pre ženské a dievčenské útulky vo Švédsku)

ROKS koordinuje miestne členské centrá a poskytuje pomoc a asistované bývanie zneužívaným ženám, dievčatám a deťom. Organizácia pracuje aj na formovaní verejnej mienky, zverejňuje skúsenosti členských centier s cieľom obmedziť násilie, ktoré muži páchajú na ženách.

Kontaktné údaje:

08 442 9930

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@roks.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Národné centrum podpory pre obete krvismilstva a iných foriem sexuálneho zneužívania v detstve)

RISE je nezisková organizácia poskytujúca podporu dospelým, ktorí boli v detstve obeťami sexuálneho zneužívania. Združenie má linku pomoci, na ktorú môžu telefonovať ženy, muži, deti, príbuzní a odborní pracovníci. RISE svojim členom ponúka rôzne činnosti vrátane debát v podporných skupinách.

Kontaktné údaje:

08 696 0095

Odkaz sa zobrazí v novom oknestod@rise-sverige.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

08 643 0510

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@terrafem.org

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastupuje útulky pre ženy, centrá pre posilnenie postavenia mladých žien a ďalšie podporné služby, ktoré pracujú na vytvorení spoločnosti bez násilia s rovnakým postavením žien a mužov. Členské organizácie sa pri svojej práci zameriavajú najmä na podporu a ochranu zneužívaných žien a ich detí. Organizácie sa venujú aj preventívnej a podpornej práci s deťmi a mládežou, vplývajú na verejnú mienku a usilujú sa o šírenie vedomostí.

Kontaktné údaje:

08 642 6401

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@unizon.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://unizon.se/

Subjekty verejného sektora a ďalšie orgány

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Kontaktné údaje:

090 708 200

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Národná súdna správa)

Národná súdna správa je štátny orgán, ktorý je podriadený vláde a slúži ako služobná organizácia švédskych súdnych orgánov. Národná súdna správa zodpovedá za celkovú koordináciu a všeobecné otázky ovplyvňujúce švédske súdnictvo. Zahŕňa to aj poskytovanie služieb súdnym orgánom, národným tribunálom v oblasti nájmu a nájomného a Národnému úradu právnej pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktné údaje:

036 155 300

Odkaz sa zobrazí v novom oknedomstolsverket@dom.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.domstol.se

Kronofogden (Švédsky orgán presadzovania práva)

Švédsky orgán presadzovania práva je štátny orgán. Okrem iného stanovuje výšku dlhov prostredníctvom platobných príkazov a pomáha s vymáhaním dlhov osobám, ktorým neboli zaplatené.

Kontaktné údaje:

0771 737 300

Odkaz sa zobrazí v novom oknekronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

018 611 2793

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@nck.uu.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švédska polícia)

Policajný orgán vyšetruje trestné činy a snaží sa zabrániť spáchaniu nových trestných činov. Policajný orgán sa zaoberá aj prípadmi, ktoré zahŕňajú fiktívne osobné údaje.

Kontaktné údaje:

114 14

112 (v prípade núdze)

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator.kansli@polisen.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Národný úrad právnej pomoci)

Národný úrad právnej pomoci je orgán s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý poskytuje právnu pomoc v zmysle švédskeho zákona o právnej pomoci. Národný úrad právnej pomoci je aj vymáhajúcim orgánom, keď súd rozhodne, že bude požadovať vrátenie nákladov vrátane refundácie nákladov obhajoby v trestnoprávnych konaniach.

Kontaktné údaje:

060 134 600

Odkaz sa zobrazí v novom oknerattshjalpsmyndigheten@dom.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (švédsky daňový orgán)

Švédsky daňový orgán je správny orgán, ktorý zodpovedá za daňový systém, posúdenie nehnuteľností, register obyvateľstva a registráciu listín. Švédsky daňový orgán sa takisto zaoberá žiadosťami o ochranu osobných údajov (kódovanie utajenia a používanie pôvodnej adresy).

Kontaktné údaje:

0771 567 567

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédske združenie miestnych orgánov a regiónov)

SKL je členská organizácia pre všetky obecné, krajské a regionálne rady.

Kontaktné údaje:

08 452 7000

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@skl.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švédska prokuratúra)

Prokuratúra spolupracuje s políciou na vyšetrovaní trestných činov. Ak zisťovanie vyústi do obvinenia, prípad sa stáva predmetom súdneho konania. Úlohou prokurátora je dokázať, že obvinený spáchal trestný čin.

Kontaktné údaje:

010 562 5000

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@aklagare.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.aklagare.se/

Horúce linky na podporu obetí

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Podpora obetí Švédsko prevádzkuje národnú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytuje podporu všetkým obetiam trestných činov a odkazuje ich na miestne stredisko na podporu obetí. Národná linka pomoci poskytuje podporu v 21 jazykoch.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov prevádzkuje linku pomoci, prostredníctvom ktorej odpovedá na otázky o finančnom odškodnení obetí trestných činov a napríklad aj o práve na zastupovanie právnym zástupcom poškodenej strany, o osobitnom zastúpení detí, o ochranných príkazoch a súdnom konaní.

Kontaktné údaje:

090 708 200

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

Je podpora obetí bezplatná?

