(NEW)1 - Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

• как да съобщите за престъплението

• подпомагане и подкрепа на жертвите

• лична защита

• правна помощ и съвети

• компенсация

• услуги за устен и писмен превод

• посредничество

• възстановяване на разходи

 

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Съгласно българският Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, този закон урежда условията и реда за подпомагане и финансова компенсация от държавата на пострадали от престъпления български граждани или граждани на държави - членки на Европейския съюз. При условията и по реда на този закон подпомагане и финансова компенсация могат да получат и чужди граждани в случаите, предвидени в международен договор, по който Република България е страна. Целта на закона е да бъде призната и гарантирана защитата на правата и законните интереси на пострадали от престъпления.

 

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали незабавно уведомяват пострадалите за:

1. възможностите им за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които могат да получат;

2. правото им на правна помощ, органите, към които могат да се обърнат за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ;

3. органите, пред които може да бъде подаден сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите за действие на пострадалите при условията и реда на тези процедури;

4. органите, пред които може да бъде подаден сигнал при нарушаване на правата им от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство;

5. правата им в наказателния процес и възможностите за участието им в него;

6. органите, към които могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки, условията и реда за получаване на такава защита;

7. органите, към които могат да се обърнат, за да получат финансова компенсация от държавата, условията и реда за получаването й;

8. възможностите за защита на правата и интересите им, ако са чужди граждани, пострадали от престъпления на територията на Република България;

9. възможностите за защита на правата и интересите им, ако са пострадали от престъпления на територията на друга държава, и към кои органи могат да се обърнат в тези случаи.

 

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

При уведомяването за правата на пострадалите компетентните органи се съобразяват със състоянието им, включително с възрастта им. Уведомяването се извършва по ясен и разбираем начин, устно или писмено чрез формуляр по образец, на език, който пострадалите разбират. За уведомяването се изготвя протокол по образец, в два еднообразни екземпляра, които се регистрират по установения в съответния орган или организация за подкрепа на пострадали ред. Единият екземпляр от протокола и формулярът се връчват на пострадалия.

 

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

При уведомяването за правата на пострадалите компетентните органи се съобразяват със състоянието им, включително с възрастта им. Уведомяването се извършва по ясен и разбираем начин, устно или писмено чрез формуляр по образец, на език, който пострадалите разбират.

 

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят на пострадалите от специалисти - психолози от организациите за подкрепа на пострадали, съобразно нуждите на пострадалия и психологическото му състояние. Организациите за подкрепа на пострадали и всички други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления, са длъжни да им оказват практическа помощ. Практическата помощ се изразява в разполагането на видно място на съответни информационни табла и други материали за правата на пострадалите от престъпления по този закон, в създаването на спокойна и благоприятна среда при осъществяването на контакта с тях, в предоставянето на информация относно риска от вторично и повторно виктимизиране, от сплашване или отмъщение, както и в предоставяне на съвети относно предотвратяването им. Организациите за подкрепа на пострадали осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

 

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали незабавно уведомяват пострадалите за възможностите им за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които могат да получат.

 

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Целта на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъплени е да бъде призната и гарантирана защитата на правата и законните интереси на пострадалите от престъпления.

 

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Сигнал за извършеното престъпление следва да бъде подаден до органите на Министерство на вътрешните работи, на тел. 112 или в най-близкото Районно управление „Полиция“ или Полицейски участък. Когато сте пострадал от престъпление или сте станал свидетел на такова, следва да подадете сигнал и до прокуратурата. Сигнал може да бъде подаден и до организациите за подкрепа на пострадали от престъпления, които от своя страна предоставят необходимата информация правата, включително в хода на наказателното производство, както и възможностите за достъп до подпомагане.

 

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Организациите за подкрепа на пострадали осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение. Подслонът или друго подходящо временно настаняване се осигурява за срок до десет дни въз основа на молба на пострадалия от престъпление.

 

Кой може да ми предложи защита?

По предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия:

1. да доближава непосредствено пострадалия;

2. да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс;

3. да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава.

Съдът уведомява пострадалия за възможността да бъде издадена Европейска заповед за защита.

 

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

 

Пострадалите от престъпления имат право на индивидуална оценка. Целта на оценката е да определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от специална защита в хода на наказателното производство.

 

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

При нарушаване на правата на пострадалия от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство, пострадалият може да подаде сигнал, както следва:

- до наблюдаващия досъдебното производство прокурор;

- пред прокурор от горестоящата прокуратура в рамките на досъдебното производство;

- пред компетентния съд, в съдебната фаза на наказателното производство.

 

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Правата и защитата на пострадалите от престъпления е уредена по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и специалната защита за особено уязвимите жертви се прилага по реда на Наказателно-процесулния кодекс и специалните закони, действащи на територията на Република България. Задължително се прави индивидуална оценка на пострадалия, когато пострадалият е дете или лице с увреждания. Целта на оценката е да определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита в хода на наказателното производство.

 

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

 

Правата и защитата на пострадалите от престъпления е уредена по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и специалната защита за особено уязвимите жертви се прилага по реда на Наказателно-процесулния кодекс и специалните закони, действащи на територията на Република България.

