Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniają, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

W Austrii w postępowaniu sądowym występuje przymus adwokacji (z kilkoma wyjątkami). Federalna Austriacka Izba Adwokacka prowadzi elektroniczny rejestr adwokatów, do którego możesz przejść, klikając Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Jeśli dowiesz się, że na terenie Austrii prowadzone jest przeciwko tobie postępowanie karne, powinieneś wybrać adwokata i spotkać się z nim w celu omówienia sprawy. Jeśli to możliwe, powinieneś to zrobić, zanim zostaniesz przesłuchany po raz pierwszy.

W przypadku zatrzymania, przed przesłuchaniem, masz prawo skontaktować się z adwokatem. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, możesz skontaktować się z jednym z Link otworzy się w nowym oknieadwokatów pełniących dyżur adwokacki. Policja oraz organy ścigania muszą umożliwić ci kontakt z takim adwokatem.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli wskażesz adwokata, który będzie występował w twojej obronie, zasadniczo sam musisz pokryć koszty jego usług. Jeśli nie podpiszesz umowy w sprawie opłat, adwokat może od ciebie zażądać zapłaty honorarium w odpowiedniej wysokości. Opłata może być wtedy obliczona w oparciu o stawki wymienione w Link otworzy się w nowym oknieogólnych kryteriach opłat (AHK).

W przypadku gdy pokrycie kosztów obrony może pozbawić ciebie i twoją rodzinę środków utrzymania, z uwagi na wysokość twoich dochodów i wartość majątku, a obecność adwokata jest wymagana, zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu. W takim przypadku przysługuje ci również prawo do bezpłatnych odpisów z rejestru karnego. Wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu w ramach pomocy prawnej można złożyć, korzystając z tego Link otworzy się w nowym oknieformularza.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

Celem dochodzenia jest ustalenie okoliczności faktycznych, aby na tej podstawie prokuratura mogła podjąć decyzję o przedstawieniu zarzutów lub umorzeniu postępowania karnego. W razie przedstawienia zarzutów postępowanie przygotowawcze ma również umożliwić szybkie zakończenie procesu karnego.

Jakie są etapy dochodzenia?

 • Celem dochodzenia jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, a jeśli tak, również ustalenie sprawcy.
 • Po wszczęciu dochodzenia przeciwko osobie, co do której istnieje podejrzenie, że popełniła konkretne przestępstwo, osobę tę uważa się za osobę podejrzaną.
 • Określone czynności w dochodzeniu podejmuje sąd. Sąd przeprowadza rekonstrukcję zdarzeń oraz tzw. postępowanie sporne. W postępowaniu tym biorą udział prokurator oraz oskarżony wraz ze swoim adwokatem. Przysługuje im prawo zadawania pytań osobie przesłuchiwanej. Prokuratura może również wnioskować do sądu o przeprowadzenie kolejnych dowodów, jeśli uzna, że jest to konieczne dla dobra publicznego.
 • Prokuratura lub wydział dochodzeniowy policji mogą podejmować większość czynności dochodzeniowych z własnej inicjatywy, bez zgody sądu. Do tych czynności należą m.in. rozpytania i przesłuchania, jak również ustalanie tożsamości osób, przeszukania itp.
 • Zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania wymaga postanowienia sądu. To samo dotyczy środków ingerujących w prywatność, które mają związek z prawami podstawowymi (m.in. przeszukanie miejsc chronionych prawem własności nieruchomości, dostęp do rachunków bankowych, kontrola rozmów telefonicznych lub analiza danych z rozmów telefonicznych).
 • Prokuratura musi umorzyć dochodzenie, jeśli nie doszło do popełnienia przestępstwa, bądź ustalone okoliczności faktyczne nie dają dostatecznych podstaw do skazania osoby podejrzanej. We wszystkich pozostałych przypadkach, w których okoliczności faktyczne ustalono w dostatecznym stopniu, prokuratura wnosi akt oskarżenia do właściwego sądu.
 • Prokuratura może odstąpić od prowadzenia dalszych czynności i podjąć decyzję o zastosowaniu postępowania alternatywnego wobec oskarżenia (Link otworzy się w nowym okniediversion)) w postępowaniu, którego nie można umorzyć, ale doprowadzenie do skazania nie wydaje się konieczne, jako że osoba podejrzana będzie musiała (w większości przypadków) uiścić grzywnę. Zastosowanie postępowania alternatywnego wobec oskarżenia nie jest możliwe, jeśli skutkiem przestępstwa była czyjaś śmierć, bądź sprawa objęta jest właściwością sądu ławniczego lub sądu przysięgłych, innymi słowy (co do zasady) w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 5 lat.

