Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

1 - Mina rättigheter under förundersökningen

Hur och var kan jag polisanmäla?

Hur kan jag ta reda på vad som sker med min polisanmälan?

Hur kan jag vara delaktig i förundersökningen?

Vilka är mina rättigheter som vittne till ett brott?

Jag är minderårig. Har jag några särskilda rättigheter?

Vilken information kan jag under förundersökningen få från polisen eller från brottsofferstödjande organisationer?

Kan jag få rättshjälp?

Vilken hjälp kan jag få om jag känner mig hotad?

Vilken hjälp och vilket stöd kan jag få under förundersökningen?

Finns det en möjlighet att nå en överenskommelse eller inleda en medling mellan mig och den misstänkte?

Vad händer med mitt mål efter att förundersökningen avslutats?

Kan jag begära omprövning av ett beslut att lägga ned förundersökningen eller att inte åtala?

Jag är utlänning. Hur tillgodoses mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur och var kan jag polisanmäla?

Om du har råkat ut för ett brott i England och Wales kan du anmäla det till polisen.

Du kan anmäla genom att ringa eller gå personligen till närmaste Länken öppnas i ett nytt fönsterpolisstation. I icke-brådskande fall kan du ringa 101 för att bli kopplad till den lokala polismyndigheten. I nödsituationer kan du ringa larmnumret 999 eller 112.

Om du är asylsökande eller flykting kan du också kontakta en s.k. Länken öppnas i ett nytt fönsterOne Stop Service, som hjälper dig att hitta närmaste polisstation. Där kan de också ordna en kostnadsfri tolk om du behöver det.

Om du inte vill anmäla brottet själv kan du be en annan person att göra det åt dig. Du kan också lämna in en anonym anmälan till Länken öppnas i ett nytt fönsterCrimestoppers genom att ringa 0800 555 111 eller fylla i ett Länken öppnas i ett nytt fönsteronlineformulär. Kom ihåg att om det är du som har blivit utsatt för brott kommer polisen vid någon tidpunkt att vilja prata med dig för att föra utredningen framåt.

Om du inte talar engelska kan du anmäla brottet på ditt eget språk eller på något annat språk som du förstår. Om det behövs översättning tillhandahålls det utan kostnad.

När du anmäler ett brott till polisen kommer du att ombes uppge relevanta omständigheter kring brottet, vem du tror begick det (om det är känt) och relevanta personuppgifter (som ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter).

Polistjänstemannen som du anmäler brottet till ska registrera det på ett särskilt formulär. För de flesta brott gäller att det inte finns någon speciell tidsfrist för att anmäla det, men det är bra att rapportera brott så snabbt som möjligt.

Mer information om hur du anmäler ett brott till polisen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterInternet.

Hur kan jag ta reda på vad som sker med min polisanmälan?

Du får ett referensnummer för din anmälan och kan med hjälp av det följa vad som händer i ärendet. Du bör med jämna mellanrum bli kontaktad av den person som handlägger ditt ärende, så att du kan hålla dig uppdaterad om utredningen.  Om du behöver ytterligare information kan du ringa på tfn 101 (för icke-akuta polisiära ärenden).  Du kan också gå direkt till polisstationen, men om du gör det utan att först ha avtalat en tid riskerar du att den person som ansvarar för ditt ärende inte är tillgänglig just då.

Hur kan jag vara delaktig i förundersökningen?

Om polisen utreder brottet kommer du att kunna lämna in en Victim Personal Statement, en personlig redogörelse från dig som offer, där du kan beskriva vilken ekonomisk, känslomässig, fysisk och psykisk påverkan brottet har haft på dig (och eventuellt på din familj). Du kan göra detta samtidigt som du anmäler brottet, eller när som helst efteråt. Beroende på vilka behov du har kan du få kostnadsfri tolk, läkarundersökning och andra tjänster. Detta omfattar dock inte juridisk rådgivning och/eller företrädare eftersom offret i Storbritannien inte är part i målet, som är mellan staten och den svarande. Om du som brottsoffer ska delta i rättegången, är det som vittne.

Under utredningen har du rätt att få regelbundna uppdateringar om hur fallet framskrider och om eventuella anhållanden. Du har dock inte rätt att se några dokument eller uppgifter som rör förfarandet. Du kan bli ytterligare inblandad i utredningen om polisen begär det (t.ex. för att svara på fler frågor eller delta i en vittneskonfrontation). Du är inte tvungen att delta ytterligare om du inte vill (även om du kan bli tvungen att vara med vid en eventuell rättegång).

Eftersom offret i Storbritannien inte är part i målet, har du heller inte rätt till en företrädare. Om du väljer att anlita en advokat (på egen bekostnad) för att lämna information eller argument till myndigheterna, brukar en sådan företrädare accepteras.

Du får information när formellt åtal har väckts mot en misstänkt och åklagarmyndigheten kommer att ta hänsyn till dina synpunkter. Åklagarmyndigheten är inte skyldig att agera efter vad du säger, men du kan framföra dina synpunkter genom att lämna in en Victim Personal Statement, och det är troligt att de kommer att ta hänsyn till den.

Kostnader som uppstår i detta skede ersätts i allmänhet inte.

Vilka är mina rättigheter som vittne till ett brott?

Under utredningen kan polisen begära att du ska lämna ett vittnesmål. Du blir ombedd att berätta vad som hände och polistjänstemannen skriver en redogörelse av det du har sagt. Du får sedan kontrollera om ditt vittnesmål har återgetts korrekt och därefter underteckna det. Om du anser det nödvändigt kan polistjänstemannen göra rättelser i redogörelsen, som du sedan ska godkänna.

Om du lämnar ett vittnesmål kommer polisen att göra en bedömning av dina behov som vittne. Det handlar till exempel om att ta reda på när och hur du kan kontaktas och dina eventuella behov när det gäller språk och kommunikation.  Polisen kommer också att bedöma om en kommunikationsspecialist (en s.k. Registered Intermediary) bör kallas in för att bistå dig vid avläggandet av vittnesmålet eller om ditt vittnesmål ska spelas in på video.

Under vissa omständigheter, till exempel om den svarande inte motsäger ditt vittnesmål, kanske vittnesmålet inte kommer att användas som bevis i domstolen. Det är dock troligt att det används och du kan också bli ombedd att vittna personligen under rättegången.

Mer information om dina rättigheter som vittne hittar du i Witness Charter (som offentliggörs inom kort).

Jag är minderårig. Har jag några särskilda rättigheter?

Om du är minderårig under 18 år kan du få ytterligare stöd och hjälp om du blir kallad att vittna i domstolen.

Ditt vittnesmål kommer att spelas in på video, om du inte begär att få vittna skriftligen. Du kan dock ändå bli kallad att närvara i domstolen för att svara på frågor om ditt vittnesmål.

Vilken information kan jag under förundersökningen få från polisen eller från brottsofferstödjande organisationer?

När du anmäler ett brott till polisen får du veta om polisen kommer att utreda faller eller inte, och du blir tillfrågad om vad du anser om ett eventuellt åtal.

Du blir också tillfrågad om du vill ha ytterligare information (t.ex. om åtalsbeslut och domstolsförhandlingar).  Polisen kommer att hålla dig regelbundet underrättad om hur utredningen av ett allvarligt brott framskrider.  Om brottet är av mindre allvarlig natur kommer polisen att ge dig kontaktuppgifter så att du själv kan ta reda på i vilket skede utredningen befinner sig.  Du kommer att underrättas om vad utredningen lett fram till (t.ex. om åtal har väckts eller om åklagarmyndigheten har utfärdat en s.k. caution, en med vissa villkor förenad varning).

För ytterligare hjälp i frågor som rör t.ex. ersättningsanspråk, hänvisas du till Länken öppnas i ett nytt fönsterVictim Support (brottsofferjour).

Eventuellt kan du också komma att hänvisas till andra specialister (t.ex. vid våld i hemmet eller sexuella övergrepp).

Kan jag få rättshjälp?

Du har inte rätt till rättshjälp såvida du inte söker enskilt åtal, då rättshjälp i vissa fall kan beviljas. Det beror på att offret i Storbritannien inte är part i målet och därför normalt inte behöver en företrädare. Enda undantaget är om brottet är av sådan natur att det krävs stöd eller bedömning av specialister (t.ex. medicinsk), vilket då erbjuds kostnadsfritt.

Vilken hjälp kan jag få om jag känner mig hotad?

