Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Search results

Search results

Your search for cypern returned 59 results

Displaying 25 record(s), from 1 to 25. Page 1/3. 1 2 3 Next page Last page 

 


From

ToDecision Date
 
som har praktiserat i minst fem år (artikel 4 e i lagen om advokater). 2 Land Cypern Typ av organ med ansvar för anordnande av introduktionsutbildning Rättsnämnden vid Cyperns advokatsamfund: Det cypriotiska advokatsamfundets rättsnämnd består av Cyperns justitieminister (Attorney-General of the Republic) som ordförande, advokatsamfundets styrelses ordförande, vice ordförande ...
3.5.1 Ægteskab Spørgsmål vedrørende indgåelse og opløsning af ægteskab reguleres i Cypern ved ægteskabsloven af 2003 (lov 104(I)/2003). De er også underlagt FN-konventionen om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber som ratificeret af Republikken Cypern ved lov 16(III)/2003. 3.5.2 Ugifte/samlevende og partnerskaber 3.5.3 Skilsmisse og separation ...
Om grunden för talan eller rätten att väcka talan har uppstått i Cypern eller om grunden till talan är av ett sådant slag att en domstol i Cypern kan utöva sin behörighet bör talan väckas vid den behöriga domstolen i Cypern. 4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet? ...
på det brittiska rättssystemet. Lagstiftningen antogs på grundval av principerna om sedvanerätt (common law) och skälighet (equity). Rättssystemet, som har varit gällande sedan Republiken Cypern upprättades, påverkas fortfarande av det brittiska rättssystemet. Republiken Cyperns domstolar tillämpar följande lagstiftning: Republiken Cyperns författning (Σύνταγμα της Κυπριακής ...
relevant rättspraxis saknas i Cypern tillämpar domstolarna brittisk ”common law” (dvs. rätt som grundar sig på rättspraxis) enligt artikel 29.1.c i domstolslagen (lag 14/60). 1.2 Multilaterala konventioner Haagkonventionen av den 1 juli 2085 om tillämplig lag för och erkännande av truster, ratificerad av Cypern genom 2017 års ratificeringslag 15.III. 1.3 Viktiga bilaterala konventioner ...
1 Oplysninger tilvejebragt af: Det cypriotiske advokatsamfund(CBA) April 2014 Uddannelsessystemer for advokater i EU Cypern BESKRIVELSE AF DET CYPRIOTISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER 1. Adgang til erhvervet Krav om videregående uddannelse/universitetsuddannels e ...
Spanien: højesteret ("Tribunal Supremo"), • I Frankrig: kassationsretten ("Cour de Cassation") • I Kroatien: byretten ("Općinski sud") • I Italien: kassationsretten ("Corte Suprema di Cassazione") • I Cypern: Cyperns højesteret ("Ανώτατο ...
for afsigelsen af den endelige dom. 3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til? Hvis grundlaget for søgsmålet eller den eksigible rettighed opstod i Republikken Cypern eller i et område, der anses for at være en del af Republikken Cypern, eller hvis grundlaget for søgsmålet betyder, at en ret i Republikken Cypern kan have kompetence, skal søgsmålet anlægges ved en ret i ...
at levere objektiv information til de internationale medier og borgerne i Cypern om Cypern og Cypern-spørgsmålet ved hjælp af alle nye former for informationsteknologi med det formål at formidle regeringens holdninger og arbejde og levere generel information til borgerne om spørgsmål i relation til Cyperns integration i EU. PIO er også ansvarlig for udarbejdelse af informationsmateriale i form ...
kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse? Du kan ikke blive stillet for retten to gange for den samme lovovertrædelse, uanset om den er blevet begået i Cypern eller et andet land. Princippet om forbud mod dobbelt strafforfølgning er en grundlæggende rettighed i henhold til Cyperns forfatning. Vil oplysninger om anklagepunkterne blive indført i min straffeattest? ...
på nytt för samma brott om jag får en fällande dom? Du kan inte prövas två gånger för samma brott antingen det har begåtts på Cypern eller i ett annat land. Principen ne bis in idem är en grundläggande rättighet som garanteras i Cyperns författning. Kommer information om åtalet att registreras i straffregistret? Polisen förvarar ett register över tidigare fällande domar. Alla nya fällande ...
