NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1 – Juridisk bistand

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Sådan finder du en advokat

I Østrig er det kun advokater, der kan forsvare dig i retten (med nogle få undtagelser). Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (det østrigske advokatkammer) fører et elektronisk register over advokater, som du kan få adgang til Link åbner i nyt vindueher.

Hvis du finder ud af, at der foretages en efterforskning i forbindelse med en straffesag mod dig i Østrig, bør du vælge en forsvarer og arrangere et møde med den pågældende for at drøfte sagen. Hvis det er muligt, skal du gøre det, inden du afhøres første gang.

Hvis du bliver anholdt, har du ret til at kontakte en forsvarer, inden du afhøres. Hvis du ikke kender en forsvarer, kan du kontakte Link åbner i nyt vindueden østrigske advokatvagt. Politiet eller anklagemyndigheden skal lade dig kontakte denne.

Betaling for advokatbistand

Hvis du selv antager en forsvarer, skal du generelt selv betale for dennes ydelser. Hvis der ikke er indgået en aftale om salæret, kan forsvareren bede om et rimeligt salær. Satserne i Link åbner i nyt vindueAllgemeine Honorar-Kriterien (generelle kriterier for salærer) kan anvendes som grundlag for beregning af salæret.

Hvis betaling af advokatsalæret betyder, at du på baggrund af din indkomst og dine økonomiske forhold ikke kan opretholde et eksistensminimum for dig selv eller din familie, og hvis du har brug for en forsvarer, får du beskikket en gratis forsvarer. I sådanne tilfælde modtager du også gratis kopier af straffesagens akter. Du kan ansøge om at få beskikket en advokat ved hjælp af denne Link åbner i nyt vindueformular.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 – Mine rettigheder under politietsefterforskning, og inden sagen kommer for retten

Formålet med en politiefterforskning er at fastlægge kendsgerningerne, så anklagemyndigheden kan beslutte, om der skal rejses tiltale, eller sagen skal lukkes. Hvis der rejses tiltale, har den indledende procedure også til formål at fremme en hurtig afslutning på retssagen.

Hvilke stadier indgår i politiets efterforskning?

 • Formålet med politiets efterforskning er at konstatere, om der er begået noget strafbart, og i så fald af hvem.
 • Når der foretages en efterforskning mod en person, der er mistænkt for en bestemt lovovertrædelse, anses denne person for at være tiltalt.
 • Retten skal tage bestemte skridt i forbindelse med efterforskningen. Den skal rekonstruere lovovertrædelsen og foretage en såkaldt kontradiktorisk sagsbehandling. Den offentlige anklager og den tiltalte deltager sammen med den tiltaltes forsvarer i denne sagsbehandling og har ret til at stille spørgsmål til den person, der afhøres. Anklagemyndigheden kan også anmode retten om at optage yderligere beviser, hvis den anser det for at være i den offentlige interesse.
 • Anklagemyndigheden og/eller politiets efterforskningsafdeling kan foretage de fleste trin i efterforskningen på eget initiativ uden rettens samtykke. Disse trin omfatter især den indledende efterforskning og afhøring samt fastlæggelse af identiteten på personer, ransagninger osv.
 • Det kræver en retskendelse at idømme eller forlænge en varetægtsfængsling. Det samme gælder brugen af tvangsforanstaltninger i forbindelse med grundlæggende rettigheder (f.eks. ransagning af steder, som er beskyttet af boligens ukrænkelighed, opnåelse af adgang til bankkonti, telefonaflytninger eller analyse af telefondata).
 • Anklagemyndigheden skal indstille efterforskningen, hvis der ikke er begået nogen lovovertrædelse, eller hvis der ikke er tilstrækkelige beviser til at dømme den tiltalte. I alle andre tilfælde, hvor der er tilstrækkelige beviser, skal anklagemyndigheden indlevere et anklageskrift til den kompetente ret.
 • Anklagemyndigheden kan afstå fra yderligere retsforfølgelse (Link åbner i nyt vinduealternativ straf) i sager, der ikke kan indstilles, men hvor domfældelse ikke forekommer at være nødvendig, fordi den tiltalte (i de fleste tilfælde) betaler en bøde. Det er ikke muligt at pålægge en alternativ straf, hvis lovovertrædelsen har resulteret i, at en person er død, eller i sager, der behandles af et nævningeting eller et panel af lægdommere, dvs. hvor strafferammen er på over fem års fængsel (som regel).

Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

Du har forskellige rettigheder afhængigt af de forskellige trin i efterforskningen:

Uanset hvilket stadium i processen, du befinder dig på, har du følgende rettigheder:

 • Du skal så tidligt som muligt underrettes om, at der foretages en efterforskning mod dig, om den lovovertrædelse, som du er mistænkt for, og om dine grundlæggende proccessuelle rettigheder.
 • På alle stadier i processen har du ret til selv at vælge en forsvarer eller ansøge om at få beskikket en advokat (se Link åbner i nyt vinduefaktablad 1). I forbindelse med komplicerede omstændigheder eller retlige spørgsmål kan du ansøge om at få beskikket en advokat under hele processen. I straffesager mod udlændinge, som ikke kender det østrigske retssystem, vil det sandsynligvis være aktuelt. I alle sager, hvor der skal være et såkaldt Link åbner i nyt vindueobligatorisk forsvar, vil du under alle omstændigheder få beskikket en advokat, hvis du ikke vælger en selv. Hvis du ikke har fået bevilget gratis advokatbistand, skal du betale den beskikkede forsvarers salær.

De vigtigste stadier, som kræver en forsvarsadvokat, er: hele varetægtsfængslingsperioden, sager, hvor den tiltalte er anbragt på en institution for mentalt forstyrrede lovovertrædere, sager, der behandles af et nævningeting eller et panel af lægdommere, eller sager, som behandles af en enedommer, hvor strafferammen er på over tre års fængsel.

 • Ret til aktindsigt.
 • Ret til at udtale dig om de påstande, der fremsættes mod dig, eller til at nægte at udtale dig.
 • Ret til at anmode om indsamling af beviser.
 • Ret til at klage over foranstaltninger truffet af anklagemyndigheden eller politiets efterforskningsafdeling samt til at appellere retsafgørelser.
 • Ret til oversætter-/tolkebistand.

Efterforskning og indsamling af beviser (1)

Hvem gennemfører efterforskningen?

Anklagemyndigheden, der leder politiets efterforskningsafdeling, er ansvarlig for at gennemføre efterforskningen. Politiets efterforskningsafdeling indleder efterforskningen på eget initiativ, hvis en tredje person indgiver en politianmeldelse, eller efter bemyndigelse fra den offentlige anklager.

Hvilke oplysninger kan jeg få?

Anklagemyndigheden eller politiets efterforskningsafdeling skal altid oplyse dig om, at du er under efterforskning og hvorfor. Derudover skal du oplyses om, at du som tiltalt ikke har pligt til at udtale dig, og at det kan blive brugt som bevis mod dig, hvis du udtaler dig.

Hvis du har begået den lovovertrædelse, som du er tiltalt for, og hvis du tilstår (erklærer dig skyldig), vil det blive betragtet som en betydelig formildende omstændighed, når retten skal fastsætte din straf. En tilståelse har dog ingen betydning for retssagens forløb.

Hvad hvis jeg ikke forstår tysk?

Hvis du ikke kan kommunikere tilstrækkeligt på tysk, har du ret til at anmode om gratis bistand fra en tolk under din afhøring. Du har ikke pligt til at svare på spørgsmål og bør ikke gøre dette uden tolkens tilstedeværelse. Tolken oversætter de spørgsmål, du får stillet, til et sprog, du kan forstå. Tolken oversætter også dine svar til tysk.

Tolken skal altid oversætte de oplysninger og vejledninger om retsspørgsmål, som du skal modtage i henhold til loven. Hvis du ønsker det, hjælper tolken dig også i din kontakt med en beskikket forsvarer (ikke en forsvarer, du selv har valgt).