Om du känner att du eller din familj riskerar att utsättas för brott bör du omedelbart anmäla detta till polisen så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Polisen erbjuder sådant skydd i den utsträckning den anser att det är nödvändigt och rimligt med tanke på den omedelbara risken och hur stor och sannolik den är.

Skyddet kan ges i olika former t.ex. patrullering i närheten av offrets bostad eller ett larm som går till den lokala polisstationen. Det är endast i de allvarligaste fallen som mer drastiska åtgärder vidtas (som anonymitet under rättegången och vittnesskyddsprogram).

Vilken hjälp och vilket stöd kan jag få under förundersökningen?

Om anklagelsen blir polissak hänvisas du till Länken öppnas i ett nytt fönsterVictim Support, som ger ytterligare stöd och hjälp efter behov.

Eventuellt kan du också hänvisas till andra specialister (t.ex. vid våld i hemmet eller sexuella övergrepp), om du uttrycker önskemål om detta.

Tjänsterna brukar vara kostnadsfria.

Finns det en möjlighet att nå en överenskommelse eller inleda en medling mellan mig och den misstänkte?

Polisen och åklagarmyndigheten utreder eventuella alternativ till åtal, vilket kan omfatta medling. Det kan vara en formell varning från polisen eller en varning förenad med villkor (caution) från åklagarmyndigheten. Det senare kräver att den skyldige deltar i någon form av förlikning med offret och det kan också omfatta medling.

Du blir normalt sett inbjuden att delta i den processen. Medling kan endast genomföras om du samtycker till det och den görs av polis eller kriminalvårdspersonal.

Vad händer med mitt mål efter att förundersökningen avslutats?

När polisen har avslutat utredningen beslutas om ärendet ska lämnas vidare till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten undersöker om det finns tillräckliga bevis mot den svarande och om det ligger i allmänhetens intresse att åtala honom/henne. Om åklagarmyndigheten beslutar att väcka åtal tas saken upp i domstol.  I mindre allvarliga fall kan polisen fatta detta beslut själva utan att gå via åklagarmyndigheten.  Polisen underrättar alltid brottsoffret om huruvida ärendet kommer att tas upp vid domstol, oavsett om det är de eller åklagarmyndigheten som fattar beslutet.

Kan jag begära omprövning av ett beslut att lägga ned förundersökningen eller att inte åtala?

Du kan inte överklaga hos polisen eller åklagarmyndigheten om denna beslutar att inte åtala. Du kan dock ansöka om att åklagarmyndigheten ska ompröva sitt beslut.

Du kan också ansöka hos High Court om att beslutet ska prövas i domstol. Det är mycket svårt att vinna en sådan process eftersom High Court endast kommer att fälla ett avgörande mot beslutsfattaren om den finner att beslutet var fullständigt orimligt (till skillnad från icke önskvärt). Även om du vinner kommer domstolen inte att bestämma att åtalet ska genomföras. Den kommer i stället att besluta att den beslutsfattande organisationen ska se över sitt beslut mot bakgrund av domstolens slutsatser. Om du överväger en sådan process kommer du att behöva en juridisk företrädare. Rättshjälp går under vissa omständigheter att få men endast om stränga villkor är uppfyllda (särskilt vad gäller de ekonomiska omständigheterna).

Du har i vissa fall möjlighet att väcka enskilt åtal, även om det är ovanligt i Storbritannien. Det gör du genom att be den lokala tingsrätten att utfärda ett häktningsbeslut för den misstänkte eller en stämning som innebär att denne ska infinna sig i domstolen en viss dag. Det är inte troligt att rättshjälp beviljas i ett sådant fall. Om ett åtal har inletts och sedan lagts ner brukar det inte vara möjligt att starta om förfarandet. Domarna brukar kräva tillräckliga bevis för den misstänktes skuld så att han/hon kommer att dömas om inga motbevis läggs fram.

Jag är utlänning. Hur tillgodoses mina rättigheter och intressen?

Om du är utlänning har du alla de rättigheter som anges ovan.

Om du inte talar engelska kommer myndigheterna dessutom sträva efter att tillhandahålla översättning eller en tolk om så behövs för att kunna informera dig på vederbörligt sätt.

Mer information:

 • Code of Practice for Victims of Crime (kodex för brottsofferförfaranden) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Witness Charter (vittnesstadga) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (lag om våld i hemmet, brott och brottsoffer) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Victim Personal Statement: A guide for police officers, investigators and criminal justice practitioners (personlig redogörelse från brottsoffret – en guide) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Final Warning Scheme – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Code of Practice on Conditional Cautions (varningar förenade med villkor – instruktion) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Criminal Evidence (Witness Anonymity) Act 2008 (lag om bevisning i brottmål [vittnesanonymitet]) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

2 - Mina rättigheter under rättegången

Hur kan jag vara delaktig under rättegången?

Vilka är mina rättigheter som vittne till ett brott?

Jag är minderårig. Har jag några särskilda rättigheter?

Kan jag få rättshjälp?

Vilken hjälp kan jag få om jag känner mig hotad?

Hur kräver jag skadestånd från den tilltalade och hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

Finns det en möjlighet att nå en överenskommelse eller inleda en medling mellan mig själv och den tilltalade?

Jag är en utlänning. Hur är mina rättigheter och mina intressen bevakade?

Mer information

Hur kan jag vara delaktig under rättegången?

Du får information om datum för domstolsförhandlingen och vad för slags förhandling det blir. Det kan bli något av följande:

 • En förberedande förhandling, t.ex. för att avgöra om borgen eller besluta om fallet ska tas upp vid en högre eller lägre domstol.
 • En rättegång där den tilltalade bestrider sin skuld och bevisningen granskas.
 • En förhandling där den tilltalade erkänner sig skyldig och inte bestrider skulden och där en fällande dom är säker.
 • En s.k. sentencing hearing, där påföljd avgörs (i många fall bestäms påföljden vid en speciell förhandling en vecka, eller till och med en månad, efter det att skuldfrågan avgjorts).

Du kan närvara vid rättegångsförhandlingarna

 • som vittne (om den tilltalade förklarar sig ej skyldig och om du anmodas att lämna muntligt vittnesmål),
 • som åskådare,
 • genom att lämna en Victim Personal Statement (1) (personlig vittnesredogörelse), om du vill göra det.

Du har rätt att närvara vid domstolsförhandlingarna med följande undantag:

 • Om de hålls bakom stängda dörrar (vanligen endast vid förhandling i ungdomsdomstol).
 • Om du ska vittna (i så fall får du endast närvara efter det att du har lämnat ditt vittnesmål).

Du måste inte vara närvarande vid rättegången, såvida du inte har kallats som vittne och ska avge vittnesmål.

Vilka är mina rättigheter som vittne till ett brott?

Du får också veta om du kommer att behöva ange vittnesmål, men det är i allmänhet bara om den tilltalade bestrider sin skuld. Som vittne måste du vara med vid förhandlingarna och svara på de frågor som ställs till dig.

Om du har lämnat vittnesmål under utredningen och har anmodats att lämna muntligt vittnesmål vid rättegången, har du rätt att titta på det tidigare vittnesmålet innan du vittnar.

I början av förhöret anmodas du att avlägga en ed och försäkra att du ska tala sanning. Under rättegången ställer åklagaren och den tilltalades advokat frågor till dig. Frågeställaren kan säga eller föreslå något som du anser vara fel. Om det sker bör du tydligt framhålla att du inte håller med. Din uppgift som vittne är att säga sanningen. När de inte har fler frågor låter domaren dig gå. Du kan då lämna salen eller, om du är över 14 år, stanna och lyssna på resten av förhandlingarna om du så vill.

Om du känner sig utsatt eller osäker och uppfyller relevanta kriterier, kan åklagaren före rättegången ansöka om specialåtgärder som stöd för dig när du vittnar. Det kan handla om en avskärmning i rättssalen mellan dig och den tilltalade, eller att du får lämna vittnesmål via en videolänk utanför salen. Domstolen beslutar vilka åtgärder som kan användas men måste ta hänsyn till dina åsikter när beslutet fattas.

Vanligtvis hörs du bara en gång som vittne. Om så behövs kan du dock kallas till domstolen igen för att besvara ytterligare frågor.

Du kan begära ersättning för resekostnader till domstolen och ett bidrag för måltider och förlorad inkomst eller andra utgifter så som barnvakt. Vilken summa du kan begära beror på hur länge du måste vara borta hemifrån eller från arbetet för att åka till domstolen.

