1 - Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от властите (напр. полицейските служби, прокуратурата) след извършването на престъплението, но преди дори да съм съобщил(а) за него?

В помощ на жертвите на престъпления и с цел осигуряване на насоки относно въпросите, които ги засягат, Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (BMJV) е публикувало информационна брошура за пострадали от престъпления и наръчник на пострадалите и е разработило платформата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hilfe-info.de/.

Връзката отваря нов прозорецИнформационната брошура за пострадали от престъпления е Връзката отваря нов прозорецдостъпна на повече от 25 езика на уебстраницата на BMJV и чрез платформата hilfe-info.de. В нея е предоставена сбита информация как може да се намери организация за подкрепа на жертви, да се съобщи за престъпление, да се получи информация относно наказателното производство, да се представят доказателства, както и информация относно разноските, процесуалното представителство и обезщетенията за вреди.

Връзката отваря нов прозорецНаръчникът на пострадалите (Opferfibel) съдържа по-подробно описание на правата на пострадалите лица в наказателното производство, включително образци на писма и адреси за контакт.

Допълнителна информация за възможността за психологическа подкрепа е представена в специална Връзката отваря нов прозорецброшура, достъпна чрез интернет на немски и английски език.

За да осигури достъп чрез интернет до важната информация, BMJV е разработило национална платформа за защита на пострадалите. Информация относно помощта и психологическите консултации, обезщетенията за вреди и провеждането на наказателно производство може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hilfe-info.de/. Създаден е и географски указател на центровете за консултиране, от който жертвите могат да се ориентират къде да потърсят и бързо да намерят помощ в своя географски район по телефона, чрез интернет или лично.

В платформата Hilfe-Info.de е предоставена специфична информация например за жертвите на насилие, извършено в личното им обкръжение, за жертвите на сексуално насилие, на киберпрестъпност или на терористични актове. Там са посочени и лица за контакт, като комисаря на федералното правителство за пострадалите и преживелите терористични нападения Едгар Франке.

Наличният интерфейс за търсене на помощ позволява на потребителите да намират подходящите услуги за подкрепа директно и бързо. Различните форми на помощ се разясняват във видео- и аудиоинтервюта и пояснителни видеоматериали.

Не живея в държавата от ЕС, в която е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

В Германия можете да съобщите за престъплението във всеки полицейски участък или директно на прокурор. След това прокурорът ще разгледа дали е възможно да се образува наказателно преследване в Германия. Ако не е така или ако по други причини не е възможно да се образува наказателно преследване в Германия, прокурорът насочва преписката към компетентния правоприлагащ орган на другата държава — членка на ЕС, в която е извършено престъплението.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получа?

Ще получите писмено потвърждение на подадения от Вас сигнал, съдържащо кратко резюме на посоченото от Вас за това кога, къде и какво престъпление е извършено.

Ако сте поискали това в сигнала си, ще бъдете уведомени дали разследването е приключило, както и за мястото и времето на провеждане на съдебния процес, повдигнатите обвинения срещу обвиняемия и изхода от съдебното производство.

Също така в качеството си на пострадали от престъплението при поискване ще бъдете уведомени дали на осъденото лице е забранено да осъществява контакт с Вас или да се доближава до Вас.

Можете също да бъдете уведомявани дали обвиняемото или осъденото лице (лица) е арестувано или задържано, дали е освободено, дали режимът на изтърпяваното от него наказание лишаване от свобода е облекчен, както и при първо получаване на отпуск от затвора, ако докажете законен интерес или вече сте направили съответното изявление в производството за конституирането Ви като частен обвинител или граждански ищец. Ще бъдете уведомявани за всяко следващо облекчаване на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за всеки отпуск от затвора, ако имате законен интерес и не е налице по-висш интерес на осъденото лице.

Също така ще бъдете уведомени и ако осъденото лице е избягало от мястото за лишаване от свобода. В този случай ще бъдете уведомени и за мерките, предприети с оглед на Вашата защита.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Когато съобщите за престъпление, ще получите безвъзмездно помощта, която Ви е необходима, за да изготвите сигнала си на език, който разбирате. При поискване ще получите писмено потвърждение на сигнала на Вашия език.

Ако е необходимо, ще Ви бъде осигурен преводач безплатно, когато давате показания по време на разследването и съдебния процес, а също и ако участвате в съдебното производство в качеството на частен обвинител или граждански ищец.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран(а) (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Изслушванията на деца се провеждат от опитни, специално обучени специалисти. Производствата по престъпления, извършени от пълнолетни срещу деца или младежи (дела за закрила на детето), се провеждат от магистрати и прокурори от системата на детското правосъдие, които са квалифицирани и притежават опит в образованието и възпитанието на младежи.

Лице с увреждане на слуха или говора може да избере комуникацията да се провежда устно, писмено или чрез назначен от съда помощник (напр. жестомимичен преводач). Съдът трябва да осигури подходящи технически средства за устна и писмена комуникация.

Лице със зрително увреждане може да подава писмени изявления и други документи в съда под форма, която може да чете, и по-специално на брайлово писмо. При поискване от пострадалото лице неговите процесуални и други документи, свързани със съдебното производство, в общия случай трябва да бъдат предоставени на негово разположение, а също така пострадалото лице трябва да има достъп до преписката без допълнителни разходи за своя сметка.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

При наказателно производство в качеството си на пострадало от престъпление лице можете да получите правна помощ от адвокат, например за даването на показанията Ви или за конституирането Ви като частен обвинител или граждански ищец, в който случай получавате правната помощ още преди да заявите желанието си да се ползвате от правото да бъдете конституирани като такъв. Можете да бъдете представлявани от адвокат, специализиран в правната помощ за пострадали лица, или по време на разпитите да бъдете придружавани от лице, на което имате доверие, освен ако това би застрашило целите на разследването.