Moje prawa w toku dochodzenia

Przysługują ci różne prawa w toku rozmaitych czynności dochodzeniowych oraz na poszczególnych etapach dochodzenia:

Na każdym etapie postępowania przysługują ci następujące prawa:

 • Musisz zostać niezwłocznie powiadomiony o wszczęciu dochodzenia przeciwko tobie, o przestępstwie, o popełnienie którego jesteś podejrzany oraz o podstawowych prawach procesowych.
 • Na każdym etapie postępowania masz prawo samodzielnie wybrać adwokata, bądź wystąpić o przyznanie obrońcy z urzędu (patrz Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1). Jeśli okoliczności faktyczne lub prawne sprawy są zawiłe, możesz wystąpić o przyznanie obrońcy z urzędu na cały czas trwania postępowania. Z takiej możliwości można skorzystać zwłaszcza w postępowaniach karnych przeciwko cudzoziemcom nieznającym austriackiego systemu prawnego. We wszystkich sprawach, w których istnieje tzw. Link otworzy się w nowym oknieprzymus adwokacki, jeśli nie powołasz adwokata samodzielnie, zostanie ci przyznany obrońca z urzędu. W przypadku gdy nie reprezentuje cię obrońca przyznany z urzędu w ramach pomocy prawnej, musisz ponieść koszty usług powołanego adwokata.

Najważniejsze etapy wymagające udziału adwokata to: cały okres tymczasowego aresztowania, postępowanie o umieszczenie w zakładzie zamkniętym sprawcy upośledzonego umysłowo, postępowanie przed sądem ławniczym lub sądem przysięgłych, rozprawa przed sądem w kładzie jednoosobowym, jeśli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej trzech lat.

 • prawo zapoznania się z aktami sprawy;
 • prawo do odpowiedzi na postawione zarzuty lub zachowania milczenia;
 • prawo składania wniosków dowodowych;
 • prawo składania zażaleń na środki podejmowane przez prokuraturę lub wydział dochodzeniowy policji, jak również na postanowienia sądu;
 • prawo do pomocy tłumacza ustnego/pisemnego.

Dochodzenie i gromadzenie materiału dowodowego (1)

Kto prowadzi dochodzenie?

Za prowadzenie dochodzenia odpowiada prokuratura, która kieruje pracą wydziału dochodzeniowego. Wydział dochodzeniowy wszczyna dochodzenie z własnej inicjatywy w następstwie zawiadomienia o przestępstwa złożonego na policji przez osobę trzecią lub z polecenia prokuratora.

Jakie informacje otrzymam?

Prokuratura lub wydział dochodzeniowy muszą zawsze powiadomić cię, że toczy się przeciwko tobie dochodzenie oraz o przyczynach jego wszczęcia. Ponadto muszą pouczyć cię, że jako osoba podejrzana nie masz obowiązku składania wyjaśnień, a jeśli złożysz wyjaśnienia, to mogą one posłużyć jako dowody przeciwko tobie.

Jeśli popełniłeś przestępstwo, o popełnienie którego się ciebie podejrzewa i przyznasz się do jego popełnienia (przyznanie się do winy), sąd potraktuje to jako istotny czynnik łagodzący przy orzekaniu kary. Jednakże przyznanie się do winy nie wpływa na bieg rozprawy.

Co dzieje się, jeśli nie znam języka niemieckiego?

Jeśli nie posługujesz się językiem niemieckim w wystarczającym stopniu, masz prawo wystąpić o tłumacza, który zostanie ci przyznany bezpłatnie na czas przesłuchania. Nie musisz i nie powinieneś odpowiadać na pytania bez obecności tłumacza. Tłumacz przetłumaczy ci zadawane pytania na język, który znasz. Przetłumaczy również twoje odpowiedzi na język niemiecki.

Tłumacz ma obowiązek przetłumaczyć ci informacje oraz pouczenia dotyczące aspektów prawnych, które według prawa muszą ci zostać przekazane. Na życzenie tłumacz udzieli ci również pomocy w kontaktach z obrońcą z urzędu (ale nie z adwokatem, którego sam wybrałeś).

Jeśli otrzymałeś nakaz z prokuratury lub postanowienie sądu, możesz również wystąpić o pomoc w przetłumaczeniu tych dokumentów. Jeśli chcesz zapoznać się z aktami sprawy, tłumacz udzieli ci pomocy tylko w przypadku, gdy nie posiadasz obrońcy z urzędu i nie można oczekiwać, że samodzielnie poradzisz sobie z tłumaczeniem istotnych części akt sprawy.