I England och Wales kan du få hjälp från den lokala brottsofferjouren. En tjänsteman från brottsofferjouren kontaktar dig när den tilltalade har anhållits. Det blir din enda kontaktpunkt tills rättegången är slut. För att du ska få bekanta dig med miljön i domstolen, kan tjänstemannen kan ordna så att du får besöka den innan du ska vittna. Han/hon ordnar också all annan hjälp du kan behöva så som transport, tolkning, läkarhjälp, osv.

Beroende på var brottet begicks kan du också få hjälp från Länken öppnas i ett nytt fönsterWitness Service, en frivilligorganisation som hjälper vittnen inför en rättegång genom att ge information och stöd.

Mer information finns i häftet Länken öppnas i ett nytt fönsterWitness in Court.  Närmare upplysningar om dina rättigheter som vittne finns i vittnesstadgan (Witness Charter).

Jag är minderårig. Har jag några särskilda rättigheter?

Om du är minderårig under 17 år kan du be åklagaren att före rättegången ansöka i domstolen om en eller flera specialåtgärder som stöd för dig när du vittnar.

Sådana specialåtgärder kan vara att

 • du får vittna via TV-länk medan du själv sitter utanför rättssalen (du kan se rättssalen och de i rättssalen kan se dig på en TV-skärm),
 • du får lämna ett inspelat vittnesmål på video (om ditt vittnesmål hos polisen spelades in så spelas det upp i domstolen),
 • du får vittna bakom en skärm (en skärm placeras runt vittnesbåset så att vittnet inte behöver se den tilltalade),
 • domaren och advokaterna tar av sina peruker och kappor (så att domstolen ska kännas mindre formell),
 • du får avge vittnesmål bakom stängda dörrar– i fall som rör sexuella övergrepp och i fall där det finns en risk för att vittnet hotas (allmänheten får inte tillträde till rättssalen),
 • du får använda hjälpmedel som en bokstavstavla,
 • du förhörs med hjälp av en person med en förmedlande roll om du har kommunikationssvårigheter, t.ex. någon som kan hjälpa dig att förstå varför en fråga ställs.

Kan jag få rättshjälp?

Du har inte rätt till rättshjälp såvida du inte ansöker om enskilt åtal, då rättshjälp i vissa fall kan beviljas. Det beror på att i Storbritannien är offret inte part i förfarandet.

Vilken hjälp kan jag få om jag känner mig hotad?

Under rättegången kan du få samma skydd som under utredningen. Polisen ger sådant skydd som de anser nödvändigt och rimligt med tanke på den omedelbara risken och hur stor och sannolik den är. Skyddet kan ges i olika former t.ex. patrullering i närheten av din bostad eller ett larm som går till den lokala polisstationen. Det är endast i de allvarligaste fallen som mer drastiska åtgärder vidtas (som anonymitet under rättegången och vittnesskyddsprogram).

Hur kräver jag skadestånd från den tilltalade och hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

I vissa fall kan du begära skadestånd av lagöverträdaren, och i så fall måste du lämna uppgift om dina förluster till polisen när du anmäler brottet eller strax efter. Polisen lämnar uppgifterna vidare till åklagarmyndigheten som kräver ersättning för din räkning. Vid en fällande dom kan domstolen beordra gärningsmannen att ersätta alla eller en del av de utgifter du har haft under förutsättning att han/hon kan göra det. Betalning kan göras per vecka eller per månad. Ersättningskravet har företräde framför eventuella böter som den tilltalade ska betala.

Om du har råkat ut för ett våldsbrott kan du ha rätt att ansöka om ekonomisk ersättning från staten. Du ska lämna in din ansökan till Länken öppnas i ett nytt fönsterCriminal Injuries Compensation Authority (myndigheten för brottsskadeersättning). Läs mer i faktabladet om ersättning till brottsoffer i England and Wales (tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska och en rad andra språk) i den europeiska e-juridikportalen.

Finns det en möjlighet att nå en överenskommelse eller inleda en medling mellan mig själv och den tilltalade?

Under rättegången kan det finnas möjlighet till förlikning och/eller medling, beroende på vilken typ av brott det gäller.

Du brukar normalt bjudas in att delta i en sådan process. Medling kan endast genomföras om du samtycker till det, och genomförs av polis eller kriminalvårdspersonal.

Jag är en utlänning. Hur är mina rättigheter och mina intressen bevakade?

Om du är utlänning har du alla de rättigheter som anges ovan.

Om du inte talar engelska kommer myndigheterna dessutom se till att det finns en översättning eller en tolk tillgänglig i samband med att du får information, särskilt om du kallas att vittna i domstol.

Mer information:

 • Code of Practice for Victims of Crime (kodex för brottsofferförfaranden) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Witness Charter (vittnesstadga) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (lagen om våld i hemmet, brott och brottsoffer) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Victim Personal Statement: A guide for police officers, investigators and criminal justice practitioners (personlig vittnesredogörelse; handledning)– på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Going to court as a victim or witness (medverka vid rättegång som brottsoffer eller vittne) – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
Anmärkningar:
1. Victim personal statement – personlig vittnesredogörelse
Victim Personal Statement är en skriftlig redogörelse där du kan förklara hur brottet har påverkat dig. Det är ett officiellt dokument som ingår i ärendehandlingarna och det kan läsas av alla som är inblandade i fallet.
I din redogörelse kan du förklara hur brottet har påverkat dig fysiskt, emotionellt, ekonomiskt eller på annat sätt. En Victim Personal Statement används inte för att fastställa skuld eller oskuld utan för att informera domstolen om den skada som offret har orsakats. Du kan också själv bestämma om du personligen vill läsa upp redogörelsen eller få den uppläst på dina vägnar (vanligtvis av en åklagare inom Crown Prosecution Service) om den tilltalade befinns skyldig. Det slutliga beslutet om huruvida du kan läsa upp hela eller delar av din redogörelse fattas av domstolen.  Du kan lämna in en Victim Personal Statement när som helst före domstolsförhandlingarna.
Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Kan jag överklaga en dom avseende den tilltalades straff eller en dom som innebär att den tilltalade frikänns?

Vilka rättigheter har jag efter att domen vunnit laga kraft (inte kan överklagas längre)?

Mer information

Kan jag överklaga en dom avseende den tilltalades straff eller en dom som innebär att den tilltalade frikänns?

När rättegången är över kan du, på egen begäran, bli informerad om utgången och eventuell påföljd som domstolen har utdömt.

Du kan inte överklaga domstolens avgörande, men om du inte är nöjd med påföljden kan du när det gäller vissa allvarliga brott vända dig till Attorney General. Denne har möjlighet att överklaga till Court of Appeal (appellationsdomstolen) om han anser att påföljden är alltför mild.

Vilka rättigheter har jag efter att domen vunnit laga kraft (inte kan överklagas längre)?

Om du har blivit utsatt för ett sexual- eller våldsbrott för vilket gärningsmannen har dömts till minst 12 månaders fängelse har du möjlighet att delta i ett särskilt system för information till brottsoffer (Probation Victim Contact Scheme (VCS)). Tanken är sätta brottsoffret i förbindelse med en särskild kontaktperson (Victim Liaison Officer) som kan bistå med råd och informera om det straffrättsliga förfarandet. Du har t.ex. möjlighet att yttra dig om en eventuell villkorlig frigivning. Dessutom blir du, förutsatt att den ansvariga myndigheten (probation trust) inte ser några hinder för detta, informerad om viktiga beslut när det gäller verkställigheten av gärningsmannens påföljd.

Din medverkan är helt och hållet frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet om du ändrar dig.

Mer information:

 • Avsnitt 35 i Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 – på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
 • Code of Practice for Victims of Crime (Kodex för brottsofferförfaranden) - på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska
Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

4 - Stöd och hjälp för brottsoffer

Ministry of Justice

Victim Support

Rape Support Centres

Refuge for Women and Children against Domestic Violence

Women’s Aid Federation of England

Support after murder and manslaughter

Ministry of Justice

Justitieministeriet har det övergripande ansvaret för frågor som rör stöd till brottsoffer och vittnen.

Brottsofferombudet (Victims’ Commissioner)

 • tillvaratar brottsoffers och vittnens intressen, främjar god praxis i behandlingen av dem och ser över Code of Practice for Victims (kodex för brottsofferförfaranden),
 • får inte ingripa i enskilda fall men kan ge information om var du bäst kan få råd och stöd.

