1 - Rikoksen uhrin oikeudet

Mitä tietoja saan viranomaisilta (esim. poliisilta tai syyttäjältä), jo ennen kuin rikosilmoitus on tehty?

Heti ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä poliisin on annettava uhrille seuraavat tiedot:

 1. minkälaista tukea on saatavilla ja mitä kautta;
 2. menettelyt, joiden mukaisesti rikosilmoitus on tehtävä, ja uhrin asema asiaa koskevassa menettelyssä;
 3. miten ja millä edellytyksillä uhri voi saada suojelua;
 4. miten ja millä edellytyksillä uhri voi saada oikeudellista neuvontaa, oikeusapua tai muuta neuvontaa;
 5. miten ja millä edellytyksillä uhrilla on oikeus saada korvausta;
 6. miten ja millä edellytyksillä uhrilla on oikeus tulkkaukseen ja käännösapuun;
 7. jos uhri asuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos tehtiin, mitä toimenpiteitä, menettelyjä tai erityisjärjestelyjä on käytettävissä hänen etujensa turvaamiseksi Maltassa;
 8. menettely, jonka mukaisesti uhri voi tehdä valituksen siinä tapauksessa, että poliisi ei kunnioita hänen oikeuksiaan;
 9. yhteystiedot asian käsittelyä varten;
 10. saatavilla olevat korjaavan oikeuden palvelut.

miten ja millä edellytyksillä uhrille voidaan korvata rikosoikeudenkäyntimenettelyyn osallistumisesta aiheutuneet kulut.

En asu maassa, jossa rikos tapahtui (voi koskea joko unionin kansalaista tai unionin ulkopuolisen maan kansalaista). Miten oikeuksiani suojellaan?

Maltassa asuvalla rikoksen uhrilla on oikeus tehdä rikosilmoitus poliisille Maltassa, vaikka rikos olisi tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa. Kun rikosilmoitus on tehty, Maltan poliisin on lähetettävä se viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa rikos tapahtui, paitsi jos Maltan poliisi aloittaa menettelyn itse.

Mitä tietoja minulle annetaan, jos teen rikosilmoituksen?

Poliisin on annettava rikosilmoituksen tekemisestä kirjallinen vahvistus, jossa mainitaan keskeiset tiedot rikoksesta. Uhrilla on lisäksi oikeus saada pyynnöstä tietoa seuraavista:

 1. päätös menettelyn lopettamisesta tai tutkinnan keskeyttämisestä tai siitä, ettei poliisi ryhdy toimiin rikoksentekijää vastaan;
 2. rikosoikeudenkäynnin aika ja paikka sekä rikoksentekijää vastaan nostettujen syytteiden sisältö;
 3. asiassa mahdollisesti annettu lopullinen tuomio;
 4. tiedot rikosoikeudenkäynnin etenemisestä;
 5. rikoksentekijän vapauttaminen tai pakeneminen vankeudesta sekä toimenpiteet uhrin suojelemiseksi tällaisessa tilanteessa;

A ja c kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa uhrille on esitettävä päätöksen perustelut tai yhteenveto päätökseen johtaneista syistä.

Onko minulla oikeus maksuttomiin käännös- ja tulkkauspalveluihin (poliisin tai muiden viranomaisten kanssa asioidessa tai rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Poliisin on varmistettava, että rikoksen uhri ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Jos uhri ei puhu maltaa eikä englantia, hänellä on oikeus tehdä rikosilmoitus kielellä, jota hän ymmärtää, tai tulkin avustamana.

Miten viranomaiset huolehtivat siitä, että ymmärrän heitä ja he minua (jos olen lapsi tai vammainen henkilö)?

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja helposti ymmärrettävää kieltä, ja siinä on otettava huomioon uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten mahdollinen vamma, joka saattaa vaikuttaa hänen kykyynsä ymmärtää tai tehdä itsensä ymmärretyksi. Lisäksi uhrilla on oikeus ottaa mukaansa ensimmäiseen tapaamiseen poliisin kanssa valitsemansa henkilö, jos hän tarvitsee rikoksen vuoksi apua ymmärtääkseen tai tullakseen ymmärretyksi. Jos uhri on vammainen tai alaikäinen, poliisi pyytää aina apua tukiviraston (Aġenzija Appoġġ) sosiaalityöntekijöiltä ja tarvittaessa myös muilta alan toimijoilta.

