Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 – Advokāta konsultācija

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu advokāta konsultāciju. Informatīvajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās vēl var uzzināt, kāda būs advokāta sniegtā palīdzība. Šajā vispārējā faktu lapā ir apkopota informācija par to, kā atrast advokātu un kādā veidā tiks apmaksāts advokāta honorārs, ja nevarat samaksāt par tā sniegtajiem pakalpojumiem.

Kā atrast advokātu?

Jums ir absolūtas tiesības uz advokāta palīdzību visa veida lietās. Jūs varat izvēlēties advokātu pēc saviem ieskatiem vai sazināties ar Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokātu kolēģiju, lai saņemtu advokātu sarakstu un izdarītu izvēli atbilstoši jūsu vēlmēm.

Ja neizdarāt savu izvēli vai arī ja Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs uzskata jūsu izvēli par neatbilstošu, advokāta norīkošanu uzņemsies priekšsēdētājs. Advokāta pienākums ir uzņemties viņam uzticētās pilnvaras, ja vien nepastāv šķēršļi vai interešu konflikts.

Ja esat aizturēts, procesa sākumā jūs varat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim iecelt advokātu, pamatojoties uz amata pienākumiem, vai jūsu izvēlētu advokātu.

Kā samaksāt advokātam?

Advokāta honorārs ir brīvi nosakāms. Ja jūsu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat lūgt juridisko palīdzību tiesu Informācijas nodaļā.

Informācijas nodaļa ir izveidota Luksemburgā, Dīkirhē un Ešā pie Alzetas:

 • Luksemburgā: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 22 18 46;
 • Dīkirhē: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15;
 • Ešā pie Alzetas: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52.

Ja jūsu finanšu līdzekļi nav lielāki par likumā garantētajiem minimālajiem ienākumiem, jūs tiekat uzskatīts par personu, kuras rīcībā nav pietiekamu resursu.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija – juridiskā palīdzība

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija – juridiskais atbalsts

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 – Manas tiesības lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas izskatīšanai tiesā

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas mērķis ir savākt pierādījumus par izdarītu noziedzīgu nodarījumu un noteikt, vai to ir izdarījusi vai izplānojusi viena vai vairākas personas.

Valsts prokurors uzdod sākotnējās lietas apstākļu izpētes veikšanu policijai, kas nopratina iespējamos izdarītājus, vāc pierādījumus un apraksta lietu protokolā.

Lietas apstākļu izpētes beigās valsts prokurors pieņem lēmumu par lietas slēgšanu, neveicot tālāku izmeklēšanu, vai arī par apsūdzētās personas nosūtīšanu uz tiesu lietas iztiesāšanai.

Ja ir pastrādāts noziegums vai sarežģītu kriminālpārkāpumu gadījumā, valsts prokurors ieceļ izmeklēšanas tiesnesi, kurš apkopo un pārbauda faktus un apstākļus par labu un par sliktu apsūdzētajai personai. Tiesnesis izvirza apsūdzību jebkurai personai, kura šķiet iesaistīta lietā, un var pats vai ar policijas starpniecību veikt kratīšanas, konfiskācijas vai citas darbības. Viņš var pieņemt lēmumu par jebkuras apsūdzētās personas ievietošanu cietumā.

Izmeklēšanas gadījumā – vismaz krimināllietā – tiesnesis iesniedz valsts prokuroram ziņojumu par lietas materiāliem. Valsts prokurors pieprasa lietas izbeigšanu, neveicot tālāku izmeklēšanu, vai arī apsūdzētās personas nosūtīšanu uz tiesu lietas iztiesāšanai. Apgabaltiesas apspriežu palāta pieņem lēmumu par valsts prokurora prasību apmierināšanu vai neapmierināšanu.

Manas tiesības lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas laikā

Policijas nopratināšana/sākotnējā izmeklēšana (1)

Kas notiek sākotnējās izmeklēšanas laikā?

Pēc cietušā sūdzības saņemšanas vai pēc tam, kad policija ir konstatējusi kriminālpārkāpumu vai noziegumu, valsts prokurors vada sākotnējo izmeklēšanu un cenšas noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Viņš var uzdot izmeklēšanas veikšanu izmeklēšanas tiesnesim pierādījumu savākšanai attiecībā uz jebkuru kriminālpārkāpumu. Noziegumu gadījumā izmeklēšanas tiesneša norīkošana ir obligāta. Var uzklausīt jebkurus lieciniekus. Jūs var izsaukt valsts prokurors, policija vai izmeklēšanas tiesnesis, lai noskaidrotu jūsu lomu konkrētajā lietā.

Ko nozīmē „apsūdzēta persona”?

Lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas laikā jūsu tiesības rodas brīdī, kad izmeklēšanas tiesnesis kvalificē jūs kā „apsūdzētu personu”, tādējādi apsūdzot jūs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tomēr jūs tiekat uzskatīts par nevainīgu, līdz jūsu vaina ir pierādīta un apstiprināta tiesā.

Kas man izskaidros notiekošo?

Jums ir tiesības saņemt informāciju par apsūdzības dabu un cēloni, t.i., par faktiem, par ko jūs apsūdz, un juridisko pamatojumu. Minētās tiesības uz informāciju ļauj jums pēc iespējas labāk sagatavoties savai aizstāvībai. Informācijai jābūt saprotamai un pilnīgai, un jums to paziņos tiesībaizsardzības amatpersona vai izmeklēšanas tiesnesis.

Vai man palīdzēs tulks, ja nesaprotu valodu?

Ja nerunājat nevienā no tiesu iestādēs (policijas vai izmeklēšanas tiesneša) lietotajām valodām, jums tiks nodrošināta tulka palīdzība. Viņš iztulkos visus jautājumus un jūsu atbildes.

Apcietināšana (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis) (2)

Kas notiek acīmredzama kriminālpārkāpuma vai nozieguma gadījumā?