KONTAKTER:

Länken öppnas i ett nytt fönsterVictims' Commissioner

Victim Support

Brottsofferjouren (Victim Support) är en nationell stiftelse som erbjuder kostnadsfri och konfidentiell hjälp till brottsoffer och vittnen, deras familjer och vänner samt alla andra berörda i England och Wales.

Brottsofferjouren

 • har kontor i hela England och Wales (som leds av det nationella centrumet i London) och erbjuder Länken öppnas i ett nytt fönstervittnesstöd i alla domstolar,
 • ger känslomässigt och praktiskt stöd till brottsoffer,
 • ger stöd till åklagar- och försvarsvittnen i alla brottmålsdomstolar i England och Wales,
 • fungerar som nationell röst för brottsoffer och vittnen och arbetar för förändring,
 • driver den nationella hjälplinjen Victim Support.

KONTAKTER:

Länken öppnas i ett nytt fönsterVictim support

Kontaktuppgifter till lokala vittnesstödskontor finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Rape Support Centres

Kriscenter för våldtäktsoffer erbjuder en rad tjänster med särskild inriktning på stöd till kvinnor och flickor som har våldtagits eller utsatts för andra former av sexuellt våld. De finns över hela England och Wales.

Kriscenter för våldtäktsoffer

 • erbjuder, utan kostnad och i förtroende, specialiserat stöd, advokattjänster, rådgivning och information till kvinnor och flickor i en trygg miljö fri från hot,
 • arbetar mot alla former av sexuellt våld, däribland våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn, sexuella trakasserier, våldtäkt inom äktenskapet, tvångsäktenskap och så kallat hedersrelaterat våld, kvinnlig omskärelse, människohandel och sexuellt utnyttjande samt övergrepp av rituell natur, oavsett om gärningsmännen är kända eller okända,
 • vill att alla kvinnor och flickor ska slippa vara rädda för och drabbas av sexuellt våld,
 • för kampanjer och bedriver lobbyverksamhet för att öka medvetenheten i frågor om sexuellt våld i samhället i stort, men vänder sig även direkt till lokala, regionala och nationella myndigheter.

KONTAKTER:

Uppgifter om en rad kriscenter för våldtäktsoffer återfinns på följande webbplatser:

Länken öppnas i ett nytt fönsterRape crisis

Länken öppnas i ett nytt fönsterSurvivor Trust

Refuge for Women and Children against Domestic Violence

Skydd för kvinnor och barn mot våld i hemmet (Refuge for women and children against domestic violence) är en nationell stiftelse som driver en nationell hjälplinje och erbjuder fristäder samt psykologiskt stöd och oberoende juridisk hjälp till kvinnor och barn från etniska minoriteter.

Skydd för kvinnor och barn mot våld i hemmet

 • erbjuder en mängd tjänster som ger kvinnor och barn tillgång till professionellt stöd oavsett deras situation,
 • driver en kostnadsfri telefonlinje som är öppen dygnet runt där kvinnor kan få känslomässigt stöd och praktisk information samt undersöka olika utvägar och undkomma missförhållanden,
 • tillhandahåller akutbostäder för kvinnor som flyr undan missförhållanden,
 • har oberoende advokater som är specialiserade på frågor som rör våld i hemmet och ger expertråd till kvinnor som medverkar i civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden,
 • samarbetar med psykologer och hjälper kvinnor och barn att komma över de traumatiska effekterna av övergrepp.

KONTAKTER:

Länken öppnas i ett nytt fönsterRefuge

Women’s Aid Federation of England

Kvinnojouren i England (Women’s Aid Federation of England) är en nationell stiftelse som arbetar för att få bort våld i hemmet mot kvinnor och barn. Den stöder ett nätverk med över 500 kontor mot våld i hemmet och sexuellt våld i hela Förenade kungariket.

Kvinnojouren i England

 • anser att kvinnor och barn har rätt att leva sina liv fria från alla former av våld och utnyttjande, och att samhället har en skyldighet att erkänna och försvara denna rätt,
 • arbetar för att stärka kvinnor som har utsatts för våld i hemmet,
 • erbjuder tjänster som tillhandahålls av kvinnor och som bygger på att ta del av erfarenheterna hos kvinnor som lyckats ta sig ur sin svåra situation,
 • stöder och återspeglar mångfald och främjar lika möjligheter,
 • arbetar för att tillgodose behoven hos barn som utsatts för våld i hemmet,
 • främjar sammanhängande och verksamhetsövergripande insatser mot våld i hemmet och utvecklar partnerskap.

KONTAKTER:

Länken öppnas i ett nytt fönsterWomens aid

Support after murder and manslaughter

Stöd efter mord och dråp (Support after murder and manslaughter) är en registrerad oberoende stiftelse som erbjuder känslomässigt stöd till personer som berövats någon genom mord eller dråp.

Stöd efter mord och dråp

 • arbetar för att i allmänhetens instresse främja alla frivilliga insatser som görs för att stödja dem som förlorat någon till följd av mord eller dråp på en släkting eller vän,
 • arbetar för att främja och skydda god hälsa, såväl mental som fysisk, minska fattigdom och sjukdom och öka utbildningen i frågor som rör sorg och smärtsamma förluster,
 • stöder genom självhjälpsgrupper och kontakt mellan medlemmar dem som har förlorat en familjemedlem eller nära vän genom mord,
 • vill främja god hälsa, såväl mental som fysisk, för dem som har förlorat någon genom mord, så att de till slut kan bli tillräckligt starka för att leva ett bra liv i framtiden.

KONTAKTER:

Länken öppnas i ett nytt fönsterSamm

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Du har rätt till skriftlig information om vad du kan vänta dig av rättssystemet, t.ex. i form av broschyren med information till brottsoffer (Information to Victims of Crime) eller motsvarande uppgifter på en webbplats.

Beroende på typen av brott, dina personliga omständigheter eller hur relevant det är för det aktuella skedet i utredningen eller brottmålsförfarandet ska du erbjudas information om följande första gången du kontaktar polisen:

 • Var och hur du kan få rådgivning eller stöd, inbegripet medicinskt stöd, specialiserat stöd (t.ex. psykologiskt stöd) och alternativ bostad.
 • Hur du gör för att anmäla ett brott och vem du ska kontakta om du har frågor om ärendet.
 • Vilka åtgärder som vid behov kan vidtas för att skydda dig.
 • Hur du begär ersättning.
 • Vilka möjligheter som finns att tillgå om offret inte befinner sig i England eller Wales.
 • Möjligheterna att få tillgång till tolkning och översättning.
 • Hur du lämnar klagomål på ett organ i brottmålsförfarandet.
 • Möjligheterna till reparativ rättvisa.
 • Hur du kan begära ersättning för kostnader i samband med att du vittnat vid brottmål.

Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter det att utredningen och åtalet har avslutats.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Du har rätt att utnyttja de tjänster som anges i dessa bestämmelser om brottet begicks i England eller Wales, eller om tjänsterna avser förfaranden i brottmål som äger rum i England eller Wales. [1]

[1] Rätten till ersättning från myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority) kan bero på var du är bosatt och din nationalitet, såvida det inte fastställts att du är offer för människohandel eller beviljats asyl, alternativt skydd eller provisoriskt uppehållstillstånd.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Du har rätt till följande från polisen:

 • En skriftlig bekräftelse på att du har anmält ett brott. Bekräftelsen ska innehålla grundläggande information om brottet. Den skriftliga bekräftelsen kan ges i form av ett brev, ett elektroniskt meddelande (t.ex. ett e-postmeddelande eller textmeddelande) eller en handskriven bekräftelse. Du kan begära att inte få en skriftlig bekräftelse. Om polisen anser att det finns risk att du kan lida skada om du får en skriftlig bekräftelse (t.ex. vid våld i familjen) kan de gå med på att inte skicka en bekräftelse.
 • En tydlig förklaring av vad du kan vänta dig av rättssystemet när du anmäler ett brott eller kontaktas som brottsoffer under en utredning.
 • En bedömning av om du önskar stöd och i så fall vilket stöd du behöver. Detta hjälper till att avgöra om du tillhör någon av de tre kategorier av brottsoffer som kan behöva utökat stöd, och att besluta om och i vilken utsträckning särskilda åtgärder kan vidtas för dig. Brottsofferstödet gör eventuellt en mer ingående bedömning på uppdrag av polisen.
 • Antingen skriftlig information om vad du kan vänta dig av rättssystemet, t.ex. i form av broschyren med information till brottsoffer eller motsvarande uppgifter på en webbplats. Informationen ska ges så snart som möjligt och senast fem arbetsdagar efter det att du anmälde brottet eller kontaktades som brottsoffer under en utredning.
 • Att informeras om hur ofta du kommer att få information om hur ärendet fortskrider efter samtalet med polisen.
 • Att inom fem dagar efter beslutet informeras om ett beslut att lägga ner utredningen av ett brott.
 • Att informeras om när ärendet har utretts utan att något åtal har väckts och om skälen till detta.