Czy mogę skontaktować się z adwokatem?

Nie potrzebujesz adwokata, z wyjątkiem spraw objętych przymusem adwokackim. Jednakże bez względu na to, czy zostałeś aresztowany, masz prawo skonsultować się z adwokatem w dowolnym czasie, jeśli tego zechcesz. Do twojej dyspozycji na potrzeby kontaktów z obrońcą z urzędu musi pozostawać również tłumacz.

Jeśli zostałeś zatrzymany i znasz nazwisko adwokata, który ma cię reprezentować, możesz skontaktować się z nim samodzielnie lub za pośrednictwem policji. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, możesz skorzystać z usługi świadczonej przez członków izby adwokackiej w ramach dyżuru adwokackiego (Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1).

Czy zostaną pobrane moje odciski palców lub próbki DNA?

Policja ma prawo przeszukać twoje ubranie oraz wszystkie rzeczy będące w twoim posiadaniu. Do dalszego przeszukania wymagana jest zgoda sądu oraz nakaz prokuratora.

Policja może pobrać twoje odciski palców, jeśli jest to konieczne do ustalenia twojej tożsamości. Wydział dochodzeniowy policji może pobrać próbki śliny do celów analizy DNA. Do przeprowadzenia samej analizy DNA potrzebna jest zgoda sądu.

Czy mój dom, biuro, samochód lub inne mienie podlegają przeszukaniu?

Miejsca i przedmioty podlegają przeszukaniu, jeśli zachodzi przypuszczenie, że pozwoli to na znalezienie podejrzanych osób lub na zabezpieczenie dowodów. Do przeszukania miejsc chronionych prawem własności nieruchomości potrzebna jest zgoda sądu. Policja może przeszukać inne miejsca i przedmioty na podstawie nakazu prokuratora.

Czy uzyskam informacje o obciążających mnie dowodach?

Jako osoba podejrzana masz prawo zapoznać się z aktami sprawy. W ten sposób dowiesz się o dowodach, które cię obciążają. W wyjątkowych przypadkach można odmówić ci dostępu do poszczególnych części akt sprawy. Masz prawo do przedstawienia własnych dowodów w dowolnym czasie.

Jakie środki odwoławcze przysługują mi podczas dochodzenia?

Jeśli uznasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz zaskarżyć dowolny środek podjęty przez wydział dochodzeniowy policji lub prokuraturę w toku dochodzenia, składając zażalenie (nie obowiązuje przy tym ściśle określony termin).

Sąd rozpatrzy twoje zażalenie, chyba że wcześniej prokuratura przychyli się do twojego stanowiska. Od rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie zażalenia możesz odwołać się do sądu krajowego wyższej instancji. Zażalenie składa się do prokuratury.

Od rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie zażalenia możesz odwołać się do sądu krajowego wyższej instancji, zwłaszcza w przypadku naruszenia twoich praw podstawowych.

Odwołanie można złożyć do prokuratury lub sądu pierwszej instancji w terminie 14 dni.

Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Nie masz obowiązku przebywania w Austrii przez cały czas trwania dochodzenia. O poszanowanie twoich praw w toku dochodzenia może również zadbać twój adwokat (na twoje polecenie).

Musisz stawić się w Austrii na przesłuchanie. Obowiązujące przepisy nie przewidują stosowania wideokonferencji w toku dochodzenia; nie przewidziano również takiej możliwości technicznej.

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie (w tym europejski nakaz aresztowania) (2)

Dlaczego mogę trafić do aresztu?

Tymczasowe aresztowanie może być zastosowane tylko wówczas, gdy istnieją dowody świadczące o popełnieniu przez ciebie przestępstwa oraz zachodzą przesłanki tymczasowego aresztowania (zachodzi obawa ucieczki, obawa zniszczenia dowodów, obawa popełnienia przestępstwa). Do tymczasowego aresztowania wymagana jest zgoda sądu (aresztowania dokonują funkcjonariusze wydziału dochodzeniowego), chyba że zostałeś ujęty na gorącym uczynku przestępstwa lub zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa)

Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydaje sąd, a tymczasowo aresztowanego umieszcza się w zakładzie karnym. Wydział dochodzeniowy policji może zatrzymać cię na okres nieprzekraczający 48 godzin, a następnie niezwłocznie przekazać do dyspozycji sądu.

