Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1 - Uzyskanie porady prawnej

Jeżeli w jakikolwiek sposób uczestniczysz w postępowaniu karnym, uzyskanie niezależnej porady adwokata jest niezwykle ważne. W arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, których podejmie się adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty porady prawnej przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

W każdej sprawie karnej masz niczym nieograniczone prawo do pomocy adwokata. Wyboru adwokata możesz dokonać sam lub skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieLuksemburską Izbą Adwokacką, aby uzyskać listę adwokatów, która pomoże ci w jego wyborze.

Jeżeli nie ustanowisz adwokata lub jeżeli prezes Izby Adwokackiej (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) uzna, że jest on nieodpowiedni, ustanowienia adwokata dokonuje on sam. Adwokat ma obowiązek przyjąć twoją sprawę, chyba że istnieje ku temu przeszkoda lub występuje konflikt interesów.

Jeżeli przebywasz w areszcie, po wszczęciu postępowania możesz zwrócić się do sędziego śledczego o umożliwienie ci kontaktu z obrońcą z urzędu lub adwokatem z wyboru.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Honoraria adwokackie ustalają sami adwokaci. Jeżeli opłacenie kosztów z tytułu udziału adwokata przekracza twoje możliwości finansowe, możesz wystąpić z wnioskiem o pomoc prawną w biurach informacji prawnej działających przy sądach.

Biura informacji prawnej działają w Luksemburgu, Diekirch i Esch-sur-Alzette:

 • Luksemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel.: 22 18 46
 • Diekirch: Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52

Za osobę o niewystarczających możliwościach finansowych są uznawane osoby, których środki finansowe nie przekraczają zagwarantowanej prawem pensji minimalnej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości – pomoc prawna

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości – wsparcie prawne

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia i śledztwa oraz przed skierowaniem sprawy do sądu

Z jakich etapów składa się postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej?

Celem dochodzenia (enquête) i śledztwa (instruction) jest zebranie dowodów dotyczących przestępstwa i ustalenie, czy przestępstwo zostało popełnione przez jednego sprawcę czy przez kilku sprawców.

Prokurator wszczyna dochodzenie wstępne i powierza jego prowadzenie policji, która przesłuchuje domniemanych sprawców, zbiera dowody i sporządza protokół.

Po zakończeniu dochodzenia prokurator decyduje, czy sprawę należy umorzyć czy też skierować do sądu.

W sprawach dotyczących zbrodni lub skomplikowanych występków prokurator wyznacza sędziego śledczego, którego zadaniem jest ustalenie faktów oraz zbadanie okoliczności przemawiających na korzyść i niekorzyść oskarżonego. Sędzia stawia zarzuty każdej osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że mogła być zamieszana w sprawę, oraz może, samodzielnie lub za pośrednictwem policji, przeszukiwać pomieszczenia, zatrzymywać rzeczy oraz podejmować wszelkie inne czynności śledcze. Sędzia ma prawo wydać postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec każdego oskarżonego.

W toku śledztwa, przynajmniej w sprawach dotyczących zbrodni, sędzia podlega prokuratorowi, który decyduje, czy sprawę należy umorzyć czy też należy przekazać oskarżonego do dyspozycji sądu. Decyzję o ewentualnym uwzględnieniu żądań prokuratora podejmuje izba doradcza sądu okręgowego (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement).

Moje prawa w toku dochodzenia i śledztwa

Przesłuchanie / dochodzenie wstępne prowadzone przez policję (1)

Co się dzieje podczas dochodzenia wstępnego?

W następstwie skargi wniesionej przez pokrzywdzonego lub stwierdzenia przez policję, że doszło do popełnienia zbrodni lub występku, prokurator wszczyna i prowadzi dochodzenie wstępne, w trakcie którego stara się ustalić sprawcę czynu zabronionego. W sprawach dotyczących wszystkich występków prokurator może powierzyć sprawę sędziemu śledczemu, którego zadaniem jest zebranie materiału dowodowego. W sprawach dotyczących zbrodni wyznaczenie sędziego śledczego jest obligatoryjne. Przesłuchaniu może podlegać każdy świadek. Prokurator, policja lub sędzia śledczy mogą w związku z tym wezwać cię do stawiennictwa w celu przesłuchania na okoliczność twojej ewentualnej roli w sprawie.

Co oznacza termin „oskarżony”?

Jeżeli sędzia śledczy nada ci status „oskarżonego”, czyli osoby, która jest oskarżona o popełnienie przestępstwa, nabywasz prawa, które przysługują oskarżonemu w toku postępowania przygotowawczego. Będziesz jednak uznawany za niewinnego do czasu udowodnienia winy potwierdzonej wyrokiem sądu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Przysługuje ci prawo do uzyskania informacji o charakterze zarzutów i powodach ich postawienia tzn. o czynach, które ci się zarzuca i ich podstawie prawnej. Prawo do informacji zapewnia możliwość jak najlepszego przygotowania obrony. Informacje muszą być zrozumiałe i pełne, a przekaże je albo funkcjonariusz policji, albo sędzia śledczy.

Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumiem języka?

Jeżeli nie rozumiesz żadnego z języków używanych przez organy sądowe (policję lub sędziego śledczego), uzyskasz pomoc tłumacza. Przetłumaczy on wszystkie zadawane pytania i twoje odpowiedzi.

Zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania) (2)

Co się dzieje w przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku?