Du har rätt till information från polisen om vilka verksamheter som finns för stöd till brottsoffer och hur du kommer i kontakt med dem så att du när som helst kan få tillgång till stödet.

Du har rätt att inom fem arbetsdagar bli informerad av polisen och få en förklaring till skälen om en misstänkt har

 • anhållits,
 • förhörts,
 • frigetts utan att åtal väcks,
 • tillfälligt frigetts i avvaktan på att åtal ska väckas (police bail), eller om villkoren för det tillfälliga frigivandet har ändrats eller upphört.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du inte förstår eller talar engelska har du rätt att begära tolkning till ett språk som du förstår

 • när du anmäler ett brott [1]
 • när du blir förhörd av polisen och
 • när du vittnar.

Om du inte förstår eller talar engelska har du rätt att begära översättning av följande information:

 • Den skriftliga bekräftelsen på att du har anmält brottet.
 • I de fall det är väsentligt för förhöret eller domstolsförhandlingen att du tar del av en viss handling som visas för dig, en kopia av relevanta delar av handlingen.
 • Den handling som ger dig information om datum, tid och plats för rättegången.
 • Resultatet av brottmålsförfarandet i de fall du har rätt till det enligt dessa bestämmelser och åtminstone en kortfattad beskrivning av skälen för besluten i förekommande fall.

[1] Du har rätt att anmäla brottet på ett språk som du förstår och med nödvändigt språkligt stöd om du inte talar engelska.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Enligt bestämmelserna om brottsoffer (Victims’ Code) måste organ i brottmålsförfarandet kommunicera med dig på ett enkelt och lättfattligt språk och vidta lämpliga åtgärder (t.ex. tjänster för att förenkla texter, punktskrift eller användning av ett auktoriserat ombud (Registered Intermediary) för att hjälpa dig att förstå och göra dig förstådd. Vid bedömningen av lämpliga åtgärder måste organen i brottmålsförfarandet ta hänsyn till alla relevanta personliga egenskaper som kan påverka dina möjlighet att förstå och göra dig förstådd.

Det finns en rad informationsbroschyrer i olika format som använder ett enkelt språk.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 56 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) fastställs att justitieministeriet ska ge bidrag till verksamheter som tillhandahåller stöd till brottsoffer. Bidrag ges också till polismyndigheter (Police and Crime Commissioners) för att tillhandahålla emotionellt och praktiskt stöd på lokal nivå till brottsoffer enligt Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 143 i 2014 års lag om asocialt beteende, brott och polisarbete (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen kommer att förklara för dig att de automatiskt kommer att vidarebefordra dina uppgifter till brottsofferstödet inom två dagar efter det att du har anmält ett brott. Du har rätt att be polisen att inte vidarebefordra dina uppgifter till brottsofferstödet.

Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott eller våld i familjen eller har förlorat en nära anhörig, kommer polisen att be om ditt uttryckliga medgivande innan dina uppgifter skickas till brottsofferstödet.

Hur skyddas min personliga integritet?

I de fall organ i brottmålsförfarandet måste dela information enligt bestämmelserna om brottsoffer ska det göras effektivt och i enlighet med 1998 års dataskyddslag (Data Protection Act 1998) och annan relevant lagstiftning.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Nej. Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Om ett brottsoffer anmäler ett brott till ett organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för utredning av brott, måste organet se till att det görs en individuell bedömning för att fastställa om det finns särskilda skyddsbehov och besluta om och i vilken utsträckning åtgärder för att skydda brottsoffret behöver vidtas eller om särskilda åtgärder behöver vidtas i samband med förhör eller avläggande av vittnesmål.

Vilken bedömning som görs beror på alla omständigheterna, bland annat hur allvarligt brottet är och vilken uppenbar skada som offret har lidit. I bedömningen måste hänsyn tas till brottsoffrets personliga egenskaper, hans eller hennes synpunkter och brottets karaktär och omständigheter.

Om slutsatsen av den individuella bedömningen är att brottsoffret har särskilda skyddsbehov och behöver särskilda skyddsåtgärder i samband med förhör, ska det organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för brottsutredningen säkerställa följande, under förutsättning att det är praktiskt möjligt inom ramen för verksamheten:

 • Att om möjligt samma person genomför alla förhör med brottsoffret, såvida det inte påverkar utredningen negativt.
 • Att förhöret, om så krävs, äger rum i lokaler som är utformade eller anpassade för ändamålet.
 • Att förhör utförs av personal som är utbildad för ändamålet.
 • Att brottsoffer i ärenden som rör sexuellt våld, könsrelaterat våld eller våld inom familjen erbjuds möjlighet att bli förhörda av en person av samma kön. Alla sådana önskemål ska tillgodoses om möjligt, såvida det inte inverkar negativt på utredningen.

Om det osannolika skulle inträffa att den misstänkte rymmer från ett förvar kommer polisen, när den har fått kännedom eller underrättats om det av fängelset, gruppen för unga brottslingar (Youth Offending Team), sjukhuset eller förvarsanläggningen för immigranter, att i de fall det är möjligt underrätta dig om rymningen och om de åtgärder som vidtagits för att skydda dig, om man bedömer att det finns en betydande risk att den misstänkta skulle kunna skada dig.

Vem kan ge mig skydd?

Om ett brottsoffer anmäler ett brott till ett organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för utredning av brott, måste organet se till att det görs en individuell bedömning för att fastställa brottsoffrets skyddsbehov. I de flesta fall görs bedömningen av polisen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Polisen är skyldig att göra en bedömning av alla brottsoffer för att fastställa vilka behov som finns eller vilket stöd som behövs, inbegripet om och i vilken utsträckning det krävs särskilda åtgärder. Bedömningens längd och omfattning beror på hur allvarligt brottet är och dina individuella behov. I bedömningen tas hänsyn till dina personliga egenskaper, brottets karaktär och omständigheter och dina synpunkter. Ju mer uppgifter du kan lämna under bedömningen, desto bättre kan stödet anpassas till dina individuella behov.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Polisen är skyldig att göra en bedömning av alla brottsoffer för att fastställa vilka behov som finns eller vilket stöd som behövs, inbegripet om och i vilken utsträckning det krävs särskilda åtgärder. Bedömningens längd och omfattning beror på hur allvarligt brottet är och dina individuella behov. I bedömningen tas hänsyn till dina personliga egenskaper, brottets karaktär och omständigheter och dina synpunkter. Ju mer uppgifter du kan lämna under bedömningen, desto bättre kan stödet anpassas till dina individuella behov.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Du har utökade rättigheter som utsatt brottsoffer enligt bestämmelserna om brottsoffer [1] om det finns risk att kvaliteten på de uppgifter du lämnar påverkas på grund av att du

 1. lider av en psykisk störning i den mening som avses i 1983 års lag om psykisk hälsa (Mental Health Act 1983),
 2. av annan anledning har en betydligt nedsatt intelligens och förmåga till socialt samspel eller
 3. har en fysisk funktionsnedsättning eller fysisk sjukdom.

[1] Detta grundar sig på kriterierna i avsnitt 16 i 1999 års lag om ungdomsrättsvård och bevis i brottmål (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) för domstolars fastställande av rätt till särskilda åtgärder (se punkterna 1.13–1.15 i kapitel 1).

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Du har utökade rättigheter som utsatt brottsoffer enligt bestämmelserna om brottsoffer [1] om du var under 18 år när brottet begicks. Det innefattar rätt till särskilda åtgärder om du vittnar i en rättegång.

[1] Detta grundar sig på kriterierna i avsnitt 16 i 1999 års lag om ungdomsrättsvård och bevis i brottmål (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) för domstolars fastställande av rätt till särskilda åtgärder (se punkterna 1.13–1.15 i kapitel 1).

