Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1 – Jak získat právní pomoc

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je pro vás velmi důležité získat nezávislou právní radu. V těchto přehledech získáte informace, kdy a za jakých okolností máte nárok na obhájce. V tomto všeobecném přehledu se dále dozvíte, jak můžete najít obhájce a jak se jeho služby hradí, pokud si je nemůžete dovolit.

Jak vyhledat obhájce

V Rakousku vás u soudu může obhajovat pouze advokát (s několika málo výjimkami). Rakouská advokátní komora vede elektronickou databázi advokátů, kterou najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Když zjistíte, že je proti vám v Rakousku vedeno vyšetřování, které vyústí v trestní řízení, měli byste si najít obhájce a domluvit si s ním/ní schůzku, abyste danou záležitost probrali. Pokud je to možné, měli byste to udělat před prvním výslechem.

Zadržené osoby mají právo před výslechem kontaktovat obhájce. Jestliže žádného obhájce neznáte, můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.obhájce v pracovní pohotovosti. Policie nebo orgány činné v trestním řízení vám musí umožnit tuto službu kontaktovat.

Úhrada za služby obhájce

Jestliže si zvolíte obhájce, který vás bude obhajovat, musíte obvykle za jeho/její služby zaplatit. Pokud neexistuje žádné ujednání o odměně, může si obhájce říci o rozumnou odměnu. Odměnu je možné stanovit na základě sazeb uvedených ve Odkaz se otevře v novém okně.Všeobecných kritériích pro stanovování honorářů (AHK).

Jestliže by vám nebo vaší rodině způsobila úhrada obhajoby vzhledem k vašemu příjmu a majetku vážné finanční problémy a jestliže jde o případy nutné obhajoby, musí vám být přidělen obhájce bezplatně. V takových případech rovněž obdržíte zdarma kopii trestního spisu. O přidělení obhájce v rámce právní pomoci můžete požádat pomocí tohoto Odkaz se otevře v novém okně.formuláře.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před tím, než se případ dostane před soud

Účelem vyšetřování trestného činu je shromáždit skutečnosti, na základě kterých mohou státní zástupci rozhodnout, zda by měla být podána obžaloba nebo zda se měl případ uzavřít. Pokud je podána obžaloba, je účelem přípravného řízení umožnit hladký průběh soudního řízení.

Jaká stadia má vyšetřování trestného činu?

 • Účelem vyšetřování je určit, zda došlo ke spáchání trestného činu a pokud ano, kým.
 • Vede-li se vyšetřování trestného činu vůči určité osobě podezřelé ze spáchání určitého trestného činu, považuje se tato osoba za obviněného (jde o trestní stíhání osoby).
 • Soud se účastní některých úkonů ve vyšetřování. Soud musí v rámci tzv. kontradiktorního řízení provést rekonstrukci trestného činu a jednání. Tohoto řízení se účastní státní zástupce a obžalovaný společně se svým obhájcem, kteří mají právo klást otázky vyslýchaným osobám. Státní zástupce může rovněž soud požádat o provedení dalších důkazů, pokud se domnívá, že to odůvodňuje veřejný zájem.
 • Státní zástupce a/nebo kriminální policie mohou během vyšetřování provádět většinu úkonů z vlastní iniciativy bez souhlasu soudu. Mezi tyto úkony patří zejména výslechy, shromažďování svědeckých výpovědí i potvrzování totožnosti osob, pátrání atd.
 • Rozhodnutí soudu je zapotřebí pro uvalení a prodloužení vyšetřovací vazby. To samé platí pro použití donucovacích prostředků zasahujících do základních práv (např. prohledávání prostor chráněných vlastnickými právy, přístup k bankovním účtům, odposlechy telefonních hovorů nebo analýza telefonních hovorů).
 • Státní zástupce musí vyšetřování zastavit, pokud nedošlo ke spáchání žádného trestného činu nebo pokud shromážděné informace nejsou dostačující pro usvědčení obviněného. Ve všech ostatních případech, kdy bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, musí státní zástupce podat u příslušného soudu obžalobu.
 • Státní zástupce může podmíněně zastavit další stíhání (Odkaz se otevře v novém okně.odklon), jestliže stíhání nelze zastavit, avšak odsouzení není nutné, protože pachatel zaplatil pokutu (ve většině případů). Odklon není možný, pokud v důsledku trestného činu došlo k usmrcení osoby nebo pokud čin spadá do jurisdikce soudů s přísedícími nebo porotních soudů (Schöffen- nebo Geschworenengericht), jinými slovy v případech, kdy se za trestný čin ukládá trest odnětí svobody na dobu delší než pět let (zpravidla).

