1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Vanaf uw eerste contact met de politie moet u de volgende informatie ontvangen:

 1. welke ondersteuning u kunt krijgen en van wie;
 2. de procedure voor het aangeven van het misdrijf en de rol van het slachtoffer in de bijbehorende procedures;
 3. hoe en onder welke voorwaarden u bescherming kunt krijgen;
 4. hoe en onder welke voorwaarden u om juridisch advies, rechtsbijstand of een andere vorm van advies kunt vragen;
 5. hoe en onder welke voorwaarden u schadevergoeding kunt vorderen;
 6. hoe en onder welke voorwaarden u aanspraak kunt maken op vertolking en vertaling;
 7. als u in een andere EU-lidstaat woont dan het land waar het misdrijf is gepleegd, maatregelen, procedures of speciale regelingen om uw belangen in Malta te beschermen;
 8. de procedures voor het indienen van een klacht wanneer uw rechten als slachtoffer door de politie worden geschonden;
 9. de contactgegevens voor communicatie over uw zaak;
 10. de beschikbare voorzieningen voor herstelrecht;

hoe en onder welke voorwaarden u de kosten van uw deelname aan de strafprocedure vergoed kunt krijgen.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u in Malta woont, maar in een andere lidstaat slachtoffer van een misdrijf bent geworden, mag u het misdrijf bij de Maltese politie aangeven. Zodra u aangifte hebt gedaan, moet de politie in Malta de aangifte onmiddellijk doorsturen naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd, tenzij de politie zelf een procedure is gestart.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, moet de politie u een schriftelijke bevestiging van de aangifte verstrekken, met de basisgegevens van het misdrijf. Verder hebt u, op verzoek, recht op informatie over de volgende zaken:

 1. het besluit om het onderzoek niet voort te zetten of het volledig stop te zetten, of om geen stappen tegen de dader te ondernemen;
 2. het tijdstip en de plaats van het strafproces en de aard van de tenlastelegging tegen de dader;
 3. het eindvonnis in de procedure;
 4. informatie over de stand van zaken van de strafrechtelijke procedure;
 5. de vrijlating of ontsnapping van de dader en maatregelen die zijn genomen om u te beschermen mocht de dader vrijgelaten of ontsnapt zijn.

In de gevallen onder a) en c) moeten de autoriteiten u vertellen waarom zij het besluit in kwestie hebben genomen, eventueel beknopt samengevat.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

De politie moet ervoor zorgen dat u alles begrijpt en dat u ook wordt begrepen. Als u geen Maltees of Engels verstaat of spreekt, hebt u recht op vertolking en vertaling naar een taal die u wel verstaat.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik minderjarig ben; als ik gehandicapt ben)?

De communicatie moet plaatsvinden in eenvoudige en toegankelijke taal, waarbij uw persoonlijke eigenschappen worden gerespecteerd, inclusief handicaps die invloed kunnen hebben op uw vermogen om alles te begrijpen of uzelf verstaanbaar te maken. Verder mag u zich bij uw eerste contact met de politie laten vergezellen door een persoon van uw keuze, als u als gevolg van het misdrijf hulp nodig hebt om alles te begrijpen of uzelf verstaanbaar te maken. Wanneer het slachtoffer een handicap heeft of minderjarig is, doet de politie altijd een beroep op de maatschappelijk werkers van het agentschap Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) en zo nodig kan zij ook andere professionele hulpverleners op dit gebied inschakelen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp? Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Tijdens uw eerste contact met de politie zal zij u informatie geven over de ondersteuning die u kunt krijgen en van wie, inclusief medische ondersteuning, psychologische ondersteuning en zelfs alternatieve huisvesting. Verder moet de politie u onmiddellijk naar de diensten voor slachtofferhulp doorverwijzen.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De ondersteuning is vertrouwelijk.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

U kunt al toegang tot deze diensten krijgen voordat u officieel aangifte van een misdrijf hebt gedaan.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

De politie moet er ogenblikkelijk voor zorgen dat u veilig bent, als na een eerste beoordeling blijkt dat u in gevaar bent. Als de politie vaststelt dat de dader gevaarlijk is, kan zij de dader aanhouden en de zaak met spoed voor de rechter brengen en de rechter verzoeken de detentie van de dader te bevelen.

