Search results

1-25 of 475 results for `forbruger`

results per page, sorted by relevance

ved returnering af varen til udlandet samt til administration og værdiforringelse af varen
En forbruger bestilte en computer via en dansk hjemmeside, og fik oplyst, at computeren ville blive leveret inden 10 dage. Da forbrugeren ikke fik computeren leveret på den 11. dag, kontaktede han den erhvervsdrivendes fragtselskab, som oplyste, at computeren endnu ikke var indleveret til firmaet, og ...

align: justify;">Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »forbruger«: enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv

nogle gange sammen med transport eller andre tjenesteydelser. (*) Bytteaftale: en aftale, hvorved en forbruger tilslutter sig en bytteordning, der giver ham/hende mulighed for midlertidigt at bytte de fordele, som den pågældendes timeshareaftale medfører, med en anden forbruger. (*) Videresalgsaftale: en aftale, hvorved en erhvervsdrivende mod betaling bistår en forbruger med at sælge eller købe ...

Der var derfor tale om et fjernsalg, og forbrugeren var berettiget til at fortryde købet.

En forbruger bestilte 6 stole telefonisk hos den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende bekræftede bestillingen per email. Stolene skulle leveres inden jul. Den erhvervsdrivende oplyste forbrugeren, at han skulle betale købesummen via kontooverførsel, hvilket forbrugeren i første omgang accepterede. ...

Der var derfor tale om et fjernsalg, og forbrugeren var berettiget til at fortryde købet.

En forbruger bestilte 6 stole telefonisk hos den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende bekræftede bestillingen per email. Stolene skulle leveres inden jul. Den erhvervsdrivende oplyste forbrugeren, at han skulle betale købesummen via kontooverførsel, hvilket forbrugeren i første omgang accepterede. ...

at ophæve købsaftalen og kræve købesummen tilbagebetalt mod tilbagelevering af cyklen. Det er disse medlemmers opfattelse, at der efter lovgivningen og retspraksis skal foreligge helt særlige omstændigheder for, at en forbruger kan pålægges at godtgøre den erhvervsdrivende for brugen af varen frem til ophævelsen, jf. også købelovens § 57, hvor udgangspunktet er, at sælger og købers ydelser ...

at ophæve købsaftalen og kræve købesummen tilbagebetalt mod tilbagelevering af cyklen. Det er disse medlemmers opfattelse, at der efter lovgivningen og retspraksis skal foreligge helt særlige omstændigheder for, at en forbruger kan pålægges at godtgøre den erhvervsdrivende for brugen af varen frem til ophævelsen, jf. også købelovens § 57, hvor udgangspunktet er, at sælger og købers ydelser ...

ved returnering af varen til udlandet samt til administration og værdiforringelse af varen
En forbruger bestilte en computer via en dansk hjemmeside, og fik oplyst, at computeren ville blive leveret inden 10 dage. Da forbrugeren ikke fik computeren leveret på den 11. dag, kontaktede han den erhvervsdrivendes fragtselskab, som oplyste, at computeren endnu ikke var indleveret til firmaet, og at forbrugeren ...

6 a er ifølge bemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende 1999/2000, Tillæg A, side 5946, at sikre forbrugerne en enkel, smidig og effektiv beskyttelse mod direkte markedsføring. Bestemmelsen er af samme grund gjort præceptiv. Beskyttelsen er ikke effektiv, når en forbruger efter udmeldelse fortsat i en periode på op til 3 måneder kan få tilsendt reklame. Hertil kommer, at denne ...

6 a er ifølge bemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende 1999/2000, Tillæg A, side 5946, at sikre forbrugerne en enkel, smidig og effektiv beskyttelse mod direkte markedsføring. Bestemmelsen er af samme grund gjort præceptiv. Beskyttelsen er ikke effektiv, når en forbruger efter udmeldelse fortsat i en periode på op til 3 måneder kan få tilsendt reklame. Hertil kommer, at denne ...

Committee report on the Marketing Practices Act. 1
Markedsføringslovens § 12, stk. 1, fastslår, at garantierklæringer kun må anvendes over for en
forbruger, hvis erklæringen giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling end forbrugeren
har efter lovgivningen.
Bestemmelsen vedrører alene anvendelsen af garantierklæringer over for forbrugere. Lovligheden
af garantierklæringer ...

