Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

1 – Een advocaat raadplegen

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.

Een advocaat vinden

U hebt het absolute recht u in alle zaken te laten bijstaan door een advocaat. U kunt een beroep doen op de advocaat van uw voorkeur of contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Balie van Luxemburg voor een lijst met advocaten waaruit u een keuze kunt maken.

Indien u geen keuze maakt of de deken van de orde van advocaten van oordeel is dat de advocaat van uw keuze ongeschikt is, benoemt de deken een advocaat. Behoudens verhindering of belangenconflict, is de advocaat verplicht de hem opgelegde opdracht te aanvaarden.

Indien u in verzekering bent gesteld, kunt u de onderzoeksrechter bij het begin van de procedure verzoeken u te laten bijstaan door een toegewezen advocaat of de advocaat van uw voorkeur.

Een advocaat betalen

De honoraria van advocaten zijn vrij. Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kunt u rechtsbijstand vragen bij de receptie- en voorlichtingsbalie van de rechtbanken.

Een receptie- en voorlichtingsbalie is te vinden in Luxemburg, Diekirch en Esch-sur-Alzette:

 • Luxemburg: Cité Judiciaire, Gebouw CR, L-2080, Luxemburg, Tel: 22 18 46
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

U wordt aangemerkt als iemand met onvoldoende inkomsten als uw inkomsten niet hoger zijn dan het wettelijk vastgelegde bestaansminimum.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie - Rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie - Gefinancierde rechtshulp

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank/het hof wordt behandeld

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek?

Het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek zijn bedoeld om bewijzen te verzamelen over een gepleegd strafbaar feit en vast te stellen of een of meer verdachten dit strafbare feit hebben gepleegd.

De Procureur d'Etat (hierna "procureur") start een voorbereidend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de politie, die de mogelijke daders verhoort, sporen verzamelt en de zaak in een proces-verbaal beschrijft.

Als het opsporingsonderzoek wordt afgesloten, besluit de procureur het dossier te sluiten zonder verdere vervolging of de verdachte naar een rechtbank te verwijzen om er te worden berecht.

Als sprake is van een zwaar misdrijf (crime) of van een gecompliceerd licht misdrijf (délit), benoemt de procureur een onderzoeksrechter, die de voor de verdachte bevrijdende en belastende feiten en omstandigheden verzamelt en onderzoekt. De rechter klaagt elke verdachte aan die bij de zaak betrokken lijkt te zijn en hij kan zelf of via de politie overgaan tot huiszoekingen, beslagleggingen of andere verrichtingen. Hij kan elke verdachte in verzekering stellen.

Bij een gerechtelijk onderzoek, in ieder geval bij een zwaarder misdrijf, brengt de rechter verslag uit aan de procureur over het dossier. Laatstgenoemde vordert sluiting van het dossier zonder verdere vervolging of verwijzing van de verdachte naar een rechtbank om er te worden berecht. De Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank besluit de eisen van de procureur wel of niet te volgen.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Verhoor/voorbereidend opsporingsonderzoek door de politie (1)

Wat gebeurt er tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek?

Na aangifte door een slachtoffer of een door de politie geconstateerd zwaar of lichter misdrijf, leidt de procureur het voorbereidend opsporingsonderzoek en probeert er achter te komen wie het strafbare feit heeft gepleegd. Bij lichte misdrijven kan hij een onderzoeksrechter met het onderzoek belasten om alle gegevens van de zaak te verzamelen. Bij zwaardere misdrijven moet de onderzoeksrechter worden ingeschakeld. Alle getuigen kunnen worden gehoord. Zo kunt u door de procureur, de politie of de onderzoeksrechter worden opgeroepen om te worden gehoord over uw mogelijke rol in de zaak.

Wat betekent "verdachte" zijn?

Op het moment waarop u als "verdachte" wordt aangemerkt door de onderzoeksrechter, dat wil zeggen: beschuldigd van het begaan van een strafbaar feit, heeft u bepaalde rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. U wordt echter als onschuldig beschouwd totdat het bewijs van uw schuld door een rechter is uitgesproken en vastgesteld.

Wat wordt mij verteld over wat er gaat gebeuren?

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de aard en de reden van de aanklacht, dat wil zeggen over de feiten die u worden aangerekend en de rechtsgronden. Dit informatierecht heeft tot doel u in staat te stellen uw verdediging zo goed mogelijk voor te bereiden. De informatie moet begrijpelijk en volledig zijn en moet u door een ambtenaar van de gerechtelijke politie of door de onderzoeksrechter worden verstrekt.

Kan ik worden bijgestaan door een tolk als ik de taal niet spreek?

Als u geen van de door de gerechtelijke instanties (politie of onderzoeksrechter) gebruikte talen spreekt, wordt een beroep gedaan op een tolk. Deze tolk vertaalt alle vragen en al uw antwoorden.

Aanhouding (met inbegrip van Europees aanhoudingsbevel) (2)

Wat gebeurt er bij op heterdaad ontdekte lichte of zware misdrijven?