Ook kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast, vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Wie kan mij bescherming bieden?

De politie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader nog steeds een gevaar voor mij vormt?

Ja, de politie beoordeelt dat.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Als tijdens de procedure blijkt dat er nog steeds gevaar dreigt, kan de politie de rechter verzoeken een beschermingsbevel voor u en uw gezin uit te vaardigen.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

In geval van huiselijk geweld worden de slachtoffers in speciale opvangcentra geplaatst.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders of voogd namens u aangifte doen van het misdrijf.

Als u minderjarig bent en uw ouders of voogd kunnen u vanwege een belangenconflict niet vertegenwoordigen of als u als minderjarige niet wordt begeleid of van uw familie bent gescheiden, zal de rechter op eigen initiatief een in jeugdrecht gespecialiseerde advocaat of rechtsbijstandsadvocaat aanwijzen om uw belangen te behartigen.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

U wordt als slachtoffer beschouwd en hebt dezelfde rechten als een slachtoffer van een misdrijf.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

U kunt het misdrijf namens het slachtoffer aangeven als hij of zij uw echtgenoot, ouders, kind of broer of zus is of als u zijn of haar voogd bent.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Tijdens de strafrechtelijke procedure is bemiddeling/mediation tussen het slachtoffer en de dader beschikbaar wanneer de dader bekent of aan het misdrijf schuldig wordt bevonden. In geval van een bekentenis of schuldigverklaring zijn er verschillende manieren om via de rechter (Qrati tal-Ġustizzja) toegang tot bemiddeling/mediation te krijgen. Toegang tot bemiddeling/mediation kan worden verkregen door daartoe een verzoek bij de rechter in te dienen (in het kader van een rechtszaak, door de openbare aanklager en/of de advocaat van de verdachte en/of de reclasseringsambtenaar). Vervolgens kan de zaak aan een mediator/bemiddelaar worden voorgelegd.

Als de rechtbank het verzoek inwilligt, wordt de zaak verwezen naar de Victim Offender Mediation Committee (commissie Slachtoffer-Daderbemiddeling) binnen de Probation and Parole Department (dienst Reclassering en Voorwaardelijke Invrijheidstelling). Die commissie bepaalt of de zaak geschikt is voor mediation/bemiddeling of niet, zodra zij alle relevante informatie heeft onderzocht. Als de commissie besluit de mediation/bemiddeling voort te zetten, wordt de zaak aan een mediator/bemiddelaar toegewezen. De mediator/bemiddelaar neemt contact op met zowel het slachtoffer als de dader en ontmoet hen elk afzonderlijk, waarna er een derde bijeenkomst wordt belegd, die door beide partijen wordt bijgewoond. Om de mediation/bemiddeling voort te kunnen zetten, moet de mediator/bemiddelaar zich ervan vergewissen dat beide partijen baat zullen hebben bij dit proces en dat er geen risico op secundaire victimisatie bestaat.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Uw rechten zijn vastgelegd in de Victims of Crime Act (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - De link wordt in een nieuw venster geopend.hoofdstuk 539 van de wetgeving van Malta

Wat betreft mediation/bemiddeling geldt de Restorative Justice Act (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - De link wordt in een nieuw venster geopend.hoofdstuk 516 van de wetgeving van Malta.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u aangifte doen bij de politie. Ook uw echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zusters of voogd kunnen dat voor u doen. U kunt ook aangifte doen van een misdrijf waarvan u niet zelf het slachtoffer bent geworden.

U kunt mondeling aangifte doen op het dichtstbijzijnde politiebureau of, wanneer er onmiddellijk hulp nodig is, door het alarmnummer 112 te bellen. U kunt uw aangifte ook schriftelijk indienen op het politiebureau of per brief naar het politiebureau sturen. Als u kiest voor een schriftelijke aangifte, kunt u die aangifte zelf opstellen of de hulp van een advocaat inroepen. Er geldt geen vormvereiste voor uw aangifte. Aangifte wordt gewoonlijk in het Engels of Maltees gedaan. Als u deze talen echter niet begrijpt of spreekt, mag u aangifte doen in een taal die u spreekt, of een tolk inschakelen. In de aangifte moeten uw persoonsgegevens staan. Weliswaar zijn ook anonieme aangiften toegestaan, maar de politie zal in dat geval alleen een onderzoek starten als het om een zeer ernstig misdrijf gaat.