Наред с правната помощ е възможно да получите и психологическа помощ преди, по време на и след съдебния процес, като съдът разпорежда такава помощ безплатно за деца — жертви на престъпления против половата неприкосновеност и престъпления с упражняване на насилие, както и за особено уязвими пълнолетни жертви на тежки престъпления с упражняване на насилие и тежки престъпления против половата неприкосновеност. За повече информация вж. Връзката отваря нов прозорецинформационната брошура за психологическа помощ.

Във Федерална република Германия отговорността за предоставяне на цялостна подкрепа на пострадалите от престъпления е на федералните провинции (Länder). В много провинции вече има назначени представители на пострадалите или са създадени системи „на едно гише“ за жертвите на насилие. Те са автономни в своите правомощия за действие в зависимост от отредената им компетентност. Повече информация относно комисарите за работа с жертви на престъпления, услугите за подкрепа или консултиране на пострадали, както и предлаганите форми на помощ може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hilfe-info.de/ и в информационната брошура „Правото ми на подкрепа и помощ“.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за оказване на подкрепа на жертвите?

Полицейските служби ще Ви уведомят дали имате право да ползвате услуги за подкрепа — от консултации до настаняване в кризисен център и терапия.

Можете свободно да приемете или откажете тези услуги. Насочването не е автоматично.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Вашите лични данни и информация за Вас ще бъдат предоставени само на организациите за подпомагане на жертви, чиито услуги сте пожелали, с изричното Ви съгласие.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертви?

Не, службите за подпомагане на жертви оказват помощ, независимо дали сте подали сигнал за престъпление.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви са възможните видове защита? Кой може да ми осигури защита?

Ако сте изложени на рискове в резултат на своите показания в наказателно производство, има различни начини да бъдете защитени:

За тези случаи в Наказателнопроцесуалния кодекс се допуска пълно или частично засекретяване на личните данни.

По правило трябва да представите пълни данни за своята самоличност и адрес, когато давате показания.

Ако са налице ясни и доказуеми основания да се смята, че разкриването на местоживеенето Ви може да застраши Вашите законни права или тези на други лица, например ако имате основателни опасения от следене или са налице основателни причини да се смята, че Вие или други лица бихте могли да бъдете засегнати неблагоприятно, като се попречи например или се повлияе на истинните Ви показания, не е необходимо да посочвате местоживеенето си. В този случай можете да посочите друг адрес за контакт, на който публичните органи да Ви изпращат кореспонденция (като призовки за явяване в съда), например адреса на адвокат или на организация за подпомагане на жертви. Ако е налице риск за живота, здравето или свободата Ви, може дори да Ви се разреши да не разкривате самоличността си. Прокурорът ще съхранява документите относно действителния Ви домашен адрес или самоличността Ви отделно от преписките до отминаване на риска.

Друга възможност е полицейската защита на свидетели:

 • ако давате показания в качеството на свидетел в производството и
 • Вашите показания са от съществено значение;
 • Вашата физическа неприкосновеност, живот, здраве, свобода или важни материални ценности са изложени на риск;
 • приемете мерките за защита на жертви; и
 • мерките са приспособени за Вашето положение,

то тогава Вие и Вашите роднини и непосредствено семейство можете при необходимост да бъдете включени в програма за защита на жертви на престъпления. В програмата изрично е предвидена възможността за временна смяна на самоличността Ви.

Ако сте жертва на домашно насилие, можете да поискате от съда да Ви присъди изключително ползване на общото семейно жилище в бъдеще и да забрани на извършителя да се доближава до Вас и да осъществява контакт с Вас. Като първа мярка преди разпореждането на съда полицейските органи могат да изведат извършителя от семейното жилище или да го арестуват. Ако дете е жертва на домашно насилие, родителят следва да се свърже не само с полицейските служби, но и със Службата за закрила на детето (Jugendamt) като първо звено за контакт с оглед получаване на помощ и предприемане на мерки за закрила на детето.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен(а) на риск от нанасяне на още вреди от страна на извършителя на престъплението?

Мерките за защита се изпълняват, докато е налице риск. Ако възникнат сведения за нов или допълнителен риск, полицейските органи ще предприемат необходимите охранителни мерки.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен(а) на риск от нанасяне на още вреди от страна на извършителя на престъплението?

В хода на цялото наказателно производство полицейските органи, прокуратурата и съдът трябва винаги да се съобразяват със специфичната уязвимост на свидетелите, които същевременно са и пострадали лица.

Каква защита се предлага за жертвите в особено уязвимо положение?

По-специално се предприемат следните мерки за защита на жертвите в уязвимо положение:

 • Ако е налице непосредствен риск от увреждане на висшите интереси на свидетеля по време на разследването и на съдебния процес, свидетелите се разпитват чрез видео- и аудио връзка, за да се избегне събирането им в едно помещение с обвиняемия.
 • Съдебното заседание може да е закрито за обществеността, ако се обсъждат обстоятелства, засягащи личния живот на пострадалото лице.
 • Въпроси, накърняващи репутацията или засягащи личния живот, се допускат единствено ако са от съществено значение.

Аз съм непълнолетен. Имам ли специални права?

