1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bv. politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

U krijgt voorafgaandelijk aan het eerste gesprek na aangifte van het misdrijf schriftelijke informatie over uw rechten. Voor die tijd krijgt u van de autoriteiten mogelijk ook informatie over uw rechten die nuttig kan zijn voor uw situatie.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf heeft plaatsgevonden (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

De rechten van niet-EU-burgers genieten dezelfde bescherming als die van EU-burgers, met als uitzondering dat alleen laatstgenoemden recht hebben op de vergoeding van de staat waarvoor de slachtoffers van bepaalde misdrijven in aanmerking komen.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Voorafgaandelijk aan het eerste gesprek krijgt u als slachtoffer schriftelijke informatie over uw basisrechten, namelijk informatie over uw status in de voorbereidende procedure, de vraag of u om bepaalde maatregelen kunt verzoeken (bv. verhoor van getuigen), de mogelijkheid om bijstand te vragen van een wettelijk vertegenwoordiger of een door de rechtbank aangestelde vertegenwoordiger, het recht de zaak te verwijzen naar bemiddeling, het recht op inzage in uw dossier, het recht beroep in te stellen tegen een beslissing tot beëindiging van de procedure, de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen van de dader of een vergoeding te krijgen van de staat, toegang tot rechtshulp, de beschikbare beschermings- en bijstandsmaatregelen, de beschikbaarheid van hulp gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), de mogelijkheid tot uitvaardiging van een Europees beschermingsbevel, slachtofferhulporganisaties en de vergoeding van onkosten die u in verband met de procedure maakt.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u het Pools niet of niet voldoende machtig bent, wordt u tijdens de procedure bijgestaan door een tolk. De brieven die u verstuurt of ontvangt, worden vertaald. De vertaalkosten zijn niet voor uw rekening.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Kinderen die slachtoffer van een misdrijf zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouders of verzorgers. De rechten van personen die zijn aangewezen op hulp (bv. ouderen), kunnen worden uitgeoefend door hun verzorger. Ouders of voogden moeten ervoor zorgen dat het slachtoffer voor wie zij zorgen, naar behoren deelneemt aan de procedure; als zij twijfelen of het slachtoffer wel begrijpt wat die procedure betekent, kunnen zij dat laten weten aan de instantie die de procedure voert.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

In Polen zijn er via het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp financiële middelen beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en hun naaste verwanten. Het fonds staat onder beheer van de minister van Justitie, die subsidies verleent aan op basis van een wedstrijd geselecteerde ngo's die zich toeleggen op slachtofferhulp. De uit het fonds gefinancierde hulp betreft juridische, psychologische en materiële ondersteuning.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De instantie die de procedure voert, deelt u voorafgaandelijk aan het eerste gesprek mee dat u hulp ter beschikking staat die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De gegevens over de plaats waar u woont en de plaats waar u werkt, kunnen niet door de dader worden ingezien.

De aanklager of rechter kan beslissen tot afscherming van de persoonlijke gegevens van getuigen - en daarmee in beginsel van alle slachtoffers - en de omstandigheden waaruit hun identiteit kan worden afgeleid. Dat is mogelijk bij gegronde bezorgdheid over risico's voor de veiligheid, gezondheid, vrijheid of een aanmerkelijk deel van de eigendommen van de betrokken persoon of diens naaste verwanten.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Om toegang tot slachtofferhulp te krijgen, hoeft u geen aangifte te doen. U moet alleen kunnen aantonen dat u slachtoffer van een misdrijf bent.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Bij bedreiging van uw leven of gezondheid hebben u en uw naaste verwanten recht op:

  • bescherming tijdens de procedure;
  • fysieke bescherming;
  • hulp bij nieuwe huisvesting.

Wie kan mij bescherming bieden?