Er is geen termijn waarbinnen u aangifte moet doen. Wel is in de wet bepaald dat de dader van een misdrijf na verloop van een bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd. Deze verjaringstermijn hangt af van het misdrijf en varieert van drie maanden voor de minst ernstige misdrijven (bv. belediging) tot twintig jaar voor bijzondere ernstige misdrijven (bv. moord). Na het verstrijken van die termijn kunt u het misdrijf nog wel aangeven, maar zal de politie er geen onderzoek meer naar doen. Als de politie dat wel doet, zal de rechter de dader vrijspreken.

Voor sommige minder ernstige misdrijven moet u bij de politie een speciale klacht indienen. Het gaat dan om gevallen waarin de politie geen onderzoek mag doen als er geen klacht is ingediend. Klachten worden in de regel schriftelijk ingediend, maar ook mondelinge klachten zijn mogelijk. Voor het opstellen van de klacht kunt u een advocaat inschakelen. In uw klacht moet u de volgende informatie opnemen: uw persoonsgegevens (naam, adres, nummer identiteitsbewijs), informatie over de vermeende dader, beschrijving van het voorval en eventueel een lijst van getuigen met vermelding van naam en adres. Ook wordt aanbevolen om te vermelden welke wettelijke bepaling volgens u is geschonden.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Wanneer u aangifte doet van een misdrijf, krijgt u van de politie een referentienummer. Dit nummer kunt u gebruiken om de voortgang van uw zaak te controleren. In de praktijk kan dat ook met de datum van de aangifte. Voor informatie over het onderzoek kunt u terecht op het politiebureau. U kunt het bureau ook bellen.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers van misdrijven komen in aanmerking voor rechtsbijstand.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Ja, u kunt aanspraak maken op een onkostenvergoeding.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als de politie het misdrijf onderzoekt en beslist om de zaak te sluiten, kunt u daar als slachtoffer bezwaar tegen aantekenen bij de Court of Magistrates (Qorti tal-Maġistrati). De Court of Magistrates zal u vragen om een eed af te leggen over de juistheid van de informatie die u in uw aangifte hebt verstrekt. Ook zal de rechter u vragen te verklaren dat u bereid bent om tijdens het proces te getuigen. Om er zeker van te zijn dat uw wens om de verdachte te laten vervolgen ernstig is, zal de rechter u vragen om een bepaald door hem of haar vast te stellen bedrag te betalen. De Court of Magistrates onderzoekt het bewijs; is het oordeel dat er voldoende bewijs van schuld is, dan zal de Court of Magistrates de politie gelasten om de procedure voort te zetten.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt als civiele partij aan de procedure deelnemen. Hiertoe moet u een verzoek bij de rechtbank indienen. De rechtbank beslist vervolgens of u als civiele partij aan het proces kunt deelnemen. Als civiele partij mag u alle zittingen bijwonen, zelfs als die niet openbaar zijn en zelfs als u tijdens de procedure als getuige optreedt.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, civiele partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

U kunt getuige of civiele partij zijn, zoals hierboven uitgelegd.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Wat uw rechten en plichten tijdens het strafproces zijn, hangt af van de rechter die uw zaak behandelt:

 • als uw zaak door een politieambtenaar is aangebracht bij de Court of Magistrates, hebt u bijna dezelfde rechten als de verdachte: u of uw advocaat kunnen bewijsstukken overleggen, de getuigen aan een kruisverhoor onderwerpen (via de vervolgende politieambtenaar) enz.;
 • als uw zaak door de Attorney General, de plaatsvervangende Attorney General of een openbare aanklager is aangebracht bij de Criminal Court, mag u pas op de zitting aanwezig zijn nadat de jury de verdachte schuldig heeft bevonden. U mag dan argumenten aanvoeren in verband met de strafmaat.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Tijdens de strafrechtelijke procedure zult u waarschijnlijk worden opgeroepen om te getuigen, omdat de rechter uw getuigenis als slachtoffer van het misdrijf wil horen.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de voortgang van het proces en over het definitieve vonnis.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Als civiele partij hebt u toegang tot de processtukken.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Het proces eindigt met een gerechtelijke beslissing waarbij de verdachte schuldig wordt verklaard dan wel wordt vrijgesproken. Als de verdachte schuldig wordt verklaard, wordt vervolgens de strafmaat bepaald. Volgens het Maltese recht hebben alleen de verdachte en de Attorney General het recht om bij het Court of Criminal Appeal hoger beroep in te stellen tegen een veroordeling dan wel de vrijspraak en/of de hoogte van de straf.

