1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Som brottsoffer får du skriftlig information om dina rättigheter före det första förhöret, som äger rum efter anmälan av brottet. Dessförinnan kan myndigheten informera brottsoffret om rättigheter som kan vara till nytta under de aktuella omständigheterna.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Icke EU-medborgares och EU-medborgares rättigheter skyddas på samma sätt, utom när det gäller den statliga ersättning som offren för vissa brott är berättigade till. Denna ersättning beviljas endast till EU-medborgare.

Vilken information får jag om jag anmäler ett brott?

Före det första förhöret får du som brottsoffer skriftlig information om dina grundläggande rättigheter, bland annat om din ställning i förberedelsen av målet, om du kan begära vissa åtgärder (t.ex. vittnesförhör), rätten att företrädas av ett juridiskt ombud och begära att att domstolen utser ett ombud, rätten att ansöka om medling, få tillgång till akten eller överklaga ett beslut om att avbryta förfarandet, möjligheten till skadestånd från den tilltalade eller till statlig ersättning, tillgång till rättshjälp, tillgång till olika skydds- och stödåtgärder, tillgång till stöd genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), möjligheten att utfärda en europeisk skyddsorder samt vilka organisationer som erbjuder stöd till brottsoffer och ersättning för kostnader i samband med rättegången.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

En översättare bistår i förfarandet om ett brottsoffer som inte talar polska deltar. Brev till eller från brottsoffret översätts. Brottsoffret betalar inte översättningskostnaderna.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Barn som utsätts för brott företräds av sina föräldrar eller vårdnadshavare. När det gäller personer som behöver stöd (t.ex. äldre) kan deras rättigheter utövas av den person som har hand om dem. Föräldrar eller vårdnadshavare ska se till att brottsoffret som de har vårdnaden om deltar i förfarandet på det sätt som krävs. Om de tvivlar på att brottsoffret förstår vad förfarandet innebär, kan de underrätta den myndighet som har hand om förfarandet.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

I Polen kan brottsoffer och deras närstående få stöd genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. Fonden förvaltas av justitieministeriet, som beviljar bidrag till utvalda icke-statliga organisationer genom ett konkurrensförfarande avseende brottsofferstöd. Ur fonden ges rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Den myndighet som handlägger förfarandet ska före det första förhöret informera brottsoffret om möjligheten till stöd från fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff.

Hur skyddas min personliga integritet?

Uppgifter om brottsoffrets bostadsadress och arbetsplats är inte tillgängliga för gärningsmannen.

När det gäller vittnen – i princip alla vittnen – kan åklagaren eller domstolen i särskilt allvarliga fall besluta om skydd av personuppgifter och andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera vittnena. Detta kan ske vid skälig risk för personens liv, hälsa, frihet eller en väsentlig del av personens eller dennes närståendes egendom.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Ett brott behöver inte polisanmälas för att den drabbade ska få brottsofferstöd. Den som önskar stöd behöver bara visa att ett brott har begåtts mot honom/henne.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Vid hot mot liv och hälsa har brottsoffret och hans/hennes närstående rätt till

  • skydd under det rättsliga förfarandet,
  • fysiskt skydd, och
  • hjälp med förflyttning.

Vem kan ge mig skydd?

Skyddet beviljas av den behöriga polismyndigheten i provinsen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Den behöriga polismyndigheten i provinsen gör en bedömning av det aktuella och fortsatta behovet av skydd och hjälp.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Den myndighet som handlägger förfarandet måste genomföra det på ett sätt som inte får negativa konsekvenser för brottsoffret. Myndigheten ska alltid agera om brottsoffret inte behandlas med vederbörlig respekt eller inte känner sig trygg.

Vid våldtäkt och liknande fall förhörs brottsoffret i ett särskilt rum där gärningsmannen inte är närvarande.

Under rättegången kan rättens ordförande beordra den tilltalade att lämna rummet medan brottsoffret vittnar.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Om du som brottsoffer begär hjälp för att du t.ex. på grund av ålder eller hälsoproblem inte kan delta aktivt i rättegången, kan dina rättigheter utövas av den person som vårdar dig.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Minderåriga brottsoffers rättigheter utövas av deras lagliga företrädare eller vårdnadshavare. Om brottet har begåtts av föräldrarna företräds den minderåriga under rättegången av en utsedd förmyndare.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om brottsoffret avlider får hans/hennes närstående delta i förfarandet i hans/hennes ställe. De har då samtliga rättigheter som brottsoffret hade.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Brottsoffrets närstående har rätt till rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd som finansieras av fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. I de allvarligaste fallen som innebär en risk för dessa personers liv eller hälsa kan de beviljas skydd och hjälp (skydd under det rättsliga förfarandet, fysiskt skydd och hjälp med förflyttning).