Rikoksen uhrien tukipalvelut

Mitä kautta uhri voi saada tukea? Ohjaako poliisi uhrin automaattisesti tukipalvelujen piiriin?

Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä poliisi antaa uhrille tietoja siitä, millaista tukea hän voi saada ja mitä kautta. Tämä voi tarkoittaa lääketieteellistä tai psykologista tukea tai esimerkiksi apua vaihtoehtoisen majoituksen järjestämisessä. Lisäksi poliisin olisi viipymättä ohjattava uhri tukipalvelujen pariin.

Miten rikoksen uhrin yksityisyyttä suojellaan?

Tukipalvelu on luottamuksellinen.

Edellyttääkö tukipalvelujen saaminen rikosilmoituksen tekemistä?

Tukipalvelut ovat saatavilla jo ennen rikosilmoituksen tekemistä.

Uhrin henkilökohtainen suojelu, jos häntä uhkaa vaara.

Millaista suojelua uhri voi saada?

Poliisin on välittömästi huolehdittava uhrin turvallisuudesta, jos arvioinnin perusteella näyttää siltä, että hän on vaarassa. Jos poliisi katsoo, että rikoksentekijä on vaarallinen, hänet voidaan pidättää ja asia voidaan viedä kiireellisesti tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta tuomioistuinta voidaan pyytää määräämään hänet vangittavaksi.

Uhri voi myös pyytää tapauksen käsittelystä vastaavaa poliisia ohjaamaan hänet uhrien suojelua koskevaan ohjelmaan. Uhrin on annettava vakuutus siitä, että hän todistaa rikoksentekijää vastaan oikeudenkäynnissä. Jos poliisi on vakuuttunut siitä, että uhrin antama todistajanlausunto tai muu häneltä saatu näyttö on asian kannalta tärkeä, hän pyytää ylintä syyttäjää (Avukat Ġenerali) sijoittamaan uhrin suojeluohjelmaan. Ohjelma voi kattaa myös perheenjäsenet ja muut sukulaiset. Se koostuu yleensä toimenpiteistä, joilla varmistetaan uhrin henkilökohtainen turvallisuus ja/tai hänen omaisuutensa suojaaminen.

Keneltä saan suojelua?

Poliisilta.

Arvioidaanko uhrin tilannetta sen selvittämiseksi, voiko rikoksentekijä aiheuttaa hänelle lisävahinkoa?

Poliisi tekee tämän arvioinnin.

Arvioiko joku tapauksen sen toteamiseksi, voiko rikosoikeusjärjestelmä aiheuttaa uhrille lisävahinkoa (rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Jos oikeudenkäynnin aikana käy ilmi, että on yhä olemassa vaara, poliisi voi pyytää tuomioistuinta antamaan suojelumääräyksen uhrille ja hänen perheelleen.

Millaista suojelua erittäin haavoittuvassa asemassa olevat uhrit voivat saada?

Perheväkivallan uhrit sijoitetaan turvakoteihin.

Onko alaikäisillä uhreilla erityisiä oikeuksia?

Jos uhri on alaikäinen, vanhempi tai huoltaja voi tehdä rikosilmoituksen.

Jos vanhemmat tai huoltaja eivät voi edustaa uhria eturistiriidan vuoksi tai jos uhri on ilman huoltajaa oleva tai perheestään eroon joutunut alaikäinen, tuomioistuin nimittää omasta aloitteestaan asianajajan tai oikeusavustajan edustamaan tätä.

Rikos johti lähiomaiseni kuolemaan. Mitkä ovat oikeuteni?

Rikoksen lähiomaisella on samat oikeudet kuin rikoksen uhrilla.

Lähiomaiseni joutui rikoksen uhriksi. Mitkä ovat oikeuteni?

Voit tehdä rikosilmoituksen uhrin sijasta, jos olet uhrin puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus tai huoltaja.

Voiko rikoksen uhri osallistua sovitteluun? Millä ehdoin? Onko rikoksen uhri turvassa sovittelun aikana?

Uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu on käytettävissä rikosoikeudenkäynnin aikana, kun rikoksentekijä myöntää olevansa syypää rikokseen tai hänet todetaan siihen syylliseksi. Tämän jälkeen on useita tapoja käynnistää sovittelu tuomioistuinten (Qrati tal-Ġustizzja) kautta. Sovittelun aloittamista koskevan pyynnön voivat esittää tuomioistuimelle syyttäjä ja/tai puolustusasianajaja ja/tai rikosseuraamustyöntekijä.

