Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

Oversigt


Generelle sider
Indholdssider
 
 • Det betyder covid-19-udbruddet på retsområdet
 • Gældende ret
 • Retspraksis
  • EU-retspraksis
  • Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)
  • ECLI-søgemaskine
  • Medlemsstaternes retspraksis
  • International retspraksis
 • Retssystemer
  • EU-domstole
  • Retssystemer
   • Almindelige domstole
   • Specialdomstole
 • Juridiske erhverv og retlige netværk
  • Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område
  • Eurojust
  • Det Europæiske Retsinstitut
  • Juridiske erhverv
  • EuroPris
 • Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager
 • Anlæggelse af retssag
  • I hvilken medlemsstat?
  • Hvordan gør man?
  • Hvilken lovgivning finder anvendelse?
  • Retshjælp
  • Sagsomkostninger
  • Lovbestemt rente
  • Grundlæggende rettigheder
  • Pengekrav
  • Familieretlige forhold
  • Fuldbyrdelse af retsafgørelser
 • Retshjælp
 • Mediation
 • Arv
 • Ofre for forbrydelser
 • Tiltaltes rettigheder i straffesager
 • Redskaber til brug for domstole og jurister
  • Generelle oplysninger
   • Generel beskrivelse af praksis
   • Håndbog
   • Bevisoptagelse gennem videokonferencer
   • Oplysning om nationale faciliteter
  • Samarbejde på det civilretlige område
   • Bevisoptagelse
   • Forkyndelse af dokumenter
   • Foreløbige og sikrende retsmidler
   • Procesfrister
   • Elektronisk sagsbehandling
   • Procedurer for fuldbyrdelse af en retsafgørelse
   • Europæisk fuldbyrdelsesordre
   • Småkrav
   • Insolvens
   • Beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål
   • Betalingspåbudsprocedurer
   • Kompetence
  • Samarbejde i straffesager
   • Europæisk arrestordre
   • Anmodning om retlig bistand
    • Konfiskation
    • Under hensyntagen til tidligere domme
   • Tilbageholdelse og overførsel af fanger
   • Europæisk beskyttelsesordre
   • Betaling af bøder
   • Kompetence
   • Det Europæiske Strafferetlige Atlas
 • Registre
  • Virksomhedsregistre
  • Matrikelregistre
  • Insolvensregistre
   • Søgning i samkørte insolvensregistre
 • Find en …
  • Find et selskab
  • Find en advokat
  • Find en notar
  • Find en autoriseret oversætter eller tolk
  • Find en mediator
  • Find en ekspert
  • Find en kriminalteknisk ekspert
 • Glossarer og terminologi
 • Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører
 • Dynamiske formularer
  • Formularer til europæiske betalingspåkrav
  • Formularer til fremsættelse af småkrav
  • Formularer vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser
  • Formularer vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument
  • Formularer vedrørende retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
  • Formularer til retshjælp
  • Formularer angående ægteskabssager og sager vedrørende forældremyndighed
  • Formularer vedrørende underholdspligt
  • Formularer vedrørende forkyndelse af dokumenter
  • Formularer til bevisoptagelse i civilretlige og handelsretlige sager
  • Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender
  • Europæisk arvebevis
  • Offentlige dokumenter
  • Formularer til brug for gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger
 • Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet
 • Det Europæiske Civilretlige Atlas