Acīmredzama kriminālpārkāpuma vai nozieguma, t.i., noziedzīga nodarījuma, kas nupat izdarīts, gadījumā, policija var jūs nekavējoties aizturēt, ja jūs tur aizdomās par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Policija var jūs aizturēt uz ne vairāk kā 24 stundām. Var tikt konfiscēti priekšmeti, kuri, iespējams, izmantoti noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Var tikt noņemti jūsu pirkstu nospiedumi, kā arī uzņemta jūsu fotogrāfija. Ir iespējama arī jūsu DNS parauga noņemšana. Pēc tam jums jāstājas izmeklēšanas tiesneša priekšā.

Kad un kā es varēšu saņemt advokāta palīdzību?

Ja tiesībaizsardzības amatpersonas ir aizturējušas jūs par acīmredzama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai arī jūs ir nopratinājis izmeklēšanas tiesnesis, tiesībaizsardzības amatpersonu vai izmeklēšanas tiesneša pienākums ir ieteikt jums izmantot jūsu tiesības uz advokātu un ļaut jums ar viņu sazināties palīdzības saņemšanai. Šis ieteikums ir jāizsaka, pirms turpināt jūsu nopratināšanu, rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par tā saņemšanu jums saprotamā valodā.

Vai varu sazināties ar ģimenes locekli vai draugu?

Policijas pienākums ir rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par saņemšanu jums saprotamā valodā brīdināt jūs par tiesībām brīdināt jūsu izvēlētu personu, un jūsu rīcībā tiek nodots telefons. Jūs varat sazināties ar ģimenes locekli vai draugu, izņemot, ja tas ir pretrunā ar lietas apstākļu izpētes interesēm.

Vai nepieciešamības gadījumā varu sazināties ar ārstu?

Aizturēšanas brīdī jūs rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par saņemšanu jums saprotamā valodā informē par tiesībām, ka jūs nekavējoties izmeklē ārsts. Ārsta izmeklēšanu jums var nozīmēt arī valsts prokurors pēc savas iniciatīvas vai pēc jūsu ģimenes locekļa pieprasījuma.

Vai varu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas valsts pilsonis?

Jūs varat sazināties ar jūsu izvēlētu personu, arī jūsu valsts vēstniecību, ja vēlaties.

Vai man ir jāpakļaujas pārmeklēšanai?

Ja aizturēšanas laikā rodas aizdomas, ka jūs slēpjat priekšmetus, kas var noderēt patiesības noskaidrošanai vai apdraud jūs vai citas personas, jūs var pārmeklēt tā paša dzimuma persona.

Vai drīkst veikt kratīšanu manā mājoklī, birojā, automašīnā u.tml.?

Sākotnējās izmeklēšanas ietvaros kratīšanu drīkst veikt tikai tādā gadījumā, ja esat tai nepārprotami piekritis, apliecinot to ar savu parakstu. Nozieguma vai smaga kriminālpārkāpuma gadījumā minētā piekrišana nav nepieciešama, un kratīšana var notikt jebkurā diennakts laikā. Ir iespējama arī jūsu automašīnas pārmeklēšana, ja pastāv norādes, kas liecina, ka esat pastrādājis noziegumu vai kriminālpārkāpumu.

Izmeklēšanas ietvaros kratīšanu jūsu mājoklī drīkst veikt tikai laikā posmā no plkst. 6:30 līdz plkst. 20:00. Jūs drīkstat saņemt konfiscēto dokumentu kopijas un pieprasīt, lai jums atdod izņemtos priekšmetus. Valsts atdos šo objektu, ja tas vairs nebūs noderīgs patiesības noskaidrošanai vai arī iesaistīto pušu tiesību garantēšanai un ja šāda atdošana neapdraud personas vai īpašumus. Pieprasījumu atdot priekšmetus var noraidīt gadījumos, kad likumā paredzēta to konfiskācija.

Vai man būs jānodod DNS, pirkstu nospiedumu vai citu ķermeņa šķidrumu paraugi?

Tiesībaizsardzības amatpersona saskaņā ar valsts prokurora vai izmeklēšanas tiesneša rīkojumu un jūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu var noņemt jūsu šūnu paraugu, lai izveidotu DNS salīdzināšanas profilu.

Jūs var piespiest nodot šūnu paraugus, ja ir aizdomas par tiešu saikni starp jums un attiecīgu darbību veikšanu un ja par šādu darbību veikšanu ir piespriežams divus vai vairāk gadus ilgs brīvības atņemšanas sods.

Jūs nedrīkst piespiest nodot asins paraugu.   

Valsts prokurors var pieņemt lēmumu par pirkstu nospiedumu noņemšanu, ja ir aizdomas par jūsu līdzdalību acīmredzamā noziedzīgā nodarījumā, vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes laikā. Vēlāk policija drīkstēs izmantot šos pirkstu nospiedumus noziedzīgu nodarījumu novēršanai, noskaidrošanai un atklāšanai.

Ja pirkstu nospiedumi ir obligāti nepieciešami jūsu identitātes noskaidrošanai, tos drīkst pieprasīt acīmredzama nozieguma vai kriminālpārkāpuma apstākļu izpētes vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes ietvaros vai atsevišķu darbību ietvaros vai izpildot tiesu iestādes izdotu meklēšanas orderi ar valsts prokurora vai izmeklēšanas tiesneša pilnvarojumu. Vēlāk policija drīkstēs izmantot šos pirkstu nospiedumus noziedzīgu nodarījumu novēršanai, noskaidrošanai un atklāšanai, izņemot, ja attiecībā uz jums netiek veikta kriminālizmeklēšana vai izpildes pasākums.

Kādā veidā izmeklēšanas tiesnesis drīkst izsaukt jūs uz nopratināšanu?

Ja esat brīvībā, izmeklēšanas tiesnesis drīkst jūs izsaukt ar vēstuli, proti, tiesas pavēsti. Tādējādi jums tiek uzlikts pienākums ierasties norādītajā datumā un laikā, un izmeklēšanas tiesnesis jūs nekavējoties uzklausīs.

