ES apmācības tīkli un struktūras

Ņemot vērā Eiropas tiesību attīstības gaitu un ievērojamo Eiropas iedzīvotāju pārvietošanos, pēdējos desmit gados ir skaidri izkristalizējusies nepieciešamība pēc juridisko profesiju pārstāvju apmācības Eiropas līmenī. Šādas mācības nodrošina vairākas Eiropas struktūras, kas izveidotas ar dalībvalstu atbalstu, un vairākas profesionālas organizācijas, kas bieži vien saņem Eiropas finansējumu.

Mācību tīkli un struktūras Eiropas līmenī

Profesionālās organizācijas, kas rīko Eiropas mēroga mācību pasākumus

ES līmeņa tiesiskie tīkli, kas Eiropas tiesiskās apmācības jomā sadarbojas EJTN ietvaros

Mācību tīkli un struktūras Eiropas līmenī

Atkarībā no profesijas un konkrētajām vajadzībām juridisko profesiju pārstāvji var pieteikties kādā no šeit aprakstītajām struktūrām. Turklāt daudzus kursus piedāvā universitātes un privāti mācību pakalpojumu sniedzēji.

Tiesnešiem un prokuroriem

Eiropas tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

EJTN ir izveidots 2000. gadā, tas izstrādā mācību standartus un plānus, koordinē tiesisko mācību apmaiņas pasākumus un programmas un veicina tiesnešu un prokuroru valstu mācību struktūru sadarbību. EJTN ģenerālsekretariāts atrodas Briselē (Beļģijā). EJTN darbību kopsavilkums atrodams šeit.

Visu juridisko profesiju pārstāvjiem

Eiropas tiesību akadēmija (ERA)

ERA rīko visiem juridisko profesiju pārstāvjiem paredzētas konferences, seminārus, profesionālus mācību kursus un politiskas diskusijas par dažādām ES tiesību jomām. ERA atrodas Trīrē (Vācija). Tās darbību kopsavilkums atrodams šeit.

Eiropas Publiskās pārvaldes institūts – Eiropas tiesnešu un juristu centrs (EIPA)

Mācības par Eiropas Savienības tiesībām ir viena no EIPA darbības jomām. Mācības ir īpaši paredzētas tiesnešiem, juridisko profesiju pārstāvjiem, ES un dalībvalstu ierēdņiem un privātā sektora juristiem. EIPA ir centri Māstrihtā (Nīderlandē), Luksemburgā, Barselonā (Spānijā) un Varšavā (Polijā). Tās darbību kopsavilkums atrodams šeit.

Profesionālās organizācijas, kas rīko Eiropas mēroga mācību pasākumus

Šādas organizācijas, kas pārstāv praktizējošus juristus Eiropas līmenī, rīko ad hoc mācību pasākumus.

Advokāti

Eiropas advokātu un juristu apvienību padome – CCBE

Notāri

Eiropas Savienības notariātu padome – CNUE

Tiesu varas amatpersonas

Starptautiskā tiesu varas amatpersonu apvienība – UIHJ

ES līmeņa tiesiskie tīkli, kas Eiropas tiesiskās apmācības jomā sadarbojas EJTN ietvaros

EJTN apvieno visas valsts tiesiskās apmācības iestādes no ES dalībvalstīm, un kā tāds ir vispiemērotākā struktūra, lai koordinētu un attīstītu tiesisko apmācību. Tas sadarbojas ar citiem ES mēroga tiesiskās sadarbības tīkliem, kuru mērķi un ar mācībām saistītās intereses norādītas turpmākajās lapās:

Ziņojums par 2013. – 2014. gada projektu, lai veicinātu sadarbību starp EJTN un iepriekšminētajiem tīkliem ir pieejams šeit.

Lapa atjaunināta: 12/02/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.