Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Belgien

I denna fallstudie om familjerätt – äktenskapsskillnad – ombads medlemsländerna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två medborgare från samma medlemsland (medlemsland A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsland A. Efter vigseln flyttar paret till ett annat medlemsland där de ska bo och arbeta (medlemsland B). Kort därefter separerar paret. Kvinnan återvänder till medlemsland A och mannen stannar i medlemsland B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsland A ger kvinnan omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsland B.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och måttligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning


Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Avgifter

Fall A

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal/koninklijk besluit) nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Nej

Fall B

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Nej

 

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) och sakkunnig (expert/ deskundige )

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Avgifter

Fall A

Nej

Cirka 2 500 euro

Nej

Cirka 250 euro

Cirka 250 euro

Nej

Fall B

Nej

Cirka 3 500 euro

Nej

Cirka 350 euro

Cirka 350 euro

Nej


Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige), ställande av borgen (serment/pand of borgsom) eller annan säkerhet och andra relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Övriga avgifter


Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Detta är ett undantag som gäller för utländska käranden. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Detta är ett undantag som gäller för utländska käranden. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

 

Kostnader för rättslig rådgivning (aide juridique/rechtsbijstand) och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Belgien

I denna fallstudie om familjerätt – vårdnad om barn (garde des enfants/gezag over kinderen) – ombads medlemsländerna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt (droit de visite/omgangsrecht). Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning, beskrivet ur ett perspektiv anpassat för en advokat som verkar i medlemsland A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i ett medlemsland (medlemsland B) under ett antal år. De får ett barn tillsammans men separerar direkt efter barnets födelse. En domstol i medlemsland B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till ett annat medlemsland (medlemsland A) vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och pappan stannar kvar i medlemsland B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsland A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Avgifter

Fall A

52 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal/koninklijk besluit) nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Nej

Fall B

52 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Nej

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) och sakkunnig (expert/deskundige)

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Avgifter

Fall A

Nej

Cirka 1 500 euro

Nej

52 euro

Cirka 100 euro

Nej

Fall B

Nej

Cirka 1 000 euro

Nej

52 euro

Cirka 100 euro

Nej

Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige), ställande av borgen (serment/pand of borgsom) eller annan säkerhet och andra relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur genomförs det i så fall?

Fall A

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Detta är ett undantag som gäller för utländska käranden. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Detta är ett undantag som gäller för utländska käranden. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Kostnader för rättshjälp (aide juridique/rechtsbijstand) och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,38 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Fallstudie 3 – familjerätt– underhåll - Belgien

I denna fallstudie om familjerätt – underhållsbidrag (pension alimentaire/alimentatie) – ombads medlemsländerna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande får mamman vårdnaden om barnet, (droit de garde). Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets uppehälle och fostran. Mamman väcker talan för att få saken prövad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning, beskrivet ur ett perspektiv anpassat för en advokat som verkar i medlemsland A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i medlemsland B, och har ett treårigt barn. De separerar. En domstol i medlemsland B tilldömer mamman vårdnaden om barnet. Med pappans samtycke flyttar barnet och mamman till medlemsland A, och bosätter sig där.

Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets uppehälle och fostran. Mamman väcker talan i medlemsland A för att få saken prövad.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och måttligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Avgifter

Fall A

27 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal/koninklijk besluit) nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

Nej

Fall B

27 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

Nej

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) och sakkunnig (expert/deskundige)

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Cirka 1 000 euro

Nej

Cirka 27 euro

Cirka 60 euro

Nej

Fall B

Nej

Cirka 1 000 euro

Nej

Cirka 27 euro

Cirka 60 euro

Nej

Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige), ställande av borgen (serment/pand of borgsom) eller annan säkerhet och andra relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur genomförs det i så fall?

Fall A

Ja

Mellan 15,65 euro och 48,24 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Kostnader för rättshjälp (aide juridique/rechtsbijstand) och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring (exequatur)

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Belgien

I denna fallstudie om handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsländerna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren får inte betalt, eftersom köparen anser att varorna inte motsvarar det som överenskommits.

Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsland B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsland A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsland B och är utformat på det landets språk. Säljaren får inte betalt eftersom köparen i medlemsland A anser att varorna inte motsvarar det som överenskommits. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsland A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och måttligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnader

Fall A

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal / koninklijk besluit) nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Ja

Se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan om medling i Belgien

Fall B

52 euro (europeiskt betalningsföreläggande)

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Ja

Se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan om medling i Belgien

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder och sakkunnig (expert/deskundige)

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Fall A

Nej

cirka 2 000 euro

Nej

cirka 250 euro

cirka 250 euro

Nej

Fall B

Nej

cirka 2 000 euro

Nej

cirka 52 euro

cirka 100 euro

Nej

Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige), ställande av borgen (serment d'engagement) eller annan säkerhet och andra relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur genomförs det i så fall?

Fall A

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och på vilka villkor?

Ungefärlig kostnad?

När och på vilka villkor?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring (exequatur)

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Belgien

I denna fallstudie om handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsländerna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten till en kund och installerar den i kundens hus. Huset börjar brinna en kort tid därpå. Alla parter (tillverkaren, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Orsaken till branden är omtvistad. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsland B levererar en värmeenhet till en installatör i medlemsland C. Installatören säljer enheten till en kund i medlemsland A och installerar den i kundens hus. Huset börjar brinna en kort tid därpå. Alla parter (tillverkaren, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade av försäkringsbolag i respektive parts medlemsland. Orsaken till branden är omtvistad. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsland A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget i medlemsland A för att få full ersättning för sin skada.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och måttligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnader

Fall A

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal/koninklijk besluit) nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Ja

Se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan om medling i Belgien

Fall B

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

186 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan, den 1 december 1939)

Ja

Se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan om medling i Belgien

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) och sakkunnig (expert/deskundige)

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Fall A

Nej

Cirka 3 000 euro

Nej

Cirka 500 euro

Cirka 250 euro

Nej

Fall B

Nej

Cirka 3 000 euro

Nej

Cirka 500 euro

Cirka 250 euro

Nej

Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige) ställande av borgen (serment/pand of borgsom) eller annan säkerhet

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur genomförs det i så fall?

Fall A

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättshjälp (aide juridique/rechtsbijstand) och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och på vilka villkor?

Ungefärlig kostnad?

När och på vilka villkor?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring (exequatur)

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.