Má práva během vyšetřování

V různých bodech a stadiích vyšetřování máte různá práva:

Vždy máte následující práva bez ohledu na konkrétní stadium řízení:

 • Musíte být bezodkladně informováni o tom, že je proti vám vedeno trestní stíhání, o tom, který konkrétní trestný čin je vám připisován, a o vašich základních procesních právech.
 • V každém stadiu trestního řízení máte právo na obhájce podle vlastního výběru nebo můžete požádat, aby vám byl obhájce přidělen v rámci hrazené právní pomoci (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1. Jsou-li skutkové a právní otázky složité, můžete požádat o přidělení obhájce v rámci právní pomoci na celé řízení. V trestních řízeních proti cizincům, kteří neznají rakouský právní systém, je toto nejpravděpodobnější řešení. Ve všech případech, u kterých je povinná tzv. Odkaz se otevře v novém okně.nutná obhajoba, vám bude obhájce přidělen vždy, když si jej nezvolíte sami. Pokud vás nehájí obhájce přidělený v rámci hrazené právní pomoci, musíte náklady na přiděleného obhájce uhradit.

Nejdůležitější stadia, ve kterých musíte mít obhájce, jsou tato: celé období vyšetřovací vazby, během soudního řízení o umístění do léčebného ústavu v případě duševně narušených pachatelů, řízení před soudem s přísedícími nebo porotním soudem nebo soudní řízení před samosoudcem, pokud se jedná o trestný čin, za nějž se ukládá trest odnětí svobody překračující tři roky.

 • Nahlédnout do svého spisu;
 • Vyjádřit se k obviněním, která proti vám byla vznesena, nebo právo nevypovídat;
 • Požádat o provedení důkazů;
 • Odvolat se proti opatřením, která přijaly kriminální policie nebo státní zástupce nebo soud;
 • Právo na přidělení překladatele/tlumočníka.

Vyšetřování a provádění důkazů (1)

Kdo vede vyšetřování?

Za vedení vyšetřování odpovídá státního zastupitelství, který dohlíží na kriminální policii. Kriminální policie zahajuje vyšetřování z vlastní iniciativy, nebo na základě trestního oznámení, nebo na základě příkazu státního zástupce.

Jaké informace obdržím?

Státní zástupce nebo kriminální policie vám musí vždy sdělit, že jste trestně stíhán a proč. Musíte být také informováni o tom, že jako obviněný máte právo nevypovídat a že cokoli řeknete, může být použito proti vám u soudu.

Jestliže jste trestný čin, ze kterého jste obviněni, spáchali a doznáte se (jestliže přiznáte vinu), bude to pro soud důležitá polehčující okolnost při stanovování trestu. Přiznání viny však nijak neovlivní průběh soudního řízení.

Co když nemluvím německy?

Pokud nedokážete dobře komunikovat v němčině, máte právo požádat o tlumočníka, který vám bude zdarma přidělen pro výslech. Bez tlumočníka nemusíte, a ani byste neměli, odpovídat na žádné otázky. Tlumočník vám bude položené otázky tlumočit do jazyka, kterému rozumíte. Zároveň bude překládat vaše odpovědi do němčiny.

Tlumočník vám musí vždy přetlumočit informace a právní poučení, na které máte ze zákona právo. Pokud chcete, tlumočník vám pomůže také při jednání s přiděleným obhájcem (nikoli advokátem, kterého jste si sami vybrali).