Bij op heterdaad ontdekte lichte of zware misdrijven, dat wil zeggen als een strafbaar feit zojuist heeft plaatsgevonden, kunt u direct door de politie worden aangehouden als u ervan wordt verdacht dit strafbare feit te hebben gepleegd. U kunt maximaal 24 uur door de politie worden vastgehouden. Voorwerpen die bij het strafbare feit gebruikt kunnen zijn, mogen in beslag worden genomen. Er mogen vingerafdrukken en foto’s van u worden genomen. Uw DNA mag ook worden afgenomen. U wordt vervolgens voorgeleid aan een onderzoeksrechter.

Wanneer heb ik recht op een advocaat en hoe regel ik dat?

Als u op heterdaad bent aangehouden voor een licht of zwaar misdrijf door ambtenaren van de gerechtelijke politie of bent verhoord door de onderzoeksrechter, zijn deze genoemde personen verplicht u mede te delen dat u het recht hebt om u te laten bijstaan door een advocaat en moeten zij u toestaan contact op te nemen met een advocaat om u te laten bijstaan. Deze mededeling moet, voordat u wordt verhoord, schriftelijk en rechtstreeks aan u worden gedaan in een voor u begrijpelijke taal.

Mag ik contact opnemen met een familielid of een vriend?

De politie moet u schriftelijk en rechtstreeks, in een voor u begrijpelijke taal, op de hoogte stellen van uw recht om iemand van uw voorkeur te waarschuwen en moet u een telefoon geven. Dit kan een familielid of een vriend zijn, tenzij dit tegen het belang van het onderzoek is.

Mag ik contact opnemen met een arts als dat nodig is?

Zodra u in verzekering bent gesteld, wordt u schriftelijk en rechtstreeks en in een voor u begrijpelijke taal, op de hoogte gebracht van uw recht om u onmiddellijk door een arts te laten onderzoeken. De procureur kan ook altijd, op eigen initiatief of op verzoek van een familielid van u, een arts aanwijzen om u te onderzoeken.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik onderdaan ben van een ander land?

U kunt contact opnemen met een persoon van uw keuze, dus ook met de ambassade van uw land als u dat wenst.

Mag ik gefouilleerd worden?

Als u er tijdens uw inverzekeringstelling van wordt verdacht voorwerpen te hebben verborgen die kunnen helpen bij het achterhalen van de waarheid of voorwerpen die voor u of iemand anders gevaarlijk zijn, mag u worden gefouilleerd door iemand van hetzelfde geslacht.

Mag men mijn woning, mijn kantoor, mijn auto, enz. doorzoeken?

In het kader van een voorbereidend opsporingsonderzoek, kan huiszoeking in uw woning alleen met uw expliciete en handgeschreven goedkeuring worden verricht. Bij lichte of zware misdrijven op heterdaad is deze goedkeuring niet nodig en kan huiszoeking op elk tijdstip van de dag of nacht worden verricht. Het doorzoeken van uw auto is ook mogelijk als er aanwijzingen zijn dat u een licht of zwaar misdrijf hebt gepleegd.

Een huiszoeking in uw woning in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan alleen tussen half zeven ’s morgens en acht uur ’s avonds worden verricht. U kunt een kopie van uw documenten inzake de inbeslagneming krijgen en verzoeken of u een in beslag genomen voorwerp terugkrijgt. De Staat geeft u dit voorwerp terug als het niet nodig is voor het vinden van de waarheid of voor het zekerstellen van rechten van partijen en als deze teruggaaf geen gevaar oplevert voor personen of goederen. Teruggaaf kan worden geweigerd in de gevallen waarin inbeslagneming wettelijk verplicht is.

Kan mij worden gevraagd om vingerafdrukken te laten maken of DNA-monsters of andere lichaamsvloeistoffen te laten afnemen?

In opdracht van de procureur of de onderzoeksrechter en met uw voorafgaande schriftelijke goedkeuring, kan een ambtenaar van de gerechtelijke politie bij u celmateriaal afnemen om een DNA-profiel voor vergelijking op te stellen.

U kunt gedwongen worden om celmateriaal te laten afnemen als er een direct verband lijkt te bestaan tussen u en de totstandkoming van de in het geding zijnde feiten en op deze feiten een straf staat van ten minste twee jaar.

U mag niet gedwongen worden tot bloedafname.

De procureur kan opdracht geven voor het nemen van vingerafdrukken als blijkt dat u hebt deelgenomen aan een zwaar misdrijf op heterdaad en tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek. Deze vingerafdrukken kunnen later door de politie worden gebruikt voor preventie, onderzoek en vaststelling van stafbare feiten.

Als vingerafdrukken verplicht nodig zijn voor het vaststellen van uw identiteit, kunnen ze van u worden gevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek voor zware of lichte misdrijven op heterdaad, een voorbereidend opsporingsonderzoek, een rechtsverzoek of de uitvoering van een onderzoeksopdracht van een gerechtelijke autoriteit met toestemming van de procureur of de onderzoeksrechter. Deze vingerafdrukken kunnen later door de politie worden gebruikt voor preventie, onderzoek en vaststelling van stafbare feiten, tenzij u niet aan een gerechtelijk onderzoek of uitvoeringsmaatregel bent onderworpen.