Bet viņš var arī uzdot policijai atrast un atvest jūs, ja izmeklēšanas tiesnesis uzskata, ka pastāv bēgšanas vai pierādījumu pazušanas draudi vai arī iespēja, ka jūs neieradīsieties pēc viņa uzaicinājuma. Nozieguma gadījumā tiek pieņemts, ka pastāv bēgšanas draudi, ja par noziegumu tiek piemērots sods saskaņā ar likumu par kriminālsodiem.

Ir iespējama apcietināšanas ordera izdošana, ja apsūdzētā persona ir aizbēgusi vai dzīvo ārvalstīs, ja par izvirzītajām apsūdzībām tai pienākas brīvības atnemšanas sods.

Ja esmu citas valsts pilsonis, vai man personīgi jāpiedalās izmeklēšanā un vai es drīkstu piedalīties ar video starpniecību?

Jums personīgi jāpiedalās tiesas sēdē. Likumā nav paredzēta piedalīšanās ar video starpniecību.

Izmeklēšanas tiesneša veikta nopratināšana un aizturēšana (3)

Kāds ir izmeklēšanas tiesneša veiktas nopratināšanas mērķis?

Izmeklēšanas tiesnesis noskaidro jūsu identitāti un iepazīstina ar procedūras laikā veiktajām darbībām. Pēc tam viņš jūs informē par izvirzīto apsūdzību, t.i., no tā brīža jūs esat oficiāli apsūdzēts noteikta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un jūs nopratina saistībā ar darbībām, par kuru izdarīšanu jūs tur aizdomās (vai „par kuru izdarīšanu jūs apsūdz”).

Kādas ir jūsu tiesības izmeklēšanas tiesneša veiktas nopratināšanas laikā?

Jums ir tiesības saņemt informāciju par visām jums izvirzītajām apsūdzībām un darbībām, kuras veiktas acīmredzama nozieguma vai kriminālpārkāpuma izmeklēšanas procedūras vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes laikā.

Izmeklēšanas tiesneša pienākums ir informēt jūs par jūsu tiesībām saņemt paša izvēlēta advokāta palīdzību. Tas ir jāizdara, pirms turpināt jūsu nopratināšanu, rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par tā saņemšanu jums saprotamā valodā. Ja neizvēlaties advokātu pats, izmeklēšanas tiesnesis var pēc jūsu pieprasījuma iecelt advokātu, pamatojoties uz amata pienākumiem.

Jūs drīkst nopratināt tikai jūsu advokāta klātbūtnē, ja vien nepārprotami neesat atteicies no viņa klātbūtnes.

Jums ir tiesības atteikties atbildēt uz jautājumu arī, ja esat ieradies uz nopratināšanu. Jūs ir jāinformē par šīm tiesībām.

Jums ir nemainīgas tiesības atsaukties uz iepriekšējiem paziņojumiem; jūs nedrīkst piespiest atzīties, ja vien atzīšanās nav izteikta brīvprātīgi.

Jums ir tiesības uzdot jautājumus lieciniekiem.

Jums nav tiesību sazināties ar advokātu līdz pirmās nopratināšanas beigām. Tiesnesis var ar motivētu lēmumu aizliegt jums sazināties (sarakstīties) ar tuviniekiem ne vairāk kā 10 dienas.

Vai man palīdzēs tulks, ja nesaprotu valodu?

Izmeklēšanas tiesneša pienākums ir uzaicināt uz nopratināšanu tulku, kas tulkos visus jautājumus un atbildes un pārtulkos jūsu liecību tās pārlasīšanas laikā.

Vai mani drīkst nodot izcelsmes valstij?

Nē, ja jūsu valsts iestādes nepieprasa jūsu atgriešanos saistībā ar tādu pašu pārkāpumu un Luksemburgas valsts iestādes piekrīt, ka izmeklēšana vai lietas apstākļu izpēte notiek jūsu valstī, jums jāpaliek Luksemburgā, nepieciešamības gadījumā cietumā.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu agrāko sodāmību?

Praksē tiesu iestādes pārbauda agrāko sodāmību informācijas apkopošanas ietvaros, tātad iegūst informāciju no jūsu sodāmības reģistra.

Vai mani informēs par lieciniekiem, kuru rīcībā ir pierādījumi pret mani, un citiem pierādījumiem pret mani?

Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem – parasti tas notiek ar advokāta starpniecību –, jūs varat saņemt informāciju par lieciniekiem, kuru rīcībā ir pierādījumi pret jums, un par citiem pierādījumiem pret jums. Lietas materiāli jums ir pieejami pēc pirmās nopratināšanas. Jūs arīdzan jebkurā brīdī varat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim iespēju iepazīties ar jūsu lietai pievienotajiem dokumentiem.

Vai mani atbrīvos vai aizturēs?

Izmeklēšanas tiesnesis pēc apsūdzības izvirzīšanas un nopratināšanas drīkst jūs atbrīvot. Viņš var arī jūs ievietot pirmstiesas apcietinājumā, izdodot apcietināšanas orderi. Policija aizvedīs jūs uz cietumu. Izmeklēšanas tiesnesis var aizliegt jums sazināties ar ārpasauli, ja tas ir nepieciešamas izmeklēšanas vajadzībām. Ja minētais aizliegums tiek atcelts, jūs drīkstat piezvanīt tuviniekiem no cietuma, ievērojot stingru cietumā noteiktu kārtību.

Jums jebkurā procedūras brīdī ir tiesības pieprasīt uz laiku atbrīvot jūs. Minētajai atbrīvošanai ir piemērojams pienākums izteikt brīdinājumu un izvēlēties dzīvesvietu Luksemburgā.

Vai es drīkstu atstāt valsti izmeklēšanas laikā?

Jūs drīkstat atstāt valsti izmeklēšanas laikā, izņemot, ja esat ieslodzīts. Savukārt, ja jums var  piespriest labošanas ieslodzījumu vai nopietnāku sodu (kura maksimālais ilgums ir divi vai vairāk gadi brīvības atņemšanas, ja dzīvojat Luksemburgā), izmeklēšanas tiesnesis vai apspriežu palāta var noteikt jums tiesisku uzraudzību, saskaņā ar kuru jūs, piemēram, nedrīkstat atstāt izmeklēšanas tiesneša noteiktu teritoriju.