Przepisy prawa nie określają, kiedy i w jaki sposób możesz zawiadomić rodzinę lub znajomych o zastosowaniu wobec ciebie tymczasowego aresztowania. W każdym zakładzie karnym zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy udzielą ci pomocy w tym zakresie.

Jakie informacje muszę otrzymać w razie tymczasowego aresztowania?

Musi ci zostać odczytane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeśli to konieczne, przy pomocy tłumacza. Musisz otrzymać odpis tego postanowienia. Postanowienie powinno zawierać kwalifikację prawną przestępstwa, o które jesteś podejrzany. Należy w nim również wymienić wszystkie okoliczności faktyczne, które zdaniem sądu stanowią przesłanki tymczasowego aresztowania.

Prze cały okres tymczasowego aresztowania musisz być reprezentowany przez adwokata. Jeśli nie powołasz adwokata samodzielnie, zostanie ci on wyznaczony z urzędu.

Postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zapada na rozprawie ustnej.

W terminie trzech dni możesz zaskarżyć postanowienie o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania do sądu wyższej instancji.

Jak długo może trwać tymczasowe aresztowanie?

Każde postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest wydawane na określony czas. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania traci moc po 14 dniach. Postanowienie o pierwszym przedłużeniu tymczasowego aresztowania traci moc po miesiącu. Każde następne postanowienie o przedłużeniu aresztowania traci moc po dwóch miesiącach.

Łączny okres tymczasowego aresztowania nie powinien przekraczać sześciu miesięcy, lecz może ulec przedłużeniu z uwagi na wagę przestępstwa. Więcej informacji znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Czy mam prawo do widzeń w czasie tymczasowego aresztowania? Czy otrzymam opiekę medyczną?

Każda osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do widzeń dwa razy w tygodniu. Twój adwokat może cię odwiedzać w dowolnym czasie, bez względu na to, czy otrzymałeś zgodę na inne widzenia.

Służba medyczna funkcjonuje w każdym zakładzie karnym. Przepisy przewidują, że w razie potrzeby masz prawo do leczenia specjalistycznego.

Czy jako obywatel innego państwa mogę skontaktować się z ambasadą?

Masz prawo skontaktować się ze swoją ambasadą, której adres znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj. Na twoje żądanie policja i prokurator skontaktują się z przedstawicielem twojej placówki dyplomatycznej

Co dzieje się w przypadku gdy zostałem aresztowany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

W przypadku, gdy państwo członkowskie wyda europejski nakaz aresztowania, możesz zostać aresztowany w innym państwie członkowskim, a następnie przekazany do wnioskującego państwa członkowskiego. Prawo austriackie przewiduje umieszczenie cię w areszcie do czasu przekazania. Sąd wyda stosowne postanowienie. Masz prawo do adwokata oraz w razie potrzeby do tłumacza w czasie przesłuchania.

Zarzuty (3)

Po przeprowadzeniu dochodzenia prokuratura stwierdza, czy zachodzi prawdopodobieństwo skazania. Jeśli tak, wnosi oskarżenie do właściwego sądu.

Jeżeli przestępstwo, o które jesteś oskarżony, jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym pięć lat, akt oskarżenia zawierający określenie zarzucanego czynu oraz uzasadnienie wnosi się do sądu ławniczego albo sądu przysięgłych. W sprawach o przestępstwa zagrożone karą łagodniejszą prokuratura wnosi zarzuty na piśmie bez uzasadnienia do sądu krajowego lub rejonowego orzekającego w składzie jednoosobowym.

Jak mogę bronić się przed zarzutami?

Możesz wnieść sprzeciw od aktu oskarżenia w ciągu czternastu dni od jego doręczenia. Wyższy sąd krajowy rozpatrzy twój sprzeciw (więcej informacji o podstawach sprzeciwu znajduje się Link otworzy się w nowym oknietutaj). Sprzeciw możesz wnieść pisemnie lub ustnie.

Jeśli sąd krajowy wyższej instancji uzna twój sprzeciw za zasadny, może zawiesić postępowanie karne lub nakazać prokuraturze dalsze prowadzenie czynności dochodzeniowych.

W razie oddalenia lub niewniesienia sprzeciwu zawarte w akcie oskarżenia zarzuty nabierają mocy prawnej i sąd właściwy w sprawie przygotowuje rozprawę.