Můžete také požádat o překlad usnesení státního zástupce nebo rozhodnutí soudu. Pokud chcete nahlédnout do svého spisu, bude vám překladatel pomáhat pouze, pokud nemáte obhájce a nelze předpokládat, že si můžete obstarat překlad příslušných částí spisu sami.

Máte právo kontaktovat právníka?

Advokáta potřebujete jen v případech, které vyžadují, aby vás u soudu zastupoval obhájce. Nicméně bez ohledu na to, jestli jste ve vazbě nebo ne, máte právo se kdykoli poradit s právníkem, pokud si to přejete. Na setkání s přiděleným obhájcem vám musí být dán k dispozici také tlumočník.

Pokud jste byli zatčeni a máte vybraného advokáta, který vás bude obhajovat, můžete ho/ji kontaktovat přímo nebo přes policii. Pokud žádného obhájce neznáte, můžete využít pohotovostní službu advokátní komory (Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1).

Budou mi odebírat otisky prstů nebo vzorky DNA?

Policie má právo prohledat vaše šaty a jakékoli věci, které máte u sebe. Pro jakoukoliv další fyzickou prohlídku je zapotřebí soudní povolení a následný příkaz vydaný státním zástupcem.

Policie vám může sejmout otisky prstů, pokud je to nutné k ověření vaší totožnosti. Kriminální policie vám může odebrat vzorky slin pro provedení analýzy DNA. Pro samotné provedení analýzy DNA je zapotřebí soudní povolení.

Mohou mi prohledat obydlí, kancelář, auto atd.?

Místa a objekty mohou být prohledány, pokud existuje důvodné podezření, že se tam nacházejí podezřelé osoby nebo je tam možné zajistit důkazy. Pro domovní prohlídku je nezbytný soudní příkaz. Policie může na základě příkazu státního zástupce prohledat i další prostory a objekty.

Budu seznámen s důkazy, které proti mně existují?

Jako obviněný máte právo nahlédnout do spisu. Tak zjistíte, jaké proti vám existují důkazy. Ve výjimečných případech nemusí být některé části spisu k dispozici pro nahlédnutí. Máte právo kdykoli předložit vlastní důkazy.

Jaké opravné prostředky mám během vyšetřování k dispozici?

Během vyšetřování se můžete bránit proti jakémukoli opatření kriminální police nebo státního zástupce podáním stížnosti (nepodléhá žádné lhůtě), pokud máte pocit, že byla porušena vaše práva.

Pokud policie nebo státní zástupce vaše námitky ve stížnosti nepřijmou, rozhodne o vaší stížnosti soud. Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat k vrchnímu zemskému soudu (Oberlandesgericht). Námitky se musí podat k policii nebo státnímu zastupitelství.

Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat k vrchnímu zemskému soudu, zejména v případech, kdy jsou dotčena vaše základní práva.

Odvolání se podává ve lhůtě 14 dnů, a to buď k policii nebo státnímu zástupci, nebo k soudu první instance.

Musím být při vyšetřování přítomen?

Nejste povinni zůstávat v Rakousku po celou dobu vyšetřování. Váš obhájce může rovněž dohlédnout na to, aby byla při vyšetřování dodržována všechna vaše práva.

Do Rakouska se musíte dostavit k výslechu. Žádné právní ustanovení neumožňuje video výslech, ani tento výslech není technicky proveditelný.

Zatčení a vyšetřovací vazba (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Kdy na mě může být uvalena vazba?

Vyšetřovací vazba na vás může být uvalena pouze tehdy, když jste vážně podezřelí ze spáchání trestného činu a existuje důvod pro uvalení vazby (riziko útěku, ničení důkazů nebo spáchání trestného činu). Pro zatčení je potřeba soudní příkaz (zatčení provedou příslušníci kriminální policie) (pokud nejste přistiženi při činu nebo hrozí bezprostřední nebezpečí).

Vyšetřovací vazbu musí uvalit soud a vykonává se ve věznici. Kriminální policie vás může zadržovat maximálně 48 hodin předtím, než vás bezodkladně předvede k soudu.