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag är säker under medling?

Ärendet kan hänskjutas till medling såväl under det förberedande förfarandet som under rättegången, om brottsoffret och den tilltalade samtycker till detta. Medlingsförfarandet sköts av medlaren på ett opartiskt och konfidentiellt sätt. Under medlingen får du som brottsoffer redogöra för din ståndpunkt, dvs. ange vad du förväntar sig från gärningsmannens sida. Medlingen innebär inte att det straffrättsliga förfarandet avslutas, men utgången beaktas både av åklagaren och domstolen.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

De bestämmelser som styr brottsoffrets rättigheter finns i reglerna för rättegång i brottmål (Kodeks postępowania karnego), strafflagen (Kodeks karny), lagen om straffrättslig verkställighet (Kodeks karny wykonawczy), lag av den 7 juli 2005 om statlig ersättning till offer för vissa brott (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, konsoliderad text, lagsamlingen 2016, punkt 325), lag av den 28 november 2014 om skydd och stöd till brottsoffer och vittnen (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, lagsamlingen 2015, punkt 21), förordning av den 29 september 2015 om fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, lagsamlingen 2019, punkt 683), lag av den 17 juni 2004 om klagomål mot överträdelsen av en parts rätt att få sitt ärende utrett utan onödigt dröjsmål i förberedelser av mål som genomförs och övervakas av åklagare och i domstolsförförfaranden (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, konsoliderad text, lagsamlingen 2018, punkt 75, i dess ändrade lydelse).

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Hur anmäler jag ett brott?

Brott anmäls skriftligen eller muntligen vid allmänna åklagarmyndigheten eller på en polisstation. En skriftlig brottsanmälan kan lämnas in personligen eller skickas med post (eller e-post).

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Den som anmält brottet ska inom sex veckor bli underrättad om att en utredning har inletts. Om du inte får ett sådant meddelande kan du lämna in ett klagomål till en chefsåklagare.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Under förberedelsen av målet och rättegången kan du som brottsoffer få stöd av ett juridiskt ombud – en advokat eller ett juridiskt biträde. Brottsoffer kan själva välja ombud eller, om de inte har råd med detta, begära att ombud utses av domstolen. I så fall måste du i ett brev till domstolen eller åklagaren visa att du inte har råd att betala ombudets arvode.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du som brottsoffer endast har medverkat som vittne i rättegången, har du rätt till ersättning för resa, mat och logi samt förlorad inkomst.

Om du agerar som part som väcker åtal i åklagarens ställe (oskarżyciel posiłkowy uboczny) eller väcker enskilt åtal (oskarżyciel posiłkowy subsydiarny), har du rätt att få ersättning för skäliga kostnader, bland annat utgifter i samband med att utse ett ombud.

För att få ersättning för kostnaderna måste du lämna in en begäran och om möjligt handlingar som styrker utgifterna.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Brottsoffer kan överklaga beslut om att avslå en ansökan om förberedelse av mål och beslut om att avbryta förberedelsen av mål. Information om hur man överklagar ges i samband med sådana beslut.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Brottsoffer medverkar som part i förberedelser av mål utan att de behöver lämna någon särskild förklaring om detta.

Vid allmänt åtal kan du som brottsoffer agera som part (dvs. part som väcker åtal i åklagarens ställe) om du lägger fram en förklaring om att du har för avsikt att göra det.

Vid enskilt åtal är brottsoffret part genom att själv väcka åtal.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller själv väcka åtal?

Brottsoffer är personer som blivit utsatta för brott.

Brottsoffret är enligt lag part i förberedelsen av målet.

Vid allmänt åtal kan brottsoffret välja att agera som part och väcker då åtal i åklagarens ställe.

Vid enskilt åtal är det brottsoffret själv som väcker åtal.

Oavsett om du som brottsoffer agerar som part eller inte, blir du i princip alltid hörd som vittne.