Ако нямате навършени 18 години, законът изисква изслушването Ви да се проведе от съдия и евентуално да се направи видео- или аудиозапис. Ако сте жертва на престъпление против половата неприкосновеност или престъпление с упражняване на насилие, записът може да се представи и използва за доказателство по време на съдебния процес, с което да Ви се спестят явяването и разпитването отново в съдебната зала.

При такива случаи прокурорът е длъжен да ускори разследването.

Като непълнолетен свидетел не подлежите на разпитване от всички страни в производството по време на основното съдебно заседание. Изслушването Ви ще се проведе само от председателя на съдебния състав. Ако прокурорът или защитникът на обвиняемия имат въпроси към Вас, обикновено трябва да ги зададат чрез съда.

Член на семейството е починал в резултат на престъпление. Какви права имам?

Близките роднини на починало вследствие на престъпление лице могат да заведат граждански иск в наказателното производство, като в този случай те се ползват с право на правна помощ.

Те имат право и на помощ под формата на психологическа подкрепа.

Ако роднина е починал в резултат на престъпление с упражняване на насилие, може да бъде получено обезщетение за вреди съгласно Закона за обезщетяване на пострадалите от престъпления (вж. също темата „Обезщетения за вреди — обезщетяване на пострадалите лица за вреди“).

Член на семейството е жертва на престъпление. Какви права имам?

Роднините могат да се възползват от възможността да се свържат със специализирани консултативни органи, от които да получат информация и съвет.

Родителите могат също така да искат съвет безплатно и анонимно на горещата телефонна линия за родители: 0800 1110550.

Ако Ваш роднина трябва да даде показания като свидетел и самият Вие не сте свидетел по производството, можете да го придружите и да му помагате по време на разпита.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

В Германия при взаимно съгласие между пострадалото лице и извършителя може да се започне процедура по медиация, наричана „възстановително правосъдие“ (Täter-Opfer-Ausgleich). На всеки етап от производството прокурорът и съдът следва да разглеждат възможностите за постигане на споразумение между обвиняемото лице и жертвата на престъплението и — когато е уместно — да работят за постигането на такова споразумение. Извършителите или пострадалите лица могат обаче и сами да потърсят услуги за възстановително правосъдие. Процедурата за възстановително правосъдие се провежда извън наказателното производство, в много случаи — с участието на специално обучени медиатори. По правило те първоначално провеждат разговори със страните поотделно, за да установят желанието им да съдействат и очакванията им относно обезщетението за нанесените вреди. По принцип предварително условие за прилагането на възстановително правосъдие е желанието на двете страни да съдействат. В този процес обвиняемият трябва също да поеме определена степен на отговорност за извършеното деяние. В рамките на възстановителното правосъдие често се постига споразумение за парични обезщетения или други форми на компенсация.

Освен това при някои престъпления предварително условие за завеждане на частен иск е преди това да е проведена процедура по медиация пред провинциален арбитражен орган. Такива престъпления са нарушаване на границата на владение, клевета, нарушаване на тайната на кореспонденцията и телесна повреда.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Следният (неизчерпателен) списък включва основните законодателни актове, съдържащи разпоредби в областта на наказателното, гражданското и процесуалното право. Връзките препращат към съответните правни текстове:

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как да съобщя за престъпление?

Ако сте жертва на престъпление, можете да съобщите:

 • във всяко полицейско управление или на всеки полицейски служител;
 • на всеки прокурор;
 • във всеки районен съд.

Сигналът Ви може да бъде подаден в писмен или устен вид. При подаване на устен сигнал органът, който го приема, съставя писмен протокол. При поискване ще получите писмено потвърждение на сигнала си. Сигналът може да бъде подаден и от друго лице от Ваше име. Не е необходимо това лице да бъде специално упълномощено.

В повечето федерални провинции (Länder) полицейските служби предлагат възможността за подаване на сигнал за престъпление чрез интернет посредством „онлайн полицейски участък“ (Internetwache или Onlinewache).

Когато подавате сигнала си, следва да посочите своите лични данни и данни за контакт, за да могат да Ви задават допълнителни въпроси и на по-късен етап да свидетелствате в съда. Ако се притеснявате да предоставите своите лични данни, тъй като например се чувствате застрашени, уведомете възможно най-рано органа, който приема сигнала Ви. Тогава той може да разгледа дали е възможно при необходимост да се осъществява контакт с Вас на различен адрес, например адреса на адвокат или организация за подпомагане на жертви.

За съдържанието на жалбата Ви е важно да посочите цялата информация, с която разполагате относно заподозряното лице (или лица) и престъплението, за да могат полицейските органи и прокуратурата да проверят твърденията Ви и да започнат първоначално разследване.

По принцип няма конкретен срок, в който да подадете сигнал за престъпление. За някои престъпления обаче, например за клевета и за нарушаване на границата на владение, наказателно преследване е възможно само ако сте подали писмена наказателна жалба до местен съд, прокурор или полицейски орган в срок до три месеца от узнаване за престъплението и извършителя. За целите на разпознаването е необходимо единствено извършителят (извършителите) да може да се идентифицира (идентифицират) индивидуално. Не е необходимо да са Ви известни имената му (им). Когато подавате сигнала за престъплението, ще бъдете уведомени дали е необходимо да заведете наказателна жалба. Моля, имайте предвид, че за престъпленията може да има давностен срок (от няколко години), след който да не е възможно да бъдат преследвани. Съответно срокът за подаване на жалба варира според вида престъпление.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Когато се обръщате към публични органи със запитване, е полезно да посочите входящ номер — така ще бъде по-лесно и бързо да се установи за кое точно дело е запитването Ви и съответно ще се ускори получаването на отговор.