W przypadku ujęcia sprawcy zbrodni lub występku na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu, tzn. tuż po wystąpieniu zdarzenia, oraz jeżeli zachodzą podejrzenia, że jesteś sprawcą przestępstwa, policja może cię niezwłocznie zatrzymać. Policja może cię zatrzymać na okres nieprzekraczający 24 godzin. Przedmioty, które mogły być wykorzystane do popełnienia przestępstwa, mogą zostać zatrzymane. Policja pobierze twoje odciski palców oraz wykona zdjęcia. Może również pobrać próbkę twojego DNA. Następnie staniesz przed sędzią śledczym.

Kiedy mogę skontaktować się z adwokatem i w jaki sposób?

Jeżeli policja sądowa zatrzymała cię na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu zbrodni lub występku, lub jeżeli jesteś przesłuchiwany przez sędziego śledczego, funkcjonariusze policji lub sędzia śledczy mają obowiązek poinformowania cię o prawie do skorzystania z pomocy adwokata oraz umożliwienia skontaktowania się z nim. Informacje te zostaną udzielone przed rozpoczęciem przesłuchania w znanym ci języku, na piśmie, i za potwierdzeniem odbioru pouczenia.

Czy mam prawo do kontaktu z rodziną lub przyjaciółmi?

Policja ma obowiązek przekazania zatrzymanemu pisemnego pouczenia w znanym mu języku o prawie do skontaktowania się z wybraną osobą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, a następnie umożliwienia zatrzymanemu skorzystania z telefonu. Osobą taką może być członek rodziny lub przyjaciel, chyba że zagraża to prawidłowemu przebiegowi postępowania.

Czy mam prawo do kontaktu z lekarzem, jeżeli tego potrzebuję?

W chwili zatrzymania policja przekaże zatrzymanemu pisemne pouczenie w znanym mu języku o prawie do niezwłocznego skorzystania z pomocy lekarza, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Prokurator może również, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rodziny, wyznaczyć lekarza, który przeprowadzi te badania.

Czy mam prawo do skontaktowania się z pracownikiem mojej ambasady, jeżeli jestem obywatelem innego państwa?

Masz prawo do skontaktowania się z jedną wybraną osobą, więc jeżeli tak postanowisz, osobą tą może być pracownik ambasady państwa pochodzenia.

Czy policja może mnie przeszukać?

Jeżeli w chwili zatrzymania jesteś podejrzewany o ukrywanie rzeczy, które mogą przyczynić się do ustalenia prawdy materialnej, lub które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ciebie lub innych osób, możesz zostać przeszukany przez funkcjonariusza tej samej płci.

Czy policja może przeszukać moje mieszkanie, biuro, samochód itp.?

W przypadku dochodzenia wstępnego przeszukanie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę na piśmie. W sprawach dotyczących zbrodni lub występków, których sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku, lub bezpośrednio po ich popełnieniu, zgoda ta nie jest wymagana i przeszukanie może być przeprowadzone w godzinach dziennych i nocnych. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że popełniłeś zbrodnię lub występek, samochód może również stanowić przedmiot przeszukania.

W toku śledztwa przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń może się odbywać wyłącznie między godziną 06:30 a 20:00. Możesz otrzymać kopię dokumentów, które zostały zatrzymane, oraz domagać się zwrotu zatrzymanych przedmiotów. Organy państwa zwrócą ci je, jeżeli uznają, że nie mają one związku z postępowaniem lub ich zatrzymanie nie służy zabezpieczeniu praw stron oraz jeżeli zwrot ten nie stanowi zagrożenia dla osób lub rzeczy. Zwrotu można odmówić, jeżeli prawo przewiduje ich przepadek.

Czy zostaną ode mnie pobrane próbki DNA, odciski palców lub próbki innych płynów ustrojowych?

Na podstawie postanowienia prokuratora lub sędziego śledczego, oraz za twoją pisemną zgodą, funkcjonariusz policji może pobrać od ciebie próbkę DNA w celu ustalenia twojego profilu DNA do porównania. Możesz zostać zmuszony do poddania się pobraniu próbek DNA, jeżeli istnieje bezpośredni związek między tobą i popełnionymi czynami, oraz jeżeli czyny te są zagrożone karą od dwóch lat pozbawienia wolności.

Nie możesz zostać zmuszony do poddania się pobraniu krwi.

Prokurator może zarządzić pobranie odcisków palców, jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczestniczyłeś w zbrodni ujawnionej na gorącym uczynku (crime flagrant), a także podczas dochodzenia wstępnego. Policja może następnie używać odcisków palców w celu zapobiegania przestępstwom, ich ścigania i stwierdzania ich popełnienia.

Jeżeli pobranie odcisków palców jest bezwzględnie konieczne w celu potwierdzenia tożsamości sprawcy, mogą one zostać pobrane w toku dochodzenia w sprawach o zbrodnie lub występki, których sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, w toku dochodzenia wstępnego, w ramach sądowej pomocy prawnej (commission rogatoire) lub na podstawie nakazu przeszukania wydanego przez organ sądowy za zezwoleniem prokuratora lub sędziego śledczego. Policja może następnie używać odcisków palców w celu zapobiegania przestępstwom, ich ścigania i stwierdzania ich popełnienia, chyba że w sprawie danej osoby nie toczy się żadne postępowanie ani nie jest ona objęta środkiem wykonawczym.

W jaki sposób sędzia śledczy może mnie wezwać na przesłuchanie?

Jeżeli pozostajesz na wolności, sędzia śledczy może wezwać cię do osobistego stawiennictwa pismem, mianowicie wezwanie. Wezwanie zawiera informację o obowiązku stawienia się w określonym dniu i czasie. Następnie zostaniesz niezwłocznie przesłuchany.

