1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polície, prokurátora) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou by vám mali poskytnúť tieto informácie:

 1. akú podporu môžete získať a od koho;
 2. postup oznámenia trestného činu a úloha obete v súvisiacich postupoch;
 3. ako a za akých podmienok vám môže byť poskytnutá ochrana;
 4. ako a za akých podmienok môžete vyhľadať právne poradenstvo, právnu pomoc alebo akýkoľvek iný druh poradenstva;
 5. ako a za akých podmienok môžete požiadať o náhradu škody;
 6. ako a za akých podmienok máte nárok na tlmočenie a preklad;
 7. ak sa vaše miesto pobytu nenachádza v členskom štáte, kde bol trestný čin spáchaný, ale v inom členskom štáte, postup alebo osobitné opatrenia dostupné na ochranu vašich záujmov na Malte;
 8. dostupné postupy na podanie sťažnosti v prípade, že polícia porušila vaše práva obete;
 9. kontaktné údaje na komunikáciu o vašom prípade;
 10. dostupné služby restoratívnej justície;

ako a za akých podmienok môžete získať náhradu výdavkov na účasť v trestnom konaní, ktoré vám vznikli.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ako obeť trestného činu spáchaného v inom členskom štáte máte v prípade, že žijete na Malte, právo oznámiť trestný čin maltskej polícii. Keď podáte oznámenie, polícia na Malte je povinná trestné oznámenie bezodkladne odoslať príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, pokiaľ už tento orgán sám nezačal konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak oznámite trestný čin, polícia by vám mala vydať písomné potvrdenie o vašom trestnom oznámení, v ktorom sa uvedú základné prvky daného trestného činu. Okrem toho máte nárok, aby vám na požiadanie poskytli informácie o týchto skutočnostiach:

 1. akékoľvek rozhodnutie nezačať vyšetrovanie alebo ho úplne pozastaviť, prípadne rozhodnutie nepodniknúť kroky proti páchateľovi;
 2. čas a miesto trestného pojednávania a povahu obvinení vznesených proti páchateľovi;
 3. akýkoľvek konečný rozsudok v konaní;
 4. informácie o stave trestného konania;
 5. prepustenie alebo útek páchateľa z väzby a všetky opatrenia podniknuté na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku páchateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch a) a c) by ste mali dostať odôvodnenie daného rozhodnutia alebo jeho zhrnutie.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Polícia by mala zabezpečiť, aby ste rozumeli ostatným a aby ostatní rozumeli vám. Ak neviete po maltsky ani po anglicky, máte právo na tlmočenie a preklad do jazyka, ktorému rozumiete.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)

Komunikácia musí prebiehať v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku a mali by sa rešpektovať vaše osobné charakteristiky vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže mať vplyv to, či budete schopný rozumieť ostatným a či budú ostatní schopní rozumieť vám. Okrem toho máte právo, aby vás pri prvom kontakte s políciou sprevádzala osoba, ktorú si vyberiete, ak v dôsledku trestného činu potrebujete pomoc, aby ste rozumeli ostatným alebo aby ostatní rozumeli vám. Ak je obeťou osoba so zdravotným postihnutím alebo maloletá osoba, polícia vždy požiada o pomoc sociálnych pracovníkov z agentúry Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), a ak sa to pokladá za nevyhnutné, môže požiadať o pomoc aj ďalších odborníkov z danej oblasti.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam? Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Pri prvom kontakte vám polícia poskytne informácie o tom, akú podporu môžete získať a od koho, a to vrátane lekárskej podpory, psychologickej podpory a dokonca náhradného ubytovania. Okrem toho by vás polícia mala bezodkladne odkázať na služby na podporu obetí.

Ako je chránené moje súkromie?

Služby podpory sú dôverné.

Musím pred tým, ako získam prístup k podpore pre obete, trestný čin oznámiť?

Na tieto služby sa môžete obrátiť dokonca aj pred tým, ako trestný čin formálne oznámite.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak polícia po prvom posúdení zistí, že ste v nebezpečenstve, mala by vám ihneď zabezpečiť ochranu. Ak polícia dospeje k záveru, že páchateľ je nebezpečná osoba, môže ho zadržať a urýchlene predložiť prípad súdu, pričom ho požiada, aby nariadil väzbu páchateľa.