den nationale organisation for beskyttelse af menneskerettigheder. Kan jeg blive tilset af en læge, mens jeg bliver tilbageholdt? Hvis du under anholdelsen eller tilbageholdelsen har brug for lægehjælp, skal politiet sikre, at du bliver undersøgt af en læge, og om nødvendigt bringe dig på hospitalet. Du har ret til selv at vælge læge. Skal jeg befinde mig i Cypern under efterforskningen? ...
förstainstansdomstol (Juzgado de Primera Instancia). • Frankrike: regiondomstol (tribunal de grande instance). • Kroatien: distriktsdomstol (općinski sud). Italien: appellationsdomstol (Corte d'appello). • Cypern: distriktsdomstol (Επαρχιακά Δικαστήρια).  ...
om syftet med intyget är att styrka dessa omständigheter) £ Ingen bilaga 1. Medlemsstat där den utfärdande myndigheten är belägen * □ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien ...
Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike 1 EUT L 201, 27.7.2012, s. 107. * Obligatoriska uppgifter. □ Polen ...
befinder sig * □ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 1 EUT L 201 af 27.7.2012, s. 107. * Skal udfyldes. □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig  ...
förse internationella medier och de cypriotiska medborgarna med fortlöpande och objektiv information om Cypern och Cypernfrågan. Detta sker med hjälp av alla nya former av informationsteknik för att ge en bra bild av regeringen och dess arbete och ge medborgarna övergripande information i frågor om Cyperns integration med Europeiska unionen. Det är också PIO:s sak att ta fram informationsmaterial ...
Om du behöver medicinsk vård under anhållandet eller frihetsberövandet, måste polisen se till att du undersöks av en läkare och vid behov tas till sjukhus. Du har rätt att välja läkare själv. Måste jag vara på Cypern under utredningen? Om du kommer från ett annat land är du enligt lag inte skyldig att vara närvarande under polisutredningen. Lagen har ännu inte gjort det möjligt för ...
Mediation i medlemsstaterne. Hvem kontakter man? Yderligere oplysninger om mediation i Cypern kan fås ved at kontakte en advokat, der er registreret i Cypern. På hvilke områder er mediation mulig og/eller mest brugt? Mediation kan bruges til at løse alle former for tvister, forudsat at parterne er enige om det. Skal der følges særlige regler? Til forskel fra den anden form for alternativ konfliktløsning ...
for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven på lige fod med statsborgere. Domme og straffe for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven kan appelleres på samme måde og grundlag som alle andre sager. Relevante links Kørsel i CypernCyperns trafiklove – Lovovertrædelser, bøder og klip  ...
3 - Mine rettigheder under retssagen. Hvor vil retssagen blive afholdt? Retssagen vil blive behandlet af retten i den retskreds, hvor lovovertrædelsen er blevet begået. Din retssag er offentlig, medmindre retten bestemmer, at den skal behandles for lukkede døre. Grundene til at behandle en retssag for lukkede døre er angivet i forfatningen. Der findes ikke nævningesager i Cypern. Retten, som ...
3. Mina rättigheter under rättegången. Var kommer rättegången att hållas? Målet kommer att prövas i domstolen i det distrikt där brottet begicks. Rättegången är offentlig, såvida inte domaren beslutar att den ska hållas bakom stängda dörrar. I författningen anges skälen för att hålla en rättegång bakom stängda dörrar. På Cypern finns inga rättegångar med jury. Domstolen, ...
får i de här situationerna hjälp av EU:s regler. Reglerna gäller i 18 EU-länder: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. De reglerar vilket EU-lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör egendom tillhörigt ett internationellt par och vilken ...
skilsmisse eller den enes død. EU-reglerne hjælper internationale par i disse situationer. Reglerne gælder i 18 EU-lande: Sverige, Belgien, Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern. Det afgøres efter disse regler, hvilket EU-lands domstole der skal behandle tvister ...
ska sköta sin egendom och särskilt vad som ska hända med den vid skilsmässa/separation eller om en av dem dör. Internationella par får i de här situationerna hjälp av EU:s regler. Reglerna gäller i 18 EU-länder: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. ...

Displaying 25 record(s), from 1 to 25. Page 1/3. 1 2 3 Next page Last page