Sędzia może również wystawić nakaz doprowadzenia cię przez policję na przesłuchanie, jeżeli uzna, że zachodzi obawa ucieczki, niebezpieczeństwo zniszczenia dowodów lub że nie stawisz się na jego żądanie. W sprawach o zbrodnie istnieje domniemanie ucieczki sprawcy, jeżeli czyn jest zagrożony karą orzekaną za zbrodnie.

Nakaz aresztowania może być wydany w sytuacjach, gdy oskarżony ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości lub mieszka za granicą, a zarzucane mu czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności.

Czy muszę brać udział w postępowaniu przygotowawczym (instruction) i czy mogę brać w nim udział za pośrednictwem wideokonferencji, jeżeli jestem obywatelem innego kraju, ?

Musisz być obecny na przesłuchaniu. Prawo nie przewiduje możliwości udziału w nim za pośrednictwem wideokonferencji.

Przesłuchanie przez sędziego śledczego i tymczasowe aresztowanie (3)

W jakim celu odbywa się przesłuchanie przez sędziego śledczego?

Sędzia śledczy potwierdza twoją tożsamość i informuje cię o czynnościach, które do tej pory zostały podjęte. Następnie sędzia informuje cię o postawieniu ci zarzutów, tzn. że od tej chwili jesteś formalnie oskarżony o popełnienie danego przestępstwa i przesłuchuje cię na okoliczność zarzucanych czynów (lub czynów, których„popełnienie zostało ci zarzucone”).

Jakie prawa przysługują mi w trakcie przesłuchania przez sędziego śledczego?

Masz prawo do uzyskania informacji o każdym z czynów, którego popełnienie zostało ci zarzucone oraz o czynnościach podjętych w toku postępowania w sprawach o zbrodnie lub występki ujawnione na gorącym uczynku (procedure de flagrant crime ou delit) lub w toku dochodzenia wstępnego.

Sędzia śledczy ma obowiązek pouczyć cię o prawie do skorzystania z pomocy adwokata z wyboru. Informację tę sędzia przekazuje przed rozpoczęciem przesłuchania na piśmie w znanym ci języku, za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli nie wskażesz adwokata, sędzia śledczy ma obowiązek ustanowić obrońcę z urzędu, o ile o niego wystąpisz.

Możesz być przesłuchiwany wyłącznie w obecności adwokata, chyba że wyraźnie zrzekniesz się tego prawa.

Masz prawo stawić się i odmówić składania wyjaśnień. Musisz zostać poinformowany, że takie prawo ci przysługuje.

W każdym momencie możesz dokonać sprostowania złożonych wyjaśnień; wyjaśnienia mogą zostać wykorzystane przeciwko tobie tylko wówczas, gdy złożyłeś je bez przymusu i dobrowolnie.

Masz prawo do zadawania pytań świadkom.

Do momentu zakończenia pierwszego przesłuchania nie możesz kontaktować się ze swoim adwokatem. Sędzia może, w drodze uzasadnionego postanowienia, zakazać kontaktów (pisemnych) z osobami bliskimi przez okres nieprzekraczający 10 dni.

Czy będę mógł skorzystać z pomocy tłumacza jeżeli nie znam języka, w którym toczy się postępowanie?

Sędzia śledczy ma obowiązek przeprowadzić twoje przesłuchanie w obecności tłumacza, który będzie tłumaczył wszystkie pytania i odpowiedzi, a następnie twoje wyjaśnienia, które zostaną odczytane po ich zaprotokołowaniu.

Czy mogę zostać odesłany do państwa pochodzenia?

Nie. Poza przypadkami, w których jesteś poszukiwany przez organy państwa pochodzenia w związku z popełnieniem tego samego przestępstwa, a organy luksemburskie wyrażą zgodę na przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w państwie pochodzenia, będziesz zmuszony do pozostania w Luksemburgu, a w razie konieczności pozbawiony wolności.

Czy zostaną uwzględnione informacje znajdujące się na mój temat w rejestrze karnym?

W praktyce organy sądowe sprawdzają w trakcie postępowania dotychczasowy sposób życia sprawcy, a więc z konieczności również informacje w rejestrze karnym.

Czy zostanę poinformowany o świadkach zeznających na moją niekorzyść oraz o obciążających mnie dowodach?

W ramach przysługującego ci prawa do zapoznania się z aktami sprawy będziesz mógł, zwykle za pośrednictwem adwokata, uzyskać informację o zeznających na twoją niekorzyść świadkach oraz o obciążających cię dowodach. Z aktami sprawy możesz zapoznać się po pierwszym przesłuchaniu. W każdej chwili możesz również wystąpić do sędziego śledczego o zezwolenie na zapoznanie się z informacjami zawartymi w aktach sprawy.

Czy zostanę zwolniony czy też tymczasowo aresztowany?

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu sędzia śledczy może cię zwolnić. Może także zastosować tymczasowe aresztowanie, wystawiając nakaz aresztowania. W takim przypadku policja umieści cię w zakładzie karnym. Dla dobra śledztwa sędzia śledczy może zakazać kontaktów z osobami z zewnątrz. Jeżeli zakaz ten zostanie uchylony, będziesz miał prawo do wykonywania połączeń telefonicznych z zakładu karnego do osób bliskich, pod warunkiem podporządkowania się regulaminowi wewnętrznemu zakładu karnego.

Na każdym etapie postępowania możesz ubiegać się o warunkowe uchylenie tymczasowego aresztowania. Uchylenie może być uwarunkowane obowiązkiem złożenia poręczenia majątkowego oraz wskazania miejsca pobytu w Luksemburgu.

