Kadasters – EU-niveau

In deze rubriek wordt kort ingegaan op de maatregelen die zijn genomen om de coördinatie tussen kadasters op Europees niveau te verbeteren.

Wat is ELRA?

De Europese Organisatie van registratiefunctionarissen van onroerend goed (ELRA) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, bestaande uit 32 organisaties die de kadasters vertegenwoordigen van 25 Europese landen. Haar hoofddoel is het ontwikkelen en inzichtelijk maken van de kadastrale rol op onroerendgoed- en kapitaalmarkten.

Wat biedt ELRA?

In het kader van de partnerschapskaderovereenkomst tussen netwerken op EU-niveau ontplooit ELRA verschillende activiteiten, zoals workshops, om de impact van Europese regelgeving op kadasters en hun klanten te bespreken. ELRA publiceert de resultaten van deze activiteiten in een verzameling informatiebladen op haar website. Een van de belangrijkste taken van ELRA is ook het verstrekken van deskundig advies aan EU-instellingen over kadastrale aangelegenheden.

In het kader van het IMOLA I-project heeft ELRA een elektronisch standaardformulier ontwikkeld (het Europees kadasterdocument of ELRD), dat kan worden gebruikt om kadastrale gegevens uit een EU-land, samen met een toelichting in verschillende talen, weer te geven. ELRA heeft ook opleidingscursussen ontwikkeld om het inzicht in de verschillende rechtsstelsels in de verschillende EU-landen te verbeteren.

IMOLA II is een innovatief vervolgproject. Het doel is het bevorderen van een doeltreffend model van referentie-informatie, gericht op beschrijvende metagegevens, teneinde de inhoud van de informatieobjecten in het kadaster te identificeren. Daardoor zou het kadaster transparanter en begrijpelijker worden. IMOLA II heeft tot doel de duidelijkheid en interoperabiliteit van bestaande webinformatie te verbeteren. De output zal zodanig worden ontworpen dat deze past in het kader van het project inzake de onderlinge koppeling van kadasters (LRI), dat momenteel wordt ontwikkeld en dat de interoperabiliteit waarborgt van gegevens die worden gehost in het kennisorganisatiesysteem van IMOLA (glossaria en thesauri). Het zal toegankelijk zijn door middel van een formeel opvragings- en visualisatiesysteem.

Een ander belangrijk ELRA-project was CROBECO (grensoverschrijdende elektronische eigendomsoverdrachten), dat betrekking had op de grensoverschrijdende registratie in buitenlandse kadasters. Het project werd gefinancierd door de Europese Commissie en had tot doel de totstandbrenging van een pan-Europese vastgoedmarkt te faciliteren door buitenlandse kopers van een (tweede) woning in de EU te steunen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de ELRA website.

ELRN

Binnen ELRA werd in 2010 door de ELRA-leden het ELRN (Europees kadastraal netwerk) opgericht, dat tot doel heeft de onderlinge samenwerking tussen de ELRA-leden te bevorderen. Momenteel hebben 28 ELRA-leden uit 21 Europese landen zich aangesloten bij het netwerk. Elke organisatie stelt een registratiemedewerker (een kadastrale ambtenaar met expertise op het gebied van percelen en kadastrale registratie) aan als contactpunt voor het netwerk.

ELRN ontwikkelt instrumenten gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot zijn diensten op Europees niveau. Sinds 2012 heeft ELRN negen informatiebladen opgesteld over verschillende onderwerpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de ELRN website

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.