Zákon nestanovuje, jestli a jak můžete oznámit své rodině nebo přátelům, že jste byli zadrženi. V každé věznici jsou k dispozici sociální služby, které vám v takových otázkách mohou pomoci.

Jaké informace musím dostat, když je na mě uvalena vyšetřovací vazba?

Musí vám být přečteno rozhodnutí o uvalení vyšetřovací vazby, v případě potřeby s asistencí tlumočníka. Musíte obdržet písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí. V rozhodnutí musí být uveden trestný čin, z jehož spáchání jste důvodně podezřelí. Musí také uvádět všechny skutečnosti, které podle mínění soudu vazbu odůvodňují.

Během celé doby vyšetřovací vazby musíte mít obhájce. Pokud si ho sami nezvolíte, bude vám přidělen.

O uvalení vyšetřovací vazby soud rozhoduje v rámci ústního slyšení.

Proti rozhodnutí o uvalení nebo prodloužení vyšetřovací vazby se můžete do tří dnů odvolat k vrchnímu zemskému soudu.

Jak dlouho mohu být ve vyšetřovací vazbě?

Každé rozhodnutí o vzetí do vyšetřovací vazby stanoví konkrétní dobu. Rozhodnutí uvalit vyšetřovací vazbu je účinné čtrnáct dní. Rozhodnutí o prvním prodloužení vyšetřovací vazby je účinné jeden měsíc. Jakékoli další rozhodnutí o prodloužení vazby je účinné dva měsíce.

Vyšetřovací vazba by celkově neměla trvat déle než šest měsíců, ale s ohledem na závažnost trestného činu může být prodloužena. Více informací najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Mohu během vyšetřovací vazby přijímat návštěvy a bude mi poskytnuto lékařské ošetření?

Každá osoba ve vyšetřovací vazbě má právo na návštěvy dvakrát týdně. Váš obhájce vás může ve vazbě navštěvovat kdykoli nezávisle na pravidle, které se týká ostatních návštěv.

Lékařské služby jsou k dispozici v každé věznici. Zákon stanoví, že vám může být podle potřeby poskytnuta specializovaná lékařská péče.

Mohu se jako občan jiného státu obrátit na ambasádu?

Máte právo kontaktovat ambasádu a adresu najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Policie a státní zástupce jsou povinni kontaktovat diplomatické zastoupení vaší země, pokud si to přejete.

Co se stane, když mě vezmou do vazby na základě Odkaz se otevře v novém okně.evropského zatýkacího rozkazu?

Jestliže nějaký členský stát vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni v jiném členském státě a předáni do země, která zatykač vydala. Rakouské právo vyžaduje, abyste do předání byli ve vazbě. Soud rozhodne o uvalení vazby. U tohoto slyšení máte právo na obhájce a, pokud je potřeba, také na tlumočníka.

Obžaloba (3)

Po dokončení vyšetřování může státní zástupce dojít k závěru, že usvědčení je pravděpodobné. V takovém případě na vás u příslušného soudu podá obžalobu.

Obžaloba musí obsahovat odůvodnění a podává se k soudu s přísedícími nebo k porotním soudům, pokud se na trestný čin, jehož spáchání se obžalovanému připisuje, vztahuje trest se sazbou odnětí svobody v délce překračující pět let. U trestných činů s nižší trestní sazbou státní zástupce podává pouze písemný návrh na potrestání obsahující obvinění bez uvedení odůvodnění k samosoudci u zemského soudu nebo okresního soudu.

Jak se mohu proti obžalobě bránit?

Proti obžalobě můžete podat námitky do čtrnácti dnů od jejího doručení. Námitky posoudí vrchní zemský soud (více podrobností o důvodech námitek a jejich podávání najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde). Námitky můžete podat písemně nebo ústně.

Pokud vrchní zemský soud uzná vaši námitku jako oprávněnou, může trestní řízení přerušit nebo nařídit státnímu zástupci, aby pokračoval ve vyšetřování.