Hoe kan de onderzoeksrechter u ertoe brengen om te worden verhoord?

Als u op vrije voeten bent, kan de onderzoeksrechter u per brief, en wel door middel van een bevel tot verschijning, oproepen. Hij maant u alleen maar aan om op de aangegeven datum en tijd te verschijnen en u wordt onmiddellijk verhoord door de onderzoeksrechter.

Maar hij kan u ook laten ophalen door de politie door middel van een bevel tot meenemen voor verhoor, als de onderzoeksrechter van oordeel is dat er vluchtgevaar is, gevaar dat er bewijzen verdwijnen of als u niet komt opdagen op zijn verzoek. Bij een zwaarder misdrijf wordt vluchtgevaar verondersteld als op het strafbare feit een straf staat die geldt voor zware misdrijven.

Een aanhoudingsbevel kan worden uitgegeven als de verdachte op de vlucht is of in het buitenland woont en op de strafbare feiten waarvan hij verdacht wordt, een gevangenisstraf staat.

Als ik onderdaan ben van een ander land, moet ik dan aanwezig zijn bij het gerechtelijk onderzoek en kan ik per video deelnemen?

U moet bij een verhoor aanwezig zijn. De wet voorziet niet in deelname per video.

Verhoor door de onderzoeksrechter en hechtenis (3)

Wat is het doel van het verhoor door de onderzoeksrechter?

De onderzoeksrechter stelt uw identiteit vast en informeert u over de tijdens de procedure te verrichten handelingen. Hij informeert u ook over waar u van wordt beschuldigd, dat wil zeggen dat u voortaan officieel wordt beschuldigd van het plegen van een strafbaar feit en hij verhoort u over de aangerekende feiten (of de feiten “waarvan u wordt beschuldigd”).

Wat zijn uw rechten bij het verhoor door de onderzoeksrechter?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over elk van de u verweten feiten en over de handelingen die tijdens de procedure voor zware of lichte misdrijven op heterdaad of tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek, moeten worden verricht.

De onderzoeksrechter is verplicht u te informeren over uw recht om u te laten bijstaan door een advocaat van uw voorkeur. Deze mededeling moet, voordat u wordt verhoord, schriftelijk en rechtstreeks aan u worden gedaan in een voor u begrijpelijke taal. Als u geen keuze maakt, moet de onderzoeksrechter, op uw verzoek, een advocaat toewijzen.

U kunt alleen in het bijzijn van uw advocaat worden verhoord, tenzij u hier expliciet van afziet.

U hebt het recht te zwijgen wanneer u voor de rechter verschijnt. U moet van dit recht op de hoogte worden gesteld.

U hebt altijd het recht om terug te komen op verklaringen die u hebt gedaan; een bekentenis kan alleen tegen u worden gebruikt als deze vrij en vrijwillig tot stand is gekomen.

U hebt het recht om vragen aan de getuigen te stellen.

U hebt niet het recht om met uw advocaat te spreken tot aan het einde van het eerste verhoor. De rechter kan u, door middel van een gemotiveerd besluit, verbieden met uw familie en naaste vrienden in (schriftelijk) contact te staan voor een periode van maximaal tien dagen.

Kan ik worden bijgestaan door een tolk als ik de taal niet spreek?

De onderzoeksrechter moet voor het verhoor een beroep doen op een tolk, die alle vragen en antwoorden vertaalt en voor u, tijdens de herlezing, uw verklaring vertaalt.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden gestuurd?

Nee. Als de autoriteiten van uw land u niet voor hetzelfde strafbare feit nodig hebben en de Luxemburgse autoriteiten aanvaarden dat het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in uw land plaatsvindt, bent u verplicht in Luxemburg te blijven, zo nodig in de gevangenis.

Wordt er naar mijn strafblad gevraagd?

In de praktijk controleren de gerechtelijke autoriteiten de antecedenten in het kader van een onderzoek en derhalve ook uw strafblad.

Krijg ik informatie over de personen die tegen mij getuigen en over de bewijzen die er tegen mij gevonden zijn?

In het kader van uw recht om het dossier, normaal gesproken door tussenkomst van uw advocaat, in te zien, kunt u informatie krijgen over de personen die tegen u getuigen en over de andere bewijzen die tegen u gevonden zijn. Na het eerste verhoor hebt u toegang tot uw dossier. Op elk moment kunt u de onderzoeksrechter verzoeken de stukken uit uw dossier te raadplegen.

Word ik vrijgelaten of in hechtenis genomen?

Nadat u als verdacht bent aangemerkt en bent verhoord, kan de onderzoeksrechter u vrijlaten. Hij kan u ook in voorlopige hechtenis nemen door een bevel tot bewaring uit te vaardigen. U wordt dan door de politie naar een huis van bewaring gebracht. De onderzoeksrechter kan u verbieden contact op te nemen met de buitenwereld als een gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is. Als dit verbod wordt opgeheven, kunt u vanuit de gevangenis telefoneren met uw naaste familie en vrienden, met inachtneming van het gevangenisreglement.