 

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

 

При условията и по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления подпомагане (безплатна психологическа, правна и практическа помощ) могат да получат пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от следните престъпления:

1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;

2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

 

 

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

 

Виж предходния въпрос!

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

В Република България действа Закон за медиацията, според който предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

 

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления подпомагане, Наказателно-процесулния кодекс и другите специални закони, уреждащи правата на пострадалите на престъпления могат да бъдат намерени на интернет-страницата на Националния съвет за подпомагане и компоенсация на пострадали от престъпления – Връзката отваря нов прозорецhttp://www.compensation.bg/.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

(NEW)2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Сигнал за извършеното престъпление може да бъде подаден до органите на Министерство на вътрешните работи, на тел. 112 или в най-близкото Районно управление „Полиция“. Когато сте пострадал от престъпление или сте станал свидетел на такова, Вие можете да подадете сигнал и до прокуратурата.

Когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление, се образува досъдебно производство. Органът, който образува досъдебното производство, Ви уведомява незабавно, ако сте посочил адрес за призоваване в страната.

 

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

В наказатения процес пострадалият има право да бъде информиран за хода на наказателното производство, да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и може да прави искания, бележки, възражения и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.

 

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

В наказателното производство пострадалият, като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник, може да упълномощи повереник, срещу заплащане, съгласно Закона за адвокатурата, който да защитава неговите интереси.

 

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

По силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, финансовата компенсация от държавата може да бъде получена също и за разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски.

 

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

В досъдебното производство пострадалият има право да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.

 

Мога ли да участвам в съдебния процес?

В съдебното производство пострадалият има следните права:

- Да участва, като частен обвинител. Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена. Молбата трябва да съдържа данни за лицето, което я подава, и за обстоятелствата, на които се основава. Молбата се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

- Да участва, като частен тъжител, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя. Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

- Да участва, като граждански ищец и да предяви граждански иск за обезщетение на вредите от престъплението. Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс.

- Да участва, като граждански ответник, когато срещу него е предявен граждански иск.

 

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

 

В съдебното производство пострадалият има следните права:

- Да участва, като частен обвинител. Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена. Молбата трябва да съдържа данни за лицето, което я подава, и за обстоятелствата, на които се основава. Молбата се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

- Да участва, като частен тъжител, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя. Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

- Да участва, като граждански ищец и да предяви граждански иск за обезщетение на вредите от престъплението. Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс.

- Да участва, като граждански ответник, когато срещу него е предявен граждански иск.

 

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Права на свидетеля:

-  Да си служи с бележки за цифри, дати и други, които се намират у него и се отнасят до неговите показания;

- Да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени разноските, които е направил;

-   Да иска отмяна на актовете, които накърняват правата и законните му интереси;

- Да се консултира с адвокат, ако смята, че с отговора на поставения въпрос се накърняват правата му, с оглед уличаването му в извършване на престъпление или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство.

 

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

 

В съдебното производство пострадалият може да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник.

 

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

В съдебното производство пострадалият може да да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник.

 

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

В съдебното производство пострадалият може да да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

(NEW)3 - Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Частният тъжител и частният обвинител могат да обжалват присъдата, ако са накърнени техните права и законни интереси. Те не могат да обжалват присъдата, ако тя е постановена в съгласие с направените от тях искания. Гражданският ищец и гражданският ответник могат да обжалват присъдата само относно гражданския иск, ако са накърнени техните права и законни интереси.

 

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След постановяване на присъдата се издава испълнителен лист на пострадалия за причинените неимуществени и/или имуществни вреди, в случай, че в наказателното производство е предявен и одобрен граждански иск на пострадалия.

На следващо място, съгласно разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, подпомагането по закона (безплатна психологическа, правна и практическа помощ) се предоставят при спазване на принципа на поверителност преди образуване на наказателно производство, по време на или в подходящ срок след приключване на наказателното производство съобразно нуждите на пострадалите.

 

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

 

След постановяване на присъдата се издава испълнителен лист на пострадалия за причинените неимуществени и/или имуществни вреди, в случай, че в наказателното производство е предявен и одобрен граждански иск на пострадалия.

На следващо място, съгласно разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, подпомагането по закона (безплатна психологическа, правна и практическа помощ) се предоставят при спазване на принципа на поверителност преди образуване на наказателно производство, по време на или в подходящ срок след приключване на наказателното производство съобразно нуждите на пострадалите.

 

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

1. Размерът на присъдата;

2. Вида и категориятата място за лишаване от свобота, в което ще бъде изтърпявана присъдата;

3. Името на мястото за лишаване от свобода, включително ако присъдата се изтърпява в друга държава.

 

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

 

Пострадалите със специфични нужди от защита незабавно биват уведомявани, когато лишеният от свобода

1. избяга, временно;

2. ще напусне мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода при мярка за поощрение;

3. бъде освободен в случаите на чл. 176 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

 

Не, пострадалият не участва във вземането на решение за предсрочно освобождаване на лишения от свобода.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

(NEW)4 - Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди?  (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Наказателно-процесуалният кодекс на Република България урежда реда за предявяване на искове за обезщетение на пострадалите от престъпления в наказателното производство. Ако пострадалият не предяви претенция за обезщетение в наказателния процес или счита, че присъдената компенсация не покрива всички претърпени вреди, има право да предяви иск за обезщетение съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите пред гражданския съд, като делото се разглежда по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.