Hvis du bliver oplyst om en afgørelse fra anklagemyndigheden eller om en retsafgørelse, kan du også anmode om hjælp til at få disse dokumenter oversat. Hvis du ønsker at få aktindsigt, kan du kun få bistand af en oversætter, hvis du ikke har en forsvarer, og det er urimeligt at forvente, at du selv sørger for at få de relevante dele af akterne oversat.

Kan jeg kontakte en advokat?

Du har ikke brug for en advokat, undtagen i sager, hvor det kræves, at du bliver repræsenteret af en forsvarer. Du har dog til enhver tid ret til at kontakte en advokat, hvis du ønsker det, uanset om du bliver tilbageholdt eller ej. Der skal også stilles en tolk til rådighed i forbindelse med din kontakt med den beskikkede forsvarer.

Hvis du bliver anholdt og kender navnet på en advokat, som du ønsker, skal forsvare dig, kan du også kontakte den pågældende direkte eller gennem politiet. Hvis du ikke kender en forsvarer, kan du kontakte den østrigske advokatvagt (Link åbner i nyt vinduefaktablad 1).

Skal jeg afgive fingeraftryk eller dna-prøver?

Politiet har ret til at undersøge dit tøj og alle genstande i din besiddelse. Yderligere fysiske undersøgelser kræver rettens tilladelse og en efterfølgende afgørelse fra anklagemyndigheden.

Politiet kan tage dine fingeraftryk, hvis det er nødvendigt for at fastslå din identitet. Politiets efterforskningsafdeling kan tage en spytprøve med henblik på en dna-analyse. Det kræver rettens tilladelse at foretage selve dna-analysen.

Skal mit hjem, mine forretningslokaler, min bil osv. ransages?

Der kan foretages ransagning af steder og genstande, hvis det må antages, at mistænkelige personer befinder sig der, eller at der kan sikres beviser. Det kræver rettens tilladelse at ransage steder, som er beskyttet af husejernes rettigheder. Politiet kan undersøge andre steder og genstande efter afgørelse fra den offentlige anklager.

Kan jeg få oplysning om de beviser, der fremlægges mod mig?

Som tiltalt har du ret til aktindsigt. På den måde kan du få oplysninger om beviserne mod dig. I særtilfælde kan der være enkelte dele af akterne, som du ikke kan få indsigt i. Du har til enhver tid ret til at fremlægge dine egne beviser.

Hvilke retsmidler har jeg adgang til under efterforskningen?

Du kan forsvare dig selv mod efterforskningsafdelingens eller anklagemyndighedens foranstaltninger under efterforskningen ved at gøre indsigelse (der er ingen frist), hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt.

Retten træffer afgørelse om din indsigelse, medmindre anklagemyndigheden anerkender dit synspunkt. Du kan appellere en retsafgørelse til en højere delstatsret (Oberlandesgericht). Appellen skal indgives til anklagemyndigheden.

Du har ret til at appellere retsafgørelser til en højere delstatsret, særlig afgørelser, der har betydning for de grundlæggende rettigheder.

Appeller kan indgives til både anklagemyndigheden og retten i første instans inden for 14 dage.

Skal jeg være til stede under efterforskningen?

Der er intet krav om, at du skal opholde dig i Østrig under hele efterforskningen. Din forsvarer kan også sikre, at dine rettigheder bliver overholdt under efterforskningen (hvis du ønsker det).

Du skal tage til Østrig for at blive afhørt. Der findes ingen bestemmelser om videotransmission af efterforskningen. Det er heller ikke teknisk muligt.

Anholdelse og varetægtsfængsling (herunder den europæiske arrestordre) (2)

Hvorfor bliver jeg varetægtsfængslet?

Du kan kun blive varetægtsfængslet, hvis du er stærkt mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, og hvis der også er en grund til at tilbageholde dig (flugtrisiko, risiko for tilintetgørelse af bevismateriale eller risiko for en lovovertrædelse). Retten skal give sin tilladelse til, at du anholdes (af politiets efterforskere) (medmindre du bliver taget på fersk gerning, eller der er en overhængende fare).