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Nära anhöriga till den avlidne har rätt till stöd enligt bestämmelserna i egenskap av offer för det allvarligaste brottet.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Talesperson för anhöriga till brottsoffer som har en funktionsnedsättning eller till brottsoffer som skadats så allvarligt av ett brott att de inte kan kommunicera

Om du har en funktionsnedsättning eller har skadats så allvarligt av ett brott att du inte kan kommunicera, har du eller dina nära anhöriga rätt att utse en talesperson för familjen som agerar som kontaktpunkt för stöd enligt dessa bestämmelser.

Förälder eller vårdnadshavare till ett brottsoffer som är under 18 år

Om du är ett brottsoffer som är under 18 år har du, och vanligtvis också din förälder eller vårdnadshavare, rätt till stöd enligt dessa bestämmelser.[1]

[1] Under förutsättning att din förälder eller vårdnadshavare inte utreds eller anklagas av polisen i samband med brottet eller att det berörda organet i brottmålsförfarandet inte har rimlig anledning att anse att det inte ligger i ditt intresse att din förälder eller vårdnadshavare får stödet.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Reparativ rättvisa innebär att etablera kontakt mellan brottsoffer och gärningsmän för att hitta en positiv väg framåt.

Alla åtgärder för reparativ rättvisa är frivilliga – du behöver inte delta i dem, och både du och gärningsmannen måste säga ja till dem innan de kan genomföras. Du kan begära att få delta i åtgärder för reparativ rättvisa vid en tidpunkt som passar dig. Du kan också bli tillfrågad om att delta om gärningsmannen bett om reparativ rättvisa. Även om båda parter har sagt ja till att delta kan medlaren bedöma att det inte är lämpligt.

Lämpliga åtgärder vidtas för att se till att allt du går med på sker på ett säkert sätt. En utbildad medlare är alltid närvarande vid mötena mellan dig och gärningsmannen. Om gärningsmannen erkänt sig skyldig och vill delta i ett möte eller kommunicera med dig, kan du få möjlighet att förklara för honom eller henne hur händelsen har påverkat dig. Du kan sedan begära en ursäkt eller gå med på en aktivitet som gärningsmannen ska genomföra för att bidra till att gottgöra den skada som han eller hon har vållat.

Reparativ rättvisa är inte detsamma som lösning utanför rättssystemet (Community Resolution). Community Resolution är en informell möjlighet som polisen har för att hantera mindre förseelser och asocialt beteende utanför rättssystemet. Community Resolution riktar sig i första hand till förstagångsförbrytare som uttrycker uppriktig ånger och när brottsoffret har gått med på att polisen inte vidtar formella åtgärder.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBestämmelserna om brottsoffer (Code of Practice for Victims of Crime (Victims Code)) har utfärdats i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 32 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer och trädde i kraft genom en förordning i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 33 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer. GenomLänken öppnas i ett nytt fönster 2015 års förordning om 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (Victims’ Code of Practice) Order 2015) (förordning 2015 nr 1817 (Statutory Instrument 2015 No. 1817)), som lades fram för parlamentet den 23 oktober 2015, trädde en reviderad version av bestämmelserna om brottsoffer i kraft den 16 november 2015.

I bestämmelserna om brottsoffer anges vilket stöd som ska ges till brottsoffer i England och Wales av de viktigaste straffrättsliga organen (i inledningen och kapitlen 1–4) och av andra organisationer med relevanta arbetsområden (i kapitel 5). Dessa organisationer betecknas i bestämmelserna som verksamheter, ”service providers”. I bestämmelserna om brottsoffer anges vilka rättigheter som brottsoffer har och skyldigheterna för de olika verksamheter som tillhandahåller tjänster.

I kapitel 3 i bestämmelserna om brottsoffer anges på ett språk som är begripligt för barn vilka tjänster som ska tillhandahållas barn som utsatts för brott. Kapitlet ska jämföras med inledningen och kapitlen 1 och 2 i bestämmelserna om brottsoffer.

Genom punkt 1 i inledningen och punkt 1 i kapitel 5 i bestämmelserna om brottsoffer säkerställs att de behöriga myndigheterna tar hänsyn till direktivets övergripande målsättning när de utför sina uppgifter enligt bestämmelserna.

Rättigheterna i bestämmelserna om brottsoffer omfattar alla brottsoffer oavsett uppehållsstatus.

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvsnitt 56 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer: Justitieministeriet ger bidrag till nationella verksamheter som tillhandahåller stöd till brottsoffer. Bidrag ges också till polismyndigheter för att tillhandahålla emotionellt och praktiskt stöd på lokal nivå till brottsoffer enligt Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 143 i 2014 års lag om asocialt beteende, brott och polisarbete.

Enligt punkt 3 i bidragsavtalet mellan justitieministeriet och polismyndigheterna krävs att de verksamheter som får bidrag av polismyndigheterna följer direktivet om rättigheter, stöd och skydd för brottsoffer, särskilt artiklarna 8 och 9. I punkt 4 anges att de tjänster som tillhandahålls måste uppfylla villkoren i artikel 8.1.

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Hur anmäler jag ett brott?

Du ska i första hand anmäla ett brott till polisen. Information om hur du gör det finns här: Länken öppnas i ett nytt fönsterAnmäla ett brott.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Om har utsatts för ett brott har du rätt att inom fem arbetsdagar bli informerad av polisen och få en förklaring till skälen om en misstänkt har

 • anhållits,
 • förhörts,
 • frigetts utan att åtal väcks,
 • tillfälligt frigetts i avvaktan på att åtal ska väckas (police bail), eller om villkoren för det tillfälliga frigivandet har ändrats eller upphört.

Du har rätt att bli informerad av polisen om följande inom fem arbetsdagar efter att polisen mottagit informationen:

 • Datum, tid och plats för den första domstolsförhandlingen.
 • Om den misstänkte tillfälligt har frigetts i avvaktan på domstolsförhandling, villkoren för det tillfälliga frigivandet och eventuella ändringar av villkoren.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Offer och vittnen är inte parter i brottmålsförfarandet och är därför inte berättigade till rättshjälp i England och Wales.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Verksamheter som ansvarar för att väcka åtal för ett brott måste ha regler som anger att brottsoffer har möjlighet till ersättning för kostnader i samband med att de vittnar i en rättegång.

Mer information om hur vittnen begär ersättning finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär

och Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om du är missnöjd med att åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service) beslutar att inte väcka åtal kan du ansöka om omprövning av beslutet enligt nationella rådet för polischefers (National Police Chiefs Council) och åklagarmyndighetens system för brottsoffers rätt till omprövning (Victims’ Right to Review).

Åklagarmyndigheten lanserade sitt system för brottsoffers rätt till omprövning den 5 juni 2013. Polisen i England och Wales antog ett system för brottsoffers rätt till omprövning den 1 april 2015. Systemen ger brottsoffer rätt att begära en omprövning av polisens eller åklagarmyndighetens beslut att inte väcka åtal eller att på annat sätt lägga ner brottmålsförfarandet.

Om du meddelas ett beslut som du har rätt att begära omprövning av enligt National Police Chiefs Councils eller åklagarmyndighetens system, ska meddelandet innehålla tillräckligt med information för att du ska kunna besluta om du vill begära omprövning eller ej.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: Offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Enligt bestämmelserna om brottsoffer (Code of Practice for Victims of Crime) är ett brottsoffer

 • en fysisk person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller känslomässig skada eller ekonomisk förlust, som direkt orsakats av ett brott,
 • en nära anhörig (se ordlistan) till en person vars död direkt orsakades av ett brott.

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av personerna som är inblandade i ärendet kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan. Under alla omständigheter kan ditt vittnesmål vara avgörande för om den tilltalade fälls eller frikänns.

Rätten att väcka enskilt åtal fastställs i avsnitt 6.1 i 1985 års lag om åtal av brott (Prosecution of Offences Act 1985). Det finns emellertid vissa begränsningar:

 • Riksåklagaren (Director of Public Prosecutions) har enligt avsnitt 6.2 i 1985 års lag om åtal av brott befogenhet att ta över enskilda åtal.
 • I vissa fall måste den som väckt enskilt åtal begära godkännande från Attorney General eller åklagarmyndigheten innan förfarandet inleds.
Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Rättigheterna för brottsoffer fastställs i bestämmelserna om brottsoffer, som finns att läsa Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Om du har varit vittne till ett brott men inte är brottsoffer kan du få tillgång till stöd enligt vittnesstadgan (Witness Charter) i stället för bestämmelserna om brottsoffer. Vittnesstadgan finns att läsa Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av personerna som är inblandade i ärendet kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan.