Áno, podpora obetí poskytovaná neziskovou organizáciou je bezplatná. To isté platí aj pre podporné služby, ktoré riadia subjekty verejného sektora.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo orgány?

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Kontaktné údaje:

090 708 200

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Národná súdna správa)

Národná súdna správa je štátny orgán, ktorý je podriadený vláde a slúži ako služobná organizácia švédskych súdnych orgánov. Národná súdna správa zodpovedá za celkovú koordináciu a všeobecné otázky ovplyvňujúce švédske súdnictvo. Zahŕňa to aj poskytovanie služieb súdnym orgánom, národným tribunálom v oblasti nájmu a nájomného a Národnému úradu právnej pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktné údaje:

036 155 300

Odkaz sa zobrazí v novom oknedomstolsverket@dom.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.domstol.se

Kronofogden (Švédsky orgán presadzovania práva)

Švédsky orgán presadzovania práva je štátny orgán. Okrem iného stanovuje výšku dlhov prostredníctvom platobných príkazov a pomáha s vymáhaním dlhov osobám, ktorým neboli zaplatené.

Kontaktné údaje:

0771 737 300

Odkaz sa zobrazí v novom oknekronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

018 611 2793

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@nck.uu.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švédska polícia)

Policajný orgán vyšetruje trestné činy a snaží sa zabrániť spáchaniu nových trestných činov. Policajný orgán sa zaoberá aj prípadmi, ktoré zahŕňajú fiktívne osobné údaje.

Kontaktné údaje:

114 14

112 (v prípade núdze)

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator.kansli@polisen.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Národný úrad právnej pomoci)

Národný úrad právnej pomoci je orgán s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý poskytuje právnu pomoc v zmysle švédskeho zákona o právnej pomoci. Národný úrad právnej pomoci je aj vymáhajúcim orgánom, keď súd rozhodne, že bude požadovať vrátenie nákladov vrátane refundácie nákladov obhajoby v trestnoprávnych konaniach.

Kontaktné údaje:

060 134 600

Odkaz sa zobrazí v novom oknerattshjalpsmyndigheten@dom.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (švédsky daňový orgán)

Švédsky daňový orgán je správny orgán, ktorý zodpovedá za daňový systém, posúdenie nehnuteľností, register obyvateľstva a registráciu listín. Švédsky daňový orgán sa takisto zaoberá žiadosťami o ochranu osobných údajov (kódovanie utajenia a používanie pôvodnej adresy).

Kontaktné údaje:

0771 567 567

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédske združenie miestnych orgánov a regiónov)

SKL je členská organizácia pre všetky obecné, krajské a regionálne rady.

Kontaktné údaje:

08 452 7000

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@skl.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švédska prokuratúra)

Prokuratúra spolupracuje s políciou na vyšetrovaní trestných činov. Ak zisťovanie vyústi do obvinenia, prípad sa stáva predmetom súdneho konania. Úlohou prokurátora je dokázať, že obvinený spáchal trestný čin.

Kontaktné údaje:

010 562 5000

Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@aklagare.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.aklagare.se/

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@bris.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

08 644 8800

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@brottsofferjouren.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Združenie rodičov sexuálne zneužívaných detí)

ATSUB poskytuje individuálne poradenstvo príbuzným sexuálne zneužívaných detí a ponúka pomoc a podporu pri komunikácii s orgánmi. Združenie takisto vytvára podporné skupiny a poskytuje pomoc na súde.

Kontaktné údaje:

08 644 2112

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@atsub.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

Odkaz sa zobrazí v novom okneboj@rfsl.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Národná organizácia pre ženské a dievčenské útulky vo Švédsku)

ROKS koordinuje miestne členské centrá a poskytuje pomoc a asistované bývanie zneužívaným ženám, dievčatám a deťom. Organizácia pracuje aj na formovaní verejnej mienky, zverejňuje skúsenosti členských centier s cieľom obmedziť násilie, ktoré muži páchajú na ženách.

Kontaktné údaje:

08 442 9930

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@roks.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Národné centrum podpory pre obete krvismilstva a iných foriem sexuálneho zneužívania v detstve)

RISE je nezisková organizácia poskytujúca podporu dospelým, ktorí boli v detstve obeťami sexuálneho zneužívania. Združenie má linku pomoci, na ktorú môžu telefonovať ženy, muži, deti, príbuzní a odborní pracovníci. RISE svojim členom ponúka rôzne činnosti vrátane debát v podporných skupinách.

Kontaktné údaje:

08 696 0095

Odkaz sa zobrazí v novom oknestod@rise-sverige.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

08 643 0510

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@terrafem.org

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastupuje útulky pre ženy, centrá pre posilnenie postavenia mladých žien a ďalšie podporné služby, ktoré pracujú na vytvorení spoločnosti bez násilia s rovnakým postavením žien a mužov. Členské organizácie sa pri svojej práci zameriavajú najmä na podporu a ochranu zneužívaných žien a ich detí. Organizácie sa venujú aj preventívnej a podpornej práci s deťmi a mládežou, vplývajú na verejnú mienku a usilujú sa o šírenie vedomostí.

Kontaktné údaje:

08 642 6401

Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@unizon.se

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://unizon.se/

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.