Ще получите входящ номер от органа, приел сигнала Ви. Обикновено това е входящ номер на полицейски орган. С този входящ номер можете да проверявате хода на полицейските действия, както и да представяте допълнителна информация. Ако случаят бъде насочен към прокуратурата, можете да поискате от полицейския орган или прокуратурата да Ви предоставят прокурорския входящ номер, който е различен от този на полицията.

Ако входящият номер не Ви е известен, при подаването на искането представете личните си данни и името на обвиняемото лице (ако го знаете).

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Имате право на безплатна правна помощ в следните случаи:

Ако от обстоятелствата става ясно, че е възможно да не успеете да упражните правата си по време на съдебното заседание, можете да получите помощ от адвокат за подаването на свидетелските Ви показания по време на заседанието, като разходите за това се покриват от държавата.

Ако имате право да се конституирате като граждански ищец или частен обвинител, в някои случаи, особено при тежки престъпления с упражняване на насилие и тежки престъпления против половата неприкосновеност, можете да получите помощ от адвокат за сметка на държавата дори преди възбуждането на наказателно преследване. Ако тези условия за назначаване на адвокат не са изпълнени, като граждански ищец или частен обвинител имате право на правна помощ и можете да кандидатствате за такава, ако нямате финансова възможност да покриете разноските по производството и не можете или не е разумно да се очаква да защитавате интересите си сами.

В случай на частно обвинение, което се наблюдава от прокурор официално само ако това е в обществен интерес, можете да се конституирате като частен обвинител на обвиняемото лице с оглед на неговото осъждане, ако прокурорът не е възбудил наказателно преследване в обществен интерес и обвиняемият е имал навършени 18 години към момента на извършване на престъплението. В този случай Вие действате вместо прокурора. Като ищец можете да кандидатствате за правна помощ пред съда, който ще разглежда делото Ви. Правна помощ ще Ви се предостави, ако нямате финансова възможност да заплатите разноските по делото и е налице вероятност да спечелите делото.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако правите свидетелски показания пред прокурор или съдилище, ще Ви бъдат възстановени разходите за път и други свързани разноски за изгубеното време, финансовото неудобство или пропуснатите доходи, при условие че подадете молба за това в срок до три месеца от съдебното заседание. Всяко лице, призовано от полицията, може също да има право на възстановяване на разходи. Това се определя от законодателството на съответната федерална провинция.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Възможно е по различни причини прокурорът да не предприеме по-нататъшни действия.

Можете писмено да обжалвате решение за отказ от предприемане на по-нататъшни действия. Ако са Ви станали известни допълнителни факти или доказателства, е важно да ги посочите във въззивната си жалба. Ако прокурора потвърди решението си, случаят подлежи на ревизия от главния прокурор. Вашата въззивна жалба във всички случаи се обработва в писмен вид.

В някои случаи, ако бъде отказано възбуждането на наказателно преследване както от прокурора, така и от главния прокурор, можете да отнесете иска си към компетентната по-висша инстанция (окръжен или апелативен съд) и да инициирате производство за предприемане на действия. Прокурорът изрично ще Ви уведоми дали такова производство е допустимо във Вашия случай. Тази процедура обаче е с ограничена давност и за нея е необходимо да са изпълнени строги формални изисквания. Молбата трябва да бъде подписана от адвокат и при неуспех ще дължите разноските по делото.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ако сте свидетел , участието Ви в съдебния процес се ограничава до даването на показания. Когато приключите с даването на показанията си, можете да останете и да наблюдавате съдебното заседание, но няма да вземате по-нататъшно участие в него.

Ако сте се конституирали в производството като граждански ищец или частен обвинител, имате право да присъствате на съдебния процес и да предявявате искания, по-специално да искате доказателства, да задавате въпроси и да правите изявления, точно като прокурора. В качеството си на граждански ищец или частен обвинител имате право на заключителна реч (пледоария).

В качеството си на ищец в наказателно производство имате право да претендирате за обезщетение за морални и материални вреди от извършителя. Имате право също да участвате в съдебния процес като ищец. Нямате обаче останалите процесуални права на граждански ищец и частен обвинител.

Какво е официалното ми качество в съдебния процес? Например дали съм или мога да избера да се смятам за: жертва на престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Преди разследването да приключи, като жертва на престъпление вие участвате в наказателното производство най-вече в качеството на свидетел. Можете във всеки момент да се обръщате към органите, за да предоставяте допълнителни доказателства и сведения. Жертвите на престъпления, наричани в Наказателнопроцесуалния кодекс „пострадали лица“, освен общите права на свидетели имат и допълнителни права, например правото да искат информация дали заподозряното лице е задържано под стража, а при определени обстоятелства — и правото на достъп до преписката или информация от нея (вж. по-долу), а също и правото да искат помощ или представителство от адвокат.

Ако имате право да се конституирате като граждански ищец или частен обвинител в производството, сами решавате дали желаете да го направите. Ваше е и решението дали да предявите иск за обезщетение за вреди в хода на наказателното производство в качеството си на граждански ищец или частен обвинител.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

В качеството си на свидетел имате следните права по време на Вашия разпит:

 • Можете да откажете да свидетелствате, ако сте женени или сгодени за обвиняемото лице (включително при регистрирани еднополови двойки) или сте им близък роднина.
 • Можете да откажете да отговаряте на определени въпроси, ако отговорите Ви биха могли да доведат до наказателно производство срещу Вас или Ваши близки роднини.
 • Въпроси, които биха могли да накърнят достойнството Ви или да засягат личния Ви живот, се допускат единствено ако са от съществено значение.
 • Можете да бъдете придружавани от лице, на което имате доверие, освен ако неговото присъствие би застрашило целите на разследването.
 • Можете да бъдете придружавани от адвокат.
 • Ако не можете сами да упражните правата си, при определени обстоятелства можете за сметка на държавата да получите помощ от адвокат за подаването на свидетелските Ви показания по време на разпита.
 • Ако не владеете немски език в достатъчна степен, ще бъде ангажиран преводач за разпита Ви.
 • Имате право на възстановяване на разходи (вж. темата „Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски?“ по-горе).