Mani jau tiesāja par to pašu noziedzīgu nodarījumu citā dalībvalstī. Kas notiks tālāk?

Jūs drīkst sodīt par vienu un to pašu pārkāpumu tikai vienu reizi, tomēr ir iespējama atkārtota tiesāšana, ja jūsu valstī netika pieņemts galīgais spriedums. Ja šajā valstī notiek izmeklēšana, jūs drīkst izraidīt uz šo valsti, lai jūs tiesātu šajā valstī, nevis Luksemburgā.

Apspriežu palātas tiesas sēde par atbrīvošanu (4)

Ja esmu aizturēts, kā un kam drīkstu pieprasīt pagaidu atbrīvošanu?

Atbrīvošanu drīkst pieprasīt jebkurā gadījumā, t.i., jebkurā izmeklēšanas brīdī un neierobežotu reižu skaitu. Jums vienkārši jāiesniedz pieprasījums rajona tiesas apspriežu palātai.

Bet, ja esat uz laiku ievietots cietumā, jūs arī varat pieprasīt pagaidu atbrīvošanu, vienkārši iesniedzot rakstveida pieprasījumu un nododot to personālam.

Kāda ir procedūra un termiņi?

Lēmums tiek pieņemts steidzamā kārtā un vēlākais trīs dienas pēc pieprasījuma par pagaidu atbrīvošanu iesniegšanas. Jūs kā apsūdzēto personu un attiecīgā gadījumā jūsu advokātu ir jāuzklausa. Rajona tiesas apspriežu palāta pieņem lēmumu, balstoties uz izmeklēšanas tiesneša rakstisku un motivētu atzinumu.

Vai mani drīkst uz laiku atbrīvot apmaiņā pret noteiktas naudas summas iemaksu (galvojums)?

Kodeksā ir paredzēts galvojuma apmērs. Tiesa var jūs uz laiku atbrīvot apmaiņā pret tādu naudas summu, kuru tā nosaka pēc saviem ieskatiem. Šī summa garantē, ka jūs ieradīsieties pie izmeklēšanas tiesneša un stāsieties tiesas priekšā, kā arī izcietīsiet sodu un segsiet naudas sodu un tiesas izdevumus.

Vai man tiks piemērota uzraudzību, ja tikšu uz laiku atbrīvots?

Atbrīvošanas pamatā var būt tiesiskas uzraudzības noteikšana. Iestādes var uzlikt jums noteiktus pienākumus, piemēram, netikties ar noteiktām personām vai nedoties ceļojumā.

Vai ir iespējams pārsūdzēt tiesas nolēmumus?

Ja jūs atbrīvo, valsts prokurors dienas laikā no lēmuma pasludināšanas brīža var iesniegt apelāciju par lēmumu. Šajā gadījumā jūs netiksiet atbrīvots līdz apelācijas tiesas lēmuma pasludināšanai.

Tomēr jūs varat iesniegt apelāciju par tiesas lēmumu, kurā ir atteikts atbrīvojums, apelācijas tiesā.

Valsts prokurora/izmeklēšanas tiesneša veikta lietas izmeklēšana un aizstāvības tiesības (5)

Kādas darbības drīkst veikt izmeklēšanas tiesnesis?

Izmeklēšanas laikā izmeklēšanas tiesnesis drīkst izmantot virkni dažādu līdzekļu, lai noskaidrotu reālos faktus, kas ir izdarītā noziedzīgā nodarījuma pamatā. 

Līdz ar to tiesnesis drīkst rīkot kratīšanu, uzklausīt lieciniekus, organizēt konfrontācijas, izdot rīkojumu par ekspertīzes veikšanu vai telefonsarunu noklausīšanos un attiecīgā gadījumā iefiltrēšanos.

Vai es drīkstu iesniegt prasību pret izmeklēšanas procedūras darbību?

Jums ir tiesības rajona tiesas apspriežu palātai pieprasīt izmeklēšanas procedūras darbības anulēšanu.

Šis pieprasījums jāizsaka izmeklēšanas laikā piecu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbību. Ja neiesniegsiet prasību atzīt par spēkā neesošu izmeklēšanas laikā, jūs vairs nedrīkstēsiet to pieprasīt tiesas sēdes laikā.

Kādus vēl pārsūdzības rakstus es drīkstu iesniegt?

Izņemot minētos spēkā neesamības atzīšanas gadījumus, jums vēl ir tiesības izmeklēšanas laikā pieprasīt likumā paredzētu tiesību ievērošanu vai īstenošanu. Ja tas netiek ievērots vai ir saņemts atteikums iekļaut to jūsu pieprasījumā, jūs drīkstat vērsties citā instancē un sūdzēties, ka process nav taisnīgs.

Kādu darbību veikšanu es drīkstu pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim?

Jūs ar advokāta starpniecību drīkstat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim veikt darbības, kuru mērķis ir pierādīt jūsu nevainīgumu. Līdz ar to jūs drīkstat pieprasīt veikt kratīšanu, rīkot jaunu tiesas sēdi, uzklausīt noteiktus lieciniekus, kuru rīcībā ir jūs attaisnojošas liecības, organizēt konfrontāciju vai pieprasīt ekspertīzes veikšanu.

Vēl jūs drīkstat nodot tiesneša rīcībā dokumentu, kas pierāda jūsu nevainību, vai pieprasīt atcelt tiesneša uzlikto arestu dokumentiem, priekšmetiem vai bankas kontiem.

Izmeklēšanas izbeigšanas procedūra un lietas nodošana iztiesāšanai tiesā (6)

Kas notiek izmeklēšanas beigās?

Izmeklēšanas tiesnesis pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu. Viņš uzskata, ka ir izdarījis visu nepieciešamo, lai noskaidrotu patiesību, un ir nosaukti tiesājamie apsūdzētie noziedzīga nodarījuma izdarītāji.