För närvarande är det inte tillåtet för ett brottsoffer att vara civilrättslig part i straffrättsliga förfaranden.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Även om du som brottsoffer inte agerar som part i målet, får du medverka i domstolsförhandlingar som är viktiga för att skydda dina intressen. Brottsoffer får medverka i rättegång och förhandling om att på vissa villkor avskriva målet, dom utan rättegång och avbryta förfarandet på grund av att den tilltalade har en allvarlig psykisk störning samt i ärenden som rör skyddsåtgärder på grund av att den tilltalade har en allvarlig psykisk störning. Under rättegången får brottsoffret invända mot den tilltalades begäran om dom utan bevisupptagning och kan ansöka om att den tilltalade ska åläggas att gottgöra skadan eller betala skadestånd.

Om ett straffrättsligt förfarande avbryts på vissa villkor, kan brottsoffret ansöka om att det ska återupptas.

Om du som brottsoffer har valt att agera som part i domstolen får du vidta vissa åtgärder i förfarandet: lämna in begäran om bevisupptagning, ställa frågor till vittnen och sakkunniga och lägga fram din ståndpunkt, t.ex. ange vilket beslut du förväntar sig av rätten. Du kan även överklaga en dom.

Brottsoffer som är kallade som vittnen måste infinna sig i domstolen och vittna. Att utebli utan giltigt skäl är straffbart.

Kan jag lämna en utsaga under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Som brottsoffer kan du begära bevisupptagning om du agerar som en part som väcker åtal i åklagarens ställe eller väcker enskilt åtal.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Före det första förhöret får brottsoffret skriftlig information om sin ställning som part i förberedelsen av målet och sina rättigheter i denna ställning.

Brottsoffren får skriftlig information om det åtal som väckts vid domstolen och om datum och plats för de förhör och domstolsförhandlingar som de kan delta i.

Om domstolen beslutar om skadestånd lämnas en kopia av domen till brottsoffret.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Under förberedelsen av målet kan brottsoffer få tillgång till handlingar med tillstånd från den myndighet som har hand om förfarandet.

Under rättegången kan du som brottsoffer få tillgång till handlingar om du väcker enskilt åtal eller väcker åtal i åklagarens ställe. Om du inte har en sådan roll kan du beviljas tillgång till handlingarna med samtycke från rättens ordförande.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Kan jag överklaga domen?

Som brottsoffer kan du överklaga domen i ett allmänt åtal om du har agerat som en part som väcker åtal i åklagarens ställe.

Om det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen har avbrutits på vissa villkor och en dom utfärdats av domstolen, kan du överklaga domen även om du inte har agerat som en part som väcker åtal i åklagarens ställe.

Du kan överklaga en dom i ett enskilt åtal eftersom du i sådana mål har trätt i åklagarens ställe.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om gärningsmannen åläggs att gottgöra skadan, lämnar domstolen en kopia av domen till brottsoffret. Om en gärningsman som fått en villkorlig fängelsedom inte gottgör skadan, kan brottsoffret ansöka om att straffet ska avtjänas.

Om det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen har avbrutits på vissa villkor, har brottsoffret rätt att medverka i domstolsförhandlingen för återupptagande av målet.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Efter rättegångens slut har du som brottsoffer rätt till skydd och stöd om det råder fara för ditt eller dina närståendes liv och hälsa. Skydd och stöd ges så länge faran kvarstår.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Domstolen ger brottsoffret den information som finns i domen – vilket straff som utdömts för gärningsmannen, hur långt straffet är och om det är en villkorlig dom samt vilka skyldigheter, bl.a. att gottgöra skadan, som har ålagts gärningsmannen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Brottsoffer kan be om att bli underrättade när gärningsmannen friges. Brottsoffret får då information när gärningsmannen friges efter avtjänat straff, om gärningsmannen få avtjäna straffet med elektronisk övervakning eller om han eller hon rymmer från fängelset, beviljas permission eller blir villkorligt eller tillfälligt frigiven.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Brottsoffer medverkar inte i förhandlingar om villkorlig frigivning och kan inte överklaga sådana beslut.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

4 - Ersättning

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Som brottsoffer kan du yrka skadestånd från gärningsmannen på följande sätt:

  1. Du kan väcka en civilrättslig talan mot gärningsmannen. Civilrättsliga förfaranden har villkorade domstolsavgifter. Civilrättslig talan kan väckas oavsett om det åtal har väckts i domstolen, men förhandlingarna kan skjutas upp tills det finns ett slutligt avgörande i brottmålet. Om du vinner målet verkställs domen av den rättsvårdande myndigheten (komornik).
  2. Under det straffrättsliga förfarandets gång kan brottsoffret ansöka om ersättning från den tilltalade (środek kompensacyjny), dvs. att den tilltalade blir skyldig att gottgöra skadan eller betala ersättning. Alternativt kan domstolen ålägga den tilltalade att betala extra skadestånd (nawiązka). Brottsoffrets begäran beviljas bara om gärningsmannen fälls för brottet.
  3. Om gärningsmannen fälls och döms till villkorligt fängelsestraff kan domstolen ålägga honom eller henne att gottgöra den skada som brottet orsakat.
  4. Om förfarandet avbryts med särskilda villkor, måste domstolen ålägga gärningsmannen att helt eller delvis gottgöra skadan.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

  1. Om domstolen beslutar att gärningsmannen ska gottgöra skadan och gärningsmannen inte följer beslutet frivilligt, kan brottsoffret inleda ett verkställighetsförfarande som genomförs av en utmätningsman.
  2. Om gärningsmannen döms till villkorligt fängelsestraff eller om förfarandet mot honom eller henne avbryts på vissa villkor och han eller hon inte gottgör skadan, kan åtgärder vidtas för att verkställa domen eller återuppta målet. Dessa åtgärder, särskilt det reella hotet om fängelse, brukar få gärningsmännen att betala även om verkställigheten är ineffektiv, och på något sätt få fram pengar för att tillgodose brottsoffrets krav. För att sådana åtgärder ska vidtas räcker det att brottsoffret meddelar rätten eller övervakaren (kurator sądowy) att gärningsmannen inte har fullgjort sin skyldighet.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Att gärningsmannen inte gottgör skadan innebär inte att brottsoffret kan få motsvarande belopp från staten.

Brottsoffret kan dock få ersättning i förväg ur fonden för brottsofferstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff genom särskilda organisationer för brottsofferstöd.

Har har jag rätt att få ersättning från staten?

De som blivit utsatta för de allvarligaste brotten och närstående till dessa har rätt till särskilda statligt finansierade förmåner. Detta gäller personer som är bosatta i Polen eller en annan medlemsstat och som har lidit allvarlig skada av eller fått sämre hälsa i mer än sju dagar på grund av ett brott samt för närstående till personer som har avlidit till följd av ett brott.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Du har rätt till ersättning även om gärningsmannen inte dömts.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Brottsoffer med rätt till ersättning kan få en säkerhet, dvs. ett engångsbelopp som betalas ut innan målet är avgjort. En del av detta belopp kan användas för att täcka behandlingskostnader, konvalescens eller begravning.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Pollakk diġà ġew tradotti.

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Jag är ett brottsoffer. Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Brottsoffer och deras närstående får hjälp av icke-statliga organisationer som får stöd för detta ändamål ur fonden för brottsofferstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. Stödet beviljas av justitieministeriet.

Som brottsoffer informeras du om denna möjlighet till hjälp innan du lämnar din första utsaga.

En lista över de organisationer som har fått resurser för brottsoffer och deras närstående samt information (på polska) om vad stödet omfattar finns på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, under Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Hotline för stöd till brottsoffer

För närvarande finns det ingen landsomfattande hotline för stöd till brottsoffer i Polen, men det finns en hotline för offer för familjevåld.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Stöd till brottsoffer är kostnadsfritt.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Myndigheterna informerar brottsoffren om var de kan få stöd.  Vissa kategorier av brottsoffer har rätt till kostnadsfri rättshjälp på grund av sin ålder och ekonomiska situation. Brottsoffer har rätt till vård enligt de allmänna reglerna.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Icke-statliga organisationer som finansieras genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff erbjuder brottsoffer juridiskt, psykologiskt och ekonomiskt stöd, t.ex. matcheckar eller hjälp med utgifter för mat och kläder, underkläder, skor, städ- och hygienprodukter, tillfälligt boende eller logi, utbildning och åtgärder för att anpassa en lägenhet eller ett hus till brottsoffrets behov samt resekostnader.

En annan typ av stöd är finansiering av tolktjänster, bl.a. teckenspråkstolkning.

Sjukvårdsstödet omfattar kostnader för vård, läkemedel och sjukvårdsutrustning som behövs för att behandla de skador på hälsan som offret lidit till följd av brottet.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.