Вашите основни задължения като свидетел:

 • Трябва да казвате истината. Това означава също в показанията си да не пропускате нищо, което би могло да има значение за делото. Преднамереното лъжесвидетелстване пред съда е престъпление и в общия случай се наказва с лишаване от свобода. Неистинните обвинения и възпрепятстването на правосъдието също са престъпления, които могат да бъдат извършени от свидетел, даващ неистинни показания.

Трябва да се явите на разпит, ако бъдете призован от прокурора, от полицията от името на прокурора или от съдилище.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Ако сте поканени да присъствате на съдебния процес в качеството на свидетел, сте задължени да дадете показания, освен в случаите, когато имате право да откажете това (вж. по-горе за правата и задълженията на свидетелите).

 

В качеството си на граждански ищец или частен обвинител имате право да направите изявление в производството (вж. също темата „Мога ли да участвам в съдебния процес?“ по-горе)

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Като пострадало лице по наказателно дело при поискване от Ваша страна ще бъдете уведомени за изхода от производството.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Ако правата Ви са били нарушени в наказателно дело, от Ваше име адвокат може да прегледа преписката и да се запознае с доказателства, ако докаже законен интерес. В този случай може да Ви се предоставят информация и копия от преписката, за да се запознаете с напредъка по производството. Ако имате право да се конституирате като граждански ищец или частен обвинител в производството, не е необходимо Вие или адвокатът Ви да доказвате законен интерес от достъпа до информация или предоставянето ѝ.

Ако като пострадало лице в наказателно дело не Ви представлява адвокат, имате право лично да осъществявате достъп до преписката и да се запознавате с документите по делото под наблюдение.

Правото на достъп до преписката или информацията в нея може да бъде отказано при някои обстоятелства, например ако застрашава целите на разследването. Достъп се отказва, ако по-висш интерес на обвиняемия или на други лица налага защита на тези данни. До повдигането на обвинението и след окончателното приключване на производството решенията за предоставяне на достъп до преписката се вземат от прокурора или от съда, разглеждащ делото.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 - Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Като жертва можете да участвате в производството в качеството на граждански ищец (Nebenkläger) и по принцип можете да обжалвате присъдата, но само във връзка с факти, свързани с гражданския иск (Nebenklage). Не е възможно обаче да обжалвате единствено на основание, че размерът на санкцията не ви удовлетворява.

Срокът за обжалване на решението е една седмица. Ако Вие или Вашият адвокат сте присъствали на съдебното заседание след разпита Ви като свидетел, крайният срок започва да тече от датата на обявяване на решението. В противен случай срокът започва да тече от датата, на която решението Ви е било изпратено.

Като частен обвинител (Privatkläger) имате същото право да обжалвате като прокурора, който е започнал производството.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ще получите уведомление за резултата от съдебното производство, ако предварително поискате тази информация. Като граждански ищец ще получите и копие от решението.

Освен това в качеството на жертва на престъпление и по Ваше искане ще получите уведомление и дали осъденото лице е получило забрана да се свързва с Вас или да се опитва да се срещне с Вас.

Ако можете да докажете законен интерес или вече сте доказали законен интерес при допускането на Вашия граждански иск, ще бъдете уведомени също така дали спрямо осъденото лице ще бъдат приложени мерки за задържане или настаняване, дали тези мерки са били отменени, дали условията на задържане са били облекчени за първи път или дали е бил разрешен отпуск. Ще бъдете уведомени за всяко по-нататъшно облекчаване на условията на задържане или отпуск, ако можете да докажете законен интерес и ако не съществува по-висш интерес, който да изисква защита на осъденото лице.

Също така ще бъдете уведомени, ако осъденото лице е избягало. В такива случаи ще бъдете информирани и за мерките, предприети за Вашата защита.

Ако след приключване на съдебния процес желаете да предявите граждански иск срещу осъденото лице, имате право на достъп до информацията, съдържаща се в наказателното дело, за да подготвите гражданския си иск. Осъденото лице ще бъде изслушано предварително, за да се определи дали съществува по-висш интерес, който изисква неговата защита и който би Ви попречил да получите достъп до делото.

Ако с решението по наказателното производство гражданският Ви иск за имуществени или неимуществени вреди е присъединен (Adhäsionsantrag), с копие от това окончателно съдебно решение имате право да се обърнете към съда по изпълнение или съдебен изпълнител за изпълнителни мерки.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За какъв период от време?

Имате право на психосоциална подкрепа по време на съдебното производство и след него.

Освен това, както е посочено по-горе, ще продължите да получавате защита по време на производството, ако заплахата срещу Вас продължава.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Както е обяснено по-горе (вж. „Какви права имам след постановяване на присъдата?“), по Ваше искане ще бъдете уведомени за резултата от производството.

Няма да получите информация обаче за мястото на задържане или настаняване на осъденото лице.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Ще бъдете уведомени, ако сте поискали това (вж. също „Какви права имам след постановяване на присъдата?“ по-горе).