Kādas ir jūsu tiesības pēc lēmuma par izbeigšanu?

Jūsu un advokāta rīcībā tiek nodoti lietas materiāli ar izmeklēšanas tiesneša atzinumu vismaz astoņas dienas pirms paredzētā lietas izskatīšanas datuma rajona tiesas apspriežu palātā. Jums ir tiesības iegūt informāciju par visiem izmeklēšanas gaitā iegūtajiem pierādījumiem.

Pirms apspriežu palāta pieņem lēmumu, saskaņā ar kuru lieta tiek izbeigta (process tiek izbeigts pierādījumu trūkuma dēļ) vai lieta tiek nosūtīta iztiesāšanai tiesā (lai tiesātu apsūdzētās personas), jums ir tiesības ar advokāta starpniecību iesniegt rakstisku ziņojumu.

Jūs drīkstat iesniegt pārsūdzību par izmeklēšanas tiesneša un apspriežu palātas minētajiem lēmumiem: jūs drīkstat iesniegt apelāciju par izmeklēšanas tiesneša spriedumu vai rajona tiesas apspriežu palātas lēmumu. Minētā apelācija ir iesniedzama apelācijas tiesas apspriežu palātā.

Vai es drīkstu pirms procesa atzīt savu vainu visos apsūdzības punktos vai tikai dažos no tiem?

Šobrīd Luksemburgā nepastāv vainas atzīšanas procedūra.

Vai pirms procesa var mainīt apsūdzības punktus?

Apsūdzības punktus drīkst mainīt pirms procesa atbilstoši lietas apstākļu izpētes vai izmeklēšanas laikā atklātajiem faktiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāKriminālkodekss

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

Kāda ir attiecīgās tiesas kompetence?

Ir trīs veidu pārkāpumi, un katru no šiem veidiem izskata cita tiesa:

 • pārkāpums = policijas tiesa (tiesnesis);
 • kriminālpārkāpums = apgabaltiesas kriminālpalāta (trīs pastāvīgi tiesneši: tiesnesis);
 • noziegums = apgabaltiesas kriminālpalāta (trīs tiesneši).

Tiesa var izdot rīkojumu par slēgtu tiesas sēdi, piemēram, ja cietušais ir bērns.

Cik lielā mērā tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzības punktus?

Kopumā piešķirtajai tiesiskajai kvalifikācijai ir pagaidu raksturs, un tiesai, kura izskata lietu, nav jāsaglabā sākotnējā kvalifikācija.

Lai varētu veikt izmaiņas apsūdzības punktos, jānodrošina, ka lietas izskatīšanai ir tas pats pamatojums.

Kas notiks, ja tiesas procesa laikā atzīšu savu vainu visos vai atsevišķos apsūdzības punktos?

Vainas atzīšana nav iespējama, bet ir iespējams atzīties nodarījuma izdarīšanā. Tai pat laikā  tiesnesis var noraidīt atzīšanos, kuru tas uzskata par aizdomīgu. Tomēr atzīšanās ir uzskatāma par vainu mīkstinošu apstākli.

Kādas ir jūsu tiesības tiesas prāvas laikā?

Vai man jāpiedalās tiesas prāvā? Vai lietas izskatīšana var notikt bez manas klātbūtnes?

Jūsu pienākums ir ierasties tiesā vai – neierašanās gadījumā – norādīt attaisnojumu, piemēram, ārsta izziņu. Tādā gadījumā tiesas prāva tiks pārcelta. Jūs varat uzdot advokātam pārstāvēt jūs, izņemot gadījumus, kad tiesa pieprasa jūsu klātbūtni. Noziegumu gadījumā jūsu pienākums ir ierasties personīgi.

Ja es dzīvoju citā dalībvalstī, vai varu piedalīties tiesas prāvā ar videokonferences starpniecību? Vai man ir obligāti jāpiedalās?

Iespēja personai, kas dzīvo citā valstī, piedalīties ar videokonferences starpniecību nav paredzēta likumā.

Vai mana klātbūtne ir nepieciešama visa tiesas procesa laikā?

Jā, jo tiesnesis jebkurā brīdī var izteikt vēlmi uzklausīt jūs.

Vai man tiks nodrošināti tulka pakalpojumi, ja nesaprotu tiesvedības valodu?

Tiesības bezmaksas saņemt tulka palīdzību, ja nesaprotat vai nerunājat tiesvedības valodā, ir viena no Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētajām pamattiesībām. Tomēr lietas dokumenti netiks tulkoti.

Vai man ir jānolīgst advokāts? Vai man tiks norīkots advokāts? Vai es varu mainīt advokātu?

Jums ir tiesības aizstāvēt sevi pašam vai saņemt pēc saviem ieskatiem izvēlēta aizstāvja palīdzību, kā arī, ja jūsu rīcībā nav līdzekļu aizstāvja nolīgšanai, saņemt tāda advokāta palīdzību, kas iecelts, pamatojoties uz amata pienākumiem (juridiskā palīdzība). Jūs jebkurā brīdī varat nomainīt advokātu.

Vai man ir tiesības izteikties tiesas prāvas laikā? Vai man ir jārunā tiesas prāvas laikā? Piemēram, tiesības klusēt, sevis apsūdzēšana?

Jums ir tiesības izteikties par visiem apsūdzības punktiem. Bet jums ir arī tiesības klusēt attiecībā uz jums izvirzītajām apsūdzībām.

Kas notiks, ja tiesas prāvas laikā neteikšu patiesību?

Ja tiesas prāvas laikā neteiksiet patiesību, jums draud vēl bargāks sods.

Vai es drīkstu apstrīdēt pret mani savāktos pierādījumus? Kā? Kāpēc?

Pret jums savākto pierādījumu apstrīdēšana ir iespējama, izmantojot jebkādus līdzekļus, piemēram, lieciniekus, dokumentus, argumentus vai ekspertus.

Kādus pierādījumus varu iesniegt sev par labu?

Tiesas pienākums ir ņemt vērā visus pierādījumu veidus.