Jeśli sprawę wniesiono do sądu w formie samych zarzutów, nie możesz wnieść sprzeciwu. Prawo wymaga jednak, aby sąd właściwy w sprawie zbadał zasadność zarzutów. Jeśli sąd uzna zarzuty za bezpodstawne z przyczyn określonych prawem, może postanowić o umorzeniu postępowania.

Przygotowanie obrony (4)

Co dzieje się przed rozprawą?

Po wniesieniu przeciwko tobie zarzutów nie jest możliwe dalsze ograniczenie ci dostępu do akt sprawy. Ponadto najpóźniej po wniesieniu zarzutów uzyskasz dostęp do całości akt sprawy, którymi dysponuje również sąd. Sąd przygotowuje się do przeprowadzenia rozprawy.

Możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodów pomocnych ci w przygotowaniu się do rozprawy. Możesz w szczególności złożyć wniosek o przesłuchanie świadków. We wniosku dowodowym musisz wskazać okoliczności faktyczne, których chcesz dowieść za pomocą danego dowodu. Możesz również zostać wezwany do podania powodów, dla których twoim zdaniem dany dowód jest zasadny.

W jaki sposób powinienem współpracować z moim adwokatem?

W razie wniesienia aktu oskarżenia przeciwko tobie na rozprawie musisz być reprezentowany przez adwokata. Jeśli nie powołasz adwokata samodzielnie, zostanie ci on wyznaczony z urzędu.

Nie ma obowiązku powołania adwokata do rozprawy przed sądem w składzie jednoosobowym lub sądem rejonowym, do którego wniesiono same zarzuty. Zawsze możesz jednak być reprezentowany przez wybranego przez siebie adwokata, bądź wystąpić o wyznaczenie obrońcy z urzędu w szczególnie skomplikowanych sprawach. Co do zasady dotyczy to spraw z udziałem podsądnych będących cudzoziemcami, którzy nie znają austriackiego systemu prawnego.

Powinieneś powiadomić swojego adwokata o wszelkich dostępnych dowodach, które twoim zdaniem pozwolą ci oczyścić się z zarzutów. Twój adwokat złoży wówczas stosowne wnioski dowodowe w przepisanej formie.

Co dzieje się w przypadku gdy uprzednio zostałem skazany lub uniewinniony w sprawie o przestępstwo, o które teraz jestem oskarżony w innym państwie członkowskim?

Jeśli sąd w państwie członkowskim wydał prawomocne orzeczenie dotyczące tych samych zarzutów, nie można ich ponownie wnieść przeciwko tobie w innym państwie członkowskim.

W takich okolicznościach należy jak najszybciej (w toku dochodzenia) złożyć odpowiedni wniosek. I odwrotnie, jeśli zostałeś skazany lub uniewinniony w Austrii, nie możesz być sądzony za to samo przestępstwo w innym państwie członkowskim.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieTymczasowe aresztowanie

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o naprawianiu szkód w prawie karnym

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Rozprawa odbędzie się w sądzie, do którego oskarżyciel wniósł ostateczne zarzuty. Zwykle jest to sąd właściwy dla miejsca, w którym popełniono przestępstwo. Rozprawy odbywają się jawnie, z nielicznymi wyjątkami.

W zależności od charakteru kary, jaką zagrożone jest dane przestępstwo, sprawę rozpoznaje sąd w składzie jednoosobowym, sąd ławniczy albo sąd przysięgłych. W sądach ławniczych i sądach przysięgłych zasiadają osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w trakcie rozprawy sądowej?

Jeżeli w trakcie rozprawy zostaniesz oskarżony o dodatkowe przestępstwo, oskarżyciel może wnieść przeciwko tobie dodatkowe zarzuty, a postępowanie może zostać rozszerzone o te nowe zarzuty, chyba że są one zagrożone surowszą karą niż pierwotnie zarzucane ci czyny.

Orzekając w sprawie, sąd kieruje się wyłącznie okolicznościami faktycznymi przedstawionymi w akcie oskarżenia, a nie oceną prawną przedstawioną przez oskarżyciela. Sąd może zmienić kwalifikację prawną zarzucanego czynu przedstawioną przez oskarżyciela w akcie oskarżenia.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Masz prawo zachować milczenie w trakcie całej rozprawy, podobnie jak w toku całego postępowania karnego. Nie musisz odnosić się do postawionych ci zarzutów.

Jeżeli podczas rozprawy przyznasz się do popełnienia zarzucanych ci czynów, będzie to stanowić okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary. Jednak przyznanie się do winy nie zmienia przebiegu rozprawy. Nie zostaniesz ukarany za niemówienie prawdy.