Varetægtsfængsling skal pålægges af retten og fuldbyrdes i et fængsel. Politiets efterforskningsafdeling kan tilbageholde dig i højst 48 timer, før du stilles for retten uden unødig forsinkelse.

Loven indeholder ingen bestemmelser om, hvorvidt og hvordan du må underrette din familie eller dine venner om, at du bliver tilbageholdt. I alle fængsler findes der sociale foranstaltninger, så du kan få hjælp med disse spørgsmål.

Hvilke oplysninger skal jeg have, hvis jeg bliver varetægtsfængslet?

Afgørelsen om din varetægtsfængsling skal læses op for dig, om nødvendigt med bistand fra en tolk. Der skal udleveres en skriftlig kopi af afgørelsen til dig. Afgørelsen skal indeholde en redegørelse for karakteren af den lovovertrædelse, du er under mistanke for at have begået. Den skal også omfatte alle de forhold, som efter rettens opfattelse berettiger din varetægtsfængsling.

Du skal repræsenteres af en forsvarer under hele din varetægtsfængsling. Hvis du ikke selv vælger en forsvarer, får du beskikket en.

Rettens afgørelse om varetægtsfængsling træffes i et mundtligt retsmøde.

Inden for tre dage kan du appellere en afgørelse om varetægtsfængsling eller forlængelse af varetægtsfængsling til en højere delstatsret.

Hvor længe må jeg være varetægtsfængslet?

Alle afgørelser om varetægtsfængsling gælder i en begrænset periode. Afgørelsen om varetægtsfængsling gælder i 14 dage. Den første afgørelse om forlængelse af din varetægtsfængsling gælder i en måned. Alle efterfølgende afgørelser om forlængelse af din varetægtsfængsling gælder i to måneder.

Varetægtsfængslingen bør ikke vare længere end seks måneder i alt, men den kan forlænges på grund af alvoren af lovovertrædelsen. Se Link åbner i nyt vindueher for at få flere oplysninger.

Kan jeg modtage besøg og få lægehjælp, mens jeg er varetægtsfængslet?

Alle varetægtsfængslede har ret til at modtage besøg to gange om ugen. Din forsvarer må til enhver tid besøge dig under din varetægtsfængsling, uanset besøgsreglerne.

Der er adgang til lægehjælp i alle fængsler. I henhold til loven har du ret til lægehjælp efter behov.

Kan jeg kontakte mit lands ambassade?

Du har ret til at kontakte din ambassade, og du kan finde adressen på den Link åbner i nyt vindueher. Politiet og anklagemyndigheden har pligt til at kontakte din diplomatiske repræsentant, hvis du ønsker det.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

Hvis en medlemsstat udsteder en europæisk arrestordre, kan du blive anholdt i en anden medlemsstat og udleveret til det land, der har udstedt arrestordren. Ifølge østrigsk lovgivning skal du fængsles, indtil du bliver udleveret. Retten træffer en afgørelse med henblik herpå. Du har ret til at modtage bistand fra en forsvarer og om nødvendigt en tolk ved retsmødet.

Tiltale (3)

Efter efterforskningen kan anklagemyndigheden beslutte, at der er sandsynlighed for domfældelse. Hvis det er tilfældet, rejses der tiltale mod dig ved den kompetente ret.

Tiltalen rejses i form af et begrundet anklageskrift til en domstol med et nævningeting eller et panel af lægdommere, hvis strafferammen for den lovovertrædelse, du tiltales for at have begået, er på over fem års fængsel. I forbindelse med lovovertrædelser med en kortere strafferamme behøver anklagemyndigheden kun at rejse skriftlig tiltale uden begrundelse ved en delstatsret (Landesgericht) eller ved en underret (Bezirksgericht), med en enkelt dommer.

Hvordan kan jeg forsvare mig mod tiltalen?