Maar wanneer u bij het proces in eerste aanleg civiele partij was en er hoger beroep wordt ingesteld, mag uw advocaat alle stukken inzien die voor het hoger beroep relevant zijn.

Wat zijn mijn rechten nadat het vonnis is uitgesproken?

Nadat het vonnis van kracht is geworden, hebt u recht op een kopie van de gerechtelijke beslissing. Als de dader tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld, hebt u het recht om te worden geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten of ingeval de dader ontsnapt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

U hebt na afloop van de strafzaak en tijdens het proces gedurende een voldoende lange periode recht op ondersteuning of bescherming.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U krijgt een kopie van het definitieve vonnis.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk wordt vrijgelaten) of ingeval de dader uit de gevangenis ontsnapt?

Ja, u wordt geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten of ingeval de dader ontsnapt.

Word ik betrokken bij beslissingen over (voorwaardelijke) vrijlating van de dader? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U wordt niet bij zulke beslissingen betrokken, maar wordt er wel van op de hoogte gebracht.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door een burgerlijke vordering tot schadevergoeding tegen hem of haar in te stellen, tenzij de strafrechter de dader reeds heeft bevolen om u te vergoeden.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

In geval van een dergelijke veroordeling hebt u het recht te handelen alsof een civiele rechter ten gunste van u uitspraak heeft gedaan: daarom mag u zelfs om een bevel tot beslaglegging verzoeken.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als de dader niet betaalt, kan de overheid het slachtoffer onder bepaalde voorwaarden een voorschot betalen. Deze voorwaarden kunnen door de Attorney General worden vastgesteld.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Ja, u mag de staat om schadevergoeding verzoeken op grond van een speciale regeling, het Criminal Injuries Compensation Scheme.

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronisch formulier: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

U hebt recht op schadevergoeding zelfs als de dader niet is veroordeeld of als hij of zij onbekend is.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

In uitzonderlijke gevallen kan een voorschot op dringende gronden worden uitgekeerd in afwachting van een definitieve beslissing over de schadevordering.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie kan ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De politie
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood, Appoġġ
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Het ministerie van Justitie - voor bijstand in verband met de vergoeding van door een misdrijf veroorzaakte schade
Contact:
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.info.justicedepartment@gov.mt
Telefoonnummer: +356 25674330
Adres: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Legal Aid Malta Agency (bureau voor rechtsbijstand in Malta)
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Hotline voor opvang slachtoffers

Hulplijn 179.

Is slachtofferhulp gratis?

Ja, slachtofferhulp is gratis.

Wat voor steun kan ik krijgen van overheidsdiensten of autoriteiten?

U hebt het recht op de volgende ondersteunende diensten:

 1. informatie, advies en ondersteuning in verband met de rechten van slachtoffers, waaronder toegang tot regelingen voor vergoeding van schade als gevolg van misdrijven en informatie over uw rol in de strafzaak, waaronder voorbereiding voor het bijwonen van het strafproces;
 2. informatie over of rechtstreekse doorverwijzing naar relevante bestaande hulporganisaties;
 3. emotionele en, waar beschikbaar, psychologische ondersteuning;
 4. advies over financiële en praktische kwesties;
 5. advies over het risico en het voorkomen van secundaire of herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding.

Wat voor steun kan ik krijgen van niet-gouvernementele organisaties?

Van Victim Support Malta (Slachtofferhulp Malta) ontvangt u emotionele steun om een trauma als gevolg van een misdrijf te verwerken, juridische informatie over strafrechtelijke procedures voor slachtoffers van misdrijven en praktische hulp, zoals bij de communicatie met de politie.
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://victimsupport.org.mt/
De link wordt in een nieuw venster geopend.St Jeanne Antide Foundation

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.