Pokud je vaše námitka zamítnuta nebo žádnou nepodáte, je obžaloba platná a příslušný soud musí připravit soudní hlavní líčení.

Pokud je proti vám podán návrh na potrestání, nemůžete podat námitku. Zákon však vyžaduje, aby soud, který danou záležitost řeší, posoudil opodstatněnost návrhu. Pokud soud na základě skutečností zmíněných v zákoně dospěje k závěru, že obvinění v návrhu nejsou důvodná, může rozhodnout o zastavení trestního řízení.

Příprava obhajoby na hlavní líčení (4)

Co se děje před hlavním líčením?

Jakmile na vás byla podána obžaloba, není již možné omezovat přístup ke spisu. V tomto okamžiku máte přístup k celému spisu, který je rovněž k dispozici soudu. Soud připraví hlavní líčení.

Pokud chcete, můžete požádat o provedení důkazu, abyste se na hlavní líčení mohli lépe připravit. Zejména můžete požádat o výslech svědků. V žádosti o důkazy musíte uvést skutečnosti, které chcete na základě příslušného důkazu prokázat. Můžete být také požádáni o uvedení důvodu, proč je podle vás vaše žádost o provedení důkazů opodstatněná.

Jak bych měl spolupracovat se svým obhájcem?

Je-li na vás podána obžaloba, musí vás v řízení obhajovat obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sami, bude vám přidělen.

V soudních řízeních před samosoudci nebo u okresních soudů, při nichž se projednává návrh na potrestání, není nutné ustavovat obhájce. Nicméně pokud se jedná o složitý případ, může vás obhájce, kterého si zvolíte nebo o jehož přidělení požádáte, obhajovat kdykoli. Toto je zpravidla případ obžalovaných z řad cizinců, kteří neznají rakouský právní systém.

Svého obhájce byste měli seznámit se všemi důkazy, které znáte a o kterých si myslíte, že by vás mohly zbavit obvinění. Váš obhájce poté řádným způsobem podá nezbytné žádosti o provedení důkazů.

Co se stane, pokud jsem již byl za stejný trestný čin odsouzen, případně zproštěn viny v jiném členském státě?

Pokud soud v jiném členském státě vynesl rozsudek ohledně stejného trestného činu, nemůžete být ze stejný trestný čin obžalován podruhé v dalším členském státě.

Měli byste co nejdříve (během vyšetřování) podat potřebné žádosti v této věci. Stejně tak, pokud jste byli usvědčeni nebo zproštěni obžaloby z trestného činu v Rakousku, nemůžete být souzeni ze stejného trestného činu v jiném členském státě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyšetřovací vazba

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odškodňování v souvislosti s trestním řízením

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3 – Má práva v průběhu řízení hlavního líčení

Kde se bude soudní řízení konat?

Soudní proces (hlavní líčení) se bude konat u soudu, u kterého podalo státní zastupitelství (žalobce) konečnou obžalobu. Zpravidla to bývá soud s místní příslušností v místě, kde byl trestný čin spáchán. Soudní procesy bývají až na několik výjimek veřejné.

V závislosti na povaze trestu může o trestu rozhodnout samosoudce, soud s přísedícími nebo porotní soud. V soudech s přísedícími nebo porotních soudech zasedají laičtí přísedící.

Může být obžaloba během procesu změněna?

Pokud budete během procesu obviněni z dalšího trestného činu, může žalobce rozšířit obžalobu a zahrnout do ní tato nová obvinění, pokud se na ně nevztahuje přísnější trest než na původní obvinění uvedená v obžalobě.

Soud je ve svém rozhodnutí vázán pouze skutečnostmi popsanými v obžalobě a nikoli právním posouzením, které poskytne žalobce. Soud rovněž může trestný čin, ze kterého jste obžalováni, právně kvalifikovat jinak, než jak jej kvalifikoval žalobce.

Jaká mám práva během soudního procesu?