Op elk moment van de procedure hebt u het recht om voorlopige invrijheidstelling te verzoeken. Deze invrijheidstelling kan worden onderworpen aan de verplichting van het betalen van een borgsom en vereist dat domicilie in Luxemburg wordt gekozen.

Mag ik tijdens het onderzoek het land verlaten?

In het algemeen mag u tijdens het onderzoek het land verlaten, tenzij u gevangen zit. Wanneer u echter het risico loopt dat een lichte of een zwaardere gevangenisstraf (met een maximum van ten minste twee jaar als u inwoner van Luxemburg bent) wordt opgelegd, kunnen de onderzoeksrechter of de Chambre du conseil (raadkamer) opdracht geven voor een gerechtelijke controle, waarbij als verplichting geldt dat bijvoorbeeld de door de onderzoeksrechter vastgestelde gebiedsgrenzen niet worden overschreden.

Ik ben al in een andere lidstaat vervolgd voor hetzelfde misdrijf. Wat gebeurt er nu?

U kunt slechts één maal voor hetzelfde strafbare feit worden gestraft, maar dubbele vervolging blijft mogelijk zolang er geen definitief vonnis in een land is. Als in die lidstaat een onderzoek loopt, kunt u aan dat land worden uitgeleverd om daar, en niet meer in Luxemburg, te worden vervolgd en berecht.

Zitting van de Chambre du conseil (raadkamer) om te beslissen over de invrijheidstelling (4)

Als ik in hechtenis ben genomen, hoe en wie moet ik dan verzoeken om voorlopige invrijheidstelling?

Een verzoek om invrijheidstelling kan hoe dan ook worden ingediend, dat wil zeggen: op elk moment en zonder beperkingen in het aantal verzoeken. Het is een eenvoudig verzoek aan de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank.

Als u in voorlopige hechtenis zit, kunt u ook om voorlopige invrijheidstelling verzoeken door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan het personeel te overhandigen.

Wat is de procedure en hoe lang duurt het?

Er wordt met spoed een uitspraak gedaan, uiterlijk drie dagen na indiening van het verzoek om voorlopige invrijheidstelling. Als verdachte moet u, en zo nodig uw advocaat, worden gehoord. De Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank doet uitspraak op basis van een schriftelijk en gemotiveerd advies van de onderzoeksrechter.

Kan ik voorlopig in vrijheid worden gesteld tegen betaling van een geldbedrag (borgsom)?

Ja, de wet voorziet in een borgsom. De rechtbank kan u voorlopig in vrijheid stellen tegen betaling van een door hem vrij te bepalen bedrag. Dit bedrag waarborgt dat u voor de onderzoeksrechter en de rechtbank zult verschijnen en dat de straf en betaling van boetes en gerechtskosten worden uitgevoerd.

Word ik gecontroleerd als ik voorlopig in vrijheid wordt gesteld?

De invrijheidstelling kan gepaard gaan met plaatsing onder gerechtelijk toezicht. De autoriteiten kunnen u bepaalde verplichtingen opleggen, zoals een omgangsverbod ten aanzien van bepaalde personen of een reisverbod.

Is hoger beroep mogelijk tegen de uitspraken van de rechtbank?

Als u in vrijheid wordt gesteld, kan de procureur, binnen een dag na het bevel tot invrijheidstelling, hoger beroep instellen tegen dit besluit. In dat geval blijft u in hechtenis tot het Cour d’appel (hof van beroep) uitspraak doet.

U kunt altijd hoger beroep instellen bij het hof van beroep tegen de weigering van de rechtbank om u in vrijheid te stellen.

Gerechtelijk onderzoek van de zaak door de procureur/onderzoeksrechter en de rechten van de verdediging (5)

Welke verrichtingen kan de onderzoeksrechter doen?

Gedurende het gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter de beschikking over een groot aantal verschillende middelen om de feiten aan te tonen die ten grondslag liggen aan het gepleegde strafbare feit.

Zo kan de rechter een huiszoeking organiseren, getuigen horen, gelijktijdige getuigenverhoren regelen, opdracht geven voor een deskundigenonderzoek, telefoontap, plaatsbepaling van een telefoon en eventueel infiltratie.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een verrichting van het gerechtelijk onderzoek?

U hebt het recht een verzoek in te dienen bij de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank tot nietigverklaring van een verrichting van het gerechtelijk onderzoek.

Dit verzoek moet tijdens het gerechtelijk onderzoek worden ingediend binnen vijf dagen nadat u kennis hebt genomen van de betreffende verrichting. Als u nalaat een nietigverklaringsverzoek hangende het onderzoek in te dienen, kunt u dat niet meer doen bij de zittingsprocedure.

Welke andere beroepsmogelijkheden heb ik?