Czy w toku postępowania mam prawo opuszczać terytorium kraju?

Co do zasady, o ile nie przebywasz w zakładzie karnym, możesz opuszczać terytorium kraju. Jeżeli jednak jesteś zagrożony karą pozbawienia wolności orzekaną przez sąd poprawczy, lub wyższą karą (powyżej dwóch lat pozbawienia wolności, jeżeli jesteś rezydentem Luksemburga), sędzia śledczy lub izba doradcza sądu okręgowego mogą nakazać oddanie cię pod dozór sądowy, którego jednym z warunków może być np. zakaz opuszczania terytorium określonego przez sędziego śledczego.

Zostałem już osądzony w innym państwie członkowskim w związku z tym samym przestępstwem. Co się stanie w takiej sytuacji?

Nie możesz ponieść kary za to samo przestępstwo dwa razy, o ile znamiona czynu są takie same. Jeżeli jednak w innym kraju nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok, istnieje możliwość wszczęcia kolejnego postępowania. Jeżeli w tym państwie członkowskim trwa postępowanie przygotowawcze, istnieje możliwość przekazania danej osoby, aby została osądzona w tym państwie, a nie w Luksemburgu.

Posiedzenie izby doradczej w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania (4)

Jeżeli zostałem aresztowany, do kogo mogę się zwrócić w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania i w jaki sposób mogę to zrobić?

Możesz wystąpić o uchylenie w każdym przypadku, tzn. na dowolnym etapie postępowania i dowolną liczbę razy. Wniosek należy wnieść do izby doradczej sądu okręgowego.

W razie zastosowania tymczasowe aresztowania masz również prawo domagać się jego warunkowego uchylenia, składając podpisany wniosek na ręce pracowników zakładu karnego.

Jak wygląda procedura i jak długo trwa?

Twój wniosek o warunkowe uchylenie tymczasowego aresztowania zostanie rozpatrzony w trybie pilnym i nie później niż w terminie trzech dni od jego złożenia. Jako oskarżony musisz zostać wysłuchany, a w stosownym przypadku wysłuchany musi być również twój adwokat. Izba odwoławcza sądu okręgowego orzeka na podstawie pisemnej i uzasadnionej opinii sędziego śledczego.

Czy można uchylić tymczasowe aresztowanie pod warunkiem złożenia pewnej kwoty pieniężnej (poręczenia majątkowego)?

Warunki poręczenia majątkowego określa kodeks. Sąd może uchylić tymczasowe aresztowanie pod warunkiem złożenia określonego przez niego poręczenia majątkowego. Kwota ta stanowi zabezpieczenie, że ponownie stawisz się przed sędzią śledczym oraz przed sądem i że stawisz się w celu wykonania kary oraz zapłaty grzywny i kosztów sądowych

Czy w przypadku uchylenia tymczasowego aresztowania zostanę oddany pod dozór sądowy?

Uchylenie tymczasowego aresztowania może być uwarunkowane oddaniem cię pod dozór sądowy. Organy sądowe mogą nałożyć na ciebie pewne warunki, takie jak np. zakaz spotykania się z pewnymi osobami lub zakaz opuszczania terytorium kraju.

Czy istnieje możliwość zaskarżenia postanowienia sądu?

W razie uchylenia tymczasowego aresztowania prokurator może zaskarżyć to postanowienie w terminie jednego dnia od daty jego wydania. W takim przypadku w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego pozostaniesz w areszcie.

Od postanowienia sądu oddalającego twój wniosek o warunkowe uchylenie tymczasowego aresztowania przysługuje prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego.

Dochodzenie prowadzone przez prokuratora/sędziego śledczego i prawo do obrony (5)

Jakie uprawnienia przysługują sędziemu śledczemu?

W toku dochodzenia sędzia śledczy jest uprawniony do podejmowania szeregu różnych czynności mających na celu ustalenie prawdy materialnej dotyczącej popełnienie przestępstwa.

Sędzia może zatem zarządzić przeszukanie, przesłuchanie świadków, przeprowadzenie konfrontacji, sporządzenie opinii biegłego lub nawet kontrolę rozmów telefonicznych oraz ewentualnie infiltrację środowiska przestępczego.

Czy mogę domagać się stwierdzenia nieważności danej czynności podjętej w toku śledztwa?

Masz prawo wystąpić do izby doradczej sądu okręgowego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności danej czynności podjętej w toku śledztwa.

Z wnioskiem takim musisz wystąpić w toku śledztwa w terminie pięciu dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o tej czynności. Jeżeli nie wystąpisz z takim wnioskiem w toku śledztwa, nie będziesz miał możliwości tego zrobić w toku postępowania sądowego.

Czy przysługują mi inne środki zaskarżenia?

Oprócz wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności czynności, można się także domagać przestrzegania praw i uprawnień przewidzianych przepisami oraz umożliwienia ich wykonywania. Jeżeli sąd nie ustosunkuje się do zarzutu albo się do niego nie przychyli, może to stanowić podstawę do domagania się w innym sądzie orzeczenia, że postępowanie nie było przeprowadzone rzetelnie.

O co mogę się zwrócić do sędziego śledczego?

Możesz wystąpić do sędziego śledczego, za pośrednictwem twojego adwokata, o podjęcie wszelkich czynności mogących wykazać twoją niewinność. Można zatem wystąpić o przeprowadzenie przeszukania, ponownego przesłuchania, przesłuchania nowych świadków na twoją korzyść, o przeprowadzenie konfrontacji lub sporządzenie opinii biegłego.

