1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Alates esimesest kokkupuutest politseiga peaksite saama järgmist teavet:

 1. teave selle kohta, millist abi võite saada ja kellelt;
 2. teave kuriteost teatamise menetluste kohta ja kuriteoohvri rolli kohta neis menetlustes;
 3. teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimusel Teile kaitset pakutakse;
 4. teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimustel võite taotleda õigusnõustamist, tasuta õigusabi või mis tahes muud liiki nõustamist;
 5. teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimusel saate nõuda hüvitist;
 6. teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimustel on Teil õigus saada suulise ja kirjaliku tõlke teenust;
 7. kui elate muus liikmesriigis kui see, kus kuritegu toime pandi, siis teave Maltas Teie huvide kaitseks kättesaadavate meetmete, menetluste või erikorra kohta;
 8. teave kaebuse esitamise menetluste kohta juhul, kui politsei rikub Teie kui kuriteoohvri õigusi;
 9. kontaktandmed, kuhu pöörduda teabe vahetamiseks Teie suhtes toime pandud kuriteo menetlemise kohta;
 10. teave kättesaadavate lepitava õigusemõistmise teenuste kohta;

teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimustel võidakse hüvitada kriminaalmenetluses osalemise kulusid.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Kui Te olete teises liikmesriigis toime pandud kuriteo ohver ja elate Maltas, on Teil õigus teatada kuriteost Malta politseile. Kui Te teatate sellisest kuriteost, on Malta politsei kohustatud saatma kuriteoteate viivitamata selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kuritegu toime pandi, välja arvatud juhul, kui ta ei ole ise menetlust algatanud.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Kui Te teatate kuriteost, peaks politsei Teile andma kuriteoteate saamise kohta kirjaliku kinnituse, milles on loetletud asjaomase kuriteo põhiasjaolud. Peale selle on Teil õigus saada taotluse korral järgmist teavet:

 1. otsus selle kohta, et uurimine lõpetatakse või et seda üldse ei alustatagi, või selle kohta, et politsei ei võta kurjategija suhtes meetmeid;
 2. kriminaalmenetluse aeg ja koht ning kurjategijale esitatud süüdistuste laad;
 3. menetluses tehtud lõplik otsus;
 4. teave kriminaalmenetluse seisu kohta;
 5. teave kurjategija kinnipidamiskohast vabastamise või põgenemise ja tema vabastamise või põgenemise korral Teie kaitseks võetavate meetmete kohta.

Punktides a ja c nimetatud juhtudel tuleks Teile esitada asjaomase otsuse põhjendused või kokkuvõte.

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Politsei peaks tagama, et Te saate selgitatust aru ja ning et Teist saadakse aru. Kui Te ei mõista või ei räägi malta või inglise keelt, on Teil õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele Teile arusaadavasse keelde.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

Teave tuleb esitada lihtsas ja arusaadavas keeles ning võttes arvesse Teie isikuomadusi (sh puuet), mis võivad mõjutada Teie võimet aru saada ja end arusaadavaks teha. Peale selle on Teil õigus võtta esimest korda politseisse pöördudes kaasa enda valitud isik, kui vajate arusaamiseks või enda arusaadavaks tegemiseks kuriteo mõju tõttu abi. Kui ohver on puudega isik või alaealine, palub politsei alati riikliku sotsiaalhoolekandeameti Aġenzija Appoġġ sotsiaaltöötajate abi ja nemad võivad vajaduse korral samuti paluda teiste asjaomase valdkonna spetsialistide abi.

Ohvriabiteenused

Kes osutavad ohvriabiteenuseid? Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Esimesel politseisse pöördumisel informeerib politsei Teid sellest, millist abi, sealhulgas arstiabi, psühholoogilist abi ja isegi alternatiivset majutust, Te võite saada ja kellelt. Peale selle peaks politsei viivitamata suunama Teid ohvriabiteenuste osutajate juurde.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Ohvriabiteenus on konfidentsiaalne.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Saate neid teenuseid kasutada juba enne kuriteoteate ametlikku esitamist.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Millist liiki kaitset on võimalik saada?

Politsei peaks viivitamata tagama Teie ohutuse, kui pärast esmast hinnangut ilmneb, et olete ohus. Kui politsei jõuab järeldusele, et kurjategija on ohtlik, võib ta viimase vahistada ning asja kiiresti kohtusse anda ja taotleda kohtult määrust kurjategija kinnipidamiseks.