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Няма да участвате в решенията за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, нито можете да ги обжалвате. Когато взема решение за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, съдът може да наложи мерки, за да гарантира Вашата защита (например ограничителна заповед), или да Ви предостави компенсация и възстановяване на вредите (напр. изплащане на обезщетение). Ако е необходим социален и съдебен контрол (Führungsaufsicht) след освобождаването на осъденото лице, съдът може да издаде ограничителна заповед и в тези случаи. Ако осъденото лице наруши ограничителната заповед, то може да бъде осъдено отново.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 - Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството [Adhäsionsverfahren])

Ако сте претърпели вреди като жертва на престъпление, имате право да предявите иск за обезщетение за имуществени или неимуществени вреди, независимо от наказателното производство, като предявите граждански иск. Вие обаче имате право да предявите също така иск за обезщетение, като подадете молба за встъпване в наказателното производство (Adhäsionsverfahren). Ако в резултат на решение по наказателно дело е било иззето имущество, което Ви принадлежи (Tatbeute) и е равностойно на дължимото Ви обезщетение за имуществени вреди, можете да си възстановите това имущество или равностойна парична сума от прокуратурата.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Решенията за присъединяване на гражданския иск и постигнатите споразумения в производствата за присъединяване, както и решенията и спогодбите, постигнати в граждански производства, се изпълняват в съответствие с общите правила за изпълнение. Принудително изпълнение се извършва въз основа на подлежащо на изпълнение копие на решението или постигнатото споразумение, които се издават от секретаря на наказателния съд.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Законът не предвижда авансово плащане от държавата за обезщетение, дължимо от осъденото лице.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Обща информация

Ако сте жертва на престъпление с упражняване на насилие в Германия и сте получили травма, довела до увреждане, можете да поискате обезщетение за жертви на престъпления.

Можете също така да поискате обезщетение, ако сте наследник на жертва, починала в резултат на престъпление с упражняване на насилие.

От 1 юли 2018 г. жертвите, които не са германски граждани, също могат да поискат със задна дата същите обезщетения като германските граждани.

От 2009 г. насам жертвите с постоянно местожителство в Германия също могат да поискат обезщетение съгласно Закона за обезщетяване на жертвите (Opferentschädigungsgesetz, OEG), дори ако престъплението с упражняване на насилие е извършено в чужбина.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

За престъпление с упражняване на насилие, което представлява умишлено и незаконно нападение над лице (напр. физическо нападение, сексуално нападение, терористично нападение, убийство, отравяне, палеж).

Какви обезщетения мога да получа?

Обезщетение се изплаща не само за всички увреждания (физически и психологически), но също и за икономическите последици от такива увреждания.

Размерът и продължителността на компенсационните плащания се уреждат от Федералния закон за подпомагане (Bundesversorgungsgesetz). Те обхващат по-специално:

 • медицинско/болнично лечение
 • медицински помощни средства (напр. протези, зъбни протези, инвалидни колички)
 • обезщетение на увредените лица и преживелите лица
 • разходи за погребение и помощи при смърт
 • допълнителни социални помощи за икономически най-нуждаещите се лица (напр. помощ за полагане на грижи, допълнителна помощ за издръжка).

Въпреки това не се изплаща обезщетение за повреда на имущество и финансови загуби. Законът за обезщетяване на жертвите не предвижда обезщетение за неимуществени вреди. Жертвите с постоянно местожителство в Германия могат да получат обезщетение и за престъпление с упражняване на насилие, извършено в чужбина, но сумата ще бъде по-малка.

Как и къде мога да подам иск за обезщетение?

Можете да поискате обезщетение от държавата неформално или като изпратите официална молба. Няма краен срок за кандидатстване. По принцип обаче ще получавате обезщетения едва от датата, на която сте кандидатствали за тях.

Можете да изпратите молбата си до органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която пребивавате постоянно.

Ако нямате постоянно местожителство в Германия, но сте жертва на престъпление с упражняване на насилие в Германия, можете да подадете молба до органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която е извършено престъплението.

Ако сте кандидатствали за обезщетения от държавата, по принцип трябва да участвате в процедурата за обезщетение. Това означава да се представят всички обстоятелства, които биха могли да помогнат за изясняване на фактите по случая. Това включва съобщаване на полицията за престъплението. В някои случаи може да не е необходимо да се съобщава за престъплението.

Не е необходимо да чакате резултата от полицейското разследване или наказателното производство.

Можете да намерите всякаква друга важна информация относно обезщетенията от държавата на Връзката отваря нов прозорецследния адрес:

Връзката отваря нов прозорецBMAS – Opferentschädigung (немски)

Връзката отваря нов прозорецBMAS - Opferentschädigung (английски) [Федерално министерство на труда и социалните въпроси – обезщетение за жертви]

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Обезщетение от държавата се предоставя независимо от това дали извършителят е бил открит или осъден. По правило не е необходимо да чакате наказателното производство да приключи, за да получите обезщетение от държавата. Компетентните органи във връзка с обезщетенията ще вземат независимо решение по всички молби за обезщетение от държавата.

Ако извършителят не е осъден в наказателното производство, обезщетение може да бъде изплатено само ако извършителят не е оправдан и производството не е прекратено поради липса на доказателства; обезщетение обаче се изплаща при по-леки престъпления, когато производството е спряно, но на извършителя са наложени определени задължения или инструкции. В такива случаи прокуратурата или съдът могат да разпоредят да Ви бъде изплатено обезщетение за имуществени или неимуществени вреди като жертва, като пълното изплащане на обезщетението ще се извърши, след като производството приключи окончателно. Като жертва обаче нямате право да поискате такова обезщетение.