Rozprawy przed sądami ławniczymi i sądami przysięgłych nie mogą odbywać się pod twoją nieobecność. Ponadto w toku postępowania przed tymi sądami musisz być reprezentowany przez adwokata. Przepisy nie przewidują udziału w rozprawie za pośrednictwem telekonferencji.

Jeżeli nie rozumiesz języka niemieckiego w wystarczającym stopniu, rozprawa musi odbywać się z udziałem tłumacza. Zapewnia on tłumaczenie na zrozumiały przez ciebie język podczas istotnych zdarzeń mających miejsce podczas rozprawy.

W trakcie rozprawy masz również prawo zgłaszać wnioski, szczególnie wnioski dowodowe.

W trakcie rozprawy przed sądem ławniczym lub przed sądem przysięgłych musisz być reprezentowany przez obrońcę, natomiast podczas innego rodzaju postępowań korzystanie z obrońcy nie jest obowiązkowe.

Możesz zmienić wybranego przez siebie obrońcę w dowolnym czasie, przy czym nie może to przewlekać postępowania.

Jakie prawa przysługują mi w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Sąd orzeka wyłącznie w oparciu o dowody przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie. Masz prawo odnieść się do każdego dowodu przeprowadzonego podczas rozprawy.

Świadkowie muszą być przesłuchiwani osobiście. Nie można odczytywać ich zeznań, chyba że zgodzą się na to oskarżenie i obrona. Masz prawo zadawać pytania współoskarżonym i świadkom lub polecić ich zadawanie swojemu obrońcy.

Prawo nie zezwala na przeprowadzanie dowodów „eksploracyjnych”, tzn. dowodów, których skutki nie są znane z góry. Jeżeli wnioskujesz o przeprowadzenie dowodów, musisz być w stanie wyjaśnić, jaki będzie rezultat ich przeprowadzenia oraz jakich rozstrzygających okoliczności faktycznych dowiodą.

W trakcie postępowania przed sądem możesz również bezpośrednio przedstawiać dowody, na przykład uzyskane przez prywatnych detektywów. Ocena przedstawionych w tym trybie dowodów należy do sądu.

Czy informacje o mnie z rejestru karnego mogą zostać podane w trakcie rozprawy sądowej?

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego stanowi, że informacje z rejestru karnego mogą być pozyskiwane nawet z zagranicy. Informacje z rejestru karnego na twój temat zostaną odczytane na rozprawie.

Jeżeli zostałeś uznany winnym, a uprzednio byłeś skazany za podobne przestępstwo, sąd może zaostrzyć karę.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów oraz wygłoszeniu przez oskarżenie i obronę mów końcowych sąd wydaje orzeczenie. Na tym kończy się postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Z zastrzeżeniem spełnienia koniecznych warunków, sąd może postanowić o zastosowaniu postępowania alternatywnego (Link otworzy się w nowym okniediversion). We wszystkich pozostałych przypadkach sąd orzeka o uznaniu cię winnym zarzucanych ci czynów lub też o twoim uniewinnieniu.

W przypadku skazania sąd musi również orzec karę. Karą może być grzywna lub pozbawienie wolności. Wykonanie kary może zostać zawieszone na Link otworzy się w nowym oknieokres próby.

Jaką rolę pełni na rozprawie pokrzywdzony (ofiara)?

Pokrzywdzony ma prawo do obecności na rozprawie i do bycia reprezentowanym przez pełnomocnika. Ma prawo do zadawania pytań oskarżonemu, świadkom i biegłym w trakcie rozprawy, a także do bycia wysłuchanym w związku ze swoimi roszczeniami.

Podobnie jak oskarżonemu, również pokrzywdzonemu przysługuje pomoc tłumacza na rozprawie, jeśli nie zna on języka niemieckiego w wystarczającym stopniu.

Jeżeli w wyniku przestępstwa pokrzywdzony został narażony na szczególny stres, może uzyskać pomoc socjo-psychologiczną i Link otworzy się w nowym okniesądową pomoc prawną, o ile pomoc ta jest konieczna do ochrony jej praw procesowych.

Pokrzywdzony występujący o naprawienie szkody poniesionej w związku z przestępstwem lub o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia ich praw zwany jest Link otworzy się w nowym okniepowodem cywilnym. Pokrzywdzony uczestniczący w postępowaniu w charakterze powoda cywilnego ma prawo składać wnioski dowodowe.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

4 – Moje prawa po rozprawie

Czy mogę wnieść apelację?