Príslušníka polície, ktorý má na starosti váš prípad, môžete tiež požiadať, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Budete musieť vyhlásiť, že budete proti páchateľovi svedčiť počas súdneho pojednávania. Ak je príslušník polície presvedčený, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú dôležité pre prípad, požiada generálneho prokurátora, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Program sa môže vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov a iných príbuzných. Zvyčajne pozostáva z opatrení, ktorými sa zabezpečí vaša osobná bezpečnosť a/alebo ochrana vášho majetku.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi zo strany páchateľa nehrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Áno, posúdi ho polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi nehrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak počas konania vyjde najavo, že nebezpečenstvo pretrváva, polícia môže požiadať súd, aby vydal ochranný príkaz pre vás a vašu rodinu.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

V prípade domáceho násilia sa obete umiestnia do vyhradených útulkov.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, trestný čin môže namiesto vás oznámiť váš rodič alebo poručník.

Ak ste maloletá osoba a váš rodič alebo poručník vás nemôže zastupovať pre konflikt záujmov, prípadne ak ste bez sprievodu alebo oddelený od svojej rodiny, súd vám z vlastnej iniciatívy pridelí detského advokáta alebo advokáta pre právnu pomoc, aby zastupoval vaše záujmy.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ste považovaný/považovaná za obeť a máte rovnaké práva ako obeť trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete oznámiť trestný čin namiesto obete, ak ide o vášho manželského partnera, rodiča, dieťa alebo súrodenca, prípadne ak ste poručníkom obete.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Bude počas mediácie zaručená moja bezpečnosť?

Mediácia medzi obeťou a páchateľom bude počas trestného konania dostupná, keď sa páchateľ k trestnému činu prizná alebo ho uznajú za vinného. V prípade priznania alebo uznania za vinného existujú rôzne spôsoby, ako získať prístup k mediácii prostredníctvom súdnych dvorov (Qrati tal-Ġustizzja). Prístup k mediačným službám možno poskytnúť prostredníctvom podania žiadosti súdu, právneho úkonu, prostredníctvom prokurátora a/alebo obhajcu, a/alebo probačného úradníka, aby sa prípad mohol postúpiť na mediáciu.

Ak súd žiadosť schváli, prípad sa postúpi Výboru pre mediáciu medzi obeťou a páchateľom (ďalej len „výbor“) v rámci Oddelenia pre probáciu a podmienečné prepustenie. Daný výbor po preskúmaní všetkých príslušných informácií rozhodne, či je vo veci mediácia vhodná alebo nie. Ak sa výbor rozhodne pristúpiť k mediácii, vec sa pridelí mediátorovi. Mediátor sa skontaktuje s obeťou aj páchateľom a stretne sa osobitne s každým z nich, aby zorganizoval tretie stretnutie, na ktorom sa zúčastnia obe strany. Aby sa mohlo pristúpiť k mediácii, mediátor sa musí uistiť, že proces bude prínosný pre obe strany a že neexistuje riziko sekundárnej viktimizácie.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, v ktorých sú stanovené moje práva?

Zákon, v ktorom sa stanovujú vaše práva, je zákon o obetiach trestných činov (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Odkaz sa zobrazí v novom oknekapitola 539 Maltského zákonníka

Pokiaľ ide o mediáciu, uplatniteľným zákonom je zákon o restoratívnej justícii (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Odkaz sa zobrazí v novom oknekapitola 516 Maltského zákonníka

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete ho oznámiť na polícii. Trestný čin môže vo vašom mene oznámiť váš manželský partner, rodičia, deti, súrodenci alebo poručník. Políciu môžete informovať, ak ste sa dozvedeli o trestnom čine, dokonca aj keď nie ste obeťou daného trestného činu.

Trestný čin môžete oznámiť ústne, ak pôjdete na najbližšiu policajnú stanicu alebo zavoláte na núdzové číslo 112 v prípadoch, v ktorých je potrebná okamžitá pomoc, alebo ak podáte oznámenie na policajnej stanici, alebo ak ho pošlete listom. Ak sa rozhodnete odoslať písomné trestné oznámenie, môžete ho napísať vy alebo môžete požiadať o pomoc advokáta. Nemusíte pri tom dodržať žiadnu povinnú formu. Oznámenie sa zvyčajne podáva v angličtine alebo v maltčine, ale ak nerozumiete ktorémukoľvek z týchto jazykov alebo nimi nehovoríte, máte právo trestný čin oznámiť v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s pomocou tlmočníka. Musíte uviesť svoje osobné údaje. Anonymné oznámenia sa v zásade prijímajú, ale polícia začne v súvislosti s takýmto oznámením vyšetrovanie, len ak je trestný čin veľmi závažný.