Гражданският иск няма да бъде засегнат от изхода на наказателното производство, включително оправдателната присъда. Гражданският съд ще провери независимо дали искът за имуществени или неимуществени вреди е основателен.

Имам ли право на плащане по спешност, докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Не, нямате право на „авансово плащане“ преди окончателното решение в наказателното или гражданското производство.

Във връзка с обезщетението от държавата нямате право на авансово плащане. Въпреки това в резултат на Вашата молба за обезщетение от държавата е възможно да получите плащане за медицинско/болнично лечение или за амбулаторно лечение при травма, преди компетентният орган да е взел окончателно решение.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за подкрепа и помощ?

Подробна информация за подкрепата и помощта, която се предоставя на жертви на престъпления, можете да намерите на централната платформа за защита на пострадалите, създадена от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (BMJV) и достъпна на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hilfe-info.de, или да Връзката отваря нов прозорецизтеглите издадената от BMJV брошура „Наръчник на пострадалите“ (Opferfibel) от уебстраницата на Министерството (собствено издание на немски език). Националната платформа за защита на пострадалите включва и географски указател на центровете за консултиране на жертви, чрез който пострадалите могат бързо да намерят в своя район услугите, предлагащи помощ по телефона, чрез интернет или лично. Съответната информация се предоставя от ODABS, онлайн база данни за жертви на престъпления, достъпна на адрес www.odabs.org и поддържана от Федералното министерство на труда и социалната политика.

По-долу ще намерите списък с различните източници на помощ.

Горещи телефонни линии за подпомагане на пострадали

Списък с най-важните горещи телефонни линии, предлагащи помощ безплатно (не могат да се набират от чужбина). В Германия можете да ползвате следните телефонни номера, които са публикувани на www.hilfe-info.de:

Гореща телефонна линия при сексуално насилие (Hilfetelefon Sexueller Missbrauch): 0800 22 55 530

Гореща телефонна линия при насилие над жени (Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen): 08000 116 016

Гореща телефонна линия за насилие над мъже (Hilfetelefon Gewalt an Männer): 0800 1239900

berta — Гореща телефонна линия за общи консултации (Beratung und telefonische Anlaufstelle): 0800 30 50 750

Гореща телефонна линия за родители (Elterntelefon): 0800 11 10 550

Гореща телефонна линия за бременни жени в риск (Hilfetelefon Schwangere in Not): 0800 40 40 020

Медицинска гореща телефонна линия за закрила на детето (Medizinische Kinderschutzhotline): 0800 19 21 000

Жертвите в цяла Европа могат да получат помощ и подкрепа, като се обадят на 24-часовата гореща телефонна линия, създадена от организацията WEISSER RING e. V., на номер 116006.

Подкрепата за жертви безплатна ли е?

Да.

Каква подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

В Германия всяка от федералните провинции отговаря за предоставянето на цялостно подпомагане на пострадалите от престъпления. Отделните провинции са създали различни мерки за подобряване на положението на жертвите на престъпления и за осигуряване на подходяща помощ. Мерките включват назначаване на представители по защита на жертвите към полицейските участъци, изграждане на звена за грижа за свидетелите, центрове за временно настаняване на жени и момичета — жертви на домашно насилие, предоставяне на информация на пострадалите от престъпления лица, както и на финансова помощ. Много федерални провинции са създали специални регионални сдружения, към които работят центрове за консултации и звена за жертви на престъпления. Списък с предоставяните от всяка федерална провинция услуги за пострадали лица може да се намери на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

Съществуват и централни звена за контакт на федерално и провинциално равнище. Например на национално равнище д-р Франке е назначен за комисар на федералното правителство за жертвите и опечалените от терористични престъпления, извършени на национална територия. Д-р Феликс Клайн е назначен за комисар на федералното правителство за еврейството в Германия и за борба с антисемитизма, а д-р Рьорих е независимият комисар по въпросите, засягащи сексуалното насилие над деца.

В тринадесет провинции са назначени също представители по защита на жертвите. Отговорностите им обаче варират. Списък с отделните лица за контакт можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецwww-hilfe-info.de.

Като жертва на престъпление по време на наказателното производство можете да ползвате помощ от адвокат, например за даването на свидетелски показания. Имате право на подкрепа и в качеството си на частен обвинител, още преди да заявите желанието си да се конституирате като такъв в производството. В качеството си на пострадало лице имате право да бъдете представлявани от адвокат или придружавани на съдебното заседание от лице, на което имате доверие, доколкото това не застрашава целите на разследването.

Освен на правна помощ имате право на психологическа подкрепа преди, по време на и след наказателното производство. Тази подкрепа се предоставя безплатно не само на непълнолетни жертви на престъпления против половата неприкосновеност и престъпления с използване на насилие, но и на пълнолетни жертви в особено уязвимо положение, които са пострадали в резултат на тежко престъпление с използване на насилие или тежко сексуално посегателство.

Лечение

Освен това амбулаторните центрове за преживели травми лица осигуряват краткосрочна психологическа подкрепа на жертвите на престъпления с използване на насилие. Такива центрове има в цяла Германия. Жертвите на престъпления с използване на насилие могат да получат незабавна психологическа помощ във всеки амбулаторен център за преживели травми лица. Много жертви на престъпления показват забележително подобрение само след няколко посещения за консултация и психотерапия. Ако е необходимо, лечение може да се предложи и осигури за по-дълъг период от време, например амбулаторна психотерапия или стационарна грижа в клиника за психиатрични или психосоматични състояния. Много от центровете за преживели травми лица работят към психиатрични клиники или болници и съответно в повечето случаи имат възможност да осигурят грижите на лекар психиатър.