Bescherming wordt geboden door het hoofd van de politie die bevoegd is in de desbetreffende provincie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Het hoofd van de in de betrokken provincie bevoegde politie beoordeelt of het nodig is bescherming en hulp te bieden of voort te zetten.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

De met de procedure belaste instantie moet u als slachtoffer zodanig bij de procedure betrekken dat u daarvan geen negatieve gevolgen ondervindt. De instantie moet passende maatregelen nemen in situaties waarin een slachtoffer niet met het vereiste respect wordt behandeld of zich niet veilig voelt.

Bij verkrachting en vergelijkbare gevallen wordt het slachtoffer gehoord in een speciale ruimte, zonder dat de dader daarbij aanwezig is.

Tijdens het proces kan de voorzitter de gedaagde bevelen de ruimte te verlaten wanneer het slachtoffer begint met zijn of haar verklaring.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Als slachtoffers vanwege hun leeftijd of gezondheidsproblemen niet actief kunnen deelnemen aan het proces, kunnen hun rechten worden uitgeoefend door degene die hen verzorgt.

Ik ben minderjarig - heb ik bijzondere rechten?

De rechten van minderjarige slachtoffers worden uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers. Als het misdrijf is begaan door de ouders, wordt de minderjarige tijdens het proces vertegenwoordigd door een bijzonder curator.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Bij overlijden kunnen de naaste verwanten namens het slachtoffer deelnemen aan de procedure. Zij hebben in dat geval alle rechten van het overleden slachtoffer.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf - wat zijn mijn rechten?

De naaste verwanten van het slachtoffer hebben recht op juridische, psychologische en materiële hulp die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp. In de ernstigste gevallen waarbij hun leven of gezondheid in gevaar zijn, kunnen middelen ter bescherming en ondersteuning worden toegewezen (bescherming tijdens de procedure, fysieke bescherming, hulp bij nieuwe huisvesting).

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Met instemming van het slachtoffer en de gedaagde kan een zaak in de voorbereidende fase of tijdens de procedure naar bemiddeling worden verwezen. Bemiddelingsprocedures worden op onpartijdige, vertrouwelijke wijze gevoerd door een bemiddelaar. Tijdens de bemiddeling kan het slachtoffer zijn of haar standpunt uiteenzetten, d.w.z. duidelijk maken wat hij of zij verwacht van de dader. Bij bemiddeling wordt de strafrechtelijke procedure niet afgesloten, maar de uitkomst van de bemiddeling wordt meegewogen door zowel de aanklager als de rechter.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

U vindt de bepalingen over de rechten van slachtoffers van misdrijven in het Wetboek van Strafvordering (Kodeks postępowania karnego), het Wetboek van Strafrecht (Kodeks karny), de Wet inzake de handhaving van strafrechtelijke sancties (Kodeks karny wykonawczy), de Wet inzake staatsvergoedingen voor slachtoffers van bepaalde misdrijven van 7 juli 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, geconsolideerde tekst, staatsblad 2016, punt 325), de Wet inzake de bescherming en ondersteuning van slachtoffers en getuigen van 28 november 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, staatsblad 2015, punt 21), de Verordening van 29 september 2015 inzake het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, staatsblad 2015, punt 1544) en de Wet van 17 juni 2004 inzake klachten in verband met de schending van het recht van een partij dat haar zaak zonder onnodige vertraging wordt behandeld in een voorbereidende procedure die wordt gevoerd door, of onder toezicht staat van de aanklager, en in gerechtelijke procedures (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, geconsolideerde tekst, staatsblad 2016, punt 1259, zoals gewijzigd).