Du kan gøre indsigelse mod et anklageskrift senest 14 dage efter, det er blevet forkyndt. Den højere delstatsret træffer afgørelse om din indsigelse (du kan finde flere oplysninger om årsagerne til at gøre indsigelse Link åbner i nyt vindueher). Indsigelsen kan være skriftlig eller mundtlig.

Hvis den højere delstatsret vurderer, at din indsigelse er berettiget, kan den indstille straffesagen eller pålægge anklagemyndigheden at foretage yderligere efterforskning.

Hvis din indsigelse ikke tages til følge, eller hvis du ikke gør indsigelse, gælder anklageskriftet, og den kompetente ret skal forberede retssagen.

Hvis der rejses anklage i form af en påtaleerklæring, kan der ikke gøres indsigelse. Efter loven skal den kompetente ret dog vurdere tiltalepunkternes gyldighed. Hvis retten finder, at påtalebegæringen ikke er berettiget af en af de i loven nævnte grunde, kan den indstille straffesagen.

Forsvarets forberedelse af retssagen (4)

Hvad sker der før retssagen?

Når der er rejst tiltale mod dig, er det ikke længere muligt at begrænse adgangen til sagens akter. Senest på dette tidspunkt får du adgang til fuld indsigt alle sagsakterne, som retten også råder over. Retten forbereder retssagen.

Hvis du ønsker det, kan du anmode om, at der optages beviser til støtte for din forberedelse af retssagen. Du kan navnlig anmode om vidneførsel. I din anmodning om optagelse af beviser skal du redegøre for de forhold, som du ønsker at bevise med det pågældende bevis. Du kan også blive bedt om at angive, hvorfor du mener, at det bevis, du anmoder om, er relevant.

Hvordan samarbejder jeg med min forsvarer?

Hvis der rejses tiltale mod dig ved et anklageskrift, skal du repræsenteres af en forsvarer under retssagen. I så fald får du beskikket en forsvarer, hvis ikke du selv vælger en.

I strafferetssager for en enedommer eller en underret er det ikke obligatorisk at have en forsvarer. Du kan dog til enhver tid lade dig repræsentere af en forsvarer efter eget valg eller anmode om at få beskikket en forsvarer, hvis der er tale om en vanskelig sag. Det er som regel tilfældet for udenlandske tiltalte, som ikke er bekendt med det østrigske retssystem.

Du skal underrette din forsvarer om alle de beviser, du mener, kan få dig frikendt for tiltalen. Din forsvarer indgiver så de nødvendige anmodninger om optagelse af bevis på en hensigtsmæssig måde.

Hvad sker der, hvis jeg bliver tiltalt for noget, som jeg er blevet dømt eller frikendt for i et andet land?

Hvis en ret i en medlemsstat allerede har truffet en endelig afgørelse om de samme tiltalepunkter, kan der ikke rejses tiltale mod dig igen i en anden medlemsstat.

Du skal indgive de nødvendige anmodninger så tidligt som muligt (under efterforskningen). Omvendt kan du, hvis du er blevet dømt eller frikendt for en lovovertrædelse i Østrig, ikke blive tiltalt for den samme overtrædelse i en anden medlemsstat.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueVaretægtsfængsling

Link åbner i nyt vindueLov om erstatning i straffesager

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 – Mine rettigheder under retssagen

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Retssagen finder sted ved den ret, hvor anklagemyndigheden har anlagt sagen. Det er som regel den ret, der har stedlig kompetence dér, hvor lovovertrædelsen blev begået. Retssager er offentlige med nogle få undtagelser.

Afhængigt af straffens karakter træffes der afgørelse i sagen af en enedommer, et nævningeting eller et panel af lægdommere. Der deltager også lægfolk i nævningeting eller paneler af lægdommere.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Hvis du tiltales for at have begået endnu en lovovertrædelse under retssagen, kan anklagemyndigheden udvide tiltalen, og retssagen kan blive udvidet til at omfatte de nye tiltalepunkter, medmindre de medfører en hårdere straf end de oprindelige tiltalepunkter.