Stejně jako během celého trestního řízení, i během samotného procesu máte právo nevypovídat. Obvinění, která proti vám byla v obžalobě vznesena, nemusíte nijak komentovat.

Pokud v průběhu procesu přiznáte vinu, bude to bráno jako polehčující okolnost při stanovování trestu. Přiznání viny však nijak nezmění průběh soudního řízení. Když neřeknete pravdu, nebudete nijak potrestáni.

Soudy s přísedícími a porotní soudy nemohou vést řízení bez vaší přítomnosti. V těchto řízeních vás také musí vždy zastupovat obhájce. Neexistují žádná ustanovení, která by řešila soudní proces prostřednictvím video přenosu.

Pokud nerozumíte dobře německy, musí být při procesu přítomen tlumočník. Tlumočník vám bude hlavní body procesu tlumočit do jazyka, kterému rozumíte.

Během procesu máte také právo podávat žádosti, zejména žádosti o provedení důkazů.

V procesu, který probíhá před soudem s přísedícími nebo porotním soudem, vás musí zastupovat obhájce, zatímco v jiných typech řízení je ustavení obhájce nepovinné.

Obhájce, kterého jste si zvolili, můžete kdykoli změnit. Nesmí to však vést k bezdůvodným průtahům v řízení.

Jaká mám práva v souvislosti se svědectvím proti mně?

Soud rozhoduje pouze na základě důkazů provedených přímo během hlavního líčení. Máte právo se vyjádřit ke každému provedenému důkazu.

Svědci musí být vyslýcháni osobně. Jejich svědectví nesmí být čtené, pokud se na tom obžaloba a obhajoba nedohodnou. Máte právo klást dotazy spoluobžalovaným a svědkům nebo to může provést váš obhájce.

Předběžné důkazy nejsou povoleny. To jsou důkazy, jejichž výsledek předem neznáte. Pokud požádáte o provedení důkazů, musíte být schopni vysvětlit, jaké výsledky tyto důkazy přinesou nebo jakou nezvratnou skutečnost prokážou.

Důkazy můžete také předložit přímo během hlavního líčení, například důkazy, které jste získali pomocí soukromého detektiva. Je na soudu, aby takové důkazy posoudil.

Mohou být během procesu předloženy informace o mém záznamu v trestním rejstříku?

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád stanoví, že informace týkající se záznamu v trestním rejstříku je možné získat i ze zahraničí. Informace o vašem záznamu v trestním rejstříku budou při hlavním líčení přečteny.

Pokud budete shledáni vinnými a byli jste ze stejného druhu trestného činu usvědčeni již dříve, můžete dostat přísnější trest.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Poté, co byly provedeny všechny důkazy a obžaloba i obhajoba přednesly své závěrečné řeči, vynese soud rozsudek. Tím končí řízení u soudu první instance.

Jsou-li splněny nezbytné zákonné podmínky, může soud nařídit některý druh Odkaz se otevře v novém okně.odklonu. Ve všech ostatních případech soud rozhodne, jestli jste vinni z obvinění, která proti vám byla vznesena v obžalobě, nebo vás zprostí viny.

Pokud vás soud shledá vinnými, musí také stanovit trest. Trestem může být pokuta nebo odnětí svobody. Výkon trestu může být odložen na Odkaz se otevře v novém okně.podmíněnou zkušební dobu.

Jaká je role oběti během procesu?

Oběť trestného činu, tj. poškozený, má právo účastnit se procesu a může být rovněž zastupován právním zástupcem. Poškozený má právo klást obžalovanému, svědkům a soudním znalcům otázky a má také právo na slyšení v souvislosti s jeho žalobními nároky.

Stejně jako v případě obžalovaného může i poškozenému při procesu asistovat tlumočník, pokud dostatečně neovládá němčinu.

Pokud byl poškozený vystaven v důsledku trestného činu určitému stresu, může mu být poskytnuta Odkaz se otevře v novém okně.soudní podpora v sociálně psychologických a právních otázkách, je-li to nezbytné pro ochranu jeho procesních práv.