Neexistuje lehota na oznámenie trestného činu. V zákone sa však uvádza, že ak od spáchania trestného činu ubehla určitá lehota, páchateľa už nemožno stíhať. Táto lehota sa líši v závislosti od povahy trestného činu a trvá od troch mesiacov v prípade najmenej závažných priestupkov (napr. slovná urážka) až do dvadsiatich rokov v prípade mimoriadne závažných trestných činov (napr. zabitie). Po tejto lehote môžete stále podať oznámenie, ale polícia trestný čin nebude vyšetrovať. Dokonca ak aj povedie vyšetrovanie, súd páchateľa zbaví obvinenia.

V prípade niektorých menej závažných priestupkov musíte podať na polícii osobitnú sťažnosť, najmä v prípadoch, keď polícia nemôže začať vyšetrovanie, ak sa nepodá žiadna sťažnosť. Sťažnosti sa zvyčajne, ale nie nevyhnutne, podávajú písomne. Môžete požiadať advokáta, aby sťažnosť napísal namiesto vás. Vaša sťažnosť musí obsahovať: vaše osobné údaje (meno, adresa, číslo dokladu totožnosti), informácie o páchateľovi, opis incidentu a zoznam svedkov, ktorých má polícia podľa vás vypočuť, vrátane ich adries. Odporúča sa, hoci to nie je povinné, zahrnúť aj odkaz na právne ustanovenie, ktoré podľa vás páchateľ porušil.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Keď oznámite trestný čin, poskytne sa vám referenčné číslo. Pomocou tohto referenčného čísla môžete skontrolovať vývoj vášho prípadu. V praxi ho môžete skontrolovať aj pomocou dátumu, keď ste podali oznámenie. Informácie o vyšetrovaní môžete získať aj na policajnej stanici alebo telefonicky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete trestných činov majú nárok na právnu pomoc.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Áno, môžete si uplatniť nárok na náhradu výdavkov.

Môžem podať opravný prostriedok, ak sa môj prípad uzavrie ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa polícia po vyšetrení trestného činu rozhodne prípad uzavrieť bez toho, aby ho postúpila súdu, ako obeť môžete podať opravný prostriedok proti tomu rozhodnutiu na zmierovacom súde (Qorti tal-Maġistrati). Zmierovací súd vás požiada, aby ste pod prísahou potvrdili informácie, ktoré ste poskytli vo svojom oznámení, a aby ste vyhlásili, že ste ochotní svedčiť na súde. Okrem toho budete musieť zaplatiť určitú sumu určenú súdom ako záruku, že svoj zámer domôcť sa stíhania páchateľa myslíte vážne. Zmierovací súd preskúma dôkazy a ak ich posúdi ako dostatočné, nariadi polícii, aby pokračovala v konaní.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na konaní sa môžete zúčastniť ako poškodený. Ak sa chcete zapojiť do konania ako poškodený, musíte súdu predložiť žiadosť. Súd vašu žiadosť preskúma a rozhodne, či vám povolí, aby ste vystupovali ako poškodený. Ako poškodený sa môžete zúčastniť na všetkých súdnych pojednávaniach, dokonca aj na tých, ktoré sú neverejné, a dokonca aj ak budete v konaní vypovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem byť napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom, prípadne môžem si zvoliť jednu z týchto úloh?

Ako už bolo vysvetlené, môžete byť svedok alebo poškodený.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti počas súdneho konania pred trestným súdom závisia od súdu, ktorý vec skúma:

 • Ak je vo vašej veci žalobcom príslušník polície a rozhoduje sa o nej na zmierovacom súde, máte takmer rovnaké práva ako obvinený: vy alebo váš advokát môžete predkladať dôkazy, viesť krížový výsluch svedkov (kladením otázok prostredníctvom žalujúceho príslušníka polície) atď.
 • Ak je vo vašej veci žalobcom generálny prokurátor, jeho zástupca alebo prokurátor a rozhoduje sa o nej na trestnom súde, môžete sa zúčastniť na pojednávaní a predkladať argumenty súvisiace s rozsudkom, len ak porota uznala páchateľa za vinného.