Retten er i sin afgørelse kun bundet af de kendsgerninger, der er beskrevet i anklageskriftet, og ikke af anklagemyndighedens juridiske vurderinger. Retten kan klassificere den lovovertrædelse, som du er tiltalt for, anderledes end anklagemyndighedens klassifikation i anklageskriftet.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Ligesom under hele resten af straffesagen har du også ret til at nægte at udtale dig i retten. Du har ikke pligt til at udtale dig om de påstande, der fremsættes mod dig.

Hvis du tilstår under retssagen, vil det være en formildende omstændighed, når straffen skal fastsættes. En tilståelse ændrer dog ikke ved retssagens forløb. Du kan ikke straffes for ikke at tale sandt.

Nævningeting og paneler af lægdommere kan ikke gennemføre en retssag i dit fravær. Du skal desuden også altid være repræsenteret af en forsvarer i den type sager. Der findes ingen bestemmelser om deltagelse i en retssag gennem en videoforbindelse.

Hvis du ikke i tilstrækkelig grad forstår tysk, skal der inddrages en tolk i sagen. Tolken oversætter under retssagen hovedpunkterne til et sprog, du kan forstå.

Under retssagen har du desuden ret til at indgive anmodninger, især anmodninger om optagelse af beviser.

I en retssag for et nævningeting eller et panel af lægdommere skal du repræsenteres af en forsvarer, mens du i andre typer sager selv kan vælge, om du vil have en forsvarer.

Du kan til enhver tid skifte forsvarer. Dette må dog ikke i urimeligt omfang forlænge sagen.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Det er kun de beviser, der føres under retssagen, som danner grundlag for rettens afgørelse. Du har ret til at udtale dig om hvert enkelt bevis.

Vidner skal fremmøde personligt. Deres forklaringer kan ikke blive læst op, medmindre anklageren og forsvareren er enige om dette. Du har ret til at afhøre medtiltalte og vidner eller lade din forsvarer afhøre dem.

Efterforskningsmæssige beviser er ikke tilladt. Det er beviser, hvis resultat du ikke kender på forhånd. Hvis du anmoder om optagelse af beviser, skal du kunne forklare, hvilke resultater beviserne vil medføre, eller hvilke afgørende forhold de beviser.

Du kan også fremægge beviser under retssagen, f.eks. beviser, som er indsamlet af privatdetektiver. Det er op til retten at vurdere beviserne.

Vil der blive indsamlet oplysninger om tidligere straffe?

I henhold til den Link åbner i nyt vindueøstrigske strafferetsplejelov kan der indsamles oplysninger om tidligere straffe fra udlandet. Oplysningerne om dine tidligere straffe vil blive læst op under retssagen.

Hvis du bliver dømt og tidligere er blevet straffet for den samme type lovovertrædelse, kan det medføre en alvorligere straf.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Efter at alle beviser er blevet fremlagt, og anklageren og forsvareren har afholdt deres procedurer, træffer retten sin afgørelse. Hermed er sagen afsluttet i retten i første instans.

Hvis de nødvendige krav er opfyldt, kan retten beslutte at pålægge en Link åbner i nyt vinduealternativ straf. I alle andre tilfælde træffer retten afgørelse om, hvorvidt du skal kendes skyldig eller frikendes.

Hvis du bliver dømt, skal retten også fastsætte straffen. Straffen kan være en bøde eller fængsling. Straffen kan desuden gøres Link åbner i nyt vinduebetinget.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Offeret for en lovovertrædelse har ret til at være til stede under retssagen og må også lade sig repræsentere af en advokat. Offeret har ret til at stille spørgsmål til den tiltalte, vidner og ekspertvidner under retssagen samt til at blive hørt i forhold til sine krav.

Ligesom den tiltalte kan offeret også få bistand af en tolk under retssagen, hvis den pågældende ikke i tilstrækkelig grad forstår tysk.