Poškození, kteří požadují náhradu škody, kterou v důsledku trestného činu utrpěli, nebo odškodnění za narušení svých práv, jsou označováni za Odkaz se otevře v novém okně.soukromoprávní procesní stranu případu (adhezní řízení). Pokud se poškození účastní řízení v rámci adhezního řízení, mají rovněž právo požadovat důkazy.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

4 – Má práva po skončení soudního procesu

Mohu se odvolat?

Obžalovaný se může proti odsuzujícímu rozsudku odvolat k soudu vyšší instance. V případě rozsudků okresních soudů a samosoudců u zemských soudů je možné podat odvolání v plném rozsahu. Jeho účelem je zpochybnit jak výrok o vině, tak o trestu. V tomto řízení můžete také požádat o provedení nových důkazů, nebo můžete nové důkazy předložit sami

V případě rozhodnutí soudů s přísedícími nebo porotních soudů se můžete odvolat pouze proti výroku o trestu, ale nikoli proti výroku o vině. Tato rozhodnutí můžete napadnout prostřednictvím žaloby pro zmatečnost, ve které můžete poukázat na chyby v řízení, v odůvodnění rozhodnutí a chyby v zákoně.

Nemůžete napadnout to, jak soudce důkazy posuzoval. Nemůžete předkládat nové důkazy.

Záměr odvolat se proti rozsudku musíte oznámit okamžitě po vynesení rozsudku nebo maximálně do tří dnů. Poté soud vydá rozsudek písemně a doručí jej vám nebo vašemu obhájci. Váš obhájce pak musí podat odvolání písemně do čtyř týdnů.

Žalobce má stejné právo podat odvolání.

Jaké jsou kroky v odvolacím řízení?

Druhá strana řízení (obžalovaný nebo žalobce) má právo na odvolání odpovědět. Soud poté předá spis odvolacímu soudu. O žalobách pro zmatečnost rozhoduje vždy Nejvyšší soud.

Po ústním jednání bude vynesen rozsudek. Nejvyšší soud může o žalobách pro zmatečnost rozhodovat i bez nařízení jednání.

Jestliže Nejvyšší soud žalobu pro zmatečnost uzná, zpravidla zruší napadaný rozsudek a vrátí záležitost soudu první instance. V případě odvolání proti výrokům o vině si může odvolací soud nejdříve vyžádat důkazy, které považuje za nezbytné, a poté ve věci rozhodnout.

Oznámení a podání odvolání nebo žaloby pro zmatečnost má odkladný účinek a rozsudek, který je tímto napadán, nemůže být vykonán. Nicméně pokud jste ve vyšetřovací vazbě, nebude na základě podaného odvolání vazba zrušena.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu se nelze podat další opravný prostředek.

Co se stane po skončení odvolacího řízení?

Pokud soud vašemu odvolání vyhoví (částečně nebo zcela), může se konat nový soudní proces před soudem první instance. Odvolací soud může také na základě vašich argumentů učinit vlastní rozhodnutí.

Jestliže soud odvolání zamítne nebo rozsudek odvolacího soudu odsouzení potvrdí, musí být rozsudek vykonán, jakmile se stane pravomocným a vykonatelným.

Pokud vám není udělen podmíněný trest, obdržíte pokyny, abyste buď zaplatili pokutu, nebo nastoupili výkon trestu odnětí svobody do vězení.

Pokud vás soud zprostí viny za skutky uvedené v obžalobě a pokud jste během procesu byli zadržováni ve vyšetřovací vazbě, máte nárok na odškodnění za čas strávený ve vazbě v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o odškodnění v souvislosti s trestním řízením.

Mohu trest vykonat v členském státě, ze kterého pocházím?

To je možné, pokud si to přejete nebo pokud s tím souhlasíte. Příslušná pravidla najdete v Odkaz se otevře v novém okně.Úmluvě o předávání odsouzených osob (zejména článek 3).

Zanese se mé odsouzení do rejstříku trestů?