Võite ka paluda Teie juhtumiga tegelevalt politseiametnikult, et Teid võetaks tunnistajakaitse alla. Peate kinnitama, et tunnistate kohtuistungil kurjategija vastu. Kui politseiametnik on veendunud, et Teie ütlused või muud Teie käsutuses olevad tõendid on juhtumi seisukohast olulised, esitab ta peaprokurörile taotluse, et Teid võetaks tunnistajakaitse alla. Tunnistajakaitse võib hõlmata ka Teie perekonnaliikmeid ja muid sugulasi. See seisneb tavaliselt meetmetes, mis tagavad Teie isikliku julgeoleku ja/või kaitsevad Teie vara.

Kes mulle kaitset pakub?

Politsei.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Jah, selle hinnangu annab politsei.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Kui menetluse käigus ilmneb, et oht ei ole möödas, võib politsei taotleda kohtult Teie ja Teie perekonna kaitseks lähenemiskeeldu.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Koduvägivalla ohvrid paigutatakse spetsiaalsetesse varjupaikadesse.

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Kui olete alaealine, võib kuriteost Teie asemel teatada Teie vanem või eestkostja.

Kui olete alaealine ja Teie vanem või eestkostja ei saa Teid huvide konflikti tõttu esindada või kui olete saatjata või perekonnast eraldatud, määrab kohus omal algatusel Teie huve esindama alaealiste suhtes kohaldatavale õigusele spetsialiseerunud advokaadi või tasuta õigusabi korras advokaadi.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Teid käsitatakse kuriteoohvrina ja Teil on kuriteoohvriga samad õigused.

Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?

Võite kuriteoohvri asemel kuriteost teatada, kui ta on Teie abikaasa, vanem, laps või õde või vend või kui olete tema eestkostja.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Kannatanu ja kurjategija lepitamise menetlust (vahendust) saab kriminaalmenetluses kasutada, kui kurjategija võtab kuriteo omaks või mõistetakse selles süüdi. Omaksvõtmise või süüdimõistmise korral on kohtute (Qrati tal-Ġustizzja) kaudu lepituse kasutamiseks mitu võimalust. Lepitusteenuste kasutamiseks esitavad prokurör ja/või kaitsja ja/või kriminaalhooldusametnik kohtule kohtumenetluse käigus taotluse, et asja saaks suunata lepitusmenetlusse.

Kui kohus rahuldab taotluse, antakse asja menetlemine üle kriminaalhoolduse ja tingimisi vabastamise osakonna kannatanute ja kurjategijate lepitamise komisjonile. See komisjon otsustab pärast kogu asjakohase teabe uurimist, kas asjas saab kasutada lepitust. Kui komisjon otsustab jätkata lepitusega, antakse asi lahendada lepitajale. Lepitaja võtab ühendust nii kannatanu kui ka kurjategijaga ja kohtub nendega eraldi, et korraldada kolmas kohtumine, kus osalevad mõlemad pooled. Lepitusmenetluse jätkumiseks peab lepitaja tagama, et mõlemad pooled saavad sellest kasu ja et ei esine teisese ohvristamise ohtu.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

Teie õigused on sätestatud kuriteoohvrite seaduses (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Lingil klikates avaneb uus akenMalta seaduste kogu 539. peatükk.

Lepituse suhtes kohaldatakse taastava õigusemõistmise seadust (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Lingil klikates avaneb uus akenMalta seaduste kogu 516. peatükk.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

Kuidas ma pean kuriteost teatama?

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, võite sellest teatada politseile. Kuriteost võib Teie asemel teatada ka Teie abikaasa, vanem, laps, õde-vend või eestkostja. Võite teada saadud kuriteost politseile teatada, isegi kui Te ei ole selle kuriteo ohver.

Te võite kuriteost teada anda suuliselt lähimas politseijaoskonnas või helistada hädaabinumbrile 112, kui on vaja viivitamatut abi, või esitada politseijaoskonda kirjaliku kuriteoteate või saata selle kirjaga. Kui otsustate esitada kirjaliku kuriteoteate, võite selle koostada ise või paluda juristi abi. Kuriteoteate esitamiseks ei ole kohustuslikku vormi. Tavaliselt esitatakse kuriteoteade inglise või malta keeles, aga kui Te ei mõista või ei räägi kumbagi keelt, on Teil õigus esitada kuriteoteade Teile arusaadavas keeles või tõlgi abil. Kuriteoteates tuleb märkida oma isikuandmed. Anonüümsed kuriteoteated on põhimõtteliselt lubatud, kuid politsei algatab sellise kuriteoteate põhjal uurimise ainult juhul, kui tegemist on väga raske kuriteoga.