Masz prawo przedstawić sędziemu wszelkie dokumenty świadczące o twojej niewinności oraz wystąpić o zwrot zatrzymanych dokumentów, przedmiotów lub o uchylenie zajęcia rachunku bankowego.

Zamknięcie śledztwa i skierowanie sprawy do sądu (6)

Co się dzieje po zakończeniu śledztwa?

Sędzia śledczy wydaje postanowienie o zakończeniu śledztwa. Sędzia uznaje tym samym, że przeprowadził wszystkie czynności w celu ustalenia prawdy oraz że sprawcy mogą zostać przekazani do dyspozycji sądu.

Jakie prawa przysługują mi po wydaniu postanowienia o zakończeniu śledztwa?

Akta sprawy, wraz z opinią sędziego śledczego, są udostępniane tobie i twojemu adwokatowi w terminie co najmniej ośmiu dni przed uzgodnionym terminem, w którym sprawą zajmie się izba doradcza sądu okręgowego. Masz prawo do zapoznania się z wszystkimi informacjami uzyskanymi w wyniku śledztwa.

Przed wydaniem przez izbę doradczą sądu okręgowego postanowienia o umorzeniu sprawy (sprawa zostaje umorzona z braku dowodów) lub o skierowaniu sprawy do sądu (aby osądzić oskarżonych) masz prawo wniesienia uwag, w praktyce za pośrednictwem adwokata.

Od postanowienia sędziego śledczego i izby doradczej sądu okręgowego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego.

Czy przed rozprawą główną mogę przyznać się do winy w odniesieniu do części lub wszystkich zarzutów?

Prawo luksemburskie nie przewiduje obecnie instytucji przyznania się do winy.

Czy przed rozprawą główną może dojść do zmiany zarzutów?

Zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą w zależności od okoliczności ustalonych w toku dochodzenia lub śledztwa.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKodeks karny

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

3 - Moje prawa w trakcie rozprawy

Jaki jest zakres właściwości każdego z sądów?

Istnieją trzy rodzaje przestępstw i trzy rodzaje sądów właściwych do ich rozpoznawania:

 • wykroczenie (contravention) = sąd policyjny, orzekający w składzie jednego sędziego, (tribunal de police)
 • występek (délit) = wydział poprawczy sądu okręgowego, orzekający w składzie trzech sędziów, z wyjątkiem spraw dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego, które są rozpoznawane w składzie jednego sędziego, (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement )
 • zbrodnia (crime) = wydział karny sądu okręgowego, orzekający w składzie trzech sędziów, (chambre criminelle du tribunal d’arrondissement)

Sąd może postanowić o rozpatrywaniu sprawy z wyłączeniem jawności, np. jeżeli pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest dziecko.

W jakim zakresie możliwa jest zmiana postawionych zarzutów/aktu oskarżenia przez rozprawą główną?

Co do zasady, sąd rozpoznający sprawę nie ma obowiązku podtrzymać wstępnej kwalifikacji prawnej czynu.

Aby możliwa była zmiana zarzutów, musi chodzić o ten sam czyn, który był podstawą wszczęcia postępowania.

Co się stanie, jeżeli na rozprawie głównej przyznam się do winy w odniesieniu do wszystkich stawianych mi zarzutów?

Nie możesz przyznać się do winy, choć możesz przyznać się do popełnienia czynu. Sędzia może też nie uwzględnić przyznania się do popełnienia danego czynu, jeżeli oświadczenie wydaje mu się mało wiarygodne. Przyznanie się do popełnienia danego czynu może być jednak potraktowane jako okoliczność łagodząca.

Jakie prawa przysługują oskarżonemu podczas rozprawy głównej?

Czy muszę być obecny na rozprawie głównej? Czy może odbyć się beze mnie?

Twoja obecność w sądzie jest obowiązkowa, chyba że przedstawisz usprawiedliwienie, np. zaświadczenie lekarskie. Rozprawa może zostać w takim przypadku odroczona. Na rozprawie może cię też reprezentować twój adwokat, chyba że sąd uzna, iż twoja obecność jest konieczna. W sprawach dotyczących zbrodni, stawiennictwo osobiste jest obowiązkowe.

Czy mogę uczestniczyć w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji, jeżeli mieszkam w innym państwie członkowskim? Czy muszę się na to godzić?

Prawo nie przewiduje możliwości uczestniczenia w rozprawie osoby mieszkającej w innym państwie członkowskim za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy muszę być obecny w trakcie całej rozprawy?

Tak, ponieważ sędzia w każdym czasie może poprosić cię o zabranie głosu.

Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z pomocy tłumacza, jeżeli nie znam języka, w którym prowadzone jest postępowanie, ?

Prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumiesz języka postępowania lub nie mówisz w tym języku, stanowi prawo podstawowe gwarantowane przez europejską konwencję praw człowieka. Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie zostaną jednak przetłumaczone.

Czy muszę mieć adwokata? Czy zostanie ustanowiony dla mnie obrońca? Czy mogę zmienić adwokata?

Masz prawo bronić się samodzielnie lub skorzystać z pomocy wybranego przez ciebie adwokata, a jeżeli opłacenie kosztów udziału adwokata przekracza twoje możliwości finansowe, masz prawo do pomocy obrońcy z urzędu (pomoc prawna). W każdym czasie możesz zmienić adwokata.

Czy podczas rozprawy mogę zabierać głos? Czy podczas rozprawy muszę zabierać głos? Czy mam prawo zachować milczenie, czy mam prawo do nieobciążania samego siebie?

Masz prawo ustosunkować się do wszystkich zarzutów. Masz również prawo odmówić składania wyjaśnień w odniesieniu do stawianych ci zarzutów.

Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte, jeśli w trakcie procesu nie będę mówił prawdy?

Jeżeli podczas rozprawy nie mówiłeś prawdy, istnieje możliwość, że kara zostanie wymierzona w wyższym wymiarze.

Czy mogę zakwestionować obciążające mnie dowody? W jaki sposób? Dlaczego?

Możesz próbować podważyć dowody na twoją niekorzyść wszystkimi sposobami np. dowodami z zeznań świadków, z dokumentów, argumentami lub dowodem z opinii biegłych.

Jakiego rodzaju dowody mogę przedstawić na swoją obronę ?

Sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie środki dowodowe.

W jakich okolicznościach mogę powoływać te dowody?

Dowody te można powołać, jeżeli spełniają dwa warunki: po pierwsze, zostały prawidłowo dołączone do akt sprawy; po drugie, strony mogły swobodnie odnieść się do tych dowodów na rozprawie.

Czy aby zebrać dowody na moją korzyść, mogę skorzystać z usług prywatnego detektywa? Czy takie dowody są dopuszczalne?

Skorzystanie z pomocy wynajętego detektywa w celu uzyskania dowodów nie jest zakazane, lecz detektyw ten musi działać całkowicie zgodnie z prawem.

Czy ja lub mój adwokat możemy zadawać pytania innym świadkom w sprawie? Czy możemy podważać ich zeznania?

Prawo do przesłuchiwania świadków jest jednym z praw przysługujących każdemu oskarżonemu o popełnienie czynu zagrożonego karą na mocy art. 6 ust. 3 europejskiej konwencji praw człowieka. Obrona może powoływać i przesłuchiwać świadków w celu oczyszczenia cię z zarzutów na takich samych prawach, na jakich powołuje się i przesłuchuje świadków zeznających przeciwko tobie.

Czy zostaną uwzględnione informacje z rejestru karnego na mój temat?

Podczas rozprawy sąd będzie miał stały dostęp do wszelkich informacji znajdujących się w rejestrze karnym dotyczących twojej dotychczasowej karalności.

Czy zostaną uwzględnione informacje dotyczące mojej dotychczasowej karalności w innym państwie członkowskim?

Nie, jeśli chodzi o powrót do przestępstwa. Tak, w przypadku orzeczenia kary w zawieszeniu.

W jaki sposób może zakończyć się rozprawa?

Sąd może uwolnić cię od wszystkich lub części zarzutów. Sąd może cię też uznać za winnego. Kara, która zostanie wobec ciebie orzeczona, będzie zależeć od rodzaju przestępstwa, które popełniłeś.

Karami orzekanymi za zbrodnie są:

 • kara dożywotniego pozbawienia wolności lub kara pozbawienia wolności od lat 5 do 30;
 • kara grzywny w wysokości co najmniej 251 EUR;
 • przepadek;
 • utrata tytułu, stopnia, urzędu, stanowiska lub miejsca pracy zajmowanego w sektorze publicznym;
 • pozbawienie pewnych praw publicznych;
 • zamknięcie przedsiębiorstwa lub zakładu;
 • podanie wyroku lub jego części do publicznej wiadomości na koszt skazanego;
 • zakaz wykonywania pewnych zawodów lub pewnej działalności.

Karami orzekanymi za występki są:

 • kara pozbawienia wolności (od 8 dni do 5 lat);
 • kara grzywny w wysokości co najmniej 251 EUR;
 • przepadek;
 • pozbawienie pewnych praw publicznych;
 • zamknięcie przedsiębiorstwa lub zakładu;
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości ;
 • zakaz wykonywania pewnych zawodów lub pewnej działalności;
 • zakaz prowadzenia pewnych pojazdów;
 • jeżeli kara pozbawienia wolności nie przekracza 6 miesięcy, sędzia może dokonać jej zamiany i skierować skazanego do pracy na cele społeczne w wymiarze od 40 do 240 godzin.

Karami orzekanymi za wykroczenia są:

 • kara grzywny od 25 do 250 EUR, chyba że prawo stanowi inaczej;
 • przepadek;
 • zakaz prowadzenia pewnych pojazdów.

Sąd orzekł karę pozbawienia wolności. Jak kara ta zostanie wykonana?

W Luksemburgu decyzję o sposobie wykonywania kar pozbawienia wolności podejmuje nie sędzia, lecz prokurator.

Jest kilka możliwości:

Odbycie kary w częściach

Odbycie kary w częściach umożliwia skazanemu, który nie jest niebezpieczny, odbycie kary w uzgodnionych okresach.

Częściowe pozbawienie wolności

System ten umożliwia skazanemu wykonywanie pracy zawodowej albo kontynuowanie kształcenia lub szkolenia poza zakładem karnym.

Warunkowe zwolnienie

Skazany może być zwolniony po odbyciu połowy kary.

Przepustka z zakładu karnego

Przepustka z zakładu karnego to zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego na część dnia lub okresy trwające 24 godziny. Czas ten wlicza się do okresu kary.

Zawieszenie wykonania kary

Mając na względzie warunkowe lub bezwarunkowe zwolnienie skazanego, można orzec zawieszenie wykonania kary wobec skazanego, którego zachowanie w trakcie dotychczasowych przepustek było nienaganne.

Dozór elektroniczny

Dotychczas prawo nie przewidywało takiej możliwości.

Jaką rolę w postępowaniu sądowym odgrywa pokrzywdzony?