Oskarżony może wnieść do sądu wyższej instancji apelację od każdego wyroku skazującego. W przypadkach wyroków wydanych przez sądy rejonowe oraz przez sądy krajowe orzekające w składzie jednoosobowym możliwe jest wniesienie apelacji pełnej. Ma ona na celu zaskarżenie zarówno rozstrzygnięcia co do winy, jak i orzeczenia kary. W tego rodzaju postępowaniach możesz również złożyć wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów lub przedłożyć nowe dowody.

W przypadkach wyroków wydanych przez sądy ławnicze lub sądy przysięgłych możesz zaskarżyć jedynie wymiar kary, ale nie rozstrzygnięcie co do winy. Zaskarżenie prawomocnego wyroku sądu odwoławczego jest możliwe wyłącznie w drodze wniesienia kasacji, w której można powołać się na błędy proceduralne, błędne uzasadnienie wyroku oraz błąd co do prawa.

Nie możesz zaskarżyć dokonanej przez sędziego oceny materiału dowodowego. Nie ma możliwości przeprowadzenia nowych dowodów.

Zamiar wniesienia apelacji od wyroku należy zgłosić niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku, bądź w terminie trzech dni od jego ogłoszenia. Sąd sporządzi w tym czasie wyrok na piśmie i doręczy go tobie lub twojemu obrońcy. Następnie twój obrońca musi wnieść apelację na piśmie w terminie czterech tygodni.

Oskarżycielowi przysługuje analogiczne prawo do wniesienia apelacji.

Jakie są kolejne kroki w postępowaniu apelacyjnym?

Druga strona postępowania (oskarżony lub oskarżyciel) ma prawo do odpowiedzi na apelację. Sąd następnie kieruje akta sprawy do sądu odwoławczego. Kasacje zawsze rozpoznaje Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie. Sąd Najwyższy może także rozpoznać kasację na posiedzeniu bez udziału stron.

Jeżeli Sąd Najwyższy uzna kasację za zasadną, zwykle uchyla zaskarżony wyrok, a sprawa musi zostać przekazana sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. W przypadku apelacji co do rozstrzygnięcia o winie sąd odwoławczy może najpierw przeprowadzić postępowanie dowodowe, jakie uzna za niezbędne, a następnie wydać rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.

Z chwilą zgłoszenia zamiaru wniesienia i faktycznego wniesienia apelacji lub kasacji wykonanie zaskarżonego wyroku zostaje wstrzymane. Fakt zaskarżenia orzeczenia nie ma wiąże się ze zwolnieniem tymczasowo aresztowanego.

Nie ma możliwości wniesienia kolejnej apelacji od wyroku sądu odwoławczego.

Co dzieje się po zakończeniu postępowania apelacyjnego?

Jeżeli twoja apelacja zostanie uznana za zasadną (w całości lub w części), wówczas może zostać przeprowadzona druga rozprawa przed sądem pierwszej instancji. Możliwe jest również wydanie przez sąd odwoławczy własnego orzeczenia co do istoty sprawy na podstawie przedstawionej przez ciebie argumentacji.

Jeżeli apelacja zostanie uznana za bezzasadną lub jeżeli sąd odwoławczy utrzyma w mocy wyrok skazujący, wówczas wyrok ten podlega wykonaniu z chwilą jego uprawomocnienia.

O ile nie orzeczono kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, otrzymasz pouczenie o konieczności uiszczenia grzywny lub rozpoczęciu odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli zostałeś skutecznie oczyszczony z postawionych ci zarzutów, a zostałeś zatrzymany w toku prowadzonego postępowania, masz prawo do odszkodowania za czas spędzony w areszcie, zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą o odszkodowaniach w prawie karnym.

Czy mogę odbyć karę w państwie członkowskim pochodzenia?

Istnieje taka możliwość, jeżeli wyrazisz takie życzenie lub wyrazisz na to zgodę. Obowiązujące w tym zakresie przepisy znajdziesz w Link otworzy się w nowym oknieKonwencji o przekazywaniu osób skazanych (w szczególności w art. 3).

Czy informacja o moim wyroku skazującym zostaje wpisana do rejestru?