Om du är brottsoffer har du möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer (Victim Personal Statement). I uttalandet kan du med egna ord beskriva hur brottet har påverkat dig fysiskt, känslomässigt, ekonomiskt eller på andra sätt. Uttalandet skiljer sig från vittnesmålet, som handlar om vad som hände vid det aktuella tillfället, till exempel vad du såg eller hörde.

Det personliga uttalandet ger dig möjlighet att göra din röst hörd i brottmålsförfarandet. Du får dock inte uttala några åsikter om den påföljd eller det straff som den tilltalade borde få, eftersom det är domstolens sak att besluta.

Du har rätt att få möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer samtidigt med polisförhöret om brottet då du berättar vad som hände.

Om den tilltalade fälls har du rätt att säga om du vill att ditt personliga uttalande som brottsoffer ska läsas upp eller spelas upp (om det är inspelat) i rätten. Du har också rätt att säga om du själv vill läsa upp uttalandet eller om du vill att någon annan ska läsa upp det (t.ex. en familjemedlem eller åklagaren). Innan du beslutar om du vill att uttalandet ska läsas upp eller spelas upp i rätten informeras du om eventuella konsekvenser, till exempel att uttalandet kan komma att rapporteras i media. Det kan också hända att försvaret ställer frågor till dig om ditt uttalande.

Om du begär att ditt personliga uttalande som brottsoffer ska läsas upp eller spelas upp i rätten kan domstolen, med hänsyn till dina intressen, besluta om och vilka delar av uttalandet som ska läsas upp eller spelas upp. I de flesta fall kommer delar av eller hela ditt uttalande att läsas upp eller spelas upp, om inte domstolen beslutar att det finns starka skäl att inte göra det. Du kommer att underrättas om domstolens beslut.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har rätt till följande:

 • Att inom fem arbetsdagar bli informerad om resultatet av eventuella förhandlingar om tillfällig frigivning i avvaktan på rättegång (relevanta villkor för frigivningen och relevanta ändringar av villkoren). Om du är offer för något av de allvarligaste brotten, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Witness Care Unit) om datum och plats för domstolsförhandlingarna i ärendet och resultatet av dem. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom en arbetsdag efter att den fått informationen av domstolen.
 • Att bli informerad om ett anhållningsbeslut har fattats för en misstänkt och om resultatet av en domstolsförhandling om den misstänkte har anhållits på nytt. Misstänkta som anhålls på nytt efter att ett anhållningsbeslut fattats ställs ofta snabbt inför rätta efter anhållandet. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom fem arbetsdagar efter att den fått informationen av domstolen.
 • I de fall den misstänkte förklarar sig oskyldig, diskutera vilka eventuella behov du har med enheten för stöd till brottsoffer och vittnen och i förekommande fall hänvisas till en lämplig stödgrupp eller stödorganisation.

Om du är vittne vid en rättegång har du rätt till följande:

 • Att be domstolspersonalen att få komma in i byggnaden via en annan ingång än den misstänkte och dennes familj och vänner.
 • Om omständigheterna tillåter det, träffa åklagaren eller en företrädare för åklagarmyndigheten och ställa frågor till honom eller henne om domstolsförfarandet. Om det är möjligt kommer han eller hon att tala om hur länge du behöver vänta innan du ska avlägga ditt vittnesmål.
 • Så långt det är möjligt, få information från åklagaren om det uppstår dröjsmål i förhandlingarna under dagen och hur lång tid du behöver vänta.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där den misstänkte och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt.
 • Få särskilda åtgärder vidtagna för din räkning om sådana har beslutats av domstolen.
 • Få en kontaktpunkt utsedd vid domstolen så att du kan få reda på vad som händer under förhandlingarna i ärendet.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Tillgång till rättegångshandlingar regleras av del 5 av de civilprocessrättsliga reglerna (Civil Procedure Rules). De regler som är mest relevanta är sannolikt 5.4C och 5.4D. Reglerna finns att läsa Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffer har ingen rätt att överklaga en fällande dom mot gärningsmannen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Efter rättegången har du rätt till följande:

 • Att få ersättning för alla utgifter som åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service) har beslutat att du har rätt till om du har närvarat vid rättegången för att vittna. Du ska få ersättningen inom tio arbetsdagar efter att åklagarmyndigheten tagit emot ett korrekt ifyllt ersättningsformulär.
 • Att få information från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Witness Care Unit) om resultatet av rättegången, inbegripet om möjligt en kort sammanfattning av domskälen. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom en arbetsdag efter att den fått informationen av domstolen.
 • Att få information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

i) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd i Magistrates’ Court görs vid Crown Court.

Du har rätt att få följande information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen:

 • Uppgift om alla överklaganden som gjorts.
 • Datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar.
 • Resultatet av överklagandet, inbegripet alla ändringar av den ursprungliga domen.

Du har också rätt till följande:

 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt.
 • Att få en kontaktpunkt vid Crown Court.
 • Att få information om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

ii) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd görs vid appellationsdomstolen (Court of Appeal) eller om en ansökan eller ett överklagande görs i ett brottmål vid högsta domstolen (Supreme Court) i en rättsfråga.

Du har rätt till följande:

 • Att få upplysning om att klaganden fått prövningstillstånd för överklagande inom fem arbetsdagar efter att enheten för stöd till brottsoffer och vittnen fått informationen från domstolen. Om du är offer för det allvarligaste brottet, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att få information om datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen.
 • Att få upplysning om att klaganden tillfälligt frigetts i avvaktan på beslut i överklagandet eller om att villkoren för den tillfälliga frigivningen har ändrats. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen.
 • Att få information om eventuella ändringar av datum för domstolsförhandlingar. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen.
 • Att via enheten för stöd till brottsoffer och vittnen få en kontaktpunkt vid Criminal Appeal Office eller Supreme Court.
 • Att få information om resultatet av överklagandet, inbegripet eventuella ändringar av den ursprungliga domen. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen. Om du är offer för det allvarligaste brottet, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt. Det är ovanligt att klaganden närvarar vid förhandlingar i Supreme Court. Särskilda arrangemang kommer att vidtas om klaganden är närvarande och du inte vill sitta i rättsalen.
 • Att begära en kopia av domstolens beslut i ärendet från Criminal Appeal Office eller Supreme Court när beslutet har offentliggjorts.

Om prövningstillstånd har beviljats och du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du rätt till ett möte med åklagarmyndigheten för att få information om överklagandet och domstolsförfarandet.

Criminal Cases Review Commission

Granskningskommissionen för brottmål (Criminal Cases Review Commission) granskar efter ansökan från en gärningsman de domar och påföljder som beslutats för de brott som gärningsmannen har begått. Granskningskommissionen kan besluta att en fällande dom ska överklagas på nytt om det framkommit nya uppgifter eller nya skäl som kan innebära att domen är rättsosäker eller påföljden är för lång. Den tar varje år emot ca 1 000 ansökningar från personer som dömts för brott och beslutar att 30–40 ärenden ska överklagas på nytt. När granskningskommissionen granskar ett ärende bedömer den hur du potentiellt skulle påverkas och beslutar om du ska informeras. Den anger skälen för sitt beslut om kontakten med dig och underrättar i tillämpliga fall polisen om sina beslut.

 • Du har rätt att bli informerad av granskningskommissionen om den bedömer att det är rimligt att anta att du kommer att få kännedom om en granskning.
 • Om granskningskommissionen beslutar att det är lämpligt att kontakta dig under granskningen, kommer den att meddela dig att en ansökan har mottagits och att ärendet är föremål för granskning. Efter granskningen beslutar granskningskommissionen om den fällande domen eller påföljden ska hänskjutas till domstolarna och meddelar dig om beslutet, såvida du inte uttryckligen bett att inte bli informerad.
 • Om granskningskommissionen beslutar att det inte är lämpligt att kontakta dig under granskningen men sedan beslutar att hänskjuta den fällande domen eller påföljden till domstolarna, bör den informera dig om det.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

 • Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

 • Du har rätt att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilken påföljd som utdömts för den misstänkta (om han eller hon fälls) inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen. Det inbegriper en kort beskrivning av innebörden och konsekvensen av påföljden.
 • Du har rätt att kontakta åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service), som svarar på de frågor om påföljden som enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inte kan besvara.
 • Om du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du utöver de rättigheter som anges ovan även rätt till ett möte med en företrädare för åklagarmyndigheten som förklarar den påföljd som utdömts. Detta möte äger vanligtvis rum vid domstolen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Offer för vålds- och sexualbrott där gärningsmannen dömts till minst tolv månaders fängelse kan delta i övervakningsmyndighetens (National Probation Service) lagstadgade program för kontakt med brottsoffer (Victim Contact Scheme). Syftet med programmet är att ge brottsoffren information och råd om brottmålsförfarandet via en särskild kontaktperson för brottsoffer (Victim Liaison Officer). Det innebär bland annat att du, efter beslut av övervakningsmyndigheten, får information om viktiga händelser under gärningsmannens påföljd, t.ex. förflyttning till öppen anstalt eller frigivning, och att du kan lämna synpunkter från ett brottsofferperspektiv på villkoren för frigivningen.

