Európska komisia

EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤPRE OBČIANSKE A OBCHODNÉ VECI

Zjednodušenie
cezhraničných vecí

Pracujete na cezhraničnej veci občianskeho alebo obchodného práva?
Máte ťažkosti s pochopením konaní? Nedarí sa vám nadviazať kontakt so súdmi v inej krajine? Ak ste sudca, súdny orgán alebo iný odborník z oblasti práva, môžete získať pomoc od Európskej justičnej siete a zrýchliť dosiahnutie cezhraničnej spravodlivosti v EÚ.

SIEŤ POKRÝVA OBČIANSKE A OBCHODNÉ PRÁVO

Môžete získať pomoc pri cezhraničnom riešení vecí týkajúcich sa

ROZVODU

PRÁV NA OPATROVNÍCTVO A NÁVŠTEVU DETÍ

VYŽIVOVACÍCH POVINNOSTÍ

DEDIČSTVA

PRÁVA UPLATNITEĽNÉHO NA ZMLUVY

SPOROV S NÍZKOU HODNOTOU

SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLÚV

PRACOVNÝCH ZMLÚV

PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI

VZÁJOMNÉHO UZNÁVANIA A VYKONÁVANIA ROZSUDKOV

DORUČOVANIA LISTÍN

OBSTARÁVANIA DÔKAZOV

AKO?

Miestne kontaktné body

139 kontaktných bodov

v 27 krajinách EÚ

v nepretržitom kontakte

pomáhajú sudcom a súdnym orgánom

  • s otázkami o konkrétnych cezhraničných prípadoch
  • riešiť problémy s justičnou spoluprácou v občianskych veciach
  • získavať informácie o platnom práve v inej krajine

VIAC NEŽ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Členovia sa stretávajú, aby diskutovali o aktuálnych právnych predpisoch EÚ a identifikovali problémy s ich vykonávaním.

Cieľ: hladšia justičná spolupráca v EÚ a lepšie uplatňovanie a vykonávanie práva Únie.

505 ČLENOV

124 ústredných orgánov
166 iných súdnych alebo správnych orgánov
139 kontaktných bodov
6 styčných sudcov
70 profesijných organizácií (právnici, notári, exekútori atď.)