Hvis offeret som følge af lovovertrædelsen er blevet udsat for en væsentlig belastning, kan den pågældende modtage social, psykologisk og juridisk Link åbner i nyt vinduerådgivning og hjælp under sagens forløb med henblik på at beskytte vedkommendes proceduremæssige rettigheder.

Ofre, som kræver skadeserstatning eller erstatning for overtrædelse af deres rettigheder, er såkaldte Link åbner i nyt vindueprivate parter i sagen. Hvis et offer deltager i en sag som privat part, har den pågældende også ret til at anmode om optagelse af beviser.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

4 – Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

En tiltalt kan appellere en dom til en højere ret. Hvis dommen er blevet afsagt ved en underret eller af en enedommer ved en delstatsret, kan der indgives fuld appel. Formålet er at gøre indsigelse mod både skyldsspørgsmålet og straffen. I disse sager kan du også anmode om, at der optages nye beviser, eller du kan fremlægge nye beviser.

Hvis dommen er blevet afsagt af et nævningeting eller et panel af lægdommere, kan du kun indgive appel om straffen, men ikke om skyldsspørgsmålet. Disse domme kan kun appelleres, for så vidt angår ugyldighed, idet du kan påberåbe dig rettergangsfejl, fejl i begrundelsen og fejl i lovgivningen.

Du kan ikke gøre indsigelse mod dommerens vurdering af beviserne. Der kan ikke optages nye beviser.

Du skal meddele, at du har til hensigt at appellere en dom, lige efter den er blevet afsagt, eller senest inden tre dage. Retten udsteder så en skriftlig dom og forkynder den for dig eller din forsvarer. Derefter skal din forsvarer indgive skriftlig appel inden fire uger.

Anklageren har på samme måde ret til at appellere.

Hvilke stadier indgår i en appelprocedure?

Den modsatte part i sagen (den tiltalte eller anklageren) har ret til at fremsætte modbemærkninger til appellen. Derefter sender retten akterne til appelretten. Det er altid højesteret (Oberster Gerichtshof), der træffer afgørelse om appeller om ugyldighed.

Efter et mundtligt retsmøde om appellen træffes der en afgørelse. Højesteret kan også træffe afgørelse om en appel om ugyldighed uden et mundtligt retsmøde.

Hvis højesteret træffer en afgørelse til støtte for en appel om ugyldighed, annullerer den som regel den tidligere afgørelse og pålægger retten i første instans at træffe en ny afgørelse. I forbindelse med en appel om skyldsspørgsmålet kan appelretten først optage de beviser, den anser for at være nødvendige, og derefter træffe afgørelse om sagens realitet.

Når der meddeles og indgives appel eller appel om ugyldighed, udsættes den tidligere dom, som endnu ikke kan fuldbyrdes. Hvis du sidder varetægtsfængslet, ophæver appellen dog ikke fængslingen.

Det er ikke muligt at indgive yderligere appel mod en afgørelse truffet af en appelret.

Hvad sker der efter appelproceduren?

Hvis der træffes en afgørelse til støtte for din appel (delvist eller fuldt ud), skal sagen evt. behandles på ny i retten i første instans. Appelretten kan også træffe sin egen afgørelse på baggrund af dine argumenter.

Hvis en appel afvises, eller hvis appelretten stadfæster afgørelsen, skal dommen fuldbyrdes, når den er endelig og retskraftig.

Medmindre du får en betinget dom, skal du enten betale en bøde eller påbegynde afsoningen af din fængselsstraf.

Hvis tiltalen frafaldes, og du har været varetægtsfængslet under processen, har du ret til erstatning for den tid, du har siddet varetægtsfængslet i henhold til Link åbner i nyt vinduelov om erstatning i straffesager.

Kan jeg afsone min straf i den medlemsstat, jeg kommer fra?

Det er muligt, hvis du ønsker det eller indvilliger i det. Du kan finde de gældende regler i Link åbner i nyt vinduekonventionen om overførelse af domfældte (særlig artikel 3).

Indføres min dom i et register?