Kuriteost teatamise tähtaeg puudub. Seaduses on siiski sätestatud, et kui kuriteo toimepanemisest on möödunud teatav ajavahemik, ei saa kurjategijale enam süüdistust esitada. Selle ajavahemiku pikkus oleneb kuriteoliigist ja ulatub kolmest kuust kõige kergemate õigusrikkumiste (nt solvamine) puhul kuni kahekümne aastani eriti raskete kuritegude (nt mõrv) puhul. Pärast selle ajavahemiku möödumist võite küll kuriteost teatada, kuid politsei ei hakka seda uurima. Isegi kui politsei asja uurib, vabastab kohus kurjategija.

Mõne väiksema õigusrikkumise puhul peate esitama politseile konkreetse kaebuse, nimelt juhul kui politsei ei või kaebuseta uurimist algatada. Kaebused esitatakse tavaliselt, kuid mitte alati kirjalikult. Võite lasta kaebuse koostada juristil. Selles tuleb esitada järgmised andmed: Teie isikuandmeid (nimi, aadress, isikutunnistuse number), teave teo toimepanija kohta, juhtumi kirjeldus ja nende tunnistajate nimekiri koos aadressidega, keda politsei peaks Teie arvates üle kuulama. Samuti on soovitatav, kuid mitte kohustuslik lisada viide õigusnormile, mida teo toimepanija on Teie arvates rikkunud.

Kuidas ma oma juhtumi kohta teavet saan?

Kui Te teatate kuriteost, antakse Teile viitenumber. Seda numbrit kasutades saate jälgida juhtumi käiku. Tegelikult saate asjade käiku kontrollida ka kuriteoteate esitamise kuupäeva järgi. Uurimise kohta võite teavet saada, kui lähete või helistate politseijaoskonda.

Kas mul on õigus õigusabile (uurimise või kohtumenetluse ajal)? Millistel tingimustel?

Kuriteoohvritel on õigus saada tasuta õigusabi.

Kas mul on õigus nõuda kulude hüvitamist (uurimises või kohtumenetluses osalemise eest)? Millistel tingimustel?

Jah, Te võite nõuda kulude hüvitamist.

Kas ma võin edasi kaevata, kui juhtumi uurimine lõpetatakse enne kohtusse jõudmist?

Kui politsei otsustab pärast kuriteo uurimist menetluse lõpetada ilma asja kohtusse viimata, võite kuriteoohvrina selle otsuse magistraadikohtusse (Qorti tal-Maġistrati) edasi kaevata. Magistraadikohus palub Teil kuriteoteates esitatud teavet vande all kinnitada ja väljendada oma valmisolekut kohtus ütlusi anda. Peate maksma ka kohtu määratud summa, millega kinnitate, et Teil on kindel soov minna kurjategija vastu kohtusse. Magistraadikohus uurib tõendeid ja kui ta peab neid piisavaks, annab ta politseile korralduse menetlust jätkata.

Kas ma saan osaleda kohtumenetluses?

Saate kohtumenetluses osaleda tsiviilhagejana. Tsiviilhagejana menetlusse astumiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Kohus vaatab taotluse läbi ja otsustab, kas ta lubab Teil tsiviilhagejana menetlusse astuda. Tsiviilhagejana saate osaleda kõikidel kohtuistungitel, isegi kinnistel ja isegi kui annate menetluses ütlusi.

Milline on minu ametlik roll õigussüsteemis? Kas ma olen või kas ma saan valida, et ma olen: ohver, tunnistaja, tsiviilhageja või erasüüdistaja?

Võite olla tunnistaja või tsiviilhageja, nagu eespool selgitatud.

Millised on minu õigused ja kohustused seoses minu rolliga?

Teie õigused ja kohustused kriminaalkohtumenetluses olenevad Teie juhtumit menetlevast kohtust:

 • kui Teie juhtumit menetleb politseiametnik magistraadikohtus, on Teil peaaegu samad õigused mis tsiviilkostjal: Teie või Teie advokaat võite esitada tõendeid, ristküsitleda tunnistajaid (esitades küsimusi süüdistuse esitanud politseiametniku kaudu) jne;
 • kui Teie juhtumit menetleb peaprokurör, peaprokuröri abi või prokurör kriminaalkohtus, saate ainult osaleda kohtuistungil ja esitada oma seisukohad karistuse kohta, kui vandekohus on kurjategija süüdi mõistnud.