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Misdrijven worden schriftelijk of mondeling aangegeven bij het openbaar ministerie of op het politiebureau. Een schriftelijke aangifte kan persoonlijk worden ingediend of per post (of e-mail) worden opgestuurd.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

De aangever van het misdrijf wordt binnen zes weken geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld. Als die informatie uitblijft, kan de aangever een klacht indienen bij een hoofdofficier van justitie.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Tijdens voorbereidende en gerechtelijke procedures kunnen slachtoffers worden bijgestaan door een deskundige vertegenwoordiger - een advocaat of juridisch adviseur. Als slachtoffer kunt u uw vertegenwoordiger zelf aanwijzen of, als uw financiële situatie dat niet toelaat, de rechter verzoeken een vertegenwoordiger aan te wijzen. Daartoe dient u bij de rechter of aanklager een schriftelijke verklaring in waaruit blijkt dat u het honorarium van de vertegenwoordiger niet zelf kan betalen.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers die alleen als getuige aan procedures hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor vergoeding van hun reis- en verblijfkosten en kosten van levensonderhoud of van een eventueel verlies aan inkomsten.

Slachtoffers die zijn opgetreden als neven- of particulier aanklager, komen in aanmerking voor vergoeding van redelijke kosten, waaronder kosten in verband met de benoeming van een vertegenwoordiger.

Voor vergoeding van de kosten moet een declaratie worden ingediend, zo mogelijk vergezeld van bewijsstukken.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

U kunt als slachtoffer beroep instellen tegen een beslissing tot afwijzing van een verzoek om een voorbereidende procedure en tegen een beslissing tot beëindiging van een voorbereidende procedure. Informatie over de wijze waarop u beroep kunt instellen, wordt bij die beslissingen verstrekt.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Slachtoffers nemen als partij deel aan de voorbereidende procedure, zonder een speciale verklaring te moeten indienen.

Bij openbare procedures kunnen slachtoffers optreden als partij (nevenaanklager) als zij daartoe een verklaring indienen.

In een particuliere procedure is het slachtoffer partij als particulier aanklager.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Slachtoffers zijn personen tegen wie een misdrijf is begaan.

Het slachtoffer is van rechtswege partij bij een voorbereidende procedure.

In openbare procedures kunnen slachtoffers optreden als partij als zij dat willen, in welk geval zij optreden als nevenaanklager.

In een particuliere procedure treedt het slachtoffer op als particulier aanklager.

Ongeacht of zij al dan niet optreden als partij, worden slachtoffers vrijwel altijd als getuige gehoord.

Momenteel is het niet mogelijk dat slachtoffers in een strafrechtelijke procedure optreden als burgerlijke partij.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Ook als u niet optreedt als partij, kunt u deelnemen aan gerechtelijke procedures die van belang zijn om uw belangen te beschermen. Slachtoffers kunnen deelnemen aan een proces en een zitting over de voorwaardelijke schorsing van een procedure, veroordeling zonder proces en seponering van een procedure wegens ontoerekeningsvatbaarheid van de gedaagde, of in zaken waarin beschermingsmaatregelen worden genomen wegens ontoerekeningsvatbaarheid van de gedaagde. Tijdens het proces kan het slachtoffer bezwaar maken tegen een verzoek van de gedaagde om veroordeling zonder bewijslevering, en kan hij of zij verzoeken dat de gedaagde wordt gelast tot schadeloosstelling of betaling van een vergoeding.

Bij voorwaardelijke opschorting van een strafrechtelijke procedure kan het slachtoffer verzoeken om hervatting van de procedure.

Slachtoffers die ervoor hebben gekozen als partij op te treden, kunnen bepaalde procedurele maatregelen nemen: een verzoek om bewijs indienen, vragen voorleggen aan getuigen en deskundigen, hun standpunt uiteenzetten, bv. kenbaar maken welke beslissing zij verwachten van de rechter. Zij kunnen beroep instellen tegen uitspraken.

Slachtoffers die worden opgeroepen als getuige, moeten voor de rechter verschijnen en getuigen. Wie geen gehoor geeft aan de oproep en daar geen gegronde reden voor heeft, is strafbaar.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers kunnen verzoeken om een verklaring af te leggen of te getuigen als zij optreden als neven- of particulier aanklager.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Voorafgaand aan het eerste verhoor ontvangt u schriftelijke informatie over uw status als partij bij de voorbereidende procedure en uw rechten in die situatie.