Jos tuomioistuin hyväksyy pyynnön, asian käsittely siirretään rikoksen uhrin ja rikoksentekijän sovittelukomitealle, joka toimii ehdonalaisasioita käsittelevän osaston yhteydessä. Komitea tutkii kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot ja päättää, voidaanko sovittelu aloittaa. Jos komitea päättää siirtää asian sovitteluun, asialle nimetään sovittelija. Sovittelija ottaa yhteyttä sekä uhriin että rikoksentekijään ja tapaa heidät ensin erikseen. Vasta tämän jälkeen järjestetään kolmas kokous, johon molemmat osapuolet osallistuvat. Sovittelumenettelyn toteuttamiseksi sovittelijan on varmistettava, että molemmat osapuolet hyötyvät prosessista ja että siitä ei aiheudu uhrille lisävahinkoa.

Missä rikoksen uhrin oikeuksia koskeva laki on saatavilla?

Kyseessä on laki rikoksen uhreista (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità), Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan lakikokoelman 539 luku.

Sovittelun osalta sovellettava laki on restoratiivista oikeutta koskeva laki (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi), Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan lakikokoelman 516 luku

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

Miten rikosilmoitus tehdään?

Rikoksen uhri voi ilmoittaa rikoksesta poliisille. Uhrin puoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset tai huoltaja voivat tehdä ilmoituksen uhrin puolesta. Voit myös ilmoittaa tietoosi tulleesta rikoksesta poliisille, vaikka et olisi kyseisen rikoksen uhri.

Voit tehdä rikosilmoituksen suullisesti lähimmällä poliisiasemalla tai soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 välitöntä apua edellyttävissä tapauksissa. Kirjallisen rikosilmoituksen voi myös toimittaa poliisiasemalle henkilökohtaisesti tai kirjeitse. Jos haluat tehdä kirjallisen rikosilmoituksen, voit laatia sen itse tai pyytää apua asianajajalta. Vakiomuotoista lomaketta ei ole. Yleensä rikosilmoitus laaditaan englanniksi tai maltaksi. Jos et puhu kumpaakaan näistä kielistä, sinulla on oikeus tehdä rikosilmoitus kielellä, jota ymmärrät, tai tulkin avustamana. Rikosilmoituksessa on mainittava uhrin henkilötiedot. Periaatteessa myös nimettömät rikosilmoitukset hyväksytään, mutta poliisi alkaa tutkia tällaista asiaa vain siinä tapauksessa, että rikos on erittäin vakava.

Rikosilmoituksen toimittamiselle ei ole määräaikaa. Laissa säädetään kuitenkin, että jos rikoksen tekemisestä on kulunut tietty aika, rikoksiin syyllistyneitä vastaan ei voida enää nostaa syytettä. Tämä aika riippuu rikoksen luonteesta ja se vaihtelee kolmesta kuukaudesta (lievemmät rikokset, kuten herjaus) 20 vuoteen (henkirikokset ja muut erityisen vakavat rikokset). Rikosilmoitus voidaan tehdä myös näiden määräaikojen umpeuduttua, mutta siinä tapauksessa poliisi ei tutki rikosta. Vaikka poliisi tutkisi rikoksen, tuomioistuin vapauttaisi rikoksentekijän.

Tiettyjen vähäisten rikkomusten osalta on tehtävä valitus poliisille. Nämä ovat tapauksia, joissa poliisi ei voi aloittaa tutkintaa ilman tällaista valitusta. Valitus laaditaan yleensä kirjallisesti, mutta se ei ole välttämätöntä. Voit myös pyytää asianajajaa laatimaan valituksen. Valitukseen on merkittävä ainakin seuraavat tiedot: omat henkilötiedot (nimi, osoite, henkilöllisyystodistuksen numero), tiedot rikoksentekijästä, kuvaus rikoksesta sekä luettelo todistajista, joita haluat poliisin kuulevan, mukaan lukien heidän osoitteensa. On myös suositeltavaa, mutta ei pakollista, sisällyttää valitukseen viittaus säännökseen, jota rikoksentekijä on mielestäsi rikkonut.

Mistä voin selvittää, miten asia etenee?