Dyrekcja Policji Federalnej w Wiedniu prowadzi Link otworzy się w nowym oknierejestr karny dla całej Austrii. Zawiera on w szczególności następujące informacje:

 • wszystkie prawomocne wyroki skazujące wydane przez austriackie sądy orzekające w sprawach karnych;
 • wszystkie prawomocne wyroki skazujące wydane przez sądy zagraniczne w sprawach dotyczących obywateli Austrii oraz osób zamieszkałych lub przebywających w Austrii; jak również
 • wszystkie postanowienia wydane przez krajowe i zagraniczne sądy orzekające w sprawach karnych, związane z powyższymi wyrokami skazującymi.

Nie jest możliwe zaskarżenie wpisu do rejestru karnego. W zależności od wagi przestępstwa, wpisy do rejestru są usuwane po upływie Link otworzy się w nowym oknieokreślonego czasu.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

5 – Wykroczenia

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

W Austrii sprawy związane z wykroczeniami w ruchu drogowym są rozpatrywane nie przez sądy, lecz przez organy administracyjne. Do sądu kierowane są jedynie te sprawy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, których skutkiem jest uszczerbek fizyczny (nieumyślne uszkodzenie ciała).

Kara za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym może zostać nałożona w drodze Link otworzy się w nowym okniemandatu karnego, Link otworzy się w nowym okniemandatu karnego zaocznego lub Link otworzy się w nowym oknienakazu karnego.

W drodze Link otworzy się w nowym okniemandatu karnego można nałożyć grzywnę do wysokości 36 EUR (np. za wykroczenie parkingowe). W razie niezapłacenia grzywny sprawa zostanie przekazana organowi administracyjnemu, który wszczyna postępowanie, mogące zakończyć się nałożeniem wyższej grzywny.

Link otworzy się w nowym oknieMandaty karne zaoczne nie są nakładane na konkretną osobę, lecz są doręczane osobie (np. właścicielowi samochodu), która według organów zna lub z łatwością może wskazać osobę będącą sprawcą wykroczenia.

W drodze mandatu zaocznego można nałożyć grzywnę do wysokości 220 EUR (np. za wykroczenie związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości o wartość od 10 do 20 km/h). Niezapłacenie grzywny w terminie czterech tygodni powoduje, że mandat zaoczny traci swą ważność, a wobec kierowcy pojazdu wszczynane jest zwykłe postępowanie karno-administracyjne.

Jeśli wykroczenie zostanie zgłoszone przez uprawnionego funkcjonariusza (np. wykroczenia poważniejsze niż niewielkie przekroczenia prędkości) lub wykryte dzięki systemowi automatycznego monitoringu (np. w trakcie automatycznej kontroli prędkości), organ może nałożyć grzywnę do wysokości 365 EUR w drodze Link otworzy się w nowym oknienakazu karnego. Od nakazu karnego przysługuje ci prawo wniesienia sprzeciwu na piśmie lub ustnie w terminie dwóch tygodni.

Link otworzy się w nowym oknieSprzeciw należy wnieść do Link otworzy się w nowym oknieorganu, który nałożył mandat karny.

W dniu 1 lipca 2005 r. wprowadzony został system rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (środki wymierzone przeciwko kierowcom powodującym poważne zagrożenia). System ten obejmuje 13 rodzajów poważniejszych Link otworzy się w nowym okniewykroczeń podlegających wpisowi do rejestru drogowego.

Na zagranicznych kierowców, którzy po raz trzeci zostali wpisani do rejestru za popełnienie Link otworzy się w nowym okniewykroczenia podlegającego wpisowi do rejestru drogowego, może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Austrii.

W dniu 1 marca 2008 r. weszła w życie Link otworzy się w nowym oknieustawa o egzekwowaniu należności z tytułu kar administracyjnych w Unii Europejskiej, na mocy której kary nałożone za wykroczenia w ruchu drogowym mogą być egzekwowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Jak traktowane są inne wykroczenia?

Wykroczenia są zasadniczo karane na podstawie Link otworzy się w nowym oknieustawy o wykroczeniach. Przewiduje ona następujące rodzaje kar: Link otworzy się w nowym okniegrzywnę (kara, która jest stosowana najczęściej) i Link otworzy się w nowym okniekarę aresztu (po spełnieniu odpowiednich przesłanek). Link otworzy się w nowym oknieOrganem właściwym do wymierzenia kary jest organ posiadający jurysdykcję terytorialną i materialną (organ Link otworzy się w nowym oknieinstancji określonej w prawie administracyjnym).

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi ochrony prawnej przysługującej przeciwko decyzji wydanej przez organ administracyjny, kliknij Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

W Austrii kary administracyjne nie są odnotowywane w Link otworzy się w nowym oknierejestrze karnym.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.