Behalve nietigverklaring hebt u ook het recht om, hangende het onderzoek, om inachtneming of toepassing van een wettelijk toegekende mogelijkheid of toegekend recht te verzoeken. Als een reactie op uw verzoek ontbreekt of wordt geweigerd, kunt u zich hier later bij een ander gerecht op beroepen, door aan te voeren dat sprake is van een oneerlijk proces.

Om welke verrichtingen kan ik de onderzoeksrechter verzoeken?

Door tussenkomst van uw advocaat kunt u de onderzoeksrechter verzoeken verrichtingen te doen om uw onschuld te bewijzen. Zo kunt u verzoeken om een huiszoeking, een nieuw verhoor, het horen van bepaalde getuigen à décharge, het organiseren van een gelijktijdig getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek.

U kunt aan de rechter elk document overleggen om uw onschuld te bewijzen of de rechter verzoeken om opheffing van beslagen op documenten, voorwerpen of bankrekeningen.

Procedure van sluiting van het gerechtelijk onderzoek en verwijzing naar de rechtbank (6)

Wat gebeurt er als het gerechtelijk onderzoek wordt beëindigd?

De onderzoeksrechter vaardigt het bevel tot sluiting van het onderzoek uit. Hij is dan van mening dat hij al het nodige heeft gedaan om achter de waarheid te komen en dat de verdachten kunnen worden berecht.

Wat zijn uw rechten na het sluitingsbevel?

Ten minste acht dagen voor het onderzoek van het dossier door de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank, wordt het dossier met het mogelijke advies van de onderzoeksrechter ter beschikking van u en uw advocaat gesteld. U hebt het recht kennis te nemen van alle uit het gerechtelijk onderzoek voortgekomen gegevens.

U hebt het recht om, in praktijk via uw advocaat, een memorie in te dienen, voordat de raadkamer uitspraak doet in de vorm van een buitenvervolgingstelling (geen verdere vervolging wegens onvoldoende bewijs) of een verwijzing naar een rechtbank (om de verdachten te berechten).

U kunt hoger beroep instellen tegen genoemde besluiten van de onderzoeksrechter en de raadkamer: u kunt hoger beroep instellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter of het besluit van de raadkamer van de arrondissementsrechtbank. Dit beroep wordt aanhangig gemaakt bij de raadkamer van het Cour d’appel (hof van beroep).

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

Op dit moment bestaat er in Luxemburg geen procedure om schuldig te pleiten.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

De tenlastelegging kan vóór het proces worden veranderd voor zover bij het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek nieuwe feiten zijn ontdekt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek strafrechtelijk onderzoek misdrijven

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Welke rechtbank is bevoegd?

Er zijn drie soorten strafbare feiten; elk daarvan wordt berecht door een andere rechtbank.

 • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter)
 • Délit (licht misdrijf) = Chambre correctionnelle (strafkamer lichte misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters, met uitzondering van verkeerszaken: één rechter)
 • Crime (zwaar misdrijf) = Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters)

Op last van de rechter kan het proces achter gesloten deuren plaatsvinden, bijvoorbeeld als een kind het slachtoffer is.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

In beginsel is de gegeven rechtskwalificatie voorlopig en hoeft deze niet door de rechter die de zaak kent, te worden behouden.

Om wijziging van de tenlastelegging mogelijk te maken, moeten de feiten die de grondslag voor de vervolging vormen, ongewijzigd blijven.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuldig pleit op alle of enkele punten van de tenlastelegging?

Het is niet mogelijk om schuldig te pleiten, maar wel om een strafbaar feit te bekennen. De rechter kan echter een bekentenis, die hij verdacht vindt, naast zich neerleggen. De bekentenis kan wel een verzachtende omstandigheid zijn.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het proces zonder mij worden gehouden?

U moet voor de rechter verschijnen om in ieder geval een reden te geven, zoals een medische verklaring. Het proces kan dan worden uitgesteld. U kunt uw advocaat opdragen u te vertegenwoordigen, tenzij de rechter eist dat u aanwezig bent. Voor zware misdrijven bent u verplicht om in persoon te verschijnen.

Als ik in een andere lidstaat woon, kan ik dan per video deelnemen? Moet ik dat aanvaarden?

De wet voorziet niet in de mogelijkheid voor iemand die in een andere lidstaat woont, om per video deel te nemen.

Moet ik tijdens het gehele proces aanwezig zijn?

Ja, want het is op elk moment mogelijk dat de rechter u wil horen.

Word ik bijgestaan door een tolk als ik de taal van de rechtbank/het hof niet kan verstaan?

Het recht om zich kosteloos te laten bijstaan door een tolk als u de op de zitting gebruikte taal niet verstaat of spreekt, is een fundamenteel recht dat door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd. De dossierstukken worden echter niet vertaald.

Heb ik een advocaat nodig? Wordt mij een advocaat toegewezen? Kan ik van advocaat wisselen?

U hebt het recht uzelf te verdedigen of te worden bijgestaan door een verdediger van uw voorkeur en als u onvoldoende middelen hebt om een advocaat te betalen, te worden bijgestaan door een toegewezen advocaat (gefinancierde rechtshulp). U kunt altijd van advocaat wisselen.