Kun teet rikosilmoituksen, sinulle annetaan viitenumero. Sen avulla voit seurata asian käsittelyä. Käytännössä voit myös saada tietoja ilmoittamalla päivän, jona teit rikosilmoituksen. Tiedot saat käymällä poliisiasemalla tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Onko minulla oikeus saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Rikoksen uhrilla on oikeus saada oikeusapua.

Voinko saada korvauksia kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin? Millä ehdoin?

Kyllä, rikoksen uhri voi hakea korvausta.

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea tällaiseen päätökseen muutosta?

Jos poliisi on tutkinut rikoksen ja päättää asian käsittelyn viemättä sitä oikeuteen, uhri voi hakea muutosta tähän päätökseen Court of Magistrates -tuomioistuimessa. Kyseinen tuomioistuin pyytää sinua vahvistamaan rikosilmoituksessa antamasi tiedot valaehtoisesti ja ilmoittamaan, että olet valmis todistamaan tuomioistuimessa. Sinun on myös maksettava tuomioistuimen vahvistama rahasumma takeeksi siitä, että aikomus nostaa kanne rikoksentekijää vastaan on todellinen. Court of Magistrates -tuomioistuin tutkii todisteet ja antaa poliisille määräyksen jatkaa asian käsittelyä, jos todisteet katsotaan riittäviksi.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Voit osallistua oikeudenkäyntiin asianomistajana. Osallistuminen oikeudenkäyntiin edellyttää, että toimitat hakemuksen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii hakemuksesi ja päättää, saatko osallistua oikeudenkäyntiin asianomistajana. Asianomistajana voit osallistua kaikkiin tuomioistuimen istuntoihin, myös niihin, jotka eivät ole avoimia yleisölle. Oikeutesi osallistua ei myöskään riipu siitä, esitätkö itse todisteita kyseisessä tuomioistuinkäsittelyssä.

Mikä on virallinen roolini tuomioistuinjärjestelmässä? Voinko esimerkiksi olla joku seuraavista: uhri, todistaja, asianomistaja tai syyteoikeuden käyttäjä? Voinko valita roolini itse?

Voit olla todistaja tai asianomistaja, kuten edellä selitetään.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Oikeutesi ja velvollisuutesi rikostuomioistuimessa riippuvat siitä, mikä tuomioistuin käsittelee asian:

 • jos syytteen nostaa poliisiviranomainen Court of Magistrates -tuomioistuimessa, sinulla on lähes samat oikeudet kuin vastaajalla: voit itse tai avustajasi välityksellä esittää todisteita ja kuulustella todistajia vastakkain (esittämällä kysymyksiä syyttäjänä toimivan poliisiviranomaisen kautta) jne;
 • jos ylin syyttäjä (Attorney General), hänen varamiehensä (Deputy Attorney General) tai yleinen syyttäjä nostaa syytteen rikostuomioistuimessa, voit ainoastaan olla paikalla oikeudenistunnossa ja esittää näkemyksesi tuomiosta, jos valamiehistö on todennut syytetyn syylliseksi.

Voinko antaa oikeudenkäynnin aikana lausunnon tai esittää todisteita? Millä ehdoin?

Rikosoikeudenkäynnin aikana sinut pyydetään todennäköisesti todistajaksi, koska tuomioistuin haluaa kuulla rikoksen uhria.

Mitä tietoja rikoksen uhrille annetaan oikeudenkäynnin aikana?

Sinut on pidettävä ajan tasalla oikeudenkäynnin etenemisestä. Saat myös tiedon lainvoimaisesta tuomiosta.

Voiko rikoksen uhri tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin?

Asianomistajana sinulla on oikeus tutustua tuomioistuimen laatimiin asiakirjoihin.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Oikeudenkäynti päättyy tuomioistuimen päätökseen, jossa vastaaja todetaan syylliseksi tai vapautetaan syytteestä. Jos vastaaja todetaan syylliseksi, tuomari antaa hänelle tuomion. Maltan lainsäädännön mukaan ainoastaan vastaajalla ja ylimmällä syyttäjällä on oikeus hakea muutosta tuomioon / syytteestä vapauttamiseen ja/tai rangaistukseen rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimessa.

Jos muutosta tuomioistuimen päätökseen haetaan ja olit asianomistaja ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, oikeusavustajallasi on oikeus tutkia kaikki muutoksenhakumenettelyyn liittyvät asiakirjat.