Kas ma võin kohtumenetluse ajal teha avalduse või anda tunnistusi? Millistel tingimustel?

Kriminaalmenetluse ajal kutsutakse Teid tõenäoliselt ütlusi andma, sest kohus tahab kuulda Teie kui kuriteoohvri tunnistust.

Millist teavet mulle antakse kohtumenetluse ajal?

Teil on õigus saada teavet kohtumenetluse käigu ja lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse kohta.

Kas mul on võimalik tutvuda menetlustoimikuga?

Tsiviilhagejana on Teil juurdepääs kohtu koostatud dokumentidele.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kohtumenetlus lõpeb kohtuotsusega, millega süüdistatav mõistetakse süüdi või õigeks. Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, määrab kohus talle karistuse. Malta õiguse kohaselt on üksnes süüdistataval ja peaprokuröril õigus süüdi- või õigeksmõistmine ja/või karistus kriminaalapellatsioonikohtusse edasi kaevata.

Kui esitati apellatsioonkaebus ja Te olite esimeses kohtuastmes tsiviilhageja, lubatakse Teie advokaadil siiski tutvuda kõigi apellatsioonimenetlusega seotud asjakohaste dokumentidega.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Pärast karistuse jõustumist on Teil õigus saada kohtuotsuse ärakiri. Kui kohus määrab kurjategijale karistuseks vangistuse, on Teil õigus saada teavet selle kohta, kui kurjategija vabastatakse või kui ta põgeneb.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Teil on õigus saada abi või kaitset pärast kriminaalmenetluse lõppu, kohtumenetluse ajal ja nii kaua, kui see on asjakohane.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teile antakse lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse ärakiri.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Jah, Teid teavitatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb või põgeneb.

Kas mind kaasatakse vabastamist või tingimisi vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Teid ei kaasata selliste otsuste tegemisse, kuid Teid teavitatakse neist.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

4 - Hüvitis

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Kurjategijalt kahjuhüvitise nõudmiseks esitatakse tema vastu tsiviilhagi kahju hüvitamise nõudes, kui kriminaalkohus ei ole juba andnud kurjategijale korraldust kannatanule hüvitist maksta.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Teil on õigus taotleda selle korralduse täitmisele pööramist samamoodi kui tsiviilkohtus tehtud otsuse korral. Seega võite isegi taotleda arestimismäärust.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Kui kurjategija korraldust ei järgi, võib valitsus teha kannatanule teatavatel tingimustel ettemakse, mis võidakse määrata valitsuse õigusnõuniku (Attorney General) äranägemisel.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Jah, Teil on õigus taotleda riigilt hüvitist kuriteokahju hüvitamise skeemi raames.

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektrooniline vorm: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Õigus saada hüvitist on isegi siis, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi või kui ta isik ei ole teada.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Erandjuhtudel võidakse teha erakorralisi ettemakseid, enne kui hüvitisnõudes tehakse lõplik otsus.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Politsei
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Riiklik abivajavate laste ja perekondade sotsiaalhoolekandeamet Appoġġ
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justiitsosakond – kuriteokahju hüvitamisega seotud abi
Kontaktandmed:
e-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akeninfo.justicedepartment@gov.mt
telefon: +356 25674330
aadress: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malta õigusabiamet
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ohvriabitelefon

Tugiliin 179

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah, ohvriabi on tasuta.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Teil on õigus saada järgmisi ohvriabiteenuseid:

 1. kuriteoohvrite õigustega seotud teave, nõustamine ja tugi, sealhulgas seoses sellega, kuidas taotleda hüvitist kuriteoga tekitatud kahju eest, ning teave Teie rolli kohta kriminaalmenetluses, sealhulgas kriminaalmenetluses osalemiseks ettevalmistamine;
 2. teave olemasolevate asjakohaste ohvriabiteenuste kohta või otsene suunamine nende juurde;
 3. emotsionaalne ja võimaluse korral psühholoogiline tugi;
 4. rahaliste ja praktiliste küsimustega seotud nõustamine;
 5. teisese või korduva ohvristamise, hirmutamise ja kättemaksu ohu ja selle ennetamisega seotud nõustamine.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Ohvriabiorganisatsioonilt Victim Support Malta võite saada emotsionaalset tuge kuriteost tingitud traumast ülesaamiseks, õigusteavet kuriteoohvritega seotud kriminaalmenetluste kohta ja praktilist abi, näiteks politseiga suhtlemiseks.
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://victimsupport.org.mt/
Lingil klikates avaneb uus akenSt Jeanne Antide Foundation

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.