Mag ik het woord voeren op het proces? Moet ik het woord voeren op het proces? Bijvoorbeeld zwijgrecht, zelfbeschuldiging?

U hebt het recht om uw mening te geven over alle punten van de aanklacht. U hebt ook het recht om te zwijgen op de aanklachten die tegen u zijn ingediend.

Wat zijn de gevolgen als ik op het proces niet de waarheid spreek?

Als u op het proces niet de waarheid spreekt, loopt u het risico op een hogere straf.

Kan ik tegen mij aangevoerde bewijzen betwisten? Hoe? Waarom?

Betwisting van de tegen u aangevoerde bewijzen is mogelijk met behulp van elk middel zoals getuigen, documenten, argumenten of deskundigen.

Welk soort bewijzen kan ik in mijn voordeel aanvoeren?

De rechter moet alle bewijsmiddelen in aanmerking nemen.

Onder welke omstandigheden kan ik dergelijke bewijzen aanvoeren?

Deze bewijzen kunnen worden aangevoerd onder de dubbele voorwaarde dat ze rechtmatig zijn toegevoegd aan het dossier en zijn onderworpen aan de vrije discussie tussen partijen in een openbaar debat.

Mag ik een privédetective inschakelen om bewijzen in mijn voordeel te verkrijgen? Zijn deze bewijzen ontvankelijk?

Het gebruik van een detective om bewijs te verzamelen is niet verboden, maar deze detective moet wel wettig handelen.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in de zaak? Mag ik of mijn advocaat betwisten wat zij zeggen?

Het recht op het horen van getuigen vloeit voort uit de rechten van de verdediging zoals vermeld in paragraaf 3 van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De verdediging kan getuigen à décharge oproepen en horen onder dezelfde voorwaarden als getuigen à charge.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Elke eerdere veroordeling op uw strafblad wordt tijdens het proces aan de rechter overgelegd.

Wordt rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

Niet voor recidive. Wel voor het verlenen van een voorwaardelijke straf.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

U kunt geheel of gedeeltelijk worden vrijgesproken. U kunt ook schuldig worden verklaard. De straf hangt af van het strafbare feit waaraan u zich schuldig heeft gemaakt.

De straffen voor een zwaar misdrijf zijn:

 • Levenslange of tijdelijke gevangenisstraf van 5 tot 30 jaar
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit titels, rangen, functies en openbare ambten
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging, voor rekening van de veroordeelde, van de veroordelingbeslissing of een samenvatting daarvan
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten

De straffen voor een licht misdrijf zijn:

 • Gevangenisstraf (8 dagen tot 5 jaar)
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging van de veroordeling
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen
 • Bij een gevangenisstraf van minder dan 6 maanden, kan de rechter deze door maatschappelijk nuttige werkzaamheden vervangen met een duur van 40 tot 240 uur.

Straffen voor overtredingen zijn:

 • Boete van 25 tot 250 euro, tenzij de wet anders bepaalt
 • Speciale inbeslagneming
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen

Als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf, wat zijn de mogelijkheden voor tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf?

In Luxemburg beslist de Procureur d'Etat, zonder tussenkomst van een rechter, over de wijzen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Gefractioneerde strafuitvoering

Fractionering maakt het voor de gevangene die geen gevaar vormt, mogelijk zijn straf op overeengekomen tijdvakken uit te zitten.

Gedeeltelijke vrijheid

Dit regime maakt het voor de gevangene mogelijk om een beroepsactiviteit uit te oefenen of buiten de gevangenis onderwijs of een opleiding te volgen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit maakt het mogelijk om, na het uitzitten van een deel van de straf, in vrijheid te worden gesteld.

Verlof voor gevangenen

Het verlof voor gevangenen bestaat uit toestemming om de penitentiaire inrichting gedurende een dagdeel of gedurende perioden van vierentwintig uur te verlaten, waarbij deze tijd meetelt voor de berekening van de strafduur.

Opschorting van de straf

Met het oog op voorwaardelijke of definitieve invrijheidstelling, kan de straf worden opgeschort voor veroordeelden die tijdens eerder verleend verlof een positieve beoordeling hebben ontvangen.

Elektronische enkelband

In geen enkele wet is het gebruik van een enkelband geregeld.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer kan als getuige worden gehoord. Het slachtoffer kan zich ook civiele partij stellen, dat wil zeggen: schadevergoeding vorderen. Het slachtoffer kan een standpunt innemen over het aan de dader verweten strafbaar feit en de gevolgen daarvan. Hij/zij kan hoger beroep instellen tegen vonnissen, maar alleen voor zover het om zijn/haar civiele belangen gaat.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van de rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet gerechtelijk onderzoek zware misdrijven

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

4 - Mijn rechten na het proces

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt binnen veertig dagen na de dag van het vonnis hoger beroep instellen tegen dit vonnis door middel van een verklaring bij de rechtbank. Dit beroep kan beperkt zijn tot een bezwaar tegen de hoogte van de straf of tegen het civiele deel.