Mitkä ovat uhrin oikeudet tuomion antamisen jälkeen?

Kun tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpano käynnistyy, sinulla on oikeus saada jäljennös tuomioistuimen päätöksestä. Jos rikoksentekijä tuomitaan vankeuteen, sinulla on oikeus saada tieto siitä, kun hänet vapautetaan tai jos hän pakenee vankilasta.

Onko minulla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

Sinulla on oikeus saada tukea tai suojelua rikosoikeudenkäynnin aikana tai kohtuullisen ajan oikeuskäsittelyn päätyttyä.

Mitä tietoja saan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

Saat jäljennöksen lainvoimaisesta tuomiosta.

Ilmoitetaanko minulle, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Uhrille ilmoitetaan, jos rikoksentekijä vapautetaan tai hän pakenee vankilasta.

Voinko osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voinko esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausuman tai hakea päätöksiin muutosta?

Et voi osallistua tällaisten päätösten tekemiseen, mutta saat niistä tiedon.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

4 - Korvaus

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä (esim. viemällä asian oikeuteen, nostamalla vahingonkorvauskanteen tai aloittamalla liitännäismenettelyn)?

Uhrin on käynnistettävä oikeudellinen menettely nostamalla rikoksentekijää vastaan siviilioikeudellinen vahingonkorvauskanne, paitsi jos rikostuomioistuin on jo määrännyt rikoksentekijän maksamaan korvauksia uhrille.

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Jos tällainen määräys on annettu, uhrilla on oikeus vaatia sen täytäntöönpanoa samaan tapaan kuin siviilituomioistuimen antaman tuomion osalta. Tästä seuraa, että uhri voi myös tehdä haastehakemuksen ja hakea takavarikkomääräystä.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, valtio voi maksaa uhrille etumaksun tietyin ehdoin, jotka asetetaan ylimmän syyttäjän (Attorney General) harkinnan mukaan.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Kyllä, uhrilla on oikeus hakea valtiolta korvausta rikosvahinkojen korvausjärjestelmästä (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Sähköinen lomake: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Uhrilla on oikeus korvaukseen silloinkin, kun rikoksentekijää ei ole tuomittu tai häntä ei tunneta.

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Poikkeustapauksissa voidaan suorittaa etumaksu ennen kuin korvausvaatimuksesta on tehty lopullinen päätös.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Mihin rikoksen uhri voi ottaa yhteyttä saadakseen tukea ja apua?

Poliisi
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Kansallinen sosiaaliturvavirasto avun tarpeessa olevia lapsia ja perheitä varten (Appoġġ).
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Oikeusministeriö – apu rikosvahinkokorvauksiin liittyvissä asioissa
Yhteystiedot:
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo.justicedepartment@gov.mt
Puhelin: (+356) 256 743 30
Osoite: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443, Malta

Oikeusapuvirasto (Legal Aid Malta Agency)
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justice.gov.mt/en/Pages/justice.aspx

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Supportline 179

Saako uhri tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Uhrilla on oikeus saada seuraavia tukipalveluja:

 1. uhrien oikeuksiin liittyvät tiedot, neuvonta ja tuki, muun muassa mahdollisuus käyttää rikosvahinkojen korvausjärjestelyjä ja saada tietoja uhrin roolista rikosoikeudenkäynnissä (mukaan lukien valmistelut oikeudenkäyntiin osallistumista varten);
 2. tiedot saatavilla olevista tukipalveluista tai suora ohjaus tällaisen palvelun piiriin;
 3. emotionaalinen ja mahdollisuuksien mukaan psykologinen tuki;
 4. taloudellisia ja käytännön kysymyksiä koskeva neuvonta;
 5. neuvonta, joka liittyy toissijaisen ja toistuvan uhriksi joutumisen, pelottelun ja kostotoimien riskiin ja niiden ennalta ehkäisyyn.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Uhri voi saada tukijärjestöltä (Victim Support Malta) henkistä tukea toipuakseen rikoksen aiheuttamasta traumasta, tietoja rikoksen uhreihin liittyvistä rikosoikeudellisista menettelyistä sekä käytännön apua esimerkiksi yhteydenpidossa poliisiin.
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://victimsupport.org.mt/
Linkki avautuu uuteen ikkunaanSt Jeanne Antide Foundation

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.