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

Počas trestného konania vás pravdepodobne predvolajú, aby ste svedčili, pretože súd si bude chcieť vypočuť vaše svedectvo ako obete trestného činu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Budete mať právo byť informovaný o priebehu súdneho konania, ako aj o konečnom rozsudku.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodený budete mať prístup k rozhodnutiam a dokumentom súdu.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Súdne konanie sa končí súdnym rozhodnutím, v ktorom sa obvinený uznáva za vinného alebo zbavuje obvinení. Ak sa obvinený uzná za vinného, sudca vynesie rozsudok. Podľa maltského práva majú právo podať odvolanie proti uznaniu za vinného/zbaveniu obvinení a/alebo rozsudku na odvolací trestný súd len obvinený a generálny prokurátor.

Ak sa však podá odvolanie a v prvom súdnom konaní ste vystupovali ako poškodený, váš advokát si bude môcť preštudovať všetky príslušné dokumenty spojené s odvolacím konaním.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Keď rozsudok nadobudne právoplatnosť, máte právo, aby vám bola poskytnutá kópia súdneho rozhodnutia. Ak súd odsúdi páchateľa na odňatie slobody, máte právo, aby vás informovali o prepustení alebo úteku páchateľa.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Právo na podporu alebo ochranu máte po ukončení trestného konania, počas súdneho konania a na primerané obdobie.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Poskytne sa vám kópia konečného rozsudku.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, budete informovaný, keď páchateľa prepustia alebo ujde.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Na prijímaní takýchto rozhodnutí sa nezúčastníte, hoci o nich môžete byť informovaný.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, žaloba o náhradu škody)

Právny postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa spočíva v tom, že sa naňho podá občianskoprávna žaloba o náhradu škody, pokiaľ trestný súd už nevydal príkaz, aby páchateľ obeti zaplatil.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Keď existuje takýto príkaz, máte také isté právo, aby sa vykonal, ako keby vo váš prospech rozhodol občiansky súd: preto môžete dokonca požiadať o vydanie príkazu na zhabanie alebo príkazu na zablokovanie.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak páchateľ nezaplatí, existuje možnosť, že vláda obeti vyplatí preddavok za určitých podmienok, ktoré sa môžu stanoviť podľa uváženia generálneho prokurátora.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Áno, máte nárok požiadať o náhradu škody od štátu v rámci systému náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulár k dispozícii na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Právo na náhradu škody sa uplatňuje dokonca aj v prípadoch, keď páchateľa neodsúdia alebo keď nie je známy.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V mimoriadnych prípadoch možno pred vydaním konečného rozhodnutia o nároku na náhradu škody vyplatiť núdzové platby.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Polícia
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národný úrad sociálnej starostlivosti pre deti a rodiny v núdzi, Appoġġ
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Útvar pre spravodlivosť – pokiaľ ide o pomoc v súvislosti s náhradou za ujmu spôsobenú trestným činom
Kontaktné údaje:
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo.justicedepartment@gov.mt
Telefónne číslo: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentúra pre právnu pomoc Legal Aid Malta
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Núdzová linka pre podporu obetí

Podporná linka 179

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora pre obete je bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Máte právo, aby vám boli poskytnuté tieto služby podpory:

 1. informácie, poradenstvo a podpora v súvislosti s právami obetí vrátane prístupu k systémom náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom a informácií o vašej úlohe v trestnom konaní, ako aj vrátane prípravy na účasť na trestnom konaní;
 2. informácie o akýchkoľvek dostupných príslušných službách podpory alebo priame odkázanie na ne;
 3. emočná a v rámci možností psychologická podpora;
 4. poradenstvo o finančných a praktických otázkach;
 5. poradenstvo o riziku sekundárnej alebo opakovanej viktimizácie, zastrašovania a odvety a predchádzaní týmto javom.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Organizácia na podporu obetí Victim Support Malta vám poskytne emočnú podporu na prekonanie traumy spôsobenej trestným činom, právne informácie o trestnom konaní týkajúce sa obetí trestného činu a praktickú pomoc, napríklad pomoc pri komunikácii s políciou.
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://victimsupport.org.mt/
Odkaz sa zobrazí v novom okneNadácia St Jeanne Antide Foundation

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.