Bevoegdheden

 • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter); hoger beroep bij de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank).
 • Délit (licht misdrijf) = Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank); hoger beroep bij het Cour d’appel (Hof van beroep).
 • Crime (zwaar misdrijf) = voor de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank; hoger beroep bij de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van het Cour d’appel (Hof van beroep).

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De Procureur d'Etat van het hof of van de rechtbank waar het beroep aanhangig wordt gemaakt, wordt binnen 24 uur van het beroep op de hoogte gesteld. Er wordt een datum vastgesteld voor de beroepszitting en deze wordt aan u medegedeeld.

Hoe lang duurt het voor het hoger beroep wordt behandeld?

Het duurt enkele maanden voordat het beroep wordt behandeld.

Kan ik nieuwe bewijzen indienen voor het hoger beroep? Welke regels zijn van toepassing?

U hebt het recht om, in het kader van het beroep, nieuwe bewijzen in te dienen. De regels van het bewijsrecht zijn van toepassing. Het hof aanvaardt alle ingediende wettige bewijzen. Procedurele middelen, zoals de nietigheid van een akte, worden echter niet aanvaard, aangezien die in eerste aanleg aan de orde gesteld hadden moeten worden.

Wat gebeurt er tijdens de beroepszitting en wat kan de uitspraak van de rechtbank/het hof zijn?

De rechters onderzoeken de feiten opnieuw maar zij horen de getuigen in beginsel niet opnieuw, tenzij het hof dit noodzakelijk acht. Bovendien kan het hof, als dat nodig is, nieuwe getuigen horen.

De rechter in de beroepsprocedure kan de straf die in eerste aanleg is uitgesproken in beginsel niet verhogen, als alleen de verdachte beroep tegen het vonnis heeft ingesteld. In dat geval kan de rechter de straf alleen handhaven of verminderen. Verhoging van de straf is alleen mogelijk als de Procureur d'Etat ook beroep heeft ingesteld tegen het vonnis, hetgeen in het algemeen gebeurt als de verdachte beroep instelt tegen het strafrechtelijk deel.

Wat gebeurt er als het beroep wordt aanvaard/verworpen?

U hebt het recht beroep in cassatie in te stellen. Het Cour de cassation (hof van cassatie) beperkt zich tot verificatie van het recht en houdt zich niet bezig met de feiten.

Als de eerste uitspraak onjuist was, word ik dan schadeloos gesteld? Waarvoor? Hoe?

U hebt alleen recht op een schadevergoeding als u onterecht gevangen bent gehouden. Dit recht geldt voor eenieder die in voorlopige hechtenis is gehouden gedurende meer dan drie dagen, op voorwaarde dat deze hechtenis of het voortduren van deze hechtenis niet het gevolg is van uw eigen schuld.

Als mijn beroep wordt aanvaard, blijft mijn veroordeling dan in mijn strafblad staan?

Als uw beroep wordt gehonoreerd en tot vrijspraak leidt, wordt uw veroordeling niet bijgeschreven op uw strafblad.

Is een tweede beroep mogelijk als het eerste beroep is afgewezen? Aan wie moet dat worden gericht? Onder welke omstandigheden?

Een verzoek tot herziening kan door eenieder die door een definitief vonnis als dader van een zwaar of licht misdrijf is aangemerkt, in de volgende omstandigheden worden ingediend.

 • Als, na een veroordeling wegens een zwaar of licht misdrijf, iemand anders in een andere rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor hetzelfde feit en de twee veroordelingen niet met elkaar verenigbaar zijn, is deze tegenstrijdigheid in dat geval het bewijs van onschuld van een van beiden.
 • Als de gehoorde getuigen vervolgens zijn veroordeeld wegens valse getuigenis.
 • Als, na het vonnis, een feit bekend wordt of onbekende documenten aan het licht komen die zodanig zijn dat uw gehele of gedeeltelijke onschuld kan worden vastgesteld.
 • Als, na te zijn veroordeeld wegens moord, documenten worden overgelegd die voldoende aanwijzingen opleveren over het in leven zijn van het vermeende slachtoffer van de moord.
 • Als uit een arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling in strijd met dit verdrag is uitgesproken.

Het Cour supérieure de justice (hoogste gerechtshof), in zitting bijeen als cassatiehof, beslist over de herzieningsverzoeken.

Wanneer is een veroordeling definitief?

Een veroordeling is definitief als er geen beroepsmogelijkheden meer zijn, onder meer als de termijnen voor beroep of cassatie zijn verstreken.

Kan ik na het proces worden teruggestuurd als ik onderdaan van een andere lidstaat ben?

U kunt als onderdaan van een andere lidstaat na het proces worden teruggestuurd wegens bestaande ernstige verstoring van de openbare orde. Een onderdaan van een derde land kan, als hij een groot deel van zijn straf heeft uitgezeten, verzoeken om in vrijheid te worden gesteld als hij schriftelijk verklaart niet meer naar het land terug te keren.