Kādos apstākļos es drīkstu iesniegt šādus pierādījumus?

Iesniedzot šādus pierādījumus, ir jāievēro divi nosacījumi: tie tika pievienoti lietas materiāliem, ievērojot noteiktu kārtību, un tika iesniegti brīvai pušu apspriedei publisko debašu laikā.

Vai drīkstu izmantot privātdetektīva pakalpojumus, lai iegūtu pierādījumus savā labā? Vai šādi pierādījumi ir pieņemami?

Detektīva izmantošana pierādījumu iegūšanai nav aizliegta, ja vien detektīvs ir rīkojies saskaņā ar likumu.

Vai es vai mans advokāts drīkstam uzdot jautājumus citiem lieciniekiem? Vai es vai mans advokāts drīkstam apstrīdēt liecinieku teikto?

Tiesības uzklausīt lieciniekus izriet no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 3. punktā noteiktajām tiesībām uz aizstāvību. Aizstāvība var izsaukt un nopratināt lieciniekus, lai pierādītu nevainīgumu, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kā izsaucot un nopratinot lieciniekus jūsu vainas pierādīšanai.

Vai tiks ņemta vērā informācija par manu iepriekšējo sodāmību?

Tiesas rīcībā procesa laikā tiks nodota informācija par jebkādu iepriekšēju sodāmību, kas reģistrēta jūsu sodāmības reģistrā.

Vai tiks ņemti vērā iepriekš piespriestie sodi citā dalībvalstī?

Nē, attiecībā atkārtotu noziedzīgu nodarījumu. Jā, attiecībā uz nosacīta soda piemērošanas nosacījumiem.

Kādi ir iespējamie tiesas prāvas iznākumi?

Jūs var daļēji vai pilnībā attaisnot. Jūs var arīdzan atzīt par vainīgu. Sods būs atkarīgs no nodarījuma, kura izdarīšanā tiksiet atzīts par vainīgu.

Kriminālsodi ir šādi:

 • mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 5 līdz 30 gadiem,
 • naudas sods vismaz EUR 251 apmērā,
 • īpašā konfiskācija,
 • titula, dienesta pakāpes atņemšana, atstādināšana no darba pienākumu pildīšanas un valsts ierēdņa amata
 • noteiktu pilsoņa un politisko tiesību ierobežošana,
 • uzņēmuma un iestādes slēgšana,
 • notiesājošā lēmuma vai tā izraksta publicēšana vai izlikšana publiskā vietā uz notiesātās personas rēķina,
 • aizliegums veikt noteiktas profesionālas darbības.

Labošanas sodi ir šādi:

 • ieslodzījums (8 dienas līdz 5 gadi),
 • naudas sods vismaz EUR 251 apmērā,
 • īpašā konfiskācija,
 • noteiktu pilsoņa un politisko tiesību ierobežošana,
 • uzņēmuma vai iestādes slēgšana,
 • notiesājošā sprieduma publicēšana vai izlikšana publiskā vietā,
 • aizliegums veikt noteiktas profesionālas darbības,
 • aizliegums vadīt noteiktus transportlīdzekļus,
 • ja ieslodzījuma ilgums nepārsniedz 6 mēnešus, tiesnesis var aizstāt to ar sabiedrisku darbu 40 līdz 240 stundu ilgumā.

Policijas sodi ir šādi:

 • naudas sods EUR 25 līdz 250 apmērā, ja vien likumā nav paredzēts citādi,
 • īpašā konfiskācija,
 • aizliegums vadīt noteiktus transportlīdzekļus.

Kā iespējams izpildīt brīvības atņemšanas sodu, ja jums ir piespriests brīvības atņemšanas sods?

Luksemburgā lēmumu par brīvības atņemšanas soda izpildes veidu pieņem valsts ģenerālprokurors bez tiesneša iejaukšanās.

Ir iespējami dažādi risinājumi.

Posmveida izpilde

Sadalīšana vairākos posmos ļauj aizturētajai personai, kura nerada briesmas, izciest sodu posmos, par kuriem panākta vienošanās.

Daļēja brīvība

Šis režīms dod aizturētajai personai iespēju veikt profesionālo darbību vai turpināt apmācību vai izglītošanos ārpus ieslodzījuma vietas.

Nosacīta atbrīvošana

Tā pieļauj atbrīvošanu, kad ir izciesta puse soda.

Īstermiņa atbrīvojums

Īstermiņa atbrīvojums ir atļauja atstāt ieslodzījuma vietu uz noteiktu dienas daļu vai arī divdesmit četrām stundām, un šis laiks tiek iekļauts soda ilguma aprēķināšanā.

Soda atcelšana

Attiecībā uz nosacītu vai galīgu atbrīvošanu notiesātajām personām, kuru uzvedība iepriekš piešķirto atbrīvojumu laikā ir novērtēta pozitīvi, var piespriest soda atcelšanu.

Elektroniskā rokassprādze

Tās izmantošana nav noteikta nevienā tiesību aktā.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušo var uzklausīt kā liecinieku. Vēl cietušais var būt civilprasītājs, t.i., pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Viņam var būt sava nostāja par noziedzīgo nodarījumu un tā sekām. Cietušais var iesniegt apelāciju par spriedumiem, bet tikai civilprasības veidā.

Saites

Saite atveras jaunā logāTiesu organizācija

Saite atveras jaunā logāKriminālkodekss

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es drīkstu iesniegt pārsūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt apelāciju par spriedumu četrdesmit dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas tiesā. Minēto apelāciju drīkst iesniegt tikai attiecībā uz soda lielumu vai civilprasību.

Kompetences

 • Pārkāpums = policijas tiesa, pārsūdzības rakstu iesniedz labošanas tiesā.
 • Kriminālpārkāpums = apgabaltiesas kriminālpalāta; pārsūdzības rakstu iesniedz apelācijas tiesā.
 • Noziegums = apgabaltiesas kriminālpalāta; pārsūdzības rakstu iesniedz apelācijas tiesas kriminālpalātā.

Kas notiks, ja iesniegšu pārsūdzību?