Federální policejní ředitelství ve Vídni vede Odkaz se otevře v novém okně.trestní rejstřík pro celé Rakousko. Obsahuje zejména tyto informace:

 • všechny pravomocné rozsudky rakouských trestních soudů;
 • všechny pravomocné rozsudky zahraničních soudů, které se týkají rakouských občanů a osob, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v Rakousku, i
 • všechna rozhodnutí národních a zahraničních trestních soudů, která se k těmto rozsudkům vztahují.

Proti záznamu v trestním rejstříku není možné se jakkoli odvolat. V závislosti na závažnosti trestného činu se záznamy z trestního rejstříku po Odkaz se otevře v novém okně.určité době zahlazují.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 – Přestupky

Jak se řeší méně závažné dopravní přestupky?

V Rakousku se méně závažné dopravní přestupky neřeší u soudu. Řeší je správní orgány. Soudy řeší pouze dopravní přestupky, při kterých došlo ke zranění osob (újma na zdraví z nedbalosti).

Dopravní přestupky jsou penalizovány Odkaz se otevře v novém okně.blokovou pokutou (Organstrafverfügung), Odkaz se otevře v novém okně.anonymním trestním příkazem (Anonymstrafverfügung) nebo Odkaz se otevře v novém okně.trestním příkazem (Strafverfügung).

Odkaz se otevře v novém okně.Bloková pokuta ukládá sankci až do výše 36 euro za přestupek (např. špatné parkování). Pokud pokutu nezaplatíte, bude nahlášena správnímu orgánu. V dalším správním řízení vám může být udělena i vyšší pokuta.

Odkaz se otevře v novém okně.Anonymní trestní příkaz se vydává proti konkrétní osobě, ale doručuje se osobě (např. vlastníkovi vozidla), o které se správní orgán domnívá, že pachatele zná nebo jej může snadno identifikovat.

Anonymním trestním příkazem lze uložit pokutu do výše 220 euro (např. malé překročení dovolené rychlosti o 10 až 20 km/h). Jestliže není pokuta uhrazena do čtyř týdnů, pozbývá anonymní trestní příkaz platnosti a proti řidiči vozidla je zahájeno řádné správní řízení podle zákona o správních deliktech.

Pokud oprávněný úředník ohlásí přestupek (např. závažnější přestupek, než je malé překročení dovolené rychlosti), může správní orgán udělit pokutu do výše 365 euro Odkaz se otevře v novém okně.trestním příkazem. Proti trestnímu příkazu můžete do dvou týdnů podat písemnou nebo ústní námitku.

Odkaz se otevře v novém okně.Námitku musíte podat u Odkaz se otevře v novém okně.orgánu, který trestní příkaz vydal.

Dne 1. července 2005 vstoupil v platnost systém evidence dopravních přestupků (opatření proti neukázněným řidičům). Eviduje se 13 druhů velmi nebezpečných Odkaz se otevře v novém okně.přestupků.

Zákaz řízení se v Rakousku ukládá zahraničním řidičům, kteří mají třetí Odkaz se otevře v novém okně.zaevidovaný přestupek.

Dne 1. března 2008 vstoupil v platnost Odkaz se otevře v novém okně.zákon o vymáhání správních sankcí v rámci EU, na základě kterého mohou být sankce za dopravní přestupky vymáhány v celé EU.

Jak se řeší jiné přestupky?

Přestupky jsou obvykle penalizovány ve správním řízení v souladu se Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o správních deliktech. Možné typy sankcí jsou následující: Odkaz se otevře v novém okně.pokuta (nejběžnější typ) a Odkaz se otevře v novém okně.odnětí svobody (za určitých okolností). Odkaz se otevře v novém okně.Kompetentní orgán je orgán s místní a věcnou příslušností (Odkaz se otevře v novém okně.instance podle správního práva).

Obecné informace o možné právní ochraně proti rozhodnutí správního orgánu najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Zaznamenávají se tyto delikty do trestního rejstříku?

V Rakousku se sankce uvalené v souladu se zákonem o správních deliktech do Odkaz se otevře v novém okně.trestního rejstříku nezaznamenávají.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.