Списък с центровете за преживели травми лица в Германия можете да намерите на адрес: Hilfe-Info.de.

Видимите травми по тялото на жертвите на сексуални посегателства и физически нападения се документират. В общия случай можете да получите след преглед от местен общопрактикуващ лекар или лекар в местната болница медицинско удостоверение за получените травми. В някои градове работят и специални амбулаторни центрове за защита от насилие, които също могат да документират травмите на пострадалите от престъпления лица.

В тези центрове получените от Вас травми и всякакви други доказателства могат да се прегледат и документират от съдебен лекар.

Финансова подкрепа

Държавата предоставя и различни видове финансова подкрепа: Всяко лице, на чието здраве е навредено в резултат на престъпление с използване на насилие, може да получи обезщетение за вреди съгласно Закона за обезщетяване на пострадалите от престъпления (Opferentschädigungsgesetz). За тази цел то трябва да подаде официално заявление до Службата за пенсионно и социално осигуряване (Landesversorgungsamt) в своята федерална провинция. Списък с всички служби за пенсионно и социално осигуряване можете да намерите и в платформата за защита на пострадалите на адрес Hilfe-Info.de. Лечението в центрове за преживели травми лица също е включено в тези помощи.

След нападения, извършени от екстремисти или терористи, пострадалите лица могат да получат обезщетение, ако са в затруднено положение (Härteleistungen). Звеното за контакт за такива помощи е Връзката отваря нов прозорецФедералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz).

Ако получите травми при престъпление с упражняване на насилие на работното си място, по време на учебно групово пътуване със съученици или състуденти, по време на придвижване до или от работа или във връзка с подобно пътуване, при някои обстоятелства можете да поискате обезщетение по задължителна застраховка срещу злополука. Звеното за контакт за такива помощи е Вашият Връзката отваря нов прозорецзастрахователен фонд „Злополука“ или „Трудова злополука“ (Unfallkasse или Berufsgenossenschaft).

Асоциацията на пострадалите от пътнотранспортни произшествия (Verkehrsopferhilfe e.V.) е застрахователният фонд, към който следва да се обръщат пострадалите от тежко престъпление, в което е участвало превозно средство. Покритието по този фонд се ползва например, ако участвалото превозно средство няма застраховка, ако предизвикалото ПТП лице е избягало от местопроизшествието или при умишлени незаконни действия на водач на превозно средство.

Каква подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Професионални и доброволчески неправителствени организации за подпомагане на жертви изпълняват различни мерки за подобряване на положението на жертвите на престъпления и за осигуряване на подходяща помощ.

Експертите, работещи за тези организации, могат да Ви помогнат чрез обсъждане на последиците от престъплението, чрез психологическа подкрепа и чрез предоставяне на информация за възможностите за наказателно производство и финансово обезщетение за претърпените вреди. Те могат да предоставят и допълнителна помощ, например услуги на адвокат или терапевт.

Организацията Връзката отваря нов прозорецWEISSER RING e. V. например предоставя подкрепа на жертви в цялата страна. Освен центрове в цяла Германия, към това сдружение работи и споменатата по-горе гореща телефонна линия за жертви на престъпления (116 006), на която пострадалите могат незабавно да получат професионална помощ. WEISSER RING e. V. предлага по-специално общи консултации, помощ в отношенията с държавни органи и съдилища, безплатна първоначална консултация с адвокат, безплатна първоначална медицинска/психологическа помощ за справяне със стреса, преживян вследствие на престъплението, придружаване на съдебни заседания и финансово подпомагане. WEISSER RING e. V. реализира и схеми за компенсиране на пострадалите и за медиация между жертвата и извършителя на престъплението.

Връзката отваря нов прозорецРаботната група за подкрепа на жертви на престъпления в Германия (Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. ADO) действа като обединяваща организация на различните центрове за подпомагане на пострадали от престъпления на регионално равнище. Нейните цели включват, наред с другото, насърчаване на редовния обмен на информация между центровете за подпомагане на жертви в Германия, установяване на професионални стандарти за оказване на подкрепа на жертви, разкриване на повече професионални центрове за подпомагане на жертви и поощряване на сътрудничеството между всички центрове за подпомагане. В ADO можете да получите съвети и помощ при отношенията с държавните органи, спешна психологическа помощ, медицинско лечение и терапия, правни консултации, придружаване при явяване пред полицейските, административните и съдебните органи, както и подкрепа чрез медиация между жертвата и извършителя на престъплението.

Работят и много центрове, специализирани в консултирането и подпомагането на пострадалите от конкретни видове престъпления, и по-специално сексуални престъпления и престъпления от расизъм, антисемитизъм, хомофобия и трансфобия. Те работят под шапката на различни Връзката отваря нов прозорецобединяващи организации, например:

Връзката отваря нов прозорецVBRG — Сдружение на центровете за консултиране на жертви на насилие, извършено от крайнодесни подбуди, расизъм и антисемитизъм (Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt)

Връзката отваря нов прозорецBFF — Федерално сдружение на центровете за консултиране и горещите телефонни линии за жени в Германия (Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland)

Наред с националните инициативи за подкрепа на жертвите на престъпления всеотдайно работят и много регионални и местни центрове за помощ. Списък с регионалните и местните консултативни центрове можете да намерите на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hilfe-info.de.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.