Tiesas, kurā tiek iesniegta apelācija, valsts prokurors tiek informēts par šo faktu divdesmit četru stundu laikā. Tiks noteikts apelācijas izskatīšanas datums, un par to informēs arī jūs.

Cik ilgā laikā pārsūdzība tiks izskatīta?

Līdz apelācijas izskatīšanai būs jāgaida vairāki mēneši.

Vai es līdz ar pārsūdzības rakstu varēšu iesniegt jaunus pierādījumus? Kādi noteikumi ir piemērojami?

Pārsūdzības ietvaros jums ir tiesības iesniegt jaunus pierādījumus. Šajā gadījumā ir piemērojami tiesību noteikumi par pierādījumiem. Tiesa pieņem jebkādus likumīgi iesniegtus pierādījumus. Savukārt netiks apstiprināta tāda procedūra kā dokumenta atzīšana par spēkā neesošu, jo šāda prasība bija iesniedzama lietas izskatīšanas laikā pirmajā instancē.

Kas notiks pārsūdzības raksta izskatīšanas laikā un kāds var būt tiesas lēmums?

Tiesneši no jauna izskata faktus, bet viņi atkārtoti neuzklausa lieciniekus, ja vien tiesa neuzskata to par vajadzīgu. Bet vajadzības gadījumā ir iespējama liecinieku atkārtota uzklausīšana.

Principā apelācijas tiesnesis nevar noteikt sodu, kas ir bargāks nekā pirmajā instancē noteiktais sods, ja pret spriedumu iebilst tikai apsūdzētā persona. Šajā gadījumā tiesa var tikai saglabāt vai samazināt apsūdzētajai personai piespriesto sodu. Bargāka soda noteikšana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja apelāciju par spriedumu ir iesniedzis arī valsts prokurors, un tā parasti notiek, ja apsūdzētā persona iesniedz apelāciju par lietas kriminālo aspektu.

Kas notiks, ja tiesa pieņems/noraidīs pārsūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas tiesa tikai pārbauda, vai ir pareizi piemēroti tiesību akti. Tā neizskata faktus.

Ja pirmais lēmums bija nepamatots, vai man tiks izmaksāta kompensācija? Kādā veidā? Kā?

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju tikai tādā gadījumā, ja esat bijis nepamatoti ievietots cietumā. Šīs tiesības ir pieejamas jebkurai personai, kas piesardzības nolūkos ir bijusi aizturēta uz vairāk nekā trīs dienām, ja šīs aizturēšanas vai tās pagarināšanas iemesls nebija jūsu pašu vaina.

Ja manu pārsūdzības rakstu pieņem, vai manā lietā pasludināto spriedumu reģistrēs sodāmības reģistrā?

Ja jūsu pārsūdzības rakstu pieņem un tiek pasludināts attaisnojošs lēmums, iepriekšējais notiesājošais lēmums netiks reģistrēts jūsu sodāmības reģistrā.

Vai ir iespējams iesniegt vēl vienu pārsūdzības rakstu, ja pirmajā reizē tiek piedzīvots nelabvēlīgs iznākums? Kam to adresēt? Kādos apstākļos?

Atkārtotu izskatīšanu var pieprasīt jebkura persona, kas ir atzīta par kriminālpārkāpuma vai nozieguma izdarītāju saskaņā ar notiesājošu lēmumu šādos apstākļos:

 • ja pēc tam, kad ir pieņemts notiesājošs lēmums par kriminālpārkāpuma vai nozieguma izdarīšanu, saskaņā ar jaunu tiesas lēmumu par to pašu nodarījumu ir notiesāta cita persona un abi notiesājošie spriedumi nav apvienojami, šajā gadījumā to pretrunīgums pierāda vienas vai otras personas nevainīgumu,
 • ja uzklausītie liecinieki pēc tam tiek notiesāti par nepatiesas liecības sniegšanu,
 • ja pēc notiesājoša lēmuma pasludināšanas tiek noskaidrots fakts vai parādās neizskatīti dokumenti, kuru rezultātā ir iespējams pilnībā vai daļēji pierādīt jūsu nevainīgumu,
 • ja pēc notiesājoša lēmuma pasludināšanas slepkavības gadījumā tiek iesniegti pierādījumi, kas ļauj rasties pietiekamām šaubām par šķietamo slepkavības upuri,
 • ja no Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma izriet, ka tika pasludināts kriminālspriedums saistībā ar šīs konvencijas pārkāpumu.

Augstākā tiesa, kas pilda kasācijas tiesas funkcijas, pieņem lēmumus par pārskatīšanas iesniegumiem.

Kādā gadījumā spriedums ir nepārsūdzams?

Spriedums ir nepārsūdzams pēc visu iespējamo pārsūdzības līdzekļu izmantošanas, cita starpā, arī gadījumā, kad ir pagājis termiņš apelācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Vai mani drīkst izraidīt no valsts pēc tiesas prāvas, ja esmu citas dalībvalsts pilsonis?

Jūs kā citas dalībvalsts pilsoni var izraidīt no valsts pēc tiesas prāvas, ja esat radījis reālus un nopietnus sabiedriskās kārtības traucējumus. Trešās valsts pilsonis var pieprasīt atbrīvošanu pēc tam, kad ir izcietis pusi piespriestā ieslodzījuma soda, ja rakstiski apņemas vairs nekad neatgriezties valstī.

Jūs varat iesniegt pārsūdzības rakstu attiecībā uz Imigrācijas ministrijas lēmumu, saskaņā ar kuru jums jāstājas administratīvās tiesas priekšā.

Kas notiks ar informāciju par apsūdzības punktiem/notiesājošo spriedumu?

Informācija par notiesājošo spriedumu tiks reģistrēta jūsu sodāmības reģistrā – informatīvā lapā, kuras mērķis ir apkopot informāciju par Luksemburgas krimināltiesu pasludinātajiem notiesājošajiem spriedumiem.

Kā un kur tiks glabāta šī informācija?