Om du har blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott [1] för vilket gärningsmannen dömts till minst tolv månaders fängelse eller till vård enligt 1983 års lag om psykisk hälsa (Mental Health Act 1983), är enheten för stöd till brottsoffer och vittnen skyldig att informera dig om programmet för kontakt med brottsoffer och om att dina uppgifter automatiskt kommer att lämnas till övervakningsmyndigheten inom 20 arbetsdagar, såvida du inte begärt att de inte ska lämnas vidare.

Om du väljer att delta i programmet för kontakt med brottsoffer har du rätt till följande:

 • Att välja om du vill bli informerad om viktiga händelser under gärningsmannens påföljd.
 • Att få en kontaktperson för brottsoffer utsedd som kommer att fungera som din kontaktpunkt hos övervakningsmyndigheten, såvida gärningsmannen inte lider av en psykisk störning utan att vara föremål för sluten rättspsykiatrisk vård (en s.k unrestricted patient, se nedan).
 • Att få information om och lämna synpunkter från ett brottsofferperspektiv på villkoren för frigivningen. Det kan t.ex. handla om villkor som hindrar gärningsmannen från att kontakta dig eller din familj.
 • Att få information från övervakningsmyndigheten om eventuella villkor för frigivningen som rör dig eller din familj.
 • Att få information om datumet då dessa villkor upphör.
 • Att få eventuell ytterligare information som övervakningsmyndigheten bedömer vara relevant med tanke på ärendets omständigheter, såsom viktigare händelser under gärningsmannens påföljd eller behandling (i fråga om psykiskt störda personer).

Om du är en efterlevande nära anhörig till en person som utsatts för ett brott där gärningsmannen dömts till

minst tolv månaders fängelse för ett vålds- eller sexualbrott eller till sluten rättspsykiatrisk vård kommer du också att erbjudas att delta i programmet för kontakt med brottsoffer. Om du inte är en av brottsoffrets närmaste anhöriga är det övervakningsmyndigheten som beslutar om du ska erbjudas möjlighet att delta i programmet.

Om du är förälder, vårdnadshavare eller anhörigvårdare till ett brottsoffer som är under 18 år, är en utsatt vuxen (vulnerable adult) eller som av annat skäl inte fullt ut kan delta i programmet för kontakt med brottsoffer, erbjuds du vanligtvis att delta för deras räkning. Föräldrar, vårdnadshavare eller anhörigvårdare erbjuds dock inte att delta om det inte anses ligga i brottsoffrets intresse.

Åtgärder för brottsoffer i händelse av rymning

Om det osannolika skulle inträffa att en gärningsman rymmer från ett förvar kommer polisen, när den har fått kännedom eller underrättats om det av fängelset, gruppen för unga brottslingar (Youth Offending Team), sjukhuset eller förvarsanläggningen för immigranter, att i de fall det är möjligt underrätta dig om rymningen och om de åtgärder som vidtagits för att skydda dig, om man bedömer att det finns en betydande risk att gärningsmannen skulle kunna skada dig.

[1] Enligt definitionen i avsnitt 45.2 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Om du har valt att delta i programmet för kontakt med brottsoffer och övervakningsnämnden kommer att överväga frigivning av gärningsmannen eller förflyttning av honom eller henne till öppen anstalt, har du rätt att

 • få information av övervakningsmyndigheten om ett sammanträde i övervakningsnämnden kommer att äga rum,
 • lämna synpunkter till övervakningsnämnden om villkoren för frigivningen (se ordlistan),
 • få en motivering till varför ett villkor för frigivningen som du har begärt inte finns med bland villkoren för frigivning,
 • få en förklaring av det personliga uttalandet som brottsoffer (Victim Personal Statement) från kontaktpersonen för brottsoffer, inbegripet hur det kommer att användas av övervakningsnämnden,
 • göra ett personligt uttalande som brottsoffer som kommer att lämnas till övervakningsnämnden,
 • ansöka om att närvara vid det muntliga hörandet i övervakningsnämnden för att lägga fram ditt personliga uttalande som brottsoffer, om övervakningsnämnden beslutar att ett muntligt hörande är lämpligt.
Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

4 - Ersättning

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

2012 års program för brottskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012)

2012 års program för brottskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012) är ett offentligt finansierat program för att ge ersättning till oskyldiga offer för våldsbrott i Storbritannien. Programmet förvaltas av myndigheten för brottskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority), som också beslutar om alla ersättningskrav. Ersättning beviljas inte för alla krav – för att få ersättning måste man omfattas av programmet.

En vägledning om programmet finns att läsa Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Du kan ansöka om ersättning Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Ersättning som beslutas av domstol

Magistrates’ Courts kan besluta om ersättning på upp till 5 000 brittiska pund per åtal. Crown Court har obegränsade befogenheter men bör ta hänsyn till gärningsmannens resurser.

Domstolen ska fatta beslut om ett ersättningsbelopp som är lämpligt med hänsyn till åklagarens och försvarets bevisning och framställningar.

Domstolarna fäster stor vikt vid beslut om ersättning och måste ange skäl i de fall de inte fattar något beslut om ersättning.

Mer information om beslut om ersättning av Crown Court finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Civilrättsliga krav

Det är upp till dig som brottsoffer att framställa ett civilrättsligt krav. Det kan dock påverka andra krav på ersättning, och juridisk rådgivning kan behövas.

Information om hur du gör ett civilrättsligt krav på skadestånd finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Verkställighet av beslut om ersättning handhas av domstolarna.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Nej, möjlighet till förskottsbetalning av ersättning finns inte i England och Wales.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Du kan ha rätt till ersättning från programmet för brottskadeersättning. Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Du kan ha rätt till ersättning från programmet för brottskadeersättning även om angriparen är okänd eller inte fälls. Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Om myndigheten för brottsskadeersättning har beslutat att du har rätt till en ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut, kan de besluta att göra en delbetalning. Om myndigheten inte kan fatta ett slutligt beslut beror det sannolikt på att den behöver få mer information om de långsiktiga följderna av din skada.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Informationstjänsten för brottsoffer (Victims’ Information Service) ger information om lokalt stöd till brottsoffer, reparativ rättvisa, rättssystemet, bestämmelserna om brottsoffer (Victims’ Code) och vittnesstadgan (Witness Charter). Mer information om informationstjänsten för brottsoffer finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Justitieministeriet ger bidrag till nationella verksamheter som tillhandahåller stöd till brottsoffer. Bidrag ges också till polismyndigheter (Police and Crime Commissioners) för att tillhandahålla emotionellt och praktiskt stöd på lokal nivå till brottsoffer enligt avsnitt 143 i 2014 års lag om asocialt beteende, brott och polisarbete (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Du kan nå lokalt finansierade stödverksamheter via polismyndigheternas webbplatser. De olika polismyndigheterna hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Du kan få information om närmaste våldtäktsmottagning (Sexual Assault Referral Centre) genom att ringa Länken öppnas i ett nytt fönster111 (National Health Services nummer för icke-akuta ärenden), tala med din läkare eller med akutmottagningen på ditt lokala sjukhus, eller besöka webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterNHS ChoicesLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Hotline för stöd till brottsoffer

Victim Information Service har en telefonjour för information till brottsoffer: +44 808 168 9293.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Polisen är skyldig att upplysa dig om var och hur du kan får råd och stöd, inbegripet medicinskt stöd, specialiserat stöd (t.ex. psykologiskt stöd) och alternativ bostad.

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnitt 7 av 1996 års bostadslag (Housing Act 1996) är lokala bostadsmyndigheter skyldiga att hjälpa hemlösa individer och familjer som ansöker om hjälp.

National Health Service erbjuder stöd vid

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Det finns flera icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer som erbjuder hjälp, stöd och rådgivning och andra generella och specialiserade tjänster till brottsoffer på nationell, regional och lokal nivå.

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.