U kunt bij de Tribunal administratif (administratieve rechtbank) beroep instellen tegen het besluit van het ministerie van Immigratie om u terug te sturen.

Wat gebeurt er met de gegevens inzake de tenlastelegging/de veroordeling?

Informatie over uw veroordeling wordt geregistreerd in het strafregister; in dit register worden strafrechtelijke vonnissen van Luxemburgse rechtbanken opgenomen.

Hoe en waar worden deze gegevens bewaard?

Het strafregister wordt bewaard op het Parquet Général (parket-generaal) onder verantwoordelijkheid van de Procureur Général d’Etat (procureur-generaal van de Staat). In het register wordt u geregistreerd met uw voor- en achternaam, de namen van uw ouders en, indien van toepassing, van uw echteno(o)t(e), geboortedatum en -plaats, woonplaats en beroep of met een identificatienummer.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Door een Luxemburgse rechter uitgesproken veroordelingen worden in het strafregister doorgehaald als aan u, van rechtswege of op verzoek, rehabilitatie is verleend.

Kunnen deze gegevens zonder mijn toestemming worden bewaard?

Bewaring van gegevens in het strafregister is verplicht en kan zonder uw toestemming gebeuren.

Kan ik bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens? Hoe? Bij wie?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de inschrijvingen in het strafregister; beroep kan worden ingesteld bij de Chambre du Conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafregister/strafblad

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrechtrechtelijk onderzoek misdrijven

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

5 - Lichte overtredingen

Verkeersovertredingen zijn geregeld in de Code de la route (wegverkeerswet), waarin met name overtredingen in verband met het drinken van alcohol, snelheidsovertredingen en gedragingen bij een verkeersongeluk zijn opgenomen.

Wat zijn de overtredingen in verband met het drinken van alcohol?

Er moet onderscheid worden gemaakt naar alcoholgehalte. Het basisgehalte waarboven alcoholconsumptie strafbaar wordt, is 0,5 gram per liter bloed. Van 0,5 g tot 1,2 g per liter bloed is de Tribunal de police (politierechter) bevoegd (ernstige overtreding); vanaf 1,2 g is de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) bevoegd (licht misdrijf).

De wet voorziet ook in het geval van duidelijke tekenen van dronkenschap. Als u namelijk een alcoholgehalte van minder dan 0,5 g per liter bloed hebt, maar u duidelijke tekenen van dronkenschap vertoont, wordt u behandeld als iemand met een alcoholgehalte van ten minste 0,5 g per liter bloed. Op dezelfde manier wordt een bestuurder met een gehalte tussen de 0,5 en 1,2 g per liter bloed met duidelijke tekenen van dronkenschap, op dezelfde manier behandeld als iemand met ten minste 1,2 g per liter bloed.

Welke sancties riskeert u?

U riskeert de volgende straffen: gevangenisstraf, boete, rijverbod (tijdelijk, permanent, onmiddellijke intrekking) of inbeslagneming. De sancties variëren naargelang de ernst van de overtreding.

Welke snelheidsovertredingen zijn er?

Er zijn drie snelheidsovertredingen.

Lichte overtreding

Het gaat hier om overtredingen die niet onder een andere categorie vallen. De sanctie op een lichte overtreding is betaling van een vaste boete en de zaak is afgedaan.

Zware overtreding

De sanctie is een boete (van 25 tot 500 euro).

Licht misdrijf van een grote snelheidsovertreding (alleen bij recidive na een eerste zware overtreding)

De sanctie is een boete (500 tot 10.000 euro) en een gevangenisstraf (8 dagen tot 3 jaar) of een van deze straffen.

Voor meer informatie over de drempels voor snelheidsovertredingen en de indeling naargelang de ernst van de overtreding, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.het ministerie van Verkeer.

Welke overtredingen zijn er in verband met gedragingen bij een ongeval?

Licht misdrijf van doorrijden na een ongeval

Bij een ongeval (ongeacht de aard of de grootte van de schade) moet u op de plaats van het ongeval blijven totdat alle onderzoek is afgerond; als u dit niet doet begaat u een vluchtmisdrijf.

Bij een vluchtmisdrijf loopt u het risico op gevangenisstraf, een boete of een rijverbod.

Niet verlenen van hulp aan in gevaar verkerende personen

Het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert is strafbaar als u, zonder ernstig gevaar voor uzelf of anderen, er willens en wetens van afziet iemand te hulp te schieten of hulp te verschaffen aan iemand die in ernstig gevaar verkeert, ongeacht of u zelf deze gevaarlijke situatie heeft bemerkt of dat deze situatie u wordt beschreven door degenen die uw hulp inroepen.

U loopt het risico om, bij het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert, een gevangenisstraf van vijf jaar te krijgen en een boete van 251 tot 10.000 euro, of een van deze straffen.

Lichamelijk letsel door schuld en dood door schuld

De zaak zal als een niet met het verkeer verband houdende zaak, door de rechtbank worden behandeld.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Verkeer, snelheidsovertredingen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.