Sodāmības reģistrs tiek glabāts Ģenerālprokuratūrā valsts ģenerālprokurora uzraudzībā datņu formā. Datnē identifikācijas nolūkiem ir norādīts jūsu uzvārds un vārds, jūsu tēva un mātes vārds, attiecīgā gadījumā jūsu laulātā vārds, jūsu dzimšanas datums un vietas, dzīvesvieta un profesija vai identifikācijas numurs.

Cik ilgi šī informācija tiks glabāta?

Luksemburgas tiesas pasludinātie notiesājošie spriedumi tiek dzēsti no sodāmības reģistra pēc tam, kad jums tiek noteikta tiesību vai tiesiskā reabilitācija.

Vai šo informāciju drīkst glabāt bez manas piekrišanas?

Informācijas uzglabāšana sodāmības reģistrā ir obligāta, un to drīkst darīt bez jūsu piekrišanas.

Vai es drīkstu iebilst pret šīs informācijas glabāšanu? Kā? Kam?

Jums ir tiesības apstrīdēt ierakstus sodāmības reģistrā; jūs varat iesniegt pārsūdzības rakstu apgabaltiesas apspriežu palātā.

Saites

Saite atveras jaunā logāSodāmības reģistrs

Saite atveras jaunā logāKriminālkodekss

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 - Nenozīmīgi pārkāpumi

Pārkāpumi, kas saistīti ar ceļu satiksmi, ir noteikti Ceļu kodeksā, kurā ir īpaši uzsvērti pārkāpumi attiecībā uz alkohola lietošanu, ātruma ierobežojumu neievērošanu un uzvedību, ja ir noticis negadījums.

Kādi ir pārkāpumi saistībā ar alkohola lietošanu?

Tie tiek izšķirti atkarībā no alkohola daudzuma asinīs. Pamatdaudzums, sākot ar kuru alkohola lietošana kļūst par sodāmu pārkāpumu, ir 0,5 g alkohola litrā asiņu. Sākot ar šo daudzumu līdz 1,2 g alkohola litrā asiņu, pārkāpums ir policijas tiesas kompetencē (smags likumpārkāpums), savukārt, ja alkohola daudzums pārsniedz 1,2 g alkohola litrā asiņu, pārkāpums nonāk krimināltiesas kompetencē (kriminālpārkāpums).

Likumā ir paredzēti arī acīmredzama reibuma pazīmju gadījumi. Ja alkohola daudzums jūsu asinīs ir mazāks nekā 0,5 g alkohola litrā asiņu, bet esat acīmredzamā reibuma stāvoklī, tiks uzskatīts, ka jūsu asinīs ir vismaz 0,5 g alkohola litrā asiņu. Līdzīgi, ja alkohola daudzums asinīs ir no 0,5 līdz 1,2 g alkohola litrā asiņu, bet vadītājs ir acīmredzamā reibuma stāvoklī, tiks uzskatīts, ka asinīs ir vismaz 1,2 g alkohola litrā asiņu.

Kāds ir iespējamais sods?

Jums var piespriest šādu sodu: ieslodzījumu, soda naudu, aizliegumu vadīt transportlīdzekli (pagaidu, pastāvīgu, autovadītāja apliecības atņemšanu) vai konfiskāciju. Sods ir atkarīgs no pārkāpuma nopietnības.

Kādi ir ar ātrumu saistītie pārkāpumi?

Ir trīs ar ātrumu saistīti pārkāpumi.

Vienkāršs likumpārkāpums

Tiek ņemti vērā visi pārsniegumi, kas neietilpst citā kategorijā. Sods par vienkāršu likumpārkāpumu būs noteikta soda naudas summa, pēc kuras samaksāšanas lieta tiks izbeigta.

Smags likumpārkāpums

Piemērojamais sods būs soda nauda (EUR 25 līdz EUR 500).

Pārkāpums, kas saistīts ar ievērojamu ātruma pārsniegšanu (tikai atkārtota pārkāpuma gadījumā pēc pirmā smagā pārkāpuma)

Piemērojamais sods būs soda nauda (EUR 500 līdz EUR 10 000) un ieslodzījums (no 8 dienām līdz 3 gadiem) vai kāds no minētajiem soda veidiem.

Vairāk informācijas par ātruma ierobežojumiem, kurus neievērojot tiek pārsniegts ātrums, un to nopietnības kategorijām sk. Saite atveras jaunā logāSatiksmes ministrijas mājas lapā.

Kādi ir pārkāpumi saistībā ar uzvedību, ja ir noticis negadījums?

Bēgšana

Ja esat izraisījis negadījumu (neatkarīgi no tā dabas vai nodarītā kaitējuma), jūsu pienākums ir palikt negadījuma vietā, līdz ir fiksēta visa nepieciešamā informācija; pretējā gadījumā jūs izdarāt bēgšanas nodarījumu.

Bēgšanas gadījumā jums draud ieslodzījums, soda nauda un aizliegums vadīt transportlīdzekli.

Palīdzības nesniegšana apdraudētām personām

Palīdzības nesniegšana apdraudētai personai ir sodāma, ja gadījumā, ja jūs pašu vai citu personu neapdraud nopietnas briesmas, jūs apzināti nesniedzat vai neizsaucat palīdzību personai, kas atrodas ļoti nopietnās briesmās, neatkarīgi no tā, ja pats esat konstatējis šīs personas stāvokli vai arī jūs par to ir informējušas citas personas, kas lūdz jūsu palīdzību.

Palīdzības nesniegšanas gadījumā apdraudētai personai jums draud astoņas dienas līdz piecus gadus ilgs ieslodzījumus un naudas sods EUR 251 līdz EUR 10 000 apmērā vai kāds no minētajiem sodiem.

Netīša savainošana un netīša nāves izraisīšana

Šī lieta tiks virzīta kā jebkura cita lieta, kas netiek izskatīta tiesā.

Saites

Saite atveras jaunā logāSatiksmes, ātruma pārsniegšanas nodaļa

Saite atveras jaunā logāAktualitātes ceļu satiksmes jomā

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.