Pokrzywdzony może zostać przesłuchany w charakterze świadka. Może on również wystąpić z roszczeniami z powództwa cywilnego, tzn. domagać się zasądzenia odszkodowania. Pokrzywdzony może wypowiadać się w sprawie rozpoznawanego przestępstwa i jego konsekwencji. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroków sądu, lecz tylko w odniesieniu do roszczeń dochodzonych z powództwa cywilnego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacja sądów

Link otworzy się w nowym oknieKodeks karny

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

4 - Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

Czy mogę odwołać się od wyroku?

Od wyroku sądu można wnieść apelację w terminie 40 dni od daty jego wydania, składając oświadczenie w sekretariacie sądu. Zarzuty w apelacji mogą ograniczać się do zaskarżenia wysokości kary lub odszkodowania zasądzonego w ramach powództwa cywilnego.

Właściwość sądu

 • sprawy o wykroczenia (contravention) = rozpoznawane przez sąd policyjny; apelację rozpoznaje sąd poprawczy.
 • sprawy o występki (délit) = rozpoznawane przez sąd poprawczy; apelację rozpoznaje sąd apelacyjny.
 • sprawy o zbrodnie (crime) = rozpoznawane przez wydział karny sądu okręgowego; apelację rozpoznaje wydział karny sądu apelacyjnego.

Co się stanie po wniesieniu przez mnie apelacji?

Prokurator działający przy sądzie, do którego wniesiono apelację, jest o niej zawiadamiany w terminie 24 godzin od jej wniesienia. Zostanie ustalona data rozprawy apelacyjnej, o której zostaniesz poinformowany.

Jak długo trwa rozpatrzenie apelacji?

Rozpatrzenie apelacji może trwać kilka miesięcy.

Czy w trakcie postępowania apelacyjnego będę mógł przedstawić nowe dowody? Jakie zasady się stosuje?

W postępowaniu apelacyjnym masz prawo przedstawiać nowe dowody. Obowiązują zwykłe zasady przeprowadzania dowodów. Sąd uwzględnia wszystkie dowody, które są zgodne z prawem. Nie weźmie on jednak pod uwagę zarzutów proceduralnych, takich jak zarzut nieważności dokumentu, który należało podnieść w postępowaniu w pierwszej instancji.

Jak będzie przebiegała rozprawa apelacyjna i jaka może być decyzja sądu?

Sędziowie dokonują ponownej oceny okoliczności faktycznych, lecz co do zasady świadkowie nie są przesłuchiwani ponownie, chyba że sąd uzna to za konieczne. Sąd może też w razie potrzeby przesłuchać nowych świadków.

Co do zasady, sąd apelacyjny nie może orzec kary wyższej niż kara orzeczona przez sąd niższej instancji, jeżeli apelację wnosi wyłącznie oskarżony. W takim przypadku sąd może jedynie utrzymać w mocy lub złagodzić orzeczoną wobec niego karę. Zwiększenie wymiaru kary możliwe jest tylko wówczas, gdy apelację od wyroku złożył również prokurator, co zazwyczaj zdarza się, gdy oskarżony wnosi apelację co do kary .

Co stanie się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Masz prawo odwołać się po raz kolejny, wnosząc kasację (cassation). Sąd kasacyjny nie skupia się na badaniu okoliczności faktycznych, lecz ogranicza się do kwestii prawnych.

Czy mam prawo do odszkodowania, jeżeli pierwszy wyrok był niesłuszny? W jakiej wysokości? W jaki sposób mogę go dochodzić?

Prawo do odszkodowania przysługuje wyłącznie w przypadku niesłusznego pozbawienia wolności. Prawo to przysługuje każdej osobie, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie przez okres przekraczający trzy dni pod warunkiem, że zastosowanie środka lub przedłużenie jego stosowania nie wynikało z winy tej osoby.

Czy w razie uwzględnienia mojej apelacji, rejestr karny nadal będzie zawierał informację o skazaniu?

Jeżeli twoja apelacja zostanie uwzględniona i jej skutkiem będzie uwolnienie cię od zarzutów, informacja o skazaniu nie zostanie wpisana do rejestru karnego.

Czy możliwe jest ponowne wniesienie apelacji w razie odrzucenia albo oddalenia pierwszej? Do kogo? W jakich okolicznościach?

Każda osoba uznana prawomocnym wyrokiem sądu za sprawcę zbrodni lub występku może domagać się wznowienia postępowania w następujących okolicznościach:

 • jeżeli w następstwie skazania za zbrodnię lub występek wydano nowy wyrok skazujący inną osobę za to samo przestępstwo i te dwa wyroki nie dają się ze sobą pogodzić, a ich sprzeczność stanowi dowód niewinności danej osoby;
 • jeżeli zeznający świadkowie zostaną następnie skazani za składanie fałszywych zeznań;
 • jeżeli po wydaniu wyroku skazującego ujawnione zostaną nowe okoliczności lub nowe dowody całkowicie lub częściowo wskazujące na brak winy skazanego;
 • jeżeli po wydaniu wyroku skazującego za zabójstwo przedstawione zostaną nowe dowody, stanowiące wystarczającą przesłankę, by uznać, że rzekoma ofiara przestępstwa żyje;
 • jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzi, że wyrok skazujący został wydany z naruszeniem europejskiej konwencji praw człowieka.

Wnioski o wznowienie postępowania rozpoznaje Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości (Cour Supérieure de Justice), działający w charakterze sądu kasacyjnego.

Kiedy wyrok skazujący staje się prawomocny?

Wyrok skazujący staje się prawomocny po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków zaskarżenia, między innymi w przypadku, kiedy upłynął termin wniesienia apelacji lub kasacji.