Граждански иск за обезщетение на вредите и за установяване на пострадалия, като граждански ищец се предявява в съдебното производство най-късно до започването на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд. Съдът изпраща съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, като в 7-дневен срок от връчването на съобщението пострадалият или неговите наследници могат да направят искания за конституиране като частен обвинител и граждански ищец, а ощетеното юридическо лице – като граждански ищец.

Гражданският иск може да бъде подаден от пострадалия или от неговия повереник. Молбата може да бъде устна или писмена. Гражданският иск трябва да съдържа: трите имена на подателя и на лицето, срещу което се предявява искът; наказателното дело, по което се подава; престъплението, от което са причинени вредите, и характерът и размерът на вредите, за които се иска обезщетение. Гражданският иск в съдебното производство може да бъде предявен както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

Доказателствата трябва да бъдат представени в съдебното производство. Гражданският ищец има право да участва в съдебното производство; да иска обезпечаване на гражданския иск; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси.

Такси за съдебни разноски или други разходи, свързани с гражданския иск, не се дължат от пострадалия.

Пострадалият/гражданският ищец могат да упълномощават повереник. Когато пострадалият/гражданският ищец представи доказателства, че не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има повереник и интересите на правосъдието изискват това, съдът, който разглежда делото като първа инстанция, му назначава повереник.

Първоинстанционният съд се произнася по гражданския иск с определение, което се обявява в разпоредителното заседание. Отказът на съда трябва да бъде мотивиран. Отказът не може да бъде обжалван.

Отказът на наказателния съд по граждански иск не може да бъде обжалван. Пострадалият има право да предяви иск за обезщетение пред гражданския съд и делото се разглежда в съответствие с процедурата, установена в Гражданския процесуален кодекс. Ако наказателното дело не е приключило, гражданският иск пред гражданския съд ще бъде спрян до приключване на наказателното дело.

След като извършителят на престъплението е осъден, пострадалият може да подаде молба до съда за издаване на изпълнителен лист. Изпълнителният лист дава право на пострадалия да образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител, за удовлетворяване на присъденото му от съда обезщетение.

 

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

 

Виж предходния въпрос!

 

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума?  При какви условия?

Не!


Имам ли право на обезщетение от държавата?

 

Имам ли право на обезщетение от държавата?

В Република България по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, финансова компенсация могат да получат български граждани или граждани на държави - членки на Европейския съюз и чужди граждани в случаите, когато са пострадали от престъплението тероризъм или, предвидени в международен договор, по който Република България е страна. Финансовaта компенсаця от държавата се предоставя за претърпени имуществени вреди, пряка последица от следните престъпления:

- тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;

- престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

- други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

 

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

 

Пострадалите от престъпления получават правото си да потърсят финансова компенсация от държавата след приключване на наказателното производство, с влязъл в сила акт на органите на съдебната власт:

- осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;

- споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;

- прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

 

 

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Не!

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

(NEW)5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

- Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е държавния орган, отговорен за осигуряване на обезщетение от държавата.

- Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

- отговаря за изплащането на финансовите компенсации

- оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентните органи в съответната държава членка

- оказва съдействие на граждани на други държави членки, законно пребиваващи и пострадали от престъпления на територията на Република България, които имат право на парично обезщетение

- обръща се за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на подпомагане, включващи медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ.

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.compensation.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

- Министерството на вътрешните работи приема и оказва съдействие на хора, пострадали от престъпление или от друго нарушаване на обществения ред.

- Министерството на вътрешните работи

- оказва съдействие на пострадалите от престъпление или от друго нарушение на обществения ред

извършва разследване на престъпления под ръководството и надзора на прокуратурата

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://mvr.bg

За контактите на всички полицейски управления: https://www.mvr.bg/gdnp

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

- Националното бюро за правна помощ организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ на нуждаещи се хора, включително пострадали от престъпление.

- Националното бюро за правна помощ

- организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ

- води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да предоставят правна помощ

- финансира и контролира предоставянето на правна помощ

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://mjs.bg/home/index/1201f1c6-798b-41b6-a874-052e228ac8a1

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

За съдебните райони на Апелативен съд/Прокуратура – София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, се обърнете към:

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР НАДЯ“

Тел./факс: 02 981 93 00; 0888 626 085

Е-мейл: centrenadja@abv.bg

 

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

 

В процес на изграждане!

 

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

 

Да!

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

По силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, пострадалите от престъпления и членовете на техните семейства имат право на следните форми на подпомагане:

1. медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;

2. психологическа консултация и помощ;

3. безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ;

4. практическа помощ.

Формите на подпомагане се предоставят при спазване на принципа на поверителност преди образуване на наказателно производство, по време на или в подходящ срок след приключване на наказателното производство съобразно нуждите на пострадалите.

 

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Безплатна психологическа консултация и помощ, както и практическа помощ, включително подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.