Rapport fra udvalg om markedsføringsloven. 1
Markedsføringslovens § 12, stk. 1, fastslår, at garantierklæringer kun må anvendes over for en
forbruger, hvis erklæringen giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling end forbrugeren
har efter lovgivningen.
Bestemmelsen vedrører alene anvendelsen af garantierklæringer over for forbrugere. Lovligheden
af garantierklæringer over ...

forbruger, med hvem han har kommunikeret forud for transaktionen på et sprog, som ikke er et officielt sprog i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er etableret, men yder kun en sådan service på et andet sprog uden tydeligt at have tilkendegivet dette over for forbrugeren, før denne forpligtede sig i forhold til transaktionen. 9) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at ...

black list_da da PDF [25 KB]

forbruger, med hvem han har kommunikeret forud for transaktionen på et sprog, som ikke er et officielt sprog i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er etableret, men yder kun en sådan service på et andet sprog uden tydeligt at have tilkendegivet dette over for forbrugeren, før denne forpligtede sig i forhold til transaktionen. 9) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at ...

Forbrugeraftaleloven_da da PDF [233 KB]

om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) - Dato (*) Det ikke ...

Markedsføringsloven#1#_da da PDF [248 KB]

forbruger. 23) Der skabes det fejlagtige indtryk, at eftersalgsservicen i forbindelse med produktet er tilgængelig i en anden medlemsstat end den, hvor produktet sælges. Aggressiv handelspraksis 24) Forbrugeren bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne, før en kontrakt er indgået. 25) Der aflægges personlige besøg på forbrugerens bopæl, uden at forbrugerens ønske om, at den ...

legislation144_da da PDF [176 KB]

4. Har forsikringsselskabet inden for det seneste år indgået en eller flere aftaler med den samme forbruger af samme karakter, gælder stk. 1-3 alene i relation til den første aftale. § 34 f. Inden indgåelse af fjernsalgsaftalen skal de i 34 e, stk. 1, nævnte oplysninger være meddelt forbrugeren på papir eller på et andet varigt medium, som forbrugeren har adgang til. Forbrugeren skal samtidig ...

underrettet rejsearrangøren eller formidleren i rimelig tid inden afrejsen. Den oprindelige forbruger og den person, som overtager den bestilte rejse, er solidarisk forpligtet til at betale restbeløbet samt eventuelle ekstraudgifter. De i kontrakten fastsatte priser kan ikke ændres, medmindre kontrakten udtrykkeligt giver mulighed for dette. Hvis det er tilfældet, må det kun ske på baggrund ...

og anvende national lovgivning, der gennemfører direktivet, inden den 23. februar 2011. VIGTIGE BEGREBER (*) Timeshareaftale: en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger køber retten til at benytte indkvartering mere end én gang, normalt én eller to uger hvert år. (*) Aftale om længerevarende ferieprodukt: en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger får retten ...

bruge for at træffe en informeret transaktionsbeslutning, udelades eller leveres på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde og sandsynligvis foranlediger, at den pågældende forbruger træffer en købsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. Aggressiv handelspraksis Transaktionsbeslutninger skal kunne træffes frit af forbrugeren. En praksis er aggressiv ...

dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde og sandsynligvis foranlediger, at den pågældende forbruger træffer en købsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. Aggressiv handelspraksis Transaktionsbeslutninger skal kunne træffes frit af forbrugeren. En praksis er aggressiv og urimelig, hvis den på baggrund af chikane, tvang eller utilbørlig påvirkning* i betydelig grad hæmmer ...

der kostede sælgeren 1.623 kr. mere end at afhjælpe - ville påføre ham uforholdsmæssige omkostninger. Sælgeren havde derfor ret til at afhjælpe
En forbruger købte et videokamera til en pris af 4.495 kr. Da kameraet allerede efter lidt over en måned gik i stykker, valgte sælgeren at reparere fejlen, selvom forbrugeren krævede en omlevering. Forbrugeren klagede til Forbrugerklagenævnet ...

3. Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.
§ 3. I denne lov forstås ved:
1) Timeshareaftale: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag erhverver retten til at benytte et eller flere logier ...

der kostede sælgeren 1.623 kr. mere end at afhjælpe - ville påføre ham uforholdsmæssige omkostninger. Sælgeren havde derfor ret til at afhjælpe
En forbruger købte et videokamera til en pris af 4.495 kr. Da kameraet allerede efter lidt over en måned gik i stykker, valgte sælgeren at reparere fejlen, selvom forbrugeren krævede en omlevering. Forbrugeren klagede til Forbrugerklagenævnet ...