Czy mogę zostać deportowany, jeżeli jestem obywatelem innego państwa członkowskiego?

Jako obywatel innego państwa członkowskiego możesz zostać deportowany po rozprawie w przypadku, gdy byłeś sprawcą poważnego zakłócenia porządku publicznego. Obywatel państwa trzeciego może domagać się zwolnienia po odbyciu połowy kary, jeżeli złoży pisemne przyrzeczenie, że nigdy nie wjedzie ponownie na terytorium kraju.

Decyzję Ministerstwa ds. Imigracji w sprawie deportacji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Co się stanie z informacjami na temat postawionych mi zarzutów/wyroku skazującego?

Informacja na temat skazania zostanie wpisana do rejestru karnego, w którym odnotowywane są wszystkie wyroki skazujące wydane przez luksemburskie sądy karne.

W jaki sposób i gdzie przechowuje się te informacje?

Rejestr karny jest prowadzony przez Prokuraturę Generalną pod nadzorem Prokuratora Generalnego w formie komputerowej bazy danych. Karta informacyjna zawiera nazwisko oraz imiona ojca i matki, a także, w stosownym przypadku, nazwisko małżonka, wraz z datą urodzenia, miejscem zamieszkania i zawodem lub numer identyfikacyjny.

Jak długo przechowuje się te informacje?

Skazania orzeczone przez sądy luksemburskie ulegają zatarciu z mocy prawa lub jeżeli tak zarządzi sąd.

Czy informacje te można przechowywać bez mojej zgody?

Przechowywanie informacji w rejestrze karnym jest obowiązkowe i nie wymaga twojej zgody.

Czy mogę sprzeciwić się przechowywaniu tych informacji? W jaki sposób? Gdzie mogę wnieść swój sprzeciw?

Masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący wpisu do rejestru karnego; sprzeciw taki wnosisz do izby doradczej sądu okręgowego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr karny

Link otworzy się w nowym oknieKodeks karny

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

5 - Wykroczenia i występki

Wykroczenia i występki w ruchu drogowym określa Kodeks drogowy, który w szczególności rozróżnia wykroczenia i występki popełniane w stanie nietrzeźwości, wykroczenia i występki związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz występki związane z zachowaniem w razie wypadku.

Jakiego rodzaju wykroczenia i występki popełniane w stanie nietrzeźwości przewiduje kodeks?

Istnieje rozróżnienie w zależności od zawartości alkoholu w organizmie. Karalna jest zawartość alkoholu we krwi przewyższająca 0,5 promila. Sprawy, w których próg ten został przekroczony aż do poziomu 1,2 promila podlegają właściwości sądu policyjnego (poważne wykroczenie). Sprawy, w których zawartość alkoholu we krwi przekracza 1,2 promila podlegają właściwości sądu poprawczego (występek).

Prawo określa również wyraźne oznaki stanu nietrzeźwości. W związku z powyższym, jeżeli zawartość alkoholu we krwi jest niższa niż 0,5 promila, ale kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, będzie traktowany tak, jakby zawartość alkoholu we krwi wynosiła co najmniej 0,5 promila. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi pomiędzy 0,5 a 1,2 promila, lecz kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, będzie on traktowany tak, jakby zawartość alkoholu w jego krwi wynosiła co najmniej 1,2 promila.

Jakie kary grożą osobom popełniającym wykroczenia i występki w stanie nietrzeźwości?

Przepisy przewidują następujące kary: pozbawienie wolności, grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdu (tymczasowo, dożywotnio, ze skutkiem natychmiastowym) lub przepadek samochodu. Kary zależą od powagi przestępstwa.

Jakie wykroczenia i występki związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości przewiduje kodeks?

Istnieją trzy rodzaje czynów związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości:

Zwykłe wykroczenie

Do tej kategorii należy każde przekroczenie dozwolonej prędkości, które nie należy do innej kategorii. Karę za to wykroczenie stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, która kończy sprawę.

Poważne wykroczenie

Karę stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego (od 25 do 500 EUR).

Występek polegający na poważnym przekroczeniu dozwolonej prędkości (wyłącznie w przypadku ponownego popełnienia poważnego wykroczenia)

Karę stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego (od 500 do 10 000 EUR) oraz pozbawienie wolności (od 8 dni do 3 lat) lub jedna z tych kar.

Szczegółowe informacje na temat progów związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz ich klasyfikację według powagi wykroczenia można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Transportu.

Jakie występki związane z zachowaniem w razie wypadku przewiduje kodeks?

Występek ucieczki z miejsca wypadku

W razie wypadku (niezależnie od jego charakteru czy rozmiaru szkody) musisz pozostać na jego miejscu do czasu zakończenia wszystkich ustaleń. W innym razie popełnisz występek ucieczki z miejsca wypadku.

Za popełnienie występku ucieczki z miejsca wypadku grozi kara pozbawienia wolności, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie

Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie jest karalne w sytuacji, gdy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo nie udzielisz pomocy lub nie zapewnisz pomocy osobie znajdującej się w poważnym niebezpieczeństwie, mimo że stwierdziłeś, iż osoba ta się w nim znajduje lub poinformowały cię o tym inne osoby zwracające się o twoją pomoc.

Za nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu dni do pięciu lat i grzywna w wysokości od 251 do 10 000 EUR lub jedna z tych kar.

Nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Takie przypadki są rozpoznawane przez sąd odrębnie, jako sprawy niezwiązane z ruchem drogowym.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWydział transportu, przekroczenie dozwolonej prędkości

Link otworzy się w nowym oknieNowości w transporcie drogowym

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.