Forbundspolitidirektoratet i Wien fører et Link åbner i nyt vinduestrafferegister for hele Østrig. Det indeholder primært følgende oplysninger:

 • alle endelige domme fra de østrigske strafferetter
 • alle endelige domme fra udenlandske retter over østrigske statsborgere og personer, som har hjemsted eller bopæl i Østrig
 • alle afgørelser fra nationale og udenlandske strafferetter med relation til disse domme.

Det er ikke muligt at klage over oplysninger i strafferegisteret. Afhængigt af lovovertrædelsens alvor slettes oplysninger i strafferegisteret efter et Link åbner i nyt vinduevist tidsrum.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

5 –Mindre alvorlige forseelser

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

I Østrig behandler domstolene ikke mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven. Disse behandles af forvaltningsmyndighederne. Domstolene behandler kun overtrædelser af færdselsloven, der resulterer i personskade (uagtsom legemsbeskadigelse).

Overtrædelser af færdselsloven straffes med Link åbner i nyt vinduefaste strafpålæg, Link åbner i nyt vinduesammenfattende strafpålæg eller Link åbner i nyt vinduestrafpålæg.

I forbindelse med et Link åbner i nyt vinduefast strafpålæg pålægges der en bøde på op til 36 EUR for en forseelse (f.eks. parkeringsforseelser). Hvis bøden ikke bliver betalt, indberettes du til forvaltningsmyndighederne. Du kan da blive idømt en større bøde under den efterfølgende sag.

Et Link åbner i nyt vinduesammenfattende strafpålæg pålægges ikke en bestemt person, men en person (f.eks. en bilejer), som myndighederne formoder, kender lovovertræderen eller let kan identificere denne.

Der kan pålægges en bøde på op til 220 EUR i forbindelse med et sammenfattende strafpålæg (f.eks. ved mindre hastighedsforseelser, hvor hastighedsgrænserne overskrides med 10 til 20 km/h). Hvis bøden ikke bliver betalt inden for fire uger, udløber gyldigheden af det sammenfattende strafpålæg, og der indledes en administrativ straffesag mod føreren af køretøjet.

Hvis en bemyndiget tjenestemand rapporterer en mere alvorlig forseelse (f.eks. mere end en mindre hastighedsforseelse), og/eller forseelsen registreres via automatisk overvågning (f.eks. trafikkontrol), kan myndighederne pålægge en bøde på op til 365 EUR i form af et Link åbner i nyt vinduestrafpålæg. Du kan indgive en skriftlig eller mundtlig indsigelse mod strafpålægget inden for to uger.

Du skal indgive din Link åbner i nyt vindueindsigelse til den Link åbner i nyt vinduemyndighed, der har udstedt strafpålægget.

Den 1. juli 2005 trådte et registreringssystem for overtrædelser af færdselsloven (foranstaltninger mod højrisikobilister) i kraft. Det omfatter 13 forskellige Link åbner i nyt vinduefærdselsforseelser.

Udenlandske bilister, som har fået registreret tre Link åbner i nyt vinduefærdselsforseelser, pålægges et forbud mod at køre i Østrig.

Den 1. marts 2008 trådte Link åbner i nyt vinduelov om fuldbyrdelse af administrative straffe i hele EU i kraft, ifølge hvilken straffe for overtrædelser af færdselsloven kan fuldbyrdes i hele EU.

Hvordan behandles andre mindre forseelser?

Forseelser straffes generelt i henhold til Link åbner i nyt vinduelov om administrative strafbare overtrædelser. De mulige straffetyper er: Link åbner i nyt vinduebøde (den mest almindelige type) og Link åbner i nyt vinduefængsel (under visse omstændigheder). Den Link åbner i nyt vinduekompetente myndighed er den myndighed, der har ansvaret for disse sager på det pågældende sted (Link åbner i nyt vindueinstanser i henhold til forvaltningsloven).

Klik Link åbner i nyt vindueher for at få generelle oplysninger om retsmidlerne  mod en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

I Østrig registreres straffe, der er pålagt i medfør af forvaltningslovgivningen, ikke i Link åbner i nyt vinduestrafferegisteret.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.