U ontvangt schriftelijke informatie over de naar de rechtbank verwezen aanklacht en over de plaats en datum van de rechtszitting waaraan u deelneemt.

Als de rechter de gedaagde gelast een vergoeding te betalen, ontvangt u een afschrift van die beslissing.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Tijdens de voorbereidende procedure kunt u uw dossier inzien als de instantie die de procedure voert, daarvoor toestemming heeft verleend.

Tijdens de gerechtelijke procedure kunt u uw dossier inzien als u optreedt als particulier of nevenaanklager. Als u niet als zodanig optreedt, kunt u het dossier inzien als de president van de rechtbank u daarvoor toestemming verleent.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

In een openbare procedure kunt u als slachtoffer beroep instellen tegen de beslissing, als u hebt opgetreden als nevenaanklager.

Als een strafrechtelijke procedure tegen de dader voorwaardelijk is beëindigd en de rechter een beslissing uitspreekt, kunt u daartegen beroep instellen, ook als u niet hebt opgetreden als nevenaanklager.

Slachtoffers kunnen beroep instellen tegen een beslissing in een zaak met particuliere vervolging omdat zij in zulke zaken optreden als aanklager.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Als de dader wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, verstrekt de rechter een afschrift van de rechterlijke beslissing aan het slachtoffer. Als een dader aan wie een voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, de schade niet vergoedt, kan het slachtoffer verzoeken dat de gevangenisstraf wordt uitgezeten.

Als een strafrechtelijke procedure tegen de dader voorwaardelijk is beëindigd, is het slachtoffer gerechtigd om deel te nemen aan de zitting voor hervatting van de procedure.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Na afloop van de procedure hebben slachtoffers c.q. hun nabestaanden recht op bescherming en ondersteuning als hun leven of gezondheid gevaar loopt. Er wordt bescherming en ondersteuning geboden zo lang het gevaar aanhoudt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

De rechter geeft u de informatie die is opgenomen in de rechterlijke beslissing, te weten de aan de dader opgelegde straf, de duur van de straf en of de straf voorwaardelijk is, evenals de verplichtingen die aan de dader zijn opgelegd, waaronder de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Op uw verzoek wordt u geïnformeerd als de dader wordt vrijgelaten. U ontvangt in dat geval bericht als de dader wordt vrijgelaten na de straf te hebben ondergaan of als de dader wordt toegestaan de straf uit te zitten in de vorm van elektronisch huisarrest, evenals in het geval van ontsnapping, verlening van tijdelijk verlof, voorwaardelijke en tijdelijke invrijheidsstelling.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Slachtoffers nemen niet deel aan zittingen over voorwaardelijke invrijheidsstelling en kunnen geen beroep instellen tegen een dergelijke beslissing.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Slachtoffers van een misdrijf kunnen op de volgende manieren schadevergoeding vorderen van de dader:

  1. zij kunnen een vordering instellen tegen de dader bij een civiele rechtbank. Aan civiele procedures zijn gerechtskosten verbonden. Een civiele procedure kan worden geopend ongeacht of er een aanklacht is ingediend bij de rechtbank, maar de civiele procedure kan worden opgeschort tot er in de strafrechtelijke procedure een definitieve beslissing is uitgesproken; bij toewijzing van de door het slachtoffer ingestelde vordering wordt op nakoming toegezien door de tenuitvoerleggingsinstantie, d.w.z. de deurwaarder (komornik);
  2. tijdens een strafrechtelijke procedure kunnen slachtoffers vragen om een compenserende maatregel (środek kompensacyjny) tegen de gedaagde - een verplichting tot schadeloosstelling of vergoeding; in plaats daarvan kan de rechter bevelen tot betaling van een hogere schadevergoeding (nawiązka). Het verzoek van het slachtoffer wordt alleen gehonoreerd als de verdachte wordt veroordeeld;
  3. bij veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf kan de rechter de dader bevelen de door het misdrijf veroorzaakte schade te vergoeden;
  4. bij voorwaardelijke opschorting van de procedure moet de rechter de dader bevelen de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

  1. Als de rechter de dader beveelt de schade te vergoeden en de dader geeft daaraan niet vrijwillig gehoor, kan het slachtoffer een door de deurwaarder te voeren tenuitvoerleggingsprocedure starten.
  2. Bij veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf door de rechter of bij voorwaardelijke opschorting van de procedure tegen de dader kunnen er maatregelen worden genomen om de veroordeling ten uitvoer te leggen of de procedure te hervatten, als de dader de schade niet vergoedt. Die maatregelen, met name de reële dreiging van gevangenisstraf, hebben meestal het gewenste effect dat de dader, ook al heeft de tenuitvoerlegging geen succes, op de een of andere manier middelen vindt om het slachtoffer te vergoeden. Voor het instellen van die maatregelen hoeft het slachtoffer alleen de rechtbank of reclassering (kurator sądowy) te laten weten dat de dader zijn of haar verplichting niet is nagekomen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als de dader de vergoeding niet betaalt, kan het slachtoffer die betaling niet van de staat krijgen.

Het slachtoffer kan gebruikmaken van de noodhulp die wordt geboden door organisaties voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Slachtoffers van de ernstigste misdrijven c.q. hun nabestaanden hebben recht op speciale uitkeringen uit de schatkist. Deze regeling geldt voor personen die in Polen of een andere EU-lidstaat wonen en die als gevolg van het misdrijf ernstig letsel hebben opgelopen of van wie de gezondheid gedurende meer dan zeven dagen is verslechterd, en voor de nabestaanden van personen die als gevolg van een misdrijf zijn overleden.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet is veroordeeld?

Ook als de dader niet is veroordeeld, hebt u recht op vergoeding.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Slachtoffers die recht hebben op vergoeding, kunnen vóór afsluiting van de zaak zekerheid krijgen in de vorm van een eenmalige betaling. Dat bedrag kan deels worden gebruikt om de kosten van de behandeling, het herstel of de begrafenis te dekken.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Slachtoffers van een misdrijf c.q. hun nabestaanden worden bijgestaan door ngo's die daarvoor subsidie ontvangen van het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp. De subsidies worden verleend door de minister van Justitie.

Slachtoffers wordt gewezen op het bestaan van deze regeling, voordat zij hun eerste verklaring afleggen.

Een overzicht van alle organisaties die subsidie ontvangen voor slachtoffers c.q. hun nabestaanden en informatie (in het Pools) over wat de regeling inhoudt, is te vinden op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, onder Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji.

Hotline voor opvang slachtoffers

Op dit moment is er in Polen geen nationale hotline voor de opvang van slachtoffers. Er is echter wel een hotline voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Is slachtofferhulp gratis?

Slachtofferhulp wordt gratis verleend.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De autoriteiten geven slachtoffers informatie over waar zij terecht kunnen voor hulp.  Sommige categorieën slachtoffers komen in aanmerking voor gratis rechtsbijstand, gezien hun leeftijd en financiële situatie. Slachtoffers van een misdrijf hebben op grond van de algemene voorschriften recht op medische hulp.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Ngo's die worden gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp, bieden slachtoffers juridische, psychologische en financiële steun, bv. voedselbonnen of een tegemoetkoming in de kosten van levensmiddelen en kleding, ondergoed, schoeisel, schoonmaakmiddelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, tijdelijke huisvesting of opvang, onderwijs en opleiding, maatregelen om een woning aan te passen aan de behoeften van het slachtoffer, en reiskosten.

Een andere vorm van ondersteuning is de financiering van de diensten van een tolk, met inbegrip van die van een gebarentolk.

Medische hulp omvat de kosten van de gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische apparatuur die nodig zijn voor behandeling van de gezondheidsschade die is veroorzaakt door het misdrijf.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.